Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss"

Transkript

1 Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Fredrikstad, Kirsten Aasen (s) Side1

2 Kontrollutvalget Moss møte Sakliste Side PS 13/11 Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll 3 PS 13/12 Prosjektplan - Dokumenthåndtering 4 PS 13/13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Kjøp av 9 konsulenttjenester PS 13/14 Tilbakemelding på revisjonsbrev nr. 1/2011 av PS 13/15 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 for Moss kommune 16 PS 13/16 MKEiendom KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet PS 13/17 Moss drift og anlegg KF - Kontrollutvalgets uttalelse til 74 årsregnskapet for 2012 PS 13/18 Moss Havn KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet PS 13/19 Referater og meldinger 114 PS 13/20 Eventuelt 132 Side2

3 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/69 Dokumentnr.: 6 Løpenr.: 51635/2013 Klassering: 192 Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /11 Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Til å undertegne og godkjenne protokollen sammen med utvalgets leder, velges.. og Fredrikstad, Vedlegg ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget har bestemt at utvalget skal velge to representanter til å undertegne og godkjenne protokollene sammen med utvalgets leder. Side3

4 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/60 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 55965/2013 Klassering: 188 Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /12 Prosjektplan - Dokumenthåndtering Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Prosjektplan «Dokumenthåndtering», godkjennes Fredrikstad, Vedlegg Prosjektplan «Dokumenthåndtering», datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. KU-sak 13/ (Justering av Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden ) 2. Bystyresak 5/12, (Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden ) 3. KU-sak 12/3, (Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden ) Saksopplysninger I henhold til justert forvaltningsrevisjonsplan for , er prosjektet vedrørende dokumenthåndtering og journalføring det neste på planen. Prosjektet står omtalt i planen: «Arkivlova med forskrifter, den nye offentleglova, samt en stor del av særlovgivningen, stiller strenge krav til dokumenthåndtering og journalhåndtering i offentlige virksomheter. Revisjonens erfaring fra tidligere forvaltnings- og regnskapsrevisjoner viser at dette ikke alltid etterleves i kommunen. Rett regeletterlevelse er svært viktig for kommunens evne til å begrunne og etterprøve egne beslutninger, samt ivareta rettssikkerheten til kommunens brukere på en rekke områder. Kommunen har innført elektronisk arkiv, men samtidig opplever de eksempelvis problemer knyttet til grensesnittet mellom hovedarkivsystem og de ulike fagsystemene.» Revisjonen foreslår to problemstillinger: Hvordan sikrer kommunen at dokumenter håndteres i tråd med kravene i arkivloven? Hvordan følges det arkivfaglige arbeidet i virksomhetene opp? Side4

5 Revisjonen regner med at det vil ta ca. 300 timer å gjennomføre dette prosjektet (+/- 10 5), og det vil være ferdig til behandling i kontrollutvalget i september. Vurdering Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i forvaltningsrevisjonsplanen. Ressursbruken synes i utgangspunktet rimelig. Revisjonen har nylig gjennomført tilsvarende prosjekt i Sarpsborg og Fredrikstad. Det er mulig at det burde ha påvirket ressursbruken i Moss. Revisjonen kan svare nærmere på det i møtet. Side5

6 Dokumenthåndtering Moss kommune Prosjektplan Rolvsøy 15. april 2013 Side6

7 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET I henhold til kommuneloven 78 nr. 2 og forskrift om revisjon kapittel 3, skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt bystyret den , sak PS 12/3 og i henhold til denne er et prosjekt vedrørende dokumenthåndtering og journalføring det neste på planen. «Arkivlova med forskrifter, den nye offentleglova, samt en stor del av særlovgivningen, stiller strenge krav til dokumenthåndtering og journalhåndtering i offentlige virksomheter. Revisjonens erfaring fra tidligere forvaltnings- og regnskapsrevisjoner viser at dette ikke alltid etterleves i kommunen. Rett regeletterlevelse er svært viktig for kommunens evne til å begrunne og etterprøve egne beslutninger, samt ivareta rettssikkerheten til kommunens brukere på en rekke områder. Kommunen har innført elektronisk arkiv, men samtidig opplever de eksempelvis problemer knyttet til grensesnittet mellom hovedarkivsystem og de ulike fagsystemene.» 2. PREMISSER FOR PROSJEKTARBEIDET Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeide med prosjektet. Det gis mulighet til å endre problemstillinger og avgrensninger hvis det oppstår uforutsette forhold som har betydning for prosjektet. Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner. 3. PROBLEMSTILLINGER Hvordan sikrer kommunen at dokumenter håndteres i tråd med kravene i arkivloven? Hvordan følges det arkivfaglige arbeidet i virksomhetene opp? I følge arkivlova har offentlige organ plikt til å ha et arkiv. Arkivet skal sikre at dokumenter trygges som informasjonskilde i nåtid og ettertid. Arkivforskriften er hjemlet i arkivloven og gir mer detaljerte rutiner for håndteringen av arkivfunksjonen i offentlig forvaltning. I dette prosjektet vil revisjonen gjennomgå kommunens system, det vil si om dokumentasjon, rutiner og prosedyrer knyttet til arkivhåndteringen er i tråd med lovverket. Revisjonen vil også undersøke hvorvidt overgangen fra fysisk til elektronisk arkiv er ivaretatt i dette systemet. 4. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier, også kalt "foretrukket praksis", er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriterier: Lov om arkiv (arkivlova) av nr. 126 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av nr. 16 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av nr.00 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av nr. 31 Forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften) av nr.1193 Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) av nr Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (behandling av offentlige arkiver) av nr Arkivhåndboken for offentlig forvaltning 2010 østfold kommunerevisjon iks 2 Side7

8 5. METODISK TILNÆRMING OG GJENNOMFØRING Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet nedenfor: Problemstillinger Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse metode Problemstilling 1 Hvordan sikrer kommunen at dokumenter håndteres i tråd med kravene i arkivloven? Se punkt 4 Rutiner og dokumenter Intervju Dokumentanalyse Mappegjennomgang Problemstilling 2 Hvordan følges det arkivfaglige arbeidet i virksomhetene opp? Se punkt 4 Rutiner og dokumenter Intervju Dokumentanalyse Mappegjennomgang Spørreundersøkelse 6. PROSJEKTORGANISERING, RESSURSBEHOV OG FREMDRIFTSPLAN Prosjektdeltakere Lena Longva-Stavem forvaltningsrevisor Lene Brudal - forvaltningsrevisor Anders Svarholt - oppdragsansvarlig revisor Prosjektperiode Mai- september 2013 Antall timer 300 timer +- 10% Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Moss kommune Fremdrift Ferdig Når prosjektplan er godkjent i KU 25. april 2013 Når rapport er sendt til rådmannen August 2013 Når rapport er sendt til ØKUS September 2013 østfold kommunerevisjon iks 3 Side8

9 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/60 Dokumentnr.: 24 Løpenr.: 52758/2013 Klassering: 188 Saksbehandler: Anne-Karin F. Pettersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Kjøp av konsulenttjenester Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Oppdatert oversikt over status Kjøp av konsulenttjenester, tas til orientering 2. Saken sendes til bystyret til orientering. Fredrikstad, Vedlegg: 1 Oppdatert status kjøp av konsulenttjenester Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. E-post fra sekretariatet til rådmannen om status for oppfølging (purring), datert Brev fra sekretariatet til rådmannen (status for oppfølging) 3. Bystyresak 102/12, Forvaltningsrevisjonsrapport: Kjøp av konsulenttjenester oppfølging av vedtak 4. Formannskapssak 077/12, (rådmannens oppfølging av vedtak) 5. Bystyresak 046/12, (rapport) 6. KU-sak 12/11, (rapport) 7. KU-sak 11/27, (prosjektplan) 8. Bystyresak 032/10, (Plan for forvaltningsrevisjon ) 9. KU-sak 10/14, (Plan for forvaltningsrevisjon ) Saksopplysninger I 2012 ble rapporten «Kjøp av konsulenttjenester» behandlet i bystyret: Side9

10 Rapporten viste at Moss kommune til en viss grad har etablert og implementert et system for internkontroll som er egnet til å sikre etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser. Rapporten avdekket imidlertid en rekke svakheter i internkontrollen som bystyret påla rådmannen å rette opp. Rapporten ble behandlet i bystyret sak 046/12. Bystyret ba rådmannen om at hun: oppdaterer delegeringsreglement/fullmakter som beskriver fordeling av ansvar og myndighet sørger for skriftlig delegering fra virksomhetsledere prioriterer og iverksetter opplæring i kommunens innkjøpssystemer oppdaterer kommunens økonomihåndbok videreutvikler e handelssystemet og tilbyr opplæring iverksetter tiltak for å fremme lojalitet ovenfor inngåtte rammeavtaler gjennomfører risikovurderinger på overordnet nivå knyttet til innkjøp og etablerer en planmessig oppfølging av hele internkontrollen vurderer ressurssituasjonen med tanke på å styrke innkjøpstjenesten har fokus på etterlevelse av regelverket omkring offentlige anskaffelser i forbindelse med enkeltkjøp av konsulenttjenester vurderer å systematisere arbeidet med behovsvurdering i forkant av kjøp av konsulenttjenester, kompetanseoverføring og evaluering i etterkant Bystyret ba rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til formannskapet og i det påfølgende bystyremøte Dette har rådmannen gjort. I Bystyresaken (102/12) framgår det at rådmannen har iverksatt flere prosesser og tiltak i sakens anledning, Til saken var det lagt ved en tabell viste en tidsplan for gjennomføring tiltakene. Bystyret viste for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, blir fulgt opp. Bystyret ba om at kontrollutvalgets oppfølging skulle framkomme i kontrollutvalgets årsrapport for Kontrollutvalget drøftet eventuell videre oppfølging av dette prosjektet i sitt møte (sak 12/36). Kontrollutvalget besluttet å følge opp saken ved å spørre rådmannen om en kort status for gjennomføringen av tiltakslisten. Svaret fra rådmannen ligger vedlagt (mottatt ). Det framgår av statuslisten at det gjenstår å iverksette oppdatering av økonomiplanen samt å videreføre e-handel. Vurdering Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at rådmannens informasjon om status for oppfølging av rapporten, tas til orientering. Saken sendes til bystyret til orientering. Side10

11 OPPDATERT OVERSIKT OVER STATUS KJØP AV KONSULENTTJENESTER. Tiltak Premisser/forutsetninger Tidsfrister Oppdatert Mars 2013 Oppdatere nytt delegeringsreglement/ fullmakter som beskriver fordeling av ansvar og myndighet. Bystyrets vedtak om reglement for folkevalgte organer og delegering for Moss kommune. November 2012 Nytt reglement vedtatt i bystyret Sørge for skriftlig delegering fra virksomhetsledere (nytt videredelegeringsreglement) Generell tekstdel videredelegeringen 2009 fra rådmannen begrenset seg ned til virksomhetsledere November 2012 Er under forberedelse Prioriterer og iverksetter opplæring i kommunens innkjøpssystemer. Målgruppe: Ledere og innkjøpere. Tema: - Regelverk - Etikk - Rammeavtaler Oktober 2012 Opplæringsdag for over 100 ansatt gjennomført Videreutvikle ehandelssystemet og tilbyr opplæring. Opplæring er påbegynt Høsten 2012 Ikke helt fullført pga. ressurssituasjon Iverksetter tiltak for å fremme lojalitet ovenfor inngåtte rammeavtaler. - Distribusjon av informasjon - Fokus i ledergrupper - Kontroll/rapportering Fra høsten 2012 Tas opp i jevnlige møter i interne nettverk Oppdaterer kommunens økonomihåndbok Utarbeide økonomireglement Høsten 2012 Ikke gjennomført ennå. Gjennomføre risikovurderinger på overordnet nivå knyttet til innkjøp og etablere en planmessig oppfølging av hele internkontrollen. Systemnivå: Utarbeide/tilpasse prosedyre Kompetanse utarbeidelse av kravspesifikasjoner mv. Høsten 2012 Blir en del av det elektroniske kvalitetssystemet som innføres. Vurdere å systematisere arbeidet med behovsvurdering i forkant av kjøp av konsulenttjenester, kompetanseoverføring og evaluering i etterkant. Utarbeide skjema i forhold til behovsvurdering av kompetanse og/eller kapasitet. Høsten 2012 Omhandles i innkjøpsrutinens pkt 4, fase 1. Ikke startet et systematisk arbeid pga. ressurser, men det er innført kompetanse og bemanningsplaner våren Side11

12 2013. Ha fokus på etterlevelse av regelverket omkring offentlige anskaffelser i forbindelse med enkeltkjøp av konsulenttjenester. Informasjon og oppfølging. Fra høsten 2012 Konkret fokus i enkeltsaker sist anbudskonkurranser om Medarbeiderundersøkelser og om Områdereguleringer. Vurderer ressurssituasjonen med tanke på å styrke innkjøpstjenesten. Nyopprettet stilling utlyst. Tiltredelse stilling primo August/ september 2012 Ekstra ressurs er på plass fom Side12

13 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/59 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 56704/2013 Klassering: 187 Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /14 Tilbakemelding på revisjonsbrev nr. 1/2011 av Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar «Revisjonens tilbakemelding på revisjonsbrev nr. 1/2011 av , til etterretning 2. Revisjonsbrev nr. 1/2011 lukkes Fredrikstad, Vedlegg Revisjonens tilbakemelding på revisjonsbrev nr. 1/2011av , datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Revisjonsbrev nr. 1/2011, datert Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet den i sak 11/19 - Revisjonsbrev nr. 1/2011. I revisjonsbrevet viste revisor til Kommunal- og regionaldepartementet brev av 7.april 2010 (jfr. Kommunelovens kapittel 8) om presisering av investeringsbudsjett og regnskap er ettårig og ikke års uavhengig. Revisjonen redegjorde i revisjonsbrevet for at kommunen i 2010 har hatt en praksis der investeringsbudsjettet var års uavhengig og ubrukte bevilgninger overførtes til neste år. Videre så ble ikke investeringsprosjekter med budsjettavvik rebudsjettert. Revisjonen var av den oppfatning ut i fra forskriftens og departementets presisering av 7. april 2010 at vedtak fra tidligere år ikke kan videreføres. Revisjonen forutsatte at fra inneværende år blir alle investeringsprosjekter som ikke er avsluttet på det enkelte år Side13

14 fremmet som sak for kommunestyret inkludert rebudsjettering, innen utløpet av regnskapsåret. Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet jmf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Bestemmelsen innebærer en plikt for kontrollutvalget til å påse at skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt opp. Revisjonen har i brev datert gitt kontrollutvalget en tilbakemelding på overnevnte forhold. Revisjonen konkluderer nå med at Moss Kommunale Eiendom KF har fulgt opp revisjonsbrevet ved at Bystyret i møte fattet følgende vedtak i sak 142/12: Endrede budsjetter for årene som presentert i saken vedtas, med de endringer som eventuelt ble enstemmig vedtatt». Det betyr at ubenyttede bevilginger i pågående investeringsprosjekter er blitt rebudsjettert. Revisjonen vurderer at tidligere praksis er endret og at foretaket foretar rebudsjettering av ubenyttede midler i henhold til presiseringen som er gitt fra KRD og mener derfor at revisjonsbrev nr. 1/2011 kan lukkes. Vi viser til vedlagte brev fra revisjonen. Vurdering Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens tilbakemelding på revisjonsbrev nr. 1/2011av , tas til etterretning. Det anbefales videre at revisjonsbrev nr. 1/2011 lukkes. Side14

15 Side15

16 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/58 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 34209/2013 Klassering: 186 Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /15 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 for Moss kommune Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskaper 2012 for Moss kommune som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 sendes bystyret med kopi til formannskapet. Fredrikstad, Vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 for Moss kommune 2. Revisjonsberetning for 2012 Moss kommune, datert 15. april Årsregnskapet for Moss kommune for (Eget vedlegg) 4. Kommunens årsberetning (Eget vedlegg) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I følge kommunelovens 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet , skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. I årsberetning fra kommunen skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultat. Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsberetning og revisjonsberetning er: kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar etter regnskapsåret kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars revisors beretning skal avgis innen 15. april Side16

17 I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, 6 - skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Forskriftens 7 sier videre at når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas i bystyret. Uttalelsen avgis til bystyret, kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. Vurdering Årsregnskapet, årsrapport og revisjonsberetning er avlagt innen gjeldende tidsfrister. Regnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Revisor har den 15. april 2013 avlagt revisjonsberetning for kommunens årsregnskap Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2012 inneholder flere forbehold. Revisjonens forbehold er tatt inn i kontrollutvalgets uttalelse. Påpekte avvik i revisjonsberetningen følges opp av revisor med nummererte brev. Revisjonen vil i det løpende arbeidet i 2013 følge opp påpekte avvik og rapportere til kontrollutvalget. Sekretariatet viser i denne sammenheng også til note 12 i årsregnskapet Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget dermed å avgi uttalelse til årsregnskapet 2012 for Moss kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 sendes til bystyret med kopi til formannskapet. Side17

18 Bystyret i Moss Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2013/ /2013-AKFP Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 for Moss kommune I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet til bystyret, før det endelig vedtas i bystyremøte. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. Kontrollutvalget har i møte 25. april 2013 behandlet årsregnskapet 2012 for Moss kommune. Ved behandling forelå kommunens årsregnskap, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen. Kontrollutvalget avgir herved følgende uttalelse til bystyret: Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter. Kommunens driftsregnskap 2012 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på kr ,03.- og regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,20. De mest betydelige avvikene I 2012 er følgende: Kommunens tjenesteområder har samlet et merforbruk på kr. 35,8 millioner, av dette står pleie- og omsorgstjenesten alene for 31,8 millioner. På inntektssiden er det største positive avviket vært skatt/rammetilskudd på 14,4 millioner. I tillegg er premieavvik (pensjonsberegninger) på 27,5 millioner i Revisjonen har avlagt en revisjonsberetning for 2012 datert 15. april Revisjonsberetningen er avlagt med følgende forbehold: Forskrift om årsregnskap og årsberetning 3 angir at drifts- og investeringsregnskapet skal stilles opp med regnskapsskjema 1B (Til fordeling drift) og 2B (Til investering i anleggsmidler). Regnskapet for 2012 mangler de to regnskapsskjemaene satt opp slik forskriften tilsier. På kommunens skattetrekkskonto er også midler for Krisesenteret i Moss IKS, Moss kirkelig fellesråd og Moss Kommunale Pensjonskasse inkludert. Disse er juridiske enheter utenfor kommunen og plikter å ha egne skattetrekkskontoer. Skattemidler som tilhører omtalte enheter skal ikke inngå i kommunens balansekonto. I årsberetningen på side 107 fremkommer at kommunens lønnslånsordning er finansiert med ubundne investeringsfond. Inndekning med kr ,58 er foretatt ved bruk av ubundne investeringsfond uten vedtatt finansiering. Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad E-postadresse: Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Bankkonto: Side18

19 Saksnummer 2013/ /2013 Av note 12 framgår at kommunen utbetaler i variabel lønn per måned ca kr. 11,0 mill inklusiv pensjon og arbeidsgiveravgift. Utgiftsføring for arbeid utført i desember 2012 foretas ved utbetaling i januar Ved utgiftsføring av variabel lønn skal iht. GKRS notat om grunnleggende prinsipper, anordningsprinsippet legges til grunn og utgiftsføres når den ansatte har levert ytelser de aktuelle lønnsutgiftene er relatert til. Kommunen har valgt å endre dagens praksis vedrørende periodisering av variabel lønn. Dette skal gjøres over flere år og i regnskapet for 2012 er det utgiftsført kr Etter vår mening skulle derfor investeringsregnskapet vært gjort opp med et udekket beløp på kr ,58 og driftsregnskapet med et merforbruk på kr ,80. Påpekte avvik i revisjonsberetningen følges opp av revisor med nummererte brev. Revisjonen vil i det løpende arbeidet i 2013 følge opp påpekte avvik og rapportere til kontrollutvalget. Kontrollutvalget viser i denne sammenheng også til note 12 i årsregnskapet Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2012/13. Kontrollutvalget merker seg at kommunens netto driftsresultat i 2012 utgjør 0,5 % av driftsinntekter. Fylkesmannens anbefalte nivå er minimum + 3 % for å opprettholde kommunens formue. Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2012 for Moss kommune og slutter seg til revisors beretning av 15. april Kirsten Aasen Leder av kontrollutvalget Kopi: Formannskapet Side19

20 Side20

21 Side21

22 ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT Saksnr.: 2013/59 Dokumentnr.: 4 Løpenr.: 34927/2013 Klassering: 187 Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kontrollutvalget Moss /16 Moss Kommunale Eiendomsselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 Sekretariatets innstilling Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til Moss Kommunale Eiendomsselskap KF årsregnskap for 2012 som vist i vedlegg Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2012 sendes bystyret i Moss Fredrikstad, Vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 2. Revisjonsberetning for 2012, datert 15. april Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Årsberetning/regnskap for Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger I henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet , 3 og 4 skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, balanseregnskap og noter. I tillegg skal foretaket utarbeide en årsberetning til kommunen hvor det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme foretakets stilling og resultat. Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsmelding og revisjonsberetning er: foretaket årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar etter regnskapsåret foretakets årsberetning utarbeides innen 31. mars revisors beretning skal avgis innen 15. april Side22

23 I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004, 6 - skal kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Forskriftens 7 sier videre at når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas i bystyret. Uttalelsen avgis til bystyret. Vurdering Årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning er avlagt innen gjeldende tidsfrister. Revisor har den 15. april 2013 avlagt revisjonsberetning for årsregnskap Revisor har avlagt revisjonsberetning uten presiseringer men med et forbehold. Revisjonen gir i revisjonsberetningen forbehold om at regnskapsskjema 2A viser vesentlige avvik mellom regulert budsjett og avlagt regnskap. Revisjonen forbehold vil følges opp med et nummerert brev. Revisjonen vil rapportere til kontrollutvalget når avviket lukkes. Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8 påsett at revisjonsmerknader nr. 1/2011er lukket. Det er ikke utstedt nummererte brev i Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2012 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet 2012 sendes bystyret i Moss. Side23

24 Bystyret i Moss Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2013/ /2013-BJGU Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2012 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget uttalelse til årsregnskapet til bystyret før det vedtas i bystyremøte. Kontrollutvalget har i møte 25. april 2013 behandlet årsregnskapet 2012 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF. Ved behandlingen forelå årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetningen. Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til foretakets årsregnskap for 2012: Avleggelsen av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i samsvar med lov og forskrifter. Foretakets årsregnskap for 2012 viser et netto driftsresultat på kr og et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr Revisor har avlagt revisjonsberetning den med et forbehold. Følgende forbehold er tatt: Regnskapsskjema 2A viser vesentlige avvik mellom regulert budsjett og avlagt regnskap. Årsbudsjettet, herunder investeringsbudsjettet, er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret jfr. kommuneloven 46 nr.1. Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i det aktuelle budsjettår jfr. kommunelovens 46 nr.3. Kravet til budsjettreguleringer må ses i sammenheng med de alminnelige kravene til årsbudsjett dvs. budsjettbalanse, realisme og hjemmel for å disponere midler. De vesentlige avvikene i kommunens regulerte investeringsbudsjett viser manglende realisme. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, men beløpene i årsregnskapet stemmer ikke med regulert investeringsbudsjett.. Påpekte forbehold i revisjonsberetningen følges opp av revisor med nummerert brev. Revisjonen vil i det løpende arbeidet i 2013 følge opp påpekte avvik og rapportere til kontrollutvalget. Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad E-postadresse: Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Bankkonto: Side24

25 Saksnummer 2013/ /2013 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8, påsett at revisjonsmerknad nr. 1/2011er lukket. Det foreligger ikke nummererte revisjonsbrev fra året Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til regnskapet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF for 2012, og slutter seg til revisors beretning av 15. april Kirsten Aasen Leder av kontrollutvalget Side25

26 Østfold kommunerevisjon IKS Interkommunal revisjonsordning for kommunene i Østfold Org.nr.: Til bystyret i Moss kommune Kopi: Kontrollutvalget Formannskapet Daglig leder Styret MKE REVISORS BERETNING Uttalelse om særregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF som viser et netto driftsresultat på kr ,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, driftsregnskap 1 og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 1 Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale foretak viser til regnskapsforskriften 3. Det er derfor valgt å bruke begrepene "driftsregnskap og investeringsregnskap fremfor begrepene driftsdel og investeringsdel som benyttes i vedlegg til forskriften. Side26

27 Konklusjon Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Moss Kommunale Eiendomsselskap KF per 31. desember 2012, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon med forbehold om budsjett Regnskapsskjema 2A viser vesentlige avvik mellom regulert budsjett og avlagt regnskap. Årsbudsjettet, herunder investeringsbudsjettet, er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret jfr. kommuneloven 46 nr.1. Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i det aktuelle budsjettår jfr. kommunelovens 46 nr.3. Kravet til budsjettreguleringer må ses i sammenheng med de alminnelige kravene til årsbudsjett dvs.budsjettbalanse, realisme og hjemmel for å disponere midler. De vesentlige avvikene i kommunens regulerte investeringsbudsjett viser manglende realisme. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, men beløpene i årsregnskapet stemmer ikke med regulert investeringsbudsjett. Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Rolvsøy den Jolanta Betker Oppdragsansvarlig revisor Side27

28 Side28

29 Side29

30 1: Innledning og oppsummering 1.1 Fakta om MKEiendom Navn : Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Organisasjonsform : Kommunalt foretak Organisasjonsnummer : Eier : Moss kommune Etablert : Adresse : Torderød gård på Jeløy, Moss Antall medarbeidere : 18 pr Webadresse : E-post : MKEiendoms organisasjonskart Bystyret MKEiendoms styre Daglig leder Marked Vedlikehold Drift HMS Byggeprosjekter Økonomi/ Merkantile MKEiendom har følgende hovedansvarsområder: - Stå ansvarlig for drift og vedlikehold av eiendommene i samsvar med de husleiekontraktene som inngås med brukerne. - Sørge for en utvikling av de kommunale bygninger/ arealer med vekt på en effektiv utnyttelse av nedlagt kapital, med unntak av de eiendommer som ved politiske vedtak er definert som strategiske arealreserver. - Gjennom kjøp, salg og rehabilitering av eiendommer sørge for å tilfredsstille service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere. - Forestå byggherreoppgavene på vegne av Moss kommune. - Forvalte kommunens skadeforsikringspoliser. MKEiendom har arbeidet etter følgende mål i 2012: Skape en forståelse for økt vedlikehold av eiendomsmassen i framtiden slik at man kan opprettholde de verdier kommunen har i bygningsmassen. Oppnå et driftsresultat for i samsvar med kommunens budsjetterte resultatkrav. Ha en kvalitet og sikkerhet som tilfredsstiller de HMS-krav som stilles til vår rolle som eier og forvalter. I den interne virksomhetsplanen for 2012 var det lagt opp til et omfattende arbeide innenfor kvalitetsutvikling og sikring av interne prosesser. Arbeidet er i stor grad gjennomført i henhold til planen og ligger som grunnlag for det videre arbeidet i Ivareta anskaffelse av energi for kommunes bygg samt forestå enøk-tiltak på dette området. 3 Side30

31 1: Innledning og oppsummering 1.2 Oppsummering av 2012 Drifts- og investeringsregnskapet Driftsregnskapet viser et samlet mindreforbruk i 2012 på ca. 4,4 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er besparelse på energiutgifter som følge av den varme vinteren og lave energipriser. Reelt mindreforbruk er i overkant av en halv million kroner. Investeringsregnskapet for 2012 er avsluttet i balanse. Vedlikehold/HMS Det ble kjøpt vedlikeholds- og driftstjenester tjenester på til sammen kr. 25 millioner kroner ekskl. mva til kommunens boliger og bygningsmasse. Dette er omtrent 2 millioner kroner lavere enn i Renter Renteutviklingen ble noe annerledes enn forventet i perioden, noe som medførte en lavere rente enn forutsatt i budsjettet. Det ble derfor i løpet av 2012 i bystyret vedtatt en overføring av 3 millioner kroner av rentebudsjettet til saldering av Moss kommunes budsjett. Energi/enøk Arbeidet med Energi/enøk arbeidet har fortsatt stort fokus. Man har nå implementert sentral driftsstyring i 12 bygg. Fortsatt er det mye å rydde opp, da det avdekkes til dels store feil og mangler på de eksisterende anleggene. Det årsverket som tilkom i 2012 har gitt oss økt kunnskap og evne til selv å kunne gjøre tiltak innenfor området varme og ventilasjon på byggene. Det vil nok likevel ta noe tid før effekten av arbeidet slår ut i videre besparelser på energibudsjettet. Brannsikring Arbeidet med brannsikring har kommet langt. Av tyngre oppgaver gjenstår fremdeles noe branntetting i enkelte bygg. For øvrig arbeides det med fortløpende lukking av avvik i henhold til de 4-årsplaner vi har lagt fram for brannvesenet. I dette arbeidet prioriterer vi fortsatt avvik som går på personsikkerheten. Investeringsprosjektene MKEiendom hadde også i 2012 mange investeringsprosjekter løpende og det har vært en god framdrift på alle. Det var i løpet av året aktivitet innenfor 26 byggeprosjekter over investeringsbudsjettet i tillegg til kjøp av boliger/leiligheter. Av disse er de største prosjektene Skoggata bo- og servicesenter, nye Grindvold barnehage og oppgradering av Melløs stadion. Marked Foretaket har ansvaret for ca. 500 boliger i Moss kommune. Det har vært arbeidet med å bedre boligmassen ved at uhensiktsmessige boliger selges og at det anskaffes boliger tilpasset behovet. Vi ser for oss et tett samarbeid med den nye avdelingen for boligsosialt arbeid i det videre arbeid. 4 Side31

32 2. Presentasjon av aktiviteter Vedlikeholdsprosjekter I år har vi hatt et større kutt i vedlikeholdsbudsjettet, noe som har ført til at vi kunne utføre langt færre planlagte vedlikeholdsoppgaver enn vi ønsket. Likevel har vi brukt mye penger på å etterkomme offentlige krav (brann, legionella, elektriske anlegg, radon etc.). Vi har ikke kunnet kutte i offentlige krav som går på helse, miljø og sikkerhet. Når det gjelder brann har vi blant annet gjort en eller flere av følgende utbedringer på en rekke bygninger: branndører/dørmagneter, slepelister til branndører, nytt brannskille, branntetting/isolering av ventilasjonskanaler, branntekniske tegninger, nødlys, utbedring av avvik etter årlige kontroller/meldte avvik fra brukere. Det er også gjort en del arbeid med tekniske anlegg (varme- og ventilasjonsanlegg) på flere bygg med hensyn til å videreføre arbeidet med hensyn på sentralt driftsstyringsanlegg og arbeid med å energiøkonomisere byggene (ENØK). På grunn av kutt i det planlagte vedlikeholdet på over 6 millioner kroner, har dette gått vesentlig ut over planlagte oppgaver som har måttet bli skjøvet fram i tid. I tillegg til en del innvendige malerarbeider og oppussing av leiligheter, er her et litet knippe eksempler på arbeider vi har gjennomført. Ramberg skole Trappene opp til baldakinen på Ramberg skole har vært vanskelig å holde i orden på grunn av snø og is. I stedet for å fornye varmekablene, som er lite energiøkonomisk, har vi valgt å sette inn helt nye trapper med trinn av åpent tralleverk som snøen forsvinner i gjennom. I tillegg har skolen fått nytt kjøkken på SFO (bildet), nye dusjer i jentegarderoben og pusset opp et klasselandskap med omliggende rom. Parkteateret Inngangspartiet var svært slitt etter over 60 års bruk. Vi har fornyet gulv og vegger. Dette er et fint supplement til den nye kaféen i den gamle kiosken. 5 Side32

33 2. Presentasjon av aktiviteter 2012 I Sørtunveien og Skogbrynet på Orkerød har vi totalrenovert til sammen 3 hus som har blitt fine utleieleiligheter Verket skole Hele skolen har blitt taktekket (både gammel og ny del). Nøkkeland skole, gammel del (Kambo skole) har fått ny støttemur i indre skolegård. H A Reinertsgate På grunn av budsjettkutt har vi malt svært få hus i løpet av Denne 4-mannsboligen får være eksempel på en av de få bygningene som har fått utvendig maling. 6 Side33

34 2. Presentasjon av aktiviteter Investeringsprosjekter Grindvold barnehage Det var i økonomiplanen for at bystyret vedtok at det skulle bygges en ny barnehage som erstatning for Mosseporten og Grindvold barnehager. Barnehagen ble ferdigstilt sommeren 2012 og ble satt i drift i august 2012 som forutsatt i vedtaket. Grindvold barnehage har et flott og moderne bygg på 1800 m2 fordelt på to etasjer. 3 baser er lokalisert nede, hvorav en av dem er tilpasset handikappede barn. Barnehagen har plass til 125 barn i alder 0-6 år. I 2. etasje finner man to baser samt en romslig personalavdeling. Den er bygd med tanken på å tilby et døgnåpent tilbud en gang i fremtiden. Uteområdet i barnehagen består for det meste av en flott naturtomt hvor de største barna kan utfolde seg mellom trær, fjell, busker og lyng. Det nedre uteområdet er bygd med tanken på de minste barna, med mykt underlag og mange leker. Barnehagen har fått en maskot som heter Fabilus. Fabilus er en skulptur utformet av kunstneren Ellen Solberg. Skulpturen er 6 meter høy og har fått plass i et eget rom i hjertet av bygget. Barna har mye glede av å leke med Fabilus, den er både god å klatre i og å skli på. Barnehagen er bygd etter lavenergiprinsippet. Energiforbruket skal være 100 KW/m2/år. Oppvarmingen i barnehagen skjer ved en varmepumpe. Den bruker jordvarme fra fjell, spisslasten er fra en elektrokjele. Belysningen som er brukt i barnehagen er LED. Barnehagen er et stort løft for lokalmiljøet, uteområdet er åpent for alle og er mye brukt av naboene i helgene. 7 Side34

35 2. Presentasjon av aktiviteter 2012 Fabilus Belysning om kvelden på Grindvold barnehage 8 Side35

36 2. Presentasjon av aktiviteter 2012 Skoggata Bo- og servicesenter Fasade langs Skoggata Nytt bo- og servicesenter i Skoggata har vært kommunens største byggeprosjekt i 2012 til en budsjettert kostnad av kr. 167 mill. inkl. mva og eksklusiv tomtekostnader på ca. kr. 22 mill. I tillegg ble det bevilget kr. 1,0 mill. til omsorgsteknologi i bygget. Byggearbeidene ble påbegynt mai 2011 og ble i hovedsak ferdigstilt og overlevert desember Byggearbeidene har i noen grad vært preget av forsinkelser i fremdriften av ulike årsaker, men selve byggearbeidene har gått greit uten spesielle overraskelser eller uhell underveis. I 1. etasje er det kafé, kontorer, møterom, trimrom, rom for hår- og fotpleie. Frivillighetssentralen og Home Start har også fått plass her til sine kontorer og aktiviteter. Det finnes også en liten underetasje med tekniske rom, varemottak og laderom for elektriske rullestoler etc. Bygget er utstyrt med kunstnerisk utsmykking til ca. kr. 1,0 mill. i form av etsing av naturmotiver på glassrekkeverkene utenfor hver leilighet, steinskulpturer og innkjøpte foto-bilder. Bygningen er i tre fulle etasjer med halv 4. etasje med stor takterrasse. Den inneholder 50 leiligheter a 40 m2 og to ekteparleiligheter a ca. 50 m2, til sammen plass til 54 beboere. Leilighetene er organisert i bogrupper på 8 til 10 leiligheter rundt felles stue og spisekjøkken. 9 Side36

37 2. Presentasjon av aktiviteter 2012 Friske farger i trappen! Fra kaféen i 1. etasje 10 Side37

38 2. Presentasjon av aktiviteter 2012 En av de seks fellesstuene i beboeretasjene Fasader mot vandrehagen med uteplasser og beplantning (kommer). 11 Side38

39 3. Nøkkeltall 3.1 Finansforvaltning Fra 1. juli 2010 gjelder ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Det er Moss kommunes økonomiavdeling som har ansvaret for å rapportere samlet for konsernet henhold til ny forskrift og det vedtatte finansreglementet (B-122/10). 3.2 Nøkkeltall drift/investering/balanse ( Tusen kroner ) Bruttobudsjett (arter ) Husleieinntekter Ordinære renteutgifter Avdrag Driftsresultat kr Planlagt vedlikehold kr Samlet vedlikehold og drift Aktiverte investeringer kr Antall investeringsprosjekter Langsiktig gjeld inkl. pågående byggeprosjekter kr Se pkt. 4.1 for kommentarer på vedlikeholdspostene. 12 Side39

40 4. Kommentarer til regnskapstallene pr Driftsregnskap Budsjett- og regnskapsskjema, økonomisk oversikt samt driftsregnskap er trykket i MKEiendoms årsregnskap for Det vises til notene i regnskapet for pliktig tilleggsinformasjon. Årets regnskapsmessige mindreforbruk er kr ,-. I summen ligger: Kr ,- av overskuddet omfatter lavere energiutgifter enn hva som lå i budsjettet. Skal ifølge tidligere vedtak overføres fond. Kr ,- av overskuddet omfatter lavere renteutgifter enn hva som lå igjen i budsjettet. Skal ifølge tidligere vedtak overføres fond. Kr ,- sum premieavvik Premieavviket har tidligere år blitt overført fond. Det er flere betydelige avvik mellom regnskap og budsjett. De fleste av disse er det gjort rede for i de faste regnskapsrapporteringer i De største avvikene begrunnes slik: Lønnsutgifter (gruppe 10) Lønnsutgiftene er i utgangspunktet i tråd med budsjettet, men vi har i år flyttet lønnsutgiftene på prosjektlederne ut på de enkelte investeringsprosjektene. Dette gir et bedre bilde av lønnsutgiftene på kommunens eiendomsforvaltning og er i samsvar med Kostra-veilederen. Dette har gitt et stort avvik på lønnsutgiftene som kompenseres med tilsvarende mindreinntekt på honorarer fra investeringsprosjektene. Premieavviket var i 2012 kr ,-. Årslønn daglig leder var kr ,- pr Kjøp av tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon (gruppe 11/12) Samlede energiutgifter lå ca. 2,6 mill kroner under budsjett i 2012 grunnet den varme vinteren og lave energipriser. Dette er kommentert tidligere i rapporten. Både det løpende og planlagte vedlikeholdet har hatt store avvik. Samlet ligger regnskapet her ca ,- over budsjett ekskl. mva. R 2012 B 2012 R 2011 R 2010 Diff. B/R 2012 LØPENDE VEDLIKEHOLD OFFENTLIG KRAV PLANLAGT VEDLIKEHOLD EGENANDEL FORSIKRING SERVICEAVT. OG REP MATERIALER TIL EGENPROD SUM POSTENE Materialer til egenproduksjon er tatt i bruk etter at vaktmestrene ble ansatt. Det ble et merforbruk på bruk av konsulenter på ca ,- grunnet gjennomgang av byggeprosjektet på Nøkkeland skole samt ansettelse av ny daglig leder. For forsikringsordningen henvises det også til note 7. Kjøp av tjenester (gruppe 13) Se note 1 for interne kjøp. Revisjonen ivaretas av Østfold kommunerevisjon IKS med et revisjonshonorar i 2012 på kr ,-. Overføringsutgifter (gruppe 14) Overføring av momskompensasjon og andre budsjetterte overføringsposter til Moss kommune avviker alltid mot reelle regnskapstall. Disse er avstemt mot kommunen. Tap på fordringer ligger høyt grunnet nødvendig utgiftsføring av tidligere krav på husleie. Finansutgifter/avsetninger (gruppe 15) Renter (mindreforbruk ca kroner) ligger i denne gruppen. Det samme gjør årets samlede regnskapsmessig mindreforbruk (ca. kr. 4,4 millioner kroner) og avskrivninger (avvik kr. 2,8 millioner). Avvik på avskrivninger har ingen resultatmessig effekt og har tilsvarende motpost under gruppe 19 (Finansinntekter/bruk av fond). Overføring til investeringsregnskapet ble lavere enn budsjettert pga. lavere aggregert momskompensasjon på investeringer samt at posten av overbudsjettert. 13 Side40

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 09.05.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 4147 1166 eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: E-post møte, sendes kl. 12:00, 21.10 Tidspunkt: 21.10.2013 kl. 12:00 Etter avtale 10.9 2013 vedtak under Eventuelt: 1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB!

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 2040 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/

RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/ RISSA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Vår dato: Vår ref: 11.06.2014 alu/06/14 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører i Rissa kommune KONTROLLUTVALGET I RISSA KOMMUNE, MØTE

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 28.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 09.05.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1.

Kontrollutvalget i Røyrvik kommune har vedtatt at utvalgets møter er åpne, jfr. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 19, 1. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag 3.mai 2007 kl. 10.00 STED: Kommunestyresalen, Røyrvik Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28. april 2009 Møtetid: Kl. 08.30 (merk tida!) Møtested: Inderøyheimen, kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl. 11:00 Sted: Møterom 3. etg. Herredshuset NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 07.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 / 908 55 384,

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS

Årsrapport Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS Årsrapport 2016 Styrets beretning og regnskap Trondheim Havn IKS TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Til representantskapet i Trondheim Havn IKS UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset - inngang fra Tordenskioldsgate, møterom 3 i 2. etasje. (opp trappen og til høyre) Tidspunkt: 18.08.2015 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til

Detaljer

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 9. mai 2011 Møtetid: Kl Møtested: Grong kommune, Møterom 3

GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: 9. mai 2011 Møtetid: Kl Møtested: Grong kommune, Møterom 3 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2011 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, Møterom 3 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 22. juni 2011 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6. mai 2014 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 04.05.2015 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møtested: Råde rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 06.06.2011 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møteinnkalling Kontrollutvalget Hvaler Møtested: Rådhuset, møterom Stuevika Tidspunkt: 19.05.2011 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon 41471166 eller på e- post:

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24.04.2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen, Overhalla Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 9. mai 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Drengstua (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 13.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 006/10 Referatsaker 007/10 Orientering fra revisor

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 006/10 Referatsaker 007/10 Orientering fra revisor GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. mai 2010 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 1 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEBQK nr.2/

MØTEBQK nr.2/ 1. ma _` _ n_ mvv-.4.i -V A H/$5w 21+/5 2,2 'f ;g;*2%. 'WL i i 03; er MØTEBQK nr.2/2014370 i 13m.,MR, Kl/R, INNEHOLDER B-SAK: MØTE: MØTEDATO: FRA KL.: TIL KL.: Alstahaug kontrollutvalg 28.03.2014 10.00

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møteinnkalling Kontrollutvalget Sarpsborg Møtested: Rådhuset, møterom Roald Dahl Tidspunkt: 13.06.2017 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166, eller

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 29.04.2015 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13.

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. Orientering fra revisor - sak 007/15 vil bli behandlet i lukket møte jf. koml. 31.2, fvl. 13. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.04. 2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kontrollutvalget i Berlevåg kommune Dato: 8. juni 2016 Arkiv 416.5.1-5.2 Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kopi til: Kontrollutvalgets varamedlemmer. Rådmannen MØTEINNKALLING Det innkalles

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 Dato: 18.05.2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Først i møtet vil utvalget få informasjon om kommunens skatte- og årsregnskap for 2011 v/administrasjonen.

Først i møtet vil utvalget få informasjon om kommunens skatte- og årsregnskap for 2011 v/administrasjonen. Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, Kommunestyresalen Tidspunkt: 15.05.2012 kl. 09:00 Først i møtet vil utvalget få informasjon om kommunens skatte- og årsregnskap for 2011

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Møterom Dåapma NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem)

Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder), Carl-Otto Thommesen (medlem), Tom Rune Olsen (medlem), Ann Helen Storø (medlem) Møteprotokoll Bamble kontrollutvalg Dato: 24.04.2017 kl. 9:00 11:35 Sted: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Til stede: Møtende varamedlemmer: Bård Hoksrud (leder), Aase Kristine Salen Hagen (nestleder),

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB MERK TIDSPUNKTET! Møtested: Kantina, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 14.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Eidsberg Møtested: Eidsberg kommune, møterom Åsgaard 1 Tidspunkt: 22.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredikstad.kommune.no

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. april 2009 Møtetid: Kl. 10.30 Møtested: Fylkets Hus, møterom Bakarstu (3.etasje) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer