Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning"

Transkript

1 FAGLIG ARTIKEL Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning The entry of science and research methods in the Norwegian nursing program Science and research methods originated in the Norwegian nursing program in This article sheds light on the background of the subjects entries, as well as the guidelines and curricula for the subjects content in teaching practice. The methodical approach is document analysis from the perspective of Pierre Bourdieu s reflexive theory of social practice. Main findings in the study were that science and research methodology arose as an extension of the government s vision of rationalization and efficiency in the education system and health and social services. Subjects presentations in the common part of the curriculum form the basis of the subjects and will be used to evaluate research reports as the basis for an evidencebased professional practice, rather than reflecting on various theoretical and methodological approaches relevant to educational knowledge. Keywords: philosophy of science, research methods, nursing education, praxeology, Bourdieu. Oddrunn Sortland og Karin Anna Petersen Introduksjon Dette er den første av to artikler om hvordan vitenskapsteori og forskningsmetode som fag oppsto som en del av sykepleiens curriculum sett i lys av ideer om offentlig styring som kom til syne i offentlig forvaltning på slutten av 80-tallet i Norge. Kommende artikler i denne serie handler om hvordan vitenskapsteori og forskningsmetode transformeres fra departementets nasjonale plan for sykepleierutdannelsen til fagplaner med pensumlister ved to konkrete skoler, med henholdsvis sakral og sekulær profil, til lærernes oppfatninger og overveielser av hvordan faget skal omsettes i undervisningspraksis og hvordan de til sist kommer til syne i studentenes bacheloroppgaver. Sammen med fagenes inntreden ble det opprettet en felles innholdsdel for samtlige helse- og sosialfaglige høgskoleutdanninger på 30 studiepoeng, som for sykepleieutdanningens del trådte i kraft i Planens faglige innhold står uforandret frem til i dag, selv om dagens utgave er kraftig kortet ned ut fra ønske om forenkling og standardisering av rammeplaner. Bak den ferdig utformede rammeplan, som etter flere års arbeid på tallet ble godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet, ligger en rek- Klinisk_Sygepleje_ indd 45 10/04/

2 46 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr ke kamper om utdanningens innhold. Sentrale aktører er politiske myndigheter, ulike statlige oppnevnte administrative og faglige utvalg, representanter for sykepleieprofesjonen og andre helse- og sosialfaglige profesjoners interesser, og representanter for legenes interesser (1). I et Bourdieuperspektiv dreier det seg om utdannelsesfeltet (som representerer den teoretiske kunnskapen) og helse- og sosial feltet (som representerer praksisutøvelse), begge med grupper av agenter som kjemper om definisjonsmakt om utdanningens innhold og hva faget vitenskapsteori og forskningsmetode er og bør være (2). Kvangarsnes (1) har i sin avhandling gjort en diskursanalyse rundt de prosesser som foregikk på 90-tallet for å forstå og forklare de endringene som kom med ny rammeplan for sykepleierutdannelsen i 2000, hvor hun beskriver hvordan rammeplanen speiler det samfunnet ser på som nyttig, ønskelig og passende innhold, som en sosial konstruksjon der ulike aktører og interessegrupper produserer dokumentet gjennom forhandling og alliansebygging. Som et bindeledd mellom samfunnet og utdannelsesinstitusjonene brukes rammeplanen av staten som et styringsinstrument for å formidle krav og forventninger, og blir en møteplass mellom eksisterende tradisjoner og politiske prosesser hvor det kjempes ut fra ulike interesser, dominansforhold og makt (1). Representanter for sykepleieprofesjonen har i stor grad brukt rammeplaner i kampen om kontroll over eget arbeidsfelt. Dette har vært svært tydelig frem til 90-tallet gjennom den sterke påvirkningen Norsk Sykepleierforbund har hatt når det gjelder utdanningens innhold. Da arbeidet med revidering av rammeplaner startet i 1991, mistet imidlertid NSF sin dominerende posisjon, og myndighetene tok et sterkere grep om utdannelse generelt og syke pleierutdannelsen spesielt (1). Metodologi og metode Det teoretiske og metodiske rammeverk i studien av hvordan vitenskapsteori og forskningsmetode oppsto i de helse- og sosialfaglige høgskoleutdanningene, bygger på sosiologen Pierre Bourdieus refleksive teori om vitenskapelig arbeid og sosial praksis (2). Bourdieus teori og begreper ligger i denne artikkel som en orienteringsmåte å forholde seg til de dominante posisjoner innenfor feltet. I de to neste artikler, som viser hvordan fagene fremtrer i fagplaner, didaktiske lærervurderinger og i studentenes bacheloroppgaver ved to konkrete skoler, blir Bourdieus begreper mer tydelige i beskrivelsen av hvordan de konkrete agenter agerer innenfor feltet. En sentral forutsetning i praxeologisk forskningstradisjon er tanken om at den objektive virkelighet ikke nødvendigvis er tilgjengelig for oss i vår hverdagsviten, men at vesentlige deler av virkeligheten vi tar for naturlig gitt, skjer «bak ryggen» vår (3). Vi både vet og ikke vet hva som skjer. I et Bourdieu perspektiv er det sentralt å rekonstruere forhold av betydning for å forstå og forklare historien og konteksten rundt det man studerer. Dette innebærer å se på sykepleieutdanningens utvikling for å forstå den tradisjon og kontekst utdanningens styringsverktøy står i, for siden å rekonstruere den politiske idé og de arbeidsprosesser som danner bakteppe for at det nye faget vitenskapsteori og forskningsmetode inntrer i de helse og sosialfaglige høgskoleutdanninger. Klinisk_Sygepleje_ indd 46 10/04/

3 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Bourdieu kaller utdannelsesfeltet for «det reproduktive felt». Et felt er i hans beskrivelser kjennetegnet av en relativ autonomi og egenlogikk (3). Det betyr at feltet agerer relativt selvstendig fra andre felts innflytelse, men i et visst avhengighetsforhold til myndighetene. Innenfor feltet kjempes det om definisjonsmakten av hvordan tingene er og henger sammen. Agenter i ulike felt, men også innad i samme felt, vil ha ulike måter å forstå vitenskapsteori og forskningsmetode som fag. Det dreier sig om fagenes relevans og nødvendighet for en høgskoleutdanning, og ikke minst fagenes relevans i en praksis som utøvende helse- og sosialfagarbeidere. Det er derfor sentralt å undersøke hvilke agenter som inntar de dominerende posisjoner når de gjelder å definere de faglige og politiske diskusjoner og prosesser, og hvordan det endelige resultat av dette materialiseres i det ferdige dokument som blir styrende for utdannelsesinstitusjonene. Metodisk fremgangsmåte er dokumentanalyse. I et praxeologisk perspektiv betyr det å ta utgangspunkt i ideen om at dokumentene er oppstått som følge av kulturelle, sosiale og symbolske maktforhold i det sosiale rom de er konstruert i (4). Bak det ferdig utformede dokument har det foregått en rekke kamper der noen interesser blir tilgodesett og andre ikke. I et feltperspektiv er noen de dominerende mens andre blir dominert, hvor de dominerende har definisjonsmakt som andre må følge. Feltet polariseres mot en økonomisk/ politisk/medisinsk pol på den ene siden og mot en kulturell/vitenskapelig pol på den andre siden, hvor det kjempes ut fra ulike posisjoner og interesser i feltet (5). Offentlige dokumenter som har vært gjenstand for analyse, er av mer eller mindre politisk art og vil i så måte til en viss grad være sensurert for aspekter som anses for å være mindre legitime enn det dokumentets innhold speiler (4). De interesser som tilgodeses i dokumenter, forteller likevel hvem som er de dominerende når det gjelder å få gjennomslag for sine interesser. I tillegg til selve Rammeplan for sykepleierutdanningen 2000 har Kvangarsnes doktorgradsavhandling (1) og Kyviks (6) evaluering av høgskolereformen vært sentrale kilder for å rekonstruere hvilke kamper som har foregått, hvem aktørene har vært og hvordan dette har gitt seg utslag. Underveis i analysearbeidet trådte det tydelig frem at nye offentlige styringsideer kjent som New Public Management som først kom til syne i norsk politikk sent på 80-tallet, har påvirket reformarbeid i det videre rammeplansarbeidet, det vil si de interesser som i et Bourdieuperspektiv først og fremst knytter seg til den politiske/økonomiske/medisinske pol. Sykepleiens og sykepleierutdanningens historiske bakteppe Sykepleierutdanningen har historisk sett vært en sentral kampsak for Norsk Sykepleierforbund (NSF) og av stor interesse for myndigheter og leger da det dreier seg om en sentral yrkesfunksjon i helsevesenet. Allerede i 1921 presenterte NSF et forslag til en treårig utdanning til sykepleierske. Først i 1948 bar en mangeårig kamp frukter, og Stortinget vedtok et lovverk som sikret dette, samt offentlig autorisasjon av yrkestittelen. Da kampen om 3-årig utdanning var vunnet, begynte for alvor Klinisk_Sygepleje_ indd 47 10/04/

4 48 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr kampen om utdanningens innhold og organisering som ledd i en profesjonalisering av yrket. Dette ble synlig i den første offentlige plan for sykepleierutdanning, som kom ut i Sykepleierfunksjonen ble her beskrevet som mer selvstendig enn i tidligere utdanningsplaner av normativ art, noe som sammenfalt med NSF sitt arbeid i denne tiden, hvor de sendte sykepleiere med stipend til USA for å ta sin forskerutdanning for siden å komme tilbake og bidra til å bygge opp sykepleie som et eget selvstendig fag (7). Fra 1962 og frem mot 1980 ble utdanningsplanene for sykepleierutdanningen flere ganger revidert, og sykepleiefaget ble stadig mer fremtredende. Dette var i tråd med amerikansk sykepleietenkning hvor det var utarbeidet egne sykepleieteorier og arbeidsmetoder, der sykepleierne selv definerte pasienters problemer og mål med sykepleien, og i stadig større grad søkte bort fra rollen som legens assistent. Parallelt med dette arbeidet NSF fra tidlig 70-tall for at sykepleierne skulle få innpass på universitetene (8). Den endelige avgjørelsen om å åpne for sykepleievitenskap kom som følge av økte krav til lærerkvalifikasjoner ved at sykepleierutdanningen fikk plass i høyskolesystemet. Dette fikk etter hvert store konsekvenser for sykepleierutdanningen ut over 1980-tallet og frem til i dag med økende akademisering av sykepleiefagets innhold. NSFs iherdige arbeid for å etablere sykepleie som profesjon hadde lykkes, noe som vises igjen i Rammeplanen for 1987, som på mange måter kan leses som en dokumentasjon på sykepleierprofesjonens gullalder. Sykepleien ble her presentert som et fag med egen klinikk og som en disiplin med eget kunnskaps- og praksisfelt. Forskningsbasert kunnskap fikk sin inntreden i denne rammeplanen gjennom ordlyden: Studentene erkjenner betydningen av forskningsbasert kunnskap i sykepleien (9, s. 13). Denne forsiktige formulering står i kontrast til formuleringen i dagens rammeplan hvor sykepleierstudentene aktivt skal kunne oppsøke og nyttiggjøre seg forskningsrapporter i sin yrkesutøvelse (10, s. 3). På 90-tallet skjedde det imidlertid en vesentlig kursendring. Mens Norsk Sykepleierforbund var en dominerende aktør når det gjaldt sykepleierutdanningens innhold frem til 1990, mistet de sin sentrale posisjon ved at andre aktører tok over styringen (1). Arbeidet med ny rammeplan på 90-tallet Ideer om styring av offentlig virksomhet I samme tidsperiode som sykepleierprofesjonen fikk gjennomslag for sine interesser i utvikling av Rammeplan fra 1987, utkom innstillingen NOU 1986:4 Samordning i helseog sosialtjenesten (11). Innstillingen påpekte at de helse- og sosialfaglige høgskoleutdanningene i liten grad la vekt på samarbeid med andre profesjoner i felles omsorg for klienter og pasienter, men derimot brukte utdanningene til dyrking av profesjonsinteresser. Det ble hevdet at de helse- og sosialfaglige profesjoner ikke samarbeidet tilfredsstillende om tjenestene som ble levert, og det eksisterte en politisk vilje til å dempe profesjonsinteressene i både utdanning og yrkesutøvelse, og å ta sterkere styring gjennom reformarbeid som innebar rasjonalisering og effektivisering av både utdanning, helse- og sosialvesen. Tankegodset bak viljen til omfattende om- Klinisk_Sygepleje_ indd 48 10/04/

5 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr stilling av offentlig forvaltning kom blant annet til syne i 1986 gjennom regjeringens Plan for modernisering av statlig forvaltning og videreførtes i dokumentet Den nye staten. Program for fornyelse av statsforvaltningen (6). Dokumentene oppsto som resultat av at en rekke OECD-land på slutten av 80-tallet slo seg sammen om å utvikle og gjennomføre styringsprinsipper innen offentlig forvaltning. Disse dokumentene deler tankegods med konseptet New Public Management (6), også kalt «Ny offentlig styring» (12). Konseptet vektlegger en markedsorientering av offentlig virksomhet hvor mål og resultater styrer ressurstildelingen, samt desentralisering av beslutningsmyndighet til mindre enheter. Målet er rasjonalisering og kostnadseffektivitet, idet man forutsetter at ressursbruken bedres når enhetene selv kan avgjøre hvordan de sentralt gitte målsettinger skal oppnås. Den nye statlige styringsidé og forvaltningsreform kom til å vises igjen i tenkningen og organiseringen av høgskolesystemet. På 60-tallet ble retten til høyere utdanning sett på som et sosialt gode og et tiltak for utjevning av ulikheter og sosial mobilitet. Dette synet endret seg til dels utover 90-tallet med et sterkere fokus på utdanningenes nytteverdi i forhold til samfunnets interesser. Kyvik (6, s. 30) skriver i sin evaluering av høgskolereformen: I løpet av det siste tiår har det imidlertid skjedd store endringer i den statlige tenkningen omkring utdanningsinstitusjonenes rolle. De er i sterkere grad blitt betraktet som produsenter av forsknings- og utdanningstjenester, og som potensielle medspillere i økonomisk og sosial politikk. I tillegg har den sterke veksten i antall studenter og ansatte ført til at universiteter og høgskoler belaster statsbudsjettet med store midler. I takt med denne utviklingen har interessene for hvordan lærestedene forvalter sine ressurser økt. Denne interessen gjelder imidlertid ikke bare høyere utdanning, men all offentlig virksomhet i en tid hvor veksten i offentlig utgifter ikke lenger blir sett på som en naturlig utvikling. Universiteter og høgskoler har i tråd med denne utviklingen i stadig sterkere utstrekning blitt ansett som underliggende statlige etater som skal underkastes et felles statlig styringssystem. Denne endring i tenkning som Kyvik påpekte i 1999, har videreutviklet seg frem til 2013 med innføring av Kvalitetsreformen i 2003 (13) og NOKUTs påfølgende kontroll av høyere utdanning (14). Utdanning og helsevesen er begge offentlige virksomheter som beslaglegger betydelige deler av statsbudsjettet og er dermed naturlig nok av særlig interesse for statlige myndigheter. I et bourdieusk feltperspektiv blir det tydelig at det er den pol, med sterke økonomiske og politiske interesser, som vinner frem med sine argumenter til fordel for den vitenskapelige og kulturelle pols argumenter og interesser. Høgskolereformen av 1994 Som et ledd i myndighetenes plan for modernisering og effektivisering av offentlig forvaltning ble Universitets- og høgskoleutvalget nedsatt i Målsettingen med utvalgets arbeid, slik det i etterkant ble presentert i NOU 2000: 14, kap , var å oppnå «et mer helhetlig perspektiv på norsk høyere utdanning og en mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom institusjonene i sektoren». Klinisk_Sygepleje_ indd 49 10/04/

6 50 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Gudmund Hernes ledet arbeidsgruppen som fikk navnet Hernes-utvalget, og ble i 1990 også minister for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Utvalgets arbeid resulterte i innstillingen Med viten og vilje (NOU 1988:28). Her ble det fremmet forslag om sammenslåing av høgskolene. Innstillingen understreket behovet for reformer på alle nivåer og innenfor alle institusjoner innen høyere utdanning. Innstillingen ble i 1990 fulgt opp med Stortingsmelding nr. 40 Fra visjon til virke hvor prinsipper og retningslinjer for politikken innen høyere utdanning ble trukket opp (6). Sammenslåing og omstrukturering av høgskolene ble begrunnet ut fra behovet for sterkere fagmiljøer og effektiv ressursutnyttelse. Samme år som innstillingen utkom, ble Hernes minister for KUF. Kyvik (6) har påpekt at administrasjonen i KUF var den av departementsadministrasjonene som var mest positiv til å bruke ideene fra New Public Management som strategi, det vil si at den offentlige sektor drives som om det var en privat virksomhet. Denne styringsidé kommer senere til syne når innholdet i vitenskapsteori og forskningsmetode formuleres i den vedtatte Rammeplan 2000 (15). Ideen materialiseres fra overordnede offentlige dokumenter fra Kirke, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) og dets dokumenter, strategier og reformer som utarbeides og videre legger føringer for aktiviteten ved høgskolene. Det er altså den politiske og økonomiske pol som dominerer feltets tenkning, men det er den kulturelle og vitenskapelige pol som rent retorisk definerer hvordan tingene henger sammen når de konkrete reformene skal legitimeres utad. I Stortingsmeldingen (1990) nr. 40 Fra visjon til virke (16, s. 32), kan vi lese: Det er de faglige gevinster som er de mest iøynefallende, og de som veier tyngst i arbeidet med å forbedre en ny organisering og et endret institusjonsmønster innen høyere utdanning. De ulike utdannings miljøer og fagmiljøer har mye å tilføre hverandre, men er for små alene. Videre påpekes det at De økonomiske gevinster ved sammenslåing vil også være av svært stor betydning. ( ) Større institusjoner er normalt billigere i drift enn de mange små institusjoner. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved dette argumentet, og flere rapporter peker på at det var andre hensyn som var dominerende. Bleiklie (17) fremhever at høgskolereformen først og fremst var en forvaltningsreform der utdanningsinstitusjonene skulle styres som kunnskapsbedrifter med vekt på produksjonsresultat og effektiv ressursbruk. Kyvik (6) har i sin evaluering av høgskolereformen påpekt at høgskolereformen først og fremst har vært en administrativ reform og i langt mindre grad en faglig reform slik intensjonen ble fremstilt fra politisk hold. Også Kvangarsnes (1) stiller spørsmålstegn til reformens legitimering idet hun henviser til Jensen (18) som skriver: Høgskolesektoren er kjennetegnet ved at den i økende grad er blitt underlagt en økonomisk-administrativ styringslogikk. Det vil si en styringslogikk der faglige og pedagogiske hensyn underordnes behovet for å spare penger og skape orden. Ut fra en slik logikk er det blitt viktig å skape likhet og finne fellestrekk mellom de ulike utdanningene som inngår i sektoren. Det gjør Klinisk_Sygepleje_ indd 50 10/04/

7 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr den lettere å veie og måle, sammenligne og sammenslå kort sagt, administrere. (18, s. 45 i 1, s. 218) Argumentasjonen om bedre fagmiljø bør betviles så lenge det mangler en diskusjon og argumentasjon for hvordan dette fagmiljøet gagner studentene i form av faglig utbytte, særlig da flere studier utført i perioden høgskolereformen ble innført, viser at studenter ved mindre institusjoner i større grad er fornøyd med sin lærings- og studiesituasjon enn studenter ved større utdanningsinstitusjoner (6). Dette gir et inntrykk av at det er de økonomiske og administrative hensyn som veier tyngst, og at argumentet om økt faglighet brukes som brekkstang i det som kan forstås som en rasjonaliseringsprosess av offentlig virksomhet. Opprettelsen av Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Som ledd i reformarbeidet utnevnte KUF i 1991 et fellesråd for høyskoleutdanningene i helse- og sosialfag, RHHS (1). Rådet skulle erstatte de helse- og sosialfaglige profesjonsrådene som tidligere hver for seg utarbeidet profesjonsspesifikke rammeplaner for utdanningene innen sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiograf, bioingeniør, sosionom og barnevernspedagog. I rådet satt personer som representerte samfunnsinteressene, representanter for de ulike profesjonsutdanninger; mange av dem i ledende og administrative stillinger på ulike høgskoler, samt studentrepresentanter. Den første oppgaven rådet tok fatt på, var å utarbeide nye rammeplaner for samtlige helse- og sosialfaglige høgskoleutdanninger ut fra premissene i diverse offentlige utredninger (1). Arbeidet til RHHS var preget av den samordningsdiskursen som ellers preget utdanningssystemet fra politisk og forvaltningsmessig hold på 90-tallet (1). Forslag om innføring av fellesdel Rådet gav mye makt til sitt sekretariat som kom med forslag og utredet hvilke saker rådet skulle arbeide videre med. Utkastet til en faglig fellesdel i de helse- og sosialfaglige høgskoleutdanningene tilsvarende 30 studiepoeng ble vedtatt allerede i Ideen om innføring av fellesfag synes å ha bakgrunn i den kommende Høgskolereformen. Leder for sekretariatet, Solveig Askjem, sier i et intervju: De eksisterende rammeplanene for helseog sosialfagarbeiderutdanningene er utviklet i en tid hvor hver av utdanningene hadde sine fagråd og de fleste høgskolene var etablert som egne faghøgskoler. I 1994 vil alle disse høgskolene inngå i et samlet høgskolesystem. Da er det behov for rammeplaner og studieplaner som er tilpasset de nye organisatoriske rammene (1, s. 222). At innføring av Fellesdel først og fremst var initiert ut fra administrative og organisatoriske hensyn, viser sluttrapporten fra RHHS sitt arbeid. Leder for rådet skriver: Rådet slo fast at rammeplanene skal utformast redaksjonelt på ein einskaplig måte. Vidare slo rådet fast at fagstoffet skal presenterast i disiplinære termer, slik at det skal være lett å få oversikt over kva som er felles og kva som er spesifikt fagstoff for den enkelte profesjonsutdanning (19, s. 4 i 1, s. 81). Klinisk_Sygepleje_ indd 51 10/04/

8 52 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Når innføring av Fellesdel i de helse- og sosialfaglige høgskoleutdanningene skal legitimeres utad er det imidlertid andre argumenter som benyttes. Fellesfag skal etter sigende bidra til bedre tverrfaglig samarbeid både under og etter utdanning, nedtoning av profesjonsinteressene, felles kunnskapsgods, økt kvalitet og effektivitet i utdanning og yrkesutøvelse (1). Sentrale ord som var mye brukt i denne sammenheng var: felles referanseramme, samarbeid, samlokalisering og sammenslåing. Hensynet til brukerne og pasienter ble holdt frem som den viktigste gevinsten av innføring av fellesfag i utdanningene. Kyvik (6) skriver. Rammeplanenes fellesdel legitimeres blant annet gjennom å vise til at det er et utdanningspolitisk mål i høgskolesektoren å øke samordningen av utdanningene, og en forventning om at dette vil fremme samarbeid mellom ulike yrkesgrupper, skape større og tyngre fagmiljø, bedre ressursutnyttelsen gjennom økonomiske og administrativ rasjonalisering og bedre vilkårene for studentene. (6, s. 151) På samme måte som Høgskolereformen utad ble legitimert med argument om styrking av fagmiljøene ved skolene, blir innføring av fellesfag legitimert ut fra bedre samarbeid mellom ulike yrkesgrupper til beste for brukerne. Evalueringer og rapporter som er skrevet i etterkant, viser imidlertid at det er ideer om rasjonalisering og effektivisering av drift som ligger til grunn for endringene, initiert av nyliberalistisk tenkning innen offentlig forvaltning. Faglige og humane argumenter brukes som brekkstang for endringer som først og fremst ivaretar de organisatoriske og administrative behov. Man kan si at utdannelsesfeltets relative autonomi og egenlogikk overstyres av myndigheter som slår igjennom med sine definisjoner av hvordan utdannelsessystemet er og bør være. Fellesdel ut på høring Da forslaget ble sendt ut på høring, var NSF den organisasjonen som var mest kritisk. De påpekte den tvilsomme koblingen mellom fellesfag og bedre tverrfaglig samarbeid, og etterlyste dokumentasjon på dette. NSF påpekte at viktige samarbeidspartnere i helsevesenet som leger og psykologer ikke skulle omfattes av vedtaket om fellesfag (1). Dette kan synes underlig ut fra hvordan vedtaket ble legitimert som et tiltak som skulle bedre samarbeid mellom de ulike yrkesgrupper både under og etter utdanning, da både leger og psykologer er viktige samarbeidspartnere for helse- og sosial arbeidere. At medisin- og psykologistudiet ikke skulle omfattes av en felles undervisningsdel, kan ses i lys av den status disse fag har som lange universitetsstudier og autonome fagfelt opp mot de kortere høgskoleutdanningene i helse- og sosialfag. De tradisjonelt sett kvinnedominerte høgskoleutdanningene oppfattes trolig som lettere å disiplinere og underlegges styring. At det nettopp var NSF som kom med den mest kritiske uttalelsen, kan spores tilbake til forbundets historisk sentrale og langvarige rolle i utdanningsspørsmål. At en sjettedel av utdanningen skulle være felles for alle helsefagutdanningene, med påfølgende nedtoning av profesjonsspesifikk undervisning, ble ikke ønsket velkommen av NSF med mindre sykepleierutdanningen ble 4-årig. Å øke utdanningslengden var imidlertid uaktuelt fra myndighetenes side. Tilbakemeldinge- Klinisk_Sygepleje_ indd 52 10/04/

9 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr ne på utkastet fra andre høringsinstanser var blandede. De fleste var positive til fellesfag, men nesten halvparten av høringsinstansene var kritiske til omfanget på ett semester (1). Det ble påpekt og kritisert at det kun var fellesdelen, og ikke den enkelte profesjonsutdanningens nye rammeplan i sin helhet, som ble sendt ut til høring. Kvangarsnes (1) kaller dette en segmenteringsstrategi. Ved at høringsinstansene kun fikk anledning til å uttale seg om deler av et utkast, beholdt sekretariatet til RHHS og KUF, som representerer de dominerende i arbeidet, selv kontrollen over rammeplansarbeidet. Det ble også i liten grad åpnet for prinsipielle debatter rundt innholdet. De aktører som ble involvert, ble involvert til avgrensede deler av prosessen og hadde kun anledning til å kommentere segment og avgrensede problemstillinger. Det ble i liten grad tatt hensyn til høringsuttalelsene, og det ble kun gjort mindre justeringer i forhold til det opprinnelige forslaget. Emnet vitenskapsteori og forskningsmetode i Generell del Innholdet i det som ble omtalt som Generell del ble som følger: Vitenskapsteori og forskningsmetode 6 studiepoeng Etikk 9 studiepoeng Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk 9 studiepoeng Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning 6 studiepoeng Vitenskapsteori og forskningsmetode ble for første gang definert som eget fag i samtlige helse- og sosialfaglige høgskoleutdanningers curriculum. Et av argumentene for innføring av Generell del var at de ulike emnene allerede inngikk i de ulike utdanningenes rammeplaner. Dette var imidlertid ikke tilfelle for vitenskapsteori og forskningsmetode. Man kan derfor undre seg hvorfor disse akademiske fag får plass i utdanninger med et stort innslag av praksisstudier. Som tidligere vist fikk RHHS-sekretariat stor innflytelse når det gjaldt utforming og innhold i Generell del. De opprettet en faglig referansegruppe som skulle bistå i arbeidet med Generell del og komme med forslag til det faglige innholdet. Leder for sekretariatet Solveig Askjem sier i et intervju: «Gruppa mente at det er behov for mer viten og forskningsmetode i utdanningene enn de har i dag. Dette er viktige emner i alle grunnutdanningene for at studentene skal oppøve fag kritisk holdning til eget og andres fag områder (1, s. 78). Den uttalte intensjon fra referansegruppen om emnenes legitimitet i utdanningene er altså at studentene skal utvikle en fagkritisk holdning. Dette vil nødvendigvis innebære kunnskap om, og kritisk vurdering av, ulike kunnskapsformer, vitenskapsteoretiske perspektiver og metodiske fremgangsmåter i vitenskapelig arbeid, dersom emnene skal tas på alvor i utdanningene. Dette synspunkt representerer den vitenskapelige og kulturelle pol i feltet i et Bourdieuperspektiv. Når referansegruppens utkast blir sendt ut til høring, er den opprinnelige idé om viten og forskningsmetode i utdanningen transformert, i tråd med ideene innen offentlig forvaltning om effektivisering og rasjonalisering av drift i helse- og utdanningsvesen, til Klinisk_Sygepleje_ indd 53 10/04/

10 54 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr at emnene skal brukes til en forskningsbasert tilnærming til yrkene. (1). Dette representerer den side i feltet som står nærmere den politiske/økonomiske/medisinske pol (5). Når emnene presenteres i den endelige Rammeplan for 3-årig syke pleierutdannelse fra 2000, ser vi resultatet av hvordan de opprinnelige akademiske fagene omdannes til noe som kan brukes i samfunns øyemed ovenfor mottakere av helse- og sosiale tjenester. Studentene skal gjennom studiet i vitenskapsteori og forskningsmetode: Tilegne seg kunnskaper om vitenskap og vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse. Lære å begrunne sine handlinger overfor brukerne, overfor andre yrkesutøvere og overfor arbeidsgivere. Forberedes til å kunne utføre prosjektarbeid (15, s. 18). De opprinnelige akademiske disipliner som danner grunnlag for refleksjon rundt vitenskapsteoretiske paradigmer og metodiske tilnærminger, blir dermed transformert til en type «anvendt vitenskap» i profesjons utdanningene. Emnene legitimeres altså ved at studentene skal kunne bruke resultat fra forskningen i praksisfeltet i tråd med en målrasjonell tenkning og samfunnets ønske om en effektivisert helse- og sosialtjeneste der man velger den resultatsikre tilnærmingen. Senere synliggjør NOKUT at det er den medisinske forsknings tradisjonen som skal vektlegges i sykepleierutdanningen hvor man tradisjonelt er opptatt av nettopp effekt av intervensjoner (2). Petersen (5) synliggjør via Bourdieu nærheten mellom det medisinske felt og den politiske/økonomisk pol, som enklere tar opp i seg den politisk dominante diskurs fremfor å være opptatt av de spørsmål og problemstillinger som er av interesse for felt som ligger nærmere den kulturelle og vitenskapelige pol. Vitenskapsteori og forskningsmetode skal også legitimere praktikerens handlinger ovenfor brukere, andre yrkesgrupper og arbeidsgivere (15, s. 18). Dette synes underlig da fagene handler om hvordan forskeren reflekterer over og gjennomfører sin forskningspraksis, ikke hvordan praktikeren reflekterer over og gjennomfører sin yrkespraksis. Praktikeren bygger sine handlinger ut fra sin praktiske sans, ikke ut fra vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske syn. De akademiske disipliner bygger på en skolastisk logikk, mens den kompliserte praksisarena har sin egen logikk ut fra de mulighetsbetingelser som ligger i feltets rammer og i den enkeltes og yrkesgruppens habitus (20). En annen tolkning av denne målsettingen er at praktikerens handlinger skal begrunnes ut fra forskningsresultater basert på statistikk og gjennomsnittspasienten. Avsluttende diskusjon Når vitenskapsteori og forskningsmetode gjør sin inntreden som del av sykepleiens curriculum representerer dette et historisk skille ved at det ikke er sykepleierne selv som ønsker faget inn i utdanningen. NSF kjempet i årtier for vitenskapliggjøring av sykepleiefaget (7). Uten å få økt utdanningslengden, var forbundet imidlertid negativ til innføring av fellesdel med dets omfang på et semester. Fagene opp stod derimot i kjølvannet av myndighetenes ønske om Klinisk_Sygepleje_ indd 54 10/04/

11 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr effektivisering og rasjonalisering i utdanningsog helsevesen og nedbygging av de profesjonsspesifikke interessene i de ulike helse- og sosialfaglige høgskoleutdanningene slik det gis uttrykk for i NOU 1986: 4. Dette forplanter seg siden i Høgskolereformen av 1994, og i opprettelsen av RHHS, som fikk ansvar for samkjøring og utarbeidelse av nye rammeplaner, og tilslutt målformuleringen for emnet vitenskaps teori og forskningsmetode i utdannelsene (2). Sentrale dokumenter som staket opp kursen for både utdannelsesinstitusjonene og helse- og sosialvesen, viser de samme tendenser: Visjoner om dannelse av strukturer som gjør det enklere å ha oversikt og administrere produsenter av utdannings-, helse- og sosiale tjenester. Det ble argumentert for at innføring av Generell del ville danne et felles kunnskapsgrunnlag i studietiden som etter sigende skulle gi bedre samarbeid i yrkeslivet (1). At NSF stilte spørsmål ved denne legitimering av Generell del og etterlyste dokumentasjon er betimelig, da det etter deres mening var drastisk å sette i gang en nasjonal omstrukturering av samtlige helse- og sosialfaglige utdanninger uten at det ble vist til dokumentasjon på at dette tiltaket ville gi ønsket effekt i form av bedre samarbeid til beste for brukerne. Dette styrker argumentet om at endringene først og fremst var politisk og ikke faglig fundert, slik de utad ble legitimert. Brukerperspektivet, bedre samarbeid og samhandling ble brukt som argumenter for å få fagene inn i utdanningen, men når det kom til stykket var det administrative og økonomiske intensiver, og å legitimere sitt arbeid i praksis med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap, som i etterkant fremstår som det egentlige formålet med fagenes inntreden i utdanningen. Målsettingen med emnene slik de presenteres i fellesdelen for Rammeplanen for sykepleier utdannelsen for 2000 og 2008, er ikke først og fremst at studentene skal få kjennskap til hvordan forskere med ulike vitenskapsteore tiske perspektiver og metodiske tilnærminger gjennomfører forskningsprosjekter og kommer frem til resultater, det vil si som et redskap for å håndtere vitenskapsfeltet, men brukes i utdanningen som et redskap til å anvende vitenskapelige resultater i praksisfeltet (2). Fagene blir dermed transformert fra den akademiske forståelsen av fagene på universitetet til en type anvendt vitenskap i høgskoleutdanningene (2). Emnet brukes til syvende og sist ut fra en rasjonaliserings logikk etter modell fra medisinsk forskningstradisjon der man velger den løsningen i praksis som gir det beste resultat ut fra en evidensbasert forståelse av vitenskap, som et verktøy der man ved hjelp av konstruksjon av gjennomsnittspasienten finner den mest evidente, og implisitt beste, pleie- og behandlingsmetode. Dette skjer til tross for de opprinnelige intensjoner om å bruke emnene til fagkritisk virksomhet som dermed kunne stimulert studentene til refleksjon over ulike vitenskapsteoretiske og metodiske betraktninger for å kunne argumentere mot og være kritisk til vedtatte sannheter og etablerte praksiser, slik man ville forvente fra et akademisk vitenskapelig ståsted (2). Klinisk_Sygepleje_ indd 55 10/04/

12 56 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Konklusjon I 2012 utkom Stortingsmelding 13 «Utdanning for velferdstjenestene», hvor visjoner for de fremtidige helse- og sosialfaglige utdanningsløp synliggjøres. Uten at meldingen fungerer som et direktiv over innholdet i de ulike emner i utdanningenes rammeplaner, kommer det tydelig frem at helse- og sosialtjenestene må oppsøke og implementere forskningsbasert kunnskap i sin yrkesutøvelse (21). Landets sykepleierutdanninger underviser studentene i kunnskapsbasert praksis for å gjøre dem i stand til å lese og vurdere forskningsrapporter som kan nyttes i praksisutøvelsen. Kunnskapsbasert praksis er et tanke- og arbeidsverktøy til bruk i utøvelsen av praksis, mens vitenskapsteori og forskningsmetode er tanke- og arbeidsverktøy forskeren bruker i sin forskningspraksis (2). Skal disse fag tas på alvor i utdanningen, må de brukes til innføring i vitenskapsteoretiske og metodiske avveielser i ulike fagdisipliner med relevans for sykepleiefaget og ikke som opplæring i evidensbasert praksis som mer er et arbeidsverktøy for praksisutøvelse, slik de brukes ved en del sykepleierutdanninger i dag. Fagenes innhold og plass i utdanningen i fremtiden er, og bør fortsatt være, til diskusjon. Ph.d.-student og højskolelektor Oddrunn Sortland Senter for omsorgsforskning Vest Universitetet i Bergen, Forskergruppen Praxeologi Møllendalsveien Bergen, Norge Professor Karin Anna Petersen Universitetet i Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin Forskningsgruppen Praxeologi Kalfarveien Bergen, Norge Klinisk_Sygepleje_ indd 56 10/04/

13 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Referanseliste: 1. Kvangarsnes M. Sjukepleiarutdanning i endring. Nasjonalt rammeplanarbeid med fokus på styring, profesjonar, diskursar og tekst. PhD- avhandling, Trondheim; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU; Sortland O. Vitenskapsteori og metodelære i sykepleierutdanningen. En studie av tilblivelsen av vitenskapsteori og metodelære i bachelorutdanningen i sykepleie, og fagenes fremtreden ved to sykepleieskoler gjennom fagplaner og intervju i og studentenes bacheloroppgaver 2010, med avsett i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag som analytiske verktøy. Masteroppgave, Bergen; UIB; s. Tilgjengelig på: https://bora.uib.no/handle/1956/ Bourdieu P, Passeron JC. Reproduktionen. Bidrag til en teori om undervisningssystemet; København; Hans Reitzels forlag: Kropp K. Registrantanalyse. I: Hammerslev O, Hansen J, Willig I. Refleksiv sosiologi i praksis. København: Hans Reitzel Forlag; Petersen KA. Sygepleievidenskab myte eller virkelighed? Phd-avhandling, Aarhus: Aarhus Universitet; Kyvik S. Evaluering av høgskolereformen. Oslo; Norges forskningsråd Melby K. Kall og kamp. Norsk sykepleierforbunds historie. 2.utg. Oslo: Cappelens forlag; Bondevik M. Sykepleievitenskap I Bergen gjennom 25 år Fra den første visjon til dagens virkelighet. Bergen; UiB Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Rammeplan for 3-årig grunnutdanning i sykepleie. Oslo; Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for sykepleierutdanning. Oslo; Helse- og omsorgsdepartementet. Samordning i helse- og sosialtjenesten. Oslo; Norges offentlige utredninger; NOU 1986: Hauklien H. Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen. Phd-avhandling, Bergen; UiB Kirke-, utdannings- og forsknings depar tementet. Gjør din plikt krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo Stortingsmelding nr. 27 ( ) 14. Christiansen B, Heggen K, Karseth B. Klinikk og akademia. Oslo; Universitetsforlaget, Kirke-, utdannings-, og forsknings departementet. Rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning. Oslo Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet. Fra visjon til virke. Oslo, Stortingsmelding nr. 40 ( ) 17. Bleikli I. Kunnskap og makt. Norsk høyere utdanning i endring. Oslo; Tano Aschehoug, Jensen J. Jakten på felleskomponenter i profesjonsutdanningene. Kommentar til Steinar Stjernø. I Bunkholdt m.fl. Kunnskap og omsorg. Sosialisering og skikkethet i profesjonsutdanningene. Oslo; Tano, Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag (RHHS): Sluttrapport Oslo, RHHS, Klinisk_Sygepleje_ indd 57 10/04/

14 58 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr Bourdieu P. The logic of practice. Oxford; Polity Press Kunnskapsdepartementet. Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Oslo, Stortingsmelding 13 ( ) Klinisk_Sygepleje_ indd 58 10/04/

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. En litteraturgjennomgang. Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen

Praksis i helse- og sosialfagutdanningene. En litteraturgjennomgang. Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang Asbjørn Kårstein Joakim Caspersen Rapport 16/2014 Praksis i helse- og sosialfagutdanningene En litteraturgjennomgang Asbjørn Kårstein

Detaljer

Karin-Elin Berg. Studentevalueringer som styringsverktøy Kontroll eller læring?

Karin-Elin Berg. Studentevalueringer som styringsverktøy Kontroll eller læring? Karin-Elin Berg Studentevalueringer som styringsverktøy Kontroll eller læring? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2014 1 Sammendrag/Abstract

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Forord III. Trondheim, November 2013. Henrik André Farstad

Forord III. Trondheim, November 2013. Henrik André Farstad Sammendrag Denne oppgaven tar for seg dominerende idéer om arbeid mot frafall i videregående skole sett i lys av et ny-institusjonelt perspektiv. Ved hjelp av en sammenlignende dokumentanalyse av sentrale

Detaljer

Temanotat 6/2008. Evidens og evidensdebattens betydning for utdanningssystemet. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 6/2008. Evidens og evidensdebattens betydning for utdanningssystemet. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 6/2008 Evidens og evidensdebattens betydning for utdanningssystemet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 6/2008 Evidens og evidensdebattens betydning for utdanningssystemet Utarbeidet i fellesskap

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Forskningsbasert undervisning

Forskningsbasert undervisning Forskningsbasert undervisning Berit Hyllseth Norgesnettrådets rapporter ISSN 1501-9640 Forord Norgesnettrådet tok i 2000 på eget initiativ opp spørsmålet om hvordan bestemmelsene om forskningsbasert undervisning

Detaljer

Hvordan blir sykepleiens framtid?

Hvordan blir sykepleiens framtid? 4 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr. 2 2011 ESSAY Hvordan blir sykepleiens framtid? Herdis Alvsvåg På 1980-tallet stilte vi spørsmålet Har sykepleien en framtid? (1,2). Når vi i dag spør hvordan sykepleiens

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om?

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk

Detaljer

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge En sammenligning av ulike studiemodeller Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Rapport 12/2015 Praktisk øving i tannhelseutdanningene

Detaljer

Mellom velferd og vern

Mellom velferd og vern 1 Mellom velferd og vern Psykisk helseforebyggende arbeid blant barn og unge ei utfordring på kommunenivå Introduksjon Godt psykisk helsearbeid for barn og unge krever helhetlig tenkning og et bredt spekter

Detaljer

Å være eller å framstå

Å være eller å framstå Reform dynamics in health care: a comparative research program Tone Jeanette Berntsen Å være eller å framstå -En studie av omdømmebygging i Helse Bergen ATM Skriftserie Nr. 28/2008 Politikk, Organisasjon

Detaljer

Styring og strategi. Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid

Styring og strategi. Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid Styring og strategi Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid Bjørn Stensaker, Agnete Vabø, Nicoline Frølich, Ivar Bleiklie, Endre Kvam og Erica Waagene Rapport 43/2013 Styring

Detaljer

ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT

ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT ET KONTROLLREGIME I ENDRING SLUTTRAPPORT Sigrid Nordstoga og Anne Marie Støkken Universitetet i Agder Mai 2008 Forord Da forvaltningsreformen i barnevernet ble innført i 2004, skulle det også satses på

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

Grenser for makt og ansvar

Grenser for makt og ansvar Grenser for makt og ansvar Institusjonelle rammebetingelser og praktisk handling i samarbeidet mellom barneverntjenesten og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Publisert i Fokus på familien 1/2009

Detaljer

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? FoU-rapport nr. 3/2010 Samarbeid til barnets helhetlige utbytte? En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan Ann Christin Eklund Nilsen Hanne Cecilie Jensen Tittel Forfattere

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP

LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP LAVMÆLT DIALOG ELLER HØYLYDT KAMP Foreldres fortellinger om møter med offentlige hjelpere av Eva Janitz Hovedfagsoppgave i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet

Detaljer

BRUKER ELLER BRUKT? Reidun Follesø

BRUKER ELLER BRUKT? Reidun Follesø BRUKER ELLER BRUKT? Landsforeningen for barnevernsbarn analyse av en interesseorganisasjon i møte med dagens barnevern Reidun Follesø Dr.polit.-avhandling 2004 Institutt for sosialt arbeid og helsefag

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer

Kvalitet og kvalitetsarbeid; for hvem?

Kvalitet og kvalitetsarbeid; for hvem? NORGES TEKNISKE OG NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Kvalitet og kvalitetsarbeid; for hvem? Diskurser uten kommunikasjon Trine Leirvik Kristiansen 01.11.2014 Program for lærerutdanning Trine Leirvik Kristiansen

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

En praksis basert på kunnskap

En praksis basert på kunnskap En praksis basert på kunnskap En kvalitativt orientert studie om hvordan intensivsykepleiere beskriver sitt kunnskapsgrunnlag for praksisutøvelse. 45 studiepoeng Heidi B Bringsvor Desember 2011 Summary

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

Bacheloroppgave. VPL05 Vernepleie

Bacheloroppgave. VPL05 Vernepleie Bacheloroppgave VPL05 Vernepleie "Tjenester i kommunale boenheter etter opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008". "Services in municipal housing facilities after the National Reform plan for mental

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer