NOTAT GODKJENT BESLUTNINGSREFERAT. Nordisk Ministerråd EK-K. Sekretariatet. EK-K Møte 1/2007 torsdag den 22. mars kl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT GODKJENT BESLUTNINGSREFERAT. Nordisk Ministerråd EK-K. Sekretariatet. EK-K Møte 1/2007 torsdag den 22. mars kl."

Transkript

1 NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 1/2007 torsdag den 22. mars kl i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel Fax Jnr: Dato: GODKJENT BESLUTNINGSREFERAT 1 Godkjennelse av dagsorden Dok01 At EK-K godkjenner forslag til dagsorden. EK-K besluttet å behandle dagsordenspunkt 4- Økonomioversikt umiddelbart før dagsordenspunkt 17 Budsjett For øvrig ble forslag til dagsorden godkjent. 2 Godkjennelse av protokoll Dok02 Sekretariatet/formannskapet foreslår at dette punktet tas ut av dagsorden for å skape en enhetlig dokumentpraksis i NMR. Det foreslås at EK-K diskuterer saken under pkt. 5. EK-K besluttet i henhold til innstillingen. 3 Protokollering av Per Capsulam-beslutninger og generalsekretærbeslutninger Dok03 At EK-K protokollerer: Per Capsulam-beslutninger vedrørende: - Statutter Kulturkontakt Nord - Styre Kulturkontakt Nord - Sakkyndiggruppe kunst og kultur - Nordisk Råds musikkpris Nye vedtekter for Sakkyndiggruppe mobilitet- og residensprogrammet side 1 af 13

2 Generalsekretærbeslutninger vedrørende medlemmer i styrer, komitéer og sakkyndiggrupper: Områdedirektør Claus Ladegaard utses til ny dansk suppleant i styret for Nordisk Film- og TV-fond for resten av mandatperioden til Biträdande chefredaktör Ólafur Stephensen utses til islandsk medlem i sakkyndiggruppen for Nordisk Journalistcenter (NJC) for resten av mandatperioden til Leder Níels Einarsson erstatter Eiríkur Þorláksson som ny islandsk suppleant i NAPAs styre for resten av mandatperioden til Departementssekreterare Fredrik Björklund utses til nytt svensk medlem i Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK) i stedet for Jonas Raber for resten av mandatperioden til Andreas Perjus fortsetter som ålandsk representant i sakkyndiggruppen for Nordisk Computerspilprogram for resten av mandatperioden til Parlamentariker Guðrun Ögmundsdóttir utses til islandsk medlem i NIPÅs styre for resten av mandatperioden til Kontorchef Guðny Helgadóttir utses til ny islandsk observatør etter Þorgeir Ólafsson i styret for Nordens hus på Færøyene (NHFØ) for resten av mandatperiode til Kontorchef Elfa Ýr Gylfadóttir utses til islandsk suppleant i sakkyndiggruppen for Nordisk Journalistsenter (NJC) for resten av mandatperioden til Journalist Björn Häggblom utses til ålandsk medlem i sakkyndiggruppen for Nordisk Journalistcenter (NJC) for resten av mandatperioden til Journalist Kerstin Österman utses til ålandsk suppleant i sakkyndiggruppen for Nordisk Journalistcenter (NJC) for resten av mandatperioden til Mediakunstner Juha Huuskonen erstatter Marita Liulia som Finlands medlem i sakkyndiggruppen for kunst og kultur for resten av mandatperioden til Talman Barbro Sundback utses til Ålands medlem i styret for NIPÅ Nordens Institut på Åland for resten av mandatperioden til EK-K protokollerte ovenstående beslutninger. side 2 af 13

3 4 Økonomioversikt - Uforbrugte midler 2006 Dok04 Att ÄK-K tar informationen ad notam Saken ble behandlet i sammenheng med dagsordenspunkt 17 Budsjett 2008 og EK-K tok informasjonen til etterretning. BESLUTNINGS- OG DISKUSJONSSAKER 5 Dagsordenspunkt 2 Protokoll Dok05 At EK-K beslutter å fjerne dagsordenspunkt 2 Godkjennelse av protokoll fra EK-K/MR-Ks faste dagsorden. EK-K besluttet i overensstemmelse med innstillingen. 6 Profilering brev fra samarbeidsministrene at EK-K slutter seg til at brevet fra samarbeidsministrene kan besvares ved å redegjøre for den nye innrettingen av det nordiske kultursamarbeidet, konkretisert gjennom de fastlagte mål og virkemidler Dok06. EK-K sluttet seg til innstillingen, og poengeterte at en slik redegjørelse skal synliggjøre den politiske vilje bak strukturreformen, og fokusere på de langsiktige programmene. Det bør framgå tydelig hvilke hovedprogrammer som nå er fastlagt. side 3 af 13

4 7 EK-Ks rolle og arbeidssett Dok07 at EK-K diskuterer sin rolle og arbeidssett i den nye strukturen på basis av denne saksutredning og foreslår å legge den frem for MR-K 1/2007. at EK-K ber sekretariatet reservere DKK fra konto Disposisjonsmidler Kultur til dekning av møteutgifter i EK-K drøftet sin rolle og arbeidssett på basis av den fremlagte saksutredning og ga sekretariatet i oppdrag å utarbeide et konkret og mer utdypende diskusjonsgrunnlag som legges frem for EK-K 2/2007. Spørsmålet om å reservere DKK fra konto Disposisjonsmidler Kultur til dekning av møteutgifter i 2007 tas også opp på EK-K 2/07. 8 Der var bred enighed om, at EKK s rolle og arbejdsmetode i den nye struktur kun kunne diskuteres ud fra en helhedsbetragtning dvs., at man må se på det samlede administrative system (KKN, NMRS samt EKK) og hvilke opgaver de enkelte led skal løse i fremtiden og hvorledes samarbejdsrelationerne skal være. Mål- och resultatstyrningskontrakt mellan Nordiska ministerrådet och Kulturkontakt Nord Att ÄK-K diskuterar Kulturkontakt Nords utkast till mål- och resultatstyrningskontrakt och ger ministerrådssekretariatet sina synpunkter för en fortsatt dialog med Kulturkontakt Nord. Dok08 Att ÄK-K tar skriftligt beslut om Kulturkontakt Nords mål- och resultatstyrningskontrakt när det föreligger ett utkast som är färdig till slutlig godkännelse. ÄK-K beslöt att ge ministerrådssekretariatet i uppdrag att vidareutveckla Kulturkontakt Nords utkast till mål- och resultatkontrakt (bilaga 1) på basen av de krav som ÄK-K ställer på institutionen (bilaga 2). Ref. ÄK-K beslöt att ta skriftligt beslut om Kulturkontakt Nords mål- och resultatstyrningskontrakt, när det föreligger ett utkast som är färdig till slutlig godkännelse. ÄK-K poängterade att språkfrågan måste ordentligt beaktas i förberedelse av den nya versionen av kontraktet. ÄK-K underströk att det är väsentligt att, att allt möjligt görs (köp av utomstående hjälp, NMRS stöd) för att den första ansöknings-rundan kan inledas redan före sommaren ÄK-K tog till kännedom styrelseordförande Hanne Esmanns statusrapport till ÄK-K om etablering av Kulturkontakt Nord (bilaga 3). ÄK-K tog till kännedom ministerrådssekretariatets statusrapport för Kulturkontakt Nords websida och elektroniska ansökningssystem (bilaga 4). ÄK-K konstraterade att statusrapporten är också utdelad på möte 7/06, under punkt 16 Interrimløsninger Kulturkontakt Nord). side 4 af 13

5 9 Anställning av direktör för Kulturkontakt Nord (KKN) Att ÄK-K tillsluter sig styrelsens inställning och ber GS att ingå kontrakt med Bergljot Jonsdóttir. Do09 Ref. ÄK-K beslöt att tillsluta sig styrelsens i inställning och ber GS att ingå kontrakt med Bergljot Jonsdóttir. EK-K forutsetter at NMRS følger vanlige prosedyrer ved tilsetting av direktør i fremtiden. 10 Satsningsområde Russland Dok10 At EK-K godkjenner sekretariatets reviderte fremdriftsplan 2007 for utarbeidelse av Satsningsområdet Kultursamarbeid med Nordvest Russland (jf EK-K 7/2006) At EK-K godkjenner sekretariatets fremlagte forslag til diskusjonsgrunnlag for kultursamarbeid med NV-Russland og beslutter å anbefale for MR-K følgende: side 5 af 13

6 At MR-K på sitt møte 1/2007 drøfter Satsningsområdet Kultursamarbeid med NV-Russland på basis av Nordisk ministerråds sekretariats fremlagte diskusjonsgrunnlag med slike satsningsområder som det er redegjort for i dette saksdokument At MR-K gir Nordisk ministerråds sekretariat i oppdrag å ferdigutvikle Satsningsområdet på grunnlag av drøftelsene i MR-K 1/2007 samt å forankre arbeidet i Russland i dialog med myndighetene på nasjonalt og regionalt nivå. NMRs kontorer i Nordvest Russland (inkl. Kaliningrad) vil involveres i arbeidet. At MR-K gir sekretariatet i oppdrag å legge frem et ferdigutviklet strategidokument til Satsningsområdet Kultursamarbeid med NV- Russland med en konkret handlingsplan til behandling i MR-K 2/2007. At MR-K beslutter å avsette: DKK av Prosjektmidler Kultursamarbeid med NV- Russland og de baltiske land (prosjekt på budsjettpost 2203 jf EK-K 5/2005) til et dialogseminar med russiske myndigheter i juni 2007 for å forankre Satsningsområdet Kultursamarbeid med NV-Russland på nasjonalt og regionalt nivå i Russland DKK av ovennevnte prosjektmidler (prosjekt på budsjettpost 2203 jf EK-K 5/2005) til sektorfinansiering av en formannskapskonferanse om kultursamarbeid med Russland og EUs Nordlige Dimensjon i Kajaani i oktober (jf. Vedlegg NSK dagsordenspunkt 6: Ansøgninger til formandskabspuljen, 2. tildeling (Dok. 19/2007) DKK av ovennevnte prosjektmidler (prosjekt på budsjettpost 2203 jf EK-K 5/2005) til informasjonsseminarer om Satsningsområdet Kultursamarbeid med NV-Russland for russiske og nordiske kulturaktører. Seminarene arrangeres i samarbeid med NMRs kontorer i NV-Russland i slutten av 2007 etter at Satningsområdet er formelt vedtatt i MR-K 2/2007. EK-K godkjente sekretariatets reviderte fremdriftsplan 2007 for utarbeidelse av Satsningsområdet Kultursamarbeid med Nordvest Russland (jf EK-K 7/2006) EK-K besluttet at sekretariatets forslag til Satsningsområdet Kultursamarbeid med NV-Russland legges frem for MR-K 1/2007 og knyttes nærmere opp til Handlingsplan for Nordisk kultursamarbeid som er det strategiske verktøy for den nye strukturen. Satsningsområdet foreslåes knyttet til de nye programmene især kunstog kulturprogrammet som et underprogram for nordisk-russisk kultursamarbeid. EK-K besluttet at saken behandles i MR-K 1/2007 sammen med Satsningsområde Baltikum og Strategi for Barn og Unge under pkt. X Bidrag til revidert Handlingsplan for nordisk kultursamarbeid EK-K besluttet å anbefale for MR-K å avsette midler til dialogseminar, formannskapskonferanse og informasjonsseminarer i.h.t. sekretariatets forslag (jf. innstilling). side 6 af 13

7 11 Satsningsområde Baltikum Dok11 Att ÄK-K/MR-K före utgången av 2007 föreläggs ett förslag till handlingsplan på kulturområdet mellan Norden och Estland, Lettland och Litauen enligt riktlinjer i bilaga 1 (Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbeid med Estland, Latvia og Litauen ). Att ÄK-K ger sekretariatet i fullmakt att i samarbete med ordförandeskapet förbereda inriktningen på handlingsplanen på ett NB8- möte på ämbetsmannanivå. Att ÄK-K godkänner att sekretariatet i samarbete med ordförandelandet arrangerar NB8-mötet i samband med ÄK-K 3/07 och att sekretariatet inleder diskussioner med de baltiska regeringarna om relevanta myndighetskontakter på ämbetsmannanivå. Att ÄK-K tar till kännedom förberedelsen av NMRS mobilitetsprogram för Estland, Lettland och Litauen efter år 2007 enligt riktlinjer i bilaga 2 (Mobilitetsprogram for Estland, Letland og Litauen efter år 2007 procedurer og finansiering). Att ÄK-K noterar att MR-K har ansvar för att utveckla mobilitetsprogrammet Sleipnir till ett gemensamt nordiskt-baltiskt program samtidigt som kultursamarbetet med de baltiska länderna utvecklas. Att AK-K ger sekretariatet i uppdrag att undersöka intresset för ett nordiskt baltiskt mobilitetsprogram med gemensamt ägarskap, så att MR- K kan presentera en status för utvecklingsarbetet för NSK/MR-SAM i maj 2007 och så att MR-K kan ta beslut om mobilitetsprogrammet i oktober 2007 (MR-K 2/07). Att ÄK-K ger sekretariatet fullmakt att koppla de baltiska representanterna i EU:s kulturkommitté och Nordiska ministerrådets kontorer i Baltikum i utvecklandet av ett nordiskt-baltiskt mobilitetsprogram. ÄK-K beslöt att sekretariatet före utgången av 2007 förelägger MR-K ett förslag till handlingsplan på kulturområdet mellan Norden och Estland, Lettland och Litauen enligt riktlinjer i bilaga 1 (Retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbeid med Estland, Latvia og Litauen ). ÄÄK-K beslöt att ge sekretariatet fullmakt att i samarbete med ordförandeskapet förbereda handlingsplanen på ett NB8-möte på ämbetsmannanivå i samband med ÄK-K 3/07. ÄK-K tog till kännedom förberedelsen av NMRS mobilitetsprogram för Estland, Lettland och Litauen efter år 2007 enligt riktlinjer i bilaga 2 (Mobilitetsprogram for Estland, Lettland og Litauen efter år 2007 procedurer og finansiering) samt noterade att MR-K har ansvar för att utveckla mobilitetsprogrammet Sleipnir till ett gemensamt nordiskt baltiskt program samtidigt som kultursamarbetet med de baltiska länderna utvecklas. side 7 af 13

8 ÄK-K beslöt att ge sekretariatet i uppdrag att i samarbete med NMR:s informationskontorer i Baltikum undersöka intresset för ett nordiskt baltiskt mobilitetsprogram med gemensamt ägarskap, så att MR-K kan presentera en status för utvecklingsarbetet för NSK/MR-SAM i maj 2007 samt ta beslut om programmet i oktober 2007 (MR-K 2/07). ÄK-K beslöt att reservera DKK av projektmedel Kultursamarbete med Nordvästryssland och de baltiska länderna (projekt på budgetpost 2203, ÄK-K 5/2005) till NB8-aktiviteter inom satsningsområde Baltikum i år Nordisk Computerspilprogram - kriterier for udviklingsstøtte - revideret budget finansiering Dok12 At EK-K godkender kriterier for udviklingsstøtte 2007 og 2008 At EK-K godkender revideret budget 2007 At EK-K diskuterer finansiering af hele programmet og beslutter at anbefale ét af de fremlagte budgetscenarier til MR-K forud for beslutning af budget 2008 Under dette punkt deltager Erik Robertson, leder af Computerspilprogrammet Ref. Erik Robertson præsenterede kort sig selv, baggrunden for og indretningen af Nordisk Computerspilprogram, samt fremlagde forslag til krierier for udviklingsstøtte og budget for EK-K godkendte de fremlagte kriterier for udviklingsstøtte 2007 og 2008 EK-K godkendte revideret budget 2007 EK-K ønsker at afvente den planlagte evaluering i 2008 før budgetscenarier for diksuteres. Der fremlægges således ingen anbefaling til MR-K for nærværende. Danmark, Finland, Island og Norge gav udtryk for at Nordisk Computerspilprogram er et af de vigtigste strategiske satsningsområder for kulturministrene i mange år, samt at det er en vigtig satsning rettet mod børn og unge, hvorfor den oprindelig budgetplan for programmet bør følges. Sverige hänvisade till att frågan ännu inte stämts av politiskt, men menade att budgetbalansen mellan de tre programmen är viktig. Dette punkt blev direkte efterfulgt af punkt 17; Budget side 8 af 13

9 13 Fællesnordisk støtte til idrætssamarbejde fordeling af midler 2007 Dok13 at EK-K fordeler midlerne af budgetpost Nordisk Idrætssamarbejde således: Vestnorden Skoleidrætssamarbejdet: Samisk idrætssamarbejde: I alt: Bevillingen til Vestnorden fordeles således: Islands Idrætsforbund 50% Færøernes Idrætsforbund 25% under forudsætning af, at der fremover sker en mere tydelig prioritering af de områder, der fremgår af statutterne Grønlands Idrætsforbund 25% under forudsætning af, at der indsendes en tilfredsstillende rapportering for 2006 til sekretariatet at EK-K inviterer repræsentanter for de tre vestnordiske idrætsforbund til et kort møde i forbindelse med EK-K 3/2007. EK-K godkendte sekretariatets indstilling. 14 Scandinavian Design beyond the Myth evt. fortsetning på prosjektet Dok14 Att ÄK-K fastlägger beslut att avsluta världsturnén för utställningen Scandinavian Design Beyond the Myth så att den sista turnéplatsen är Zagreb i Kroatien på hösten ÄK-K beslöt att avsluta världsturnén för utställningen Scandinavian Design Beyond the Myth, så att den sista turnéplatsen är Zagreb i Kroatien på hösten Dagsorden MR-K 1/2007 Dok15 at EK-K diskuterer det vedlagte forslag til dagsorden. EK-K besluttet: At dagsordenspunktene 5 Satsningsområde Russland, 6- Satsningsområde Baltikum og 7 Børn og Unge, Strategi og Handlingsplan, skal behandles sammen under felles punkt: Bidrag til revidert Handlingsplan for nordisk kultursamarbeid At dagsordenspunkt 8 Formannskapsprojektene legges frem som en informasjonssak. At dagsordenspunkt 10 Søknad musikkeksport legges frem som en informasjonssak. side 9 af 13

10 At dagsordenspunkt 16 Kultursamarbeidet i EU ikke skal inngå i dagsorden. At dagsordenspunkt 9 Budsjett 2008, inkl. finansiering/computerspillprogram settes på dagsorden som første beslutnings-/diskusjonssak 16 Formannskapsprosjektene fordeling av midlene Dok16 At EK-K godkjenner den fremlagte oversikt over fordeling av Disposisjonsmidler til formannskapsprogrammet 2007 (sektorfinansiering) samt vedlagte tabell utarbeidet av formannskapet og foreslår å legge dem frem for MR-K 1/2007. EK-K godkjente den fremlagte oversikt over fordeling av Disposisjonsmidler til formannskapsprogrammet 2007 (sektorfinansiering) samt vedlagte tabell utarbeidet av formannskapet. 17 Budget 2008 Dok17 at EK-K drøfter de to framlagte forslag til foreløpig tallbudsjett for 2008, på de premisser som går fram av denne saksutredningen. I lys av drøftelsene og beslutningen vedr. dataspillprogrammets budsjett for , jf dagsordenspunkt 12, beslutter EK-K å anbefale ett av budsjettforslagene og eventuelt gir sekretariatet i oppdrag å revidere de fremlagte budsjettforslagene. at EK-K gir sekretariatet i oppdrag å utforme forslag til budsjettekster for MR-Ks samlede budsjett for EK-K godkjenner teksten per capsulam at EK-K anbefaler budsjettforslaget for MR-K og beslutter å fremlegge det for MR-K 1/ april at EK-K gir sekretariatet i oppdrag å utarbeide en søknad om midler fra disposisjonspuljen og at søknaden legges frem for MR-K ved skriflig prosedyre. Søknaden oversendes generalsekretæren senest den 13. april Dette punkt blev diskuteret i umiddelbar forlængelse af punkt 12: Nordisk Computerspilprogram. EK-K gav sekretariatet i oppdrag å utforme forslag til budsjettekster for MR-Ks samlede budsjett for EK-K godkjenner teksten per capsulam EK-K afventer en holdning fra Sverige, før EK-K anbefaler et budgetforslag for MR-K: Danmark, Finland, Island og Norge ønsker at indstille budgetforslag 2. Sverige ønsker at afklare det politiske standpunkt i forhold til den indbyrdes balance de 3 programmer imellem. Sverige vender tilbage inden 3 uger. Alternativt må EK-K indstille begge budgetforslag til diskussion på MR-K. side 10 af 13

11 EK-K gir sekretariatet i oppdrag å utarbeide en søknad om midler fra disposisjonspuljen og at søknaden legges frem for MR-K ved skriflig prosedyre. Søknaden oversendes generalsekretæren senest den 13. april EK-K besluttet at søknaden fokuserer på følgende områder (i prioritert rekkefølge): 1. Det nordiske språkfelleskapet de nordiske språks mangfold 2. Nabopolitikk og profilering av Norden i omverdenen især satsningsområder kultursamarbeid med Russland og med Estland, Latvia og Litauen. 18 Søknad - musikkeksport Dok18 At EK-K gir sekretariatet i oppdrag å besvare de nordiske eksportkontorenes brev med henvisning til Mobilitets- og residensprogrammet og Kunst- og kulturprogrammet. At EK-K diskuterer prinsippene omkring behandling av tilsvarende søknader/henvendelser fra kunst- og kulturfeltet og beslutter at tilsvarendse prosjektsøknader i fremtiden henvises til Kulturkontakt Nord for informasjon og rådgivning omkring nye støtteordninger og programmer for nordisk kultursamarbeid. EK-K ga sekretariatet i oppdrag å besvare de nordiske eksportkontorenes brev med henvisning til Mobilitets- og residensprogrammet og Kunst- og kulturprogrammet. EK-K sluttet seg til sekretariatets fremlagte innstilling om at tilsvarende prosjektsøknader i fremtiden henvises til Kulturkontakt Nord for informasjon og rådgivning omkring nye støtteordninger og programmer for nordisk kultursamarbeid. EK-K besluttet at svaret til de nordiske eksportkontorenes brev legges frem for MR-K 1/2007 til orientering. 19 Skriftlig spørsmål vedr. situasjonen for kulturtidsskrifter i Norden Dok19 At EK-K gir sekretariatet i oppdrag å utarbeide et forslag til svar vedr. situasjonen for de nordiske kulturtidskriftene. Brevet vil legge vekt på de mulighetene som kunst- og kulturprogrammets modul for kompetanseutvikling, formidling og kritisk diskurs åpner for når det gjelder formidling og profilering av nordisk kultur i Norden og verden for øvrig. Brevet vil også oppfordre kulturtidskriftene til å ta kontakt med Kulturkontakt Nord for informasjon og rådgivning om det nye programmet. At ovennevnte forslag til svar legges frem for MR-K ved skriftlig prosedyre. Et svar fra MR-K skal være Nordisk Råd i hende senest 3. april side 11 af 13

12 EK-K ga sekretariatet i oppdrag å utarbeide et forslag til svar vedr. situasjonen for de nordiske kulturtidskriftene. Brevet vil legge vekt på de mulighetene som kunst- og kulturprogrammets modul for kompetanseutvikling, formidling og kritisk diskurs åpner for når det gjelder formidling og profilering av nordisk kultur i Norden og verden for øvrig. Brevet vil også oppfordre kulturtidskriftene til å ta kontakt med Kulturkontakt Nord for informasjon og rådgivning om det nye programmet. EK-K besluttet å legge ovennevnte forslag til svar frem for MR-K ved skriftlig prosedyre. Et svar fra MR-K skal være Nordisk Råd i hende senest 3. april Rekommandasjoner fra Nordisk Råd (vedrørende rekommandasjon 14/2006 Rekommandasjon 14/2006 til NordiskMinisterråd - Styregruppe for håndtering af kulturel kompleksitet og fremme af sameksistens) Dok20 At EK-K slutter seg til sekretariatets fremlagte forslag til fremdrift vedr. håndtering av rekommandasjonen fra Nordisk Råd. At EK-K drøfter hvordan den videre dialogen med Nordisk Råd omkring rekommandasjonen vil kunne gjennomføres At EK-K gir sekretariatet i oppdrag å koordinere det videre arbeidet i.h.t. den foreslåtte prosessen. Ref. EK-K besluttet at sekretariatets fremstilling legges frem til behandling for MR-K 1/2007 Sekretariatet informerte EK-K om følgende: - at NSK får alle rekommandasjonssvar til godkjennelse fra fag-mr på møtet den 9. mai. - at NMR skal utarbeide svar kalt meddelelse - på denne rekommandasjonen til Nordisk Råd. Frist for svar er som på alle rekommandasjoner 1. juli for oversendelse til NR. 21 Vedtægtsændringer Nordisk Råds Filmpris Dok21 At EK-K anbefaler MR-K at tiltræde vedtægtsændring for Nordisk Råds Filmpris: fra og med 2008 nomineres 5 film (1 fra hvert land), og den nordiske jury består af 5 medlemmer (1 fra hvert land) At EK-K anmoder NMRS om at forberede et sæt ændrede vedtægter til endelig beslutning på MR-K EK-K besluttet: at anbefale MR-K at tiltræde vedtægtsændring for Nordisk Råds Filmpris: fra og med 2008 nomineres 5 film (1 fra hvert land), og den nordiske jury består af 5 medlemmer (1 fra hvert land) at anmode NMRS om at forberede et sæt ændrede vedtægter til endelig beslutning på MR-K side 12 af 13

13 Ref. EK-K bemærker, at de selvstyrende områders mulighed for nomineringer skal medtages som en særlig problemstilling i forbindelse med en forestående revision af vedtægterne for alle kulturpriserne INFORMASJONSSAKER 22 Nordisk Kulturforum en oppdatering At EK-K tar vedlagte informasjon til etterretning Dok22 Ref. EK-K tok orienteringen til etterretning, Det ble uttrykt ønske om løpende orientering omkring planlegning av fremtidige kulturforum. 23 Status strukturreformen Dok23 At EK-K tager orienteringen til efterretning EK-K tog informationen til efterretning. 24 Info-opplegg for ny struktur At EK-K tar informasjonen til etterretning Muntlig Vedl.brev (dok24) EK-K tok informasjonen til etterretning. 25 Kultursamarbeidet i EU At EK-K tar informasjonen til etterretning v/finland Ref. Formannskapet ettersender skriftlig informasjon. 26 Eventuelt - Opfølging av sprogdeklarasjonen EK-K tok informasjonen til etterretning. side 13 af 13

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

NOTAT. Godkjent beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd MR-K. Sekretariatet. MR-K Møte 3/2006 den kl i København.

NOTAT. Godkjent beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd MR-K. Sekretariatet. MR-K Møte 3/2006 den kl i København. NOTAT Nordisk Ministerråd Til MR-K Kopi Fra Sekretariatet Emne MR-K Møte 3/2006 den 1.11.2006 kl. 13.30 16.00 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna

Mobilitets och residensprogrammet de tre första modulerna NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 4/2006 den 30. mai 2006 kl. 10-14 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 16. april 2008 Mødested Sigtuna, Sverige

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 16. april 2008 Mødested Sigtuna, Sverige Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 16. april 2008 Mødested Sigtuna, Sverige Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Godkjent beslutningsreferat

Godkjent beslutningsreferat NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 6/2006 den 5. oktober 2006 kl. 10-16 i København Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 27. januar 2010 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, St. Strandstræde 18, 1255 København K sreferat Store Strandstræde

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Ministerrådssalen, Nordisk Ministerråds sekretariat, København Store Strandstræde 18 DK-1255 København

Detaljer

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM Mødetid 5. november 2009 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Beslutningsreferat. Danmark Karin Marcussen, kontorchef Peter van Zaane, fuldmægtig

Beslutningsreferat. Danmark Karin Marcussen, kontorchef Peter van Zaane, fuldmægtig Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for kultur, MR-K Mødetid 29. oktober 2008 Mødested Helsingfors Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Ikke til stede

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Ikke til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 5. september 2010 Mødested Qaqortoq, Grönland Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 3. december 2008 Mødested Ministerrådssalen, NMR, Store Strandstræde Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. juni 2015 Mødested København, NMRS sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 10. april 2008 Mødested Nordregios lokaler, Holmamiralens väg 10, Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Icke til stede Fra sekretariatet Gäster från Tillväxtanalys

Mødegruppe Mødetid Mødested Beslutningsreferat Til stede Icke til stede Fra sekretariatet Gäster från Tillväxtanalys Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 23. maj 2011-24. maj 2011 Mødested Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) JUNI 2006 Nordisk Ministerråd

SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) JUNI 2006 Nordisk Ministerråd SOCIAL OG HELSEMINISTRENE (MR-S) 11.-13. JUNI 2006 Nordisk Ministerråd GODKJENT REFERAT 14. juli 2006 Jnr. 43001.15.001/06 Bilag: 1. Deltagerliste 2. Dagsorden 3. Oppsummering av temadiskusjon 1. Godkjennelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDISK KULTURSAMARBEID 2007-2009

HANDLINGSPLAN FOR NORDISK KULTURSAMARBEID 2007-2009 HANDLINGSPLAN FOR NORDISK KULTURSAMARBEID 2007-2009 Innledning Nordisk Ministerråd (MR-K) besluttet den 26. oktober 2005 en omstrukturering av det nordiske kultursamarbeidet. Den nye strukturen for kultursamarbeidet

Detaljer

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/14 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning 2/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte

Mødegruppe Mødetid Mødested Referat 1/14 Godkjenning av dagsorden Bilag Kommentar Beslutning 2/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 22. januar 2014 Mødested København Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Beslutningsreferat. 43/08 Godkjenning av dagsorden. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 43/08 Godkjenning av dagsorden. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 24. september 2008 Mødested Møterom Solveig, Hanaholmen Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396

Detaljer

Det fellesnordiske kultursamarbeidet 2010 2012 mål og visjon

Det fellesnordiske kultursamarbeidet 2010 2012 mål og visjon Det fellesnordiske kultursamarbeidet 2010 2012 mål og visjon MÅL OG VISJON Det fellesnordiske kultursamarbeidet utgjør en sterk helhet. Samarbeidet har stor innflytelse på omverdenen og avspeiler grunnlaget

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 11/13 Godkjenning av dagsorden. 12/13 Kontrolloppgave Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 11/13 Godkjenning av dagsorden. 12/13 Kontrolloppgave Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 11. april 2013 Mødested Riksdagen, Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

Det fellesnordiske kultursamarbeidet mål og visjon

Det fellesnordiske kultursamarbeidet mål og visjon Det fellesnordiske kultursamarbeidet 2010 2012 mål og visjon 2 Det fellesnordiske kultursamarbeidet 2010 2012 mål og visjon Det fellesnordiske kultursamarbeidet 2010 2012 mål og visjon ANP 2010:754 Nordisk

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 41/12 Godkjenning av dagsorden. 42/12 Referat fra møtet i Gøteborg 25. september Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 41/12 Godkjenning av dagsorden. 42/12 Referat fra møtet i Gøteborg 25. september Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 29. oktober 2012 Mødested Riksdagen, Helsingfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 48/13 Godkjenning av dagsorden. 49/13 Godkjenning av referat fra septembermøtet i Torshavn.

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 48/13 Godkjenning av dagsorden. 49/13 Godkjenning av referat fra septembermøtet i Torshavn. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 28. oktober 2013 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Referat. 10/14 Godkjenning av dagsorden. 11/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte 22. januar Nordisk Råd

Referat. 10/14 Godkjenning av dagsorden. 11/14 Referat fra Kontrollkomiteens møte 22. januar Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkomiteen, KK Mødetid 8. april 2014 Mødested Akureyri Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København. Tilstede. Danmark Jørn Lund (formand i 2015)

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København. Tilstede. Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra ekstraordinert møte den 22. juni 2015 København Tilstede Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Norge Island Færøyene Finland Åland Sverige Doris Amland (medlem)

Detaljer

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra møte 2/16 København 28. september Tilstede. Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016)

Ekspertgruppen Nordens Språkråd. Referat fra møte 2/16 København 28. september Tilstede. Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016) Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra møte 2/16 København 28. september 2016 Tilstede Finland Taaina Juurako-Paavola (forkvinne 2016) Island Danmark Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir (medlem) Jørn

Detaljer

Beslutningsreferat. 11/12 Godkännande av dagordningen. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 11/12 Godkännande av dagordningen. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 3. maj 2012 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Detaljer

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm,

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm, Nordisk Råd J-Nr: 06-272-01 København, 15. august, 2006 Kontrollkommiteen/RAT Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Kontrollkomiteens møte den 24. april 2006 i Stockholm, Sverige Åpning av møtet 1. Godkjenning

Detaljer

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Hvem kan søke om støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne, fra minst tre nordiske land - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embetsmannskomitéen for kultur, EK-K Mødetid 5. december 2007 Mødested Ministerrådssalen, Nordisk Ministerråds sekretariat, København Store Strandstræde 18 DK-1255 København

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 21/13 Godkjenning av dagsorden. 22/13 Institusjonsbesøk i Oslo mai Nordisk Råd

Referat. Saker til beslutning. 21/13 Godkjenning av dagsorden. 22/13 Institusjonsbesøk i Oslo mai Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 29. maj 2013-30. maj 2013 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO

EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO EK-S 22-23. NOVEMBER I OSLO Nordisk Ministerråd Til EK-S Kopi Fra Nordisk Ministerråds sekretariat Emne Referat - EK-S møte i Oslo 22-23. november 2006 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45

Detaljer

NOTAT. Oppstartsinformasjon til aktørene på språkområdet. Nordisk ministerråd. Aktørene på språkområdet. Nordisk ministerråds sekretariat

NOTAT. Oppstartsinformasjon til aktørene på språkområdet. Nordisk ministerråd. Aktørene på språkområdet. Nordisk ministerråds sekretariat NOTAT Nordisk ministerråd Til Aktørene på språkområdet Kopi Fra Nordisk ministerråds sekretariat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne 9. januar 2014

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 28. januar 2009, Reykjavik, Island

Referat. Nordiske saker. 1. Godkjenning av dagsorden 28. januar 2009, Reykjavik, Island Nordisk Råd Mødegruppe Välfärdsutskottet, V Mødetid 28. januar 2009 Mødested Radisson SAS Saga Hotel, Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. juni 2014 Mødested København, kl. 10:00 til 17:00 sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København

Detaljer

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 30. oktober 2007 Mødested Stortinget, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Detaljer

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, 7. september 2007 kl. 9 16 på Sveaborg i Helsingfors, Finland

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, 7. september 2007 kl. 9 16 på Sveaborg i Helsingfors, Finland Nordisk Råd Utkast til Dagsordenspunkt 2 Bilag Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, 7. september 2007 kl. 9 16 på Sveaborg i Helsingfors, Finland J-Nr: Dato: 14. september 2007 RT/ua 1. Godkjenning

Detaljer

Referat. Orienteringssaker. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat. 3. Skriftlig fråga om TV på finska i Sverige.

Referat. Orienteringssaker. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat. 3. Skriftlig fråga om TV på finska i Sverige. Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 15. april 2008 Mødested Radisson SAS Atlantic Hotel, Stavanger Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311

Detaljer

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10:

Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken. Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Vedlegg 1 tidligere vedtak i saken Styrevedtak i Vestre Viken: Styrets vedtak 25. august 2010, sak 97/10: Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte endelige rapporten fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-

Detaljer

Nordplus PROGRAMDOKUMENT

Nordplus PROGRAMDOKUMENT Nordplus 2018-2022 PROGRAMDOKUMENT 1. Innledning Dette Programdokument for Nordplus: Utgjør beslutningen for Nordplus for perioden 1. januar 2018 til og 31. desember 2022, og inneholder overordnede målsetninger

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk informasjonskontor Sør-Norge De åtte regionale informasjonskontorene er støttet av Nordisk Ministerråd og samarbeider tett med nordiske organisasjoner. Vi skaper entusiasme for Norden! Akureyri,

Detaljer

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 32/13 Godkjenning av dagsorden. 33/13 Institusjonsbesøk på Færøyene i september 2013.

Referat. Saker til drøftelse og beslutning. 32/13 Godkjenning av dagsorden. 33/13 Institusjonsbesøk på Færøyene i september 2013. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 24. september 2013 Mødested Nordens hus, Færøyene Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Nordplus 2012-2016 PROGRAMDOKUMENT

Nordplus 2012-2016 PROGRAMDOKUMENT Nordplus 2012-2016 PROGRAMDOKUMENT 1. Innledning Dette Programdokument for Nordplus: Utgjør beslutningen for Nordplus for perioden 1. januar 2012 til og 31. desember 2016, og inneholder overordnede målsetninger

Detaljer

Sveriges medlem, Ann Cederberg, har trådt ut av gruppen. NMRS har anmodet Sverige om å utpeke et nytt medlem.

Sveriges medlem, Ann Cederberg, har trådt ut av gruppen. NMRS har anmodet Sverige om å utpeke et nytt medlem. Ekspertgruppen Nordens Språkråd Referat fra møte 1/2015 København den 3-4. mars 2015 Tilstede Danmark Jørn Lund (formand i 2015) Hanne Schilling (suppleant) Norge Island Færøyene Finland Doris Amland (medlem)

Detaljer

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for

Rapport fra gjennomgang av internkontroll 2. halvår 2014 og plan for Status og av styrevedtak t.o.m. 10.06. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 25-

Detaljer

Barn og unge i Norden en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd

Barn og unge i Norden en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd Barn og unge i Norden en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd 2016 2022 Barn og unge i Norden en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd 2016 2022 ISBN 978-92-893-4594-1 (PRINT) ISBN

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning, EK-U Mødetid 10. december 2014 Mødested Kl 09.00-16.00 i Udenrigsministeriet Eigtved Pakhus, Sal II adresse;

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 14. maj 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstræde 18, København, møderum 403 Store Strandstræde

Detaljer

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS)

Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Styrelsemöte SamNordisk Skogsforskning (SNS) Datum: 8-9 november 2007 Plats: Norge, Ringnes gård SNS styrelsemöte; 8-9 november Sak 14/2007 Mötets öppnande och godkännande av saklistan Sak 15/2007 Ny generalsekreterare

Detaljer

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat fra forrige møte, januar Plan for institusjonsbesøk og oversyn.

Referat. 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Godkjenning av referat fra forrige møte, januar Plan for institusjonsbesøk og oversyn. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 31. marts 2011 Mødested Stockholm Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 21. oktober 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstrstræde 18, 1255 København K sreferat Store Strandstræde

Detaljer

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget. Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget Prosjektbeskrivelse: Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn 1 1. SAMMENDRAG Etter avtale med Bufdir i Norge har Nordens Välfärdscenter

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island

Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island Nordisk Råd J-Nr: 06-272-02 København, 12. september, 2006 Kontrollkommiteen/RAT Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Kontrollkomiteens møte den 23. august 2006 i Reykjavik, Island Åpning av møtet 1.

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd

Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtekter for Ungdommens Nordiske Råd Vedtatt i Helsingfors 26.10.2002 Revidert i Oslo 26.10.2003 Revidert i Stockholm 31.10.2004 Revidert i Reykjavik 23.10.2005 Revidert i Oslo 28.10.2007 Revidert i Helsingfors

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 22.01. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

GODKJENT REFERAT Nordisk Ministerråd

GODKJENT REFERAT Nordisk Ministerråd GODKJENT REFERAT Nordisk Ministerråd Til Nordisk Embetsmannskomité for Regionalpolitikk Fra Nordisk Ministerråds Sekretariat Emne NERP-møte 7. desember 2004, København Tel + 45 33 96 02 00 Fak + 45 33

Detaljer

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Muligheter innen nordisk samarbeid Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk samarbeid Et av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Nordisk råd (1952), Nordisk ministerråd (1971). Folkelig samarbeid

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe EK-U - Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning, EK-U Mødetid 9. juni 2011 Mødested Hotel Arkipelag AB. Møtelokale: Kaptensrummet sreferat Ved Stranden 18 DK-1061

Detaljer

Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge

Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge Nordisk Råd J-Nr: 05-932-08 Dato: 31. januar 2006 BKA Dagsordenspunkt 1 Bilag 3 Referat fra Næringsutvalgets møte den 25. januar 2006, Oslo, Norge Dagsordenspunkt 1 Godkjenning av utkast til dagsorden

Detaljer

3 Protokollering av Per Capsulam-beslutning vedrørende ansættelse af ny direktør for Nordens Hus i Reykjavík:

3 Protokollering av Per Capsulam-beslutning vedrørende ansættelse af ny direktør for Nordens Hus i Reykjavík: NOTAT Nrdisk Ministerråd Til EK-K Kpi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 7/2006 den 5. desember 2006 kl. 09.00 13.30 i København Stre Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

LIKESTILLINGSSEKTOREN J.NR. 44011.15.001/03 MØTE I EMBETSMANNSKOMITEÉN 17-18. FEBRUAR 2003, STOCKHOLM 2003-1 GODKJENT REFERAT

LIKESTILLINGSSEKTOREN J.NR. 44011.15.001/03 MØTE I EMBETSMANNSKOMITEÉN 17-18. FEBRUAR 2003, STOCKHOLM 2003-1 GODKJENT REFERAT NORDISK MINISTERRÅD LIKESTILLINGSSEKTOREN J.NR. 44011.15.001/03 MØTE I EMBETSMANNSKOMITEÉN 17-18. FEBRUAR 2003, STOCKHOLM 2003-1 GODKJENT REFERAT Deltakere: Danmark Finland Island Norge Sverige NMRS Vibeke

Detaljer

Arbeidsrutiner. for EK-JÄM og MR-JÄM

Arbeidsrutiner. for EK-JÄM og MR-JÄM Arbeidsrutiner for EK-JÄM og MR-JÄM Innhold Forord 5 Møteplanlegging 7 Møtene 9 Møtepakke 9 Referat 10 Skriftlig prosedyre per Capsulam 11 Offentlighet transparens 12 Gjester i møtene 13 Om større, tverrgående

Detaljer

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside:

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside: Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Webside: www.norden.org Vad är Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, fredag 23. september 2005, kl. 9.00 12.00, i Karlstad, Sverige

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, fredag 23. september 2005, kl. 9.00 12.00, i Karlstad, Sverige Nordisk Råd J-Nr: 05-912-03 Dato: 13.oktober 2005 Dagsordenspunkt 2 Bilag 3 Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, fredag 23. september 2005, kl. 9.00 12.00, i Karlstad, Sverige Åpning av møtet

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Ministerrådet for kultur, MR-K Mødetid 6. maj 2008 Mødested Stockholm

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Ministerrådet for kultur, MR-K Mødetid 6. maj 2008 Mødested Stockholm Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for kultur, MR-K Mødetid 6. maj 2008 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Detaljer

KR 10/03 Saksbehandlingsrutiner ved behandling av budsjett/budsjetthjul

KR 10/03 Saksbehandlingsrutiner ved behandling av budsjett/budsjetthjul KR 10/03 Saksbehandlingsrutiner ved behandling av budsjett/budsjetthjul Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EK-S OKTOBER I KØBENHAVN

EK-S OKTOBER I KØBENHAVN EK-S 11-12. OKTOBER I KØBENHAVN Nordisk Ministerråd Til EK-S Kopi Fra Nordisk Ministerråds sekretariat Emne Referat - EK-S møte i København 11-12. oktober 2006 Store Strandstræde 18 DK-1255 København K

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 19.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07

Detaljer

Referat. Saker til beslutning. 1/12 Godkjennelse av dagsorden. 2/12 Godkjennelse av referat fra møtet 31. oktober 2011.

Referat. Saker til beslutning. 1/12 Godkjennelse av dagsorden. 2/12 Godkjennelse av referat fra møtet 31. oktober 2011. Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 25. januar 2012 Mødested Oslo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Detaljer

Nordisk Ministerråd. Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM 18. oktober 2010 kl NMR, Ved Stranden 18, Köpenhamn.

Nordisk Ministerråd. Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM 18. oktober 2010 kl NMR, Ved Stranden 18, Köpenhamn. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Mødetid Mødested Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM 18. oktober 2010 kl.12-17.00 NMR, Ved Stranden 18, Köpenhamn Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^..

2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off... 6026 Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^.. HELSE' MIDT-NORGE Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottaka helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no

Detaljer

Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet

Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet Standardisering av språkteknologiske termer i Norden? Torbjørg Breivik, Språkrådet Program 09:00: Åpning v/torbjørg Breivik, ASTIN 09:20: Status, Finland v/kimmo Koskenniemi 09:40: Status, Norge v/koenraad

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 24. februar 2011-25. februar 2011 Mødested Finlands ständiga representation vid EU, Rue de Trèves 100, Bryssel sreferat

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

Kommunalt foreldreutvalg KFU

Kommunalt foreldreutvalg KFU Kommunalt foreldreutvalg KFU Forslag til styreinstruks Innledning Hensikt Vi har nedtegnet retningslinjer for styrearbeidet i KFU for å sikre at alle styremedlemmer er samstemte med hensyn til styrearbeidets

Detaljer

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, torsdag 28. april 2005 i Pärnu, Estland

Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, torsdag 28. april 2005 i Pärnu, Estland Nordisk Råd J-Nr: 05-912-01 Dato: 17.juni.2005 Dagsordenspunkt 2 Bilag 3 Referat fra møte i Kultur- og utdanningsutvalget, torsdag 28. april 2005 i Pärnu, Estland Åpning av møtet 1. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/17 Dato: 19.01.17 kl. 14.00 15.30. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Rakel Håland, nestleder Torry Røinesdal, medlem

Detaljer

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden I vårt program for det nordiske formannskapet i 2002 har vi valgt å prioritere områder som er meget viktige for utviklingen av Morgendagens

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Arbejdsudvalget under Embedsmandskomiteen for Miljøspørgsmål, AU Mødetid 16. december 2014 Mødested København sreferat Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

REDEGØRELSE. 1. Nordisk Energihandlingsplan Status og politiske hovedprioriteringer

REDEGØRELSE. 1. Nordisk Energihandlingsplan Status og politiske hovedprioriteringer REDEGØRELSE Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org 24 oktober 2006 1. Nordisk Energihandlingsplan 2006-2009 - Status og politiske

Detaljer

Beslutningsreferat. 16/09 ÄK-JÄM 2009 Godkännande av Dagordningen. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 16/09 ÄK-JÄM 2009 Godkännande av Dagordningen. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 25. August 2009 08:30 15:45 Mødested NMR,Köpenhamn MR-Salen Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.10 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Tor Magnussen, nestleder Magne Medgard, medlem

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer