Mobil røntgentjeneste vil være tilgjengelig: Mandag - fredag kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-2013. Mobil røntgentjeneste vil være tilgjengelig: Mandag - fredag kl. 0800 1500."

Transkript

1 Tema: Mobil røntgentjeneste PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: PKO-nytt Mobil røntgentjeneste Mobil røntgentjeneste kommer i gang i 2014 På bakgrunn av positive erfaringer fra mobil røntgentjeneste i Oslo, Akershus og Østfold, ble det i mai 2013 inngått avtale om et treårig prøveprosjekt Mobil røntgentjeneste mellom Vestre Viken HF og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Mobil røntgentjeneste tilbyr røntgenundersøkelser til pasienter som er vanskelig å flytte, i sykehjem og omsorgsboliger. Tjenesten innebærer at en radiograf tilknyttet sykehuset kjører ut med et mobilt røntgenapparat og utfører enkle radiologiske undersøkelser hos pasienten. VVHF har ansvaret for etablering og drift av tjenesten. Tjenesten organiseres og utgår fra Avdeling for bildediagnostikk ved Bærum sykehus. Bildene beskrives av radiolog enten ved Drammen eller Bærum sykehus avhengig av hvor pasienten tilhører. Mobil røntgen kan ikke utføre: Røntgen av hode, røntgen av nakke, MR, CT- eller Ultralyd. Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgentjeneste ikke benyttes. Røntgenundersøkelsen må henvises av lege. (Henvisningen må utfylles og ligge klar på sykehjemmet/omsorgsboligen til undersøkelsen skal utføres.) Mobil røntgentjeneste vil være tilgjengelig: Mandag - fredag kl Tjenesten bestilles ved å ringe Mobil røntgen direkte på tlf Eller ved å sende henvisning til: Vestre Viken HF, Avd. for bildediagnostikk, Bærum sykehus, 3004 Drammen. For sykehjem i overnevnte kommuner er tjenesten i gang fra 2. januar For omsorgsboliger i overnevnte kommuner er tjenesten i gang fra 3. mars Avvikling av papirsvar: Mobil røntgen kan utføre følgende undersøkelser: Skjelett, lunger og oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel). VVHF er i ferd med å avvikle gjenpart på papir ved elektronisk utsendelse av bildediagnostiske svar for sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike. Bærum sykehus må dessverre fortsette å sende ut papirgjenpart inntil videre, fordi IT-systemet her foreløpig mangler mulighet til å håndtere elektroniske applikasjonskvitteringer (leveringsbekreftelser). Utgående journaldokumenter skal i hovedsak foregå kun elektronisk. Avvikling av gjenpart på papir forutsetter at applikasjonskvittering er på plass samt at rutinene for overvåkning fungerer. Det er i prinsippet reglene for rekommandert sending som benyttes. Det betyr at det er avsender som har ansvar for å påse at sendingen har kommet frem til mottaker. Avvikling av gjenpart på papir vil skje 18. november for de legekontor som pr i dag sender appikasjonskvittering. De legekontor som mottar elektroniske svar, men ikke returnerer applikasjonskvittering vil bli kontaktet. VVHF vil monitorere og se til at elektroniske svar leveres. Dersom vi mangler en elektronisk bekreftelse på dette sendes svaret på papir, vanligvis etter fem virkedager. Da vil du som mottaker også bli påminnet hvilke svar som evt. ikke har blitt automatisk importert til ditt journalsystem. MR sjekkliste må fylles ut før MR undersøkelse: Minner om at det må fylles ut sjekkliste når pasienter henvises til MR. Dette for å forhindre komplikasjoner. Avbestillinger: Ber om at pasienter informeres om at dersom de av ulike grunner ikke kan møte til avtalt tidspunkt for undersøkelse i Avd. for bildediagnostikk må av/ombestille timen i god tid før undersøkelsen. Kreatininsvar før undersøkelse med jodholdig kontrast. (rtg, CT): Kreatininsvar skal være: - Under 1 uke ved pasient i risikogruppe (se under) - Under 1 mnd for alle øvrige pasienter Risikogruppe: Pasient med kjent egfr under 60 Pasient som skal ha intraarteriell kontrast Pasienter over 70 år Pasient med sykehistorie med: nyresykdom, nyrekirurgi, proteinuri, diabetes mellitus, hypertensjon, urinsyregikt, pågående nefrotoksisk medikasjon ( NSAID, A2 blokkere, ACE hemmere, Sandimmun, enkelte antibiotika og da spesielt aminoglycider eller vancomycin), hjertesvikt og pågående dehydrering.

2 Ny internettside: Bildediagnostikk har nå opprettet en egen internettside for henvisere. Her finnes også informasjon om avdelingens ventetider. Innholdet vil være under kontinuerlig utvikling. Internettsiden kommer dere enkelt til fra Vestre Vikens hjemmeside. diagnostikk/bildediagnostikk Oppstart av EVAR i Vestre Viken: VVHF har besluttet å starte opp med EVAR- (EndoVaskulær stentgraftbehandling av abdominale aortaaneurysmer). I VVHF er dette lagt til seksjon Drammen. De første pasientene ble behandlet i oktober. Dette er et samarbeid mellom Avd. for bildediagnostikk, anestesi og kirurgisk avd. EVAR vil utføres på pasienter som i dag enten behandles med tradisjonell åpen karkirurgi på kirurgisk avdeling eller pasienter som i dag får utført EVAR som gjestepasienter på OUS. Seksjon Bærum: Det informeres om at det nå er korte ventetider på CT-undersøkelse ved Bærum Sykehus. Ny CT på Bærum Sykehus er i full drift og dette gir økt kapasitet. Refleksjonsgruppe for personer med langvarige smerter Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus har i samarbeid med Foreningen for Kroniske Smertepasienter utviklet et tilbud til personer med langvarig smerteproblematikk. I refleksjonsgruppen vil deltakerne møte dyktige fagpersoner og få mulighet til å treffe andre i tilsvarende situasjon for å dele erfaringer. Målsettingen er å øke egen kompetanse og styrke til å leve med langvarige smerter. Tilbudet går over seks ganger på ettermiddagen. Neste refleksjonsgruppe starter 4. mars på Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus. For å kunne delta trenger man en henvisning fra fastlegen. Egenandelen er 315 kr. PKO-nytt Utgitt: Desember 2013 Opplag: 700 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Fra redaktøren I årets siste PKO-nytt kan du lese om spennende nye prosjekter på Avdeling for bildediagnostikk som Mobil røntgen og oppstart av EVAR. Du kan også lese om samhandlingsprosjektet: Okkult kreftsykdom ved idiopatisk venøs trombose som startes opp ved Avdeling for medisinsk forskning på Bærum sykehus i disse dager. Samhandlingsreformen legger opp til at flere oppgaver skal overføres fra sykehus til kommune/fastleger. Vi i PKO jobber med å få disse overføringene så gode som mulig og at dette er kvalitetssikret til beste for pasienten. I denne sammenhengen er det viktig med god kommunikasjon mellom de ulike nivåene og muligheter for beslutningsstøtte for fastlegene. Forhåpentligvis vil 2014 bringe med seg bedret elektronisk kommunikasjon med dialogmeldinger mellom sykehus og fastleger. Med ønske om en fredfull jul og et spennende nytt år fra Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

3 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Drammen BUP ønsker økt samarbeid med fastlegene Fastlegen er en svært viktig samarbeidspartner i BUPs arbeid med barn og unges psykiske helse. Gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring mellom fastleger og BUP vil bidra til økt kvalitet i tidlig oppdagelse, utredning og kontinuitet i behandlingen. Drammen BUP ønsker å prøve ut et mer systematisk samarbeid med fastlegene i en pilot som i første omgang retter seg mot Drammen kommunes fastleger. I Helsedirektoratets veileder for Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (IS-1405) er fastlegen trukket fram som den medisinsk faglig ansvarlige med en sentral rolle som «døråpner» overfor andre tjenester og ytelser. Kunnskapsoverføring til førstelinjen er en lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten, og i Helsedirektoratets Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge (IS-1570) er det gitt anbefalinger om samarbeidet med førstelinjen i hele behandlingsforløpet fra henvisning til oppfølging. Barnepsykiaterne Marit Hafting og Ida Garløv gjennomførte i 2006 en undersøkelse om fastlegens arbeid med barns psykiske helse og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (Tidskr Nor Lægeforen nr 3, 2006, 126: ). De oppsummerte disse hovedpunktene: Fastlegen har et godt utgangspunkt for å gi helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser og deres familier Mange fastleger synes de mangler spesifikke kunnskaper i barne- og ungdomspsykiatri og deltar lite i det tverrfaglige samarbeidet rundt disse barna Barn og unge med psykiske lidelser kan bli sluset utenom fastlegene direkte til spesialisthelsetjenesten når deres fastlege ikke er involvert i samarbeidsnettverket i førstelinjetjenesten Veiledning fra spesialisthelsetjenesten og tilbud om faglig oppdatering vil sannsynligvis bidra til at fastlegene får en mer sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet rundt disse pasientene Kunnskapsoverføring er en toveis prosess. Fastlegen har informasjon og kunnskap som BUP vil ha stor nytte av. BUP og fastlegen behøver å etablere felles møtepunkter for gjensidig å styrke hverandres arbeid. Drammen BUP mottar mellom 800 og 900 henvisninger i året. De aller fleste er fra fastleger. Kvaliteten varierer, slik masteroppgaven til Kari Dehli Halvorsen ved Drammen BUP i 2010 dokumenterte. BUP har på sin side et forbedringspotensiale mht å involvere fastlegene bedre under behandlingsforløpet i BUP og i forbindelse med avslutning i BUP og tilbakeføring til fastlegen. Drammen BUP ser også, på bakgrunn av et ikke ubetydelig antall rehenvisninger, at det er behov for bedre samarbeid mellom BUP og fastlegene i oppfølgingen av pasienter etter avsluttet behandling i BUP. Et eksempel på dette er oppfølging av ADHD pasienter. Drammen BUP ønsker derfor å invitere fastleger til økt samarbeid. I møte mellom praksiskonsulent Manjit Kaur Sirpal og BUP 31. oktober 2013 var det enighet om å arbeide mot et samarbeid som kan omfatte følgende elementer: Felleskonsultasjoner på fastlegekontoret (barnepsykiater - fastlege) omkring pasienter der fastlegen opplever spesielle utfordringer. Dette kan være pasienter som fastlegen vurderer å henvise, eller pasienter som fastlegen følger opp etter behandling i BUP Informere fastlegen underveis om pasienters behandling i BUP (diagnose, pågående behandling inkl. evt. medikamentell behandling) Invitere fastlegen til avsluttende samtale i BUP med barnet/ungdommen/ foreldre, for å bidra til god kvalitet og kontinuitet i behandlingen Etterutdannings smågruppe : Undervisning/veiledning som ledd i fastlegers obligatoriske etterutdanning for vedlikehold av spesialitet i allmennmedisin Veiledningsgruppe i BUP, der fastleger med spesiell interesse for barne- og ungdomspsykiatri regelmessig kan møte barnepsykiater og andre spesialister i BUP for utveksling av erfaringer og gjensidig kompetanseoverføring. Nærmere informasjon om oppstart av prosjektet kommer i Rune Lea overlege BUP Drammen Manjit Kaur Sirpal Spesialist allmennmedisin/praksiskonsulent Klinikk for Psykisk helse og Rus, Drammen DPS

4 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Thyroidea og graviditet Det er velkjent at ubehandlet hypo- og hyperthyreose har skadelig innvirkning på fosteret. Ny kunnskap gjør at fokus også rettes mot subkliniske tilstander. Kort repetisjon av fysiologien TSH og TRAS (stimulerende antistoff ved Graves hyperthyreose) pumper jod Risikogravide jodmangel. Ordinært dagsbehov 150 mikrog. Vegetarer. Diet uten jodert salt, fisk m.m. Laktasemangel/redusert melkeinntak. Anorexi. Hormonproduksjonen i thyroidea øker med 50% under graviditet slik at jodbehovet øker også. Det anbefales at gravide spiser som vanlig og tar en multivitamintablett daglig for å kompensere for det økte behovet. Overdosering av jod er skadelig. Unngå tare som inneholder masse jod. inn i thyroidea cellen, og jod inkorporeres ved hjelp av TPO i thyroglobulin og deponeres i lumen. Anti-TPO (anti-stoff ved Hashimoto thyroiditt) hemmer denne prosessen. T3 og T4 dannes og stimuleres til utskillelse av TSH. Diverse medikamenter, stoffer og sykdom kan interferere på alle disse nivåene. TSH fritt T4 fritt T3 TRAS anti TPO Hypothyreose h i + Hyperthyreose i h h + hos 95% + hos 60% Subklinisk hypothyreose h = + Subklinisk hyperthyreose i = = Hos en gravid kvinne med kjent hypothyreose skal Levaxindosen økes med 25-30% straks svangerskapet er bekreftet. Thyroideafunksjonen følges med kontroll av TSH og fritt T4 hver 4. uke. Lav terskel for henvisning til svangerskapspoliklinikken ved usikkerhet omkring behandling/oppfølging. Vanligvis tar det 6-8 uker før TSH stabiliseres, men etter 4 uker hos gravide. TSH er den beste parameter å følge. Det arbeides med svangerskaps spesifikke mål. Anbefalte nivåer for TSH under graviditet: Prekonsepsjonell dose Levaxin straks etter fødsel med kontroll etter 6 uker. Ofte har kvinnen behov for en litt høyere dose enn tidligere. HYPERTHYREOSE Graves Basedows thyrotoksikose Henvises svangerskapspoliklinikken / tverrfaglig straks svangerskapet er bekreftet. Vanligvis behandles en nyoppstått hyperthyreose med Neo Mercazol i 18 mnd, men den gravide skal ha PTU/propylurothiacil i 1. trimester og deretter over på Neo Mercazol. Ca 1% av gravide kvinner har hyperthyreose. HCG har TSH liknende effekt og man ser en gestasjonell hyperthyreose uten antistoffer ved opp til 3% av alle graviditeter, første halvdel. Andre HCG medierte thyrotoksikoser er tvillingsvangerskap, mola, choriocarcinom og en mutasjon av TSH reseptor m funksjonell hypersensitivitet for HCG. Neo Mercazol kan også brukes under amming i dosering opp mot 15mg/dag. Dosen bør deles i tre og gis straks etter amming av hensyn til barnet. Obs! thyrostatika kan medføre benmargssuppresjon. HYPOTHYREOSE Subklinisk hypothyreose med antistoffer dvs positiv anti TPO hos en gravid kvinne skal behandles med Levaxin. 1.trimester: 0,1-2,5mU/l 2. trimester: 0,2-3,0mU/l 3. trimester: 0,3-3,0mU/l Velregulert stoffskifte trenger ingen spesiell obstetrisk oppfølging. Postpartumthyroiditt sees hos 4-6% med debut innen 4-6 mnd post partum. Oftest uten særlig symptomer. Ved transitær hyperthyreose observer, da mange normaliseres. Ved hypothyreose start Levaxinbehandling. Positiv anti TPO er en dårlig prognostisk faktor med tanke på spontan normalisering av stoffskiftet.

5 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - PKO Ringerike ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Bærum sykehus Samhandlingsprosjektet: Okkult kreftsykdom ved idiopatisk venøs trombose Avdeling for medisinsk forskning ved Bærum sykehus skal fra nyåret i gang med et prosjekt som har som mål å kvalitetssikre oppgave- og kompetanseoverføring innenfor malignitetsutredning. Avdelingen har etablert et samarbeid med representanter fra fastlegene i Asker og Bærum og dannet en ressursgruppe som består av fastlegene Andrea Berz, Jørgen Smith, Axel Einar Mathiesen, i tillegg til avdelingssjef Arnljot Tveit og forskningssykepleier Vigdis Bache Semb fra avdeling for medisinsk forskning. Gruppen arbeider sammen om utformingen av metode, og om de verktøy som vil anvendes i prosjektet. Omkring 10 % av de pasientene som får venøs trombose (dyp venetrombose eller lungeembolisme) uten åpenbar utløsende årsak, viser seg å ha skjult kreftsykdom. Ved Tromboseklinikken på Bærum sykehus søkes det derfor systematisk etter kreftsykdom hos pasienter med venøs trombose, slik at en eventuell kreftsykdom kan få behandling så tidlig som mulig. I en mastergradsoppgave fra 2012 på denne problemstillingen viste man at 97 % % av de okkulte krefttilfellene ble fanget opp ved den begrensede malignitets-utredningen som ble gjort ved Bærum sykehus. Som følge av samhandlingsreformen vil fastlegene få en større rolle i denne søken etter kreft, og det er viktig at systematikken i denne utredningen beholdes. Studier tyder på at påvisning av kreft i vil forsinkes hvis man ikke søker systematisk etter slik sykdom, og det kan ha betydning for kreftsykdommens prognose. Hvis man overser kreftsykdom kan det være alvorlig for den enkelte pasient, og det kan gå ut over helsevesenets omdømme. For å kvalitetssikre denne oppgave- og kompetanseoverføringen vil sykehuset i samarbeid med en gruppe fastleger undersøke nytten av en sjekkliste som knyttes til pasientens epikrise. Denne sjekklisten skal være en huskeliste for fastlegene for å sikre en adekvat malignitetsutredning ved idiopatisk venøs trombose. Noen av undersøkelsene på sjekklisten vil være utført ved Bærum sykehus i akuttfasen av venøs trombose, eller i forbindelse med sykehusopphold knyttet til trombosen. De resterende undersøkelsene gjennomføres/koordineres ved fastlegekontoret og sjekklisten fylles i. Forskningssykepleier Vigdis Bache Semb ved Avdeling for medisinsk forskning vil i dette prosjektet registrere alle aktuelle pasienter ved påvisning av venøs trombose. Hun tar så kontakt med den enkelte pasients fastlege 2-3 måneder etter trombosediagnosen for å registrere i hvilken grad sjekklisten er fulgt og hvilke funn som er gjort. Prosjektet kan gi verdifull kunnskap om gjennomførbarhet og nytteverdi av en slik sjekkliste, som enkelt vil kunne overføres til overføring av andre oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Prosjektet vil bli meldt til personvernombudet. Prosjektet vil starte opp i januar Ber om at fastleger i Asker og Bærum kontakter forskningssykepleier Vigdis Bache Semb ( eller ) hvis de har spørsmål eller tilbakemeldinger i forbindelse med dette tiltaket.

6 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - Informasjon fra Drammen sykehus Videreføring av sykepengeprosjektet Raskere Tilbake Målet med Raskere Tilbake-ordningen er å redusere antall sykefraværsdager ved å tilby behandling som bidrar til å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb, eller for å unngå sykmelding for de som står i fare for å bli det. Ved Kongsberg DPS fortsetter vi Raskere Tilbake i 2014, med tilbud om individuell terapi for personer med lettere psykiske lidelser. Se inklusjons- og eksklusjonskriterier. Tilbudet er organisert adskilt fra ordinær behandling ved KDPS, og gis kun i kveldspoliklinikk. Vi har 8 behandlere, lege/psykolog, i ordningen. For å bruke behandlerkapasiteten best mulig, er det viktig at pasienter som henvises er motivert for behandling og møter opp til avtalene. Henvisning fra lege sendes på vanlig måte, og merkes Raskere tilbake. Det er vanligvis en ventetid på 4 6 uker, men den kan i perioder være lengre. Pasientene betaler egenandeler frem til frikort. Inklusjonskriterier: har sykepengerettigheter henvisning fra lege/fastlege har en lettere psykisk lidelse er i fare for å bli sykemeldt er sykemeldt, helt eller delvis kan nyttiggjøre seg behandlingsforløp med max 15 konsultasjoner forventes å få kortere sykefravær/ unngå sykemelding som følge av behandlingen kan gå i kveldspoliklinikk ved Kongsberg DPS (kl 15:30-ca 19:00) Eksklusjonskriterier: går på arbeidsavklaringspenger (behandling fullføres ved overgang til arbeidsavklaringspenger etter påbegynt behandling) har ikke sykepengerettigheter har ikke jobb/er ikke arbeidssøker er alvorlig syk o kan ikke nyttiggjøre seg et begrenset tilbud i kveldspoliklinikk o kan ikke forventes ferdigbehandlet innen max 15 konsultasjoner kan ikke gå i kveldspoliklinikk, f.eks. pga sinneproblematikk, utagering, eller av andre grunner Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektkoordinator Liss Husum ved Kongsberg DPS Les mer: behandlinger/raskere-tilbake/sider/ raskere-tilbake---psykiatri.aspx Kirurgisk virksomhet Kongsberg Fra 1. januar 2014 overtar gastrokirurgisk avdeling i Drammen faglig ansvar for elektiv gastroenterologisk virksomhet i Kongsberg. Det vil være gastrokirurg fra Drammen til stede mandag-fredag Det drives dagkirurgisk virksomhet samt poliklinikk og gastrolab. I ferier/høytider redusert drift. Henvisninger sendes Kongsberg sykehus. Det drives som før urologisk og karkirurgisk poliklinikk og dagkirurgi med leger fra Drammen. Henvisninger hit sendes også Kongsberg sykehus. Legeundersøkelse ved etablering av tvungen observasjon/tvungent vern Det er slik at hvis legeopplysningene inneholder vesentlige mangler, kan ikke etablering av tvungent vern gjennomføres og pasienten må skrives ut. Dette kan selvsagt ha alvorlige og uheldige konsekvenser for pasienten og de nærmeste. I forbindelse med innleggelse i Psykiatrisk avdeling Lier til tvungen observasjon eller tvungent vern etter kapittel 3 i Lov om psykisk helsevern finner vi det nødvendig å minne om følgende: I 3-1 i Psykisk helsevernloven og forskrift/kommentarer til denne fremkommer: Legens skriftlige uttalelse skal gi opplysninger om: Hvem som har begjært undersøkelsen. Frivillig/ tvungen legeundersøkelse? Tidspunkt og sted for den personlige undersøkelsen. Pasientens syn på tilbud om psykisk helsevern. Er frivillighet forsøkt eller åpenbart formålsløst å forsøke? Relevante pasientopplysninger som legen har mottatt fra andre. De observasjoner av medisinsk eller annen art som er gjort, herunder om det antas å foreligge en alvorlig sinnslidelse. Hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere tvungen observasjon/ tvungent vern jf 3-2/ 3-3. Er det fare for eget eller andres liv og helse? Forspilles mulighet til bedring eller fare for vesentlig forverring? Det er også viktig å merke seg at det er krav om at avgjørelsen om innleggelse på tvang skal tas på selvstendig grunnlag. Psykiatrisk avdeling ber om at innleggende leger gjennomgår sine rutiner på dette området, slik at henvisningene blir så korrekte som mulig. Ved spørsmål eller behov for drøfting kan undertegnede kontaktes. Odd E. Skinnemoen Avdelingsoverlege psykiatrisk avd Lier Kontor: , Mobil:

7 Felles informasjon fra Vestre Viken NYHET fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi: Endring i diagnostikken av klamydia og gonoré Resultatene fra begge analyser blir nå rapportert rutinemessig! For et år siden tok avdelingen i bruk ny meget sensitiv genmolekylær metode for påvisning av genital klamydiainfeksjon. Metoden påviser samtidig forekomst av gonoré-bakterien med samme høye grad av sensitivitet. Laboratoriet har inntil nå valgt kun å gi ut gonoré-svaret når denne analysen har vært rekvirert. Grunnen til dette er at forekomsten av gonoré er meget lav, antatt under 20 tilfelle per år i vårt område. Så selv om produsenten av analysen anga en forekomst av falsk positive på kun 1% (99% spesifisitet), blir den positive prediktive verdien (PPV) da meget lav, anslått til 11%. Det vil si at kun ca hvert 9. positive resultat ville være ekte positivt. Nå har vi benyttet denne analysen i ett år og testet ca prøver (klamydia 8% positive, PPV anslått til 90%). I løpet av denne tiden er 12 prøver (0,075%) kommet ut som gonoré positive. Kun for to av disse var gonoré-analysen rekvirert. Det er bedt om og mottatt kontrollprøver for 6 av disse pasientene. For 5 (83%) er gonorédiagnosen da bekreftet ved dyrkning og/eller ny genmolekylær analyse. For én var kontrollprøven negativ og den primære prøven må derfor anses uspesifikk. For de øvrige 6 vet vi ikke konklusjonen, men vi kan anta at også enkelte av disse var ekte positive. Dette betyr at gonoré-testen har vist seg å ha en betydelig høyere spesifisitet enn antatt, minst 99,96%, noe som gir en positiv prediktiv verdi for vårt materiale på over 50%, kanskje helt opp i 80% på tross av det lave antall positive. På denne erfaringsbakgrunn velger laboratoriet nå å rapportere både klamydia- og gonoré-resultatet på alle genital og urinprøver som analyseres med denne metoden, uavhengig hva som er rekvirert. Vi vil imidlertid på ny minne om at falske positive resultater kan forekomme, og ved positiv gonoréanalyse bør det alltid sendes snarlige kontrollprøver både til dyrkning med resistensbestemmelse og til ny genmolekylær analyse. Bærum Pål A. Jenum Avdelingssjef, professor dr.med. Avdeling for medisinsk mikrobiologi Tuberkulose Fortsatt noe økning i antallet tilfeller tuberkulose i Norge, men lite nysmitte. I 2012 ble meldt 378 tilfeller av tuberkulose i Norge. Dette er det foreløpig høyeste antallet siden 1982, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Antallet norskfødte som får tuberkulose er fortsatt synkende, og var 55 i De fleste tilfeller av tuberkulose i Norge skyldes reaktivering av latent (sovende) smitte, ikke nysmitte. Erfaringer fra tuberkuloseutbruddet ved Bårdar danseakademi i 2013 kan endre dette bildet. Mer enn to av tre tuberkulosetilfeller ble oppdaget ved at pasienten søkte lege på grunn av symptomer. For å unngå forsinket diagnose er det viktig at klinikere kan gjenkjenne tuberkulose. Lars Heggelund, overlege medisinsk avdeling, DS og Hege S Bjelkarøy, TBkoordinator i Vestre Viken minner om Tuberkulose: Tenk på denne differensialdiagnostiske muligheten hvis pasienten har langvarig hoste, feber, nattesvette, vekttap som er de klassiske symptomer ved lungetuberkulose. Husk også at tuberkulose kan ha andre kliniske presentasjonsformer som lokalisert lymfeknutesvulst, abscesser i hud eller skjelettaffeksjon med smerter som dominerende symptom. Tuberkulose oppdages i Norge hovedsaklig hos innvandrere fra høyendemiske områder som Afrika og Asia, men sporadiske tilfeller og enkelte utbrudd hos etnisk norske forekommer også (jfr. utbruddet ved Bårdar akademiet i Oslo 2013). Ved lungetuberkulose er det som regel sparsomme kliniske funn, selv om knatrelyder ved lungeauskultasjon og reaktiv lymfeknutesvulst i aksiller og på hals kan forekomme. Lymfeknuteabscesser og kutane abscesser i hud kan skyldes tuberkulose. Diagnostisk er det viktig å avklare tidligere Mantoux status og Rtg thorax funn. Ny Mantoux og/eller Interferon Gamma Release assay (IGRA; Quantiferon test) + nytt Rtg thorax er obligatorisk hvis det er lenge siden forrige undersøkelser. Det diskuteres fortsatt i det infeksjonsmedisinske fagmiljøet om Mantoux kan utgå til fordel for IGRA testene, men det er ikke konsensus om dette ennå. Supplerende relevante infeksjonsserologiske analyser bør utføres (HIV, Hepatitt B, C, Lues). Billeddiagnostisk må man vurdere å rekvirere supplerende målrettede CT undersøkelser avhengig av klinisk presentasjon. Hvis pasienten har abscesser må man sørge for at materiale høstes til histologi + mykobakteriedyrkning i tillegg til vanlig bakteriologisk dyrkning. Det bør være lav terskel for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om tuberkulose. Informasjon om etnisitet, botid i Norge, familiesituasjon, evt asylstatus, språk, evt. behov for tolk er viktig for at spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre en effektiv første vurdering. Bruk henvisningsmal i Tuberkuloseveilederen som huskeliste ved henvisning. Nyttige lenker: Veileder for helsepersonell om tuberkulose - Tuberkuloseveilederen: tema/tuberkulose/veileder-omtuberkulose-tuberkuloseveilederen Henvisningsmal til spesialisthelsetjeneste ved tuberkulose - Tuberkuloseveilederen: f65a58da00.pdf TB koordinatorer i Vestre Viken Informasjon til pasienter og helsepersonell: avdelinger/tuberkulosekoordinator-ivestre-viken/sider/enhet.aspx Tuberkulose i Norge 2012 med behandlingsresultat for 2011: Publiseres snart på under tema tuberkulose

8 Hospitering på Føde - og gynekologisk seksjon Bærum sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus vil tilby også i 2014 fastleger med tilknytning til sykehuset en to dagers strukturert hospitering. Programmet er laget i samarbeid med praksiskonsulenten ved avdelingen, og er godkjent som 20 tellende kurspoeng. Etter hospiteringen skal det lages en evalueringsrapport som sendes kurskomiteen i Akershus legeforening v/ Anita Ingebrigtsen for godkjenning. Hospitering foregår onsdag og torsdag, en fastlege hver gang. Program Onsdag : Morgenmøte leger (Glassverandaen 4. etg) : Onsdagsmøte leger (fagmøte Glassverandaen 4.etg) : Ultralydscreening av gravide (foregår på gynekologisk poliklinikk). Barselavdelingen: behandling av ammeproblemer, mistanke om høy bilirubin : Gynekologisk poliklinikk: urininkontinens utredningsløp ved sykepleier : Lunsj : Gynekologisk poliklinikk med akutte og planlagte konsultasjoner. Torsdag : Morgenmøte leger (Glassverandaen 4.etg) : Torsdagsmøte leger (fagmøte Glassverandaen 4.etg) : Fødepoliklinikken med akutte og planlagte konsultasjoner : Felleslunsj på fødeavdelingen : Svangerskapspoliklinikken (Svk) og fødselslege-ledet poliklinikk (Leri) for risiko gravide. Se vedlagt informasjon fra Fødeavdelingen. Følgende tidspunkter for hospitering er mulig i 2014 Januar: januar Februar: og februar Mars: og mars April: og april Mai: mai Juni: juni August: august September: og september Oktober: og oktober November: og november Desember: desember Dersom du er interessert send mail til praksiskonsulent Hilde Beate Gudim med ønske om angitt tidspunkt, gjerne to forslag i prioritert rekkefølge. Fordeles etter først til mølla prinsippet. GOD SOMMER! Velkommen til et nytt møte i møteserie vi har kalt «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. PKO Drammen sykehus inviterer: Tema: Sted: Diabetes Auditoriet Drammen sykehus Tid: Torsdag , kl Lett servering fra kl Påmelding: Innen på e-post til: Pris: Gratis GOD JUL Program: : Presentasjon av PKO v praksiskoordinator Trygve Kongshavn : Det nyeste og viktigste om Diabetes, v Med. overlege, Dagfinn Aarskog : DiaHelse v Karin Pleym : Den gravides blodsukker, Margit Rosenberg, seksjonsoverlege, Fødeavd : Pause : Utfordringer med diabetes-sår ved Sårpoliklinikken : Diabetes-info fra Noklus : Oppsummering