Mobil røntgentjeneste vil være tilgjengelig: Mandag - fredag kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4-2013. Mobil røntgentjeneste vil være tilgjengelig: Mandag - fredag kl. 0800 1500."

Transkript

1 Tema: Mobil røntgentjeneste PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: PKO-nytt Mobil røntgentjeneste Mobil røntgentjeneste kommer i gang i 2014 På bakgrunn av positive erfaringer fra mobil røntgentjeneste i Oslo, Akershus og Østfold, ble det i mai 2013 inngått avtale om et treårig prøveprosjekt Mobil røntgentjeneste mellom Vestre Viken HF og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Mobil røntgentjeneste tilbyr røntgenundersøkelser til pasienter som er vanskelig å flytte, i sykehjem og omsorgsboliger. Tjenesten innebærer at en radiograf tilknyttet sykehuset kjører ut med et mobilt røntgenapparat og utfører enkle radiologiske undersøkelser hos pasienten. VVHF har ansvaret for etablering og drift av tjenesten. Tjenesten organiseres og utgår fra Avdeling for bildediagnostikk ved Bærum sykehus. Bildene beskrives av radiolog enten ved Drammen eller Bærum sykehus avhengig av hvor pasienten tilhører. Mobil røntgen kan ikke utføre: Røntgen av hode, røntgen av nakke, MR, CT- eller Ultralyd. Ved kliniske symptomer som tilsier innleggelse på sykehus, skal Mobil røntgentjeneste ikke benyttes. Røntgenundersøkelsen må henvises av lege. (Henvisningen må utfylles og ligge klar på sykehjemmet/omsorgsboligen til undersøkelsen skal utføres.) Mobil røntgentjeneste vil være tilgjengelig: Mandag - fredag kl Tjenesten bestilles ved å ringe Mobil røntgen direkte på tlf Eller ved å sende henvisning til: Vestre Viken HF, Avd. for bildediagnostikk, Bærum sykehus, 3004 Drammen. For sykehjem i overnevnte kommuner er tjenesten i gang fra 2. januar For omsorgsboliger i overnevnte kommuner er tjenesten i gang fra 3. mars Avvikling av papirsvar: Mobil røntgen kan utføre følgende undersøkelser: Skjelett, lunger og oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel). VVHF er i ferd med å avvikle gjenpart på papir ved elektronisk utsendelse av bildediagnostiske svar for sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike. Bærum sykehus må dessverre fortsette å sende ut papirgjenpart inntil videre, fordi IT-systemet her foreløpig mangler mulighet til å håndtere elektroniske applikasjonskvitteringer (leveringsbekreftelser). Utgående journaldokumenter skal i hovedsak foregå kun elektronisk. Avvikling av gjenpart på papir forutsetter at applikasjonskvittering er på plass samt at rutinene for overvåkning fungerer. Det er i prinsippet reglene for rekommandert sending som benyttes. Det betyr at det er avsender som har ansvar for å påse at sendingen har kommet frem til mottaker. Avvikling av gjenpart på papir vil skje 18. november for de legekontor som pr i dag sender appikasjonskvittering. De legekontor som mottar elektroniske svar, men ikke returnerer applikasjonskvittering vil bli kontaktet. VVHF vil monitorere og se til at elektroniske svar leveres. Dersom vi mangler en elektronisk bekreftelse på dette sendes svaret på papir, vanligvis etter fem virkedager. Da vil du som mottaker også bli påminnet hvilke svar som evt. ikke har blitt automatisk importert til ditt journalsystem. MR sjekkliste må fylles ut før MR undersøkelse: Minner om at det må fylles ut sjekkliste når pasienter henvises til MR. Dette for å forhindre komplikasjoner. Avbestillinger: Ber om at pasienter informeres om at dersom de av ulike grunner ikke kan møte til avtalt tidspunkt for undersøkelse i Avd. for bildediagnostikk må av/ombestille timen i god tid før undersøkelsen. Kreatininsvar før undersøkelse med jodholdig kontrast. (rtg, CT): Kreatininsvar skal være: - Under 1 uke ved pasient i risikogruppe (se under) - Under 1 mnd for alle øvrige pasienter Risikogruppe: Pasient med kjent egfr under 60 Pasient som skal ha intraarteriell kontrast Pasienter over 70 år Pasient med sykehistorie med: nyresykdom, nyrekirurgi, proteinuri, diabetes mellitus, hypertensjon, urinsyregikt, pågående nefrotoksisk medikasjon ( NSAID, A2 blokkere, ACE hemmere, Sandimmun, enkelte antibiotika og da spesielt aminoglycider eller vancomycin), hjertesvikt og pågående dehydrering.

2 Ny internettside: Bildediagnostikk har nå opprettet en egen internettside for henvisere. Her finnes også informasjon om avdelingens ventetider. Innholdet vil være under kontinuerlig utvikling. Internettsiden kommer dere enkelt til fra Vestre Vikens hjemmeside. diagnostikk/bildediagnostikk Oppstart av EVAR i Vestre Viken: VVHF har besluttet å starte opp med EVAR- (EndoVaskulær stentgraftbehandling av abdominale aortaaneurysmer). I VVHF er dette lagt til seksjon Drammen. De første pasientene ble behandlet i oktober. Dette er et samarbeid mellom Avd. for bildediagnostikk, anestesi og kirurgisk avd. EVAR vil utføres på pasienter som i dag enten behandles med tradisjonell åpen karkirurgi på kirurgisk avdeling eller pasienter som i dag får utført EVAR som gjestepasienter på OUS. Seksjon Bærum: Det informeres om at det nå er korte ventetider på CT-undersøkelse ved Bærum Sykehus. Ny CT på Bærum Sykehus er i full drift og dette gir økt kapasitet. Refleksjonsgruppe for personer med langvarige smerter Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus har i samarbeid med Foreningen for Kroniske Smertepasienter utviklet et tilbud til personer med langvarig smerteproblematikk. I refleksjonsgruppen vil deltakerne møte dyktige fagpersoner og få mulighet til å treffe andre i tilsvarende situasjon for å dele erfaringer. Målsettingen er å øke egen kompetanse og styrke til å leve med langvarige smerter. Tilbudet går over seks ganger på ettermiddagen. Neste refleksjonsgruppe starter 4. mars på Lærings og mestringssenteret, Bærum sykehus. For å kunne delta trenger man en henvisning fra fastlegen. Egenandelen er 315 kr. PKO-nytt Utgitt: Desember 2013 Opplag: 700 Layout og trykk: Trykkeriet, VVHF Fra redaktøren I årets siste PKO-nytt kan du lese om spennende nye prosjekter på Avdeling for bildediagnostikk som Mobil røntgen og oppstart av EVAR. Du kan også lese om samhandlingsprosjektet: Okkult kreftsykdom ved idiopatisk venøs trombose som startes opp ved Avdeling for medisinsk forskning på Bærum sykehus i disse dager. Samhandlingsreformen legger opp til at flere oppgaver skal overføres fra sykehus til kommune/fastleger. Vi i PKO jobber med å få disse overføringene så gode som mulig og at dette er kvalitetssikret til beste for pasienten. I denne sammenhengen er det viktig med god kommunikasjon mellom de ulike nivåene og muligheter for beslutningsstøtte for fastlegene. Forhåpentligvis vil 2014 bringe med seg bedret elektronisk kommunikasjon med dialogmeldinger mellom sykehus og fastleger. Med ønske om en fredfull jul og et spennende nytt år fra Bente Vendsbo Bjørnstad Redaktør for PKO-nytt og leder for praksiskonsulentordningen på Bærum sykehus

3 Drammen sykehus Praksiskonsulentene på Drammen sykehus har fast arbeidsdag torsdager Trygve Kongshavn - Avd.sjef PKO Vestre Viken HF - Torgeir Hauge Iversen - Barneavdelingen - Manjit Kaur Sirpal - Klinikk for psykisk helse og rus, Drammen DPS - Hans-Gunnar Wear-Hansen - Nevrologi, reumatologi og rehabilitering / Kirurgisk avd. - Anne Grete Skaret - Sykepleier Barneavdelingen - Anne Hilde Crowo - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp - Jan Robert Grøndahl - Medisinsk avdeling - Drammen BUP ønsker økt samarbeid med fastlegene Fastlegen er en svært viktig samarbeidspartner i BUPs arbeid med barn og unges psykiske helse. Gjensidig utveksling av kunnskap og erfaring mellom fastleger og BUP vil bidra til økt kvalitet i tidlig oppdagelse, utredning og kontinuitet i behandlingen. Drammen BUP ønsker å prøve ut et mer systematisk samarbeid med fastlegene i en pilot som i første omgang retter seg mot Drammen kommunes fastleger. I Helsedirektoratets veileder for Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (IS-1405) er fastlegen trukket fram som den medisinsk faglig ansvarlige med en sentral rolle som «døråpner» overfor andre tjenester og ytelser. Kunnskapsoverføring til førstelinjen er en lovpålagt oppgave for spesialisthelsetjenesten, og i Helsedirektoratets Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge (IS-1570) er det gitt anbefalinger om samarbeidet med førstelinjen i hele behandlingsforløpet fra henvisning til oppfølging. Barnepsykiaterne Marit Hafting og Ida Garløv gjennomførte i 2006 en undersøkelse om fastlegens arbeid med barns psykiske helse og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (Tidskr Nor Lægeforen nr 3, 2006, 126: ). De oppsummerte disse hovedpunktene: Fastlegen har et godt utgangspunkt for å gi helsetjenester til barn og unge med psykiske lidelser og deres familier Mange fastleger synes de mangler spesifikke kunnskaper i barne- og ungdomspsykiatri og deltar lite i det tverrfaglige samarbeidet rundt disse barna Barn og unge med psykiske lidelser kan bli sluset utenom fastlegene direkte til spesialisthelsetjenesten når deres fastlege ikke er involvert i samarbeidsnettverket i førstelinjetjenesten Veiledning fra spesialisthelsetjenesten og tilbud om faglig oppdatering vil sannsynligvis bidra til at fastlegene får en mer sentral rolle i det tverrfaglige samarbeidet rundt disse pasientene Kunnskapsoverføring er en toveis prosess. Fastlegen har informasjon og kunnskap som BUP vil ha stor nytte av. BUP og fastlegen behøver å etablere felles møtepunkter for gjensidig å styrke hverandres arbeid. Drammen BUP mottar mellom 800 og 900 henvisninger i året. De aller fleste er fra fastleger. Kvaliteten varierer, slik masteroppgaven til Kari Dehli Halvorsen ved Drammen BUP i 2010 dokumenterte. BUP har på sin side et forbedringspotensiale mht å involvere fastlegene bedre under behandlingsforløpet i BUP og i forbindelse med avslutning i BUP og tilbakeføring til fastlegen. Drammen BUP ser også, på bakgrunn av et ikke ubetydelig antall rehenvisninger, at det er behov for bedre samarbeid mellom BUP og fastlegene i oppfølgingen av pasienter etter avsluttet behandling i BUP. Et eksempel på dette er oppfølging av ADHD pasienter. Drammen BUP ønsker derfor å invitere fastleger til økt samarbeid. I møte mellom praksiskonsulent Manjit Kaur Sirpal og BUP 31. oktober 2013 var det enighet om å arbeide mot et samarbeid som kan omfatte følgende elementer: Felleskonsultasjoner på fastlegekontoret (barnepsykiater - fastlege) omkring pasienter der fastlegen opplever spesielle utfordringer. Dette kan være pasienter som fastlegen vurderer å henvise, eller pasienter som fastlegen følger opp etter behandling i BUP Informere fastlegen underveis om pasienters behandling i BUP (diagnose, pågående behandling inkl. evt. medikamentell behandling) Invitere fastlegen til avsluttende samtale i BUP med barnet/ungdommen/ foreldre, for å bidra til god kvalitet og kontinuitet i behandlingen Etterutdannings smågruppe : Undervisning/veiledning som ledd i fastlegers obligatoriske etterutdanning for vedlikehold av spesialitet i allmennmedisin Veiledningsgruppe i BUP, der fastleger med spesiell interesse for barne- og ungdomspsykiatri regelmessig kan møte barnepsykiater og andre spesialister i BUP for utveksling av erfaringer og gjensidig kompetanseoverføring. Nærmere informasjon om oppstart av prosjektet kommer i Rune Lea overlege BUP Drammen Manjit Kaur Sirpal Spesialist allmennmedisin/praksiskonsulent Klinikk for Psykisk helse og Rus, Drammen DPS

4 Bærum sykehus Praksiskonsulentene på Bærum sykehus har fast arbeidsdag onsdager Bente Vendsbo Bjørnstad - PKO-leder/IKT - Kenneth Sagedal - Medisinsk avdeling - Hilde Beate Gudim - Avd. for gynekologi og fødselshjelp - Astri Marie Dolva - Klinikk for psykisk helse og rus, Asker DPS - Axel Einar Mathisen - Kirurgisk og Ortopedisk avdeling - Morten Finckenhagen - Medisinsk avdeling, GSR - Erik Shetelig - Medisinsk avdeling - Einar Moltu - Klinikk for psykisk helse og rus/bupa/bærum DPS - Eirik Nesset - Medisinsk avdeling, PKO-sykehjemslege - Berit Marstein - Avdeling for medisinsk diagnostikk - Thyroidea og graviditet Det er velkjent at ubehandlet hypo- og hyperthyreose har skadelig innvirkning på fosteret. Ny kunnskap gjør at fokus også rettes mot subkliniske tilstander. Kort repetisjon av fysiologien TSH og TRAS (stimulerende antistoff ved Graves hyperthyreose) pumper jod Risikogravide jodmangel. Ordinært dagsbehov 150 mikrog. Vegetarer. Diet uten jodert salt, fisk m.m. Laktasemangel/redusert melkeinntak. Anorexi. Hormonproduksjonen i thyroidea øker med 50% under graviditet slik at jodbehovet øker også. Det anbefales at gravide spiser som vanlig og tar en multivitamintablett daglig for å kompensere for det økte behovet. Overdosering av jod er skadelig. Unngå tare som inneholder masse jod. inn i thyroidea cellen, og jod inkorporeres ved hjelp av TPO i thyroglobulin og deponeres i lumen. Anti-TPO (anti-stoff ved Hashimoto thyroiditt) hemmer denne prosessen. T3 og T4 dannes og stimuleres til utskillelse av TSH. Diverse medikamenter, stoffer og sykdom kan interferere på alle disse nivåene. TSH fritt T4 fritt T3 TRAS anti TPO Hypothyreose h i + Hyperthyreose i h h + hos 95% + hos 60% Subklinisk hypothyreose h = + Subklinisk hyperthyreose i = = Hos en gravid kvinne med kjent hypothyreose skal Levaxindosen økes med 25-30% straks svangerskapet er bekreftet. Thyroideafunksjonen følges med kontroll av TSH og fritt T4 hver 4. uke. Lav terskel for henvisning til svangerskapspoliklinikken ved usikkerhet omkring behandling/oppfølging. Vanligvis tar det 6-8 uker før TSH stabiliseres, men etter 4 uker hos gravide. TSH er den beste parameter å følge. Det arbeides med svangerskaps spesifikke mål. Anbefalte nivåer for TSH under graviditet: Prekonsepsjonell dose Levaxin straks etter fødsel med kontroll etter 6 uker. Ofte har kvinnen behov for en litt høyere dose enn tidligere. HYPERTHYREOSE Graves Basedows thyrotoksikose Henvises svangerskapspoliklinikken / tverrfaglig straks svangerskapet er bekreftet. Vanligvis behandles en nyoppstått hyperthyreose med Neo Mercazol i 18 mnd, men den gravide skal ha PTU/propylurothiacil i 1. trimester og deretter over på Neo Mercazol. Ca 1% av gravide kvinner har hyperthyreose. HCG har TSH liknende effekt og man ser en gestasjonell hyperthyreose uten antistoffer ved opp til 3% av alle graviditeter, første halvdel. Andre HCG medierte thyrotoksikoser er tvillingsvangerskap, mola, choriocarcinom og en mutasjon av TSH reseptor m funksjonell hypersensitivitet for HCG. Neo Mercazol kan også brukes under amming i dosering opp mot 15mg/dag. Dosen bør deles i tre og gis straks etter amming av hensyn til barnet. Obs! thyrostatika kan medføre benmargssuppresjon. HYPOTHYREOSE Subklinisk hypothyreose med antistoffer dvs positiv anti TPO hos en gravid kvinne skal behandles med Levaxin. 1.trimester: 0,1-2,5mU/l 2. trimester: 0,2-3,0mU/l 3. trimester: 0,3-3,0mU/l Velregulert stoffskifte trenger ingen spesiell obstetrisk oppfølging. Postpartumthyroiditt sees hos 4-6% med debut innen 4-6 mnd post partum. Oftest uten særlig symptomer. Ved transitær hyperthyreose observer, da mange normaliseres. Ved hypothyreose start Levaxinbehandling. Positiv anti TPO er en dårlig prognostisk faktor med tanke på spontan normalisering av stoffskiftet.

5 Ringerike sykehus Praksiskonsulentene på Ringerike sykehus har fast arbeidsdag torsdager Pål Steiran - PKO-leder/avd. for gyn. og fødselshjelp - Knut Hjortaas - Medisinsk avd./med diagnostikk - Mette Lerfaldet - Kirurgi/Akuttmottak/Psykiatri - Inger Lyngstad - Ortopedi/Rtg/IKT - PKO Ringerike ønsker alle en god jul og et godt nytt år! Bærum sykehus Samhandlingsprosjektet: Okkult kreftsykdom ved idiopatisk venøs trombose Avdeling for medisinsk forskning ved Bærum sykehus skal fra nyåret i gang med et prosjekt som har som mål å kvalitetssikre oppgave- og kompetanseoverføring innenfor malignitetsutredning. Avdelingen har etablert et samarbeid med representanter fra fastlegene i Asker og Bærum og dannet en ressursgruppe som består av fastlegene Andrea Berz, Jørgen Smith, Axel Einar Mathiesen, i tillegg til avdelingssjef Arnljot Tveit og forskningssykepleier Vigdis Bache Semb fra avdeling for medisinsk forskning. Gruppen arbeider sammen om utformingen av metode, og om de verktøy som vil anvendes i prosjektet. Omkring 10 % av de pasientene som får venøs trombose (dyp venetrombose eller lungeembolisme) uten åpenbar utløsende årsak, viser seg å ha skjult kreftsykdom. Ved Tromboseklinikken på Bærum sykehus søkes det derfor systematisk etter kreftsykdom hos pasienter med venøs trombose, slik at en eventuell kreftsykdom kan få behandling så tidlig som mulig. I en mastergradsoppgave fra 2012 på denne problemstillingen viste man at 97 % % av de okkulte krefttilfellene ble fanget opp ved den begrensede malignitets-utredningen som ble gjort ved Bærum sykehus. Som følge av samhandlingsreformen vil fastlegene få en større rolle i denne søken etter kreft, og det er viktig at systematikken i denne utredningen beholdes. Studier tyder på at påvisning av kreft i vil forsinkes hvis man ikke søker systematisk etter slik sykdom, og det kan ha betydning for kreftsykdommens prognose. Hvis man overser kreftsykdom kan det være alvorlig for den enkelte pasient, og det kan gå ut over helsevesenets omdømme. For å kvalitetssikre denne oppgave- og kompetanseoverføringen vil sykehuset i samarbeid med en gruppe fastleger undersøke nytten av en sjekkliste som knyttes til pasientens epikrise. Denne sjekklisten skal være en huskeliste for fastlegene for å sikre en adekvat malignitetsutredning ved idiopatisk venøs trombose. Noen av undersøkelsene på sjekklisten vil være utført ved Bærum sykehus i akuttfasen av venøs trombose, eller i forbindelse med sykehusopphold knyttet til trombosen. De resterende undersøkelsene gjennomføres/koordineres ved fastlegekontoret og sjekklisten fylles i. Forskningssykepleier Vigdis Bache Semb ved Avdeling for medisinsk forskning vil i dette prosjektet registrere alle aktuelle pasienter ved påvisning av venøs trombose. Hun tar så kontakt med den enkelte pasients fastlege 2-3 måneder etter trombosediagnosen for å registrere i hvilken grad sjekklisten er fulgt og hvilke funn som er gjort. Prosjektet kan gi verdifull kunnskap om gjennomførbarhet og nytteverdi av en slik sjekkliste, som enkelt vil kunne overføres til overføring av andre oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Prosjektet vil bli meldt til personvernombudet. Prosjektet vil starte opp i januar Ber om at fastleger i Asker og Bærum kontakter forskningssykepleier Vigdis Bache Semb ( eller ) hvis de har spørsmål eller tilbakemeldinger i forbindelse med dette tiltaket.

6 Kongsberg sykehus Praksiskonsulentene på Kongsberg sykehus har fast arbeidsdag tirsdager Leif-Erik Tobiasson - PKO-leder/Somatiske avdelinger - Terje Sandvik - Somatiske avd./psykiatri/ikt - Marianne Aass Mathiesen - Kirurgisk/ortopedisk avd. - Informasjon fra Drammen sykehus Videreføring av sykepengeprosjektet Raskere Tilbake Målet med Raskere Tilbake-ordningen er å redusere antall sykefraværsdager ved å tilby behandling som bidrar til å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb, eller for å unngå sykmelding for de som står i fare for å bli det. Ved Kongsberg DPS fortsetter vi Raskere Tilbake i 2014, med tilbud om individuell terapi for personer med lettere psykiske lidelser. Se inklusjons- og eksklusjonskriterier. Tilbudet er organisert adskilt fra ordinær behandling ved KDPS, og gis kun i kveldspoliklinikk. Vi har 8 behandlere, lege/psykolog, i ordningen. For å bruke behandlerkapasiteten best mulig, er det viktig at pasienter som henvises er motivert for behandling og møter opp til avtalene. Henvisning fra lege sendes på vanlig måte, og merkes Raskere tilbake. Det er vanligvis en ventetid på 4 6 uker, men den kan i perioder være lengre. Pasientene betaler egenandeler frem til frikort. Inklusjonskriterier: har sykepengerettigheter henvisning fra lege/fastlege har en lettere psykisk lidelse er i fare for å bli sykemeldt er sykemeldt, helt eller delvis kan nyttiggjøre seg behandlingsforløp med max 15 konsultasjoner forventes å få kortere sykefravær/ unngå sykemelding som følge av behandlingen kan gå i kveldspoliklinikk ved Kongsberg DPS (kl 15:30-ca 19:00) Eksklusjonskriterier: går på arbeidsavklaringspenger (behandling fullføres ved overgang til arbeidsavklaringspenger etter påbegynt behandling) har ikke sykepengerettigheter har ikke jobb/er ikke arbeidssøker er alvorlig syk o kan ikke nyttiggjøre seg et begrenset tilbud i kveldspoliklinikk o kan ikke forventes ferdigbehandlet innen max 15 konsultasjoner kan ikke gå i kveldspoliklinikk, f.eks. pga sinneproblematikk, utagering, eller av andre grunner Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektkoordinator Liss Husum ved Kongsberg DPS Les mer: behandlinger/raskere-tilbake/sider/ raskere-tilbake---psykiatri.aspx Kirurgisk virksomhet Kongsberg Fra 1. januar 2014 overtar gastrokirurgisk avdeling i Drammen faglig ansvar for elektiv gastroenterologisk virksomhet i Kongsberg. Det vil være gastrokirurg fra Drammen til stede mandag-fredag Det drives dagkirurgisk virksomhet samt poliklinikk og gastrolab. I ferier/høytider redusert drift. Henvisninger sendes Kongsberg sykehus. Det drives som før urologisk og karkirurgisk poliklinikk og dagkirurgi med leger fra Drammen. Henvisninger hit sendes også Kongsberg sykehus. Legeundersøkelse ved etablering av tvungen observasjon/tvungent vern Det er slik at hvis legeopplysningene inneholder vesentlige mangler, kan ikke etablering av tvungent vern gjennomføres og pasienten må skrives ut. Dette kan selvsagt ha alvorlige og uheldige konsekvenser for pasienten og de nærmeste. I forbindelse med innleggelse i Psykiatrisk avdeling Lier til tvungen observasjon eller tvungent vern etter kapittel 3 i Lov om psykisk helsevern finner vi det nødvendig å minne om følgende: I 3-1 i Psykisk helsevernloven og forskrift/kommentarer til denne fremkommer: Legens skriftlige uttalelse skal gi opplysninger om: Hvem som har begjært undersøkelsen. Frivillig/ tvungen legeundersøkelse? Tidspunkt og sted for den personlige undersøkelsen. Pasientens syn på tilbud om psykisk helsevern. Er frivillighet forsøkt eller åpenbart formålsløst å forsøke? Relevante pasientopplysninger som legen har mottatt fra andre. De observasjoner av medisinsk eller annen art som er gjort, herunder om det antas å foreligge en alvorlig sinnslidelse. Hvilket grunnlag som anses å være til stede for å etablere tvungen observasjon/ tvungent vern jf 3-2/ 3-3. Er det fare for eget eller andres liv og helse? Forspilles mulighet til bedring eller fare for vesentlig forverring? Det er også viktig å merke seg at det er krav om at avgjørelsen om innleggelse på tvang skal tas på selvstendig grunnlag. Psykiatrisk avdeling ber om at innleggende leger gjennomgår sine rutiner på dette området, slik at henvisningene blir så korrekte som mulig. Ved spørsmål eller behov for drøfting kan undertegnede kontaktes. Odd E. Skinnemoen Avdelingsoverlege psykiatrisk avd Lier Kontor: , Mobil:

7 Felles informasjon fra Vestre Viken NYHET fra Avdeling for medisinsk mikrobiologi: Endring i diagnostikken av klamydia og gonoré Resultatene fra begge analyser blir nå rapportert rutinemessig! For et år siden tok avdelingen i bruk ny meget sensitiv genmolekylær metode for påvisning av genital klamydiainfeksjon. Metoden påviser samtidig forekomst av gonoré-bakterien med samme høye grad av sensitivitet. Laboratoriet har inntil nå valgt kun å gi ut gonoré-svaret når denne analysen har vært rekvirert. Grunnen til dette er at forekomsten av gonoré er meget lav, antatt under 20 tilfelle per år i vårt område. Så selv om produsenten av analysen anga en forekomst av falsk positive på kun 1% (99% spesifisitet), blir den positive prediktive verdien (PPV) da meget lav, anslått til 11%. Det vil si at kun ca hvert 9. positive resultat ville være ekte positivt. Nå har vi benyttet denne analysen i ett år og testet ca prøver (klamydia 8% positive, PPV anslått til 90%). I løpet av denne tiden er 12 prøver (0,075%) kommet ut som gonoré positive. Kun for to av disse var gonoré-analysen rekvirert. Det er bedt om og mottatt kontrollprøver for 6 av disse pasientene. For 5 (83%) er gonorédiagnosen da bekreftet ved dyrkning og/eller ny genmolekylær analyse. For én var kontrollprøven negativ og den primære prøven må derfor anses uspesifikk. For de øvrige 6 vet vi ikke konklusjonen, men vi kan anta at også enkelte av disse var ekte positive. Dette betyr at gonoré-testen har vist seg å ha en betydelig høyere spesifisitet enn antatt, minst 99,96%, noe som gir en positiv prediktiv verdi for vårt materiale på over 50%, kanskje helt opp i 80% på tross av det lave antall positive. På denne erfaringsbakgrunn velger laboratoriet nå å rapportere både klamydia- og gonoré-resultatet på alle genital og urinprøver som analyseres med denne metoden, uavhengig hva som er rekvirert. Vi vil imidlertid på ny minne om at falske positive resultater kan forekomme, og ved positiv gonoréanalyse bør det alltid sendes snarlige kontrollprøver både til dyrkning med resistensbestemmelse og til ny genmolekylær analyse. Bærum Pål A. Jenum Avdelingssjef, professor dr.med. Avdeling for medisinsk mikrobiologi Tuberkulose Fortsatt noe økning i antallet tilfeller tuberkulose i Norge, men lite nysmitte. I 2012 ble meldt 378 tilfeller av tuberkulose i Norge. Dette er det foreløpig høyeste antallet siden 1982, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Antallet norskfødte som får tuberkulose er fortsatt synkende, og var 55 i De fleste tilfeller av tuberkulose i Norge skyldes reaktivering av latent (sovende) smitte, ikke nysmitte. Erfaringer fra tuberkuloseutbruddet ved Bårdar danseakademi i 2013 kan endre dette bildet. Mer enn to av tre tuberkulosetilfeller ble oppdaget ved at pasienten søkte lege på grunn av symptomer. For å unngå forsinket diagnose er det viktig at klinikere kan gjenkjenne tuberkulose. Lars Heggelund, overlege medisinsk avdeling, DS og Hege S Bjelkarøy, TBkoordinator i Vestre Viken minner om Tuberkulose: Tenk på denne differensialdiagnostiske muligheten hvis pasienten har langvarig hoste, feber, nattesvette, vekttap som er de klassiske symptomer ved lungetuberkulose. Husk også at tuberkulose kan ha andre kliniske presentasjonsformer som lokalisert lymfeknutesvulst, abscesser i hud eller skjelettaffeksjon med smerter som dominerende symptom. Tuberkulose oppdages i Norge hovedsaklig hos innvandrere fra høyendemiske områder som Afrika og Asia, men sporadiske tilfeller og enkelte utbrudd hos etnisk norske forekommer også (jfr. utbruddet ved Bårdar akademiet i Oslo 2013). Ved lungetuberkulose er det som regel sparsomme kliniske funn, selv om knatrelyder ved lungeauskultasjon og reaktiv lymfeknutesvulst i aksiller og på hals kan forekomme. Lymfeknuteabscesser og kutane abscesser i hud kan skyldes tuberkulose. Diagnostisk er det viktig å avklare tidligere Mantoux status og Rtg thorax funn. Ny Mantoux og/eller Interferon Gamma Release assay (IGRA; Quantiferon test) + nytt Rtg thorax er obligatorisk hvis det er lenge siden forrige undersøkelser. Det diskuteres fortsatt i det infeksjonsmedisinske fagmiljøet om Mantoux kan utgå til fordel for IGRA testene, men det er ikke konsensus om dette ennå. Supplerende relevante infeksjonsserologiske analyser bør utføres (HIV, Hepatitt B, C, Lues). Billeddiagnostisk må man vurdere å rekvirere supplerende målrettede CT undersøkelser avhengig av klinisk presentasjon. Hvis pasienten har abscesser må man sørge for at materiale høstes til histologi + mykobakteriedyrkning i tillegg til vanlig bakteriologisk dyrkning. Det bør være lav terskel for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om tuberkulose. Informasjon om etnisitet, botid i Norge, familiesituasjon, evt asylstatus, språk, evt. behov for tolk er viktig for at spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre en effektiv første vurdering. Bruk henvisningsmal i Tuberkuloseveilederen som huskeliste ved henvisning. Nyttige lenker: Veileder for helsepersonell om tuberkulose - Tuberkuloseveilederen: tema/tuberkulose/veileder-omtuberkulose-tuberkuloseveilederen Henvisningsmal til spesialisthelsetjeneste ved tuberkulose - Tuberkuloseveilederen: f65a58da00.pdf TB koordinatorer i Vestre Viken Informasjon til pasienter og helsepersonell: avdelinger/tuberkulosekoordinator-ivestre-viken/sider/enhet.aspx Tuberkulose i Norge 2012 med behandlingsresultat for 2011: Publiseres snart på under tema tuberkulose

8 Hospitering på Føde - og gynekologisk seksjon Bærum sykehus Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus vil tilby også i 2014 fastleger med tilknytning til sykehuset en to dagers strukturert hospitering. Programmet er laget i samarbeid med praksiskonsulenten ved avdelingen, og er godkjent som 20 tellende kurspoeng. Etter hospiteringen skal det lages en evalueringsrapport som sendes kurskomiteen i Akershus legeforening v/ Anita Ingebrigtsen for godkjenning. Hospitering foregår onsdag og torsdag, en fastlege hver gang. Program Onsdag : Morgenmøte leger (Glassverandaen 4. etg) : Onsdagsmøte leger (fagmøte Glassverandaen 4.etg) : Ultralydscreening av gravide (foregår på gynekologisk poliklinikk). Barselavdelingen: behandling av ammeproblemer, mistanke om høy bilirubin : Gynekologisk poliklinikk: urininkontinens utredningsløp ved sykepleier : Lunsj : Gynekologisk poliklinikk med akutte og planlagte konsultasjoner. Torsdag : Morgenmøte leger (Glassverandaen 4.etg) : Torsdagsmøte leger (fagmøte Glassverandaen 4.etg) : Fødepoliklinikken med akutte og planlagte konsultasjoner : Felleslunsj på fødeavdelingen : Svangerskapspoliklinikken (Svk) og fødselslege-ledet poliklinikk (Leri) for risiko gravide. Se vedlagt informasjon fra Fødeavdelingen. Følgende tidspunkter for hospitering er mulig i 2014 Januar: januar Februar: og februar Mars: og mars April: og april Mai: mai Juni: juni August: august September: og september Oktober: og oktober November: og november Desember: desember Dersom du er interessert send mail til praksiskonsulent Hilde Beate Gudim med ønske om angitt tidspunkt, gjerne to forslag i prioritert rekkefølge. Fordeles etter først til mølla prinsippet. GOD SOMMER! Velkommen til et nytt møte i møteserie vi har kalt «Møteplassen». Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig. PKO Drammen sykehus inviterer: Tema: Sted: Diabetes Auditoriet Drammen sykehus Tid: Torsdag , kl Lett servering fra kl Påmelding: Innen på e-post til: Pris: Gratis GOD JUL Program: : Presentasjon av PKO v praksiskoordinator Trygve Kongshavn : Det nyeste og viktigste om Diabetes, v Med. overlege, Dagfinn Aarskog : DiaHelse v Karin Pleym : Den gravides blodsukker, Margit Rosenberg, seksjonsoverlege, Fødeavd : Pause : Utfordringer med diabetes-sår ved Sårpoliklinikken : Diabetes-info fra Noklus : Oppsummering

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/7162-3 Dato: 21.08.2013 MOBIL RØNTGENTJENESTE VESTRE VIKEN HF OG ASKER, BÆRUM, DRAMMEN, HURUM, LIER, NEDRE EIKER, RØYKEN, SANDE,

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle

4-2012. Barn som har alvorlig syke foreldre. Legens rolle Tema: Barn som har alvorlig syke foreldre PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Erik Shetelig E-post: erik.shetelig@vestreviken.no PKO-nytt 4-2012 Barn som har alvorlig syke foreldre.

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp alvorlig sykdom KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende veiledning med eksempler i kapittel

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Nyhetsbrev 10-02-23 Tilfeldig oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Doktorgradsarbeid ved lungelege Ingunn Harstad

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Forebyggende behandling av latent tuberkulose

Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2012 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Forebyggende behandling av latent tuberkulose 2001 2010 Einar Heldal Karin Rønning Turid Mannsåker Ulf Dahle 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Samhandling mellom fastlege og DPS

Samhandling mellom fastlege og DPS Samhandling mellom fastlege og DPS Forskningsdagene i Bergen 2013 Kathe Helland Holmås Fastlege Sandviksboder legepraksis og praksiskonsulent Betanien DPS 1 PKO = PraksisKonsulentOrdningen 30 år i Danmark

Detaljer

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene

Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Pakkeforløp for kreft seminar 27.mai 2015 Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Trygve Kongshavn Fastlege Avd sjef Praksiskonsulentordningen (PKO) i vestre Viken Målsetning: Trygghet

Detaljer

Tuberkulose i Norge i dag. Anne Reigstad 02.11.12

Tuberkulose i Norge i dag. Anne Reigstad 02.11.12 Tuberkulose i Norge i dag Anne Reigstad 02.11.12 07.11.2012 Tuberkulose. 2 Tuberkulose i Norge 1977-2010 Insidens: 6:100000 Norskfødte insidens ca 1:100000. Utenlandsfødte insidens ca 60:100000. Tuberkulose.

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus

Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen. Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Behandling og oppfølging av alvorlig syke i deres hjem. Utfordringer i samhandlingen Hilde Beate Gudim fastlege /PKO Bærum sykehus Forskrift om fastlegeordning i kommunene. Helse og Omsorgsdep. aug -2012

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

TUBERKULOSE. Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus

TUBERKULOSE. Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus TUBERKULOSE Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus DISPOSISJON Introduksjon/overblikk/Naturlig forløp Kasuistikker Diagnostikk/Behandling IGRA-latent tuberkulose BCG-vaksine

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Smitteoppsporing ny praksis. Tuberkulosekoordinator Hege Bjelkarøy, Vestre Viken HF og Ane-Helene Stang, OUS HF NSH 19.02.13

Smitteoppsporing ny praksis. Tuberkulosekoordinator Hege Bjelkarøy, Vestre Viken HF og Ane-Helene Stang, OUS HF NSH 19.02.13 Smitteoppsporing ny praksis Tuberkulosekoordinator Hege Bjelkarøy, Vestre Viken HF og Ane-Helene Stang, OUS HF NSH 19.02.13 Tuberkulose og smittsomhet Lite smittsom sykdom Lite smitte mellom personer i

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Organisering av tuberkulosebehandlingen i Norge og TB koordinators funksjon. Anne Holm

Organisering av tuberkulosebehandlingen i Norge og TB koordinators funksjon. Anne Holm Organisering av tuberkulosebehandlingen i Norge og TB koordinators funksjon. Anne Holm 1 Tuberkulosekoordinator Styrke tuberkulosearbeidet Være bindeledd mellom spesialist og kommunehelsetjenesten Overvåke

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk

Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Internt notat Kartlegging av rehabiliteringstilbud for Vestre Viken voksne pasienter innen somatikk Delrapport Moving on Wenche da Cruz 18.11. 2015 Christine Furuholmen, samhandlingssjef Mai Bente Myrvold,

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Diagnostikk av HIV-infeksjon

Diagnostikk av HIV-infeksjon Diagnostikk av HIV-infeksjon Anne-Marte Bakken Kran Førsteamanuensis, konst. overlege Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV diagnostikk Primærdiagnostikk: Hvilke tester har vi og når skal de brukes? Analysestrategier

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

LANGVERSJON KODEVEILEDER. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt KODEVEILEDER Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Pakkeforløp metastaser med ukjent utgangspunkt. Registreringen beskrives overordnet i kapittel 1, med en mer utdypende og supplerende

Detaljer

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Stavanger kommune Torgveien 15 C, 3.etg. Tlf 51508583 hilde.toresen@stavanger.kommune.no MÅL Tuberkulosekontrollen

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Smitteoppsporing Nytt i veilederen og nye flytskjema Fagseminar 23. mai 2012

Smitteoppsporing Nytt i veilederen og nye flytskjema Fagseminar 23. mai 2012 Smitteoppsporing Nytt i veilederen og nye flytskjema Fagseminar 23. mai 2012 TB koordinator Ane-Helene Stang, OUS TB koordinator Hege Bjelkarøy, Vestre Viken Bakgrunn for nye retningslinjer Nye europeiske

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Barn med luftveissymptomer Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad 2 Jeg trenger en time til legen... Nå har hun vært så syk så lenge... Kan det være noe farlig...

Detaljer

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser:

3-2013. Endringer i organisering av akutte henvendelser i Klinikk for psykisk helse og rus fra 1.10.2013. VAKTTJENESTE for akutthenvendelser: Tema: Endringer i psykiatrien PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaktør: Bente Vendsbo Bjørnstad E-post: bebjor@vestreviken.no PKO-nytt 3-2013 Endringer i organisering av akutte henvendelser

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker 1 Retningslinjer Kun veiledende Uavhengig vurdering Pasientens individuelle situasjon 2 Kunnskap Serie med spørsmål Endokrinologer Indremedisinere Allmennpraktikere

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Tuberkulose. Ingvild Nesthus Ly Diagnosestasjonen,UUS 2015

Tuberkulose. Ingvild Nesthus Ly Diagnosestasjonen,UUS 2015 Tuberkulose Ingvild Nesthus Ly Diagnosestasjonen,UUS 2015 Det syke barn. Global tuberkulose 1/3 av verdens befolkning er smittet. 9 mill. mennesker blir syke hvert år. 2 3 mill. dør årlig av tbc. Antall

Detaljer

LabSI a. Ekstern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi:

LabSI a. Ekstern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: I april sendte vi ut informasjon om Sykehuset Innlandets elektroniske laboratoriehåndbok. Vi repeterer dette med ønske om at flere benytter analyseoversikten og muligheten

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i Migrasjon og helse 16. og 17. september 2014

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i Migrasjon og helse 16. og 17. september 2014 Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i Migrasjon og helse 16. og 17. september 2014 Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Alle skal ha et likeverdig tilbud og helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Oppfølging av asylsøkere med tuberkulose. Overlege PhD Ingunn Harstad

Oppfølging av asylsøkere med tuberkulose. Overlege PhD Ingunn Harstad Oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Overlege PhD Ingunn Harstad Innhold Hva er tuberkulose? Forekomst Smitte Klinikk og behandling Bakgrunn for studien Metode Resultater Oppfølging av screeningfunn

Detaljer

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

KODEVEILEDER. Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft KODEVEILEDER Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Denne veilederen er en beskrivelse av registreringen knyttet til Diagnostisk pakkeforløp

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008

Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 Revmatologi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning revmatologi 3 Muskel- og skjelettsmerter med leddhevelse

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske

Hvordan håndtere økende behov for radiologiske Hvordan håndtere økende behov for radiologiske tjenestert Hans Petter Aarseth divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Disposisjon Hvordan er organiseringen av det radiologiske tilbudet Antall undersøkelser

Detaljer

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypothyreose Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypofysehormoner Tyroksin og trijodtyronin Tyrosin Tyreoperoxidase TSH

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Prioriteringsveileder - Endokrinologi

Prioriteringsveileder - Endokrinologi Prioriteringsveileder - Endokrinologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning endokrinologi Fagspesifikk innledning endokrinologi Endokrinologiske sykdommer omfatter både

Detaljer

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef

Likeverdige helsetjenester 22.1.2015 Elisabeth Kaasa, helsefaglig sjef Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi Likeverdige helsetjenester 22.1.2015

Detaljer

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Pakkeforløp i Helse Vest. 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Pakkeforløp i Helse Vest 18.03.15. Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Mål for utredning er : Skreddersydd behandling Kreftbehandling gir ofte betydelige skader Akkurat nok, mindre marginer

Detaljer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer 5. juni 2013 Eva M. Møller Ass. programleder Støtte til samhandling Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse?

Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Egen prøverekvireringspraksis Hva har vi som beslutningsgrunnlag for å bestille en supplerende undersøkelse? Ketil Arne Espnes Spesialist i allmennmedisin Spesialist i klinisk farmakologi Seksjonsoverlege

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Janecke.thesen@isf.uib.no Praksiskonsulent PBU Helse Bergen Fastlege Valestrand legekontor Tverrfaglig forum Tabernaklet 1. juni 2011 Diagnosespesifikke

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet.

Helhetsperspektivet omfatter også andre tjenester som familien kan ha behov for, for eksempel fra NAV eller barnevernet. TJENESTEA VT ALE MELLOM KO MMUNE, ST. OLA VS HOSPIT AL OG R U SBEHAND LING MID T - NOR GE OM TJENESTER INNEN SV AN GERSKAPSOMSOR G, FØDS ELS HJELP OG BARSELSOMSOR G. TJENESTEA VT ALEN OMF A TTER SAMARBEIDET

Detaljer

Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem. Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde

Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem. Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde Innkomst Infeksjonsenheten Pasient blir henvist fra fastlege, lungepoliklinikk, røntgenavdeling. Blir

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Nye råd for smitteoppsporing. Smitteverndagene, 20. mai 2011 Hege Bjelkarøy, Vestre Viken Drammen Sykehus Ane-Helene Stang, OUS, Ullevål

Nye råd for smitteoppsporing. Smitteverndagene, 20. mai 2011 Hege Bjelkarøy, Vestre Viken Drammen Sykehus Ane-Helene Stang, OUS, Ullevål Nye råd for smitteoppsporing Smitteverndagene, 20. mai 2011 Hege Bjelkarøy, Vestre Viken Drammen Sykehus Ane-Helene Stang, OUS, Ullevål Formålet med smitteoppsporingen er: Redusere dødelighet ved tidlig

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015. Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken Innføringskurs i migrasjon og helse 27. og 28. januar 2015 Elisabeth Kaasa Helsefaglig sjef, Vestre Viken Alle skal ha et likeverdig tilbud og helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste

Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste 1 Samarbeidsordninger mellom spesialist-og kommune-helsetjenestensom sikrer eldre pasienter en god helsetjeneste Utfordringer sett fra spesialisthelsetjenestens perspektiv Regional ReHabiliteringskonferanse

Detaljer

Innleggelse på psykiatrisk avdeling: faglige vurderinger og nødvendig dokumentasjon ved frivillig og tvangsinnleggelse

Innleggelse på psykiatrisk avdeling: faglige vurderinger og nødvendig dokumentasjon ved frivillig og tvangsinnleggelse Innleggelse på psykiatrisk avdeling: faglige vurderinger og nødvendig dokumentasjon ved frivillig og tvangsinnleggelse Elena Selvåg, psykiater/overlege, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus - Gjennomgang

Detaljer