Studieplan for Bachelor i sykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for Bachelor i sykepleie"

Transkript

1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD 25.januar 2008 Utdanningen ble sist akkreditert av NOKUT 2007 Godkjent av Avdelingsstyret 16.mars 2012, sist rev. av Dekan 28.mars 2014

2 Innhold 1. INNLEDNING MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING UTDANNINGENS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE STUDIETS OPPBYGGING OG SAMMENSETNING Oversikt over studiets struktur Oversikt over hvordan rammeplanens krav til innhold ivaretas Studiemodell PRAKSISSTUDIER ARBEIDS, LÆRINGS OG VURDERINGSFORMER KRAV TIL SKIKKETHET OG AUTORISASJON INNPASSING, GODKJENNING OG FRITAK TEKNISKE FORUTSETNINGER SENSORORDNING INTERNASJONALISERING KVALIFIKASJON/VITNEMÅL HSYK1004 Sykepleie 1. år HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie HSYK101P Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie HSYK1002 Mikrobiologi og hygiene BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi HSYK1003 Medikamentregning og legemiddelhåndtering HSYK2002 Sykepleie 2.år HSYK2001 Sykdomslære og farmakologi HSYK3002 Sykepleie 3.år HSYK3001 Global helse HSYK3003 Bacheloroppgave i sykepleie HSYK201P/HSYK202P Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie 3.semester/4.semester.. 45 HSYK301P/HSYK302P Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie 5.semester/6.semester.. 47 HSYK201P/HSYK202P Praksisstudier med fokus på kirurgisk sykepleie 3.semester/4.semester HSYK301P/HSYK302P Praksisstudier med fokus på kirurgisk sykepleie 5.semester/6.semester HSYK201P/HSYK202P Praksisstudier med fokus på psykisk helsearbeid 3.semester/4.semester HSYK301P/HSYK302P Praksisstudier med fokus på psykisk helsearbeid 5.semester/6.semester HSYK201P/HSYK202P Praksisstudier med fokus på sykepleie til pasienter i hjemmebasert omsorg 3.semester/4.semester HSYK301P/HSYK302P Praksisstudier med fokus på sykepleie til pasienter i hjemmebasert omsorg 5.semester/6.semester HSYK303P/HSYK304P Praksisstudier i utlandet - valgemne... 67

3 1. INNLEDNING Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Avdeling for sykepleierutdanning (ASP), er lokalisert i Øya Helsehus i Trondheim. Øya Helsehus er en unik arena hvor kommune, høgskole og universitet samhandler om felles modeller for forebygging, behandling, rehabilitering, pleie, omsorg, undervisning, fagutvikling og forskning og alltid i samarbeid med pasient og pårørende. Det legges vekt på tverrfaglig samhandling og pasientmedvirkning, hvor utgangspunktet er å bygge på pasientens egne ressurser og opplevelse av mestring. Det er en økende etterspørsel etter kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter helse og hvilke tiltak som fører til helsebevaring og helseutvikling både blant friske, blant utsatte grupper og blant mennesker som har vært utsatt for helsesvikt. Det er et stort behov for autoriserte sykepleiere for å imøtekomme samfunnets behov for helsetjenester. Avdeling for sykepleierutdanning sin visjon er Kvalitet i utdanningen - helse og trygghet for befolkningen. Sentrale verdier er: Menneskeverd, Likeverd og Medvirkning. Avdeling for sykepleierutdanning har vedtatt tre satsningsområder for sitt forsknings- og utviklingsarbeid. Disse er Klinisk sykehjemsarbeid, Helsefremming og Psykisk helsearbeid. Bachelorgrad i sykepleie gir kompetanse til å utøve sykepleie i alle deler av den offentlige og private helsetjenesten, i og utenfor institusjon. Sykepleiefaglig yrkesutøvelse vil omfatte helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer og grupper, samt pleie, omsorg og behandling av pasienter i nært samarbeid med pårørende. Videre omfatter sykepleiefaglig yrkesutøvelse undervisning og veiledning om forhold som vedrører helse og sykdom, forskning og fagutvikling, kvalitetsarbeid, samt organisering og ledelse av helsetjenester. Sykepleieprofesjonens særegne kompetanse er rettet mot pasientens sykdom/helsesvikt, hjelp til å gjennomføre behandling, til å leve med konsekvensene av sykdom og behandling og til å bidra til forebygging og helsefremming. Sykepleieren har en viktig funksjon i forhold til å lindre lidelse og hjelpe pasienten til en verdig død. Sykepleiere har ansvar for å imøtekomme pasienters behov for helsehjelp i situasjoner der de på grunn av sykdom og behandling ikke klarer å ivareta sine grunnleggende behov. Sykepleiefaglig yrkesutøvelse vil skje i nært samarbeid med andre faggrupper som inngår i helse- og sosialfaglige team. Samhandling med andre faggrupper og på tvers av forvaltningsnivåer er avgjørende for å sikre den enkelte og befolkningen nødvendige helsetjenester. Utdanningen skal gi kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen, samt en flerkulturell forståelse av helse og sykdom. Utdanningen legger vekt på å fremme en bevisst yrkesetisk holdning som grunnlag for yrkesutøvelsen 2. MÅLGRUPPE Studiet retter seg mot søkere som ønsker en bachelorgrad i sykepleie. 1

4 3. OPPTAKSKRAV OG RANGERING Opptakskrav til studiet er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Opptak foretas gjennom Samordna opptak. Det er mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse. For nærmere informasjon om realkompetanse vises det til retningslinjer for vurdering av realkompetanse ved HiST. Søkere rangeres etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Øvrige krav Politiattest: Alle studenter må legge frem politiattest for å kunne delta i praksisopplæring og klinisk undervisning, jf. kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning. Attesten må ikke være eldre enn tre måneder. Den som har merknad på politiattesten som er relevant for studiet, skal sende denne til lærestedet innen fristen som er satt for å motta studieplassen. Den som ikke har merknad på politiattesten, skal legge frem politiattesten ved studiestart. Studenter som ikke har levert politiattest kan ikke starte på praksisstudier eller kliniske studier. Studenter skal fremlegge ny politiattest hvert tredje år fra den enkelte students utdanningsstart, forutsatt at det gjenstår obligatorisk klinisk undervisning eller praksisopplæring. Testing av MRSA og Tuberkulin: Studenter må levere en egenerklæring i forkant av praksisstudier. I praksisstudier er studenter definert som helsearbeidere og det stilles lovpålagt krav til testing i samsvar med forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstagere innen helsevesenet. Den enkelte student er selv ansvarlig for å la seg teste. MRSA Studenter som skal ha praksisopplæring eller klinisk undervisning ved helseinstitusjon plikter å gjennomgå undersøkelse for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Kravet gjelder for de som har arbeidet eller vært innlagt på helseinstitusjon de siste tolv månedene i utlandet utenom Norden, se folkehelseinstituttets hjemmesider for nærmere informasjon om hvilke situasjoner dette gjelder. Testing gjennomføres hos fastlegen. Tuberkuloseundersøkelse Studenter som har oppholdt seg i minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose må gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse jf. forskrift om tuberkulosekontroll. Oversikt over hvilke land dette gjelder, finnes på folkeinstituttets hjemmesider Studenter kan ta kontakt med studieadministrasjonen for å besvare skjema om forhåndsundersøkelse (egenerklæring) og informasjon om hvordan dette dokumenteres for hvert studieår. Nye tester blir også avkrevd etter praksisstudier i utlandet. Taushetserklæring: En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde, jf. 4-6 i lov om universiteter og høgskoler. Studenter forplikter seg til å gjøre seg kjent med de bestemmelser om taushetsplikt som gjelder for sitt fagområde, jf. blant annet lov om helsepersonell, lov om sosiale tjenester, lov om barneverntjenester. Alle studenter undertegner taushetserklæring før de skal ut i praksisstudier eller ved studiestart. 2

5 4. UTDANNINGENS VARIGHET, OMFANG OG NIVÅ I henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for utdanning skal høyere utdanning foregå på tre nivå; bachelorgrad syklus1, mastergrad syklus 2 og doktorgrad syklus 3. Bachelorstudiet i sykepleie er 3-årig og tilbys som heltidsstudium. Studiet ligger på 1. syklus i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Studiet gir 180 studiepoeng. Studieåret er fastsatt til 40 uker. Forventet studieinnsats er på ca. 40 timer pr uke. Studentenes samlede arbeidsinnsats er fordelt på en rekke aktiviteter som for eksempel forelesninger, veiledning, oppgaveseminar, gruppearbeid, praksisstudier, selvstendig arbeid og eksamensgjennomføring. 5. FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Sykepleierutdanningen skal utdanne selvstendige og reflekterte yrkesutøvere som setter mennesket i sentrum. De skal planlegge, organisere og gjennomføre sykepleietiltak i samarbeid med pasienter som har behov for tjenester. Utdanningen kvalifiserer for et yrke som er i stadig utvikling og endring. På noen områder skal den nyutdannede sykepleier ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve oppgaver som er sentrale i yrkesfunksjonen. På andre områder vil den nyutdannede inneha handlingsberedskap. Dette er innenfor områder som krever mer erfaring og nødvendig spesialisert opplæring for å kunne handle selvstendig. Handlingskompetanse knyttes til områder der yrkesutøveren skal kunne fungere selvstendig. Kompetansen er hovedsakelig rettet mot pasienter og pårørende og mot ivaretakelse av grunnleggende funksjoner i sykepleie. Handlingsberedskap knyttes til områder der utdanningen bidrar til at nyutdannede sykepleiere har kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig. Først etter at arbeidsgiver har lagt til rette for opplæring og etter- og videreutdanning, kan nyutdannede sykepleiere forventes å ta selvstendig ansvar for å ivareta områder som utdanningen gir handlingsberedskap til (Rammeplan for sykepleierutdanning, 2008). I tråd med bestemmelsen i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket forventes det at kandidatene etter fullført bachelorgrad i sykepleie skal ha oppnådd følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten: Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen sykepleiefaget Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleiefaget med spesielt fokus på o Klinisk sykehjemsarbeid o Helsefremming o Psykisk helsearbeid Kan oppdatere sin kunnskap innen sykepleiefaget Har kunnskap om sykepleiens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet 3

6 Ferdigheter Kandidaten: Kan anvende sykepleiefaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske sykepleiefaglige problemstillinger, og treffe begrunnede valg Kan utøve sykepleie i tråd med prinsippene for kunnskapsbasert praksis Kan reflektere over egen sykepleiefaglig utøvelse og justere denne under veiledning Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser sykepleiefaglige problemstillinger Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen sykepleiefaget Generell kompetanse Kandidaten: Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med sykepleiefagets etiske krav og retningslinjer Kan formidle sentralt fagstoff innen sykepleiefaget, som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor det helse- og sosialfaglige område, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i helsetjenesten 4

7 Avslutning 6. STUDIETS OPPBYGGING OG SAMMENSETNING 6.1 Oversikt over studiets struktur Studiet omfatter 180 studiepoeng. 90 studiepoeng er knyttet til praksisstudier hvorav kliniske praksisstudier utgjør 75 studiepoeng Teoretiske studier Praksisstudier i sykehjem Teoretiske studier Prosjekteksamen Helsefremmende og forebyggende sykepleie Teoretiske studier Praktiske studier i - Medisinsk område - Kirurgisk område - Psykisk helsearbeid - Hjemmesykepleie Teoretiske studier Praktiske studier i - Medisinsk område - Kirurgisk område - Psykisk helsearbeid - Hjemmesykepleie T T Praktiske studier i - Medisinsk område - Kirurgisk område - Psykisk helsearbeid - Hjemmesykepleie Teoretiske studier inkl Global helse og forberedelse til bacheloroppgaven T Praktiske studier i - Medisinsk område - Kirurgisk område - Psykisk helsearbeid - Hjemmesykepleie Bacheloroppgaven Tall angir antall uker i semesteret og er ikke synonymt med kalenderuker. For kull 2012 og 2013 vil praksisstudier i sykehjem starte 4 eller 5 uker før jul. NB: Antall uker i hver av enhetene kan justeres noe fra år til år avhengig av plassering av bevegelige helligdager. 5

8 6.2 Oversikt over hvordan rammeplanens krav til innhold ivaretas Studieår Emne Emnenavn Studiepoeng koder T KP PH Sykepleiens Sykepleiefaget og Medisinske og Samfunnsvitenskapelige faglige og vitenskapelige grunnlag yrkesgrunnlaget naturvitenskapelige emner emner 1.studieår Praktiske ferdigheter i sykepleie 10stp Mikrobiologi og hygiene 5 stp Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp Helsefremmende og forebyggende sykepleie 5 stp 4,5 0, Medikamentregning og legemiddelhåndtering 5 stp 4,5 0,5 3 2 Sykepleie 1.år 10 stp Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie 15 stp studieår Sykdomslære og farmakologi 10stp studieår Sykepleie 2. år 21.5 stp Praksisstudier med fokus på med/kir/psyk/hjem 13.5 stp Praksisstudier med fokus på med/kir/psyk/hjem 15 stp 18 0, , , Bacheloroppgave i sykepleie 15 stp Global helse 5 stp Sykepleie 3.år 13 stp 12 0,5 0, Praksisstudier med fokus på med/kir/psyk/hjem 12 stp Praksisstudier med fokus på med/kir/psyk/hjem 15 stp ,5 1 4,5 Sum T = Teori KP = Kliniske praksisstudier PH = praksis i høgskolen (ferdighetstrening og refleksjon over praksis) 6

9 6.3 Studiemodell Modellen skal synliggjøre hvilke emner som gjennomføres i de ulike semestre. Emne 1.sem H 2.sem V 3.sem H 4.sem V 5.sem H 6.sem V Sykepleie 1.år Praktiske ferdigheter i sykepleie Mikrobiologi og hygiene Anatomi, fysiologi og biokjemi Sykepleie 1.år forts. Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Medikamentregning og legemiddelhåndtering Helsefremmende og forebyggende sykepleie Sykepleie 2.år Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie/kirurgisk sykepleie/psykisk helsearbeid el hjemmebasert omsorg Sykdomslære og farmakologi Sykepleie 2.år forts. Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie/kirurgisk sykepleie/psykisk helsearbeid el hjemmebasert omsorg Sykdomslære og farmakologi Sykepleie 3.år Global helse Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie/kirurgisk sykepleie/psykisk helsearbeid el hjemmebasert omsorg Sykepleie 3.år fortsatt Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie/kirurgisk sykepleie/psykisk helsearbeid el hjemmebasert omsorg Praksisstudier i utlandet etter søknad Bacheloroppgave i sykepleie Krav til studieprogresjon vil fremgå av emnebeskrivelsene under punktet om forkunnskaper, krav og anbefalinger. 7. PRAKSISSTUDIER Sentralt i utdanningen er et tidlig møte med pasienter og pårørende. Dette skjer gjennom kliniske praksisstudier, men også i teoretiske studier ved hjelp av casebeskrivelser fra praksisfeltet. Å lære et fag innebærer å lære et innhold og å bli sosialisert inn i en fagkultur og et arbeidsfellesskap. Praksisstudiene utgjør totalt 90 studiepoeng, hvorav 15 studiepoeng er praksis i høgskolen. 7

10 Praksis i høgskolen betegner undervisning som er rettet mot den praktiske delen av yrkesutøvelsen. Her inngår forberedelse til og refleksjon over veiledede praksisstudier. Ferdighetstreninger gjennomføres for å synliggjøre grunnleggende sykepleieferdigheter og danne grunnlag for at studentene skal øke sine ferdigheter i disse. Kliniske praksisstudier vil være en kombinasjon av læring i et mester-lærling forhold og læring gjennom deltagelse i team. Grupper av studenter vil bli veiledet av veiledere/veilederteam fortrinnsvis ledet av en sykepleier med veilederkompetanse. Kliniske praksisstudier vil foregå i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hovedsakelig i Trøndelagsfylkene. 4,5 studiepoeng av de kliniske praksisstudiene er knyttet til egne læringsaktiviteter innen helsefremmende og forebyggende sykepleie, sykepleie til barn og unge og svangerskap og barselomsorg. Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier ved institusjoner og i kommuner utenfor Trondheim. Det vil også være muligheter for å gjennomføre praksisstudier i utlandet. For mer informasjon se ASPs sider om internasjonalisering. Obligatorisk studiedeltagelse: Veiledede praksisstudier gjennomføres i 5 praksisstudieperioder med oppfølging av lærer fra høgskolen. En praksisstudieuke tilsvarer 40 timer studieinnsats, hvorav tilstedeværelse på praksisstudiestedet utgjør 30 timer. For øvrig vises det til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HIST. Turnus: Studenter må påregne å gå i styrt vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Skifte av vakt uten godkjenning fra praksisveileder eller lærer regnes som fravær. Turnus gjøres tilgjengelig på praksisstudiestedet slik at alle på praksisstudiestedet kan være orientert om når studenten er tilstede. For hver praksisstudieperiode kan studenten etter eget valg benytte inntil 2 dager til hospitering, kurs eller deltagelse i arrangement i regi av studentorganisasjoner eller Livsglede for eldre. Aktiviteten skal være planlagt og godkjent av praksisveileder, og skal dokumenteres. Praksisstudieavtale I løpet av de 2 første ukene gjennomføres en samtale der det inngås praksisstudieavtale. Studenten legger frem en beskrivelse av hvordan forventet læringsutbytte for praksisstudiet kan nås. Det er en forutsetning at studenten har medansvar for pasienter i praksisstudiet. Det innebærer at studenten planlegger og gjennomfører sykepleie i samråd med praksisveilederen. Videre innebærer det at studenten går inn i pasientnære mellommenneskelige situasjoner under praksisveilederens veiledning. Det tilbys gruppeveiledning med lærer i alle praksisstudieperiodene. Vurdering i praksisstudier For hver veiledet periode skal det foretas midt- og sluttvurdering i forhold til forventet læringsutbytte for praksisstudieperioden. I vurderingssamtalene benyttes Høgskolens vurderingsdokument. Midtvurderingen er en formativ vurdering og må gjennomføres minimum 3 uker før praksisstudieperiodens avslutning. Hvis det oppstår tvil om at studenten ved sluttvurdering vil oppnå bestått praksisstudieperiode, skal det angis hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudieperioden. 8

11 For øvrig vises det til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HIST som angir bestemmelser knyttet til vurdering av veiledet praksis. Det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til alle praksisstudieperioder. Ett av disse arbeidskravene består av en skriftlig studieoppgave. Denne skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Ved ikke godkjent oppgave har studenten anledning til å levere på nytt inntil to ganger. Siste frist for godkjenning av studieoppgaven er 3 uker etter at praksisstudieperioden skulle vært avsluttet. 8. ARBEIDS, LÆRINGS OG VURDERINGSFORMER Arbeidsformene i studiet er varierte og vektlegger studentenes tidligere erfaringer og egen aktivitet i studiet. Ny kunnskap blir utviklet i møtet mellom ny informasjon og tidligere erfaringer. Læring skjer både som en individuell prosess og i samhandling med andre. Vårt syn på læring vektlegger både læringsprosessen og -produktet. Studentens egen læringsaktivitet gjennom søk etter og arbeid med aktuelt pensum, er avgjørende sammen med de læringsaktiviteter som utdanningen tilrettelegger. Individuell samtale. I siste halvdel av 1. studieår skal det gjennomføres en individuell samtale mellom student og PBL-veileder. Samtalen skal ta utgangspunkt i studentens egen rolle i studiet og i PBL-gruppen. Samtalen inngår i den løpende skikkethetsvurderingen av alle studenter. Samtalen er obligatorisk og studenten skal i forkant av samtalen levere et refleksjonsnotat. Utdanningen har Problembasert Læring (PBL) som en viktig arbeidsform. PBL legger vekt på den praktiske sammenhengen lærestoffet hører hjemme i. Ulike fag og kunnskapsområder integreres i problemer studentene skal jobbe med. Hvert studieår deles studentene inn i studiegrupper, og hver studiegruppe har egen veileder. Arbeidet er sentrert om hva studentene har av kunnskap omkring situasjonen fra før og hva de trenger av ny kunnskap for å kunne løse problemet. Læringsprosessen er viktig i arbeidet med PBL. Noen ganger vil gruppens arbeid resultere i skriftlige produkter eller fremlegg for medstudenter og veiledere. Forelesninger gir oversikt og problemstillinger for videre studiearbeid og tilbys når studentene introduseres for nytt lærestoff. I løpet av utdanningen skal studentene utarbeide skriftlige studieoppgaver i teoretiske og praktiske studier. I tillegg benyttes rollespill, diskusjoner, litteraturstudier og prosjektarbeid. Utdanningen er forskningsbasert. Konkret innebærer dette at studentene tidlig i studiet skal kunne forholde seg til vitenskapelige artikler. Forskningsprosess, -etikk og -resultater synliggjøres overfor studentene som en del av undervisningen. Studentene undervises i forskningsmetoder som etter hvert skal gjøre dem i stand til å være aktive deltagere i FoUarbeid. Det legges spesiell vekt på systematikk, tolkning av litteratur, kildekritikk og bruk av referanser. Avdelingens vitenskapelige personale driver FoU-virksomhet som synliggjøres i undervisning og veiledning av studentene. 9

12 Vurderingsformer i studiet. Vurderingsformene er varierte, slik også læringsformene er. Flere av eksamenene er integrerte, dvs at de i tillegg til å vurdere kunnskaper og ferdigheter i sykepleiefaget, også skal vurdere studentenes evne til å anvende og gjøre rede for kunnskap fra ulike deler av sykepleiefagets kunnskapsgrunnlag som hentes fra samfunnsvitenskap og naturvitenskap slik det presenteres i den nasjonale rammeplanen. Vurderingsformene som benyttes i studiet er: praktisk eksamen i ferdighetslaboratorium, skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen, praksisstudier med avsluttende vurdering samt bacheloroppgave. Krav om obligatorisk oppmøte Det vil være krav om obligatorisk oppmøte til all ferdighetstrening og praksisstudier. Dette vil også omfatte undervisning med direkte tilknytning til praktiske studier, dvs forberedelse til og etterarbeid etter praktiske studier, samt arbeid i PBL-gruppen med trening på problemløsnings- og samhandlingsferdigheter. Obligatorisk oppmøte kan også kreves ved fremlegg av arbeid som trening på muntlige formidlingsferdigheter, prosjektarbeid som trening på ferdigheter knyttet til litteratursøk og vitenskapelig arbeidsmetode, samt andre læringsformer som trening på ferdigheter i refleksjon og kritisk tenkning. Det vil fremgå av emnebeskrivelsene hvilke aktiviteter som har krav om obligatorisk oppmøte. Oversikt over vurderingsordningen i studiet Emnekode Emnenavn HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie HSYK1002 Mikrobiologi og hygiene 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi HSYK101P Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie HSYK1003 Medikamentregning og legemiddelhåndtering Studiepoeng Vurderingsform Karakteruttrykk 10 Praktisk, ind. Bestått/Ikke Bestått 5 Skoleeksamen, A - F ind. 10 Skoleeksamen, A - F ind. 15 Praksisvurdering, Bestått/Ikke ind. Bestått 5 Skoleeksamen, ind. HSYK1004 Sykepleie 1.år 10 Skoleeksamen, ind. HSYK1005 Helsefremmende og 5 Hjemmeeksamen, forebyggende sykepleie gruppe HSYK2001 Sykdomslære og 10 Skoleeksamen, farmakologi ind. HSYK2002 Sykepleie 2.år 21,5 Skoleeksamen, ind. HSYK3001 Global helse 5 Hjemmeeksamen, gruppe HSYK3002 Sykepleie 3.år 13 Skoleeksamen, ind. HSYK3003 Bacheloroppgave i 15 Hjemmeeksamen, sykepleie ind. HSYK201P Praksisstudier med 13,5 Praksisvurdering, fokus på medisinsk ind. sykepleie 3.sem HSYK201P Praksisstudier med fokus på kirurgisk 13,5 Praksisvurdering, ind. Bestått/Ikke Bestått A - F Bestått/Ikke Bestått A - F A - F Bestått/Ikke bestått A - F A - F Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått sensurordning Intern sensur Intern sensur Intern sensur Se eget reglement Intern sensur Intern + ekstern sensur Intern sensur Intern sensur Intern + ekstern sensur Intern sensur Intern + ekstern sensur Intern + ekstern sensur Se eget reglement Se eget reglement 10

13 sykepleie 3.sem HSYK201P Praksisstudier med fokus på psykisk helsearbeid 3.sem HSYK201P Praksisstudier med fokus på hjemmebasert omsorg 3.sem HSYK202P Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie 4.sem HSYK202P Praksisstudier med fokus på kirurgisk sykepleie 4.sem HSYK202P Praksisstudier med fokus på psykisk helsearbeid 4.sem HSYK202P Praksisstudier med fokus på hjemmebasert omsorg 4.sem HSYK301P Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie 5.sem HSYK301P Praksisstudier med fokus på kirurgisk sykepleie 5.sem HSYK301P Praksisstudier med fokus på psykisk helsearbeid 5.sem HSYK301P Praksisstudier med fokus på hjemmebasert omsorg 5.sem HSYK302P Praksisstudier med fokus på medisinsk sykepleie 6.sem HSYK302P Praksisstudier med fokus på kirurgisk sykepleie 6.sem HSYK302P Praksisstudier med fokus på psykisk helsearbeid 6.sem HSYK302P Praksisstudier med fokus på hjemmebasert omsorg 6.sem 13,5 Praksisvurdering, ind. 13,5 Praksisvurdering, ind. 15 Praksisvurdering, ind. 15 Praksisvurdering, ind. 15 Praksisvurdering, ind. 15 Praksisvurdering, ind. 12 Praksisvurdering, ind. 12 Praksisvurdering, ind. 12 Praksisvurdering, ind. 12 Praksisvurdering, ind. 15 Praksisvurdering, ind. 15 Praksisvurdering, ind. 15 Praksisvurdering, ind. 15 Praksisvurdering, ind. Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Bestått/Ikke Bestått Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Se eget reglement Praksisstudier i utlandet inngår ikke i denne oversikten. 11

14 9. KRAV TIL SKIKKETHET OG AUTORISASJON Skikkethet For studieprogrammet stilles det krav til skikkethet for yrket. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- og sosialpersonell, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering. Autorisasjon Etter fullført utdanning og mottatt vitnemål, vil de kandidater som er omfattet av autorisasjonsordningen få tildelt autorisasjon, jf. 48 i lov om helsepersonell. 10. INNPASSING, GODKJENNING OG FRITAK Studenter som har tatt utdanning ved andre læresteder kan søke om å få innpasset denne utdanningen som del av sin utdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. For at godkjenning skal kunne foretas må den eksterne utdanningen være dokumentert med kopi av studieplan, emnebeskrivelse og karakterutskrift. Søknad om innpassing behandles av avdelingen. Det kan også søkes om fritak på grunnlag av annen eksamen eller prøve, forutsatt at innhold og nivå er jevngodt. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak, jf. 3-5 i lov om universitet og høyskoler. Deler av utdanningen som er planlagt gjennomført i utlandet skal forhåndsgodkjennes før utreise. 11. TEKNISKE FORUTSETNINGER Utdanningen benytter en elektronisk læringsplattform for å legge til rette for studentens læring. Denne plattformen er sammen med e-post og høgskolens hjemmesider også sentral i kommunikasjonen mellom studenten og utdanningen. Studenten må derfor disponere PC med internettilgang. 12. SENSORORDNING Det benyttes ekstern sensor i sensorkommisjonene ved alle årseksamener i sykepleie, samt ved bacheloroppgaven. Når det gjelder sensorordning i praksisemnene vises det til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HIST. Det gjennomføres årlig ekstern evaluering av vurderingsordningen av tilsynssensor på en slik måte at hele utdanningen evalueres hvert 3.år. 12

15 13. INTERNASJONALISERING Høgskolen har samarbeidsavtaler med flere universitet og høgskoler i flere deler av verden. Utvekslingsopphold kan gi økt utbytte av studiene og viktig tilleggskompetanse for yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Økende globalisering av arbeidsmarkedet gjør også internasjonal erfaring, språk- og kulturkunnskap stadig viktigere. Studier i utlandet kan gjennomføres som: Ordinært praksisstudieemne gjennomført i utlandet Erasmus utveksling både teori og /eller praksisstudier ved samarbeidsuniversitet/institusjon * Kortvarig utvekslingsprogram via European Nursing Module Utvekslingsprogram via Nordsam HSYK304P Internasjonale praksisstudier Internasjonael praksisstudier (HSYK304P) inkludert feltobservasjon Opptak ved utenlandsk universitet/høgskole som erstatning for studier ved HiST/ASP av 3 6 måneders varighet * Ikke alle samarbeidspartnere tilbyr teoretiske studier, men kun praksis, som ved URV Spania 14. KVALIFIKASJON/VITNEMÅL Ved gjennomført utdanning skrives det ut et vitnemål samt diploma supplement som godtgjør at alle deler av utdanningen er gjennomført og godkjent. På grunnlag av dette gis det autorisasjon som sykepleier. 13

16 HSYK1004 Sykepleie 1. år 1. Emnekode: HSYK Emnenavn: Sykepleie 1.år 3. Faglig nivå: Bachelor - Syklus 1 4. Omfang: 10 stp 5. Vektingsreduksjon: 7GSP13, 7GSP14, 7BSP14, 7SBP18 6. Undervisningssemester: 1. og 2.semester høst og vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: HSYK1002 Mikrobiologi og hygiene og HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie skal være bestått 9. Anbefalte forkunnskaper: Ingen 10. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne forventes det at studenten: Kunnskaper: Har kunnskap om sykepleiefagets historie og tradisjon Har grunnleggende kunnskap om teorier og modeller i sykepleiefaget Har grunnleggende kunnskap i etikk og kommunikasjon Har kunnskap om pasientens grunnleggende behov Har kunnskap om det aldrende mennesket Har grunnleggende kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk Har grunnleggende kunnskaper om menneskets psykologi Har kunnskap om grunnleggende begreper i sosiologi og sosialantropologi Har kunnskap om ulike kilder, relevante fagdatabaser og retningslinjer for korrekt bruk av kilder i eget arbeid Ferdigheter: Kan anvende sykepleieprosessen som metode Kan anvende relevant erfarings- og forskningsbasert kunnskap Kan anvende grunnleggende kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasienten Har grunnleggende ferdigheter i førstehjelp (eget kurs) Har grunnleggende ferdigheter i forflytningsteknikk (eget kurs) Har grunnleggende ferdigheter i injeksjonsteknikk og blodprøvetaking Kan utføre litteratursøk i relevante fagdatabaser og dokumentere kildebruk etter gjeldende regler Generell kompetanse: Viser evne til etisk refleksjon Forstår pasientens og pårørendes opplevelse av og reaksjon på funksjonssvikt og aldring Kan søke etter og bruke kvalitetssikret informasjon og faglitteratur i oppgaveskriving 11. Emneinnhold: Historie og tradisjon Introduksjon til teorier og modeller i sykepleie Sykepleieprosessen 14

17 Sykepleiedokumentasjon med fokus på kartlegging Etiske teorier og yrkesetikk Innføring i kommunikasjon og samhandling med pasienten Introduksjon til vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk Grunnleggende sykepleie Gerontologi og geriatrisk sykepleie Relevante lover og forskrifter Grunnleggende psykologi Organisering av kommunehelsetjenesten Sosiologiske og sosialantropologiske begreper Førstehjelpskurs Kurs i forflytningsteknikk Sårstell, injeksjonsteknikk og blodprøvetaking 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, studieoppgaver, PBL-arbeid, ferdighetstreninger og egne studier 13. Obligatoriske arbeidskrav: Obligatorisk tilstedeværelse i PBL-arbeid og ferdighetstreninger 3 studieoppgaver, 2 individuelle og 1 gruppe, vurderes til godkjent eller ikke godkjent Fravær fra emnets PBL-arbeid som til sammen overstiger 20 % utløser arbeidskrav. Ikke gjennomførte ferdighetstreninger må tas igjen etter avtale med emneansvarlig. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å få gå opp til eksamen. 14. Vurderingsordning: Skriftlig individuell skoleeksamen, 6 timer 15. Karakterskala: A - F 16. Ny/Utsatt eksamen: Samme vurderingsform som ordinær eksamen 17. Tillatte hjelpemidler: Ingen 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Almås, H., Stubberud, D.G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 1. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 4, 7, 11, s. Almås, H., Stubberud, D.G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap , 27 30, og s. Bjørvell, C (2011). Sjuksköterskans journalføring och informasjonshantering. En praktisk handbok. Lund:Studentlitteratur. Kap 1og sider Brodtkorb, E. & Rugkåsa, M. (2009). Mellom mennesker og samfunn sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 3, 4, 7 og s. Eide, H og Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner. Oslo: Ad notam Gyldendal. Kap. 1 og s. Hummelvoll, JK. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap

18 Håkonsen, K. M. (2009). Innføring i psykologi. 4.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.2 4, 7, og s. Johannessen, A. et al. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4.utg. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1 7 og Kap s. Kirkevold, M., Brodtkorp, K. og Ranhoff, A. H. (2008). Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS. Kap. 4, 7, 9 13, 18, 20, og s. Kristoffersen, N.J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011) Grunnleggende sykepleie bind 1. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap. 1 3 og s. Kristoffersen, N.J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011) Grunnleggende sykepleie bind 2. Oslo Gyldendal Akademisk. Kap s. Kristoffersen, N. J, Nortvedt, F. og Skaug, E.A, (2011). Grunnleggende sykepleie, bind 3. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap s. Magelssen R.(2008) Kultursensitivitet om å finne likhetene i forskjellene. 2. utg. Oslo: Akribe. Kap s. Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap. 1-3, 10, 11 og s. Nortvedt, M et al. (2007). Å arbeide og undervise kunnskapsbasert en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. Del 1 2, Del s. Nortvedt, P. (2012). Omtanke: en innføring i sykepleiens etikk. Oslo. Gyldendal Akademisk. Nyrønning, A.G., Nakrem, S., Harkless, G.E. & Seim, A. (2008). Kartlegging av urininkontinensproblematikk på sykehjem. Sykepleien Forskning, 3(4), Vinsnes, A.G., Harkless, G.E. & Nyrønning, S. (2007). Unit-based Educational Program to Improve Urinary Incontinence in the Frail Elderly. Journal of Nursing Science and Research in the Nordic Countries (Vård i Norden), 3, PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag. Thornquist, E. (2003): Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget. Kap s. Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2008). Sykepleierens ernæringsbok. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 3 5, Kap. 13 og s. 20. Supplerende opplysninger: 16

19 HSYK1001 Praktiske ferdigheter i sykepleie 1. Emnekode: HSYK Emnenavn: Praktiske ferdigheter i sykepleie 3. Faglig nivå: Bachelor - Syklus 1 4. Omfang: 10 stp 5. Vektingsreduksjon: 7BSP11, 7BSP16 6. Undervisningssemester: 1. og 2.semester høst og vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Ingen 10. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskaper: Har kunnskap om hygieniske prinsipper og betydningen av disse i gjennomføring av praktiske prosedyrer Ferdigheter: Kan anvende kunnskap fra sykepleie, mikrobiologi og hygiene, anatomi, fysiologi, biokjemi og patofysiologi i observasjon, vurdering, prioritering og begrunning av sykepleiehandlinger Kan anvende kunnskap om helsefremming og forebygging i utøvelse av prosedyrer an utføre grunnleggende sykepleieprosedyrer Kan anvende relevant kunnskap i dokumentasjon av pasientdata, observasjoner og tiltak Generell kompetanse: Reflektere over egen kommunikasjon i møte med pasienter 11. Emneinnhold: Ferdighetstrening 1: Hygiene del 1 Ferdighetstrening 2: Hygiene del 2 Ferdighetstrening 3: Ernæring Ferdighetstrening 4: Respirasjon og sirkulasjon Ferdighetstrening 5: Eliminasjon 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: PBL-arbeid, ferdighetstrening, forelesninger og egne studier 13. Obligatoriske arbeidskrav: Det er obligatorisk tilstedeværelse på alle ferdighetstreninger. Ikke gjennomførte ferdighetstreninger må tas igjen etter avtale med emneansvarlig. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å få gå opp til eksamen. 17

20 14. Vurderingsordning: Praktisk eksamen 15. Karakterskala: Bestått/Ikke bestått 16. Ny/Utsatt eksamen: Samme vurderingsform som ved ordinær eksamen 17. Tillatte hjelpemidler: Ingen 18. Emneansvarlig: Anne Grethe Aune 19. Læremidler: Almås, H., Stubberud, D-G. og Grønseth, R. (2010). Klinisk sykepleie 2. Oslo: Gyldendal akademisk. s Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. og Skaug, E-A. (2011). Grunnleggende sykepleie, bind 2. Oslo: Gyldendal Akademisk. Sjøen, R. J. og Thoresen, L. (2012). Sykepleierens ernæringsbok. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag 20. Supplerende opplysninger: 18

21 HSYK101P Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie 1. Emnekode: HSYK101P 2. Emnenavn: Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie 3. Faglig nivå: Bachelor - Syklus 1 4. Omfang: 15 stp 5. Vektingsreduksjon: 7GSP1, 7GSPP11, 7GSPP12, 7BSPP11 6. Undervisningssemester: 1. og 2.semester Høst og Vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: 10. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne forventes det at studenten: Kunnskaper Har kunnskap om pasientens grunnleggende behov og normale aldring Forstår betydningen av informasjon og veiledning til pasienter og pårørende Har kunnskap om pasientforløp Ferdigheter Ivaretar pasientens behov for sykepleie på sykehjem Anvender sykepleieprosessen som metode i utøvelsen av sykepleie Kommuniserer og samhandler med pasienter, pårørende og medarbeidere på sykehjem Planlegger sykepleieutøvelsen til enkeltpasienter Anvender kunnskap om tertiærforebygging hos pasienter med helsesvikt Utøver forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover Generell kompetanse Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger under veiledning 11. Emneinnhold: Å ivareta pasientens grunnleggende behov Hygieniske standardtiltak Omsorg gjennom praktiske ferdigheter Helsefremmende sykepleie med fokus på pasientens ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet Forebygging av komplikasjoner hos pasienter i institusjon Kommunikasjon tilpasset pasientens situasjon Dokumentasjon med spesielt fokus på kartlegging av pasientens helsetilstand og funksjonsnivå. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Fagutvikling og forskning 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Praktiske studier i sykehjem i samarbeid med pasienter og pårørende og andre faggrupper, veiledning av sykepleier fra praksisstedet og gruppeveiledning med praksislærer 19

22 13. Obligatoriske arbeidskrav: 1. Obligatorisk studiedeltagelse tilsvarende gjennomsnittlig 30 timer pr uke 2. Deltagelse i refleksjonsgruppe etter avtale med praksislærer 3. Studieoppgaver i praksisstudiene vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Se Its learning for nærmere beskrivelse. Individuell kartleggingsoppgave med fremlegg i veiledningsgruppe. Individuell skriftlig oppgave Når det gjelder fravær i praksisstudier vises det til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HIST Fravær fra refleksjonsgrupper på 20 % eller mer utløser arbeidskrav i form av et refleksjonsnotat. Ved fravær på mer enn 40 % kalles studenten inn til individuell samtale med studieleder for vurdering av videre studieløp. 14. Vurderingsordning: Praksisvurdering, se eget reglement for gjennomføring og vurdering av praksisstudier 15. Karakterskala: Bestått/Ikke bestått 16. Ny/Utsatt eksamen: Samme vurderingsform som ordinær eksamen 17. Tillatte hjelpemidler: Alle 18. Emneansvarlig: Ann Oddrun Medby 19. Læremidler: Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med. 20. Supplerende opplysninger: Se egen mappe i It s learning og Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved HiST 20

23 HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie 1. Emnekode: HSYK Emnenavn: Helsefremmende og forebyggende sykepleie 3. Faglig nivå: Bachelor - Syklus 1 4. Omfang: 5 stp 5. Vektingsreduksjon: 7BSP13 6. Undervisningssemester: 2.semester vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: HSYK101P Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie 9. Anbefalte forkunnskaper: 10. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne forventes det at studenten: Kunnskap: Har grunnleggende kunnskap om begrepene helsefremming og forebygging Forstår betydningen av å styrke individets ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet Har kunnskap om tertiær forebygging hos pasienter med helsesvikt Ferdigheter: Kan finne fram til, vurdere og anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende sykepleie 11. Emneinnhold: Plandokumenter på internasjonalt og nasjonalt nivå Begrepsavklaringer og definisjoner o Helse o Helsefremming o Sykdomsforebygging på primært, sekundært og tertiært nivå o Ressurser, mestring, livskvalitet og salutogenese Helhetlig perspektiv på helsefremming Helsefremming i ulike livssituasjoner og ulike faser av livet Endring av fokus for forskning; fra sykdom/risiko til hva som styrkes og bevarer helse Innføring i prosjektarbeid 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, studieoppgave i kliniske praksisstudier, framlegg 13. Obligatoriske arbeidskrav: Ingen 14. Vurderingsordning: Hjemmeeksamen i gruppe prosjektoppgave. Deltagelse i gruppearbeid og framlegg inngår i vurderingsordningen. Studenter som ikke deltar i gruppearbeid og framlegg vil bli ekskludert fra gruppen. 15. Karakterskala: Bestått/Ikke bestått 16. Ny/Utsatt eksamen: Samme vurderingsform som ved ordinær eksamen 21

24 17. Tillatte hjelpemidler: Alle 18. Emneansvarlig: Studieleder 19. Læremidler: Gammersvik, Å. og Larsen, T.(red) (2012): Helsefremmende sykepleie i teori og praksis Bergen: Fagbokforlaget. Kap.1, 2, 9, 10, 11 Kirkevold, M, Brodtkorb, K og Ranhoff, AH: Geriatrisk sykepleie; god omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 12. Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2011): Grunnleggende sykepleie. Bind 1 Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 2, 7 Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2011): Grunnleggende sykepleie. Bind 3 Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 23, 24, 27 Kristoffersen, NJ, Nordtvedt, F og Skaug, EA (red) (2005): Grunnleggende sykepleie. Bind 4. Oslo: Gyldendal akademiske. Kap. 2 Mæland, JG (2010): Forebyggende helsearbeid; folkehelsearbeid i teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og Supplerende opplysninger: 22

25 HSYK1002 Mikrobiologi og hygiene 1. Emnekode: HSYK Emnenavn: Mikrobiologi og hygiene 3. Faglig nivå: Bachelor - Syklus 1 4. Omfang: 5 stp 5. Vektingsreduksjoner: Dersom det er overlapp mellom dette emnet og et annet (f.eks nedlagt eller nytt emne) skal det gis vektingsreduksjon. 6. Undervisningssemester: 1.semester høst 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Ingen 10. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap Har kunnskap om mikrobiologi og hygieniske prinsipper. Ferdigheter Anvender kunnskap om mikrobiologi og hygieniske prinsipper. 11. Emneinnhold: Kroppens normalflora Infeksjoner, hvordan disse oppstår og hvordan de kan forebygges Smittestoff og smitterisiko Smittekjede, -bærere, -veier Toksiner Immunitet og immunologi Metoder for kontroll av mikrobiell vekst Sykehusinfeksjoner Resistensutvikling Hygieniske prinsipper 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger og egne studier. Emnets innhold er også integrert i PBL-arbeid 1-3 og ferdighetstrening Obligatoriske arbeidskrav: Ingen 14. Vurderingsform: Skriftlig individuell skoleeksamen, 3 timer 15. Karakterskala: A-F 16. Ny/Utsatt eksamen: Samme vurderingsform som ved ordinær eksamen 17. Tillatte hjelpemidler: Ingen 18. Emneansvarlig: Vera Louise Sørø Strand 23

26 19. Læremidler: PPS Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten, Akribe forlag Steen, M. og Degré, M. (2009). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk. Stordalen, J. (2009). Den usynlige fare- smittevern og hygiene. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1-4 og Folkehelseinstituttet (2004). Smittevern 11: Nasjonal veileder for håndhygiene Supplerende opplysninger: 24

27 7BSP17 Anatomi, fysiologi og biokjemi 1. Emnekode: 7BSP17 2. Emnenavn: Anatomi, fysiologi og biokjemi 3. Faglig nivå: Bachelor - Syklus 1 4. Omfang: 10 stp 5. Vektingsreduksjon: 7GSP12, 7BSP12 6. Undervisningssemester: 1.semester - høst 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Ingen 10. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne er det forventet at studenten: Kunnskap Kan kunnskap om menneskets anatomiske oppbygning Har kunnskap om organer og organsystemers funksjon og samspill Har kunnskap om begreper og terminologier i anatomi, fysiologi og biokjemi. Ferdigheter Kan beskrive menneskets anatomiske oppbygging Kan gjøre rede for organer og organsystemers funksjon og samspill Kan anvende og forstå begreper og terminologier i anatomi, fysiologi og biokjemi. 11. Emneinnhold: Grunnleggende kjemi og fysikk Celler, vev og organer Hud Nervesystem Sansene Det endokrine system Bevegelsesapparatet Sirkulasjon og sirkulasjonsorganer Blodet Immunsystemet Respirasjon og respirasjonsorganer Fordøyelsesorganer Ernæringsfysiologi Temperaturregulering Nyre og urinveier Syre-base regulering Forplantningsorganene 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, oppgaveløsning, spørretime med utgangspunkt i forelesninger på nett og egne studier 25

28 13. Obligatoriske arbeidskrav: Ingen 14. Vurderingsordning: Skriftlig individuell skoleeksamen, 4 timer 15. Karakterskala: A-F 16. Ny/Utsatt eksamen: Samme vurderingsform som ved ordinær eksamen 17. Tillatte hjelpemidler: Ingen 18. Emneansvarlig: Marit Mauset 19. Læremidler: Henriksson, O. og Lennermark, I.(2004). Verdt å vite om væskebalansen. 2.utgave. Oslo: Gyldendal akademiske. Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E. og Bjålie, J. G (2006) Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Oslo: Gyldendal akademisk 20. Supplerende opplysninger: 26

29 HSYK1003 Medikamentregning og legemiddelhåndtering 1. Emnekode: HSYK Emnenavn: Medikamentregning og legemiddelhåndtering 3. Faglig nivå: Bachelor - Syklus 1 4. Omfang: 5 stp 5. Vektingsreduksjon: 7GSPMED, 7BSPMED 6. Undervisningssemester: 2. semester - vår 7. Undervisningsspråk: Norsk 8. Forkunnskapskrav: Ingen 9. Anbefalte forkunnskaper: Ingen 10. Forventet læringsutbytte: Etter gjennomført emne forventes det at studenten: Kunnskaper Har kunnskap om begreper som inngår i medikamentregningen Ferdigheter Kan løse oppgaver i medikamentregning gjennom et matematisk oppsett Behersker feilfri medikamentregning jfr. 4 Eksamensbestemmelser i Rammeplan for sykepleierutdanning (2008). Forstår betydningen av feilfri legemiddelhåndtering mtp pasientsikkerhet 11. Emneinnhold: Medikamentregning Legemiddelhåndtering Pasientsikkerhet 12. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Forelesninger, PBL-arbeid, øvinger i medikamentregning og ferdighetstrening. 13. Obligatoriske arbeidskrav: Ferdighetstrening med fokus på dokumentasjon av forordnet og administrert legemiddel til pasient, beregning av dose, mengde og styrke, bruk av Felleskatalog, istandgjøring av fortynning, korttidsinfusjon og intravenøs injeksjon. Obligatorisk tilstedeværelse i PBL-arbeid Ikke gjennomført ferdighetstrening må tas igjen etter avtale med emneansvarlig. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å få gå opp til eksamen. 14. Vurderingsordning: Skriftlig individuell skoleeksamen, 2 timer 15. Karakterskala: Bestått/Ikke bestått. Det kreves feilfri besvarelse for å oppnå karakteren Bestått. 16. Ny/Utsatt eksamen: Samme vurderingsform som ved ordinær eksamen. 17. Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, jfr egne retningslinjer 18. Emneansvarlig: Linda Ernstsen 27

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng/ects Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng/ects Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng

FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng FAGPLAN Bachelor i sykepleie, 180 studiepoeng Bachelor in nursing Kull 2014 Heltid Del 1 og 2 Godkjent av assisterende instituttleder Siw Blix, den 05.12.13 Bygger på Rammeplan av 25. januar 2008. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng Heltid Godkjent i studieutvalget 11. april 2012 Endringer godkjent av prodekan HF: 01.07.2014 Sist endret av prodekan: 13.08.2014

Detaljer

Bachelorstudium i sykepleie

Bachelorstudium i sykepleie Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 studiepoeng/ects Studiested Pilestredet, deltid (SYPLGRD) Godkjent i studieutvalget HF: 11.04.2012 Endringer godkjent av prodekan HF: 01.07.2014

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for Helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet 180 studiepoeng 2011-2012 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

Bachelorutdanning i sykepleie Bachelorgrad i sjukepleie Bachelor s degree in nursing

Bachelorutdanning i sykepleie Bachelorgrad i sjukepleie Bachelor s degree in nursing DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG Bachelorutdanning i sykepleie Bachelorgrad i sjukepleie Bachelor s degree in nursing 180 Studiepoeng Fagplan 28.06. 2012 Revidert 12.

Detaljer

Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic

Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic Bachelor s Programme in Paramedic Science 180 studiepoeng Heltid Godkjent av: XX Dato: XX.XX.XXXX Gjeldende fra: semester år Fakultet for helsefag Programplanen

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FOR STUDENTER MED OPPSTART HØST 2011 og 2012 Behandlet i Fagrådet juni 2012 PLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 1 1. Bachelorgrad i sykepleie... 1 2. Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2012 2013 FOR 3. ÅRS STUDENTER MED OPPSTART HØST 2012 1 www.haraldsplass.no epost; hdh@haraldsplass.no 2 FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE... 1 Formål og mål med bachelor utdanning

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2007

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2007 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2007 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2007-2008 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagplan 2014-2017. Bachelor i sykepleie, deltid. Kull 2014 vår

Fagplan 2014-2017. Bachelor i sykepleie, deltid. Kull 2014 vår Side 1/52 Fagplan 2014-2017 Bachelor i, deltid Kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

STUDIEPLAN FOR. Bachelor i sosialt arbeid - med fordypning i interkulturelt og internasjonalt sosialt arbeid

STUDIEPLAN FOR. Bachelor i sosialt arbeid - med fordypning i interkulturelt og internasjonalt sosialt arbeid STUDIEPLAN FOR Bachelor i sosialt arbeid - med fordypning i interkulturelt og internasjonalt sosialt arbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 180 studiepoeng Kull 2012 Program

Detaljer

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008

Fagplan. Bachelor i sykepleie. Kull 2008 Fagplan Bachelor i sykepleie Kull 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleierutdanning 2008-2011 Fagplanen er basert på Rammeplan og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Programplan for jordmorutdanning

Programplan for jordmorutdanning Programplan for jordmorutdanning Further education in Midwifery Education 120 studiepoeng Heltid Godkjent av: Styret for Høgskolen i Akershus Dato: 1.november 2004 Programplan sist godkjent av studieutvalget

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer