Godt rustet til sykepleieryrket?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt rustet til sykepleieryrket?"

Transkript

1 Godt rustet til sykepleieryrket? Ved Ingrid Femdal, Eva Bjørg Antonsen, Kirsti Lauvli Andersen og Inger Tjøstolvsen Introduksjon Hvor godt rustet opplever nyutdannede sykepleiere at de er til å møte hverdagen i sykepleieryrket? Er studietilbudet tilrettelagt slik at de tilegner seg nødvendig kompetanse gjennom tre år ved sykepleierutdanningen? Evalueringsutvalget ved sykepleierutdanningen inviterte sykepleiere et halvt år etter at de avsluttet sykepleierstudiet ved Høgskolen i Østfold (HiØ) til å gi sin vurdering av dette. I denne artikkelen presenteres både områder sykepleierne var spesielt godt fornøyd med, og områder de ikke opplevde at de hadde oppnådd tilstrekkelig kompetanse på gjennom utdanningen. Teorigrunnlag Mange sykepleiere opplever overgangen fra utdanning til arbeidsliv som stor. Dette fremgår blant annet av rapporten fra Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF)(Vareide 2001) og medieomtale (Olsen 2002; Pettersen 2002). På oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomførte SINTEF en spørreundersøkelse blant kandidater som fullførte bachelorgradstudier (grunnutdanninger) i sykepleie i 2003 og 2004 (Loeb og Harsvik 2005). Flertallet av utvalget var mer enig enn uenig (65%) i påstanden om at studiet ga kunnskap til å mestre mangfoldet av helseproblemer i dagens 1

2 samfunn, og et flertall (72%) var mer enig enn uenig i at studiet gjorde en godt forberedt til sin første jobb som sykepleier. I tillegg ble det utarbeidet rapporter med hovedresultater for hvert enkelt studietilbud. Resultater fra delrapporten for sykepleierutdanningen ved HiØ, viser lik skår som gjennomsnittet, eller varierer noe omkring gjennomsnittet. Dette reiser spørsmålet: Utdanner sykepleierutdanningen sykepleiere med relevant kompetanse? En vurdering av relevanskvalitet i sykepleiesammenheng vil dreie seg om hvorvidt den kompetanse nyutdannede sykepleiere har er relevant for den virkelighet de møter i helsevesenet. Relevanskvalitet er en side ved studiekvalitetsbegrepet som ble presentert i Mjøsutvalgets innstilling (Mjøs 2000; Norgesnettrådet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2000). Dette er en utvidelse av studiekvalitetsbegrepet fra Studiekvalitetsutvalgets innstilling (Studiekvalitetsutvalget, Handal & Utdannings- og forskningsdepartementet 1990). Betydningen av relevant kompetanse i yrkesrelevante utdanninger kommer tydelig frem av Mjøsutvalgets innstilling (Mjøs 2000). Av pedagogiske føringer for å oppnå relevant kompetanse i yrkesrelevante utdanninger, vektlegges blant annet studentaktive metoder, slik som problembasert læring (PBL) og mappevurdering. Den enkelte institusjon har ansvar for å implementere dette (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2001; Norgesnettrådet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2000). PBL er en måte å organisere studieinnholdet på, arbeide og å tenke på. Profesjonsutdanninger er bygd opp med innhold fra flere fag, og man kan spørre; er det fagene eller de yrkesspesifikke problemene studenten skal skaffe seg innsikt i? Innen PBL inngår fagene som delemner for å forstå problem og problemsammenhenger, men intensjonen er ikke å lære disse fagene for fagenes 2

3 del. Fagsentrert organisering innebærer at hvert fag har en tendens til å bli undervist innen sin kontekst, sin egen logikk, ut fra sitt interessefelt. I PBL tar man sikte på å organisere undervisningen i relevante emneområder, og å knytte kunnskapen til praksissituasjoner. Hva trenger vi å vite for å kunne handle i denne pasientsituasjonen? Kunnskap hentes fra fagdisipliner, knyttes til en praktisk kontekst, og blir integrert. PBL får konsekvenser for student- og lærerrollen. Studenten tar mye ansvar for sin læring. I basisgruppa arbeider studenter med situasjoner som består av beskrivelser av problemer hentet fra yrkespraksis, og som inviterer til flere innfallsvinkler. Gruppa diskuterer problemet, prøver ut ulike forklaringer, formulerer sine lærebehov, som i neste omgang er utgangspunkt for individuelle studier. Til slutt kommer gruppa sammen og drøfter forklaringer og forståelser av problemet ut fra et nytt ståsted. Lærerne legger vekt på veiledning, som tar utgangspunkt i studentenes erfaringer, forståelser og spørsmål, og kan således bidra til læring, refleksjon og utvikling av faglig kompetanse. Ut fra ovenstående kan en si, at PBL blir en måte å organisere, arbeide og tenke på (Beane 1999; Bjørke 1996; Hård af Segerstad m.fl. 1999; Pettersen 1997; Pettersen 2005). Organiseringen av studieprogrammet i Sykepleierutdanningen ved HiØ og som kull 2001/3 fulgte kan vel plasseres et sted midt i mellom helt integrert og fagdelt organisering av studieinnhold, altså nærmere en PBL-organisering. Studieorganiseringen som kull 86 fulgte var nærmere en fagdelt organisering. Problembaserte læringsprinsipper legges til grunn for valg av metoder i utdanningen. Metodene omfatter blant annet forelesninger, IKT-undervisning, gruppearbeid, seminarer, skriftlige arbeidskrav og mappeoppgaver. Mappeoppgavene inngår som en del av eksamen. Studentene får ferdighetstrening i grunnleggende sykepleieferdigheter og -prosedyrer i øvingsavdelingen, samt praksisoppfølging (Studieplan ). Refleksjon 3

4 står sentralt, og blir blant annet etterspurt gjennom refleksjonsnotater, refleksjonsgrupper med mer. Innhenting og bearbeiding av data I januar 2003 og 2005 ble alle som var avgangsstudenter ved HiØ et halvt år tidligere invitert til å delta i en spørreskjemaundersøkelse. Hensikten var å evaluere hvorvidt sykepleierne gjennom utdanningen oppnådde kompetanse som er relevant i arbeidet som sykepleier. Denne artikkelen er basert på en evalueringsstudie. Evalueringsforskningens hensikt er å samle inn gyldige og pålitelige data om hvordan og i hvilken grad spesifikke handlinger får gitte resultater eller effekter (Hamilton 1998). Dette synes som en hensiktsmessig metode for å vurdere hvorvidt sykepleiere opplever at de tilegnet seg relevant kompetanse for arbeidet som sykepleier i løpet av sykepleierutdanningen. Evalueringsutvalget utviklet et spørreskjema, strukturert etter de fem kompetanseområdene som behandles i Rammeplanen (Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2000): Teoretisk og praktisk kompetanse, yrkesetisk kompetanse, læringskompetanse og sosial kompetanse (Evalueringsutvalget 2005). Både tidligere heltids- og deltidsstudenter deltok i undersøkelsen. Denne artikkelen bygger på svarene fra heltidsstudentene. 78 av 128 sykepleiere svarte på undersøkelsen våren Det ga en svarprosent på 61% (kull 86). Våren 2005 var svarprosenten 59%. Da svarte 62 av 105 sykepleiere (kull ). Spørreskjemaet inneholdt både åpne og lukkede spørsmål. De lukkede spørsmålene inneholdt en skala med svaralternativer fra helt enig til helt uenig. Det ble foretatt en deskriptiv frekvensanalyse ved bruk av 4

5 statistikkprogrammet SPSS. Ut fra frekvensanalysen er det trukket ut noen områder sykepleierne mente ga god kompetanse og noen områder med forbedringspotensiale. Funn fra de to undersøkelsene av fulltidsstudentene vil bli presentert samlet i denne artikkelen ved at hovedtendenser i datamaterialet blir beskrevet. Det gjøres unntak der det er en viss divergens mellom svarene fra de to kullene. Undersøkelsen gjengis i sin helhet i en rapport (Evalueringsutvalget 2005). 5

6 Områder som ga god kompetanse Flertallet av sykepleierne i undersøkelsen mener at sykepleierutdanningen ga god forberedelse i forhold til hvordan de kan tilegne seg ny kunnskap som er relevant for egen sykepleieutøvelse (76% ved kull 86 og 79% ved kull ). Det kan være mange faktorer som har betydning for denne svarprosenten. Den pedagogiske tilnærmingen som PBL-organiseringen representerer, bygger på en erkjennelse av at ingen utdanning kan lære studentene all den kunnskap, forståelse og ferdigheter de trenger. Derfor er ansvaret for egen læring et sentralt mål i PBL. Det innebærer blant annet at studentene i langt større grad enn ellers, må finne måter å innhente kunnskap på for å løse problemer. Det legges vekt på å gi læresituasjoner som er i samsvar med fremtidig bruk av kunnskapene (Bjørke 1996). Studentene arbeider blant annet med case (situasjonsbeskrivelser), hvor anvendelse av teori er direkte knyttet til aktuelle praksissituasjoner. Det tilstrebes å gi teoretisk innføring i det aktuelle emnet i nær tid til studentens arbeid med case. Ut fra dette kan vi anta at organiseringen av studiet med fokus på ansvar for egen læring og praksisnære case, trolig har medvirket til å fremme evnen til å tilegne seg ny kunnskap som er relevant for egen sykepleieutøvelse. Undersøkelsen viser videre at sykepleierne opplevde at de var godt forberedt i forhold til å kunne vurdere pasientsituasjoner. Ved kull 86 sa 69% seg enige i at de var godt forberedt til å kunne vurdere pasientsituasjoner. Ved kull var 78% enige i dette, noe som utgjør en markert økning. Det er usikkert hva økningen skyldes, men vi vil her trekke frem noen faktorer som kan ha vært medvirkende. Kull 86 fulgte tradisjonell undervisning med mange forelesninger og lite gruppearbeid, der organiseringen var fagdelt. Da kull startet utdanningen 6

7 var den pedagogiske tilnærmingen endret, med vekt på studentaktive metoder. Ut fra dette kan vi anta at organisering av studiet med fokus på praksisnære case og arbeid med løsning av disse i basisgrupper og ved seminarer, kan ha medvirket til å fremme evnen til å vurdere pasientsituasjoner bedre. Sykepleierne opplevde at de var godt forberedt i forhold til å reflektere over egne handlinger. Hele 95% fra kull 86 og 97% fra kull sa seg enige i det. Det å reflektere over egne handlinger er vektlagt i sykepleierutdanningen, blant annet gjennom refleksjonsgrupper eller refleksjonsrapporter der studentene reflekterer over praksissituasjoner (Studieplan 2001/2002; Fagplan 2003/2004). Videre vektlegges refleksjon i undervisning og gruppearbeider. Flere av sykepleierne skriver i de åpne kommentarene at de synes at det legges for stor vekt på refleksjon. Sykepleierne oppga at de var godt forberedt i forhold til å håndtere legemidler nøyaktig og ansvarlig. 80% sa seg enige i dette ved kull 86, mens 88% var enige ved kull Samtlige studenter gjennomgikk prøve i medikamentregning og farmakologi (Studieplan 2001/2002; Fagplan 2003/2004). For kull 86 krevdes det at minimum 80% var korrekt på prøva i legemiddelregning for at besvarelsen skulle vurderes til bestått. For kull var kravet endret, slik at de måtte ha 100% rett for å bestå prøva (Norgesnettrådet & Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2000). En mulig tolkning av funnet for kull kan være at studentene legger ned ekstra mye arbeid når alt må være korrekt for at de skal bestå prøva. Av sosial- og helsedirektoratet retningslinjer fremgår det at sykepleier ved praksisplassen har ansvaret for medikamenthåndtering, slik at det ikke er anledning til å videredelegere denne myndigheten til en sykepleierstudent (Helsepersonelloven 1999; Forskrift 2001; Forskrift 1987, Rundskriv 2001). 7

8 Kanskje medførte det at studentene ble ekstra godt fulgt opp når de håndterte medikamenter i praksis, slik at sykepleieren som hadde ansvaret kunne føle seg trygg på at medikamentene ble behandlet korrekt. Det kan også tenkes at retningslinjene gir et signal om det store ansvaret medikamenthåndtering medfører. Kanskje velger sykepleiere å utføre oppgaver vedrørende medikamenthåndtering selv for at det skal gå raskere. Dermed kan det tenkes et det store ansvaret som hviler på ansvarlig sykepleier kan ha medført at studentene fikk mindre mengdetrening. Spørsmål om sykepleiernes yrkesetiske kompetanse fikk svært positive svar. Nesten samtlige sykepleiere var enige i at de ble godt forberedt på hvordan de kunne møte pasienter på en respektfull måte. Ved kull 86 svarte 95% at de var godt forberedt på å møte pasienter på en respektfull måte, og ved kull ga hele 98% positivt svar her. En mulig sammenheng kan være at det legges stor vekt på etikk og relasjonsarbeid i utdanningen. Kan det tenkes at utdanningens sterke vektlegging av refleksjon går på bekostning av andre sentrale områder innen utdanningen? Det hadde videre vært interessant å spørre pasienter som møter sykepleiere fra kull 86 og om de faktisk opplever å bli møtt på en respektfull måte. Svarene var i stor grad samstemte i forhold til at sykepleierne opplevde seg som godt forberedt på hvordan de skal handle i tråd med gjeldende lovverk. 88% fra kull 86 sa seg enige i at de var godt forberedt i forhold til hvordan de skal handle i tråd med gjeldende lovverk, mens svarprosenten var på hele 93% ved kull Dette kan tyde på at det de lærte gjennom utdanningen (teori og praksis) både har vært relevant og anvendelig i deres sykepleieutøvelse. I de åpne kommentarene er det flere som skriver at de hadde ønsket seg mer praksis og mer teoriundervisning i utdanningen. Når sykepleierne oppgir at de allikevel opplever å ha fått god forberedthet i forhold til å handle i tråd med gjeldende 8

9 lovverk, kan det tenkes at undervisningen og praksiserfaringen har vært god nok på dette området. Kanskje henspeiler ønsket om mer teoriundervisning og praksiserfaring til andre områder enn lovverket. I NOKUTs rapport (Loeb og Harsvik 2005) fremgår det at nylig uteksaminerte sykepleiere fra HiØ er mer fornøyd med det teoretiske kunnskapsgrunnlaget innen helselovgivning og forvaltningslov (69%) enn landsgjennomsnittet (57%). I vår undersøkelse er det, som vist over, hele 93% som oppgir at de er godt forberedthet på hvordan de skal handle i tråd med gjeldende lovverk. Områder med forbedringspotensiale Et av områdene med forbedringspotensiale er det å utføre praktiske ferdigheter og prosedyrer. Fra kull 86 og sa henholdsvis 65% og 75% seg enige i at de ble godt forberedt på å utføre praktiske ferdigheter og prosedyrer gjennom utdanningen. Begge kullene fikk undervisning og ferdighetstrening i utvalgte prosedyrer i øvingsavdelingen. Undervisningsopplegget i øvingsavdelingen ble noe endret fra kull 86 til kull Endringen besto blant annet i at tiden til praktisk øvelse ble økt fra 2 til 3 timer for hver prosedyre (Studieplan 2001/2002; Fagplan 2003/2004). Dette ga mulighet for økt mengdetrening. Flere av sykepleierne i vår undersøkelse (1/2 år etter endt utdanning) skriver i de åpne kommentarene at de ønsket mer praksis under utdanningen. Mer praksis er også et av flere tiltak avgangsstudentene ved HiØ mener kunne forbedre sykepleierutdanningen (Loeb og Harsvik 2005). Det kan tenkes at de hadde behov for mer trening i reelle pasientsituasjoner for å bli tryggere i praktiske ferdigheter og prosedyrer. Svarprosenten har en markant økning (10%) fra kull 86 til kull Følgelig kan det tenkes at det var nyttig med økt trening i øvingsavdelingen før studentene skulle utføre prosedyrene i praksis. 9

10 Det var 58% ved kull 86 som svarte at de ble godt forberedt på å samarbeide med pårørende gjennom utdanningen. Ved kull svarte 71% at de var godt forberedt på det. I rammeplanen for sykepleierutdanning (2000) fremheves sykepleiefagets ansvar for pårørende og familier på en tydeligere måte enn tidligere. En nyutdannet sykepleiere skal ha handlingskompetanse rettet både mot pasient og pårørende (Norgesnettrådet & Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2000; Utdannings- og forskningsdepartementet 2004). Å møte pårørende gjennom praksisstudiene er viktig for at studenter skal utvikle en handlingskompetanse overfor pårørende. Hvor ofte og hva slags kontakt studenter får med pårørende vil variere. Det vil også variere i hvor stor utstrekning det enkelte praksissted inkluderer pårørende i sykepleien. Utdanningen har hatt mer fokus på pårørende, noe som har kommet kull og senere kull til gode. At antallet som svarer at de er godt forberedt på å samarbeide med pårørende har fått en markert økning (13%), kan tenktes å ha sammenheng med økt fokus på pårørende i utdanningen. Selv ved en svarprosent på 71% kan en stille spørsmål ved om samarbeid med pårørende bør vektlegges ytterligere i sykepleierutdanningen. Når det gjelder å tilrettelegge psykososiale tiltak for pasienter var det 53% ved kull 86 og 63% ved kull som opplevde at de var godt forberedt. Vi er usikre på hvordan vi skal tolke dette funnet. Kan det tenkes at det er en for sterk somatisk vektlegging i utdanningen? Er dette et område som vektlegges i for liten grad i praksisstudiene? Det kan også tenkes at det uklart for respondentene hva som legges i begrepet psykososiale tiltak i denne undersøkelsen. Dersom begrepet hadde operasjonalisert, ville det trolig vært lettere for respondentene å få klarhet i hva som etterspørres. Det kunne kanskje gitt mer nyanserte funn i forhold til tilrettelegging av psykososiale tiltak for pasienter. 10

11 Litt over halvparten (56%) av sykepleierne fra kull 86 opplevde at de var godt forberedt i forhold til å undervise/veilede pasienter til å mestre sitt daglige liv og sykdomssituasjon. Ved kull hadde de som opplevde at de var godt forberedt økt med 11%, til 67%. I alle tre studieårene er det fokus på pasientundervisning. I vurderingsdokumentene som benyttes i praksisstudiene er å informere og veilede pasienter et eget punkt studenten vurderes i forhold til (Høgskolen i Østfold 2005). Mange studenter har fokus på veiledning og undervisning av pasienter når de velger tema for sin avsluttende eksamen i sykepleie. Resultatet fra undersøkelsen kan tyde på at utdanningen ikke gir den forventede kompetanse i temaet å undervise/veilede pasienter. Det kan være mange grunner til dette. Flere undersøkelser viser at pasienter ikke får den informasjon de har krav på (Veenstra m.fl. 2000; Langhammer m.fl. 2000; Lund og Helgason 2000). Quivey (2000) stiller spørsmål ved om sykepleiere ikke vet hvilken informasjon som trengs, eller hvordan og når den bør fremlegges. Ett svar kan være at informasjonen som er gitt, ikke er god nok. Informasjonen kan være gitt på et tidspunkt da pasientene ikke var i stand til å nyttiggjøre seg den. Krav om effektivitet i helsesektoren kan føre til at tiden sykepleieren har til rådighet har blitt svært redusert. Fremtidige pasientgrupper vil trolig ha mer kunnskap om helse enn tidligere, blant annet gjennom tilgang til informasjon på internett. Det kan føre til at befolkningen stiller andre krav til sykepleiernes kompetanse. Det blir en utfordring for sykepleierutdanningen å bidra til at sykepleiere oppnår relevant kompetanse i forhold til fremtidige pasientgruppers ønsker og behov for veiledning/undervisning. Rammeplanen (2004) slår fast at en nyutdannet sykepleier vil ha behov for kunnskaper og erfaringer om praksisstedets egenart for å ha handlingskompetanse på dette området. Riktignok har utdanningen en utfordring 11

12 i forhold til å gjøre studentene mer forberedt på den undervisende og veiledende funksjonen. Samtidig er nyutdannede sykepleiere avhengig av å bli kjent med avdelingen og fagområdet de velger å jobbe innenfor for å få handlingskompetanse. Funnene fra undersøkelsen viser at 42% av sykepleierne fra kull 86 og 40% av sykepleierne fra kull opplevde at de var godt forberedt til å lede en mindre gruppe medarbeidere som er direkte involvert i sykepleien til pasienten. Er det for lite fokus på ledelse i skolen og i praksis? I praksisstudiene er det mange studenter som opplever det som vanskelig å lede en mindre gruppe medarbeidere som er direkte involvert i sykepleien til pasienten. Å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap, erfaring og oversikt til å delegere arbeidsoppgaver til andre ansatte kan være en utfordrende og krevende oppgave. Det kan tenkes at sykepleierutdanningen bør legge større vekt på å tydeliggjøre at ledelse er en viktig del av sykepleierens ansvarsområde. På den annen side kan det være urealistisk å forvente at en sykepleierstudent eller nyutdannet sykepleier har handlingskompetanse på dette området. Rammeplanen (2004) peker på at studentene gjennom utdanningen får en handlingsberedskap, og at de først får en handlingskompetanse etter erfaring som sykepleier ved det enkelte arbeidssted. Det betyr at det kanskje er realistisk å forvente at en nyutdannet sykepleier har kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring for å kunne handle selvstendig (ibid). Videre fremgår det av rammeplanen (2004) at en nyutdannet sykepleier har handlingsberedskap til å lede mindre grupper, samt mer avanserte deler av klinisk sykepleierutøvelse. På bakgrunn av dette kan en andel på rundt 40% som opplever at de er godt forberedt til å lede en mindre gruppe medarbeidere som er direkte involvert i sykepleien til pasienten, være et tilfredsstillende funn. 12

13 NOKUT viser gjennom sin rapport at det er klare likhetstrekk mellom hvordan nyutdannede sykepleiere fra HiØ og nyutdannede sykepleiere fra andre sykepleierutdanninger vurderer studietilbudet (Loeb og Harsvik 2005). Det styrker videre denne studiens validitet at NOKUTs rapport (ibid) viser funn som er i overensstemmelse med denne studiens funn. Avslutning En vurdering av relevanskvalitet i sykepleiersammenheng vil, som nevnt innledningsvis, dreie seg om hvorvidt kompetansen nyutdannede sykepleiere har er relevant for den virkelighet de møter i helsevesenet. Funnene fra Evalueringsutvalgets undersøkelse er samstemte: Sykepleierne er godt fornøyd med mulighetene utdanningen ga til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter for arbeidet som sykepleier. Samtidig peker undersøkelsen på områder med forbedringspotensiale. Evalueringen gir nyttige innspill i forhold til hva sykepleierutdanningen bør fortsette med og områder som kan forbedres. Det blir viktig å utdanne sykepleiere med relevant kompetanse i forhold til fremtidens behov og krav. Et nært samarbeid mellom praksis og utdanning vil være en forutsetninger for å oppnå dette. Når endringer skjer i helsevesenet må dette også få konsekvenser i studieprogrammet. En forutsetning for å utdanne sykepleiere som er godt rustet til sykepleieryrket vil være å fortsette og utvikle et tett og nært samarbeid mellom praksis og utdanning. I offentlig virksomhet generelt, og høgskolen spesielt, stilles det stadig krav om endring. Det betyr at det blir langt viktigere å fokusere på evne til omstilling i dag og i fremtiden. Den type evaluering som vi har gjort her sier noe om hvordan utdanningen har fungert på et gitt tidspunkt. Dette er viktig fordi den gir 13

14 innsikt i hva som fungerer bra, og områder som har forbedringspotensiale. Derfor anser vi det som viktig å gjenta denne type undersøkelser i fremtiden. 14

15 Litteratur Beane, J.A. (1999) Didaktisk helhetsperspektiv Pedagogisk utviklingsarbeid i amerikanske skoler. Oslo: Cappelen Akademisk forlag Bjørke, Gerd (1996) Problembasert læring ein praksisnær studiemodell. Otta: Tano Aschehoug. Christoffersen, K.A. (2004) Databehandling og statistisk analyse med SPSS. Oslo: Unipub AS Evalueringsutvalget (2005). HiØ-rapport: Godt rustet til sykepleieryrket? (publiseres høsten 2005) Forskrift nr Om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjenesten. Forskrift nr Om legemiddleforsyning m.v. ved sykehus og andre helseinstitusjoner. Norgesnettkonferansen 2000 : Konferansens tema: Utvalget for høgre utdanning: Frihet med ansvar (2000) Norgesnettrådet, Oslo. Hamilton, G.A. (1998). Evalueringsforskning. I: Lorensen, M. (1998). Spørsmålet bestemmer metoden. Forskningsmetode i sykepleie og andre helsefag. Oslo: Universitetsforlaget Hård af Segerstad, H., Helgesson, M., Ringborg, M., Svedin, L. (1999). Problembasert læring: Ideen, veilederen og gruppen. Oslo: Ad Notam Gyldendal Høgskolen i Østfold (2005). Bachelor i sykepleie (vurderingsdokument). Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (2001) Gjør din plikt - krev din rett : kvalitetsreform av høyere utdanning : tilrådning fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag, Departementet, Oslo. Langhammer, A. mfl. (2000) Behandling av barn med astma idealer og virkelighet. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 4(120):

16 Loeb, M. og Harsvik, T. (2005). Delrapport Høgskolen i Østfold, I: Loeb, M. og Harsvik, T. Spørreundersøkelse rettet mot tidligere sykepleierstudenter. SINTEF helse, februar Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) (1999). Av Lund, K.E. og A. Helgason (2000) Hvorfor unnlater helsepersonell å snakke med småbarnsforeldre om passiv røyking? Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 120: Mjøs, O.D., Utvalget for høgre utdanning & Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (2000). Frihet med ansvar: Om høgre utdanning og forskning i Norge : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 30. april 1998 : avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 8. mai 2000, Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, Oslo. Norgesnettrådet & Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2000, Rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning: Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7. januar 2000: Med hjemmel i 46, nr 2 i lov av 12. mai 1995 nr 22 om universiteter og høgskoler, Norgesnettrådet, Oslo. Olsen, K. (2002) Lite samsvar mellom sykepleieskole og virkeligheten I: Aftenposten Pettersen, C. (2002) Pleierutdanning får stryk. I: Fredrikstad blad Pettersen, R.C. (1997) Problemet først: Problembasert læring som pedagogsikk ide og strategi. Otta: Tano Aschedhoug. Pettersen, R.C. (2005) PBL for studenten: En introduksjon til PBL for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget. Rundskrivet IK-14/2001. Legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten helsetilsynets fortolkning av enkelte problemstillinger knyttet til gjeldende myndighetskrav. Studiekvalitetsutvalget, Handal, G. & Utdannings- og forskningsdepartementet (1990). Studiekvalitet : innstilling fra Studiekvalitetsutvalget : avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 9. juli 1990, Departementet, Oslo. Studieplan ( ). Studieplan. Bachelor i sykepleie. 3 års heltidsstudium. Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag. 16

17 Utdannings- og forskningsdepartementet 2004, Rammeplan for sykepleierutdanning : fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet, Departementet, Oslo. Vareide, P.K. (2001). Stykkevis og helt: Sykepleieres arbeidsoppgaver, kompetanse og yrkesidentitet i sykehus, SINTEF Unimed helsetjenesteforskning, Oslo. Veenstra, M. m.fl. (2000). Pasienterfaringer ved 21 norske sykehus. HELTEF forskningsrapport nr. 1/2000.Nordbyhagen: Stiftelse for helsetjenesteforskning Quivey, M. (2000): Leder. Vård I Norden, 20(3):1. 17

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Deltakerundersøkelsen 2013

Deltakerundersøkelsen 2013 Deltakerundersøkelsen 2013 Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet» Cay Gjerustad Asbjørn Kårstein Rapport

Detaljer

Fra frustrasjon til aksjon!

Fra frustrasjon til aksjon! Fra frustrasjon til aksjon! Hvordan tilrettelegge Prosjekt til fordypning på Vg1 helseog sosialfag, slik at elevene opplever mening og yrkesrelevans? Et aksjonsforskningsprosjekt gjennomført ved Vg1 helse-

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik

Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Master of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik Efter- og videreuddannelse Aalborg Universitet 3. årgang Mai, 2008 ------------------------------- BRUK AV ET BESLUTNINGSSTØTTESYSTEM

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Jordmorfag Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Jordmorfag Mastergradsstudium, 120 studiepoeng Dato for vedtak: 24. april

Detaljer

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. En litteraturgjennomgang. Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. En litteraturgjennomgang. Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen Rapport 16/2014 Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang Asbjørn Kårstein

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Digitale utfordringer i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning Forfattere: Janne Wilhelmsen Hilde Ørnes Tove Kristiansen Jens Breivik Digitale utfordringer i høyere utdanning Norgesuniversitetets IKT-monitor Norgesuniversitetets skriftserie nr. 1/2009 Utgiver: Norgesuniversitetet

Detaljer

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015

Rapport om utdanning av radiografer. Februar 2015 Rapport om utdanning av radiografer Februar 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn.... Mandat arbeidsgruppe.... Sammensetting av arbeidsgruppen... Metode og resultater.... Radiografutdanningens opptakskrav, innhold

Detaljer

E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE

E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE RAPPORT OM E-LÆRING I HELSEFAGUTDANNINGENE Utarbeidet av Aud Moe - leder Brit Bårdsen Drange Kjellaug K. Johannessen Berit Stjern Desember 2005 0 1.0 INNLEDNING, BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1 BEGREPSFORKLARING...

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Synnøve S. Brandt og Ida K. R. Hatlevik. Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? NIFU skriftserie nr. 38/2003

Synnøve S. Brandt og Ida K. R. Hatlevik. Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? NIFU skriftserie nr. 38/2003 Synnøve S. Brandt og Ida K. R. Hatlevik Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? En undersøkelse av den treårige yrkesfaglærerutdanningen NIFU skriftserie nr. 38/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer