Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF"

Transkript

1 Haugen VVA-prosjektering NOTAT REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR LODDEFJORDDALEN, GNR 123 BNR 3 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING B OG A BELIGGENHET Regulert område ligger i Loddefjorddalen i Laksvåg bydel, langs foten av Lyderhorn på østsiden av Lyderhornsveien og strekker seg fra Storhelleren i sør (like øst for Vestkanten/Vannkanten) og nordover dalsiden til grense med Lyderhornslien. OMFANG Planen skal legge til rette for ca 500 nye boliger fordelt på følgende felt: - Felt B1 220 nye boenheter i blokk med maks mønehøyde +119 og maks utnytting 130% BRA, - Felt B2 130 nye boenheter i blokk, maks 9 etasjer med antatt maks mønehøyde +135 og maks utnytting 110% BRA - Felt B nye boenheter i blokk med maks 7 etasjer med antatt maks mønehøyde og utnytting 110% BRA. - Felt B4 18 nye boenheter i lavblokk med maks 3 etasjer og mønehøyde +83 og maks utnytting 65% BRA - Felt B5 48 nye boenheter i blokk med maks utnytting 130% BRA, maks mønehøyde Felt A1 barnehage med maks utnytting 60% BRA Adkomst til bebyggelsen skjer fra ny veg etablert langs fjellsiden fra Lyderhornslien og sørover til byggeområdene. Parkeringen skjer i felles parkeringsgarasjer under bebyggelsen. Gjesteparkeringsplasser etableres som del av parkeringsgarasje. EKSISTERENDE LEDNINGER Vann I Loddefjorddalen langs Lyderhornsvegen ligger det en ø400mm vannledning trykklasse K2, som går nordover og inn i Kjøkkelvikvegen fram til trykkøkningsanlegg sør for Kjøkkelvik skole. Videre nordover langs Kjøkkelvikvegen går det ø250mm vannledning trykk-klasse K3. Sør i området kommer det overføringsledning ø500mm via tunnel med trykk-klasse K2 som tilknyttes ledning i Lyderhornsvegen. Statisk vanntrykk i trykksone 2 er +90 moh med tilsvarende +140moh i trykksone 3. Spillvann Fra Lyderhorn borettslag går det en offentlig spillvannsledning med varierende dimensjon fra ø mm sørover mot Vestkanten. Langs Kjøkkelvikvegen ligger det en ø525mm offentlig spillvannsledning. Overvann Overvannsystemet i hele Loddefjorddalen er sterkt belastet og ved større nedbørsmengder renner vannet på overflaten ned igjennom dalen. P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-notat-va-rammeplan Loddefjord felt 13 rev docx Side 1/7

2 P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-notat-va-rammeplan Loddefjord felt 13 rev docx Side 2/7 Haugen VVA-prosjektering Langs Kjøkkelvikvegen ligger det ø1000mm overvannsledning, som fortsetter sydover i Loddefjorddalen med utløp i Bjørndalspollen. Lokale stammer fra Lyderhornsveien tilknyttes denne ledningen. BRANNSLUKKING Krav til slokkevann i Bergen kommune. Krav til vannmengder i samme område ved samtidig uttak Vannmengder som kan tas ut til slokkevann, innenfor samme område uten at vanntrykket går under 1,5 bar, ved utnyttelsesgrad, Tu: 20 39%, skal være 2400 l/min (tilsvarende uttak fra 2 hydranter / 2 brannkummer) 40 60%, skal være 3600 l/min (tilsvarer uttak fra 3 hydranter / 3 brannkummer) over 60% og spesielle bygg og brannfarlige opplag og lignende og ny bebyggelse i eldre bystrøk, skal forslag til plassering av hydrant eller brannkum aksepteres av brannvesenet. Krav til minste antall slokkevannsuttak for områdetyper Slokkevannsuttakene for lavblokk / eneboligbebyggelse skal plasseres slik at alle brannobjekter kan nås fra minst ett uttak innenfor maksimalavstand med 200m slangeutlegg. Slokkevannsuttak for rekkehus, gruppehus etc. skal plasseres slik at alle brannobjekter kan nås fra minst 2 uttak innenfor maksimalavstand. med 200m slangeutlegg. Krav til maksimalavstand fra uttak til brannobjekt Slokkevannsuttak må plasseres i naturlig adkomstveg for brannvesenet ved utrykning. Hydranter plasseres lett synlig. Brannkummer må plasseres der det brøytes om vinteren. Brannslanger kan legges inntil 200m avstand fra uttak til brannobjektet. Avstanden regnes langs kjørbar veg eller kjørbare gangvegsystemer (som brøytes). Dersom slokkevannsuttaket ikke kan plasseres slik at det er beskyttet mot strålevarme, bør avstanden til brannobjektet være mer enn 25 m. FORSLAG BRANNSLUKKING. Det er foreslått å montere brannventil i kum i punktene C, D, E, F og H (kfr tegn -001B). NYE LEDNINGER. VANNLEDNING Hovedstamme Ny ø200mm vannledning etableres med tilknytning til ø250mm vannledning trykksone K3, i pkt A i Kjøkkelvikvegen. Vannledningen avsluttes med brannventil i kum i pkt H. Kotehøyde veg er her foreslått på kote +99,0, dvs at vi i dette punkt har et statisk vanntrykk på ca =41moh, som tilsvarer trykk på ca 4 bar. Dette tilfredsstiller kravene til brannslokking mhp trykk og mengde i hele utbyggingsområde. Når det gjelder forbruksvann vil denne trykksonen kunne forsyne boliger med tappehøyde opp til kote +110m. For boliger som ligger høyere enn dette må det etableres trykkøkningsanlegg internt i feltet. Felt B1 Feltet tilknyttes vannledning i pkt C og D. Dimensjon på ledning avhenger av om det legges opp til boligsprinkling. Maks mønehøyde er oppgitt til kote +119m, som betyr at det må bygges lokalt trykkøkningsanlegg som forsyner all bebyggelse over kote + 110m

3 P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-notat-va-rammeplan Loddefjord felt 13 rev docx Side 3/7 Haugen VVA-prosjektering Felt B2 Feltet tilknyttes vannledning i pkt E. Dimensjon på ledning avhenger av om det legges opp til boligsprinkling. Maks mønehøyde er oppgitt til kote +135m, som betyr at det må bygges lokalt trykkøkningsanlegg som forsyner all bebyggelse over kote + 110m, som i praksis vil si hele feltet. Felt B3 Feltet tilknyttes vannledning i pkt F. Dimensjon på ledning avhenger av om det legges opp til boligsprinkling. Maks mønehøyde er oppgitt til kote +125m, som betyr at det må bygges lokalt trykkøkningsanlegg som forsyner all bebyggelse over kote + 110m. Felt B4 Feltet tilknyttes vannledning i pkt B. Dimensjon på ledning avhenger av om det legges opp til boligsprinkling. Maks mønehøyde er oppgitt til kote +83m, I dette feltet må det etableres trykkredukjson. Felt B5 Feltet tilknyttes vannledning i pkt C. Dimensjon på ledning avhenger av om det legges opp til boligsprinkling. Maks mønehøyde er oppgitt til kote +119m, som betyr at det må bygges lokalt trykkøkningsanlegg som forsyner all bebyggelse over kote + 110m. Felt A1 Barnehagen tilknyttes vannledning i pkt G. Dimensjon på ledning avhenger av om det legges opp til boligsprinkling. Maks mønehøyde er ikke oppgitt men dersom høyste tappested blir høyere enn kote +110 må det bygges lokalt trykkøkningsanlegg. SPILLVANN Hovedstamme Ny ø200mm spillvannsledning etablerers med tilknytning til ø525mm spillvannsledning i pkt A i Kjøkkelvikvegen. Det legges ø200mm spillvannsledning fra pkt A til pkt E, med videreføring med ø160mm til pkt H. Maks tilført spillvannsmengde fra feltet fullt utbygget, er beregnet til ca 22 l/sek. Felt B1 Feltet tilknyttes spillvannsledning i pkt C og D. Den sørlige delen i pkt D, mens den nordligste delen i pkt C. Dimensjon på avløpsledning ø160mm. Interne ledninger trekkes ut i gjennom garasjene som er foreslått etablert under en del av bebyggelsen. Felt B2 Feltet tilknyttes spillvannsledning i pkt E. Dimensjon på avløpsledning ø160mm. Interne ledninger trekkes ut i gjennom garasjene som er foreslått etablert under bebyggelsen.

4 Haugen VVA-prosjektering Felt B3 Feltet tilknyttes spillvannsledning i pkt F. Dimensjon på avløpsledning ø160mm. Interne ledninger trekkes ut i gjennom garasjene som er foreslått etablert under bebyggelsen. Dersom boligene blir liggende lavere enn hovedledning i veg må lokal pumpestasjon bygges. Felt B4 Feltet tilknyttes spillvannsledning i pkt B. Dimensjon på avløpsledning er foreslått til ø160mm. Felt B5 Feltet tilknyttes spillvannsledning i pkt C. Dimensjon på avløpsledning ø160mm. Interne ledninger trekkes ut i gjennom garasjene som er foreslått etablert under bebyggelsen. Felt A1 Barnehagen tilknyttes vannledning i pkt G. Dimensjon på avløpsledning ø125mm. OVERVANN Som tidligere nevnt er dagens overvannsnett i området underdimensjonert og tåler ikke større økning av overvann. Overvannet må i størst mulig grad håndteres lokalt og bekkelukkinger unngås. Nedbørfeltet (kfr tegn -002A) Nedbørfeltet er skravert på tegning A. Arealet utgjør ca 35ha. Avrenningen fra området skjer via bekkefar og vannsig spredt utover i området. Bekkefar er vist i kart. Vannet blir fanget opp av sluk og bekkeinntak langs Lyderhornsvegen, med tilknytning til overvannssystemet i Loddefjorddalen som har utløp Bjørndalspollen. Som følge av at overvannet fordrøyes vil avrenningen fra feltet ikke endres og eksisterende bekker/elver vil ikke bli tilført mer vann. Bekk nedstrøms pkt A har således kapasitet. Fordrøynigsmagasin Det finns flere alternativer til bygging av fordrøyningsmagasin. Der hvor man har sprengsteinsfylling til disposisjon kan man utnytte porevolumet til fordrøyning. Andre typer magasin man kan benytte er for eksempel tanker, rørkonstruksjoner, prefabrikerte byggesett av kasetter osv. Valg av metode må gjøres i forbindelse med detalj prosjekteringen av feltene. Valgt løsning i et felt kan være uegnet i nabofeltet. Forslag håndtering Offentlig hovedveg Overflatevann føres til sandfangskummer. Avløpet fra sandfangskummer ledes enten til infiltrasjon i sprengsteinsfylling eller til lukket ledning der hvor dette finnes. P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-notat-va-rammeplan Loddefjord felt 13 rev docx Side 4/7

5 Haugen VVA-prosjektering Som det framgår av VA-rammeplanen blir overvannsledningene ført ut i eksisterende bekker. Før utslipp til bekk bør overflatevannet fordrøyes via åpent magasin slik som for eksempel store rør (ø1000mm eller større). Rørdiameter og størrelse på magasin dimensjoneres i forbindelse med detaljprosjektering av veg. Interne veger/plasser Overflatevann fra veger og plasser føres til sandfangskummer og ledes til infiltrasjon/fordrøyning kombinert med lukket ledning til overordnet overvannsnett/bekk. Takvann. Overvann fra takflater ledes til fordrøyningsmagasin via sandfangskummer. Sentralt fordrøyningsmagasin I forbindelse med detaljprosjektering av utbyggingsområdet i sør B2, B3 og A1 barnehage bør det vurderes å etablere et større fordrøyningsmagasin under regulert ballbane. Avløpet fra magasinet ledes ut i eksisterende bekk. Overvannsberegninger Retningslinjer for overvannshåndtering i Bergen legges til grunn for beregninger. Terrenget i området er bratt, med en del skog og med fjell i dagen. Terrenget har opptil 60 helning og tilrenningstiden i de enkelte felt vil variere fra 5-15minutter. Avrenningskoeffisient for området før utbygging vil være ca 0,1-0,5, med et gjennomsnitt på 0,3. Felt B1 Overvann fra takflater fra nybygg ledes til fordrøyning som etableres ved ekstra undersprengning under hus/garasje. Avløp fra feltet er delt i to. Avløp fra den nordre delen blir tilknyttet overvannssystem i pkt C, mens den søndre delen tilknyttes i pkt D. Avrenning før utbygging blir ved dimensjonerende byge 10 min og areal 1,8ha ca 50l/s. I vedlegg 1 har vi beregnet størrelse på fordrøyningsmagasin som følge av utbygging og med utslipp tilsvarende som før utbygging. Vi trenger et åpent volum på ca 130m³ Ved bruk av sprengsteinsfylling og porevolum 20% trenger vi ca 1000m³ med sprengsteinsfylling. Endelig utforming og plassering vurderes etter at byggegrop er utsprengt. Felt B2 Overvann fra takflater fra nybygg ledes til fordrøyning som etableres ved ekstra undersprengning under hus/garasje. Avløp fra feltet blir tilknyttet overvannssystem i pkt E Avrenning før utbygging blir ved dimensjonerende byge 10 min og areal 1,8ha ca 20l/s. I vedlegg 2 har vi beregnet størrelse på fordrøyningsmagasin som følge av utbygging og med utslipp tilsvarende som før utbygging. Vi trenger et åpent volum på ca 29m³ Ved bruk av sprengsteinsfylling og porevolum 20% trenger vi ca 225m³ med sprengsteinsfylling. Endelig utforming og plassering vurderes etter at byggegrop er utsprengt. P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-notat-va-rammeplan Loddefjord felt 13 rev docx Side 5/7

6 Haugen VVA-prosjektering Felt B3 Overvann fra takflater fra nybygg ledes til fordrøyning som etableres ved ekstra undersprengning under hus/garasje/ballbane. Avløp fra feltet blir ledet ut i terreng til myr hvor ballbane er regulert. Avrenning før utbygging blir ved dimensjonerende byge 15 min og areal 1,2ha ca 25l/s. I vedlegg 3 har vi beregnet størrelse på fordrøyningsmagasin som følge av utbygging og med utslipp tilsvarende som før utbygging. Vi trenger et åpent volum på ca 48m³ Ved bruk av sprengsteinsfylling og porevolum 20% trenger vi ca 400m³ med sprengsteinsfylling. Endelig utforming vurderes i forbindelse med detaljplanleggingen. Felt B4 Overvann fra takflater fra nybygg ledes til fordrøyning som etableres ved ekstra undersprengning under hus/garasje. Avløp fra feltet blir tilknyttet overvannssystem øst for pkt B Avrenning før utbygging blir ved dimensjonerende byge 10 min og areal 0,3ha ca 6l/s. I vedlegg 4 har vi beregnet størrelse på fordrøyningsmagasin som følge av utbygging og med utslipp tilsvarende som før utbygging. Vi trenger et åpent volum på ca 13m³ Ved bruk av sprengsteinsfylling og porevolum 20% trenger vi ca 100m³ med sprengsteinsfylling. Endelig utforming og plassering vurderes etter at byggegrop er utsprengt. Felt B5 Overvann fra takflater fra nybygg ledes til fordrøyning som etableres ved ekstra undersprengning under hus/garasje. Avløp fra feltet blir tilknyttet overvannssystem lit øst for pkt C Avrenning før utbygging blir ved dimensjonerende byge 10 min og areal 0,5ha ca 6l/s. I vedlegg 5 har vi beregnet størrelse på fordrøyningsmagasin som følge av utbygging og med utslipp tilsvarende som før utbygging. Vi trenger et åpent volum på ca 18m³ Ved bruk av sprengsteinsfylling og porevolum 20% trenger vi ca 150m³ med sprengsteinsfylling. Endelig utforming og plassering vurderes etter at byggegrop er utsprengt. Felt A1 Overvann fra takflater fra nybygg ledes til fordrøyning som etableres ved ekstra undersprengning under hus/garasje. Avløp fra feltet blir ledet til terreng vest for pkt G. Avrenning før utbygging blir ved dimensjonerende byge 10 min og areal 0,38ha ca 6l/s. I vedlegg 6 har vi beregnet størrelse på fordrøyningsmagasin som følge av utbygging og med utslipp tilsvarende som før utbygging. Vi trenger et åpent volum på ca 15m³ Ved bruk av sprengsteinsfylling og porevolum 20% trenger vi ca 120m³ med sprengsteinsfylling. Endelig utforming og plassering vurderes etter at byggegrop er utsprengt. Beregningene er grove og basert på illustrasjon med hensyn på utnytting. I forrbindelse med innsending av VA-planer til godkjenning til Bergen kommune, VA-etaten bør følgende dokumentasjon sendes inn: - Valg av type fordrøyning - Dimensjonering av bassengets størrelse. - Utslippsmengde fra basseng (skal godkjennes av Bergen kommune VA-etaten) - Begrunnelse for valg av videreføring av avløp fra fordrøyningsmagasin (til terreng, bekkefar P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-notat-va-rammeplan Loddefjord felt 13 rev docx Side 6/7

7 evt lukket ledning) - Opplegg for drift og vedlikehold av basseng Haugen VVA-prosjektering Flomveier (kfr tegning og 002) I all overordnet planlegging er det viktig å fokusere hvilke konsekvenser store nedbørsmengder får for den nye utbyggingen og tilsvarende for dens omgivelser. I forbindelse med detaljering av vegene og utomhusarealene er det viktig å ha i tankene at disse må fungere som flomveier. Hinder må etableres slik at vannet som følger veiene, ikke forsvinner ut på plasser/steder hvor stor skade oppstår. Derfor er det også viktig å ha skikkelige veigrøfter. Åpne bekker må holdes åpne og vedlikeholdes med jevne mellomrom. De nye vegene må fungere som flomveier fra feltene og ledes ut i Kjøkkelvikdalen/Loddefjorddalen. Overflatevannet følger dagens vegsystem sydover med utløp i Bjørndalspollen. Ved planlegging av bebyggelse som avskjærer flomveger/bekker må det etableres traseer som tar vare på flomvegen, for eksempel ved støpekanter/steinsatte terrengrøfter som leder vannet utenfor bebyggelsen. Slik som byggeområdene i reguleringsplanen er plassert skulle det ikke være behov for å avsette et eget areal til flomveier. Dette må ivaretas i forbindelse med detaljutformingen av byggeområdet. LEDNINGSTRASEER TIL OFFENTLIG OVERTAKELSE Følgende ledningstraseer vil bli søkt overtatt til offentlig overtakelse: - Ny ø200mm vannledning mellom pkt A-H - Ny ø200mm spillvannsledning pkt A-E og ø150mm pkt E-H. - Ny ø300mm overvannledning pkt A-C, ø200mm overvannledning pkt D-I, K-J, E-L og ø300mm G-H-bekkeinntak. Bergen, Arne Haugen Vedlegg: Vedlegg 1. Dimensjonering av fordrøyningsmagasin B1 Vedlegg 2. Dimensjonering av fordrøyningsmagasin B2 Vedlegg 3. Dimensjonering av fordrøyningsmagasin B3 Vedlegg 4. Dimensjonering av fordrøyningsmagasin B4 Vedlegg 5. Dimensjonering av fordrøyningsmagasin B5 Vedlegg 6. Dimensjonering av fordrøyningsmagasin A1 Tegn B Rammeplan vann og avløp (M=1:1000) Tegn A Oversiktskart nedslagsfelt og flomveg til sjø (M=1:2000) P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-notat-va-rammeplan Loddefjord felt 13 rev docx Side 7/7

8 Haugen VVA- prosjektering Fabrikkgt. 7B 5059 BERGEN Tlf Fax PROSJEKT: Loddefjord reguleringsplan Lyderhornslien Sør DIMENSJONERING AV FORDRØYNINGSMAGASIN B1 Dato: IVF-kurve nr.50490; Bergen- Sandsli, Returperiode: 50 år t (min) I (m³/s*ha) N (m³/ha) A1 (ha) φ A2 (ha) φ φmidl V (m³) Utløp Magasin A1=veier + tak, A2=plener, Kapasitet ut fra fordrøyningsmagasin: ø160mm PVC SN8 fall 15 M = m³ Maks: 0.02 m³/s Magasin av sprengstein: M m³ Lengde 40.0 m Sprengsteinsfylling: Bredde 25.0 m n 0.2 Høyde 1.0 m³ Sikkerhetsfaktor: 1.52 Mb m³ Volum: TA-550 "Veiledning ved dimensjonering av avløpsledninger" fra SFT, "Retningslinjer for for overvannshåndtering i Bergen kommune" fra Bergen kommune og IVF-data for Bergen-Sandsli er benyttet i beregning. P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-fordrøyningsmagasin B1.xlsx Rådgivende ingeniør: Samferdselsteknikk

9 Haugen VVA- prosjektering Fabrikkgt. 7B 5059 BERGEN Tlf Fax PROSJEKT: Loddefjord reguleringsplan Lyderhornslien Sør DIMENSJONERING AV FORDRØYNINGSMAGASIN B2 Dato: IVF-kurve nr.50490; Bergen- Sandsli, Returperiode: 50 år t (min) I (m³/s*ha) N (m³/ha) A1 (ha) φ A2 (ha) φ φmidl V (m³) Utløp Magasin A1=veier + tak, A2=plener, Kapasitet ut fra fordrøyningsmagasin: ø160mm PVC SN8 fall 10 M = m³ Maks: 0.02 m³/s Magasin i sprengsteinsfylling: Porevolum 0.2 *) Topp magasin: Lengde 15.0 m Bunn magasin: Bredde 15.0 m Høyde *) 1.0 Volum: m³ Sikkerhetsfaktor 1.5 Rådgivende ingeniør: Samferdselsteknikk P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-fordrøyningsmagasin B2.xlsx

10 Haugen VVA- prosjektering Fabrikkgt. 7B 5059 BERGEN Tlf Fax PROSJEKT: Loddefjord reguleringsplan Lyderhornslien Sør DIMENSJONERING AV FORDRØYNINGSMAGASIN B3 Dato: IVF-kurve nr.50490; Bergen- Sandsli, Returperiode: 50 år t (min) I (m³/s*ha) N (m³/ha) A1 (ha) φ A2 (ha) φ φmidl V (m³) Utløp Magasin A1=veier + tak, A2=plener, Kapasitet ut fra fordrøyningsmagasin: ø160mm PVC SN8 (Di=103,6mm), fall 10 M = m³ Maks: 0.02 m³/s Magasin i sprengsteinsfylling: Porevolum 0.2 *) Topp magasin: Lengde 20.0 m Bunn magasin: Bredde 20.0 m Høyde *) 1.0 Volum: m³ Sikkerhetsfaktor 1.6 Rådgivende ingeniør: Samferdselsteknikk P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-fordrøyningsmagasin B3.xlsx

11 Haugen VVA- prosjektering Fabrikkgt. 7B 5059 BERGEN Tlf Fax PROSJEKT: Loddefjord reguleringsplan Lyderhornslien Sør DIMENSJONERING AV FORDRØYNINGSMAGASIN B4 Dato: IVF-kurve nr.50490; Bergen- Sandsli, Returperiode: 50 år t (min) I (m³/s*ha) N (m³/ha) A1 (ha) φ A2 (ha) φ φmidl V (m³) Utløp Magasin A1=veier + tak, A2=plener, Kapasitet ut fra fordrøyningsmagasin: ø110mm PVC SN8 (Di=103,6mm), fall 10 M = m³ Maks: m³/s Magasin i sprengsteinsfylling: Porevolum 0.2 *) Topp magasin: Lengde 10.0 m Bunn magasin: Bredde 10.0 m Høyde *) 1.0 Volum: m³ Sikkerhetsfaktor 1.5 Rådgivende ingeniør: Samferdselsteknikk P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-fordrøyningsmagasin B4.xlsx

12 Haugen VVA- prosjektering Fabrikkgt. 7B 5059 BERGEN Tlf Fax PROSJEKT: Loddefjord reguleringsplan Lyderhornslien Sør DIMENSJONERING AV FORDRØYNINGSMAGASIN B5 Dato: IVF-kurve nr.50490; Bergen- Sandsli, Returperiode: 50 år t (min) I (m³/s*ha) N (m³/ha) A1 (ha) φ A2 (ha) φ φmidl V (m³) Utløp Magasin A1=veier + tak, A2=plener, Kapasitet ut fra fordrøyningsmagasin: ø110mm PVC SN8 (Di=103,6mm), fall 10 M = m³ Maks: m³/s Magasin i sprengsteinsfylling: Porevolum 0.2 *) Topp magasin: Lengde 15.0 m Bunn magasin: Bredde 10.0 m Høyde *) 1.0 Volum: m³ Sikkerhetsfaktor 1.6 Rådgivende ingeniør: Samferdselsteknikk P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-fordrøyningsmagasin B5.xlsx

13 Haugen VVA- prosjektering Fabrikkgt. 7B 5059 BERGEN Tlf Fax PROSJEKT: Loddefjord reguleringsplan Lyderhornslien Sør DIMENSJONERING AV FORDRØYNINGSMAGASIN A1 Dato: IVF-kurve nr.50490; Bergen- Sandsli, Returperiode: 50 år t (min) I (m³/s*ha) N (m³/ha) A1 (ha) φ A2 (ha) φ φmidl V (m³) Utløp Magasin A1=veier + tak, A2=plener, Kapasitet ut fra fordrøyningsmagasin: ø110mm PVC SN8 (Di=103,6mm), fall 10 M = m³ Maks: m³/s Magasin i sprengsteinsfylling: Porevolum 0.2 *) Topp magasin: Lengde 12.0 m Bunn magasin: Bredde 10.0 m Høyde *) 1.0 Volum: m³ Sikkerhetsfaktor 1.6 Rådgivende ingeniør: Samferdselsteknikk P:\Prosjekt\P4611\DOK\4611-fordrøyningsmagasin A1.xlsx

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C.

REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING C. Vår referanse: 1208-notat-va-rammeplan Mjølkeråen rev 310516 Bergen, 23.05.2011 REV. 16.03.2017 REGULERINGSPLAN FOR MJØLKERÅEN, GNR 182 BNR 2 mfl RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER, TEGNING 1208-001C. OMFANG

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF REGULERINGSPLAN FOR STATSMINISTER MICHELSENS VEG NR. 61-69, GNR 13 BNR 54, 68, 84 M.FL. NY-PARADIS/PARADIS, BOLIGFELT KB4. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. 1. INNLEDNING Rammeplanen er utarbeidet for

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Nesveien, Bergen. opus bergen as. Informasjon. P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Nesveien, Bergen Informasjon Oppdragsgiver: TA 1 AS Oppdrag: P03015 Åsane bydel, Nesveien - VA-rammeplan Dato: 06-05-2014 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, ÅSTVEITVEIEN. EN. GNR. 209 BNR. 38, 483. REG. PLANID 62340000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 3813-notat VA-rammeplan Bergen, 30.09 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: GNR. 40, BNR VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. HJORTEVEGEN 3, BOLIGBLOKK. PLANID: 64910000. GNR. 40, BNR. 378. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1916-notat VA-rammeplan Bergen, 20.04.2016 Rev.: A- 19.05.2016 1. INNLEDNING VA-rammeplan

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien INNHOLDSFORTEGNELSE. opus bergen as. Informasjon opus bergen as INNHOLDSFORTEGNELSE FORSLAG VA RAMMEPLAN Laksevåg, gnr.158 bnr.103 m.fl. Damsgårdsveien 111 113 Informasjon Oppdragsgiver: Frydenbø Marina II AS Oppdrag: 14013 Damsgårdsveien 111-113 - VA-rammeplan

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF

Haugen VVA-prosjektering FABRIKKGT. 7B 5059 BERGEN TLF SKJOLDNES UTVIKLING AS. FANA, SUNDTS VEG. GNR. 40 BNR. 55 M. FL. REGULERINGSPLAN SKJOLDNES BOLIGER. P1734.00.00. RAMMEPLAN VANN OG AVLØPSLEDNINGER. Haugen VVA-prosjektering 1. OMFANG Reguleringsplanen

Detaljer

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon.

Innhold TILTAKSNOTAT. Hillertoppen VA-rammeplan. Tiltaksnotat. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. 4 Konklusjon. TILTAKSNOTAT Hillertoppen VA-rammeplan Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 26.05.2016 Prosjekt: Hillertoppen VA-rammeplan REV01: 03.02.2017 Notat vedr.: Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER.

BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. BERGEN KOMMUNE, BERGENHUS BYDEL. GEORGERNES VERFT NR. 6-8. DIKKEDOKKEN. GNR. 165 BNR. 556, 557, 559 M.FL. RAMMEPLAN VANN- OG AVLØPSLEDNINGER. Vår referanse: 2515-notat VA-rammeplan Bergen, 13.04 2015 1.

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri.

Felt F/K/I 01 er det tenkt å reise bygg for kombinert bruk innenfor reguleringsformålet. Dvs. butikker, kontorer, lager og lett industri. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. ÅSANE BYGGSENTER, GNR. 181 BNR. 5, 18 M. FL. PLANNR.: 1965.00.00 VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 6113-notat VA-rammeplan Bergen, 28.02 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 186 BNR 85 m.fl. Bekkjarvikveien Januar 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 186 Bnr 85 Bekkjarvikveien. Planområdet ligger ved Bekkjarviksveien 2. VA-rammeplanen

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato:

Helga Raa. Reguleringsplan , VA rammeplan Raa. Utgave: 01 Dato: Reguleringsplan 6172000, VA rammeplan Raa Utgave: 01 Dato: 2014-02-21 Reguleringsplan 6172000, VA_rammeplan_Raa 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: mfl, Bergen Tomteselskap, Svein Raa Rapportnavn: Reguleringsplan

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen. Januar 2014 V-Rammeplan SK GNR 22 BNR 579, 593, 623, 624 m.fl. Spelhaugen Januar 2014 Vedlagt er forslag til Rammeplan for V-ledninger lle beregninger vises i Vedlegg Ledninger i området I planområdet ligger en Ø100

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE

NOTAT NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE Oppdragsgiver: Mathis Tinne Oppdrag: 535198 Forprosjekt VA Nybuåsen Del: Dato: 2014-07-07 Skrevet av: Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Magnus Skrindo NOTAT VA NYBUÅSEN BOLIGOMRÅDE INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning

Notat MULTICONSULT. 1. Innledning Notat Oppdrag: VA-rammeplan Apeltunvegen Dato: 06. mai 2011 Emne: Oppdr.nr.: 612709 Til: Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten Kopi: Bergen Tomteselskap v/ Beate Høgh Utarbeidet av: Terje Loodtz Kontrollert

Detaljer

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei

Oppdrag: P VA-rammeplan Dato: Skrevet av: AO. VA-RAMMEPLAN for Cappesvei Oppdrag: P09025 - VA-rammeplan Dato: 2011-04-20 Skrevet av: AO VA-RAMMEPLAN for Cappesvei INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 EKSISTERENDE ANLEGG... 4 3 PLANLAGT SITUASJON...

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P SØKNAD GODKJENNING VA-RAMMEPLAN.

PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P SØKNAD GODKJENNING VA-RAMMEPLAN. Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Pb. 7700 5020 BERGEN Vår referanse: 3814-B01_2 Bergen, 25.11 2014 PROFIER AS. FYLLINGSDALEN, VESTLUNDVEIEN 9 - ØVRE FYLLINGEN. GNR. 25, BNR. 198, 199, 231 M.FL. P63480000.

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna. Januar 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 942 m.fl. Vollavegen Arna Januar 2015 Innledning VA-rammeplanen angår eiendom Gnr.287 Bnr. 942 Vollavegen Arna. Planområdet ligger ved Vollavegen 16-20. VA-rammeplanen beskriver

Detaljer

VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken

VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken HARSTADBEKKEN VAR-prinsipper ved utbygging av Harstadbekken 19.juni 2015 Carsten Hartig CH Consult AS 1 1. Generelt Som et grunnlag for detaljreguleringen for Eltonåsen har CH Consult AS fått oppgaven

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN

MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN Oppdragsgiver Arena Nord AS Rapporttype VA-rammeplan MYRDAL IDRETTSPARK VA-RAMMEPLAN 2 (9) VA-RAMMEPLAN Oppdragsnr.: 1350010856 Oppdragsnavn: Detaljregulering Myrdal idrettspark Dokument nr.: Filnavn:

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Prinsippløsning for vann og avløp, Falsens Vei 59 SSH FHE FHE REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Falsens Vei 59 DOKUMENTKODE 616506-1-RIVA-NOT-001 EMNE Prinsippløsning for vann og avløp TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Alliance Arkitekter AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan VANN- OG AVLØPSETATEN Fjøsangerveien 68 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 60 00 Organisasjonsnummer 974600951 va-kundeservice@bergen.kommune.no www.bergenvann.no Sweco Norge AS Avd Bergen Storetveitvegen

Detaljer

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING

VADMYRA BARNEHAGE DOKUMENTASJON FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRENERING DRENERING Komponenter i henhold til NS 3451 Bygningsdelstabell 712 Drenering 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner 731 Utendørs VA 1 BESKRIVELSE Overvannssystem, med sluk, stakekummer og overvannsrør,

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP

DIMENSJONERINGSGRUNN LAG FOR VANN OG AVLØP Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Kattemskogen Dato: 26.05.2015 Skrevet av: Leif Sverre Aune VA-DI MENSJONERI NGSNOTAT INNHOLD Dimensjoneringsgrunnlag for Vann

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6

VA-RAMMEPLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 5. 4 Overvannshåndtering 6 REGULERINGSPLAN BERGVEIEN 1 BERGEN - GNR/BNR 19/50 M.FL BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015

Klokkerjordet. Klokkerjordet. Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. Klokkerjordet Utvikling AS. 27. mars 2015 Klokkerjordet Redegjørelse for vann og avløpshåndtering. 1 Innhold 1. Eksisterende situasjon... 3 2. Forklaring utbygging... 5 3. Vannforsyning... 5 4. Spillvann... 6 5. Overvannshåndtering... 7 6. Konklusjon...

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato:

Eiut AS. VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2017-02-08 VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Utgave/dato: 1 / 8. feb. 2017 Arkivreferanse: - Oppdrag: 535246 Reguleringsplan Slettebakken

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05. opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: Solheimgaten 23 AS Oppdrag: P13041 Årstad bydel, Solheimsgaten 23 - VA-rammeplan Dato: 05.08-2015 Skrevet av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n

T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n T i l t a k s n o t a t V A - r a m m e p l a n Oppdrag: Skjoldskiftet VA-rammeplan Dato: 18.10.2013 Emne: VA-rammeplan for Gnr./Bnr. 42/409 m.fl. Oppdr.nr.: 99597001 Utarbeidet av: Karoline Stabell Holvik

Detaljer

4 Anbefalt kommunal sanering 5

4 Anbefalt kommunal sanering 5 REGULERINGSPLAN TROLLSKOGEN BARNEHAGE GNR/BNR 199/174 M.FL, BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENNHAUGEN VEST/STORETVEITVEGEN 144 GNR/BNR 13/629 M. FL. BERGEN KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENNHAUGEN VEST/STORETVEITVEGEN 144 GNR/BNR 13/629 M. FL. BERGEN KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRENNHAUGEN VEST/STORETVEITVEGEN 144 GNR/BNR 13/629 M. FL. BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen

Detaljer

4 Anbefalt kommunal sanering 5

4 Anbefalt kommunal sanering 5 REGULERINGSPLAN - BØNESBERGET, GNR 20/BNR 1716 M.FL. BERGEN KOMMUNE VA-RAMMEPLAN TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Pb 123 Fr.stad Norge TLF +47 411 47 139 v/hans Vebjørn Kristoffersen WWW cowi.no hvkr@cowi.no

Detaljer

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV

Harald Hårfagres gate 8. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave ASI KFA KFA CSV Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 21.10.16 Andreas Bakken Simonsen JST Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 21.10.16

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA

BOLIGOMRÅDE SKELLBUKTA FELT B14 RAMMEPLAN FOR VA NOTAT Dato 2017-08-03 Oppdrag Kunde Notat nr. 1 Til Reguleringsplan boligområde Skjellbukta Herleif Løkås Bodø kommune Rammeplan VA vedlegg til forslag om regulering Rambøll Mellomila 79 P.b. 9420 Sluppen

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18. Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Statsminister Michelsens vei 68, gnr. 13, bnr. 18 Til: Bergen kommune VA-etaten Dato: 12.05.2016 Prosjekt: Statsminister Michelsens vei 68 Rev.dato: Notat vedr.: Rammeplan vann, avløp og overvann

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

VA-RAMMEPLAN DOVIKBAKKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 6

VA-RAMMEPLAN DOVIKBAKKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Vannforsyning 3. 3 Spillvannshåndtering 6 BERGEN TOMTESELSKAP VA-RAMMEPLAN DOVIKBAKKEN REGULERINGSPLAN ADRESSE COWI AS Postbok 2564 Solheimsviken 5824 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Vannforsyning 3 3 Spillvannshåndtering

Detaljer

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Rammeplan VA HSA KAHB BA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Detaljregulering for gnr. 18 bnr 394 - Nygårdshaven, Søgne kommune DOKUMENTKODE EMNE Rammeplan VA TILGJENGELIGHET Åpen 313888-VAR-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Bjørn Andresen

Detaljer

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift.

Planen legger ikke opp til noen store endringer i forhold til tidligere situasjon da den midlertidige barnehagen var i drift. VA rammeplan Innledning Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver rammevilkår og prinsipielle løsninger for vannforsyning, avløpshåndtering og overvannshåndtering i forbindelse med detaljreguleringsplan

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse

Notat. Til: Aros. Fra: Mari Wigestrand. Dato: 18. desember 2014. VA beskrivelse Notat Til: Fra: Aros Mari Wigestrand Dato: 18. desember 2014 Emne: Bogafjell G5 VA beskrivelse Generelt I forbindelse med utbygging av Bogafjell i Sandnes kommune er det gjort en vurdering av kommunaltekniske

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon

Innhold VA-RAMMEPLAN. Sandsliparken Stortun. Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann. 1 Innledning. 2 Eksisterende situasjon VA-RAMMEPLAN Sandsliparken Stortun Til: Bergen kommune, VA-etaten Dato: 17.12.201 Prosjekt: Notat vedr.: Sandsliparken Stortun Rammeplan vann, avløp og overvann Fra: Sweco Norge AS E-post: trond.hjellbakk@sweco.no

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning.

Planforslaget viser til sammen ca 20 boenheter, samt lekeareal og atkomstløsning. Oppdragsgiver: Aina og Asbjørn Slettom Oppdrag: 532457 Detaljregulering Østveien 26 m.fl. Del: Dato: 2014-04-28 Skrevet av: Dag Arne Halvorsen Kvalitetskontroll: Magne Kløve KOMMUNALTEKNISK PLAN ØSTVEIEN

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

Sandbakkvegen. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Sandbakkvegen. Notat. Dato Fra Til. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Christian Sveen Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 01 1. utgave CSV SLF Klæbuvn. 196 b, Trondheim,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. FOLLDALEN, STEINSVIKEN OMRÅDET B8b i PlanID 15760000. VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. FOLLDALEN, STEINSVIKEN OMRÅDET B8b i PlanID 15760000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 8514-notat VA-rammeplan. Rev 07.05.15 Bergen, 07.05.15 BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL. FOLLDALEN, STEINSVIKEN OMRÅDET B8b i PlanID 15760000. VA-RAMMEPLAN. 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m².

Tette flater vei, plasser og tak til sammen 2627 m². Resterende areal er permeable flater bestående av grasdekke og vegetasjon, til sammen 6191 m². Lysås Eiendom AS Gamleveien 3 C, Lørenskog kommue RAPPORT OVERVANNSHÅNTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01. OVERVANNSHÅNDTERING OG VANN- OG AVLØPSANLEGG 01.01 Generelt Følgende rapport gjelder for overvannshåndtering

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage

VA- revidert Detaljregul. eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage revidert 11.9.2015 VA- rammeplan Detaljregul eringsplann for Årstad, gnr. 160, bnr. 180, mfl., Sletten. Barnehage 11.9.2015 VA-rammeplan 2 INNLEDNING Denne rammeplanen med tilhørende kartvedlegg beskriver

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Denne rammeplanen for VA er utarbeidet som et supplement til ny reguleringsplan for Moldalia i henhold til krav fra VA-etaten i Bergen kommune.

Denne rammeplanen for VA er utarbeidet som et supplement til ny reguleringsplan for Moldalia i henhold til krav fra VA-etaten i Bergen kommune. Oppdragsgiver: Bergen tomteselskap AS Oppdrag: 515037 Moldalia - reguleringsplan Del: VA-rammeplan Dato: 2008.02.20 Skrevet av: Anders A. Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN - MOLDALIA INNHOLD

Detaljer

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

A Notat VA-rammeplan Terje Eithun Hanna Hugosson Ruben Nordnes REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 615177-RIVA-NOT-001 EMNE VA-rammeplan TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER BKK AS OPPDRAGSLEDER Terje Eithun KONTAKTPERSON Stine Holmøy SAKSBEH Terje Eithun KOPI Gunnar Rosendahl,

Detaljer

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan

OPPDRAGSNUMMER STRANDVEIEN VA-rammeplan OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 1.10 - VA-rammeplan TILTAKSNOTAT Strandveien 1 VA-rammeplan Til: Skedsmo kommune VA-etaten Dato: 19.01.2016 Prosjekt: Strandveien 1 VA-rammeplan Rev 01: 11.10.2016 Notat

Detaljer

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport

VA - Rammeplan. Apalen. Rapport VA - Rammeplan Apalen Rapport 18.06.2013 Tittel: Rammeplan for vann, avløp Apalen RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Lindås kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Detaljer