MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING"

Transkript

1 MISJONEN I DEN H0YERE SKOLES UNDERVISNING Au en utfal-lig som lektor Arnfinn E. tidligere misjonre~ i Congo, har foretatt, gjengis nedenfor de to houedausnitt sorn for leserne nu dette tidsskrift ha interesse. Et tredje houedausnitt - onz rnisjonsstoffets Oerettigelse i nnderuisningen - el- utelatt. Likes& innledningen og sluttordet. i\.led rrnisjo~ls forstds utbl-edelsen au euangeliet blunt ikke-kristne folkeslag, navnere bestemt aden moderne euangeliske ytremisjonx slik denne har z~luiklet seg fl-a slutten au det 18. Brh. og ti1 idag. Vi ellektor takknemlig for tillatelse ti1 & gjengi de to neunte houedausnitt au den uerdifulle fremstilling ha~z har gilt au dette uiktige emne. On? en au misjonen i folkeskolens underuisning se NOT!VI 1952 s. 15ff. - Red. Hua Jin~ter ui nu stoff so711 angar tnisjonen i undervisningsfage~le i den skole i dug? Det er naturligvis begrenset hvilke fag sorn kan absorbere stoff 0111 misjonen. Vir unclers#kelse har dreiet seg om de gjeldende lrereb#ker i llistorie og geografi, leseverk i norskundervisningen - alt for hele realskolen og gylnnaset - og laereb#kene i kristendomskunnskal, for 2. klasse i realskolen og det 54rige gymnas (som f.t. er clet klassetrinn hvor misjonen gjennomg%s). Vi har ikke tatt tned Irereboker i tysk, fransk og engelsk, selvonl vi er klar over at det forekornluer en og annen fortelling om Livingstone i engelskb#ker.

2 Kesultatet av er be~nerkelsesverdig pi flere miter. a) Det foreligger en rekke godkjente larebylker ti1 undervisningen i historie og snnlfunnslare. Felles for deln alle er at de ikke har noe positivt 2 fortelle om misjonaret~es og misjonssel- ' skapenes innsats hverken pi det indelige omride - dette er vel ikke i vente i vir sekulariserte skolebok-verden - eller pi det knlturelle og sosiale otnride. Forfatterne er fullstendig blinde for betydningen av det kristne budskapet om menneskenes likeverd og den kristne nestekjzrligheten. I vurderingen av kolonifolkenes liv under clen hvite manns er dette forholdet fullstendig auteglemtn. I dag er det ganske ipenbart for en he1 utenrikspolitisk orientert verden at dette budskapet har gitt et vesentlig bidrag ti1 ylnsket om frihet og selvstyre i cle tidligere koloniomridene. Historiebokforfatterne kunne ikke vite otn clet som senere er skjedd. Men de burde ikke ha oversett det som skjedcle der llvor misjonene arbeidet. Nir det gjelder det sosiale og kultor-elle omridet nevnes det ingenting i historiebfikene om den utbyggingen av helse- og skolevesenet soin misjonene har gitt i spissen for. Sarlig skolevesenet har jo gitt si mye ti1 kolonifolkene at det burde ha vart pipekt. Vi kan ikke fri oss fra den tanken at dette kanskje skyldes innstillingen ti1 kristen misjon i det hele. Noe fiilnes likevel om misjonsarbeid. Hans Egede og Thomas von Westen er nevnt i noen bylker. Men dette gir oss ingen assosiasjoner med hensyn ti1 nioderne misjon. I Cn bok er moderne misjon nevnt som et faktum pi en linje: (Midgaard: Den nyeste tids historie, 3. oppl., s. 113). I en annen bok nevnes misjonen i en innrgmmelsesbisetning. Det heter der (Stang og Lange, Verdenshistorie, s. 216).Men kolonifolkene fikk liten glede av med den kvite manns sivilisasjon. Enda om misjonarene nrbeidet for d hjelpe de innffidte, ble det likevel hardt arbeid, sykdommer og brennevin kolonifolkene fikk mest av,,. (Uth. av oss). I)et er bare en bisetning, men tross alt et lite glimt av en innrylmmelse overfor misjonen. Livingstone tituleres som misjonzr, Inen omtales utelukkende sorn oppclagelsesreisende,

3 og i denne forbindelse ogsi pi like linje med journalisten H. M. Stanley. Direkte negativt omtales misjonen flere steder, f. eks. Langeland: Verden etter 1815, 1. oppl., s. 83: <Kristen misjon ipnet ofte veien for imperialismens maktmisbruk og utplyndringx. Forfatteren liar ingenting pi pluss-siden, bare denne negative holdningen. Szrlig positivt er vel heller ikke synet pi misjonzrene i Stang og Langes verdenshistorie (nevnt ovenfor), s. 211: usom oftest var det oppdagere og misjonzrer som gikk i spissen ndr det gjaldt d dpne nye om~dder for den kvite manns foretaksomhetx (uth. av oss), og slett ikke uttalelsen pi s. 215 i samme bok:.ti1 omkring 1880 npiyde europeerne seg med H kreve uipne d$rerx for misjonzrer og bandelsmenn i China.. Sitatet fra s. 211 gir uttrykk for at misjonzrene kan ha ipnet nye omrider for hvite menn i sin alminnelighet, ogsi utplyndrere og eventyrere. Men det er en forfalskning av helhetsbildet, nir det ikke uttrykkelig sies fra at noe slikt har misjonzrene aldri villet. Det samme gjelder i enda sterkere grad sitatet fra Langelands bok, s. 83 (sitert ovenfor). Dette utsagnet er helt utillatelig i sin form og tendens og fullstendig uverdig en norsk lzrebok. Sitatet fra Stang og Lange, s. 215 (sitert ovenfor) er sant i og for seg, men likevel ikke korrekt, fordi det ikke sier noe om alt det positive misjonzrene gjorde, og at de selv bare benyttet den faktiske situasjon ti1 B kunne tjene de menneskene som levde i dette veldige lander. Hovedinntrykket er at lzrebpikene som brukes i historieundervisningen har en negativ innstilling overfor misjonen, eller ikke nevner den i det hele tatt, mens det positive innslaget er meget svakt. (Jfr. listen over gjennomgitte lzrebpiker.) b) Nir det gjelder geograjibpikene er bildet litt annerledes forsividt som det negative synet pi misjonen ikke kommer ti1 uttrykk. Men det bpir si vzre klart at det heller ikke sies noe positivt om misjonen, ti1 tross for at dette i flere sammenheng burde vzre helt naturlig og selvfpilgelig, som nir kommer inn pi skriftsprikene og annen kulturell og sosial utvikling. I en bok, Haffner og Knudsen, b. I, 7. utg., nevnes norsk

4 misjon som et faktutn, men ikke noe mer: abl. a. driver nordmenn misjonsvirksomhet her* (s. 94 om Sudan). unordmenn driver misjor~svirksomhet i Santalistan i Bengal~ (s. 114) og ~Nordmenn har drevet misjonsvirksomhet i flere provinsern (s. 122 om China). Utenom dette finner vi ingenting. c) Hva norskundervisninge?~ angir, finnes det en he1 del leseverk hvor det kunne ha vxrt gitt plass for stoff om misjonen. Hvis vi ser bort fra dikt: util misjonaer Skrefsrud i Santalistan,~ som foreligger i et par og som vel helst er tatt med fordi det er en stor mann som ph denne miten hedrer en annen stor mann, uten % si noe om misjonen i og for seg, s% er det bare ett verk som bar noe om misjon. Det er ~Lesebok for norsk ungdomu av og Svarstad. I dette verket har vi et godt kapitel rned titelen: Eit Noreg, hvor vi fhr norsk misjon i China, India og pi Madagaskar. Dette viser at hvis bare viljen er der, er rnisjonsvirksomheten et ypperlig egnet stoff i et orienteringsfag som norsk. d) Lxrebakene i kristendomskunnskap bar naturlig nok vzre de hvor Inan helst venter % finne misjonen omtalt. Det mi imidlertid konstateres at heller ikke disse gir kunnskaper om misjonen utover noen historiske glimt og enkelte biografier. Men det mh ogsi tilfayes at lzreplanen for den hayere skoles kristendomsundervisning ikke levner store mulighetene for misjonsstoff. I det em-irige gymnas og i realskolen er kristendomskunnskapen fordelt slik: 1. klasse av realskolen og det em-irige gymnas: Bibelhistorie, Det gamle og Det nye testamente, 2 timer pr. uke. 2. klasse av realskolen og det femirige gymnas: Kirkehistorie med noe misjonsstoff, 1 time pr. uke. 3. klasse i realskolen: Kristen tlo og moral, 1 time pr. uke. 3. klasse i gymnaset: 1. halvir: religionshistorie. 2. halvsr: bibelske lesestykker, med innledning, 1 time pr. uke. 109

5 4. klasse i gymnaset. Fortsettelse av bibelshe lesestykke? med innledning, 1 pr. uke. 5. klasse i gymnaset: Kqiste?~ tlo og molul, 1 time pr. uke. time I av llele skoletiden i realskole og gymnas finnes det bare en klasse hvor det er mulighet for i gi noe om misjon, nemlig i 2. klasse, hvor faget er kirkehistorie. Det sier seg selv at mecl en uketitne i kirkehistorie blir det ikke store muligheter for misjonsstoffet, si nleget mer som clelte gjerne regnes som et tillegg ti1 kirkehistorien. Misjonsstoffet som vitenskapelig forsknings-stoff har ti1 dato ikke fitt den plass det burde ha i det teologiske studium. (Synet begynner etter Inert 9 enclres i positiv retning. Vi kan bl. a. nevne Menighetsfakultetets utnevnelse av 0. G. Myklebust ti1 professor i ll~isjollsvitellskap.) Pi gmnn av stoffets egenart har clet gjerne falt lnelloln to stoler: riktignok er det en del av kirke-hislo~ieiz, Inen samtidig er det ti1 enhver tid selve kriteriet pi kirkens liv og ekspansive kraft og den historishe vurdering av misjonen er clerfor den minst betydningsfulle. Den ikke-historiske vurdering, den mest betydningsfulle, naturlig nok ikke inn under kirkehistorien, og noen amen plass l~ar misjonen ikke f2tt i det teologiske studiuln og de teologiske lrererstillinger. Det er nettopp dette forhold soln gjenspeiles i 11ele opplegget av kristendomsundervisningen i den skole. \Ti skal nevne l~va som finnes om lnisjon i 2.-klasses kirkehistoric: Fjelll~z~ og Sollrnl: Kq-istendommens saga. Om Hans Egecle er clet omtrent en halv side. <<Hedningemisjona, med undertitel: (<Misjonen etter reformasjonena, finner vi ogsi en halvside om (s. 102). Det sier seg selv at dette mi bli omtrent likt med ingenting. Pi s finner vi ustore misjonzrera, bioqafier over Livingstone, Hudson Taylor, Schreuder og Lars Skrefsrud. Boken er pi 110 sider i alt, derav 5 sider om misjon fra ca ti1 i dag. 1\4ai-thinztssei1 og Ribsslzog: K~istendomsktrnnskap f o ~ den

6 h$pe skolen. 2. klasse. Kirkens historie, 4. utg. Pi s. 96 finner vi vel 4 linjer i petit om John Eliot's arbeid blant indianerne i Nord-Ainerika, pi s. 101 er det skrevet 6 linjer om Bmdremenighetens arbeid. Hans Egecle inner vi en kvart side om pi s Pi s. 115 begynner kapitlet *Bibelens og misjonens Brhundrex. Som et ledd i clette finnes det et avsnitt pi to sider om <(Bibeloversettelse pi misjonsfelteta. Verdensmisjonen har fitt en halv side (s. 121), deretter en biografi over William Carey og noen ord om Livingstone, H. Taylor og J. Mott og endelig noen linjer om Albert Sch~\.eitzer. Viktig er det at det hele avrundes ined henvisiling ti1 snorsk hindbok for misjonx. Buddhistmisjonen og K. L. Reichelt har fitt 5 linjer pi s Ellers har ~Norsk inisjonsarbeida fitt en halv sides omtale (s. 142), og deretter 91- Zer tre korte biografier over Schreuder, Skrefsrucl og Johannes Johnson pi tilsaminen to og en halv side. Boken er pi 156 sider, derav vel 8 sider om inisjon. Henrik Seip: Kirkehistorie for den hagre skolen. Pi side 62 stir clet en halv side om jesuittmisjonzren, Frans Xavier. Br~dremenighetens misjoil er omtalt pi en og en halv side (s ), og dannelsen av de fyste misjonsselskapene i England fra 1792 og utover er kort beskrevet pi s. 85. Deretter en biografi pi en og trekvart side om Livingstone, videre en side om Albert Sch~veitzer. Ogsi under avsnittent om.den tyske kirkea (s ) og <Den romersk-katolske kirkes (s. 89) omtales misjonen. anorsk misjonsvirksomhet~~ heter et avsnitt pi s. 97. Dette av et stykke om rdet norske misjonsselskap>, og her nevnes Schreuder, Dable, J. Johnson, men bare som misjonzrer i helhetsarbeidet, ikke som selvstendige biografier. Avsnittet om ~Barmhjertighetens by>> omtaler spedalskearbeidet pi Madagaskar, nzrmere bestemt Ambohipiantrana ved Antsirabk, senere flyttet ti1 et nytt sted under navnet Mangarailo (s ). <Misjon i Chinag heter et lite avsnitt pi s , som av en Skrefsrudbiografi pi en og en halv side. Boken er pi 112 sider, derav ca. 11 sider om misjon. Aasland og Molland: Guds rikes uekst. Lzrebok i kristendomsknnnskap for den h$gre skolen, 2. klasse. Jesnittenes misjon er

7 nevnt pi s. 64. Hedningemisjonen i den lutherske kirke er nevnt med 3 linjer pi s. 74 i forbindelse med pietismen. Med 6 linjer er misjonsarbeid omtalt pi s. 76. ~Hedningemisjonenx omtales i generelle vendinger p& s Deretter biografisk stoff om apostel, s averdensmisjonena u f b 10 linjer pi s. 107, og deretter biografier over Carey og Livingstone (s ), noen linjer om udet norske misjonsselskap~. en biografi over Schreuder og en over Skrefsrud og tilslutt et meget mangelfullt avsnitt on] anorsk misjonsarbeid i dagu (s ). Boken har 132 sider, derav ca. 13 sider rned misjonsstoff. Vi har under gjennomgielser av de fire ovenfor nevnte bare tatt med misjonsarbeid etter reformasjonen. Sett under ett presenterer disse lzrebekene mest biografisk stoff, litt historisk umisjonsselskaps-stoff og svzrt lite om misjonsarbeidet. Best i si mite er Henrik Seips bok. Til sammenligning kan nevnes: Trygve Kristi Kongevelde (~Kristenlzre for framhaldskolen~), som pi en ypperlig mite gir misjonsstoff ti1 bruk i undervisningen. Pi bakgrunn av misjonens enorme innsats blir taushet i ste~nple som direkte usaklighet og en fortegning av situasjonen. Denne kritikk rammer i rekke historic- og I1 Forslag om innpassing av misjonsstoff i jagene norsk, historie og geografi og om plasering av misjonsstoff i leseplanen for faget kristendomskunnskap. a) Det er en selvfpilge at misjonsstoffet inn under kristendomsfaget. Dette betyr likevel ikke at andre fag er utelukket nir det gjelder plasering av misjonsstoff. Vi har tidligere pipekt hvordan fagene norsk, historie og geografi fullstendig mangler noe positivt om misjonen, unntatt ett norsk leseverk, men det er vir absolutte mening at de norskbeker som inneholder alment stoff fra menneskenes daglige verden, ogsi ha med stoff fra daglig liv og virke pi misjonsmarkene.

8 Det kan vzre gjenstand for diskusjon hvor i leseverket og under hvilken titel dette stoffet skal presenteres. Det ville vel vzre naturlig i innpasse det i stoffet om aet stykke Norge i det fremmedex eller xnorsk innsats i andre verdensdelerx e. 1. I dag er det szrlig aktuelt i vise hva norsk misjon har gjort i utviklingslandene, og et slikt avsnitt i en lesebok, pi f. eks. 10 sider, ha med mest mulig om misjonens humanitzre innsats, mens den religillse side av saken neppe f i szrlig stor plass. Ogsi i en lesebok i~nidlertid misjonens primzre oppgave fremheves, med spesiell vekt pi Guds kjzrlighet som drivkraften i hele den humanitzre virksomheten. Fremstillingen mi ikke vzre og kjedelig statistikk. Noen tall muligens gis, men misjonzrenes dagligliv i fremmed med helt andre levevilkb enn det som vi er vant med, vzre organisk flettet inn i fremstillingen for i gi den liv. Det er selvsagt en forutsetning at den mi vzre gjennomsyret av en positiv inustilling ti1 misjonen. Det skulle vzre enkelt nok med et slikt avsnitt i et norsk leseverk. Problemene er nok ganske annerledes nir det gjelder historieundervisningen. Det vil ofte bli forfatterens eget syn som dominerer lzreboken pi bekostning av objektiviteten. I vir tid, med fremveksten av de nye statene i Asia og szrlig i Afrika, er det imidlertid vanskelig i forsti hvordan misjonens innsats kan utelates uten at viktig historisk stoff underslis. Det heter i Undervisningsplanene at historieundervisningen bl. a. skal aorientere dem (elevene) i den tid de lever i, og i det samfunn de skal bli ~nedlemmer av, ved i vise dem i enkle trekk hvorledes forholdene i vdr tid og szrlig i virt eget samfunn el. blitt som de ern. Det heter videre: <I sammenheng med historien eller samfunnslzren skal elevene fi noe kjennskap ti1 det som er gjort for d fremme samarbeid mellom folkenex. (Uth. av oss.) Vi har tidligere pivist at det lille som er nevnt om misjon i er svzrt negativt, med meget fi unntak, og at det ogsi ofte er direkte misvisende. I beste fall vil vi tro det hele skyldes forfatternes ahsolutte uvitenhet om misjonens betydning. Det er imidlertid vanskelig i forsti at ikke kristendommens betydning i virt eget land, med omdannelse av samfunnet fra et s - VU.SL ~idmkri~t lor ~i.jou

9 hedensk vikingrede ti1 et kristent land, skulle gi en pekepinn om misjonens betydning i hedenske land. Det kan i denne henseende vzre nok i henvise forfatterne ti1 de innfgidte lederne selv. Mange av dem har uttalt seg om dette. La oss sitere en av dem, presidenten og statsministeren i Kongorepublikken, Brazzaville: %Den kristne misjon er en faktor i verdenshistorien. En av dens bragder er at den har vzrt med pi i forme et kontinent. Uten ~nisjonen ville Afrika fremdeles ha sovet sin tusenirige sevnu. Vi kunne sitere mange liknende uttalelser av kjente afrikanere. Det er vanskelig i gi konkrete forslag om misjonsstoff i historiebgikene. Det bgir imidlertid vzre religionsseksjonenes oppgave i langt stgirre grad enn tidligere 3 uttale seg om alt misjons- og kirkehistorisk stoff i historieb~kene. Nir historiebgikene kommer inn pi slike sporsmil som imperialisme, kolonier, nasjonal. isme, selvstendige stater o. I., mi den rolle misjonen har spilt fi komme ti1 uttrykk pi en klar og saklig mite. Selv ikke-kristne eller endog anti-kristne historikere mi ha rid ti1 i gjere dette. Dette er ikke et for misjonen, men et spgirsmil om i vurdere utviklingen pi den rette miten. Nir de nye statenes historie skal skrives, kan man overhode ikke komme forbi misjonen uten i rive vekk en he1 del av g~unnlaget for selve tanken om frihet og selvstendighet, I geografiunderuisningen er det vel noe enklere i innfere misjonsstoff. Vi tenker da ikke i forste rekke pi de oppdagelser soln er gjort av misjonzrer, men mer pi det faktum at misjonen har gitt og gir en mengde stoff som kaster lys over skildringen av menneskene i det geografiske mil$. Vi fir se brytningen mellom gammelt og nytt, mellom forskjellige kulturer, mellom hedenskapets negative sider, som slaveri, fotbinding, kastevesen, mangel pi hygiene, ofte etter direktiv av trollmannen, og mye annet pi den ene side - og kristendommens positive verdier pi den annen side, en kristendom i kamp mot nedbrytende krefter. Misjonens innsats for i skape Fred mellom stammene og mellom rasene, mellom folk av samme hudfarge og mellom folk av forskjellig hudfarge, mi bli et viktig ledd i undervisningen. Mange land har fitt sitt skriftsprik ved misjonrerenes forskning og kul-

10 turelle innsats, sine skoler av forskjellig art, sitt helsestell osv. For en lang rekke land er misjonens grunnleggende arbeid og inisjonens institusjoner av en si vidtrekkende betydning for hele samfunnslivet at det er uforstielig hvordan man kan komme utenom dem. Misjonen mi imidlertid ikke fi noen selvstendig plass i Dens betydning mi objektivt pipekes for hvert enkelt land hvor det er aktuelt, som et organisk ledd i hele fremstillingen av clette landet som en geografisk enhet. Dette kan kanskje by pi store vanskeligheter for forfatterne, og det ville nok vzre en fordel 0111 Egede Instituttet knnne gi ut en publikasjon on1 norsk misjon, land for land, ikke bare statistisk, men rent beskrivende, ti1 hruk for alle interesserte, lzrebokforfattere inkludert. Nettopp i geografiundervisningen vil ogsi lysbilder fra misjonsfeltene egne seg ypperlig. Det finnes en del ti1 dette bruk, men enni stir det inye igjen misjonene virkelig har laget en effektiv skoletjeneste, slik at det ti1 enhver tid kan vzre mulig for en lzrer i sli opp i katalogen over lysbilder fra misjonsmarkene og si velge og vrake. Film vil vzre nyttig en sjelden gang, inen neppe som effektivt ~mdervisningsmiddel i sin alminnelighet. Skal lysbildetjenesten - og ogsi filmtjenesten - bli virkelig effektiv, det kanskje dannes en sentralledelse. Dette har vzrt pipekt flere ganger tidligere, av 0. G. Myklebust i Kirke og Kultur 1942 og av Finn Jor i Norsk Tidsskrift for Misjon Det er vel et om det ikke er direkte galt av misjonsselskapene i vzre s% abeskjedneu som de er. De mi ikke vzre si redde for i lage reklame at de glemmer at det dreier seg om folkeopplysning. b) Det er innlysende at kristendoms-undervisningen mi gi den nten sammenlikning stpirste plass for misjonsstoffet. Det heter i ~Undervisningsplaner for Den hagre Almenskolenu, under avsnittet om Kristendomskunnskap, klasse 11, xboka bpir i ntskillig tctstrekning dvele ued arbeidet for B utbrede kristenrlo117n1en (misjonen), og i samband med det skal elevene ogsi fi en del kunnskap om det religipise livet hos de folkeslag som den kristne rnisjon har kominet i berfiring medw. (Uth. av oss.) 115

11 Det er klart at med time i uken kan det ikke bli mye igjen ti1 misjon i lgpet av et skoleir pi 38 uker. Det blir vesentlig kirkehistorie og noen fi sider om misjon i tilknytning ti1 denne. I 1. og 3. klasse i realskolen og i l., 3., 4. og 5. klasse av det fem-irige gymnas er det ingenting om misjon, bortsett fra Paulus og lzrerens ~ilknytningspunkter i religionshistorien. Dette betyr at av 228 timer kristrndomskunnskap i det em-irige gymnas har vi 7 timer med misjonskunnskap eller ca. 1/32 av tiden. (Vi legger da ((Guds rikes vekstr av Aasland og Molland ti1 gmnn for vir vurdering. Vi har grunn ti1 i anta at den er mest brukt.) For realskolens vedkommende blir det ca. 1/25 av tiden (G timer av 152). Dersom vi snakker om nyere evangelisk misjon, blir tallet bare halvparten si stort som ovenfor nevnt. Dette er uholdbart og er i hele sitt opplegg en klar tilsiclesettelse av misjonen. Vi vil foresli dette endret. Til i begynne riled vil vi se pi mulighetene ut Era den forutsetning at det iklre blir noen endring i timetallet for kristen. domsfaget. Vi vil da ta for oss 3. klasse i gymnaset. I denne klassen leser vi religionshistorie det ferste halviret. Faget har mange motstandere, og det er vel riktig at det egentlig ikke inn under kristendomsfaget. Vi mener likevel at det gir mange muligheter for kristendomslzreren ti1 konfrontasjon med kristendommen, og vi mener dessuten at det er bedre at kristendomslzreren underviser i dette stoffet enn f. eks. en ikkekristen lrerer. Det er imidlertid vir mening at faget fglges opp av misjonskunnskap i annet halvir av 3. klasse i gymnaset. Det b#r vzre en egen lzrebok og et eget navn. Vi onsker ikke navnet misjonsllistorie, da dette vil bli ensidig historisk, heller ikke misjonsteori/lzre, da dette vil legge for stor vekt pi den teoretiske side11 av misjonsfaget. Misjonskunnskap er et navn som skulle kunne dekke alle side1 og dessuten gi en szrlig prioritet for det aktuelle, for dagens misjonsarbeid rundt omkring i verden. Boken for en vesentlig del handle om misjonens mote med de fremmede religioner pi en slik mite at disse klart sees som misjonsproblem, videre om alle sider av moderne misjon, overgangen fra misjon ti1 kirke, om norske misjonsfelt, litt om

12 de store verdensmisjonene, almen misjonsstatistikk og norsk misjonsstatistikk. Den bgr ha en kort historisk innledning. Hvis vi forutsetter ca. 20 timer i siste halvdel av skoleiret, vi kunne ha en bok med omtrent 60 sider med pensumstoff, endel lesestoff og rikelig bildeutstyr. Lysbilder vil gi et verdifullt aktualiserende supplement. Det er naturligvis et problem i denne forbindelse som vi hittil ikke har nevnt. Ovennevnte forslag vil medfgire at vi tar et halvir fra undervisningen i bibelske Iesestykker. Vi mener imidlertid at dette kunne klares i av ett ir, 4. klasse, med tneget liten reduksjon av pensum. Det vesentlige i denne undervisningen er innledning ti1 Det gamle og Det nye testamente og gjennomgielse av tekster slik at elevene lrerer i lese tekstene med bedre forstielse enn fgr. Mye av dette er en utvidelse av stoffet i 1. klasse, samtidig som det er hevet opp ti1 et vanskeligere plan, rnens andre tekster er slike som agir igjenx, f. eks. Den fortapte Det vesentlige er etter vir mening ikke i gi dem flest mulig tekster fra Bibelen, men i liere dem ti1 % forsti og samtidig inspirere ti1 selvstendig lesning av Bibelen. Dette bgir kunne klares med noen ferre tekster - muligens med hell enn med mange -, og vi vil da kunne klare det i lgipet av ett ir. Dermed fir 3. klasse en sammenheng. mellom religionshistorie og misjonskunnskap, den siste som en viderefgiring av en disiplin som i dag henger i lgise luften. Dette forslaget er som nevnt basert pi den nivzrende timefordeling og fordeling av kristendomsfagets forskjellige disipliner. Ilnidlertid er det p% tale i forandre hele kristendomsundervisningen i den hgiyere skole. Pi grunn av den nye loven om Folkeskolen av 10, mai 1959 og Forsgiksplanen for denne skolen av 14. oktober 1959 bestemte Norsk Lektorlags Landsseksjon for kristendomslzrere at det skulle nedsettes en komitc ti1 i utarbeide et konkret forslag ti1 ny leseplan for gymnasets kristendomsundervisning. Denne komitken ble oppnevnt 23. september Den 10. februar 1961 avsluttet den sitt forslag, som ble behandlet i kretsene l~gisten Planen opererer med fagomrider: 1. Bibelen; 2. Kirke- og dogmehistorie; 3. Troslzre 117

13 og Etikk; 4. Konfesjonskunnskap og Religionshistorie. Den forutsetter et tre-irig gymtlas med 2 uketimer i kristendomskunnskap pr. ir, men er beskjeden nok ti1 % regne xned at planen kan brukes med timefordelingen (2) eller 1-1 (2) - 1, dog aikke uten skadevirkningerx. Planen innebzrer en radikal forandring av kristendomsundervisningen og vil bety en meget stor forbedring og styrkelse av faget. Men det er forbausende at nlisjone?~ owevhode ikke er?tevnt i forslaget, hverken ordet eller saken. Undertegnede pipekte dette i Oslo krets av kristendomslzrere hgsten Det ble da som svar henvist ti1 at misjonen f3r stor plass i ungdomsskolen, Forsgksplanen. Dette er ikke riktig. Sammenliknet med realskolens pensum gir nok planen tor I., 8. og 9. klasse i ungdomsskolen mye misjonsstoff. Realskolens pensum i misjonskunnskap er jo, som tidligere pivist, nesten ingenting. Ti1 pistanden er det ellers i bemerke at det samme Iorholdet da gjelder kirkehistorie, religionshistoric og etikk, foruten Bibelen. Religionshistorie f. eks. er likevel med i komiteens plan for kristendomsundervisningen i gymnaset. Hvorfor skal si den langt viktigere misjonskunnskap feies vekk? Lzreplanen for forsc/ik med 9-irig skole setter opp en arbeidsplan for kristendomskunnskap. Av misjonskunnskap er det satt opp misjonshistorie, vesentlig biografistoff, i 7. skoleir, stiftelsen av N.M.S. og biografier over norske banebrytere, samt en kort oversikt over norske misjonsmarker i 8. skoleir, verdensmisjonen og de kristne enhetsbestrebelser i 9. skoleir. Det er itnicilerticl neppe noen tvil om at det hele mi bli svzrt kortfattet og skjematisk. Dette gir klart frem av den lange listen over alt det andre som ogsi skal vazre tned bide i 7., 8. og 9. skoleir, med 2 uketimer i 7. klasse og bare 1 - en - uketime i 8. og 9. klasse. (Jfr. Lzreplan for forsok med 9-irig skole side ). Det ville med tner misjonsstoff ogsi i ungdomsskolen, og. dette skulle vzre tnulig med 2 uketimer ogsi i 8. og 9. klasse. Vi er imidlertid av den mening at det nettopp pi grunnlag av undervisningen i misjonskunnskap i ungdomsskolen blir behov for en viderefgring og utdyping i gymnaset etter omtrent de salnrne retningslinjer som 'iri har trukket opp for undervisningen i

14 sislr del av 3. klasse i gymnaset lned den nivzrende timefordeling, muligens med noen endringer. Dette av en komitk. Vi vil derfor foresli et halvt skoleir i 1 uketime ti1 misjonskunnskap. Virt forslag mi da innpasses i det nye forslaget som Landsseksjonen for kristendomslzrere etter komitkarheid har kommet frem til. Virt forslag gjelder for et totalt timetall i gymnaset pi 3 uketimer og evt. 4 uketimer. Med 4 uketimer totalt vil virt forslag bety at disiplinen misjonskunnskap fir en noe snau andel av tirnetallet i kristendomskunnskap sammenliknet med de andre disiplinene innenfor faget, men det vil muligens by pi ptaktiske vanskeligheter i dele opp pi annen mite. Misjonsstoffet i lzreboken for gymnaset mi avpasses etter stoffet i ungdomsskolen. For Oyeblikket er det vanskelig i si noe szrlig om dette, da sp#rsmilet om egnede lzrebpiker i ungdomsskolen fremdeles er ul$st. Virt forslag stanser derfor ved ret- ~iingsli~ijene, soin tidligere nevnt. Dersom kristendomsfaget skulle f% to uketimer hvert ir, noe som burde vzre en eller to uketimer to ir og kn uketime ett ir, mi disiplinen misjonskunnskap fi sin del av $kninpen. I begge tilfelle misjonskunnskap fi et virsemester med 2 uketimer. I ffirste tilfelle fir misjonskunnskap vel 17 % av faget, i det andre tilfellet vel 20 %. Disiplinen misjonskunnskap b$r ikke ha under 15 % av alle timene i kristendomsfaget, men det heller ikke kreves over 20 %. \'i anser noe i nzrheten av 20 % for i vzre det ideelle. Det er ogsi store muligheter for at det fremtidige gymnas vil bli fireirig. I si fall m% kristendomsfaget fi sin rimelige andel av okningen, og dette mi da ogsi komme misjonskunnskapen ti1 gode. Denne har et slikt vell av stoff i $se av at det ikke pi noen mite kan sies at behovet for si stor prosentvis andel av timene ikke er tilstede. Med alle disse forskjellige mulighetene er det vanskelig % gi detaljerte forslag ti1 pensum i misjonskunnskap. Vi mi imidlertid kjempe for i gi faget den stilling det har krav pi og si mi pensum - lzrehokens oppbygging og omfang - bestemmes nir timetallet er klart.

MIS JON, IMPERIALISME OG SAMFUNN

MIS JON, IMPERIALISME OG SAMFUNN MIS JON, IMPERIALISME OG SAMFUNN av OTTO CHR. DAHL Jeg hnrte professor Gjessings foredrag om amisjonsvirksomhet og imperialismew og tok ordet ti1 en kort replikk. Zmidlertid hndde i4tzule$ztersamfundet

Detaljer

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK

DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK DANSK BISKOP SKRIVER MISJONSHISTORISK STANDARDVERK AV H. CHR. MAMEN Evangelid ti1 allverden. Den nyere Missions Baggrund og Historie 1-111. Av Awl Malmstrpm. 0. Lohses Forlag, Kbbenhavn 1948-10. Den kristne

Detaljer

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV

NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV NORSK MISJON NETTOPP NA- I GLOBALT PERSPEKTIV av OLAV GUTTORh4 IvfYKLEBUS?' Arbeidet for 5 bringe det kristne budskap ti1 nye land og folk har vzrt et fremtredende trekk, ja kanskje vi kan driste oss ti1

Detaljer

UTDANNELS E FOR MISJON

UTDANNELS E FOR MISJON UTDANNELS E FOR MISJON a" A. S. BURGESS I Historiens lop har tatt en ny kurs. Vi har gitt inn i en tidsalder ~ned kjemiske bomber og masseturisme, med flammekastere og jetfly, med ~nassemedia og massepsykologi,

Detaljer

AFRIKANSKE KULTURIMPULSER

AFRIKANSKE KULTURIMPULSER AFRIKANSKE KULTURIMPULSER a" FRIDTJOV BIRKELI P% veien ut. ti1 nlin barndoms xifrika i 1033, la jeg veien on1 det brune Berlin. Der var tnye % se og h@re. Szrlig husker jeg en imponerencle gobelin i keiserslottet.

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN

MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN MISJONEN SOM BANEBRYTER FOR LESEKUNSTEN AV PETER B. STOLEE I de rirte 10-11 drene er navnet Frank C. Laubach kommet rtadig mere i forgrunnen i den krirtne verdensmirjonen. Den enerti9ende innsatsen denne

Detaljer

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L I januar i ir holdt Centralkomitken i Kirkenes I'erdensrid (KVR) m@te i Enugu, Nigeria, under ledelse av formannen, dr. Franklin Clark Fly, president

Detaljer

Reidar Mosvold. Læreplanutvikling i historisk perspektiv - med fokus på hverdagsmatematikk i dagliglivet

Reidar Mosvold. Læreplanutvikling i historisk perspektiv - med fokus på hverdagsmatematikk i dagliglivet Reidar Mosvold Læreplanutvikling i historisk perspektiv - med fokus på hverdagsmatematikk i dagliglivet Rapport 08/02 Telemarksforsking-Notodden August 2002 Telemarksforsking - Notodden ISBN: 82-7463-088-2

Detaljer

RAPPORT 3/2003 08.03.2003. Open 217

RAPPORT 3/2003 08.03.2003. Open 217 RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO SKOLE I KIRKEN Kirke-skole-samarbeid i grunnskolen med ekskursjoner og gudstjenester 3/2003 08.03.2003 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

PEARL BUCK OG MISJONEN

PEARL BUCK OG MISJONEN PEARL BUCK OG MISJONEN AV AADEL BRUN TSCHUDI Amerikaneren Pearl Buck og kineseren Lin Yu Tang har hver for seg bidradd mer enn noen andre ti1 S gjare China kjent for Vestens mellomkrigsgenerasjon. I sitt

Detaljer

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole

Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005. Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Egil Grandhagen og Dagfinn Solheim (red) Budskap 2005 Årsskrift for Fjellhaug Misjonshøgskole Studiebibliotek for Bibel og Misjon Fjellhaug Misjonshøgskole (FMH) Sinsenveien 15 0572 Oslo Copyright Fjellhaug

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR

LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR LUTHERSK KIRKEKONFERANSE FOR AFRIKAIMADAGASKAR a" JON EGIL OFSTAD Afrika-konferansen er over, og en sitter igjen med et vell av inntrykk. Inntrykk fra motet med sorte, brune og hvite personligheter, inntrykk

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN

EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN EN KRISTEN STATSMANN OG VERDEN Fi statsmenn i @sten er gjennom de siste irtiere blitt d omtalt, diskutert, kritisert og bakvasket som Nasjonalist-Chinas president, Chiang Kai-shek. Av flere grunner. Helst

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

TERJE STORDALEN STØV OG LIVSPUST. Mennesket i Det gamle testamente UNIVERSITETSFORLAGET OSLO

TERJE STORDALEN STØV OG LIVSPUST. Mennesket i Det gamle testamente UNIVERSITETSFORLAGET OSLO Støv og livspust TERJE STORDALEN STØV OG LIVSPUST Mennesket i Det gamle testamente UNIVERSITETSFORLAGET OSLO Terje Stordalen Først utgitt av Universitetsforlaget, med støtte fra Lærebokutvalget for høyere

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

.det er ikke kjønn det kommer an på..

.det er ikke kjønn det kommer an på.. .det er ikke kjønn det kommer an på.. En undersøkelse av ulike holdninger til historie og historieundervisning blant gutter og jenter His - 3905 Camilla Reinholdtsen Mastergradsoppgave i historie integrert

Detaljer

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen?

Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen? Opplever innvandrerungdom å komme i kulturkonflikt oftere med etniske nordmenn, eller med andre grupper av innvandrerbefolkningen? Alisa Mujanic Holbergprisen i skolen, 2011 1 Forord Forskningsrapporten

Detaljer

Skapelsesberetningen. Foredrag av Børre Knudsen:

Skapelsesberetningen. Foredrag av Børre Knudsen: Foredrag av Børre Knudsen: Skapelsesberetningen Børre Knudsen er en meget kjent prest og folketaler bosatt i Nord-Norge. Han er mest berømt for sitt brennende engasjement for menneskeverdet, spesielt for

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE

Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Er objektiv RLE-undervisning mulig? av Marte Bjørnstad 505 Veileder: Robert Kvalvaag, RLE Bacheloroppgave i GLU5-10 G5BAC3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ

ωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖ βνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλ ζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ Hovedområdet med etikkundervisningen vil være å utfordre den enkelte elev til etisk refleksjon og ϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκ handling både på individuelt, sosialt og globalt nivå. Undervisningen

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Tekster og tolkninger

Tekster og tolkninger Notat 1/2005 Torrey Seland Tekster og tolkninger Arbeidshefte i bibeltolking VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Torrey Seland Høgskulen i Volda 0805-8075 Torrey Seland http://www.hivolda.no/fou

Detaljer