Vardø kommune. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vardø kommune. Årsmelding"

Transkript

1 Vardø kommune Årsmelding 2014

2 Innhold Vardø kommune... 3 Styring og ledelse... 3 Politisk virksomhet... 6 Stab... 7 Skole/barnehage... 9 Helse Teknisk - næring kultur Økonomi Bystyresaker Formannskapsaker Økonomiske nøkkeltall Tall i mill kroner 2014 Frie inntekter 140,9 Statlig rammetilskudd 99,2 Skatt på inntekt og formue 39,1 Eiendomsskatt 1,2 Driftsinntekter 198,7 Rådmannens kommentarer For 2014 videreføres framleggelse med en forenklet melding. I tillegg til årsmeldingen rapporteres i årsregnskap og årsberetning. Driftsåret 2014 ble gjort opp med et netto driftsresultat på 5,4mill kroner. Etter at oppgjørsdisposisjoner var foretatt ble det et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,2 mill kroner. Sammenlignet med andre kommuner har Vardø kommune høye enhetsutgifter for tjenesteproduksjonen Samlet for enhetene er det et merforbruk på 9,5 mill kroner i fht til bystyrets bevilgning i budsjett. Kostnadsutviklingen innen helse og skole er urovekkende I tillegg etterspørres ytterlige økonomiske midler Statlige beslutninger om samhandling i NV reform og Samhandlingsreformen har medført økte kostnader uten at disse har blitt kompensert fullt ut. Situasjonen var tilsvarende lik 2013 For kommunen er det av stor betydning at kommunens drift i størst mulig grad produseres på færrest mulig lokaliteter Sykefraværet i kommunen var langt høyere enn landet for øvrig. Dette påvirker utvilsomt kvalitet og effektivitet i produksjon av kommunale tjenester. Driftsutgifter 182,4 Langsiktig lånegjeld 339,3 Pensjonsforpliktelse 354,6 vdrag lån 9,6 Renteutgifter 8,0 vskrivninger Netto lånegjeld pr innbygger 14,4 0,16 Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 2

3 Vardø kommune Folketallet i Vardø kommune var stabilt Fødseltallet var 18 Befolkningsutvikling Innbyggere Innbyggere Kommunens organisasjon Årsverk 162 nsatte 228 Kvinneandel 82% Sykefravær 10,4% Egenmeldt 1,4% Legemeldt 9,0% Styring og ledelse Ledergruppen har bestått av rådmann, assisterende rådmann og 3 enhetsledere med selvstendig ansvar og myndighet for personal, økonomi og utvikling innen tildelte tjenesteområder Rådmann ssisterende rådmann Stab Skole/ Barnehage Helse/sosial Pleie/omsorg Teknisk/plan Næring/kultur Sykefravær Vardø ligger fortsatt høyere enn landet for øvrig. % Vardø kommune ,4 10,2 11,1 9, ,6 10,4 Landet 7 7,5 6,8 6,7 6,5 6,5 6,6 Merknad: Sykefravær i 2009 er januar-oktober grunnet overgang til nytt fagsystem lønn. For landet var i årsmelding 2011 oppgitt 8,5%, korrigert til 6,7% Sykefravær landet gjelder 3.kv 2014 Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 3

4 Mill kroner Mill kroner Netto driftsresultat - utvikling Mill kroner År Driftsutgifter og driftsinntekter - utvikling Trend i inntekter målt mot utgifter er positiv. Noe svakere trend i 2014, Utgifter og inntekter korr for avskrivninger Driftsutgifter ,5 182,4 182,4 Driftsinntekter ,7 196,6 220,9 198,6 Utvikling i langsiktig gjeld Langsikt gjeld 207,9 205,9 213,3 205,6 317,9 339,3 Pensjon 249,4 265, ,3 345,9 354,6 Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 4

5 Fordeling driftsutgifter Driftsutgifter 182,4 mill I ,4 mill Teknisk,næring, plan,kultur 19% Fellesutgifter 3% Politisk virksomhet 2 % Stab 8 % I ,5 mill Ingen endring 2013 til 2014 Pleie/omsorg og Helse/sosial 49% Grunnskole/barnehage/kultur 21 % Fordeling driftsinntekter Driftsinntekter 198,7 mill I ,9 mill I ,6 mill ndre statlige overføringer 1% Rammetilskudd 50% Inntekt og formueskatt 20% Overføringer 15% Eiendomsskatt 1% Brukerbetaling 4 % Salg/leieinntekt 7 % Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 5

6 Politisk virksomhet Politisk organisering 2014 Ordfører Lasse Haughom, Frp nt Bystyrerepresentanter 19 Formannskapsmedl 7 Komitemedl 7 Bystyremøter 5 Bystyresaker 30 Formannskapsmøter 15 Formannskapsaker 45 Tall i mill kroner 2014 Netto drift 4,3 Merforbruk +1, Bystyret p Sv V Kp H Frp Komite Skole Barnehage Viktige saker Kommunalt planarbeid Uttalelser/høringer Prosjekter Kontrollutvalg Bystyret Komite Pleie/omsorg Helse/sosial Kommunal planstrategi Kvalitetsplan skole revidert Styrking levekår Kerak- kvota Reservasjonsrett leger Deltagerloven Kystaksjonen Formannskap Vardøprosjektet avsluttet Komite Teknisk/Næring Plan/Kultur Nemder, råd og utvalg Tore Solstad,Venstre valgt til styringsgruppen 1000 årsted Investeringer Også i 2014 var hovedinvesteringen flerbrukshus, ferdigstilt Veglys og strømprosjekt Nordre Langgt i Vardø ble ferdigstilt, slik at luftstrekk for strøm og veglys er byttet ut med kabelanlegg i jord. Nye stålmaster for veglys inngår i prosjektet Nytt kunstgressdekke ble lagt på Russevika stadion. Utvendig rehabilitering rådhus ble igangsatt og skal være sluttført 1.april 215 Valg Kommune- og fylkestingsvalg avholdes 14.september 2015 Formannskapet valgt til valgstyre Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 6

7 Stab ssisterende rådmann Hallgeir Sørnes 2014 Årsverk 10 nsatte 10 Sykefravær % 13,6 Tall i mill kroner Driftsutgifter 18,1 Driftsinntekter 9,3 Netto drift 8,8 Budsjettavvik 1,5 Stab er støttefunksjon for hele Vardø kommune: Lønn og personal Servicetorg Skatteinnkreving Økonomi og regnskap IKT rkiv Generelt Staben har i 2014 vært delaktig i idriftsettelsen av flerbrukshuset og start på renoveringen av rådhuset. Dette har medført mye støy- og støv plager for de ansatte. Mange av de ansatte har flyttet ut av rådhuset og inn i midlertidige lokaler i flerbrukshuset/glasshuset. Det er svært gledelig at staben har klart i denne perioden å holde ett høyt service nivå. Økonomiseksjon Økonomiseksjonen fører regnskap, kjører lønn og fakturerer for hele kommunen. Regnskapet for 2013 ble avlevert til bystyret som normalt i juni 2014 og oversendt fylkesmannen innen fristen. Regnskapet ble ikke levert til revisjon innen fristen 15.februar, revisjon godtok dette var et år preget av høyt arbeidspress i økonomiseksjonen, dette kommer av at lønn og økonomisystemet ble tatt i drift 1.januar. Det har gått mye tid til innkjøring/ innkjøringsproblemer, kurs og opplæring. Dette har resultert i høyt sykefravær. Servicetorg Håndterer alle henvendelser inn til kommunen, det være seg e- post, telefon, brev eller personlig oppmøte. Servicetorg tildeler saksbehandler og arkiverer alle dokumenter ble preget av at flerbrukshuset ble tatt i drift. Dette ga noen nye utfordringer med hensyn til lokalisering og guideing av publikum. IKT Leverer ikt tjenester til hele kommunen, med alle fagsystemer. Tjenesten har vært under betydelig press, arbeidsmessig og kostnadsmessig har vært svært krevende med høyt sykefravær. Det er gjennomført flere prosjekter for gi bedre og med fleksible tjenester til publikum IKT Prosjekter Elektronisk samhandling i helsesektoren (statlig initiert), dette ble i driftsatt. Det meste av skriftlig kommunikasjon mellom sykehusene, legene, helsesøster, og pleie og omsorg samt psykiatritjenesten går nå elektronisk. Økonomiavdelingen idriftsatte nytt økonomisystem. Vardø kommune har bygget ut fiber til alle boliger i hele Østervågen, Vardø kommune har nå fiberforbindelse til Idrettshallen. Backupløsningen til Vardø kommune måtte skiftes ut pga. kapasitet. Det ble kjøpt inn og implementert en ny backupløsning for hele Vardø kommune. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 7

8 Datalagrings løsningen til Vardø kommune måtte utvides pga. for liten kapasitet. Dette ble kjøpt inn og implementert ny lagringsløsning for hele Vardø kommune. I forbindelse med flerbrukshusets ferdigstillelse ble det installert datanett og trådløstnett i flerbrukshuset. Skolen fikk nytt trådløstnett, det gamle nettet var svært ustabilt og klarte ikke å gi lærerne og elevene det man forventer av ett trådløsnett. Om legging av nettverk og data struktur, Vardø kommune kom til ett punkt hvor man gikk i taket på flere av tjenestene og datasikkerheten begynte å bli utilfredsstillende. Dette med førte at man igangsatte ett en omlegging av dette. Krevende feil situasjoner Sommeren 2014 gikk Den sentrale UPSen i stykker. Dette var relativt ufarlig så lenge man ikke opplevde strømbrudd. Det kom imidlertid flere strømbrudd/ tordenvær kort tid etter at denne feilen oppsto. Feilen var ikke rettet, slik at samtlige datasystemer ble slått ut. Drift Normale driftsoppgaver vil være vedlikehold av servere, sjekk av backup, patche /oppgradere servere. Bemanning Vardø kommune har langtidssykemeldte i ikt avdelingen. rbeidsmengden er fordelt på andre i staben. Det har også vært nødvendig å leie inn hjelp for å drifte datasystemene. Lønnsutvikling Det sentrale lønnsoppgjøret for 2014 var et sentralt oppgjør, og økonomisk ramme var beregnet til 3,34 %, herunder 0,5% til lokalt lønnsoppgjør. Medarbeidere og arbeidsmiljø Vardø kommune tilknyttet Finnmark hms i Vadsø som bedriftshelsetjeneste i Inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtalen med rbeidslivssenteret ble inngått var også gjeldende i Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 8

9 Skole/barnehage Enhetsleder Børge Martinussen 2014 Årsverk 48,2 nsatte 54 Sykefravær % 12,7 Tall i mill kroner Driftsutgifter 38,0 Driftsinntekter 7,35 Netto drift 30,65 Merforbruk +1,45 Elever i andre 0,95 skoler Skole 0,3 Barnehage 0,2 Kulturskole 0 Komite skole/barnehage Møter 7 Saker 10 dministrasjon 1 årsverk Personalforvaltning, økonomi og utvikling av enheten. Skole og barnehageeier, skolefaglig ansvarlig, barnehagemyndighet, drift av egne bygg Digforsk/studiesenter Bemanning 1,4 årsverk hvorav 0,4 årsverk var frikjøp fra Vardø Kommune iht. avtale mellom DigForsk S og Vardø Kommune om drift av sentralen. 10 fulle registreringsplasser gjennom hele året. En viss turnover førte til at mellom 14 og 18 medarbeidere var innom sentralen. I tillegg kjøpte NV studieplasser ved DigForsk Vardø for inntil 8 medarbeidere. Det var personer som trengte kompetansekartlegging og studieveiledning. Studiesenteret er et partnerskap mellom Digforsk S, Vardø Videregående skole og Vardø Kommune. Fra 2015 overtar Vardø Videregående skole driften av DigForsk avdeling Vardø. Studiesenteret er lokalisert i samme lokaler som Digforsk S i tillegg til at studiesenteret også bruker studioet ved Vardø Vgs. Ved studiesenteret var antall studenter 4 i 2014, fordelt på økonomiske/ administrative fag fra Høgskolen i Hedmark, og pedagogiske fag fra Høgskolen på Nesna. lle har tatt eksamen med bestått resultat i Studiesenteret overføres til Vardø Videregående skole fra Vardø skole Bemanningen på Vardø skole 2014; 25,8 årsverk fordelt på lærere, assistenter og administrasjon dette var en reduksjon på 3,3 årsverk fra forrige skoleår. Vardø skole er en 1 10 skole med 11 klasser og 184 elever fordelt som følger: Småtrinnet (1-4) elever Mellomtrinnet (5-7) elever Ungdomstrinnet (8-10) elever Totalt (1-10) elever Vardø skole gir ordinær grunnskoleundervisning og spesialundervisning til kommunens elever. Forrige skoleår hadde skolen en god faglig utvikling nasjonale prøver og eksamen, viser fortsatt en positiv tendens. For detaljer vises til den årlige tilstandsrapporten. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 9

10 Vardø skole har Vurdering for læring som utviklingsområde inneværende skoleår. I tillegg har/er en lærer på videreutdanning i kunst og håndverk. Det gis tilbud om leksehjelp til elevene på 1-4. trinn. Inneværende skoleår er valgfag innført på hele ungdomstrinnet. Vardø skole hadde kantinetilbud til elever på ungdomstrinnet og mellomtrinnet. Da flerbrukshuset ble tatt i bruk har skolen hatt fokus på Bassengundervisning Vardø skole har ikke et oppgående skolebibliotek. Skolefritidsordning Bemanningen på SFO var 1,3 årsverk fordelt på 2 stillinger. SFO ga et tilbud til elever på 1 4. trinn. Inneværende skoleår er det rundt 12 elever som benytter seg av tilbudet. SFO hadde en åpningstid fra og er åpent iht. skoleruta pluss 10 dager fordelt på juleferie, påskeferie samt noen enkelt dager. Voksenopplæring Bemanning 0,6 årsverk Status for norskopplæringen i 2014 var på samme nivå som 2013, to kveldsgrupper samt veiledning på dagtid. Det ble gitt spesialundervisning til to voksne elever i 2014, til sammen 4 t/u. Dette var elever med rett og plikt og arbeidsinnvandrere fra EØS. 3-5 elever fikk veiledning i forbindelse med norskopplæring på dagtid. Vardø Kulturskole Bemanning på Vardø kulturskole var 2,5 årsverk fordelt på 7 personer lærere og administrasjon. Vardø kulturskole hadde opplæring på forskjellige musikkinstrumenter, kunst, dans, sang, kor og korps. Skolen leverte også dirigenttjenester til Vardø Skolemusikk, Vardø Bymusikk og Vardø Mandsangforening. Det var en merkbar endring i elevtallet til 65 tilbud i dag. Reduksjon av elevtall/brukere har vært nedadgående i de to siste årene. Ved ledig ressurs har kulturskolen solgt tjenester til grunnskolen med musikkundervisning. Det er utvidet med nye tilbud slik som kunst. Det blir også tatt inn voksne elever når det ikke er venteliste med barn. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 10

11 Det ble investert i danseutstyr, men skolen hadde en løpende økonomisk utfordring med å erstatte eldre instrumenter som må skiftes ut med nye. Drift av bygg Både Vardø skole og Vardø barnehage har gode, renoverte lokaler, i god stand. Taket på Vardø barnehage har hatt lekkasje og er tettet midlertidig. Kostnadsoverslag på renovering av tak i løpet av Vardø barnehage Vardø barnehage er en 5 avdelings barnehage. Vi har åpningstid i barnehagen fra I løpet av barnehageåret er det avholdt 5 planleggingsdager. Bemanning: 16,5 årsverk 1 styrer, 5 pedagogiske ledere (2 på dispensasjon), 4 fagarbeidere, 7 assistenter, Vi har 60 barn fordelt på 3 småbarns avdelinger (0-3 år) og 2 storbarns avdelinger (3-6 år), som utgjør 87 enheter. lle som søkte plass til hovedopptaket fikk tilbud om plass fra høsten Det er felles hovedopptak med den private barnehagen. Det har vært løpende opptak i 2014, det er ingen ventelister. Vardø barnehage er inne i sitt siste prosjekt år med «lle på plass» i samarbeid med en ekstern samarbeidspartner KLP, med hovedfokus på arbeidsmiljø og sykefravær. Korttidsfraværet er redusert til 1,5 %. Ikke kommunale barnehager Sentrum Barnehage B, 1 avdeling med inntil 24 enheter. Vardø kommune ga tilskudd 100 % av kommunaldrift til Sentrum Barnehage S som er samlokalisert med kommunal barnehage ved Peder Holts gt 4. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 11

12 Helse v/enhetsleder Bård Martinsen 2014 Årsverk 91,6 Sykefravær 8,3% Tall i mill kroner Driftsutgifter 81,27 Driftsinntekter 22,31 Netto drift 58,96 Merforbruk 4,05 Helse og sos 2,09 Pleie og omsorg 1,66 NV sosial 0,30 Komite POHS Møter 5 Saker 7 Legetjenesten Prøvetakn på lab 4000 Fysioterapi Pasienter 442 Konsultasjoner 8647 Familieavd. Sakkyndigv. PPT 20 ntall saker PPT 53 vsl saker PPT 16 Nye saker PPT 10 Brukere psykiatri 70 ktive saker BV 30 ntall meldinger 23 vsl saker BV 11 Henl saker BV 7 ntall vaksiner 531 ntall fødte 18 Hjemmetjenesten ntall brukere 120 Vernet bo tilbud nt brukere 4 bolig ntall br. Tilk. 2 bolig Regnskap 2014: kr Budsjett 2014: kr Merforbruk: kr Enheten har hatt et mer forbruk på kr i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes: Kr regnskapsført fordring vedr mulig utfall av rettsak med annen kommune. Kr fordeling KLP. Lønnsoppgjøret 2014 ikke fordelt ut til enhetene. Lønnsoppgjøret som var i 2014 ble ikke fordelt ut til enhetene, hadde dette vært fordelt ut til enhetene så hadde dette forbedret resultatet til enheten. Resultat 2013: kr Resultat 2014: kr Differanse: kr De ansatte i enheten har stått på og gjort en god jobb i løpet av året som har gått. Sykefraværet har vist en nedadgående tendens i 2014 for enheten. Legetjenesten (legetjenester til befolkning og institusjonene i kommunen) Det har i 2014 vært en stabil legesituasjon med fastansatte leger. Dette har medført en større kontinuitet i pasientbehandling og bra samhandling med andre kommunale samarbeidspartnere slik som helsestasjon, psykiatritjeneste, sykehjemmet og hjemmetjenesten begynnte turnuslege for føste del av turnusåret 2014 og fra begynte turnulge for andre del av turnusåret. Begge turnuslegene har gitt tilbakemeldinger på at de trivedes godt i Vardø. Det har under året ofte hatt sykemeldinger gjeldende helsesekretær hvilket har innebæt behov for vikar ved flere tilfeller. Det har vært regelmessige personal- og legemøter og det er også startet opp med regelmessige møter med helsesekretær og bioingeniør. Det har vært problemer med betalingsautomaten fra Credicare men mot sluttet av året fungerte den bedre. Det er innført nytt telefonsystem i Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 12

13 Legetjenesten har vært aktive gjeldende at de som bor i Vardø skal bli mer fysiskt aktive og har forbindelse med dette deltatt i planleggingen av gang- og sykkelstier i Vardø. Legetjenesten har som tidligere vært aktive med å motivere våre pasienter til å slutte røyke. Siste del av 2014 har det vært jobbet med å innføre E-portal og målsettingen er det skal bli klart i begynnelsen av Legetjenesten har samarbeidet med avd leder sykehjemmet, ved innføring av elektronisk meldingsutveksling mellom legekontoret og pleie-, omsorg. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av første halvdel av Laboratoriet har hatt stor aktivitet i løpet av året, Med det antallet leger som kontoret har hatt i 2014 har dette ført til stort arbeidspress på laboratoriet. Fysioterapi (Brukergrupper: innbyggere, hjemmeboende pasienter og sykehjemmet) Det har vært to driftstilskudd til fysioterapi i På slutten av året ble det opprettet samarbeidsutvalg for fysioterapitjenesten i Vardø kommune. Det ble gjennomført et møte i Første møtet ble brukt til å informere fysioterapeutene hva som er Deres plikter og hva som er kommunens plikter. Det tas sikte på at det skal gjennomføres minimum to årlige samarbeidsmøter. Familieavdelingen (psykiatri, barnevern, PPT og helsestasjon) Familieavdelingen var organisert direkte under enhetsleder i Familieavdelingen ved barneverntjenesten v 23 bekymringsmeldinger ble det startet opp 17 undersøkelser, 7 bekymringsmeldinger ble henlagt og de resterende har blitt registrert som nye opplysninger i pågående saker. Barneverntjenesten har hatt 1 akuttplasseringer etter Lov om barneverntjenester 4-6, 2.ledd. 4 saker har vært til behandling i fylkesnemnda og 2 saker har vært til behandling i Øst-Finnmark tingrett. Frivillige hjelpetiltak i hjemmet som har vært iverksatt i 2014 er råd og veiledning, avlastning, barnehage, økonomisk støtte, støttekontakt og tilsyn i hjemmet. Det ble brukt mye tid på reising i 2014 på grunn av få eller ingen fosterhjem/beredskapshjem i Finnmark. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 13

14 Tjenesten har søkt etter ny medarbeider siden våren 2014 og dette jobbes det kontinuerlig med. På grunn av ubesatt stilling i barnevernet har dette ført til kapasitetsmessige utfordringer for tjenesten i forhold til lovpålagte frister i forhold til undersøkelser og meldinger. Familieavdelingen ved PPT Tjenesten har levert sakkyndig vurdering om spesialundervisning til grunnskolen og veiledning til skolen, barnehagen og foreldre. Tjenesten har hatt 53 aktive saker og 20 sakkyndig vurderinger om spesialundervisning til grunnskolen i Det har vært et stort arbeidspress på tjenesten i Det har vært lengre ventetid ved tjenesten nå enn tidligere. Dette gjelder for skolen, barnehagen og foreldre. Det har vært opp til 3 måneder ventetid. Fra januar til ut april måned har tjenesten prioritert sakkyndig vurdering om spesialundervisning til grunnskolen, i denne perioden har ikke tjenesten kunne prioritert veiledning til skole barnehage og foreldre. Etter at sakkyndig vurdering om spesialundervisning til grunnskolen var ferdigstilt i slutten av april måned kunne tjenesten igjen starte med veiledning til skole, barnehage og foreldre. En medarbeider gikk av med pensjon høsten 2014 og det ble tilsatt ny medarbeider ved PPT høsten PPT har hatt tverrfaglig samarbeid med legetjenesten, helsestasjon, psykiatri vedr tidlig inn. PPT har hatt samarbeid med Statped i Familieavdelingen ved psykiatritjenesten Psykiatritjenesten har hatt 70 brukere. Tjenesten har samarbeidet med en rekke instanser, slik som Nav, legetjenesten, VPP Kirkenes, DPS Tana og Unn Åsgård. Tjenesten har drevet med samtaleterapi, medisinering, tjenesten har hatt flere personer på tvungen medisinering som har trengt oppfølgning. Tjenesten har arrangert 2 turer og aktiviteter for sine brukere samt gitt praktisk bistand til brukere. Tjenesten har hatt et ubemannet dagtilbud til brukerne i kjelleren på helsesentret. Tjenesten har søkt etter ny medarbeider siden våren 2014 og dette jobbes det kontinuerlig med. På grunn av ubesatt stilling ved psykiatritjenesten har dette ført til kapasitetsmessige utfordringer for tjenesten. På grunn av ubesatt stilling ved tjenesten ble medisinutdelingen som tjenesten har hatt flyttet over til hjemmetjenesten, dette skjedde på slutten av Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 14

15 Familieavdelingen ved helsestasjon (Tjenester til gravide, skolehelsetjeneste, vaksinering og helsestasjon for ungdom.) Hovedarbeidsområdet til helsestasjon har vært i forhold til lovpålagte oppgaver i forbindelse med kontroller av barn, vaksinering av barn, oppfølgning av gravide og hjemmebesøk etter fødsel. Tjenesten har fulgt helsedirektoratets veileder i forhold til drift av helsestasjon. Det ble født 18 nye barn i Helsestasjonen har hatt 13 faste kontroller for barn fra nyfødte til 4 års alderen. Det ble satt 531 vaksiner i Det har vært gjennomført tann og matgruppe til småbarn i alderen 0-1 år i Tannpleier har deltatt på dette. Helsestasjonen har hatt samarbeid med Fysionor S, som ble kontaktet ved behov for motorisk vurdering av enkelt barn. Det har også vært et samarbeid med Fysionor S med 1 klasse, undersøkelsen der alle ungene har vært i Vardø hallen en gymtime for motorisk vurdering. Enkelte eldre barn har blitt henvist til Fysionor S for veiledning i forhold til trening, dette som et ledd i å forhindre økt overvekt. Helsesøster har vært på Vardø skole onsdager fra kl og på Vardø videregående skole annenhver onsdag fra kl Det har blitt gjennomført 3 røykeslutt kurs i Det har vært 22 deltakere og 10 er fortsatt røyk og snusfrie. Helsesøster har hatt ansvaret for 2 ungdomskvelder i En på Unnis kafe og en i Flerbrukshuset (glasshuset). Disse arrangementene var veldig godt besøkt og det er tydelig behov for et tilbud for ungdom mellom år. Det har vært 4 faste skoleteam, barnehageforum hver måned. Dette er et samarbeid mellom helsesøster, skolen og barnehagen. Det er innført ressursteam for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, dette blir gjennomført 4 ganger i året 4. Det har blitt gjennomført 2 møter i kriseteamet i Dette er faste møter som gjennomføres 2 ganger pr år. Helsesøster har jobbet tverrfaglig med fokus på tidlig innsats i samarbeid med lege, jordmor, PPT, psykisk helsevern og barnevern tjenesten. Det ar vært avsatt faste ukentlige møter til dette. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 15

16 Helsesøster har undervist i mobbeforebyggende/ psykisk helse til alle klassene. Det har også vært undervist i pubertet og seksualitet til 5,7 og 9 klasse. Helsestasjonen har vært ansvarlig for å arrangere et tverrfaglig kurs med fokus på å oppdage overgrep mot barn, med Margrete Wiede asland. De som deltok på kurset var barnehagene, skolen, familieavdelingen, legene, sykepleiere, tannhelsetjenesten og flere utenbys deltakere. Det ble gjennomført et eget møte til foreldre og et eget opplegg til de eldste i barnehagen og alle klassene på Vardø skole. Pleie og omsorg Sykehjem/hjemmetjeneste Sykehjemmet har hatt 29 faste sykehjemsplasser hvor 8 har vært på skjermet enhet. Det har vært 4 korttids rehabiliteringsplasser og to sykestueplasser. Pleie og omsorg har produsert de tjenester de skal og har holdt seg innenfor eksisterende lovkrav. Liggedøgnstatistikk for sykehjemmet vdeling Sengeposter Kapasitet liggedøgn ntall liggedøgn Belegg (%) Ledig (%) Sykehjemmet ,03 4,97 Blåklokka ,87 11,13 Solsikke ,77-3,77 kortidsavd ,44 38,56 I tillegg kommer antall innleggelser på sykestuen. Disse er ikke med i statistikken ovenfor. Sykestua hadde i innleggelser med varighet over 3 timer. Korttidsavdelingen og sykestueinnleggelser må ses i en sammenheng. Utskrivningsklare pasienter på sykestuen er ikke registrert i statistikken til korttidsavdelingen. Hjemmetjenesten har hatt 120 brukere. I 2014 har det vært jobbet med elektronisk meldingsutveksling. Det er elektronisk samhandling mellom pleie og omsorg, legetjenesten og helseforetaket. Elektronisk føring av timelister ble tatt i bruk på slutten av Tjenesten har klart å ta imot utskrivningsklare pasienter i fra spesialisthelsetjenesten i Det har hendt i løpet av 2014 at tjenesten har tatt imot flere pasienter enn det som det har vært vedtatte plasser til på grunn av de store kostnadene det er for kommunen å ha ferdig behandlede pasienter på sykehus. Tjenesten har videreført prosjektet fra 2012 vedrørende lindrende behandling med midler fra helsedirektoratet. Her har målet vært å gi en bedre lindrende behandling spesielt for hjemme boende. En ansatt ressurs har vært frikjøpt en dag i uken i forbindelse med prosjektet. Utfordringer Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 16

17 Å ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta utskrivningsklare pasienter, dette gjelder spesielt i forhold til diabetes, kreft og kols. Ergoterapi Ergoterapi, tidligere kalt arbeidsterapi, er en helsefaglig betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for (arbeids-) aktivitet. Terapien har som mål å hjelpe mennesker å oppnå maksimalt funksjonsnivå ut fra deres egne forutsetninger. Behandlingsformen utøves av en ergoterapeut. De tilbyr blant annet trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging av hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler. Det er også et mål å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap. Faget omfatter medisin, natur-, samfunns- og humanvitenskap, med særlig vekt på pediatri, psykiatri, geriatri, nevrologi, ortopedi og kunnskap om utstyr og hjelpemidler for mennesker som er psykisk eller fysisk svekket. For å drive med forebygging og legge til rette for at hjemmeboende brukere skal kunne bo lengst mulig hjemme ser tjenesten at det er behov for en mer omfattende ergoterapitjeneste. I dag ivaretas denne oppgaven av hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har ikke den spesialistkompetansen som en ergoterapeut har på dette fagområdet. Med en ergoterapeut hadde det vært lettere å tilrettelegge slik at brukere fikk bo hjemme lengre. Bemanning natt Natten har til tider vært for lavt bemannet og grenser til det som er forsvarlig. 45 ganger i løpet av 2014 kom det inn pasienter på natt når det var 2 ansatte igjen. De ganger det blir lagt inn pasienter på sykestua på tidsrom når det kun er 2 stk på jobb er bemanningen på natt uforsvarlig i kortere perioder. Vernet bo tilbud Vernet bo tilbud har hatt et døgnbemannet bo tilbud til psykisk utviklingshemmende. Vernet bo tilbud har hatt 4 beboere i 2014 og flere brukere som er knyttet til boligen, men som har egen bolig. Det har vært en del utfordringer i forhold til en av beboerne i boligen. Det har vært utfordringer vedrørende skoletilbud. Skoletilbudet ble igangsatt september Ekstern veiledning av de ansatte er igangsatt. Utredning av en bruker er igangsatt. Psykiatrisk innsats team ved Norlands sykehuset er koblet på boligen. Utarbeidelse av rutiner for boligen er igangsatt i 2014 og det jobbes videre med dette i Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 17

18 Tjenesten har dekket behovet som har vært for døgnbemannet bolig til psykisk utviklingshemmende i Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 18

19 NV sosial Ved Nav leder, Robert Jensen I følge samarbeidsavtale har rådmannen direkte delegert myndighet og fullmakt til NV leder lokalt Generelt Gjennom 2013 og 2014 har det vært problemer med sosialsystemet Socio og som har medført mye ekstra arbeid for personalet. Dette har vært svært belastende og medført at tjenesten ikke kan utføre en så god jobb som ønskelig overfor brukere, og har ikke hatt tid til forebyggende arbeid. Tiden går med til saksbehandling og oppfølging av brukere som trenger hjelp. Ledigheten i Vardø har endret seg på flere måter, først og fremst ved at vi ikke ser like utsatt for sesongmessige svingninger som da fiskeindustrien var hjørnesteinsbedrifter i kommunen. Nå er de offentlige arbeidsplassene mer stabiliserende og den nedbygging som har vært ved kontoret for voldsoffererstatning har ikke hatt betydning for ledigheten. Personer med lav utdanning har allikevel ikke fått seg jobb på disse kontorarbeidsplassene. Det har vært stor søkning, og utflyttede vardøværinger har søkt seg hjemover igjen. Dette er selvsagt svært hyggelig, og med flere stabile arbeidsplasser ville vi sannsynligvis fått en noe større økning i innflyttingen av denne årsak. De som da har stått utenfor over tid vil etter vår oppfatning fortsatt gjøre det, noe som representerer en stor utfordring for sosialtjenesten, men også for antallet som går over på trygderelaterte ytelser. ntallet utenlandske arbeidstakere er stabilt høyt i industrien, etter hvert i større grad i andre virksomheter. Selv om disse ikke belaster sosialbudsjettet gjør det at norske arbeidstakere står utenfor disse arbeidsplassene, og for en del må søke vår hjelp. Sosialhjelp ntallet mottakere av økonomisk sosialhjelp har hatt synkende tendens fra å ha stabilt over 50 mottakere av sosialhjelp i måneden i 2012 til noe over 30 i forrige år. Inkludert personer uten inntektsgivende arbeid og kolanordmenn var det i desember 2013 registrert 49 personer. Ved utgangen av 2014, i desember var det 33 registrerte sosialhjelpsmottakere. Dette inkluderer også supplering av økonomi der inntekten alene ikke har vært tilstrekkelig. Dette henger nok sammen med at flere er avklart i forhold til alder og helsemessig slik at en del har fått varige statlige ytelser, eksempelvis alderspensjon og uførepensjon. Fortsatt kan det være utsikt til at tallet kan gå noe ned, men antatt ikke svært mye. Sosialtjenestens faktiske antall brukere har altså gått ned de siste årene, en positiv utvikling som antas å ha betydning for hele kommunen. ntall korttidsbrukere ikke synker like mye som totalt. I det følgende vises figurer for utvikling av andel brukere for 2014 sammenlignet med 2013,men det finnes ikke data for perioden februar til mai grunnet problemer med Socio. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 19

20 Måltallet ble i 2014 endret til prosent av arbeidsstyrken i kommunen, og det er justert for dette. Utviklingen i 2013 og 2014 vises nedenfor i prosent i antall arbeidsdyktig alder, se figur 1 Figur 1: Total andel mottakere av økonomisk sosialhjelp Den synkende tendensen henger også sammen med at antall langtidsmottakere av sosialhjelp er gått ned, fra over 20 i 2012 til 10 registrert i desember Denne utviklingen anses å være positiv og kan ses på som et uttrykk for utviklingen også i Vardø som helhet. Se figur 2. Figur 2: ndel personer med sosialhjelp som hovedinntekt i over 26 uker. Fortsatt er det allikevel slik at gruppen unge mottakere av sosialhjelp sliter særlig med hensyn til at det er lite arbeid til unge voksne uten utdanning i kommunen. Disse er under 25 år, og er fra tid til annen også brukere av våre tjenester, de fleste av kortere varighet. Se figur 3. Figur 3: ndel mottakere av sosialhjelp under 25 år av alle sosialhjelpsmottakere. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 20

21 For 2014 er det tatt med et nytt måltall, andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år i husholdningen. Vi søker å rette oppmerksomhet mot disse personene slik at de kan bli selvforsørgende, selv om det tar noe tid å få til endringer. I desember 2014 var det 7 personer i gruppen, og utgjør 21 % av alle sosialhjelpsmottakere. Vi har ikke måltall på dette for 2013, se figur 4. Figur 4: ndel mottakere av økonomisk sosialhjelp som forsørger barn under 18 år. Driftsutg (i mill kr) 2014 dm 2,33 Sosiale boliger 0,02 Støttekontakt 0,07 Økonomisk bistand 5,40 Sum utgifter 7,82 Driftsinnt (i mill kr dm 0,03 Sosial boliger 0,01 Støttekontakt Økonomisk bistand 1,82 Sum inntekter 1,86 Nettoutgift 5,96 I adm utgifter inngår også 0,61 mill til Norasenteret Økonomi Sosialhjelpen følger bystyrets vedtatte satser for tildeling og lov om sosiale tjenester i NV. Vardø kommune oppfyller målkravet til kvalifiseringsstønad på 5 personer, også i Driftsregnskap for 2014 viser et merforbruk på vel 0,3 mill i forhold til tildelt budsjett. Men administrative utgifter var underbudsjettert med 0,5 mill. kroner for dette året. Slike utgifter er dog helt standard, og sosialtjenestens budsjett ses i lys av utbetalinger til brukere. Snitt netto utbetalinger pr. måned var i 2013 ca. kr Lån til livsopphold for hele året utgjorde kr Utgifter til økonomisk sosialhjelp har hatt en reduksjon totalt sett de siste årene, men hadde en svak stigning i Sosialtjenesten må ivareta økonomien til flere brukere som har pensjonsinntekter, noe som er inkludert i dette med inntekter og utgifter. Årsaker til å søke sosialhjelp er gjeld, særlig strømregninger og unge uten inntekt. Det er ikke registrert noen tendens til å ta friår eller såkalt naving, som del av årsakene til å søke hjelp. En bakenforliggende årsak er og en stabil gruppe med tung rusproblematikk. Utviklingen går dog i riktig retning på tross av høyere kostnadsnivå på nevnte utgifter. Noen livsoppholdsutgifter kreves refusjon av, i figur nedenfor registrert som inn lån og refusjon. De reelle utbetalinger til livsopphold går derfor ned samsvarende med reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere som jo er redusert fra over 50 i 2010 til noe over 30 i Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 21

22 Figur 5 Utvikling i netto sosialhjelpsutgifter ndre områder ntall deltakere har nå stabilisert seg på 5 personer som gjør en målrettet innsats for å komme seg ut av det uføre en har satt seg i. llikevel er det ikke lett å få de med rusproblemer, til dels psykiske lidelser og lavt selvbilde til å komme inn i et ordinært arbeid med stabil inntekt. rbeidet med aktivitetsplikt er nå et samarbeid med SVO Vardø. I et godt samarbeid med NV Finnmark gis særlig bistand for å få flere unge til å ta fagbrev, der NV er pådriver for å få det til. Samarbeid med kommunens tjenester for øvrig går fint, her pekes på legetjeneste og psykiatri. Helsetjenesten drar særlig nytte av vår videokonferansekapasitet. Vardø kommune har ikke startlån og etableringslån fra Husbanken for videre tildeling til vanskeligstilte personer og unge i etableringsfasen. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 22

23 Teknisk - næring - plan og kultur Enhetsleder Reidulf Ervik 2014 Årsverk 25,0 nsatte 28 Sykefravær 10,1% Tall i mill kroner Driftsutgifter 35,16 Driftsinntekter 22,26 Netto drift 12,90 Merforbruk +2,51 Enkelt områder med merforbruk Næring 1,1 Brannvern 0,6 Svømmeanlegg 0,6 Vann 0,6 vløp 0,2 Komite TNPK nt Møter 8 Saker 45 Kart,oppmåling Kart/oppmåling Enheten ivaretok selv oppmåling, utarbeidelse av målebrev og føring i matrikkelen Det ble startet vei adresse prosjekt, samtlige bygg i kommunen skal ha en vei adresse Utstedt ca 15 målebrev, med registrering i matrikkel Byggesak Saksbehandling byggesaker utført av enhetsleder. Enheten manglet kompetanse og kapasitet for behandling av søknadene innen fristene som er satt i PLB Etterslep på registrering av bygg i matrikkelen. Miljø Det ble ikke behandlet spesielle miljøsaker Samferdsel Vintervedlikeholdet i Kiberg ble overført til ny kontraktør, gjelder ut sesongen 2014 Park Vedlikehold parker og plener ble utført av ungdommer og arbeidsleder ansatt av uteseksjon. Dette fungerte tilfredsstillende, SVO ble innleid ved beplantning. Maskinpark Enheten disponerte 2 hjullastere, 2 lastebiler/brøytebiler og 2 gravemaskiner. Det er behov for fornyelse av en lastebil/hjullaster. Vardø menighet disponerer gravemaskinene ved behov. Vannforsyning Bystyret har for 2015 og 2016 bevilget kr. 25 mil til sluttføring av prosjektet Oksevatn Utskifting deler av vannledning i Kiberg ble utført i 2014 Det er reparert 6 lekkasjer til sammen i Vardø og Kiberg vløp Ingen nye anlegg. Omfattet drift av pumpestasjoner og avløpsnett Renovasjon Husholdningsrenovasjon utført av ØFS Brann/feie Beredskapsenheten har i året 2014 hatt cirka 35 hendelser. Ellers har enheten hatt liten aktivitet på andre områder som øvelser, opplæring og spyling. Enheten har vært preget av mannskapsmangel på vaktlagene. Stort etterslep på øvelser og opplæring. Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 23

24 Målet er at dette skal rettes opp i Beredskapen har hatt tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap der det ble avdekket mange avvik. Dette skal rettes i Forebyggendeenhet har utført 70% av målet som var satt på tilsyn opplæring, kampanjer osv. Forebyggende har hatt ekstern opplæring (brannvernlederkurs) i Vadsø i Feiing å tilsynsenheten har hatt dårlig aktivitet i Feier har pr,i dag kun 38% stilling innen feiing og tilsyn. Resterende stillingsprosent er han frikjøpt til Hovedtillitsvalgtarbeid for fagforbundet. Stort etterslep på lovpålagte oppgaver, vikar ikke satt inn. Materiell og bygningsmessig bærer enheten preg av slitasje, gammel brannbil og ikke tilfredsstillende brannstasjon i forhold til dagens krav. TVS 2 ansatte hadde ansvaret for tilsyn av samtlige bygg. Transporttjenesten er redusert, slik at TVS kan utføre mer vedlikeholdsoppgaver. Renhold Renhold er pr. 1.september tilbakeført til enheten de utfører renhold hos Men inngår i enhetens sykefraværs statistikk Næring Oversikt tildelinger næringsfond 2014 Tilskudd Lån Kulturarv og utvikling -Varanger Museum IKS Gullfest 2014-Biotope s Kjøp fiskebåt-ronny Lund Vake 2014-Til rådighet idrettshall/ Votteskarhytta Barneblues 2014-Blues i vintermørket Yrkesmesse 2014-Vardø næringsforening Willem Barents skip i Vardø Barents internasjonal arena the arctic Tolkeanlegg-Stiftelse Laboratoriet for kunst, kultur Varanger som natur og kultur park Varanger næringspark Julegate- Nye Vardø næringsforening Sum tildelinger Det er brukt mye ressurser til drift av Flerbrukshuset med svømmehall etter åpningen Vallhall og glasshus har hatt 12 forskjellige arrangement Besøkende i svømmehall var ca. Drifta av ungdomsklubben kom ikke i gang i Kulturpris 2013 ble 17.mai tildelt Tor Robertsen Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 24

25 Pomorfestivalen ble arrangert av laboratoriet for kunst og kultur. Idrett Gymsal Vardø barnehage disponert på kveldstid av bryte klubben. Taekwondo flyttet til Flerbrukshuset Vardøhallen har pågang vinterstid, men dekker etterspurt kapasitet Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 25

26 Økonomi Skjema 1 Driftsregnskap Regnskap 2014 Regulert budsjett Oppr budsjett Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom ndre direkte/indir skatter ndre gen. Statstilskudd Sum frie disponible innt Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrum. - Renteutg, prov, and fin.utg Tap finansielle instrum vdrag på lån Netto finansinnt/-utg Til dekn tidl.år RM merforb - Til ubundne avsetn Til bundne avsetninger Bruk tidl.års RM min.forb Bruk ubundne avsetn Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til invest.regn Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnmessig mer-/mindreforbr

27 Balanseregnskapet Regnskap 2014 Regnskap 2013 * nleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskin, trans.midl Utlån ksjer og andeler Pensjonsmidler * Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik ksjer og andeler - Sertifikater - Obligasjoner - Kasse, postgiro, bankinnskudd ** Sum eiendeler * Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regn.messig mindreforbruk Regn.messig merforbruk - Udisponert i investeringsregn. - Udekket i investeringsregn Likviditetsreserve - Kapitalkonto Endr. regn.prin. påvirker K drift Endr. regn.prin. påvirker K inv - * Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 27

28 Regnskap 2014 Regnskap 2013 * Kortsiktig gjeld Kassakredittlån nnen kortsiktig gjeld Premieavvik ** Sum egenkapital og gjeld * Memoriakonti - -1 Ubrukte lånemidler ndre memoriakonti ,18 Regnskapsskjema 2 Investeringsregnskapet Regnskap 2014 Oppr budsjett Regulert budsjett Regnskap 2013 Investeringer anleggsmidler Utlån og forskutteringer - vdrag på lån Dekn av tidligere års udekket vsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler ( ) ( ) Salg anleggsmidler Tilskudd inv - Kompensasjon for merverdiavgift Mot.avdr utlån/ref ndre inntekter - ( ) ( ) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregn Bruk av avsetninger ( ) ( ) Sum finansiering Udekket/udisponert Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 28

29 Saksnr Tittel Bystyresaker 2014 Status 1/14 Styrking av levekår i Vardø - bst sak 12/12 2/14 Reservasjonsrett leger 3/14 Uttalelser Kerak kvota 4/14 Kystaksjonen 5/14 Foredrag om storting, hvordan få best samhandling med storting og regjering i framtiden 6/14 Prosjekt utviklings- og samordningsprosjekt i Vardø kommune (Vardøprosjektet) 7/14 Kommunalplan strategi 8/14 Pensjonsordning for folkevalgte 9/14 Årsmelding 2013 Vardø havn kf 10/14 Årsregnskap 2013 Vardø havn kf 11/14 Årsmelding 2013 for Vardø kommune 12/14 Årsregnskap 2013 Vardø kommune 14/14 Plan for selskapskontroll /14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2013/ /14 Fastsettelse av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg /14 Valg av medlemmer til valgstyret kommune- og fylkestingsvalget 2015 i Vardø kommune 17/14 Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune endring sammensetning styringsgruppe 1000 årstedet 18/14 Kvartalsrapport pr Vardø kommune 19/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 Vardø kommune 20/14 Budsjettregulering 1 - årsbudsjett 2014 Vardø kommune 21/14 Lovlighetskontroll plan for selskapskontroll (venter på svar fra Fylkesmannen) U 22/14 Næringsareal Kiberg omdisponeringsplan - havneutvikling 23/14 Regnskapsrapport pr Vardø havn kf 24/14 Forvaltningsrevisjon Vardø havn kf rapport 25/14 Vardø havn kf - havneavgift /14 Vardø havn kf økonomiplan /14 Vardø havn kf - budsjett /14 Høring endring i deltagerloven 29/14 Årsregnskap 2013 Vardø kommune 30/14 Årsbudsjett økonomiplan Vardø kommune sak avsluttet INST innstilling til bystyret U- sak under arbeid BU- behandling utsatt Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 29

30 Saksnr Tittel Formannskapsaker 2014 Status 1/14 Valg av setteordfører for tidsrommet /14 Møteplan 2014 for formannskap og bystyre 1.halvår 3/14 Valg av settevaraordfører i ordførers sykefravær 4/14 Søknad om fritak - politiske verv rnt Helge S. Johansen 5/14 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan /14 Uttalelse i forbindelse med Kerak kvota 7/14 Uttalelse om kystaksjonen 8/14 Reguleringspremie Vardø havn kf søknad om frafallelse 9/14 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Vardø kommune omdisponering av investeringsmidler rådhus 10/14 Pensjonsordning for folkevalgte 11/14 Eierskap til flyttebussen på Svartnes 12/14 Revidering vedtekter for ungdomsrådet i Vardø kommune 14/14 Status investeringsprosjekter 2014 Vardø kommune 14/14 Foreløpige billett og utleiepriser flerbrukshuset 15/14 Prosjekt utviklings- og samordningsprosjekt i Vardø kommune (Vardøprosjektet) 16/14 Kommunalplan strategi med tilbakemeldinger fra komiteer 17/14 Årsmelding 2013 for Vardø kommune 18/14 Årsregnskap 2013 Vardø kommune 19/14 Valg av sette ordfører i perioden 23.juni til 8 juli 20/14 Helikopterbase til Vardø 21/14 Fullmakt til å representere Vardø kommune på eiermøtet i Varanger kraft /14 Kulturarv og utvikling 23/14 Finnmark kommunerevisjon iks i Vardø 24/14 Ekstra ordinære skjønnsmidler 70-årsmarkering av frigjøringen av Finnmark 25/14 Møteplan 2.halvår 2014 for formannskap og bystyre 26/14 Plan for selskapskontroll Vardø kommune 27/14 Fastsettelse av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg /14 Valg av medlemmer til valgstyret kommune- og fylkestingsvalget 2015 i Vardø kommune 29/14 Lønns- og arbeidsvilkår 30/14 Oppnevning arbeidsutvalg gjennomgang delegasjonsreglement for Vardø kommune 31/14 Kommunereformen oppnevning av tverrpolitisk arbeidsutvalg 32/14 vtale Vardø kommune Vardø næringsforening/ Vardø innovasjon 33/14 Samarbeidsavtale mellom Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune endring sammensetning styringsgruppe 1000 årstedet 34/14 Informasjon om næringsaktivitet i Kiberg og informasjon fra kystverket 35/14 Yukigassen Norway /14 Søknad om fritak - politiske verv - Sigfred Evensen 37/14 Utgår 38/14 Lovlighetskontroll bystyresak 13/14 plan for selskapskontroll /14 Næringsareal Kiberg omdisponeringsplan - havneutvikling 40/14 Kvartalsrapport pr /14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 Vardø kommune 42/14 Budsjettregulering 1 - årsbudsjett 2014 Vardø kommune Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 30

31 43/14 Årsbudsjett økonomiplan Vardø kommune 44/14 Høring endring i deltagerloven 45/14 vhending / salg av turnhallen/kulturhuset (skal legges ut for salg ved annonsering) U 46/14 Nasjonalt kulturhistorisk senter i nord (søknad sendt, venter på tilbakemelding) U sak avsluttet INST innstilling til bystyret U- sak under arbeid BU- behandling utsatt Saksnr Tittel Komite GOB 2014 Status 1/14 Kommunalplan strategi 2/14 Styrking av levekår i Vardø kommune 3/14 Skolerute 2014/ /14 Årsmelding 2013 for grunnskole og barnehage INST 5/14 Budsjettregulering GOB 6/14 vstemming av tilskudd Sentrum barnehage sa - regnskap 2013 mot budsjett 7/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø 2013/ 2014 INST 8/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 GOB INST 9/14 Kvartalsrapport pr INST 10/14 Budsjett GOB 2015 sak avsluttet INST innstilling til bystyret U- sak under arbeid BU- behandling utsatt Saksnr Tittel Komite POHS 2014 Status 1/14 Kommunalplan strategi 2/14 Reservasjonsrett leger INST 3/14 Søknad på midler til stilling i barnevernet 4/14 Styrking av levekår i Vardø kommune 5/14 Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak /14 Årsmelding 2013 enhet helse/sosial, pleie og omsorg INST 7/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 POHS INST 8/14 Utgår 9/14 Budsjett POHS 2015 sak avsluttet INST innstilling til bystyret U- sak under arbeid BU- behandling utsatt Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 31

32 Saksnr Tittel Komite TNP 2014 Status 1/14 Næringsfondet - søknad om tilskudd Ronny Lund (avslag på søknad) 2/14 Møtekalender tnpk /14 Tildeling næringsfondet /14 Kommunalplan strategi med tilbakemeldinger fra komiteer 5/14 Søknad til næringsfondet (Ken Ruben Johnsen søknad returnert) 6/14 Kulturarv og utvikling (Varanger Museum IKS innvilget tilskudd ,- fra næringsfondet) 7/14 Søknad næringsfondet gullfest 2014 (Biotope s innvilget ,- fra næringsfondet) 8/14 Næringsfondet - søknad om tilskudd Ronny Lund (Ronny Lund innvilget tilskudd ,- til kjøp av fiskebåt) 9/14 Yukigassen (avslag søknad om tilskudd) 10/14 Vardø blues og rockeklubb - søknad om arrangørstøtte 2014 (avslag søknad om tilskudd) 11/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for erverv av tomt 12/14 Næringsfondet - søknad om tilskudd Ronny Lund BU 14/14 Blues vintermørket - barneblues 2014 (Blues i vintermørket innvilget tilskudd ,-) 14/14 vtale Vardø kommune Vardø næringsforening/ Vardø innovasjon BU 15/14 Kulturprisen /14 Søknad om midler vake 2014 (avslag på søknad om tilskudd (15 000). Idrettshall og Votteskarhytta til disp) 17/14 Søknad om midler vake 2014 (Etter klage innvilget tilskudd 5 000,-) 18/14 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom 19/14 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 20/14 Årsmelding 2013 tnpk INST 21/14 Vegadresseprosjekt 22/14 Styrking av levekår i Vardø kommune 23/14 Næringsfondet - søknad om kortsiktig lån Ronny Lund (Ronny Lund innvilget lån ,- i fbm kjøp v båt) 24/14 Søknad om støtte til yrkesmesse 2014 (Vardø Næringsforening innvilget tilskudd ,-) 25/14 Willem barents skip i Vardø (Barentsz internasjonal arena the arctic S innvilget tilskudd ,-) 26/14 Næringsfondet - søknad om tilskudd Ronny Lund (Innvilget utsettelse innfrielse av lån) 27/14 Søknad om kjøp av tomt 28/14 Byggsøknad biotope v/ Tormod mundsen 29/14 Byggsøknad / søknad om tomt 30/14 Konsekvensutredning av budsjett 2014 tnpk 31/14 Kvartalsrapport pr /14 Søknad om tilskudd blues i vintermørket (Blues i vintermørket innvilget tilskudd ,-) 33/14 Søknad om tilskudd fra næringsfondet Årsmelding 2014 for Vardø kommune Side 32

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskapsrapport 30.09.2014. Vardø kommune

Regnskapsrapport 30.09.2014. Vardø kommune Regnskapsrapport 30.09.2014 Vardø kommune Behandlet av formannskap 19.11.2014 Behandlet av GOB 05.11.2014 Behandlet av POHS 10.11.2014 Behandlet av TNPK 11.11.2014 Sak til bystyret 27.11.2014 Innhold Driftsbudsjett...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/200 BUDSJETTREGULERING IB 2/2015 TILSKUDD FLERBRUKSHUS VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Flerbrukshuset kultursalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen

MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Lasse Haughom (Frp) Terje Soløy (V) Birger Knudsen (Kp) Eva Lisa Robertsen VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Formannskap Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. Møtedato: 03.06.2015 Tid: 09:00-14:00 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Lasse Haughom (Frp) Terje

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune

Konsekvensrapport. Årsbudsjett 2014. Vardø kommune Konsekvensrapport Årsbudsjett 2014 Vardø kommune Innhold UTGIFTER TIL FORDELING... 3 FINANS... 3 STAB... 4 GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE... 5 PLEIE, OMSORG, HELSE OG SOSIAL... 7 NAV/SOSIAL... 9 TEKNISK, NÆRING,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet "Vardø kulturarv og utvikling"

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring plan og kultur. Monica Dahl og Svein Harald Holmen orienterte om prosjektet Vardø kulturarv og utvikling VARDØ KOMMUNE Møtested: Vardø rådhus møterom 2 Møtedato: 20.02.2014 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring plan og kultur Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Rudolf

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig

MØTEPROTOKOLL. Pleie og omsorg/helse og sosial. Arnt Helge S Joansen, Frp(nestleder) Tone Bjørvik, H Randi Ramberg Olsen, uavhengig VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Pleie og omsorg/helse og sosial Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14:00-15:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall:

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vardø Bystyret

MØTEPROTOKOLL. Vardø Bystyret VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Bystyret Møtested: Flerbrukshuset kultursalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 18:00 22:15 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Lasse Haughom (Frp)OK Eva Lisa Robertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Møtested: Valhall 2.etg Møtedato: 08.10.2014 Tid: 12:00-14:25

VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Vardø Formannskap. Møtested: Valhall 2.etg Møtedato: 08.10.2014 Tid: 12:00-14:25 VARDØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Vardø Formannskap Møtested: Valhall 2.etg Møtedato: 08.10.2014 Tid: 12:00-14:25 Til stede på møtet Møtet ble ledet av: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lasse Haughom. Frp

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saker til behandling. 1/15 15/00224-1 Opprettelse av stilling som kommune psykolog 2

Saker til behandling. 1/15 15/00224-1 Opprettelse av stilling som kommune psykolog 2 MØTEINNKALLING Komite for pleie, omsorg, helse og sosial Dato: 12.11.2015 kl. 10:00 Sted: Stort møterom 2 etg helsesenteret Arkivsak: 15/00180 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til tlf 78943300

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/15 15/17 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD- NORGE FRA 1.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/15 15/17 HØRING - ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORD- NORGE FRA 1. Saknr: 13/15 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP Møtested: Flerbrukshuset 2.etg. : 03.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer