Vurderingsfaktorer og kriterier for fakultetenes gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsfaktorer og kriterier for fakultetenes gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR UTDANNING Fakultetene Deres ref.: Vår ref.:2010/509 EST003/333 Dato: Vurderingsfaktorer og kriterier for fakultetenes gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Universitetsstyret vedtok i Sak S Utdanningsmelding for Universitetet i Tromsø studieåret 2008/2009 (arkivref. 2010/6482) å oppnevne en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å fremme forslag om reduksjon av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø. Gjennomgang av porteføljen har vært planlagt i flere år og fikk ny aktualitet ved fusjonen mellom HiTø og UiT. Fra 2007 til 2009 økte den på programnivå fra 103 til 143. Antall emner økte fra 1407 til Den store økningen fra 2007 til 2009 skyldes i hovedsak fusjonen mellom tidligere HiTø og UiT. I Avtale mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø: Forutsetninger for gjennomføring av en eventuell fusjon ble det tatt med en bestemmelse om gjennomgang av studieprogramporteføljen. I utredningsfasen av fusjonen ble det i regi av styringsgruppa for fusjonen nedsatt ei arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede den fusjonerte institusjonens utdanningsvirksomhet. Arbeidsgruppa fikk blant annet i oppdrag å utarbeide føringer og kriterier for gjennomgangen av studieprogram- og emneporteføljen. Arbeidsgruppas forslag til føringer og prinsipper for utdanningsvirksomheten er gitt i utredningen Utdanningsvirksomheten (2008) 1. Kriteriene i utredninga fra 2008 har vært utgangspunkt for fastsettelsen av de endelige kriteriene som fakultetene nå skal benytte i gjennomgangen av studieprogramporteføljen. Organisering av arbeidet Det er oppnevnt en sentral arbeidsgruppe med medlemmer fra alle fakulteter. Arbeidsgruppa har utarbeidet et sett med kriterier som skal ligge til grunn for fakultetenes gjennomgang av studieprogramporteføljen. Den sentrale arbeidsgruppa rapporterer direkte til universitetsstyret i henhold til fastsatt tidsplan. Fakultetene organiserer selv arbeidet og prosessen ved eget fakultet. Fakultetene vurderer også behov for samarbeid på tvers av fakultetsgrensene. Fakultetsledelsen må se til at gjennomgangen blir internt koordinert og enhetlig på fakultetet. Fakultetenes forslag til reduksjon av studieprogramporteføljen skal rapporteres til den sentrale arbeidsgruppa. Arbeidsgruppas mandat Det er fastsatt følgende mandat for den sentrale arbeidsgruppa: Arbeidsgruppa skal fastsette de endelige kriteriene for reduksjon av studieporteføljen med utgangspunkt i de føringer og kriterier som er gitt i utredningen Utdanningsvirksomheten (2008). De endelige kriteriene skal være i tråd med universitetets overordnede strategi. Arbeidsgruppa skal legge fram innstilling til ny studieprogramportefølje for studieåret 2010/2013 for universitetsstyret i juni Innstillingen til hvilke studieprogram som ikke skal videreføres skal bygge på fakultetenes egne vurderinger. 1 Utredningen Utdanningsvirksomheten (2008) kan lastes ned fra følgende nettside: NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks: seksjonsleder Elisabeth Stormo Tlf.: Faks:

2 Arbeidsgruppa skal sikre den videre framdriften i arbeidet. Arbeidsgruppas sammensetning Den sentrale arbeidsgruppa består av følgende medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli (leder) Dekan Edel Elvevoll, Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi Dekan Morten Hald, Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekan Kjell Magne Mælen, Det kunstfaglige fakultet Fakultetsdirektør Jørgen Fossland, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Fakultetsdirektør Stig Ørsje, Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsdirektør Kirsti Anderssen, Det juridiske fakultet Utdanningsdirektør Rigmor Bjørkli, Avdeling for utdanning Åsne Høgetveit, Studentparlamentet Sekretær: seksjonsleder Elisabeth Stormo, Avdeling for utdanning Tidsplan for arbeidet med gjennomgang av studieprogramporteføljen Det er fastsatt følgende tidsplan for gjennomgangen av studieprogramporteføljen: Juni 2010 Fastsettelse av endelige kriterier for gjennomgang av studieprogramporteføljen Statusrapport for arbeidet legges frem for universitetsstyret 15. februar 2011 Fakultetene leverer forslag til ny studieprogramportefølje til den sentrale arbeidsgruppa Mars 2011 Juni 2011 November 2011 Høring om ny studieprogramportefølje Innstilling til ny studieprogramportefølje legges frem for universitetsstyret Universitetsstyret vedtar universitetets samlede studieprogramportefølje for studieåret 2012/2013 og studieprogramporteføljen meldes til Samordna opptak innen 1. desember Studieåret 2012/2013: Første studieår med ny studieprogramportefølje Fakultetene bes oversende midtveisrapportering til den sentrale arbeidsgruppa i forbindelse med den årlige rapporteringa til utdanningsmeldinga, med frist den 1. november Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette på et senere tidspunkt. Vurderingsfaktorer og kriterier for fakultetenes gjennomgang av studieprogramporteføljen og anbefalte kriterier for gjennomgang av emneporteføljen følger til slutt i dette brevet. Vennlig hilsen Britt-Vigdis Ekeli prorektor Elisabeth Stormo seksjonsleder Kopi: Studentparlamentet ved Åsne Høgetveit 2

3 VURDERINGSFAKTORER OG KRITERIER FOR FAKULTETENES GJENNOMGANG AV STUDIEPROGRAMPORTEFØLJEN Innledning Fakultetene skal, som en del av den systematiske kvalitetssikringa av utdanningsvirksomheten ved UiT, jevnlig gjennomgå studieprogrammene og vurdere behov for endring, videreutvikling og reduksjon. Universitetet er avhengig av å ha en dynamisk studieprogramportefølje for å kunne imøtekomme arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov og studiesøkeres utdanningsønsker. Det fordrer god ressursutnyttelse. Universitetet skal samtidig ivareta sin funksjon som ett av Norges fire breddeuniversitet innen utdanning og forskning. Målet med fakultetenes gjennomgang av studietilbudet er på den ene siden å redusere studieprogram- og emneporteføljen for å frigjøre ressurser, og få større handlingsrom for strategiske satsinger og prioriteringer. På den andre siden skal gjennomgangen bidra til å realisere den strategiske planens uttrykte mål om bredde og mangfold i det samlete studietilbudet, samt sikre at studentene tilbys helhetlige utdanningsløp. Fakultetene må gjennomgå studieprogrammenes struktur og faglige innhold med hensyn til å bedre ressursutnyttelsen, studiekvaliteten og studentrekrutteringen. Program med høyt innslag av faglig spesialisering/spissing og mange valgmuligheter er resursskrevende. Studieprogram med en bred faglig profil kan tiltrekke seg flere søkere. Den sentrale arbeidsgruppa ber om at fagmiljøene vurderer om mastergradsprogrammene kan rasjonaliseres ved å utforme program med mindre grad av spesialisering/faglig spissing. Den faglige spesialiseringen kan i større grad ivaretas i ph.d.- programmene. Fakultetene må vurdere andel av ikke obligatoriske emner per studieprogram i sammenheng med samlet rekruttering og et godt studiemiljø i programmet. Fakultetene skal utarbeide forslag til ny studieprogramportefølje som skal oversendes universitetsdirektøren ved Avdeling for utdanning senest innen utgangen av januar Forslaget må være konkret og begrunnet. Fakultetene anbefales å implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket parallelt med gjennomgangen av studieprogramporteføljen, dersom dette arbeidet ikke allerede er påbegynt/gjennomført. Alle studieprogram som skal videreføres, skal ha kvalifikasjonsrammeverket på plass innen tidsfristen som departementet har satt for dette arbeidet (innen utgangen av 2012). Utdanningsstatistikk Det er utarbeidet utvalgt utdanningsstatistikk på studieprogram- og emnenivå. Utdanningsstatistikken er bakgrunnsmateriale til bruk i fakultetenes analyser i arbeidet med å gjennomgå studieprogramporteføljen. Følgende statistikk foreligger: Tabell 1: Opptakstall Tabell 2: Oppfyllingsgrad Tabell 3: Studiepoengproduksjon Tabell 4: Antall kandidater og studiepoengproduksjon fordelt på emner Vi gjør også oppmerksom på at Utdanningsmeldingene for UiT inneholder statistikker og analyser av relevans for dette arbeidet. 3

4 Fakultetenes gjennomgang av studieprogramporteføljen skal baseres på vurdering av følgende vurderingsfaktorer og kriterier: 1. Nokuts kriterier og standarder for akkrediterte studietilbud 2. Ressurssitasjonen 3. Strategiske prioriteringer og satsinger 4. Sammenhengen mellom utdannings- og forskningsvirksomheten 5. Kriterier for gjennomgang av de enkelte studieprogrammene 1. Nokuts kriterier og standarder for akkrediterte studietilbud De nasjonale kriteriene for akkrediterte studieprogram skal sikre høy/tilstrekkelig kvalitet på høyere utdanning. Kriteriene er gitt i Nokuts forskrift om kriterier og standarder for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (av ). Med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning (av ) kan Nokut på fritt grunnlag igangsette revidering av akkrediterte studier. Revideringen baseres på en evaluering foretatt av sakkyndige. Det forutsettes at alle studieprogram ved universitetet tilfredsstiller Nokuts kriterier og standarder til akkrediterte studier. Ved UiT er det universitetsstyret som har myndighet til å godkjenne og opprette nye studieprogram. Nokuts kriterier skal ligge til grunn for godkjenningen. Universitetsstyret har også løpende tilsynsansvar for å sikre at kriteriene er oppfylt. Dersom fakultetene foreslår å videreføre studieprogram hvor det er særlige utfordringer knyttet til å innfri Nokuts forskriftsfestede krav, må det legges frem en realistisk tidsplan for hvordan fakultetet skal imøtekomme kravene. 2. Ressurssituasjonen Universitetets studieprogramportefølje binder opp store ressurser til undervisnings-, veilednings- og eksamensaktiviteter. For stor spreding av ressursene og manglende samsvar mellom ressursinnsats og resultat må unngås. Ressurser må ikke bindes opp i dublering av fag- og kompetansemiljøer og i liten grad også i studieprogram med dårlig studenttilfang. Fakultetene må i gjennomgangen av studieprogramporteføljen vurdere ressurssitasjonen med sikte på å kunne tilby høy kvalitet i studieprogrammene som skal videreføres, samt skape større handlingsrom for strategiske prioriteringer og satsinger i studietilbudet. Manglende kompetanse i fagmiljøet i henhold til Nokuts krav forutsetter at det lages en forpliktende oppbyggingsplan hvis ikke programmet skal nedlegges. I fakultetenes forslag til ny studieprogramportefølje skal det redegjøres for hvilke avveininger som er gjort i forhold til ressurssituasjonen og forslag til ny studieprogramportefølje. Frigjorte ressurser som følge av reduksjon i studietilbudet tilfaller det aktuelle fakultetet. Oppretting 2 av eventuelle nye studietilbud finansieres innenfor eksisterende budsjettrammer. 3. Strategiske prioriteringer og satsinger Universitetet må kunne møte fremtidig etterspørsel av utdanningstilbud fra studiesøkere og også imøtekomme arbeids- og samfunnslivets behov for kompetanse. En strategisk utvikling i universitetets faglige profil og studietilbud er derfor nødvendig. I fakultetenes forslag til ny studieprogramportefølje må fakultetene gjøre rede for hvilke vurderinger som er gjort i forhold til strategiske prioriteringer og satsinger i studietilbudet ved fakultetet. Vurderingene må være forankret i de strategiske planene som er fastsatt på institusjons- og fakultetsnivå. 2 Eventuelle planer om oppretting av nye studietilbud beskrives under punkt 3. Strategiske prioriteringer og satsinger. 4

5 4. Sammenhengen mellom utdannings- og forskningsvirksomheten Fagmiljøene har arbeidsoppgaver knyttet både til utdanning, forskning/utviklingsarbeid og formidling. Samtlige arbeidsoppgaver innenfor disse feltene skal ivaretas av det vitenskapelige personalet, og ideelt sett skal dimensjoneringen av det enkelte fagmiljø avspeile dette sammensatte oppdraget. En vesentlig del av statens tildeling av budsjett er produksjonsbasert, der produserte studiepoeng er den viktigste faktoren. Bortfaller vesentlig deler av utdanningsvirksomheten, bortfaller også en vesentlig del av inntektsgrunnlaget. Med synkende budsjett må det enkelte fakultetet vurdere hvilke konsekvenser dette må få for det enkelte fagmiljøs videre eksistens ved UiT, eventuelt hvordan dimensjoneringen av antall fagstillinger bør være. Det kan på den annen side være fag- og forskningspolitiske grunner som taler for at fagmiljøet bør opprettholdes selv om utdanningsvirksomheten er liten eller eventuelt er bortfalt. Dersom dette skulle være tilfelle for noen fagmiljø etter fakultetenes gjennomgang, må dette vurderes og begrunnes særskilt. 5. Kriterier for gjennomgang av de enkelte studieprogrammene Kriteriene skal benyttes i fakultetenes vurdering av hvorvidt det enkelte studieprogrammet bør videreføres, endres eller nedlegges. Det er utarbeidet vurderingsgrunnlag og risikofaktorer til hvert kriterium, og disse er ment å skulle veilede fakultetene i deres arbeid. Fakultetenes analyser på bakgrunn av disse kriteriene må sees i sammenheng med gjennomgangen av de øvrige faktorene (beskrevet i punktene 1-4) som samlet sett skal danne grunnlag for fakultetenes forslag til ny studieprogramportefølje. Kriterium Vurderinger Risikofaktorer Samfunnsmessig og politisk relevans Rekrutteringsgrunnlag Er studieprogrammet innenfor et av universitetets klart definerte satsingsområder, evt. hvilket? Er studieprogrammet viktig for nordområdesatsingen? Er studieprogrammet relevant for arbeids- og samfunnsliv? Hvilket rekrutteringsgrunnlag har studieprogrammet hatt de tre siste årene? Hvordan har antall studenter i forhold til antall studieplasser vært de tre siste årene? Kandidatene får ikke arbeid i landsdelen etter endt utdanning. Regionen tilføres ikke nødvendig kompetanse. Universitetets studieprogramportefølje er ikke tilpasset etterspørselen. Svak rekruttering medfører lav studiepoengproduksjonen. Svak rekruttering til bachelorprogrammer medfører sviktende rekruttering til mastergradsprogrammer. Svak rekruttering til mastergradsprogrammer medfører sviktende rekruttering til doktorgradsprogrammer. Svak rekruttering kan føre til manglende studiemiljøer innenfor det enkelte studieprogram/kull. 5

6 Kriterium Vurderinger Risikofaktorer Studieprogrammets betydning i en helhetlig gradsstruktur Intern konkurranse Studieprogramgjennomføring Studieprogrammets struktur Er studieprogrammet viktig for rekruttering til mastergradsprogram? Er studieprogrammet viktig for rekruttering til ph.d.-program? Er studieprogrammet helt eller delvis i konkurranse om studentene ved faglig beslektede studieprogram internt ved UiT? Identifiser internt konkurrerende studieprogram ved UiT. Har studieprogrammet hatt en tilfredsstillende gjennomføring og studiepoengproduksjon de siste tre år? Hvilke tilbakemeldinger har studentene gitt på studiekvaliteten gjennom evalueringer av studieprogrammet? Har studieprogrammet et fastlagt studieløp eller er mer enn ett år i programmet (bachelor) valgfritt? Hvor mange emner som ikke er obligatoriske i programmet, men som er på samme gradsnivå, tilbyr instituttet? Studieprogrammet gir ikke studentene mulighet for videre studier ved UiT. Uten studieprogrammet svekkes rekrutteringen til master- og ph.d.-program. Det er ikke tilstrekkelig antall studenter på mange av universitetets studieprogram. Flere mastergradsprogram konkurrerer om de samme bachelorkandidatene. Dårlig gjennomstrømning medfører lav studiepoengproduksjon. Dårlig gjennomstrømming er ressurskrevende og gir dårlig faglig utbytte for studentene. Misfornøyde studenter kan medføre økt frafall og lav studiepoengproduksjon. Vanskelig å definere kompetansemål i løst sammensatte studieprogram. Svekket studiemiljø som følge av manglende kullopplevelse og utfordringer med praktisk gjennomføring. Mange valgemner med dårlig rekruttering er ressurskrevende. 6

7 Kriterium Vurderinger Risikofaktorer Fagmiljøets størrelse og kompetanse Forskning/utviklingsarbeid Infrastruktur Strategiske satsinger Er størrelsen på fagmiljøet tilpasset undervisnings- og veiledningsbehovet for studiet? Hvor mange faste ansatte (i ulike stillingskategorier) inngår i fagmiljøet som gir undervisning og veiledning i programmet? Hvor mange midlertidige ansatte i snitt de tre siste år gir undervisning og veiledning i programmet? Tilfredsstiller fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet Nokuts kompetansekrav? Har de ansatte relevant kompetanse til å undervise på andre studietilbud dersom programmet nedlegges? Hvor stor andel av fagmiljøet vil gå av med pensjon i løpet av de nærmeste 5-10 årene? Hvor mange publikasjonspoeng har fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet i snitt per vitenskapelig ansatt de siste tre årene? Finnes det tungtveiende grunner for å beholde faget som en ren forskningsdisiplin (uten studietilbud på lavere og/eller høyere grad)? Hvor mange ph.d.-kandidater er tatt opp til ph.d.-program og hvor mange er uteksaminerte de tre siste årene? Angi størrelsen på den eksternfinansierte forskningsaktiviteten de tre siste årene (i kr og i % i forhold til totalbudsjett)? Har studentene tilstrekkelig tilgang til administrativ støtte, IKTressurser, bibliotektjenester, lokaler, laboratorier og utstyr? Er det særskilte strategiske satsinger (pedagogiske, teknologiske, organisatoriske, forskningsmessige) som tilsier at studieprogrammet bør videreføres til tross for at vurdering i forhold til de øvrige kriteriene tilsier at programmet bør legges ned? Små fagmiljø er sårbare for endringer i personalsituasjonen og dette kan bidra til å svekke kvaliteten på studiet. Manglende kompetanse i fagmiljøet kan svekke tilbudet av forskningsbasert undervisning, noe som gjør studiet mindre attraktivt. Manglende kompetanse i fagmiljøet kan føre til økt frafall og dårlig gjennomføringsgrad. Ved Nokuts reakkreditering av studieprogram kan UiT miste akkreditering. Strategiske mål for forskning/utviklingsarbeid nås ikke. Mangler ved infrastrukturen kan bidra til et dårlig læringsmiljø og læringsutbytte. Strategiske mål for utdanningsvirksomheten nås ikke. 7

8 ANBEFALTE KRITERIER FOR GJENNOMGANG AV EMNEPORTEFØLJEN Fakultetene skal som en del av den systematiske kvalitetssikringa av utdanningsvirksomheten ved UiT, jevnlig gjennomgå emneporteføljen og vurdere behov for endring, herunder reduksjon, i tilbudet. Universitetets emneportefølje må være tilpasset studieprogramporteføljen slik at studentene tilbys tilstrekkelig faglig bredde og dybde innenfor hvert studieprogram. Fakultetene må også vurdere emneporteføljen med hensyn til bedre ressursutnyttelse. Gjennomgangen av emneporteføljen organiseres av fakultetene selv. Arbeidsgruppa anbefaler at fakultetene benytter kriteriene i vurderingen av hvorvidt de enkelte emnene bør videreføres, endres eller nedlegges. Det er utarbeidet et vurderingsgrunnlag og risikofaktorer til hvert kriterium, og disse er ment som et hjelpemiddel for fakultetene og instituttene i deres arbeid. I fakultetenes rapportering til den sentrale arbeidsgruppen skal det gis tilbakemelding om overordnede, sentrale problemstillinger knyttet til emneporteføljen, slik som for eksempel størrelse, relevans i forhold til studieprogramporteføljen og ressursbruk. Kriterium Vurderinger Risikofaktorer Faglig spesialisering Ressursbruk Inngår emnet i den obligatoriske delen av ett eller flere studieprogram? Hvilke begrunnelser ligger til grunn for å tilby emner som ikke inngår som obligatorisk del av et eller flere studieprogram? Er det grunnlag for å slå sammen emnet med andre emner? Vurder også emner ved andre fagenheter når det gjelder faglig overlapping/slektskap. Hvor ofte tilbys emnet? Er den totale emneporteføljen innen faget riktig dimensjonert i forhold til det vitenskapelige personalets arbeidsressurser knyttet til undervisning og veiledning? Mange valgemner kan medføre at studieprogrammene blir fragmenterte og har en utydelig faglig profil. Emner med helt eller delvis faglig overlapp er ressurskrevende og skaper intern konkurranse om studentene. Stor emneportefølje medfører at ressursbruken per student blir større enn ved de øvrige universitetene. 8

9 Kriterium Vurderinger Risikofaktorer Fagmiljøets størrelse og kompetanse Studiepoengproduksjon Hvor mange fast ansatte har kompetanse til å undervise på emnet? Er antallet studenter som har avlagt eksamen de siste tre år tilfredsstillende? Er studiepoengproduksjonen de siste tre år tilfredsstillende? Hvilke tilbakemeldinger har studentene gitt på studiekvaliteten gjennom evalueringer av emnet? Små fagmiljø er sårbare for endringer i personalsituasjonen og dette kan bidra til å svekke kvaliteten i emnet. Ved sykdom og vakans avlyses undervisningen. Ved sykdom og vakans tilbys ikke emnet og studentene må endre utdanningsplan. Manglende kompetanse i fagmiljøet kan bidra til å gjøre emnet mindre attraktivt. Manglende kompetanse i fagmiljøet kan føre til økt frafall og dårlig gjennomføringsgrad. Få studenter per emne er ressurskrevende og gir lav studiepoengproduksjon. Misfornøyde studenter kan medføre økt frafall og lav studiepoengproduksjon. 9

GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN VED DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET TRINN 1

GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN VED DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET TRINN 1 DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 29-10 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 29.10.2010 Arkivref.: 2010/509 GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN VED DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET TRINN 1

Detaljer

Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø

Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø Gjennomgang av studieprogramporteføljen ved Universitetet i Tromsø Rapport fra sentral arbeidsgruppe April 2011 Side 0 av 23 INNHOLD Bakgrunn... 2 Oversikt over UiTs studieprogramportefølje... 2 Universitetsstyrets

Detaljer

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR

RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN FOR Alle fakulteter Universitetsbiblioteket U-vett Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Studentparlamentet Deres ref.: Vår ref.: 2009/6482 EST003/ Dato: 10.09.2009 RAPPORTERING AV UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I KUNSTVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1945 Førsteamanuensis 1971 Førsteamanuensis 1961 Universitetslektor 1957 Professor b. Midlertidig

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I DOKUMENTASJONSVITENSKAP (IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1965 Førstelektor 1959 Førsteamanuensis 1955 Førsteamanuensis 1949 Professor 1967 Førsteamanuensis

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Dimensjonering og fagportefølje ved HSL- fakultetet

Dimensjonering og fagportefølje ved HSL- fakultetet FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING NOTAT TIL DISKUSJON I FAKULTETSSTYRET 22.04 Deres ref.: Vår ref.:2010/509 JFO001/333 Dato:19.04.2010 Dimensjonering og fagportefølje ved HSL-

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Samisk Født Stilling 1971 Universitetslektor 1955 Førsteamanuensis 1951 Førstelektor 1967 Universitetslektor 1950

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: OD Det odontologiske fakultet MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet TF Det teologiske fakultet HF Det humanistiske fakultet SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV STUDIEPROGRAM OG EMNER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

KVALITETSSIKRING AV STUDIEPROGRAM OG EMNER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av førstekonsulent Helga Anette Melhus, Avdeling for utdanning, 1. mars 2010. Kapittel 3 KVALITETSSIKRING AV STUDIEPROGRAM OG EMNER VED UNIVERSITETET

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SOSIOLOGI 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte 1. Fast ansatte Født Stilling 1955 Førsteamanuensis 1956 Førsteamanuensis 1960 Professor/Instituttleder 1949 Professor 1952

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis* 1969 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis 1953 Førsteamanuensis

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 70/16 20.12.2016 Dato: 07.12.2016 Arkivsaksnr: 2015/12606-KIH HF2018: Forslag til ny studieprogramportefølje

Detaljer

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger

Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ved Universitetet i Stavanger Innhold Endringer i studieportefølje - hva vil du gjøre?... 3 1 Etablere emne... 3 1.1 Til hvem skal vi søke/ hvem har myndighet?...

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret 67/15 16.12. 2015 Dato: 09.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/12606-RAL Prosjekt studieprogramportefølje ved HF: HF 2020 Dokumenter i saken: Fakultetsstyresak

Detaljer

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA

Oversikt over alle grupper av ansatte er hentet fra rapporter i PAGA og FRIDA FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FINSK OG KVENSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1947 Professor 1943 Førsteamanuensis 1949 Førsteamanuensis (20% stilling) 1957 Førsteamanuensis

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1953 Professor 1951 Førsteamanuensis 1947 Professor 1948 Professor 1945 Professor 1949

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ANTIKKENS SPRÅK OG KULTUR (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1944 Professor 1958 Professor 2. OVERSIKT OVER STUDIETILBUD MED OPPTAKSTALL 2

Detaljer

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17

Prosedyrer for gjennomgang av studiene i 2017/18 oppfølging av sak UU 13/17 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT MED OPPFØLGING Til: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, Institutt for helsefag, Det teknisknaturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (

Handlingsplan for Utdanningsutvalget Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 ( Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2016 2017 Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Forberedelser til besøk/informasjonsinnhenting (jamfør brev):

Detaljer

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET VED UNIVERSITETET I TROMSØ HØSTEN 2009 OG VÅREN RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET U-Vett Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for naturvitenskap og teknologi Tromsø museum - Universitetsmuseet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner

Del 3: Prosedyre for oppretting, endring og nedlegging av studieprogram og emner Del 3: nedlegging av studieprogram og emner 1. Formål Klargjøre ansvars- og oppgavefordeling og sikre en god kvalitet ved oppretting, endring og. Herunder studieretninger og årsstudier samt eksternfinansierte

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dato: 27.01.2016 Vår ref.: 15/03258-2 Deres dato: 03.11.2015 Deres ref.: 15/5197- Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Høringssvar: Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ENGELSK, IS, IKL (OG CASTL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1943 Professor 1957 Førsteamanuensis 1954 Universitetslektor 1962 Professor/Prorektor 1945

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I LINGVISTIKK, IS OG CASTL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte IS Født Stilling 1944 Førsteamanuensis Ansatte med dobbel tilhørighet IS/CASTL 1965 Professor* 1968 Professor*

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO

Forum for forskningsdekaner. Kvalitetssystemet ved UiO Forum for forskningsdekaner Kvalitetssystemet ved UiO Disposisjon Regelverk Veivalg Formål og ansvar Struktur Dilemmaer Regelverk: Uh-loven «Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat O-SAK 6 a) Til: AF SOT Seksjon for opptak og tilrettelegging Dato: 30.09.2016 Saksnr..: 2016/2327 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Opptaksrammer

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller

Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Gjennomgang av studiene 2017/18 Prosess og roller Møter med fakulteter, institutter og sentrale utvalg 23. og 24. august 2017 Kristofer Henrichsen og Eilef Gard 1 Prosessen Dekan fastsetter prosedyrer

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019

Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Kvalitetsutvalget Sak 16/17 PROSJEKT 2019 REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAMMER FØR 2019 Bakgrunn Utkast til institusjonelle retningslinjer for søknad

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger til studietilsynsforskriften Kapittel 4 Institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid Mai 2017 Tittel: til studietilsynsforskriften kapittel 4 Gyldig fra: 11.05.2017 Forord I februar

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN BFE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved BFE-fak 2009-2013... 6 Akvamedisin... 8 Biologi, klima og miljø (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram:

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Ingen saker til eventuelt

STUDIEUTVALGET. Ingen saker til eventuelt STUDIEUTVALGET Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Per Øystein Hansen (SKS), Frank Abrahamsen (SCP), Reidar Säfvenbom (SKP), Truls Raastad (fra kl. 10.15) (SFP), Trine Stensrud (SIM), Karina Wathne (studentrep.),

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi for rekruttering av studenter ved HSL- Vedtatt av sstyret 13. januar 2011 FS-9/2011 PLAN FOR REKRUTTERING, FAKULTET FOR HUMANIORA,

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ MØTEREFERAT Møte: Møtedato: Møteleder: Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø Torsdag 7.mai 2009, kl 10.00 15.30 Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende direktør 2009/86

Detaljer

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater

Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/5430 Dato: 01.11.13 Saksnr: KF 23-13 KF 23-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 01.11.2013 Opprettelse av emnet Performance i Bachelor i drama og teater I bachelorprogrammet

Detaljer

Informasjonsmøte 22.08.13.

Informasjonsmøte 22.08.13. NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten Informasjonsmøte 22.08.13. Monica Bakken, studiedirektør Disposisjon NOKUTs evalueringer: Formål og prosess. UiOs kvalitetssystem for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Gabo, Finnmarksfakultetet, Campus Alta Møtedato: 24.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN IRS-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved IRS-fak 2009-2013... 6 Arktisk friluftsliv (opprettet i 2013, derfor er det svært lite data tilgjengelig)...

Detaljer

Innkalling til Utdanningsutvalet

Innkalling til Utdanningsutvalet Innkalling UU 21.05.2014 - side 1 Til: Faste medlemer: Blåsternes, Terje Gaupås, Sverre Gjerlaugsen, Marianne Hemmingsen, Tor Hervik, Sigbjørn Heyler, Nadia Hærem, Eva Jensen, Anine Kvaløy, Jan Terje Melberg,

Detaljer

Læringsutbyttebeskrivelser i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Læringsutbyttebeskrivelser i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Læringsutbyttebeskrivelser i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Institusjonsnivåets vurderinger av utfordringer i implementeringsprosessen NOKUT-seminar om læringsutbyttebeskrivelser, Oslo 09.12.2015

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet?

Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Hva er studiekvalitet? og hvem skal sikre at studiets ulike deler har tilfredsstillende kvalitet? Innlegg på NSHs utdanningskonferanse 10. november 2010 v/direktør Terje Mørland, NOKUT Svarene er 1. Med

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer