MØTEINNKALLING. Møtedato: Tid: Merk tidspunkt! SAKSLISTE 18/09 * REGULERINGSPLAN FOR HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SLUTTBEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Møtedato: Tid: Merk tidspunkt! SAKSLISTE 18/09 * REGULERINGSPLAN FOR HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SLUTTBEHANDLING"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: Tid: Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 * REGULERINGSPLAN FOR HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SLUTTBEHANDLING 19/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR HADELAND V.G. SKOLE GNR/BNR 261/52. DEL AV 261/26 OG 67, 262/134,180 OG 199 UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 20/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 261/34 OG 68 OG 262/175 I GRAN SENTRUM - GRAN IL UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 21/09 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GRANAVOLLEN - FORTAU FRA SANNESVINGEN TIL SANNE SKOLE - OFFENTLIG ETTERSYN 22/09 * REGULERINGSPLAN FOR OMLEGGING AV HOVSBEKKEN - SLUTTBEHANDLING 23/09 * REGULERINGSPLAN FOR RØYSUMTUNET - RESULTAT ETTER MEKLING MED FYLKESMANNEN I OPPLAND 24/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMEN GNR/BNR 266/119 - GRANUMSTRANDA I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN 25/09 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA, HØRING / OFFENTLIG ETTERSYN Sekretariat for rådmann og ordfører, ren for ordføreren Anne Marie Blekkerud konsulent

2 Sak 18/09 REGULERINGSPLAN FOR HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Hadeland videreg.skole Arkivsaksnr.: 06/2012 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 18/08 Fast utvalg for plansaker PS 5/08 Gran Ungdomsråd PS 18/09 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Gran kommune reguleringsplan for Hadeland Videregående Skole, vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Følgende endringer og justeringer i reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene foretas før sluttbehandling: Det er svært viktig at det blir etablert en tilfredsstillende midlertidig trafikkløsning for myke trafikanter mellom Hadeland Videregående Skole og sentrum, og det tas inn en egen presisering av dette i reguleringsbestemmelsenes 6. Gran kommune vil presisere at detaljplanlegging og gjennomføring av dette først og fremst må være Oppland fylkeskommune og Statens Vegvesen sitt ansvar. Reguleringsplankartet endres ved at idrettsanleggsområdet utvides mot nord slik det framgår av den foreløpige detaljplanen for idrettsanlegget, og det tas inn en reguleringsbestemmelse som ivaretar NVEs krav om hydrauliske, geotekniske og miljømessige vurderinger før det kan gjennomføres nødvendig bekkeomlegging. Byggegrensen for et eventuelt framtidig klubbhus justeres i samsvar med foreløpig detaljplan for idrettsanlegget. Registrerte fornminner tegnes inn på reguleringsplankartet, og fylkeskommunens krav om formuleringer vedr. disse, innarbeides i reguleringsbestemmelsene. I reguleringsbestemmelsenes 4.2 tas det inn en formulering som åpner for at det innenfor området for den videregående skolen kan bygges et svømmebasseng på minimum 25 meter. Det foretas følgende justering av byggehøydene i reguleringsbestemmelsenes 4: - OU-4: heves fra 216,5/219,5 til 222,0 - OU/SK: heves fra 220,0 til 226,0 - OU-3: heves fra 224,0 til 228,0 3. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato Saksdokumenter: Saksframlegg Fast utvalg for plansaker, med protokoll Utsnitt av kommunedelplan for Gran sentrum Planbeskrivelse Asplan Viak, datert 8. april Fylkesmannen i Oppland, datert 10. juni Statens Vegvesen Region Øst, datert 27. mai nytt brev datert 6. februar NVE, datert 22.juli nytt brev datert 30. mars 2009 Vedlagt: Side 2

3 Sak 18/09 - Oppland fylkeskommune, regioanl utvikling og kulturvern, datert 27. juni Gran Ungdomsråd, møte 28. april Trintom skole, datert 13. juni FAU v/trintom skole, datert 13. juni Gran IL, datert 13. juni A/S Norske Shell, datert 19. mai Lena Maskin v/adv. Sjur Lohne, datert 23. mai Kjell Morstad, datert 6. juni Åse og John Vestengen (261/20 og 261/42), datert 12. juni Arne Staksrud m.fl., datert 12. juni Morten Wien, datert 8. juni 2008 Rapport med plan for midlertidig trafikksituasjon (Asplan Viak), datert 17.okt Foreløpig forslag til detaljplan for idrettsanlegget (L.sk.ark. A. Moger), 30. des Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 8. april 2008 Reguleringsplankart, datert 8. april 2008 Saksopplysninger: Kommunedelplan for Gran sentrum ble godkjent av Gran kommunestyre i juni Denne planen fastla arealbruken i sentrumsområdet på et relativt detaljert nivå, og stilte krav om reguleringsplan før utbyggingstiltak kan gjennomføres. Reguleringsplanarbeidet for Hadeland Videregående Skole ble varslet igangsatt i november 2006, og planarbeidet ble utført for Oppland fylkeskommune av Asplan Lillehammer. Planområdet omfatter et område som avgrenset av nåværende Riksveg 4 i vest, Nordre Morstadgutua i sør, til og med det planlagte idrettsanlegget i øst og ny vegtrase (jfr. kommunedelplanen) fra Øvre Hovsgutua og ned til Shell i nord. Foreslått arealbruk innenfor reguleringsplanforslaget framgår av planbeskrivelsen, se vedlagte kopi. Forslag til reguleringsplan ble behandlet i kommunens faste utvalg for plansaker i møte 23. april 2008, og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 14. mai til 13. juni Det kom inn i alt 14 høringsuttalelser: Fylkesmannen i Oppland: viser i sin høringsuttalelse til at regjeringen har oppfordret kommunene til å bidra til bevaring av vassdragslandskapet som en ressurs for friluftslivet og for det biologiske mangfoldet. Fylkesmannen forutsetter at Morstadbekkens og Hovsbekkens verdi som landskapselement og som levested for planter og dyr sikres gjennom krav om godkjent utomhusplan eller landskapsplan. Statens Vegvesen: har oversendt to uttalelser, en datert 27. mai 2008 og en i etterkant av oppfølgende dialog og avklaringer med Oppland fylkeskommune og Asplan Viak, datert 6. februar Statens Vegvesen påpeker i sin uttalelse 27. mai 2008 at det er usikkert når omleggingen av Rv. 4 vil skje, at Hadeland Videregående Skole vil være i drift før dette er gjennomført og at det derfor er svært viktig at hensynet til myke trafikanter blir ivaretatt. Vegvesenet viser videre til normer/krav for gangfelt og trafikksikkerhetstiltak, og mener at reguleringsplanen ikke gir en tilstrekkelig sikring av myke trafikanter mellom de østre og vestre delene av sentrumsområdet. Statens vegvesen konkluderte i denne uttalelsen med å kreve en midlertidig plan for området F-4, eksisterende Rv. 4 og den kommunale vegen øst for Shell, og ville ha innsigelse mot regulerings-planen dersom dette ikke blir gjort. I tillegg har vegvesenet noen kommentarer og vurderinger vedr. byggeplan, tilgjengelighet, støyforhold og vegklassifisering. I ny uttalelse datert 6. februar 2009 konkluderer Statens Vegvesen med at de på spesielle vilkår kan godta en midlertidig løsning for kryssing av Rv.4 (alternativ 1). Vegvesenet trekker dermed sitt varsel om innsigelse. Side 3 av 25

4 Sak 18/09 NVE: uttaler at de på bakgrunn av avklaringer i møte 26.juni 2008 ikke har noen vesentlige merknader til planene for flomsikring og bekkeomlegginger. NVE uttaler også at reguleringsplanens forslag om lukking av Morstadbekken på ca meter vurderes som meget betenkelige, og at dette bør unngås. NVE uttaler i nytt brev datert 30. mars 2009 at de ser positivt på endringene som innebærer at Morstadbekken ikke lukkes, men at bekkeløpet flyttes og føres åpent forbi idrettsplassen. Planene er fremmet i forbindelse med planene om løpebane rundt vestre kunstgressbane, jfr. omtale senere i saksframlegget. Oppland fylkeskommunes fagenhet for regional utvikling: presiserer i sin uttalelse at det i planen må etableres en trafikksikker midlertidig løsning for myke trafikanter, og støtter vegvesenets krav om en midlertidig plan (se over). Fylkeskommunen presiserer også viktigheten av å vektlegge universell utforming i utbygging av den videregående skolen. Oppland fylkeskommunes fagenhet for kulturvern: påpeker i sin uttalelse at det er påvist automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Riksantikvaren har senere gitt dispensasjon fra lov om kulturminner, under forutsetning av at det gjennomføres arkeologisk gransking av de berørte objektene. Fylkeskommunen ber om at en formulering vedr. dette forholdet tas inn i regulerings-bestemmelsene og at de fredete kulturminnene innarbeides i plankartet, og har innsigelse dersom det ikke gjøres. Gran Ungdomsråd: har følgende merknader til reguleringsplanforslaget for HVGS: - Det må legges opp til at elevene kan bruke bil og det må bli tilstrekkelig med elevparkeringsplasser. - Det må være planskilt kryssing av Rv.4, den tidligere foreslåtte løsningen i kommunedelplanen må tas opp til ny vurdering. - Idrettsanlegget bør tilrettelegges for flere idretter og det bør bygges ny svømmehall, noe som vil være viktig både for idrettslinja og Hadelands befolkning. - Det må være gode muligheter for å øve i kultursalen og rom for omkledning/garderobe i nærheten. Salen og scenen må tilrettelegges for allsidig bruk. - Det er viktig at bussene har faste plasser for avgang til ulike områder. Dårlige løsninger kan være forvirrende for brukerne. Trintom skole og Trintom FAU: har tidligere kommet med innspill om behovet for en tursti som kan knytte Trintom skole til det framtidig idrettsanlegget (og svømmehallen), og ber om at det arbeides for å få etablert en slik tursti. Gran IL: redegjør i sin høringsuttalelse for en del forhold knyttet til planprosessen og idrettslagets rolle, samt diskusjoner og avtaler mellom de ulike partene. De har også noen konkrete innspill til planen, bl.a. vedr. tursti fra Trintom til idrettsparken, et eventuelt framtidig klubbhus og belysning av baneanlegget. A/S Norske Shell: viser til at de tidligere har påpekt hvilke fremtidig påvirkninger reguleringsplanen vil ha for Shell sin bensinstasjon, og forventer at kommentarene blir tatt til følge. Lena Maskin v/adv. Sjur Lohne: mener at planen vil medføre alvorlige konsekvenser for bedriften, bl.a. ved at eiendommens areal reduseres med ca. 3 dekar til 3,2 3,4 dekar, og pga. byggegrenser, endring i adkomst m.m. Kjell Morstad (gnr. 261 bnr. 34): har i sin høringsuttalelse en del synspunkter på planprosessen og kommunikasjonen mellom de ulike partene, og stiller en del kritiske spørsmål til kommunen vedr. dette. Åse og John Vestengen (gnr. 261 bnr. 20 og gnr. 261 bnr. 42): opplever avstanden fra sine eiendommer til området FKI-1 som konfliktfylt, og er bekymret for utsikten og eventuell utelagring og lignende. De har behov for egen adkomstvei til 261/20 og ber om at grøntområdet ( Spi ) gjøres bredere. Side 4 av 25

5 Sak 18/09 Arne Staksrud m.fl.: stiller i sin uttalelse spørsmål vedr. hvilke konsekvenser en masseutskifting og oppfylling vil få for utbyggingen i planområdet, og for trafikkavviklingen og miljøet i sentrum. I uttalalsene stilles det også en del kritiske spørsmål ved flomvern, midlertidige trafikkløsninger og antall parkeringsplasser beregnet på elever ved HVGS. Morten Wien: har i sin høringsuttalelse en del kritiske spørsmål til kommunens og fylkeskommunens arbeid, og har en rekke sterke innvendinger mot planprosessen og reguleringsplanforslaget, se vedlagte kopi av uttalelsen. Vurdering: Reguleringsplanarbeidet for den nye videregående skolen var en direkte videreføring av arbeidet med kommunedelplanen for Gran sentrum, og med samme konsulent Asplan Viak. Det var tett kontakt mellom fylkeskommunens prosjektleder, konsulent og kommuneadministrasjonen i løpet av reguleringsplanprosessen, der ulike planutfordringer, konkrete løsninger og eiendoms-messige forhold ble avklart underveis. Rådmannen viser til den vedlagte planbeskrivelsen der planprosessen er beskrevet nærmere. I det etterfølgende vil rådmannen kommentere enkelte konkrete forhold og utfordringer: Planprosessen og sluttbehandling: Reguleringsplanen var i utgangspunktet forutsatt lagt fram til sluttbehandling tidlig på høsten 2008, men det gjensto 3 forhold som måtte avklares nærmere: - endelig avklaring i forhold til de registrerte kulturminnene (avklart i slutten av sept. 2008) - avklaring av midlertidig trafikkløsning, kryssing av Rv.4 for myke trafikanter - parkeringsantall og parkeringsforhold for HVGS De to siste punktene var krav som var stilt i Fast utvalg for plansaker sitt vedtak da regulerings-planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, se vedlagte kopi. I tillegg ønsket Oppland fylkeskommune å få vurdert de innkomne arkitektbidragene, for å se om det var behov for å justere noen bestemmelser eller lignende i reguleringsplanen før denne ble lagt fram for sluttbehandling. Også avklaringen mellom fylkeskommunen og idrettslaget vedr. endelig plassering av idrettsbanene har vært viktig, for å sikre at de viktigste arealmessige forholdene er avklart før reguleringsplanen sluttbehandles. Endelig avklaring av disse punktene forelå i februar 2009 (ny uttalelse fra Statens Vegvesen) og mars 2009 (avklaring av parkeringsantall, justering av byggehøyde og endelig avklaring av plassering av idrettsbanene m.m.). Trafikkale forhold: Vegsystemet fra ny rundkjøring og inn til den nye videregående skolen, bussholdeplassene langs vegen, en snumulighet for busser nord for Lena Maskin og en ny gjennomgående veg østover og inn på Øvre Hovsgutua er beholdt uforandret i reguleringsplanforslaget. Rådmannen mener dette totalt sette vil gi en trafikkløsning som vil gi gode og ryddige adkomstforhold til ulike byggeområder og eksisterende områder, og en rasjonell og god bussløsning for elever på videregående skole og ungdomsskolen. Statens Vegvesen fremmet i sin første uttalelse (27. mai 2008) innsigelse mot planen, og krevde en midlertidig plan for hvordan myke trafikanter skulle krysse Rv. 4. Oppland fylkeskommune og Asplan Viak la fram en slik plan i oktober Vegvesenet anbefalt først alternativ 2 i denne rapporten (ny Side 5 av 25

6 Sak 18/09 arm i eksisterende rundkjøring, se vedlagte kopi av rapporten), men aksepterte i brev datert 6. februar 2009 alternativ 1 på spesielle vilkår. Rådmannen er tilfreds med at det er oppnådd enighet mellom vegvesenet og fylkeskommunen om en midlertidg trafikkløsning for myke trafikanter mellom Hadeland Videregående Skole og sentrum. Rådmannen vil imidlertid presisere at utfordringene knyttet til en slik løsning, detaljplanlegging og gjennomføring, først og fremst må være fylkeskommunens og vegvesenets ansvar, spesielt m.h.t. de økonomiske siden ved gjennomføringen. Kommunen er innstilt på å delta aktivt i saken, ved innspill i vurderingen og planleggingen og ved godkjenning av de enkelte tiltakene. Ansvaret for etablering og gjennomføring av krysningspunkter m.v. inngår i utbyggingsavtale for området, se egen sak. Idrettsanlegget: I reguleringsplanforslaget er idrettsanlegget foreslått som et flateregulert areal (Spesialområde Idrettsanlegg) uten annen detaljering enn markering av en støyvoll mot vest, angivelse av et mulig byggeområde for klubbhus og en turstiløsning i nordre del (rundt ungdomsskolen). Rådmannen vil anbefale at en fortsatt baserer seg på denne flatereguleringen, uten banene inntegnet, selv om det nå foreligger en avklaring av banenes plassering (se kopi av detaljplan). I forarbeidene til reguleringsplanen og i forhandlinger om kjøp av grunn til HVGS m.m. har det vært intensjonen at Gran idrettslags klubbhus skal innarbeides i området for den videregående skolen. Rådmannen har under tvil likevel akseptert at det kan tilrettelegges for bygging av et framtidig klubbhus inne på selve idrettsanlegget. Basert på den nye detaljplanen for idrettsanlegget bør imidlertid den skisserte plasseringen av et klubbhus flyttes litt mot øst. I den siste detaljplanen er det skissert en framtidig løpebane rundt vestre kunstgressbane. Behovet for løpebane er framkommet som et ønske fra Oppland fylkeskommune/hvgs. Dersom denne skal kunne bygges, må det foretas en flytting av Morstadbekken over en strekning på ca meter. Forholdet er vurdert av NVE, som i brev datert 30.mars gir uttrykk for at de ser positivt på en slik løsning, under forutsetning av at det foretas tilstrekkelige tekniske (hydrauliske og geotekniske) og miljømessige vurderinger i forbindelse med prosjekteringen av tiltaket. Rådmannen anbefaler at reguleringsplankartet endres på dette punktet, ved at idrettsanleggsområdet utvides mot nord slik det framgår av detaljplanen for idrettsanlegget, og at det tas inn en reguleringsbestemmelse som ivaretar NVEs krav. Parkeringsplasser: Den videregående skolens parkeringsbehov skal ivaretas i parkeringsområdet OU-5, innenfor byggeområdene OU-3, OU/SK og OU-4, og innenfor parkeringsområdene P og OU-2. Idrettsanleggets parkeringsbehov skal primært ivaretas innenfor parkeringsområdene P og OU-2, mens ungdomsskolens behov er planlagt ivaretatt innenfor P, OU-2 og byggeområde OU-1. Parkeringsdekningen ved skoleprosjektet har vært et sentralt tema både i arbeidet med kommunedelplanen for Gran sentrum og ved første gangs behandling av regulerings-planen. Dette temaet har også vært kommentert i flere av høringsuttalelsene. Fast utvalg for plansaker vedtok ved første gangs behandling av det skulle foretas telling av elevbilbruk. Dette er tatt opp med Oppland fylkeskommune som vurderer dette som lite hensiktsmessig ut i fra flere forhold: Fylkeskommunen er lovforpliktet til å skaffe elevene skoleskyss. Fylkeskommunen fastslår at det i følge politisk vedtatte retningslinjer ikke er aktuelt å stille gratis bilplasser til rådighet for elevene ved HVGS. Fylkeskommunen foreslår likevel at det tas hensyn til antall elever over 18 år ved dimensjonering av krav til parkeringsdekning/opparbeidelse av parkeringsplasser i hht sentrale retningslinjer. Det beregnes at ca. 190 elever er over 18 år, og at det blant disse tas høyde for 20 % dekning i beregningene, d.v.s. 38 plasser. Side 6 av 25

7 Sak 18/09 Oppland fylkeskommune har beregnet at det totale parkeringsbehovet i området er på 216 plasser. Dette tallet baserer seg på 38 plasser til elever, samt 60 % dekning for de ca. 297 ansatte innenfor området, d.v.s. 178 plasser. Dette parkeringsbehovet skal dekkes ved 41 plasser i OU-5, 92 plasser i område P og resten (83 plasser) innenfor OU-3, OU-4 og OU/SK. Dette er også ivaretatt i utbyggingsavtalen, se egen sak. I tillegg er det tatt hensyn til at ungdomskolen har signalisert behov for ca. 40 parkeringsplasser, som skal dekkes dels innenfor eksisterende parkeringsplass i søndre del av område OU-1, og dels innenfor områdene P og OU-2. Byggeområdet for ny Hadeland Videregående skole: Byggeområdet for den nye videregående skolen (UO-3, UO/SK og UO-4) er omtalt i planbeskrivelsens pkt , og i pkt er bebyggelsens utforming omtalt. I saksframlegget til første gangs behandling presiserte rådmannen at det var viktig at bebyggelsen på HVGS gis en god utforming som tilpasses det framtidige sentrumsmiljøet, og med god kontakt med selve sentrum. For å kunne bli en naturlig del av Gran sentrum bør bebyggelsen i størst mulig grad danne en kvartalsstruktur ut mot vegsystemet vest og nord for område OU-4, og byggegrensene bør i hovedtrekkene fungere som byggelinjer (d.v.s. fast fasadeavstand fra vegen). Oppland fylkeskommune har før sluttbehandling kommet med følgende innspill om behovet for en justering av byggehøydene innenfor HVGSs byggeområder, basert på de innkomne bidragene i arkitektkonkurransen: - OU-4: heves fra 216,5/219,5 til 222,0 - OU/SK: heves fra 220,0 til 226,0 - OU-3: heves fra 224,0 til 228,0 Rådmannen har forståelse for at det er fornuftig å justere disse høydebestemmelsene, og kan ikke se at det er vesentlige hensyn som taler mot en slik justering. Temaene fjernvarmeanlegg, flom og forhold knyttet til utviklinga av næringsområdene FKI-1, FKI-2, FKI-3 og ungdomsskolen OU-1 ble omtalt konkret ved første gangs behandling av regulerings-planen i april 2008 (se vedlagte kopi av saksframlegg). Her har det ikke skjedd vesentlige endringer eller nye vurderinger, og disse punktene omtales derfor ikke særskilt her. Det har i løpet av prosessen kommet innvendinger fra ulike hold om at reguleringsplanen innebar at boligeiendommen gnr. 261 bnr. 34 skulle inngå i området for idrettsanlegg. Disse innvendingene vurderes ikke som relevante lengre, da fylkeskommunen har inngått avtale om kjøp av eiendommen. Ønsket om en ny svømmehall innenfor HVGSs prosjekt har vært reist fra ulike hold og var også et tema ved behandlingen av Gran kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Svømmehall er pr. i dag ikke inkludert i utbyggingsplanene og inngår heller ikke i de samarbeidsavtalene som den pågående prosessen er etablert mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune. For å sikre at det på et senere tidspunkt er mulig å bygge en svømmehall i området, foreslår rådmannen at det i reguleringbestemmelsenes 4.2 blir tatt høyde for at det innenfor området for den videregående skolen kan bygges et svømmebasseng på minimum 25 meter. Oppsummering og konklusjon: Rådmannen vil vise til de punktene som er tatt opp ovenfor. Etter rådmannens vurdering har det ikke kommet inn så mange innvendinger eller merknader som gir grunn for vesentlig endringer i reguleringsplanen. Rådmannen vil oppsummere med å foreslå følgende konkrete endringer i planen og bestemmelsene før sluttbehandling: Side 7 av 25

8 Sak 18/09 Det er svært viktig at det blir etablert en tilfredsstillende midlertidig trafikkløsning for myke trafikanter mellom Hadeland Videregående Skole og sentrum, og det tas inn en egen presisering av dette i reguleringsbestemmelsenes 6. Gran kommune vil presisere at detaljplanlegging og gjennomføring av dette først og fremst må være Oppland fylkeskommune og Statens Vegvesen sitt ansvar. Reguleringsplankartet endres ved at idrettsanleggsområdet utvides mot nord slik det framgår av den foreløpige detaljplanen for idrettsanlegget, og det tas inn en reguleringsbestemmelse som ivaretar NVEs krav om hydrauliske, geotekniske og miljømessige vurderinger før det kan gjennomføres nødvendig bekkeomlegging. Byggegrensen for et eventuelt framtidig klubbhus justeres i samsvar med foreløpig detaljplan for idrettsanlegget. Registrerte fornminner tegnes inn på reguleringsplankartet, og fylkeskommunens krav om formuleringer vedr. disse, innarbeides i reguleringsbestemmelsene. I reguleringsbestemmelsenes 4.2 tas det inn en formulering som åpner for at det innenfor området for den videregående skolen kan bygges et svømmebasseng på minimum 25 meter. Det foretas følgende justering av byggehøydene i reguleringsbestemmelsenes 4: - OU-4: heves fra 216,5/219,5 til 222,0 - OU/SK: heves fra 220,0 til 226,0 - OU-3: heves fra 224,0 til 228,0 Med de tilleggene og justeringene som er nevnt ovenfor, vil rådmannen anbefale at forslaget til reguleringsplan for Hadeland Videregående Skole blir fremmet for sluttbehandling. Side 8 av 25

9 Sak 19/09 UTB. AVTALE FOR HADELAND V.G. SKOLE GNR/BNR 261/52. DEL AV 261/26 OG 67, 262/134,180 OG UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: L80 &01 Arkivsaksnr.: 09/492 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 19/09 Fast utvalg for plansaker PS 19/09 Formannskapet Innstilling: Forslag til utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/52 del av 261/26 og 67, 262/134,180 og 190 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Hadeland videregående skole legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Saksdokumenter: Kommunestyresak 016/07 Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Kommunestyresak 066/07 m/protokoll Utbyggingsavtale m/plankart Vedlagt: Nei Nei Nei Denne saken fremmes for parallell behandling i fast utvalg for plansaker og formannskapet før utsendelse på høring. De arealmessige vurderingene sorterer under fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde. Saksopplysninger: Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt som sak 065/07 den Bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslovens 64 ble for arealer omfattet av kommunedelplan Gran sentrum vedtatt som kommunestyresak 016/07 den Retningslinjer for bruken og mal for avtale (form) ble vedtatt samtidig. Avtaleformen krever høring og vedtas endelig av kommunestyret. Utbyggingsavtaler vil i stor grad være knyttet opp mot nødvendig infrastruktur for å sikre gjennomføring av kommuneplanen og de enkelte reguleringsplaner. Utbyggingsavtaler skal være inngått før byggetiltak kan gjennomføres innenfor planområdene. (Dette gjelder tiltak som omfattes av retningslinjenes pkt. 2.) Utbyggere vil gjennom den enkelte avtale binde seg til å sørge for utbygging av og/eller bære felleskostnader og/eller andre kostnader innenfor egne arealer og arealer omfattet av kommunedelplan for Gran sentrum. Dette kan for eksempel gjøres ut fra nedenstående prinsipper eller som en kombinasjon av disse: Utbygger bærer alle kostnader Utbygger forskutterer hele avtalens innhold eller deler av denne Utbygger innbetaler andel av kommunens forskutteringer innenfor kommunedelplanområdet For tredje prikkpunkt har Gran kommunestyre i sak 0066/07 den prinsipielt vedtatt at rådmannen kan fremforhandle avtaler basert på kommunal forskuttering. Side 9

10 Sak 19/09 I dette legger rådmannen at alle tiltak Gran kommune planlegger, igangsetter og gjennomfører for å oppfylle kommunedelplan for Gran sentrums intensjoner vil være gjenstand for forhandling i en utbyggingsavtale. Foreløpig ser en at dette vil kunne omfatte følgende: - Flomverk - Ny rundkjøring v/ Haslerudgutua - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Smiegata - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Øvre Hovsgutua - Nye gang- og sykkelveger innenfor kommunedelplanen - Ombygging/ utvidelse av Gran torg - Ny kollektivsentral/bussplass - Generelle park- og beplantningskostnader - Ny undergang ved Gran stasjon Dette da disse anleggene naturlig vil være i offentlig (kommunal) eie etter utbygging og omfatter utbygging over flere eiendommer, har flere interessenter og en enhetlig utbygging vil tjene både private utbyggere og kommunen. Det legges til grunn at fordelingen av kostnader skal gjøres ut i fra det aktuelle utbyggingsområdets areal i forhold til det utbyggingsareal som har nytte av tiltaket. Det vil også være aktuelt å vekte verdien av kommunens tiltak for det enkelte utbyggingsareal. For eiendommene gnr/bnr 261/52, del av 261/26 og 67, 262/134,180 og 190 i reguleringsplan for Hadeland videregående skole er det gjennomført forhandlinger i utarbeidelsesperioden for reguleringsplan. I henhold til kommunestyresak 08/00047 og de prinsipp som ble gjort gjeldende for utbyggingsavtale med Granstunet Eiendom AS i kommunestyresak 027/08, er risikofordeling for eventuelt avvik i byggekostnad for det enkelte tiltak medtatt i avtaleforslaget. I tillegg til ordinære forhold som har vært omfattet i tidligere utbyggingsavtaler behandlet i Gran sentrum omfatter avtalen følgende forhold: Kontantbeløp for utbygging av nødvendig vann- og avløpsnett Kontantbeløp for utbygging av bussoppstillingsplasser Etablering av sikre krysningspunkter over kommunale og statlige veger Etablerings- og driftsansvar for andre deler av infrastrukturen i tilknytning til skolen og dennes bruk. Kontantbeløpene er fastsatt slik at Oppland fylkeskommune er ansvarlig for hele kostnaden, men Gran kommune utfører arbeidene samtidig med øvrige vegarbeider i området. Dette for å få en en mest mulig effektiv gjennomføring og så langt som mulig unngå dobbeltarbeid. Videre er der i denne avtalen lagt opp til innbetaling av hele kontantbidraget/ kontantbeløp ved avtalens undertegning. Vurdering: For å kunne gjøre en reell vekting av et tiltaks verdi i forhold til en eiendoms/ et områdes nytte av tiltak som gjennomføres, har administrasjonen fordelt alle områder i kommunedelplanen med en vekting og dermed også en prislapp ut i fra et foreløpig anslag for kostnader for det enkelte tiltak. Denne fordelingen er å anse som et utgangspunkt for forhandlinger før det er gjort vurdering av den enkelte reguleringsplan/byggeområde og dets nytte av tiltak. Fordelingen vil derfor kunne endres som følge av det enkelte byggeområdes utforming og innhold/ muligheter. Fordelingen er ikke offentliggjort da dette vil kunne påvirke resultatet av forhandlingene. Side 10 av 25

11 Sak 19/09 Kostnader som legges til grunn er i tråd med opplyste budsjett-tall i nevnte kommunestyresaker og i forbindelse med budsjettbehandlingen for Tallene er justert for prisstigning, innhentede tilbud og avklaringer i forbindelse med pågående reguleringsarbeid. Nøyaktige kalkyler for alle tiltak vil først foreligge ved detaljprosjektering. Fordelingene som er gjort i denne saken vil kunne påvirke eller danne presedens for senere utbyggingsavtaler da det allerede er gjort vurderinger av hva andre områders bidrag vil kunne være. Dette gjelder i første rekke hvilke tiltak det enkelte byggeområde må delta med andeler i. I henhold til kommunestyresak 016/07 vil Gran kommunes investeringsbehov være i størrelsesorden millioner (2007) kroner for gjennomføring av tiltak nevnt under saksopplysningene. Foreløpige beregninger antyder at Gran kommunes andel etter inngåelse av avtaler innenfor alle områder i kommunedelplanen vil ligge i størrelsesorden 5 10 millioner. Størrelsen på beløpene vil avhenge av tilskuddsstørelse og medfinansieringsvilje fra andre offentlige myndigheter. Dette spesielt for anlegg knyttet til rv.4 og flomsikring. Det synes imidlertid klart at utbygging/utvikling av alle områder innenfor kommunedelplanen vil ta mange år og Gran kommunes forskuttering av investeringer vil vare langt inn i fremtiden. Rådmannen mener at utbyggingsavtalen er i tråd med saker som tidligere er behandlet av kommunestyret og Gran kommunes ønske om sterk vekst i Gran sentrum, verifisert ved kommunedelplanen. Rådmannen vil derfor anbefale at utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/52, del av 261/26 og 67, 262/134,180 og 190 legges ut til offentlig ettersyn etter 64c i plan- og bygningsloven. Side 11 av 25

12 Sak 20/09 UTBYGGINGSAVTALE FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 261/34 OG 68 OG 262/175 I GRAN SENTRUM - GRAN IL - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: L80 &01 Arkivsaksnr.: 09/485 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/09 Fast utvalg for plansaker PS 20/09 Formannskapet Innstilling: Forslag til utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 beliggende i område for forslag til reguleringsplan for Hadeland videregående skole legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i 64 c i plan- og bygningsloven. Saksdokumenter: Kommunestyresak 016/07 Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Kommunestyresak 066/07 m/protokoll Utbyggingsavtale m/plankart Vedlagt: Nei Nei Nei Denne saken fremmes for parallell behandling i fast utvalg for plansaker og formannskapet før utsendelse på høring. De arealmessige vurderingene sorterer under fast utvalg for plansaker mens finansieringsdelen ligger innenfor formannskapets ansvarsområde. Saksopplysninger: Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt som sak 065/07 den Bruk av utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslovens 64 ble for arealer omfattet av kommunedelplan Gran sentrum vedtatt som kommunestyresak 016/07 den Retningslinjer for bruken og mal for avtale (form) ble vedtatt samtidig. Avtaleformen krever høring og vedtas endelig av kommunestyret. Utbyggingsavtaler vil i stor grad være knyttet opp mot nødvendig infrastruktur for å sikre gjennomføring av kommuneplanen og de enkelte reguleringsplaner. Utbyggingsavtaler skal være inngått før byggetiltak kan gjennomføres innenfor planområdene. (Dette gjelder tiltak som omfattes av retningslinjenes pkt. 2.) Utbyggere vil gjennom den enkelte avtale binde seg til å sørge for utbygging av og/eller bære felleskostnader og/eller andre kostnader innenfor egne arealer og arealer omfattet av kommunedelplan for Gran sentrum. Dette kan for eksempel gjøres ut fra nedenstående prinsipper eller som en kombinasjon av disse: Utbygger bærer alle kostnader Utbygger forskutterer hele avtalens innhold eller deler av denne Utbygger innbetaler andel av kommunens forskutteringer innenfor kommunedelplanområdet For tredje prikkpunkt har Gran kommunestyre i sak 0066/07 den prinsipielt vedtatt at rådmannen kan fremforhandle avtaler basert på kommunal forskuttering. Side 12

13 Sak 20/09 I dette legger rådmannen at alle tiltak Gran kommune planlegger, igangsetter og gjennomfører for å oppfylle kommunedelplan for Gran sentrums intensjoner vil være gjenstand for forhandling i en utbyggingsavtale. Foreløpig ser en at dette vil kunne omfatte følgende: - Flomverk - Ny rundkjøring v/ Haslerudgutua - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Smiegata - Ny veg fra planlagt rundkjøring v/ Haslerudgutua til Øvre Hovsgutua - Nye gang- og sykkelveger innenfor kommunedelplanen - Ombygging/ utvidelse av Gran torg - Ny kollektivsentral/bussplass - Generelle park- og beplantningskostnader - Ny undergang ved Gran stasjon Dette da disse anleggene naturlig vil være i offentlig (kommunal) eie etter utbygging og omfatter utbygging over flere eiendommer, har flere interessenter og en enhetlig utbygging vil tjene både private utbyggere og kommunen. Det legges til grunn at fordelingen av kostnader skal gjøres ut i fra det aktuelle utbyggingsområdets areal i forhold til det utbyggingsareal som har nytte av tiltaket. Det vil også være aktuelt å vekte verdien av kommunens tiltak for det enkelte utbyggingsareal. For eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 i reguleringsplan for Møllekvartalet er det gjennomført forhandlinger i utarbeidelsesperioden for reguleringsplan. I henhold til kommunestyresak 162/08 og budsjett- og økonomiplan er kontantbidrag innarbeidet i avtalen som kommunens interne overføring av totalbeløpet til anleggsbidrag og det enkelte rentebærende fond. Vurdering: For å kunne gjøre en reell vekting av et tiltaks verdi i forhold til en eiendoms/ et områdes nytte av tiltak som gjennomføres, har administrasjonen fordelt alle områder i kommunedelplanen med en vekting og dermed også en prislapp ut i fra et foreløpig anslag for kostnader for det enkelte tiltak. Denne fordelingen er å anse som et utgangspunkt for forhandlinger før det er gjort vurdering av den enkelte reguleringsplan/byggeområde og dets nytte av tiltak. Fordelingen vil derfor kunne endres som følge av det enkelte byggeområdes utforming og innhold/ muligheter. Fordelingen er ikke offentliggjort da dette vil kunne påvirke resultatet av forhandlingene. Kostnader som legges til grunn er i tråd med opplyste budsjett-tall i nevnte kommunestyresaker og i forbindelse med budsjettbehandlingen for Tallene er justert for prisstigning, innhentede tilbud og avklaringer i forbindelse med pågående reguleringsarbeid. Nøyaktige kalkyler for alle tiltak vil først foreligge ved detaljprosjektering. Fordelingene som er gjort i denne saken vil kunne påvirke eller danne presedens for senere utbyggingsavtaler da det allerede er gjort vurderinger av hva andre områders bidrag vil kunne være. Dette gjelder i første rekke hvilke tiltak det enkelte byggeområde må delta med andeler i. I henhold til kommunestyresak 016/07 vil Gran kommunes investeringsbehov være i størrelsesorden millioner (2007) kroner for gjennomføring av tiltak nevnt under saksopplysningene. Foreløpige beregninger antyder at Gran kommunes andel etter inngåelse av avtaler innenfor alle områder i kommunedelplanen vil ligge i størrelsesorden 5 10 millioner. Størrelsen på beløpene vil avhenge av tilskuddsstørelse og medfinansieringsvilje fra andre offentlige myndigheter. Dette spesielt for anlegg knyttet til rv.4 og flomsikring. Side 13 av 25

14 Sak 20/09 Det synes imidlertid klart at utbygging/utvikling av alle områder innenfor kommunedelplanen vil ta mange år og Gran kommunes forskuttering av investeringer vil vare langt inn i fremtiden. Rådmannen mener at utbyggingsavtalen er i tråd med saker som tidligere er behandlet av kommunestyret og Gran kommunes ønske om sterk vekst i Gran sentrum, verifisert ved kommunedelplanen. Rådmannen vil derfor anbefale at utbyggingsavtale for eiendommene gnr/bnr 261/34 og 68 og 262/175 legges ut til offentlig ettersyn etter 64c i plan- og bygningsloven. Side 14 av 25

15 Sak 21/09 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GRANAVOLLEN - FORTAU FRA SANNESVINGEN TIL SANNE SKOLE - OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Trygve Rognstad Arkiv: REG Granavollen Arkivsaksnr.: 07/2478 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 21/09 Fast utvalg for plansaker Innstilling: Fast utvalg for plansaker vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-1 pkt. 2, jfr. 28, å legge forslag til endring av reguleringsplanen for Granavollen for fortau fra Sannesvingen til Sanne skole, ut til offentlig ettersyn. Planforslaget sendes samtidig på høring til statlige og fylkeskommunale fagmyndigheter, berørte grunneiere og naboer. Saksdokumenter: Vedlagt: Plankart datert Innspill til planarbeidet - Statens vegvesen Region øst Nei - Sanne skole og Sanne FAU - Oppland fylkeskommune Saksopplysninger: Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Granavollen, godkjent , ble varslet Planområdet omfatter den kommunale vegen Granavollen på strekningen fra Sannesvingen til Sanne skole. Strekningen er oppført i kommunens trafikksikkerhetsplan 2009 og er prioritert på 1. plass av større kommunale tiltak. Området omfattes av reguleringsplan for Granavollen hvor vegen er regulert til spesialområde med formål bevaring. Vegen er et ledd i den gamle hovedvegen til Oslo over Hakadal. Vegens bredde er ca. 5 m inkl. skuldre og det er fast dekke. Fartsgrensen er 40 km/t. Området ligger innenfor kjerneområdet for det nasjonalt viktige kulturlandskapet Granavollen Tingelstadhøgda. Planforslaget viser et fortau med 2 m bredde pluss skulder, lagt på nordøstre side av vegen. Vegen er forskjøvet mot sørvest og det beslaglegges ca. 300 m 2 dyrket mark. Vurdering: Tiltaket er viktig i forhold til trafikksikkerheten ved skolen og barn og unges interesser. Videre bidrar det til tryggere forhold for gående mellom Sanner turisthotell og kirkeområdet. To ulike alternativer er vurdert; Gang-/sykkleveg med fysisk skille og fortau. Med bakgrunn i at området er innenfor kjerneområdet for kulturlandskapet og nærheten til det unike kulturminnnemiljøet på Granavollen, er det ønskelig med en løsning som fører til minimale endringer av dagens situasjon. Sett i forhold til trafikkmengde og skiltet hastighet anses bruk av fortau å være tilfredsstillende. Side 15

16 Sak 21/09 Vegen er regulert til bevaringsformål, men med bakgrunn i at vegen er utvidet og belagt med fast dekke i nyere tid, anses det at denne strekningen ikke har en så stor verneverdi at det ikke kan aksepteres å etablere fortau langs den. Det er vurdert som mer skånsomt med etablering av fortau enn fullverdig gang-/sykkelveg. Det er også mindre arealkrevende. Fortauet er foreslått på samme side av vegen som skolen og den etablerte gang-/sykkelvegen ved Sannesvingen. Dette sikrer færrest mulige krysninger av vegen for skoleungene. Den valgte løsningen med sideforskyvning av vegen og et fortau lagt på nordøstre side, fører til at eksisterende vegetasjon og gjerder langs vegen i størst mulig grad kan beholdes, noe som er positivt sett i forhold til kulturlandskapet. Løsningen fører til beslag av ca. 300 m 2 med dyrket mark, men i denne sammenhengen anses hensynet til kulturlandskapet som viktigere. Oppland fylkeskommune ønsker primært at planarbeidet ses i en større sammenheng for å finne en løsning for trafikk- og parkeringssituasjonen for hele Granavollen. Sanne skole og Sanne FAU har også kommet med innspill med spørsmål om gangløsninger nordover. Disse temaene er vurdert, men siden det blir en omfattende og tidkrevende prosess og det er viktig å få plangrunnlaget klart for etablering av fortau, er det valgt å begrense arbeidet i denne omgang. Det er også kun den planlagte strekningen som er prioritert i trafikksikkerhetsplanen. Statens vegvesen har ingen innvendinger mot planarbeidet, men henviser til trafikksikkerhetsboka utgitt av Transportøkonomisk institutt. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Side 16 av 25

17 Sak 22/09 REGULERINGSPLAN FOR OMLEGGING AV HOVSBEKKEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Hovsbekken - omlegging Arkivsaksnr.: 07/2319 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 2/08 Fast utvalg for plansaker PS 22/09 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: 1. I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens 27-2 godkjenner Gran kommunestyre reguleringsplan for omlegging av Hovsbekken, vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000 og med reguleringsbestemmelser. 2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato Saksdokumenter: Sak 0002/08 i fast utvalg for plansaker, møte 30. januar 2008 Uttalelser ved offentlig ettersyn: - NVE, datert 1. mars Statens Vegvesen region Øst, datert 26. februar Oppland fylkeskommune (regional utvikling og kulturvern), datert 12. mars John Håkon Øverlier, datert 12. mars 2008 Planbeskrivelse JAF arkitektkontor AS (januar 2008) Reguleringsplankart, datert 11. januar 2008 Reguleringsbestemmelser, datert 11. januar 2008 Vedlagt: Nei Saksopplysninger: I november 2007 startet Gran kommune opp reguleringsplanarbeidet for omlegging av Hovsbekken, innenfor et planområde på begge sider av eksisterende veg (Øvre Hovsgutua), se vedlagte kopi av plankartet. Planforslaget ble utarbeidet på bakgrunn av vedtatt kommunedelplan for Gran sentrum, kommunestyrets vedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Gran sentrum og vedtatt budsjett for JAF arkitekter AS utarbeidet selve reguleringsplanforslaget m/bestemmelser og planbeskrivelse, mens Cowi AS laget skisseplanen for teknisk infrastruktur, flomsikringsplan og ROS-analyse (riskiko- og sårbarhetsanalyse). I reguleringsplanforslaget er mesteparten av planområdet foreslått regulert til offentlig vegformål, herunder vegareal, gang- og sykkelveger og annet trafikkareal. Flomsikringsområdet langs Øvre Hovsgutua (omlegging av Hovsbekken) er foreslått regulert til Spesialområde Kanal (åpen/lukket). For øvrig vises det til reguleringsplankartet og reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen ble behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker i møte 30. januar 2008, og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 13. februar til 13. mars Det kom inn 4 høringsuttalelser: Side 17

18 Sak 22/09 NVE: uttalte seg om reguleringsplanforslaget i en felles uttalelse til div. planer i Gran sentrum. Her hadde NVE en del generelle betraktninger vedr. flomsituasjonen og nye utbyggingsplaner i Gran sentrum, og la spesielt vekt på at bekkeomleggingene ikke skulle generere nye fareområder ved flom. De påpekte også at det måtte tas høyde for tilstrekkelig sikring ved omleggingene, og la vekt på viktigheten av å opprettholde åpne løsninger da dette vil bedre sikkerheten på lang sikt. Statens Vegsenen, Region Øst: hadde ikke noen merknader til reguleringsplanforslaget. Oppland fylkeskommune, fagenhet for regional utvikling og fagenhet for kulturvern: hadde heller ikke noen merknader til reguleringsplanen. John Håkon Øverlier: uttalte at han ga tillatelse til at bekken ble lagt i rør over hans eiendom, men han forsto ikke hvorfor dette måtte berøre uthuset. Han forutsatte at han vederlagsfritt ville få oppføre nytt uthus m/garasje hvis dette måtte rives. Vurdering: Rådmannen vil presisere at den framlagte reguleringsplanforslaget er i tråd med den vedtatte kommunedelplanen. Arealdisponeringen og de viktigste prinsippene, bl.a. bekkeomleggingene, må dermed anses som avklart, og høringsperioden har vist at dette planforslaget er lite konfliktfylt. Den nye vegtraséen fra området ved Shell og opp til Øvre Hovsgutua, og planlagt omlegging av vegen inn til ungdomskolen blir avklart gjennom reguleringsplanen for Hadeland Videregående Skole (HVGS). Sluttbehandling/godkjenning av den reguleringsplanen skjer parallelt med planen for Hovsbekken, og dermed vil hele det aktuelle vegsystemet, og en sammenhengende plan for bekkeomlegging og flomsikring avklart reguleringsplanmessig. Gran kommunee har gjennom de pågående og vedtatte reguleringsplan- og byggeprosesser hatt et godt samarbeid med NVE der alle anlegg og løsninger godkjennes av dem før gjennomføring. Herunder ivaretas de av NVE påpekte forhold. Reguleringsplanforslaget innebærer inngrep på eiendommen langs planområdets vestre avgrensning (gnr. 262 bnr. 25 og 46), jfr. høringsuttalelse. Forholdet til denne eiendommen er imidlertid avklart gjennom prosessen og grunneier har gitt arbeidstillatelse for utbyggingstiltakene. Rådmannen vil på denne bakgrunnen anbefale at reguleringsplanforslaget legges fram til sluttbehandling, jfr. plan- og bygningslovens Side 18 av 25

19 Sak 23/09 REGULERINGSPLAN FOR RØYSUMTUNET - RESULTAT ETTER MEKLING MED FYLKESMANNEN I OPPLAND Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Røysumtunet Arkivsaksnr.: 06/762 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 71/06 Formannskapet PS 13/08 Fast utvalg for plansaker PS 64/08 Fast utvalg for plansaker PS 150/08 Kommunestyret PS 23/09 Fast utvalg for plansaker PS / Kommunestyret Innstilling: Reguleringsplan for Røysumtunet, godkjent av Gran kommunestyre 13. november 2008, endres i tråd med konklusjonene fra meklingsmøte mellom Gran kommune og fylkesmannen i Oppland 15. januar Dette innebærer at nordre grense for byggeområde AN2 trekkes ca. 50 meter mot sør, og at reguleringsbestemmelsene revideres i tråd med referatet fra meklingsmøtet. Saksdokumenter: Kommunestyresak 150/08, 13. november 2008 m/protokoll (godkjenning av reg.planen) Brev fra fylkesmannen i Oppland datert 30. april 2008 (innsigelse mot reg.planen) Referat fra meklingsmøte hos fylkesmannen 15. januar 2009 Kart som viser ny avgrensing av byggeområde AN2 Protokoll fra møte i Diakonistiftelsen Røysum, møte 5. mars 2009 Vedlagt: Saksopplysninger: Røysumtunet Habiliteringssenter startet arbeidet med en reguleringsplan for Røysumtunet i april 2006, først med en forespørsel til kommunen om reguleringsplanarbeid. Formannskapet anbefalte i møte 14. juni 2006 at det ble igangsatt planarbeid, men i vedtaket ble det tatt forbehold m.h.t. bl.a. eventuelle innspill fra fylkeskommunen og fylkesmannen vedr. jordvernhensyn og det nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområdet på Granavollen og Tingelstadhøgda. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble annonsert i september 2006, og fullstendig reguleringsplanforslag ble innsendt i januar Reguleringsplanforslaget ble behandlet av kommunens faste utvalg for plansaker i møte 12. mars 2008 og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn fremmet fylkesmannen i Oppland innsigelse mot den delen av planområdet som ligger på østsiden av Røysumlinna. Fylkesmannen påpekte i sin uttalelse at planområdet i sin helhet ligger innenfor nasjonalt verdifullt kulturlandskapsområde og at dette er områder som det knytter seg særskilte verdier til og som krever en helhetlig og restriktiv forvaltning. Fylkesmannen viste til St.meld. nr. 26 om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og de målene som er satt der for forvaltningen av landbrukets kulturlandskap, og mente at en utbygging på østsiden av Røysumlinna ville få betydelige landskapsmessige konsekvenser. Ved høringsrunden forslo fylkesmannens landbruksavdeling overfor fylkeslandbruksstyret at det ble fremmet innsigelse mot hele område AN2, mens fylkeslandbruksstyret vedtok bare å fremme innsigelse mot den nordre delen av område AN2. I og med at det ikke var overensstemmelse mellom innstillingen fra fylkesmannens landbruksavdeling og fylkeslandbruksstyrets vedtak, ble saken Side 19

20 Sak 23/09 oversendt til Statens Landbruksforvaltning (SLF). SLF mente at det var uheldig at Røysumtunet la opp til å ekspandere ved å legge ny bebyggelse på god dyrka mark, men konkluderte allikevel med å støtte fylkeslandbruksstyrets konklusjon, der det ble gitt åpning for en viss utbygging, mens en unngikk omdisponering av de mest verdifulle jordbruksarealene i område AN2. For øvrig vises til ytterligere saksopplysninger i saksframlegget for sluttbehandling av reguleringsplanen, se vedlagte kopi. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Røysuntumet i møte 13. november 2008 (sak 150/08), men p.g.a. fylkesmannens innsigelse var ikke reguleringsplanvedtaket rettskraftig. 15. januar 2009 ble det avholdt meklingsmøte hos fylkesmannen i Oppland, se vedlagte kopi av referat. I møtet kom en fram til et meklingsresultat som innebar følgende endringer av reguleringsplanen for Røysumtunet: Ny avgrensing av AN2, se vedlagte kart. Endring i reguleringsbestemmelsenes 7 vedr. mønehøyde, landskapstilpasning og ikke kjedet bebyggelse. Endring i reguleringsbestemmelsene som sikrer at byggetegninger skal forevises fylkesmannen og fylkeskommunen før det gis byggetillatelse. Diakonistiftelsen Røysum har behandlet meklingsresultatet i styremøte 5. mars 2009, se vedlagte kopi av protokollen for møtet. Røysumtunet konkluderer med at de kan akseptere meklingsresultatet og de vil gå videre med å planlegge bygningene innenfor det justerte arealet og de rammene som er fastlagt gjennom de reviderte reguleringsbestemmelsene. Vurdering: Denne reguleringsplanprosessen har vist at det er knyttet en del utfordringer ved byggeprosjekter i det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet Granavollen-Tingelstad-Røykenvik. Dette er spesielt krevende når eksisterende næringsvirksomhet innenfor området har større utbyggingsplaner. Rådmannen vil vise til at kommunens administrasjon gjennom hele prosessen har påpekt at det var usikkert om Røysumtunets utbyggingsprosjekt kunne realiseres, sett i forhold til jordvernpolitikken og verdiene innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet. Sett på denne bakgrunn ser rådmannen det som svært positivt at en i denne saken kom fram til enighet om et resultat som ser ut til å være tilfredstillende for begge parter. Utbyggingsområdet er redusert i omfang, men konsentrert om det området som vurderes som mest hensiktsmessig/rasjonelt å bygge ut, samtidig som bevaringsverdiene (jordvern og kulturlandskap) er hensyntatt på en tilfredsstillende måte. Rådmannen ser det som positivt at Røysumtunet vurderer det som realistisk og aktuelt å gjennomføre det planlagte utbyggingsprosjektet innenfor de reviderte rammene, og vil på den bakgrunnen anbefale at reguleringsplanen justeres i samsvar med meklingsresultatet. Side 20 av 25

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET og /08 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET og /08 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.04.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 31.10.2007 Tid: 13.00 16.40 Forfall: Atle Liaklev (GBL) Magne Stenberg (Frp) Tine Milda Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Terje Aschim (GBL) Gunnar Schulz

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling SAMLET SAKSPROTOKOLL Arkivsak: 2007/100-0 Arkiv: 0102 R0602 Dato: 02.08.2011 Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Fast utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/10 REGULERINGSPLAN FOR BLOKHUS - TO HYTTETOMTER AVSLUTNING AV REGULERINGSPLANPROSESS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/10 REGULERINGSPLAN FOR BLOKHUS - TO HYTTETOMTER AVSLUTNING AV REGULERINGSPLANPROSESS MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.01.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1

Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 200724 Saksmappe: 2008/784-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Øvre veg 1-13 og Fridtjof Nansens gate 1 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/ Kommunestyret 57/ Sametinget eiendommen gnr/bnr 49/87-Løvfall 1 Meråker kommune Arkiv: 2009001 Arkivsaksnr: 2009/50-36 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 71/13 15.08.2013 Kommunestyret 57/13 26.08.2013 Reguleringsplan

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Endret forslag til reguleringsplan for Korsen - Solhaug - ny høring

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Endret forslag til reguleringsplan for Korsen - Solhaug - ny høring Namdalseid Saksmappe: 2007/8417-41 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Endret forslag til Solhaug - ny høring tvalg tvalgssak Møtedato Namdalseid planutvalg 34/08 01.07.2008 Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1358-38 Arkiv: 0203 R0901 Dato: 12.06.2013 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Hanne Karin Tollan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/13 Fast

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 * SAMLOKALISERING NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET /09 * SAMLOKALISERING NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 12.40 Forfall: Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Assisterende rådmann Berit Halvorsen Leder tekniske

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr sluttbehandling Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201503 Saksmappe: 2015/2248-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 18.01.2017 Saksframlegg Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret, plannr. 201503 - sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Namsskogan kommune Arkiv: GNR 54/2 Arkivsaksnr.: 14/706 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 27.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Namsskogan formannskap 11.03.2014 9/14 Namsskogan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN. Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN. Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund KLAGER PÅ VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR GJELLAN/TRØÅSEN Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 14/10 Formannskapet 11.03.2010 37/09 Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Grong kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/814 Saksbehandler: Lars Arnesen Dato: 20.12.2011 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 08.09.2011 140/11 Formannskapet 06.12.2011 188/11

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR BÆSSFARJORDET - OMRÅDE 34 I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/08 UTBYGGINGSAVTALE FOR BÆSSFARJORDET - OMRÅDE 34 I GRAN SENTRUM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/

KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING. Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk 011/ RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/188-416 143 Vår saksbehandler: Svein Jetlund, tlf. 61 28 30 70 KOMMUNEDELPLAN FOR KVITFJELL, 4. GANGS BEHANDLING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg for plan og teknisk

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl.

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl. Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 105/15 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av område ved Elvevegen og Valøyslyngen, gnr/bnr 62/181 og 62/234 m.fl., sluttbehandling Resultat:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SEGALSTAD BRU VEDTAK AV PLANPROGRAM... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SEGALSTAD BRU VEDTAK AV PLANPROGRAM... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 143 Lnr.: 591/09 Arkivsaksnr.: 08/1954-21 Saksbehandler: Linn Haugseth Sveen ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SEGALSTAD BRU VEDTAK AV PLANPROGRAM... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/561 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN LØVNES HYTTEOMRÅDE OG MIDTRE VERRAFJORDEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS Reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september.

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen tirsdag 20. september. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.09.2005 Tid: 0900-1100 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Gry Haugsbakken (Ap) Varamedlemmer: Wenche Strand (Ap) Fra administrasjonen møtte:

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM

REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM Oppdragsgiver: Wiengården as Document type Planbeskrivelse Date August 2013 Revidert 11.03.2014 GK/SILE REGULERINGSENDRING MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM MØLLEKVARTALET, GRAN SENTRUM Revision 2014/03/11

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.04.2010 Tid: 09.00 12.55 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Fra administrasjonen møtte: Barnerepresentant Kjersti H Tysland Fagkoordinator plansaker

Detaljer

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17

Sør-Fron kommune. Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre /17 Sør-Fron kommune Politisk organ Møtedato Saksnr. Kommunestyre 21.06.2017 042/17 Saksansvar: Arkivkode: JournalpostID: Aker, Espen L12 051920170001 41/5 41/306 17/6902 Sluttbehandling - detaljregulering

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS

E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS E6 I SØR-FRON ENDRING AV REGULERINGSPLAN VED HARPEFOSS Sør-Fron kommune Region øst, E6 Biri - Otta Lillehammer, R.vegkt august 2013 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune

Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune Raarvihken tjïelte/røyrvik kommune Arkiv: 140 L12 Arkivsaksnr.: 14/1113 Saksbehandler: Kristin Romundstad Dato: 21.09.2016 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Røyrvik formannskap 11.03.2014

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/3267 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 251/08 HAMAR FORMANNSKAP 25.06.2008

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2008/8211-13 Saksbehandler: Stig Bjøru Saksframlegg Gnr. 48, bnr. 1 - Reguleringsplan for Letvika hytteområde, 2. gangs behandling Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 25.08.2010 Tid: 09.00 12.20 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Fagleder arealplan Øyvind Sørlie Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Detaljer

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Møtebok. Fylkeslandbruksstyret i Finnmark Sak: Anmoding fra Sør- Varanger kommune til Fylkeslandbruksstyret om ny behandling/ trekking av innsigelse til reguleringsplanen for gnr. 30 bnr. 9 Steinland i Renøysund, Sør- Varanger kommune Saksnummer

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING

RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE RUDSHØGDA- ENDRET REGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KINNLIMARKA OG E6 - TIL SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 14/6101 15/10003

Detaljer