Dato : Tekniske forskrifter for fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato : 30.01.2004. Tekniske forskrifter for fjernvarme"

Transkript

1 Dato : Tekniske forskrifter for fjernvarme

2 ORIENTERING Mo Fjernvarme AS eier og driver anlegg for distribusjon av energi i form av varmt vann i Mo i Rana. Fjernvarme skal være et miljømessig og økonomisk gunstig alternativ for kunder tilknyttet anlegget. Fjernvarme vil erstatte bruken av oljefyrte kjeler og elektrokjeler hos den enkelte kunde. Leveringssikkerheten for fjernvarme skal være på samme nivå som leveringssikkerheten for elektrisk kraft. Den tekniske forskriften inneholder bl.a. prinsippskjema som viser ulike typer av sentraler som er aktuelle. Installasjoner som skal tilknyttes Mo Fjernvarmes nett skal være utført i samsvar med de gitte spesifikasjoner. Opplysninger ut over de tekniske spesifikasjoner kan fås ved henvendelse til Mo Fjernvarme AS. Adresse : Mo Fjernvarme AS Postboks 500 VIKA 8601 Mo i Rana Telefon: Tekniske Forskrifter Side 2

3 Innhold : 1 FJERNVARME GYLDIGHET DIMENSJONERENDE DATA EIENDOMSGRENSER INNFØRING AV FJERNVARMERØR TIL BYGGET PRIMÆRNETT MED UNDERSENTRAL DIMENSJONERINGSKRAV FABRIKASJONSKRAV FJERNVARMENETT KRAV TIL SAMMENFØYNING AV FJERNVARMEKULVERT ARMATUR KRAV TIL TRYKK- OG TETTHETSPRØVING, SPYLING OG RENGJØRING KRAV TIL IKKE-DESTRUKTIV KONTROLL ISOLASJON VARMEVEKSLER ENERGIMÅLER TEMPERATURREGULERING FILTER KONTROLL DRIFT SEKUNDÆRNETT DIMENSJONERINGSKRAV RØR OG RØRDELER ARMATUR REGULERINGSUTSTYR ISOLERING VEDLEGG SKJEMA FOR ANMELDELSE AV VARMESENTRALER / VARMEANLEGGSDATA. VEDLEGG FERDIGMELDING AV MONTASJE AV VARMEANLEGG TILKNYTTET FJERNVARME VEDLEGG FERDIGBEFARING UNDERSENTRALER VEDLEGG ETT-TRINNS KOPLING I PARALLELL VEDLEGG TO-TRINNS KOPLING VEDLEGG Tekniske Forskrifter Side 3

4 1 Fjernvarme 1.1 Gyldighet Tekniske forskrifter for Mo Fjernvarmes fjernvarmenett gjelder alle forhold hvor Mo Fjernvarme AS står som selger/leverandør av vannbåren energi. Fjernvarmenettet er direkte tilknyttet varmesentral. Høyeste vanntemperatur i fjernvarmenettet kan bli inntil 120 C, og høyeste statiske trykk kan bli opptil 16 bar. Maksimumsverdiene for trykk og temperatur kan opptre samtidig. 1.2 Dimensjonerende data Byggherren er ansvarlig for å fremskaffe oppgave over alle dimensjonerende behov for det anlegg som tilknyttes fjernvarmenettet. Opplysningene skal gis på fastsatt skjema, vedlegg 1. Skjema med dimensjonerende data skal oversendes Mo Fjernvarme AS (MF) snarest mulig, og i god til før varmelevering ønskes. Tidspunkt for når varmelevering skal starte, må i hvert tilfelle avtales med MF så tidlig som mulig. Byggherren er ansvarlig for at de i pkt 2.1 angitte dimensjoneringskrav overholdes. 1.3 Eiendomsgrenser Generelt vil MF bekoste alle utvendige fjernvarmeledninger frem til kundens husvegg. Som regel vil MF føre sitt rørnett gjennom grunnmur og avslutte dette like innenfor med to avstengningsventiler og en omløpsventil. 1.4 Innføring av fjernvarmerør til bygget MF forbeholder seg retten til å bestemme hvor fjernvarmerørene skal føres inn i nybygget. Dette må avtales med MF i planleggingsfasen av bygget. Byggets undersentral skal alltid ligge mot yttervegg. For eksisterende bygg tilpasses innføringspunkt for fjernvarmerør til den eksisterende beliggenhet av fyrrom/undersentral og utvendig fjernvarmenett. Tekniske Forskrifter Side 4

5 2 Primærnett med undersentral Systemskjema som viser primærnett, undersentral og sekundærnett og tilhørende komponenter skal godkjennes av MF i hvert enkelt tilfelle. Hvor ikke annet er spesifisert, skal all fabrikasjon og montasje skje i henhold til TBK 5-6, 3.utgave. 2.1 Dimensjoneringskrav Rørtekniske anlegg mellom hovedstengeventiler og varmevekslere: Dimensjonerende statisk trykk 16 bar(o) Dimensjonerende maksimalt differansetrykk 10 bar(o) Dimensjonerende maksimal driftstemperatur 120 C Tilgjengelig trykkfall over hovedstengeventiler 0,7 bar Varmevekslere: Konstruksjonsdata: Dimensjonerende statisk trykk 16 bar(o) Dimensjonerende maksimal driftstemperatur 120 C Data for varmeteknisk dimensjonering: Veksler byggoppvarming / ventilasjon Dimensjonerende turtemperatur 100 C Dimensjonerende maksimal returtemperatur 63 C Nye anlegg skal mengdereguleres på sekundærsiden og returtemperaturen skal ikke overstige 55 C. Veksler for tineanlegg Dimensjonerende turtemperatur 70 C Dimensjonerende maksimal returtemperatur 30 C Veksler for tappevann Dimensjonerende turtemperatur 70 C Dimensjonerende maksimal returtemperatur 30 C Prinsippskjema er vedlagt, vedlegg 4og 5. Turtemperatur på fjernvarmesiden reguleres etter en utetemperatur kompensert kurve, se figur 2.1. Turtemperatur 105 C 80 C -25 C 5 C Utetemperatur Tekniske Forskrifter Side 5

6 Figur 2.1 Turtemperatur som funksjon av utetemperatur. 2.2 Fabrikasjonskrav fjernvarmenett Generelt skal rørfabrikantens veiledninger og krav vedrørende prosjektering, håndtering og fabrikasjon av rørsystemer overholdes Krav til stålrør Følgende standarder og krav skal oppfylles: NS-EN 253, 2. utgave desember Preisolerte rørsystemer for fjernvarmeanlegg. Rørsystemer som består av stikkledninger av stål, termisk isolert med polyuretanskum og tilhørende ytre mantling av polyetylen. Alle rør og rørdeler skal kunne leveres med avtakingssertifikat etter 1692 (DIN 50049/3.1B) Krav til stålbøyer, avgreninger /avstikkere og dimensjonsoverganger for stålrør Følgende standarder skal oppfylles: NS-EN 448, 1. utgave desember Preisolerte rørsystemer for fjernvarmeanlegg. Rørdeler til stikkledninger av stål, termisk isolert med polyuretanskum og tilhørende ytre mantling av polyetylen NS-EN 448:1994/AC, juli Rettelsesblad til NS-EN 448:1994. Preisolerte rørsystemer for fjernvarmeanlegg. Rørdeler til stikkledninger av stål, termisk isolert med polyuretanskum og tilhørende ytre mantling av polyetylen. 2.3 Krav til sammenføyning av fjernvarmekulvert Følgende standarder og krav skal oppfylles: NS-EN 489, 1. utgave desember Preisolerte rørsystemer for fjernvarmeanlegg. Sammenføyning av stikkledninger av stål, termisk isolert med polyuretanskum og tilhørende ytre mantling av polyetylen. NS-EN 489:1994/AC, juli Rettelsesblad til NS-EN 489:1994. Preisolerte rørsystemer for fjernvarmeanlegg. Sammenføyning av stikkledninger av stål, termisk isolert med polyuretanskum og tilhørende ytre mantling av polyetylen. Arbeidstilsynets forskrifter om bruk og behandling av skum samt beskyttelse mot gasser som dannes ved skummingen, skal finnes på stedet og skal overholdes. Ventiler skal sveises elektrisk. Unntatt fra dette kravet er ventiler med spesielt lange sveiseender, og som etter fabrikantens oppgave kan sveises på annen forsvarlig måte. Ved sveising skal nødvendige tiltak mot brannfare gjennomføres. Tekniske Forskrifter Side 6

7 Ved sveising skal alarmtråder, kapperør, rørisolasjon, muffer m.v. beskyttes mot sveiseflamme, gnister, overopphetning og annen fare. Ved avsluttet sveising skal hver enkelt skjøt tildekkes med tjærepapp som festes slik at den beskytter skjøtestedet mot nedbør. Kostnader for slik beskyttelse skal inngå i de enkelte poster i massebeskrivelsen Krav til sveisemetode Leverandøren av preisolerte rør, rørdeler og armatur skal levere materialsertifikater for de leverte komponenter, hvor materialsammensetningen oppgis. Entreprenøren skal selv skaffe til veie alle materialsertifikater for komponenter som leveres av ham og som skal innsveises i nettet. Entreprenøren skal ut fra materialkvaliteter, dimensjoner, kontrollmetoder etc., utarbeide sveiseprosedyrer for de forskjellige sveisearbeider. Sveiseprosedyrer skal oversendes byggherre i god tid før arbeidet settes i gang Krav til utførende firma, sveiseledere og sveisere All sveising på rørnettet skal utføres av godkjent sveisefirma og overvåkes av godkjent sveiseleder. Den enkelte sveiser skal være godkjent for den aktuelle type sveising, ihht. NS-EN 287, del 1. For hver enkelt utførende sveiser skal det før arbeidet påbegynnes fremlegges gyldig sveisesertifikat. Før vedkommende sveiser kan begynne sveising, skal det til byggherren være oversendt oppgave over vedkommendes navn, initialer og registreringsnummer Beskyttelse mot jordstrømmer I fjernvarmeanlegget og på rørnettet kan jordstrømmer oppstå som en følge av feil på elektriske anlegg i bygg og forsyningssystem. Det er ikke registrert berøringsspenninger over normerte verdier i anlegget, men jordstrømmene kan være farlig for personell hvis strømbanen brytes. Dette skjer i de tilfeller der stålrør tilsluttet fjernvarmeanlegget kappes og det ikke blir iverksatt tiltak som kompenserer for bruddet i strømbanen. Slike tiltak skal derfor iverksettes hvis strømbanen brytes. I de aller fleste tilfeller vil en elektrisk shunt over delingspunktet være en tilfredsstillende løsning for å sikre personell mot jordstrømmer Dokumentasjon, kontroll og merking av sveis. Sveiseleder skal sørge for at skriftlige meldinger, skjemaer, tegninger, sertifikater etc. blir oversendt byggherren. På tegningene skal hver enkelt sveis avmerkes, nummereres og forsynes med utførende sveisers initialer og registreringsnummer. De samme data skal påføres (på stålet) ved den aktuelle sveis, slik at det når som helst kan fastslås hvem sveisen er utført av. Tekniske Forskrifter Side 7

8 2.3.5 Flensforbindelser Flensforbindelser utføres med bolter, pakninger og tiltrekkingsmoment for boltene tilpasset dimensjon, trykklasse og temperatur. Flensforbindelser mot pumper og varmevekslere monteres ikke før resten av røranlegget er ferdig montert. Dette for å unngå forspenningskrefter på stussene. 2.4 Armatur Følgende standarder skal oppfylles: NS-EN 488, 1. utgave desember Preisolerte rørsystemer for fjernvarmeanlegg. Stålventiler for stikkledninger av stål, termisk isolert med polyuretanskum og tilhørende ytre mantling av polyetylen. NS-EN 488:1994/AC, juli Rettelsesblad til NS-EN 488:1994. Preisolerte rørsystemer for fjernvarmeanlegg. Stålventiler for stikkledninger av stål, termisk isolert med polyuretanskum og tilhørende ytre mantling av polyetylen. Kun nedenforstående materialer eller tilsvarende kan benyttes : Seigjern SIS , og Støpestål SIS og Trykkjelstål SIS Mindre ventiler tom DN 20 for avtapping, avlufting og manometerkraner kan være i messing med gjenget anslutning. Materialer og utførelse må tåle trykk og temperaturer i henhold til pkt Krav til trykk- og tetthetsprøving, spyling og rengjøring Primær og sekundærnett skal underkastes hydraulisk trykkprøve ihht. NS-EN 489, 1. utgave desember 1994; A.5.2. Om nødvendig skal det foretas seksjonsvis prøving uten ekstra godtgjørelse. Ved enhver trykkprøving skal byggherrens kontrollør være tilstede. For hver trykkprøve skal det umiddelbart opprettes protokoll over prøveresultatet. Protokollen skal overleveres byggherren. Før trykkprøving iverksettes skal det aktuelle rørstrekk gjennomspyles og rengjøres slik at faste forurensninger som måtte finnes inne i rørene fjernes. Ved rengjøring skal rørene renses mekanisk vha. spesielle renseplugger som drives av vanntrykket, eller ved høytrykkspyling. Ved trykkprøving er det entreprenørens ansvar å påse at tilkoplede komponenter/utstyr i nettet ikke blir utsatt for høyere trykk enn de er konstruert/garantert for. All trykk- og tetthetsprøving utføres før isolasjon legges på. 2.6 Krav til ikke-destruktiv kontroll Primærnett skal underkastes røntgenkontroll ihht. NS-EN 489, 1. utgave desember 1994; A.5.3. Minst 10 % av sveisenes sammenlagte lengde undersøkes, dog slik at minst 2 sveiseskjøter med til sammen minst 0,4 m sveiselengde undersøkes for hver sveiser. Tekniske Forskrifter Side 8

9 Første gangs røntgenkontroll utføres av entreprenør uten utgift for byggherren. All senere røntgenkontroll i forbindelse med reparasjoner, skal bekostes av entreprenøren uten utgift for byggherren. Oppdages det feil som gjør at sveis ikke kan godkjennes, økes omfanget av røntgenkontrollen til å omfatte ytterligere 10 % av den sammenlagte sveiselengden, og minst 2 sveiseskjøter og minst 0,4 m sveiselengde. Dersom samtlige skjøter i den utvidede undersøkelsen godkjennes, foretas ingen ytterligere tiltak bortsett fra reparasjon av de underkjente sveiser og ny røntgenkontroll av disse. Dersom noen av skjøtene i den utvidede undersøkelsen blir underkjent, skal det tas røntgenkontroll på samtlige rundsveiser. Underkjente sveiser skal repareres og røntgenfotograferes etter reparasjon. Kostnader forbundet med øket røntgenkontroll, reparasjon og ny røntgenkontroll skal bæres av entreprenøren, og er byggherren uvedkommende. Når hver enkelt sveis er merket slik at utførende sveisers identitet kan fastslås, eller dersom utførende entreprenør fører annen kontroll som dokumenterer hvilke skjøter den enkelte sveiser har utført, gjelder ovenstående regler for den enkelte sveisers arbeider. På spesielle steder kan ultralydprøving eller annen egnet prøvemetode benyttes etter nærmere avtale. 2.7 Isolasjon Isolering av rørledninger på primærsiden innomhus skal utføres med mineralull med minimum 30 mm tykkelse. Som overflatekledning kan isogenopak, aluminiumsfolie, aluminiumsmantling eller tilsvarende benyttes. 2.8 Varmeveksler Fortrinnsvis skal totrinns varmevekslerkopling benyttes. Dette for å oppnå lav returtemperatur på varmevekslerens primærside. I eksisterende bygninger og i undersentraler for småhusbebyggelse som skal tilknyttes fjernvarme kan det være hensiktsmessig med ett-trins kopling. Kombinert veksler for bygningsoppvarmning og tappevann godtas ikke. Vedlagt systemskjema 4 og 5 viser ett- og totrinns kopling. Varmeveksler mellom fjernvarmenett og sekundærnett dimensjoneres for ugunstigste driftstilfelle. Dimensjonerende effekt for veksleren bør velges 10% høyere enn dimensjonerende effektbehov, for å ta hensyn til et forventet smussbelegg på heteflaten over tid. Maksimalt trykkfall over vekslerens primærside velges slik at trykkfall over hovedstengeventiler ikke overstiger tilgjengelig trykkfall (0,7 bar). Tekniske Forskrifter Side 9

10 2.9 Energimåler Leveres av MF komplett med temperaturfølere m/lommer og registreringsenhet. Kunden bekoster nødvendige ventiler for å kunne skifte måler uten tapping av anlegget. Kuplinger eller flenser og annet montasjeutstyr for energimåleren bekostes også av kunden. Kunden bekoster og besørger røropplegg for måleren i samsvar med målerleverandørens spesifikasjoner for målermontasje. Kunden er ansvarlig for montasje av måleren og at det først skjer når anlegget er gjennomspylt og funnet i orden. Kunden er ansvarlig for at måleren ikke utsettes for høyere trykk enn den er beregnet for ved trykkprøving. Adkomst og nødvendig lys for avlesning av måleren besørges av kunden. Registreringsenheten krever sikker krafttilførsel. Kunden bekoster og besørger montering av 1 stk plomberbart sikringselement med 10 A sikring. MF besørger montering og tilkobling av registreringsenhet Temperaturregulering 2.11 Filter 2.12 Kontroll 2.13 Drift Reguleringen skal utføres slik at en har god kontroll med varmeavgivelse, slik at returtemperaturen til enhver tid er lavest mulig. Valg av reguleringssystem og plassering av givere skal skje i henhold til MF s prinsippskjema. Reguleringsventil bør plasseres på returledningen og skal være helt tettende og utformes slik at en unngår kavitasjon og uønsket lydnivå. Ved vannmengder over 5 l/s anbefales to eller flere reguleringsventiler i parallell som styres i sekvens. Etter idriftsettelse skal det utarbeides dokumentasjon over utekompensert varmekurve, maks/min. temperaturbegrensninger samt vannmengder og temperaturer ved oppstart av anlegget. Denne dokumentasjonen sendes Mo Fjernvarme AS sammen med ferdigmelding. Maskevidde < 0,6 mm. Dimensjon som rør. Filteret skal kunne rengjøres uten at flensforbindelser må demonteres. Primærnett med undersentral skal kontrolleres og godkjennes av MF før den settes i drift. Kunden skal sørge for at undersentralen drives innenfor de dimensjonerende kriterier gitt i pkt 2.2. Det skal etterstrebes å oppnå lavest mulig returtemperatur på primærsiden. MF kan pålegge tiltak hvis undersentralen ikke tilfredstiller de gitte krav, ent kan anlegget bli avstengt. Tekniske Forskrifter Side 10

11 3 Sekundærnett Primærnettet er atskilt fra primærnettet med varmeveksler og vil derfor ha lavere temperatur og lavere trykk enn primærnettet. Sekundærnettet vil normalt være direkte tilknyttet kundens varmeanlegg. I småhusbebyggelse kan deler eller hele sekundærnettet bli levert, montert og drevet av MF. 3.1 Dimensjoneringskrav Sekundærnettet tilpasses energibruken i de aktuelle bygg. Ved dimensjonering av anlegget skal det søkes å oppnå en så stor differansetemperatur som mulig, med påfølgende lav returtemperatur. Dette gjøres gjennom optimalisering av varmekretser og mengderegulering av sirkulasjonskretser. For nye anlegg skal dimensjonerende turtemperatur ikke overstige 75 o C. I eksisterende anlegg der fjernvarme erstatter el- og oljekjeler, kan typiske dimensjonerende data være: Driftstrykk: Maksimal og dimensjonerende turtemperatur, vinter: Dimensjonerende maksimal returtemperatur, vinter: (lavere for varmtvann og ventilasjon) Dimensjonerende turtemperatur, sommer: Dimensjonerende returtemperatur, tappevann: Maksimalt differansetrykk over reguleringsventil 6 bar 80 o C 60 o C 60 o C 30 o C 4 bar 3.2 Rør og rørdeler Generelt skal stålrør eller rør av tilsvarende kvalitet benyttes, og sammenføyninger skal være av tilsvarende kvalitet. For rør i bakken skal PEX eller st 37.2 benyttes. 3.3 Armatur Koppermaterialer skal generelt ikke benyttes. Anlegget skal være utstyrt med manometre og temp.målinger. Sikkerhetsventiler og sikkerhetsledninger skal være godkjent i henhold til krav fra DBE. Et anlegg krever minst 2 stk. sikkerhetsventiler som til sammen dekker anleggets maksimale kapasitet. 3.4 Reguleringsutstyr Temperaturreguleringen skal utføres slik at en har god kontroll med varmeavgivelsen og slik at returtemperaturen er lavest mulig på sekundærsiden. Sekundærsidens turtemperatur skal reguleres mot belastningen slik at den ikke overskrider dimensjonerende verdi. Systemet skal være mengderegulert slik at dimensjonerende verdi ikke overskrides, og slik at det ikke passerer vann som er kjølt. 3.5 Isolering Innregulering dokumenteres overfor byggherre. Varmerør skal isoleres med min. 3 cm mineralull eller tilsvarende. Ledningene skal være mantlet. Tekniske Forskrifter Side 11

12 4 Vedlegg 4 VEDLEGG SKJEMA FOR ANMELDELSE AV VARMESENTRALER / VARMEANLEGGSDATA. VEDLEGG FERDIGMELDING AV MONTASJE AV VARMEANLEGG TILKNYTTET FJERNVARME VEDLEGG FERDIGBEFARING UNDERSENTRALER VEDLEGG ETT-TRINNS KOPLING I PARALLELL VEDLEGG TO-TRINNS KOPLING VEDLEGG Tekniske Forskrifter Side 12

13 4.1 Skjema for anmeldelse av varmesentraler / varmeanleggsdata. Vedlegg 1 1. Kundeopplysninger: Navn: Bygg : Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: 2. Er MF s tekniske forskrifter for fjernvarme fulgt: For konstruksjonsdata Ja Nei For varmetekniske data Ja Nei Hvis nei spesifiser avvik på eget ark. 3. Systemløsning 1-trinns veksling 1-trinns veksling i parallell 2-trinns veksling 3-trinns veksling Hvis annen løsning spesifiser avvik på eget ark. 4. Dimensjonerende data Dimensjonerende totalt årlig energibehov: Forventet energibehov 1. driftsår: Dimensjonerende totalt effektbehov: Dimensjonerende sirkulert vannmengde over undersentralen: Beregnet trykkfall over undersentralen ved dimensjonerende forhold: kwh kwh kw l/s bar Dimensjonerende data ved DUT= -20 grader Celsius: Kurs Radiator Gulvvarme ventilasjon Tappevann Tineanlegg Annet Tur T (gr. C) Retur T (gr. C) Effekt (kw) Trykkfall (bar) Mengde (l/s) Tekniske Forskrifter Side 13

14 5. Dokumentasjon Rør Vedlagt Ettersendes Deler Vedlagt Ettersendes Avst.ventiler Vedlagt Ettersendes Reg.ventiler Vedlagt Ettersendes Filter Vedlagt Ettersendes Varmeveksl. Vedlagt Ettersendes Manometre Vedlagt Ettersendes Temp.følere Vedlagt Ettersendes Annet Vedlagt Ettersendes Flytskjema over anlegget med dimensjonerende data påført vedlegges. Dimensjonerende data for varmevekslere vedlegges. Skjema returneres til : Mo Fjernvarme AS Postboks 500 VIKA 8601 Mo i Rana Telefon: / Telefaks: Dato Sign Tekniske Forskrifter Side 14

15 4.2 Ferdigmelding av montasje av varmeanlegg tilknyttet fjernvarme Vedlegg 2 1. Kundeopplysninger: Navn: Bygg : Adresse: Telefon: 2. VVS-entreprenør: Navn: Adresse : 3. Anleggserklæringer - Er anlegget bygget i.h.t. til opplysninger gitt ved anmeldelse : Ja Nei - Er materialer tilpasset trykk og temperaturkrav : Ja Nei - Er anlegget innregulert Ja Nei (inkl. sekundærside (byggets varmeanlegg)) - Er energimåler montert Ja Nei Hvis nei spesifiser avvik på eget ark. 4. Andre opplysninger : Skjema returneres innen 3 dager etter idriftsettelse sammen med røntgenrapport, sertifikat for sveiser, trykkprøvingsrapport, systemtegning og dokumentasjon over innregulering av kundesentralen for anlegget til : Mo Fjernvarme AS Postboks 500 VIKA 8601 Mo i Rana Tlf : Dato Sign Tekniske Forskrifter Side 15

16 4.3 Ferdigbefaring undersentraler Vedlegg 3 1. Kundeopplysninger: Navn: Bygg : Adresse: Anl.nr.: 2. Fjernvarme 2.1 Volum m Energi MWh 2.3 Trykk tur bar 2.4 Trykk retur bar 2.5 Temp. tur 2.6 Temp. retur 2.7 Temp. ret.tappev. o C o C o C 3. Byggets varmesystem 3.1 Temp. tur.radiat. 3.2 Temp. retur 3.3 Temp. tur.vent. 3.4 Temp. retur 3.5 Temp. tur.tappev. o C o C o C o C o C Pos System/ Komponent 1 Primærnett Pos Anmerkning/feilbeskrivning Status:1=Akutt 2=Bør utbedres 3= Informasjon 4=Utbedres av kontrollør Status 1-4 Kost. overslag 1.1 Avst.ventiler 1.2 Filter 1.3 Manometer 1.4 Termometer 1.5 Mengdemåler 1.6 Integreringsverk 1.7 Temperaturgivere 1.8 Annet 2 Rad./Vent.krets 2.1 Varmeveksler 2.2 Filter 2.3 Givere 2.4 Reguleringssentral 2.5 Reguleringsventil 2.6 Termometer 2.7 Pumper Tekniske Forskrifter Side 16

17 Pos System/ Komponent Pos Anmerkning/feilbeskrivning Status:1=Akutt 2=Bør utbedres 3= Informasjon 4=Utbedres av kontrollør Status 1-4 Kost. overslag 2.8 Eksp.system/sik.v. 2.9 Ventiler 2.10 Annet 3 Tappevannkrets 3.1 Varmeveksler 3.2 Tappevannsmåler 3.3 Filter 3.4 Givere 3.5 Reguleringssentral 3.6 Reguleringsventil 3.7 Termometer Pumper Ventiler Annet 4 Annet 4. Andre opplysninger : Dato Sign Tekniske Forskrifter Side 17

18 4.4 Ett-trinns kopling i parallell Vedlegg 4 Tekniske Forskrifter Side 18

19 4.5 To-trinns kopling Vedlegg 5 Tekniske Forskrifter Side 19

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG E06 05.07.2005 JOH GG ØH Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent 22496-SV-0002-E03 Norsk Energi BKKV - ST - 0003 - E06 1 av 12 Kilde Utarbeidet

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling

Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling Tekniske forskrifter for fjernvarme og fjernkjøling 2 ORIENTERING bygger ut energisentraler og infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling i større byer Agder. Det tas sikte på full dekning av energibehovet

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger

Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger Tekniske forskrifter for fjernvarme i boliger 05.05.04 Forord Trondheim bystyre har gjennom flere vedtak fra 1982 besluttet at TEV bygger og driver fjernvarmeanlegg i Trondheim. Bystyret har også vedtatt

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett

Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett Tekniske retningslinjer Kundesentraler Bygg-VVS FJERNVARME. For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus som skal tilknyttes Istad Nett UTGAVE: 1/2011 Revidert: 9. Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner CTC V35-2 SYSTEM CTC Ferrofil A/S SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEMBESKRIVELSE CTC SYSTEM V 35-2 er et akkumuleringssystem for vedfyring. Den varmeenergi som skapes ved vedfyring, overføres via kjelevannet til akkumulatortankene og lagres der. Gjennom å utnytte

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMETILKNYTNING Versjon 1/2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 LEVERINGSGRENSE OG ANSVAR, FJERNVARME 3 DIMENSJONERING- OG DRIFTSMESSIGE TRYKK OG TEMPERATURER 4 BESTILLING AV FJERNVARME,

Detaljer

Tekniske retningslinjer Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME. For kunder som skal tilknyttes Akershus Energi Varme AS

Tekniske retningslinjer Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME. For kunder som skal tilknyttes Akershus Energi Varme AS Vedlegg 4 Installasjon, drift og vedlikehold av kundesentraler for FJERNVARME For kunder som skal tilknyttes UTGAVE: 5/2015 Revidert: 01.06.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GYLDIGHET 4 2 OPPLYSNINGER OM

Detaljer

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG

FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG FJERNVARME I ORKDALEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG E02 17.11.2003 ÅGH TOV JOT Rev. Dato Laget Kontrollert Godkjent SE Sign 25572 - SV - 0003 - E03 1 av 19 KNE O.nr Dok type Løpenr Rev Side

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

Teknisk forskrift for fjernvarmeforsyning fra Hønefoss Fjernvarme AS. For Næringsbygg

Teknisk forskrift for fjernvarmeforsyning fra Hønefoss Fjernvarme AS. For Næringsbygg Teknisk forskrift for fjernvarmeforsyning fra Hønefoss Fjernvarme AS For Næringsbygg Gjeldende fra 23. juni 2008 Gyldig fra: 23 juni 2008 Godkjent av: 1 INNLEDNING... 3 1.1 DEFINISJONER... 3 2 GRENSESNITT/ANSVARSGRENSER...

Detaljer

FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG

FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG FJERNVARME I SUNNDAL TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER TIL KUNDEANLEGG Sunndal Energi KF Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HENSIKT... 4 2.0 OMFANG OG GYLDIGHETSOMRÅDE... 4 3.0 ANSVARSFORHOLD... 4 4.0 FORKORTELSER

Detaljer

Side 1 av 24. Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015

Side 1 av 24. Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015 Side 1 av 24 Tekniske Forskrifter Gyldig fra 1. juli 2015 Side 2 av 24 Forord Fredrikstad Fjernvarme AS, (FFAS), stiftet 28. februar 2000, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg i Fredrikstad.

Detaljer

BESTILLING AV TILKNYTNING OG LEVERING AV FJERNVARME

BESTILLING AV TILKNYTNING OG LEVERING AV FJERNVARME BESTILLING AV TILKNYTNING OG LEVERING AV FJERNVARME Prosjektnavn Leveringsadresse Gårdsnr. / bruksnr. Ansvarlig bestiller (firma) BKK Varme har fokus på prosjekter som vi forventer vil ha snarlig byggestart,

Detaljer

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel

Utskifting olje/el 12V116 Konvertering fossilt brensel Utskifting olje/el 12V116 BESKRIVELSE Innledning Varmeanlegget i Leiv Erikssons veg 39-40 skal tilpasses fjernvarme og ombygges. Varmeanlegget hadde tidliger olje- / elkjel som energikilde og er i utgangspunktet

Detaljer

TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1

TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1 TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1 Teknisk informasjon Om teknisk informasjon REVIDERT: 2008-1-21 Knut Arve Tafjord Dette er en konsentrert versjon av "Tekniske forskrifter

Detaljer

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN

TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN TEKNISKE KRAV/ANVISNINGER FOR KUNDEANLEGG FJERNVARME I BERGEN E08 08.09.2009 KAA GG/JOH TS Rev. Dato Revidert Kontrollert Godkjent 22496-SV-0002-E03 Norsk Energi BKKV - ST - 0003 - E08 1 av 12 Kilde Utarbeidet

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Tekniske Forskrifter. Fjernkjøling

Tekniske Forskrifter. Fjernkjøling Tekniske Forskrifter Fjernkjøling Revidert mai 2010 1 Forord Fredrikstad Fjernvarme AS, (FFAS), stiftet 28. februar 2000, har konsesjon til å bygge ut og drive fjernvarmeanlegg i Fredrikstad. Konsesjonsområdet

Detaljer

Fra oss får du systemtegningen helt gratis!

Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Fra oss får du systemtegningen helt gratis! Vi tar oss av hele varme-/kjøleanlegget Prosjekterer, produserer og leverer hele sentralen etter kundens ønsker Leverer reguleringsventiler ute i anlegget Du

Detaljer

LK Varmevekslerpakke -10

LK Varmevekslerpakke -10 LK Varmevekslerpakke -10 Utføring LK Varmevekslerpakke er særlig beregnet for glykolblandede gulvvarmesystemer som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempel på dette kan være uterom som vinterhager

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernvarmenettet

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernvarmenettet Oslofjord Varme AS HEFTE 3 Tekniske bestemmelser for tilkobling til fjernvarmenettet UTGAVE 3.62 Oktober 2015 Oslofjord Varme AS HEFTE 3 INHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHET 1 2. FJERNVARME 1 2.1 Bestilling

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE

BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE BRUKERVEILEDNING FJERNVARMEANLEGG LEILIGHETER I 1.ETASJE Fjernvarmen leveres fra Trondheim Energiverk og holder ca. 60 grader inn til husene men i hovednettet er det over 100 grader. Før fjernvarmen føres

Detaljer

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil

TA-PICL. Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil TA-PICL Prefabikkerte enheter Shuntgruppe med trykkstabilisert reguleringsventil IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en prefabrikkert shuntgruppe for regulering av temperatur. TA-PICL

Detaljer

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 22 Revisjon 15-01-16 Dokument 15/00578-1. Utgave januar 2016

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 22 Revisjon 15-01-16 Dokument 15/00578-1. Utgave januar 2016 BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT Side 1 av 22 Utgave januar 2016 Side 2 av 22 0 GENERELT... 3 0.1 GYLDIGHET... 3 0.2 KRAV... 3 1 ANSVARSGRENSER, GRENSESNITT... 3 1.1 ORIENTERING...

Detaljer

NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler

NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler NORSK FJERNVARMES JULEMØTE 2013 05.12.13 Energitap og miljøutslipp i lokale oljefyrte varmesentraler Arild Kvikstadhagen, Daglig leder Industrigata 13, 2619 LILLEHAMMER Sentralbord : 400 500 99 Mobiltlf:

Detaljer

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel 2317 Hamar fengsel 72075 14V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE Hamar fengsel Statsbyggs rev. 25.03.2014 Innhold 0. FORORD... 1 1.0 BYGNINGSMASSEN OG EIENDOMMEN... 2 2.0 EKSISTERENDE ANLEGG...

Detaljer

Teknisk veileder for tilknytning til Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg

Teknisk veileder for tilknytning til Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg Teknisk veileder for tilknytning til Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg 1 Innledning... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Tilknytningsplikt... 4 1.3 Frivillig tilknytning av eksisterende bygg... 4 1.4 Gyldighet og omfang...

Detaljer

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 20 Revisjon 22-04-15 Dokument 12/01018-5.

BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT. Side 1 av 20 Revisjon 22-04-15 Dokument 12/01018-5. BESTEMMELSER OM TILKNYTNING TIL HAFSLUND VARMES FJERNVARMENETT Side 1 av 20 Utgave april 2015 Side 2 av 20 0 GENERELT... 3 0.1 GYLDIGHET... 3 0.2 KRAV... 3 1 ANSVARSGRENSER, GRENSESNITT... 3 1.1 ORIENTERING...

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernkjølenettet

Tekniske bestemmelser. for tilkobling til. fjernkjølenettet Tekniske bestemmelser for tilkobling til fjernkjølenettet UTGAVE 5.62 Oktober 2015 n:\kunder\_maler\forskrifter\hefte_5-62 oktober 2015.docx INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHET 1 2. FJERNKJØLING 1 2.1

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS

BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS BRUK AV FJERNVARME I PASSIVHUS ERFARINGER FRA TRONDHEIM Årsmøte i Norsk Fjernvarme 2014 Lillehammer 3.-4. Juni Åmund Utne 2 3 4 Miljøbyen Granåsen, områdebeskrivelse Planareal er 88,5 daa. Areal for boliger

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning

TECE gulvvarmefordeler rustfri - drifts og montasjeanvisning Fordeler i rustfritt stål for gulvvarme og kjøling Produsert i rustfritt stål.40(xcrni8-0) [EN 0088-]. Rustfritt stål er et høyverdig verdig og sterkt ster t ster t materiale som er svært motstandsdyktig

Detaljer

Et kombiskap med alle muligheter

Et kombiskap med alle muligheter OVERSIKT Et kombiskap med alle muligheter Alltid kundetilpasset COVAskapet blir alltid produsert mot kundens ordre dvs. ren ordreproduksjon ut fra standardkomponenter. Det betyr at kunden kan få COVAskapet

Detaljer

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC. Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 22A/ PUSH 22A ELECTRONIC Uponor Push 22A/ Uponor Push 22A Electronic 03 2007 43 Pumpe- og shuntgruppe for gulvvarme Uponor Push 22A og Uponor Push 22A Electronic er pumpe-

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Akkumulatortanker. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Akkumulatortanker Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Okt. 2011 Leveres i Norge av: CTC FerroFil Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no Avdeling SØR

Detaljer

4. Måleuttak Type VIR er monterte på samtlige innregulerings- og avstegningsventiler.

4. Måleuttak Type VIR er monterte på samtlige innregulerings- og avstegningsventiler. Shuntgruppe for kjøling er en shuntgruppe for konvensjonelle kjølesystem og fjernkjøleanlegg og leveres som standard med anslutning i dimensjoner fra DN 20 til og med DN 50. Shuntgruppen kan utrustes med

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013

Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere, Molde kommune Vedtatt av styret for Molde Vann og Avløp KF 27.5.2013 Virkeområde Bestemmelser om installasjon og bruk av vannmålere gjelder for vannmålere

Detaljer

Installationsplan / Installation plan PW 6161 EL

Installationsplan / Installation plan PW 6161 EL Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Detaljer

Tekniske data Reguleringsventil CA-

Tekniske data Reguleringsventil CA- Tekniske data Regulerings CA- COVA AS, Røysland industrifelt, 4387 Bjerkreim, Norge - Telefon: +47 51 45 02 00 - www.cova.no COVA Regulerings CA- Ny teknologi som gir mange fordeler Det perfekte valg for

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

Teknisk sentral med EQUIMETER. tlf: Miljøbevisst oppvarming. 15. Desember 2011 TD 9.A.

Teknisk sentral med EQUIMETER.  tlf: Miljøbevisst oppvarming. 15. Desember 2011 TD 9.A. Teknisk sentral med EQUIMETER TD 9.A.1 1/12 Oppbygning er ett nytt patentsøkt armatur for energi- og mengdemåling fra IVAR. Modulen er tilgjengelig i to grunnversjoner med isolasjonskapsling. Modulen er

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

Fjernvarmeutbygging i Drammen Tilkobling av fjernvarme

Fjernvarmeutbygging i Drammen Tilkobling av fjernvarme Denne bestemmelse erstatter alle tidligere forekommende tekniske bestemmetlser og foreskrifter vedrørende tilknytting til fjernvarmenettet utgitt av Fjernvarmeutbygging i Drammen Tilkobling av fjernvarme

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I TRONDHEIM OG KLÆBU INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG OMFANG 2. BESKRIVELSE 2.1 KONTAKT

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

C) TEKNISK SPESIFIKASJON

C) TEKNISK SPESIFIKASJON C) TEKNISK SPESIFIKASJON 1 Innledning 1.1 Bakgrunn 2 KRAV TIL ANLEGGET 2.1 Generelle krav til ytelsen 2.2 Stend videregående skole 2.3 Miljøvennlig produksjon 2.4 Dimensjonerende tall for det interne nettet

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund

Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund Nordisk Fjernvarmesymposium 2004 Avfall og varmepumper i Ålesund 12-15 juni Odd Helland Bakgrunn 1989 Ålesund & Sula Everk bygger Fjernvarme i Ålesund sentrum for å Avlaste elkablene inn til byen To varmepumper

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no CTC Ferroterm Kombi EK - KE - KK - KEK Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2015 Ferroterm Kombi berederene Varmtvannsbereder for elektrisitet, kjelevannsoppvarming eller fjernvarme. Ferroterm

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum

ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum ENERGIOMLEGGING EN KOMPETANSEUTFORDRING Kursserie i regi av Varmeforum Tirsdag 27.11.2012 - Bergen FJERNVARME OG FJERNKJØLING Del Tema: FV03 Distribusjonsystemer BKK Varme v/daniel Frantzen Distribusjon

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME KUNDESENTRALER OG INNVENDIG RØRANLEGG. GJELDER FOR STATKRAFTS FJERNVARMEANLEGG I NORGE, MED UNNTAK AV TRONDHEIM INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG OMFANG 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Produktblad PB 2.P.17

Produktblad PB 2.P.17 Produktblad En enkel og monteringsvennlig shuntløsning! Multifloor er en pumpeshunt for vannbårne varmesystemer. En justerbar blandeventil, med håndratt, holder turtemperaturen stabil på ønsket verdi (avhengig

Detaljer

Teknisk håndbok Arjonmelt

Teknisk håndbok Arjonmelt Teknisk håndbok Arjonmelt Innhold Generelt om snøsmelting side 4 Dimensjonerende temperaturer side 4 Systemkonstruksjon side 4 Leggeanvisning side 5 Tungt belastede arealer side 7 Avrenning side 7 Markisolering

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME

BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME BRUKERVEILEDNING FOR OSO VILLASENTRAL FOR FJERNVARME INNHOLD Oversiktstegning villasentral side 2 Prinsippskisse villasentral side 3 Igangsetting side 4 Innstilling side 5 Drift side 8 Aksjon ved feil

Detaljer

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler.

Anlegget må utstyres med ekspansjonssystem og sikkerhetsventiler. Varmedistribusjon Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, akkumulatortank, bereder, rørsystemet / nærvarmenett, radiatorene for varmeavgivelse(evt. golvvarme) og automatikken for styringen av

Detaljer

FJERNVARME. www.dahl.no

FJERNVARME. www.dahl.no FJERNVARME Fjernvarme det miljøvennlige alternativet Innhold 1. Systembeskrivelse...3 Generelt...3 Medierør...3 Isolering (PUR)...4 Muffemontering...4 Mantelrør...5 Rørdeler...5 Muffer...5 2. Fjernvarmerør

Detaljer

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg 1. Om prosjekteringsanvisninger Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører planleggings-

Detaljer

Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget

Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget Hafslund Fjernvarme Bestemmelser om tilknytning til fjernvarmeanlegget Utgave: 1/2009 #554 Side 2 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 DEFINISJONER 5 2 HENSIKT 5 ANSVAR 5 4 GYLDIGHET OG OMFANG 5 5 SAKSGANG

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no Org.Nr 977 044 863 TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.01.2011 Side 2 OPPDRAGSGIVER Vesterålskraft Produksjon AS Strandgata

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det?

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? 1 Hoveddeler i varmesentralen Varmeproduksjonsenheter,

Detaljer

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet

Oversikt over utvalg. Tekniske data. Sikkerhet Teknisk datablad C2..QPT-.. Trykkuavhengig soneventil, 2-veis, innvendige gjenger For lukkede kald- og varmtvannssystemer For modulerende regulering på vannsiden i luftbehandlings- og varmesystemer Snap-montasje

Detaljer

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus

Kravspesifikasjon for varmepumpe Barnas hus AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Vedlegg 1B 19.09.13 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Filip Danielsen Prosjektleder Lennart Andresen Roald Innhold 1 KRAV TIL leveranse... 3 1.1

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

TECEflex teknisk informasjon

TECEflex teknisk informasjon TECEflex teknisk informasjon TECEflex systemrør Alu-PEX-rør Rørbetegnelse PE-Xc/AL/PE Dimensjon 16 20 25 32 40 50 63 Kveillengder (m) 100 100 50 Rette lengder (5 m) 100 70 45 30 15 15 5 Rette lender (3,2

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Kjeler for olje og gass. fra Ferroli

Kjeler for olje og gass. fra Ferroli Kjeler for olje og gass fra Ferroli Fra 32-19 Rimelig, effektivt, pålitelig Italienske Ferroli leverer kostnads- og energieffektive kvalitetskjeler for alt fra bolig til industri. Ferroli har vært ledende

Detaljer

Tlf: + 47 73 98 10 00 Fax: + 47 73 97 81 00 Service telefon: +47 40 45 33 00. Installasjons rapport for Seematz vindusviskere

Tlf: + 47 73 98 10 00 Fax: + 47 73 97 81 00 Service telefon: +47 40 45 33 00. Installasjons rapport for Seematz vindusviskere O.S Solhaug AS Sveberg Gård 7550 HOMMELVIK Tlf: + 47 73 98 10 00 Fax: + 47 73 97 81 00 Service telefon: +47 40 45 33 00 Ordre nr: Installasjons rapport for Seematz vindusviskere Verft: Dato: Fartøy navn:

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1 ) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX Navn på FDV Wirsbo combipex Q&E RIR PLUS Nr. på FDV 02-006 Dato 01.01.2011 Utgave Utgave 1 2 ) Produktbeskrivelse

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTIER SVENTI STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og kjøleanlegg samt tappevannsanlegg. RATT Ratt med digital

Detaljer