PROGRAM FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI SITT ARBEID PÅ FYLKESTINGET I MØRE OG ROMSDAL (nedkorta versjon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI SITT ARBEID PÅ FYLKESTINGET I MØRE OG ROMSDAL 2015 2019 (nedkorta versjon)"

Transkript

1 PROGRAM FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI SITT ARBEID PÅ FYLKESTINGET I MØRE OG ROMSDAL (nedkorta versjon) Nokon meiner at verda ikkje kan endrast. Dei seier samfunnet vi lever i er det einaste moglege. Det er SV usamd i. Folkevalde på alle nivå kan påverke samfunnet i ønskt retning. SV arbeider for eit sosialistisk samfunn bygd på sterkt folkestyre, rettferdig fordeling og likeverdige livsvilkår for alle menneske, uavhengig av bakgrunn, bustad, kjønn og livssyn. SV sitt mål er arbeid til alle. Arbeidslivet er vårt fremste middel til å fordele makt og ressursar. SV vil ha eit arbeidsliv med gode løns- og arbeidsvilkår, der heiltid er ein rett og der så mange som råd er fast tilsette og fagorganiserte. Difor vil SV kjempe mot EØS-avtalen og norsk tilslutning til andre overnasjonale avtalar som TTIP og TISA. SV er eit klima- og miljøparti. I følgje FN s klimapanel må ein stor del av oljeressursane bli liggande der dei er. I Møre og Romsdal handlar det først og fremst om vern av gyteområda til silda på Mørebankane. Det handlar og om å prioritere kollektivtransport og gang- og sykkelvegar framfor motorvegar og privatbilisme, og om berekraftig energibruk. SV er eit skuleparti som tek born og unge på alvor. Elevane treng både praktiske og teoretiske utfordringar. Samfunnet vårt kjem til å mangle arbeidskraft med fagbrev framover. Difor må rekrutteringa til yrkesfag aukast, og langt fleire må gjennomføre. Vi vil redusere bruken av måling, rapportering og testing, og heller gje lærarane meir tid til undervisning.

2 SV er eit likestillingsparti, som vil arbeide for likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, minoritetar og majoriteten og menneske med funksjonshemmingar og dei som er utan slike. Auka kunnskap om, og styrking av, rettane til menneske med ulike former for seksuell orientering og kjønnsuttrykk er ein viktig del av likestillingspolitikken. SV meiner at politiske prioriteringar skal styre fylkeskommunale tenester. Difor går vi imot at viktige tenester blir privatiserte eller skilde ut som offentleg eigde aksjeselskap. Konkurranseutsetjing og kommersialisering gjer folk utrygge, og gjev dårlegare kvalitet.

3 SKULE OG UTDANNING Eit samfunn med små forskjellar er eit godt samfunn for alle. Lik rett til utdanning er ein føresetnad for å nå dette målet. I dag er fråfallet i vidaregåande utdanning altfor høgt, og SV vil arbeide for at fleire gjennomfører. Vi vil auke rekrutteringa til yrkesfag, og arbeide for at fleire fullfører fagopplæring. Lærarane treng meir tid og meir tillit. SV vil redusere unødig testing og rapportering, og la lærarane bruke tida til undervisning. Vi går imot anonym retting av prøver, og vil arbeide for den gode opne dialogen mellom lærar og elev som alternativ til anonyme tilbakemeldingar. Vi vil også sikre retten til etter- og vidareutdanning. * halde oppe ein desentralisert skule- og tilbodsstruktur, slik at flest mogleg kan gå på vidaregåande skule utan å måtte flytte heimafrå, og slik at skulen sin kontakt med lokalt nærings- og samfunnsliv vert sikra. * prioritere fellesskulen, og gå imot nye søknader om kommersielle privatskular. * styrke skulehelsetenesta, rådgjevingstenesta og PP-tenesta, og betre samarbeidet mellom skule, oppfølgingsteneste og alternative opplæringstilbod for å hjelpe dei som slit. * arbeide aktivt for integrering av ungdom med minoritetsbakgrunn i ein mangfaldig fellesskule basert på grunnleggande verdiar som demokrati og likeverd. * verne om gratisprinsippet og sikre gratis læremiddel i vidaregåande opplæring, inkludert gratis bruk av PC. *arbeide systematisk for å heve statusen til fagutdanninga.

4 * gjere teorifaga meir yrkesretta, og gjere det lettare å veksle mellom teori og praksis gjennom heile opplæringa. * sikre nok læreplassar i samarbeid med lokalt næringsliv slik at elevar slepp å flytte for å fullføre utdanninga si. * vere pådrivar for at det offentlege går føre når det gjeld læreplassar i eigen organisasjon, og stille krav om læreplassar til private bedrifter som vil ha offentlege kontraktar. * tilby toårig praksisbasert opplæringsløp til dei som ikkje får læreplass. * sikre finansiering av drift og betre utstyr til fagskulane. * prioritere midlar til nye skulebygg og vedlikehald av eksisterande bygg. * arbeide for elevkantiner med sunn og god mat ved alle dei vidaregåande skulane, der minst 15 % av maten er økologisk. * gje elevane høve til deltaking og medverknad. * styrke innsatsen mot mobbing. * motarbeide trakassering på grunn av seksuell orientering og kjønnsuttrykk, t.d. gjennom ein Tiltaksplan mot diskriminering/ for betre inkludering av LHBT- personar. * setje inn tiltak mot spisevanskar og livsstilssjukdomar. * motverke bruk av alkohol og narkotika i ungdomsmiljø, og syte for gode tilbod til rus-, valds-, incestutsette barn og unge. *stimulere elevar til å velje meir utradisjonelle utdanningsvegar i høve til kjønn. * halde oppe og styrke tilboda innanfor praktisk-estetiske fag.

5 MILJØ Dei største utfordringane vi har i dag er klimaendringar og tap av artsmangfald. I følgje FN s klimapanel må minst 75 % av verdas kjende reservar av fossil energi bli liggande under bakken. SV vil legge til rette for lågutsleppssamfunnet ved å arbeide for eit grønare fylke, der klima- og energiplanen styrer planlegging og drift. 40 prosent av energiforbruket kjem frå bygg. Difor er reduksjon og omlegging av energibruken eitt av dei viktigaste klimatiltaka vi kan gjennomføre. Vi vil verne natur og ressursgrunnlag, og la økologiske omsyn vere overordna økonomiske interesser. For eit parti som både tenkjer miljø og rettferd er det viktig å hindre at miljøtiltak får usosiale verknader. Difor må fordelingspolitikken gå hand i hand med miljøpolitikken. A) Olje * at gyteområda til silda på Mørebankane og andre sårbare havområde skal vernast mot oljeboring. * styrke oljevernberedskapen, og kreve at båtar som fraktar olje og gass langs kysten må ha doble skrog som hindrar utslepp i tilfelle havari. * sikre finansiering av Runde miljøsenter som eit regionalt kraftsentrum for forsking og formidling på hav, kyst og klima. * at fylkeskommunen samordnar innsatsen i kommunane for klimatilpassing og førebygging av skader på grunn av klimaendringar. B) Energi * styrke det fylkeskommunale enøkarbeidet gjennom energispareplanar for alle bygg.

6 * setje ambisiøse mål om at fylkeskommunale byggeprosjekt, både nybygg og rehabilitering, skal vere energigjerrige. * auke bruken av klimanøytralt råstoff frå skogen til energivenlege bygg, som Romsdal vidaregåande skule. * satse på nye fornybare energi- og varmekjelder. * fase ut all oljefyring i eigne bygg. * ruste opp eksisterande kraftverk og linenett. * utarbeide ein regional plan for vind- og småkraft, og gje løyve til prosjekt som ikkje er i konflikt med viktige naturvern-og friluftsinteresser. * legge til rette for vassboren varme i fylkeskommunale bygg, og stimulere til utbygging av fjernvarmenett i byar og tettstader. * styrke dei tre sentra for fornybar energi på Runde, Tingvoll og Smøla. C) Vern av natur og naturressursar * kartlegge og sikre det biologiske mangfaldet gjennom ein aktiv areal-og vernepolitikk, og hindre nye inngrep i utsette biotopar og landskapstypar. * vidareutvikle verdsarvområdet i Geiranger i tråd med Unesco-statusen, og eit reiseliv basert på respekt for natur og miljø. * legge til rette for friluftsliv for alle og hevde allemannsretten. * hindre støyforsøpling av naturen og ha streng regulering av motorferdsel i utmark.

7 D) Generelt * at fylkeskommunen er pådrivar for det kommunale miljøarbeidet, og ser til at alle kommunar har naudsynt miljø-og klimakompetanse. * hindre skadelege utslepp til vatn, luft og jord, t.d. i form av radioaktivt avfall frå Cellafield. * redusere avfallsmengda og stimulere til ombruk, material- og energiattvinning. * stille strenge krav til miljø og etikk i fylkeskommunale innkjøp, og få til miljøsertifisering av fylkeskommunale verksemder. EIN NÆRINGSPOLITIKK FOR FRAMTIDA Som politikarar må tenke på livsvikåra også for framtidige generasjonar. Vi kan ikkje basere oss einsidig på olje- og gassinntekter i framtida. Vi må legge om kursen no. Vi vil arbeide for gode rammevilkår for ein innovativ og berekraftig industri med fokus på miljøteknologi og fornybar energi. Det same gjeld viktige primærnæringar som jordbruk, skogbruk og fiske. Evigvarande vasskraft, ein av våre største ressursar, må bli verande på nasjonale hender. I dag er fylket vårt av dei verste når det gjeld likeløn og rett til heiltid. Ei viktig årsak til dette er den kjønnsdelte arbeidsmarknaden. Dette vil vi gjere noko med. For å sikre næringslivet vårt kompetent arbeidskraft vil vi legge til rette for at folk kan kombinere utdanning, arbeid og familieliv. A) Næringsutvikling

8 * arbeide for ein aktiv næringspolitikk med større regional styring av Innovasjon Norge, tilskotsordningar i landbruket og arbeidsmarknadstiltak. * omstille kompetansen i fylket vårt frå fossile til fornybare næringar. * gjere det lettare for unge i etableringsfasen å starte næringsverksemd, og arbeide for betre velferdsordningar for sjølvstendig næringsdrivande. * legge til rette for at innvandrarar får bruke kompetansen sin til beste for arbeids- og næringslivet i fylket. B) Industri * utnytte naturressursar, fornybar energi og kompetanse til å vidareutvikle verdas mest miljøvenlege industriarbeidsplassar. * at råvarene våre får så høg foredlingsgrad som råd lokalt for å auke verdiskapinga og sikre arbeidsplassar. * bruke konsesjonslovene aktivt for å sikre lokal og nasjonal råderett over energikjelder og naturressursar. * ha politisk styring av kraftmarknaden, slik at bedriftene vert sikra tilgang på kraft. * bidra til å etablere eit miljøteknologiråd for å få til grøn næringsutvikling. C) Primærnæringar Jord- og skogbruk: * ha best mogleg sjølvforsyning av mat produsert på norske ressursar. * halde kulturlandskapet i hevd gjennom beiting og satsing på biobrensel. * halde oppe ein desentralisert busetnad og arbeidsplassar i distriktet.

9 * stanse nedbygging av dyrka og dyrkbar jord, og arbeide for at arealdisponeringa har eit langsiktig økologisk perspektiv. * sikre anstendig løn og betre velferdsordningar for bønder. * vidareutvikle Gjermundnes til eit kompetansesenter for landbruk. * stimulere til auka forsking og utdanning innan økologisk landbruksdrift og auka produksjon og omsetning av økologisk mat, m.a. ved styrking av Bioforsk økologisk på Tingvoll. * arbeide for meir økologisk mat i skular, barnehagar og offentlege institusjonar. * støtte opp om prosjekt som har som mål å rekruttere nye gardbrukarar. * forsvare bu- og driveplikta for å styrkje busetjinga og sleppe fleire unge til i landbruksnæringa. * at god dyrevelferd skal vere sjølvsagt. Fiske: * at fiskeressursane er ein nasjonal fellesressurs som SV skal sikre ikkje blir privatisert. * at ressursane i havet blir forvalta på ein økologisk forsvarleg måte. * ha ein variert flåtestruktur, og sikre kystfiskeflåten godt driftsgrunnlag. * bruke oppdrettslova og konsesjonslova aktivt for å sikre lokal råderett over havbruket, og innføre lokal ressursskatt. * endre oppdrettslova og konsesjonslova for å sikre lokal råderett over havbruket, og innføre lokal ressursskatt. * stimulere til auka rekruttering innan fiske og havbruk, m.a. med eigne kvotar øyremerka for ungdom som vil etablere seg i fiskerinæringa.

10 * at Møre og Romsdal får behalde utdanningsinstitusjonane som gjev sertifikat på alle nivå innan maritime fag og fiskerifag. * at havbruksnæringa må bli berekraftig, og ikkje gå ut over villfisken. * arbeide for robuste og haustbare bestandar av vill laksefisk som ein viktig del av fylkets reiselivsstrategi og lokal verdiskaping. * halde fram verneordninga for nasjonale laksefjordar og laksevassdrag. D) Eit inkluderande arbeidsliv * sikre likeløn, rett til heiltid og føreseieleg arbeidstid i fylkeskommunale verksemder. * ha anstendige løns-og arbeidsvilkår. * ha sterkare trepartssamarbeid i fylkeskommunen. * legge til rette for at flest mogleg kan delta i arbeidslivet, inkludert seniorordningar. * arbeide for at både fylkeskommunen og alle kommunane i fylket følgjer ILO-konvensjon 94 når det gjeld arbeidstakerrettar, både når det gjeld eigne tilsette og ved anbod/oppdrag til private, t.d. ved innføring av Skiens-modellen. KULTUR OG FRIVILLIG ARBEID Kultur gjer samfunnet rikare, og gjev oss høve til å utvikle eigne skapande evner. Kultur har ein sterk eigenverdi, og bidreg til betre livskvalitet og helse. Kultur kan skape nye berekraftige arbeidsplassar og livskraftige lokalsamfunn som folk vil flytte til og bu i. Frivillig arbeid er limet som held mange lokalsamfunn i gang. Den norske dugnadstradisjonen skaper felles-

11 skap og gode lokalsamfunn, og er heilt nødvendig for at det lokale kulturlivet skal bløme. SV vil legge til rette for dette ved at fylket bidreg med midlar, kompetanse og nettverksbygging. * styrkje bibliotektilbodet i fylket som eit viktig gratistilbod. * legge til rette for at funksjonshemma kan delta i varierte kulturtilbod. * støtte amatørkulturlivet i fylket gjennom tilskot, administrativ hjelp, nettverksbygging og opplæring. * prioritere nærmiljøanlegg og legge til rette for friluftsliv for alle. * utvide den kulturelle skulesekken. * halde oppe løyvingane til museum og profesjonelle kulturinstitusjonar, og prioritere formidling til born og unge. * støtte kulturelle møteplassar som festspel og festivalar. * arbeide for nytt operabygg/ museumsbygg i Kristiansund. * vidareutvikle verdsarvarbeidet i Geirangerfjorden/ Norsk Fjordsenter. * styrke kulturnæringane, m.a. ved å støtte pilotprosjekt som Kulturnæringshagen i Volda og Kreativfylket. * tilby stipend til unge kunstnarar som vil etablere seg i fylket. * styrke folkemusikk- og folkedansarven ved oppretting av stillingar som fylkesfolkemusikar/ dansar, og gjere Folkemusikkarkivet til knutepunkt. * halde fram med kulturkort for ungdom, og heve aldersgrensa for kulturrabatt slik at og studentar kan gjere seg nytte av dette tilbodet.

12 * vidareutvikle filmsamarbeidet på Vestlandet gjennom deltaking i Vestnorsk filmsenter. * arbeide for etablering av det første economuséet i Møre og Romsdal, t.d. Volda elektriske mylne. * arbeide for at musikklivet har tilgang til gode tilpassa lokale. * styrke samarbeidet mellom fylkeskommunen og musikklivets regionale nivå. * sikre nynorsk som administrasjonsmål, og vere pådrivar for gode tilbod til nynorskelevar i skulen og gode kulturtilbod på nynorsk for alle. * arbeide for at Møre og Romsdal vert Fairtrade-fylke. HELSEPOLITIKK OG FOLKEHELSE Sjølv om staten har overteke ansvaret for sjukehus, rusomsorg, barne- og familievern, må fylkeskommunen vere ein aktiv pådrivar for eit godt og likeverdig helsetilbod til innbyggarane. SV arbeider for å avvikle foretaksmodellen, og vil ha sjukehusa attende til folkevald kontroll. Vi vil auke løyvingane til folkehelsearbeidet, og vere pådrivar for at fylket beheld kompetansetilbod, t.d. innanfor rehabilitering. Tannhelsetenesta er viktig i arbeidet med forebygging og folkehelse, og bør styrkast. På Stortinget vil SV arbeide for at tannhelsetenester vert dekte gjennom offentlege budsjett slik resten av primærhelsetenesta vert det. * ha eit sterkt offentleg helsevesen som er tilgjengeleg for alle uavhengig av bustad og økonomi. * minimalisere bruken av anbod og kjøp av tenester frå kommersielle helsebedrifter.

13 * stoppe marknadstenking og stykkprisfinansiering, og legge vekt på faglege vurderingar slik at dei med størst behov får hjelp først. * ha ei tillitsreform som fjernar unødvendig rapportering, slik at ein kan bruke meir tid på pasientane. * sjå til at sjukehusa har god funksjonsfordeling, godt medisinteknisk utstyr og god beredskap, inkludert styrkt ambulanseteneste. * ha trygge, heilårsopne og tilgjengelege fødetilbod. * behalde trygge, heilårsopne og tilgjengelege fødetilbod der det er slike tilbod i dag. * styrke psykiatrien og rusomsorgen, og sjå til at Midt-Noreg har gode behandlingstilbod. * sikre at alle har fritt innsyn i eigne pasientjournalar. * oppretthalde eit desentralisert tannhelsetilbod. * arbeide for eit regionalt kompetansesenter for førebyggjande og helsefremjande arbeid innan Helse Midt i Møre og Romsdal. * stimulere friluftslivet som eit viktig helsefremjande tiltak. * at Møre og Romsdal held fram som føregangsfylke for universell utforming av bygg, uteområde og friluftsområde. * stille krav om universell utforming ved nye konsesjonar på buss-og båtruter, og sikre at haldeplassar, venterom og rutebilstasjonar vert utforma slik at dei høver for alle.

14 SAMFERDSEL For SV er kvardagssamferdsla viktigast. Difor går vi til val på gule midtstriper, og prioriterer vedlikehald og opprusting av dagens dårlege vegnett, rassikring og betre ferjetilbod framfor ferjefri E 39. Samferdsel står for ein stor del av klimautsleppa. Difor vil SV ha mest mogleg gods over frå veg til bane og kjøl, og legge klima- og miljøperspektivet til grunn når nye løysingar skal veljast. Bypakkar, kollektivtransport, nye lågutsleppskøyretøy- og ferjer og utbygging av gang- og sykkelvegar er høgt prioritert. Det same er trafikktrygging og strenge krav til tilgjenge for alle. * at klimaplanen må ligge til grunn for all samferdsel, og at samordna areal-og transportplanlegging vert gjennomført i praksis. * arbeide for sikring av rasfarlege vegar, bruer og tunnelar, og for trafikktrygging, t.d. midtdelarar på utsette strekningar. * framskunde arbeidet med trafikksikring av «eksportvegen» E 136 gjennom Romsdal. * arbeide for styrking av ferjetilbodet med fleire avgangar og nattferjer, både på stamveg- og fylkesvegstrekningar. * betre kollektivtilbodet gjennom vidareutvikling av Timexpressen, gode tilførselsruter og satsing på bypakkar i Kristiansund, Molde og Ålesund. * kollektivtransport i form av bybane/ superbuss og gang- og sykkelvegar skal prioriterast i bypakkane, kombinert med restriktive tiltak for bilen. * halde oppe ordninga med ungdomskort på kollektivreiser, og arbeide for å heve aldersgrensa og redusere prisen.

15 * gjere det enklare å reise kollektivt, t.d. med app for betaling og sanntid, og arbeide for billegare kollektivreiser for alle. * gjere ordninga Heim for ein femtilapp meir fleksibel. * satse på gang- og sykkelvegar/ hovedsykkelvegnett i folketette område. * arbeide for at staten bidreg med trafikksikring langs Nasjonale turistvegar. * gjere det enklare å vere syklist i samband med ferjeavløysingsprosjekt, t.d. ved å legge til rette for å ta med sykkel på bussen. * at TT-ordninga (tilrettelagd transport) sikrar funksjonshemma aktiv deltaking i samfunnet. * bygge fleire ladepunkt også hurtigladestasjonar - for elbil, og vurdere å skifte ut fylkeskommunale bilar med lågutsleppsbilar/ elsyklar. * stille strenge krav til miljø og lågutslepp i fylkeskommunale anbod. * arbeide for strenge miljøkrav til skip som ferdast langs kysten og i fjordane våre, t.d. ved å støtte Grøn Fjord-prosjektet i Geiranger. * styrkje Raumabanen som miljøvenleg og funksjonell person- og godstransportør, utan å øydelegge «verdas vakraste togreise». * støtte arbeidet for Dovresambandet, høgfartsbane i eit fleirbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk Oslo Trondheim/Ålesund via Gudbrandsdalen. * at Stad skipstunnel vert realisert snarast råd for å få til meir sikker, miljøvenleg og effektiv transport langs kysten. * kjempe saman med transportnæringa mot sosial dumping og for betre tryggleik hjå utanlandske vogntog.

16 KOMMUNE- OG REGIONREFORM Høgresida trur på store einingar. Dei vil slå saman kommunar og legge ned fylkeskommunane. SV er kritisk til tempoet dei legg opp til. For SV er det viktigast å gje innbyggarane gode tenester. Vi er opne for kommunesamanslåing når innbyggarane er overtydde om at dette gjev betre tenester og ikkje svekkar folkestyret. Sentraliseringsiveren til høgresida er også stor. SV vil ha desentralisering av makt, frå staten til regionalt og lokalt nivå. Vi trur nedlegging av fylkesnivået vil gje meir sentralstyring. Vil ein ha sterkare lokaldemokrati og fagmiljø og like tenester over heile landet, er gode og likeverdige inntekter viktigast. Difor er neste stortingsval det viktigaste kommunevalet! På Stortinget kjempar SV for å løyve meir pengar til kommunane framfor å gje skattelette til dei rikaste. * styrke kommune- og fylkesøkonomien, og kreve fullfinansiering når staten gjev kommunane/ fylkeskommunane nye oppgåver. * arbeide for eit sterkt lokaldemokrati som gjev nærleik mellom innbyggarar og avgjerdstakarar og gode høve til lokale tilpassingar. * styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt, ansvar og mynde til regionalt og lokalt folkestyre. * at vi framleis skal ha tre demokratiske politiske og administrative nivå: stat, fylkeskommune og kommune. * halde på Møre og Romsdal som eige fylke utifrå geografi/ topografi, næringsstruktur, utdanningsstruktur, samferdsel og regional identitet. * at storleiken på kommunane må avgjerast ut frå lokale tilhøve

17 * vere positiv til auka interkommunalt samarbeid underlagt openheit og demokratisk styring, og til samanslåing om kommunane sjølve ynskjer det. * styrke fagmiljøa, ikkje bryte dei opp gjennom anbodsutsetjing og privatisering slik større einingar legg til rette for. * arbeide for ei tillitsreform der tilsette får tillit til å finne gode løysingar framfor stadig fleire «tidstjuvar» i form av rapportering og dokumentasjon.

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP

Dette vil vi arbeide for i Bremanger AP Alle skal med Bremanger Arbeidarparti 2007 2011 Arbeidarpartiet sine mål er å sikre likeverdige levekår, slik at alle får størst mogleg fridom til å leve eit liv i samsvar med eigne ynskje og behov. Dette

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne:

Vår politikk vil du kjenne att i tre hovudemne: SURNADAL Lokalprogram MDG Surnadal 2015-2019 Miljøpartiet Dei Grøne sitt mål er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal vere underordna sunne økologiske prinsipp og fremme fred og

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2017 Vedteke i ungdomsrådet: 19.06.2017 UNG sak 047/17 Saksnummer: 17/479-10 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod som sikrar alle unge ei

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland.

Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Hjelmeland Venstre Trygg og god oppvekst i Hjelmeland. Om 30 år kan ho vere ein av verdas beste klimaforskarar......om ho får nokon av verdens beste lærare Politikk handler om å prioritere, og Venstre

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti

PROGRAMMET VÅRT Suldal Arbeidarparti PROGRAMMET VÅRT 2015-2019 Suldal Arbeidarparti 2 Kjære veljar! Suldal er ein god kommune å bu i. Me har god økonomi og gode inntekter frå store kraftutbyggingar i kommunen vår. Dette er midlar som kjem

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden

Program for. Masfjorden Venstre. for perioden Program for Masfjorden Venstre for perioden 2011-2015 www.masfjorden.venstre.no 1 Masfjorden Venstre Ei positiv folketalsutvikling for Masfjorden kommune er eit overordna mål for Masfjorden Venstre Masfjorden

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først.

Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Menneske er viktigare enn system. Difor set Venstre folk først. Sveinung Rotevatn førstekandidat for Venstre i Sogn og Fjordane 99731_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 02.07.13 09:01 Sats på kunnskap

Detaljer

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST.

SULDAL VENSTRE. Ulike menneske treng ulike løysingar for å ha eit godt liv. Venstre tenkjer FOLK FØRST. SULDAL VENSTRE PROGRAM 2015 2019 Veit du ein ven som vel du trur, og du hjå han fagnad vil få: gjev han heile din hug og gåva ei spar, far og finn han ofte. (Frå Håvamål) Folk først Venstre er eit parti

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Resultat fra folkemøte 8. april 2015

Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Resultat fra folkemøte 8. april 2015 Regionkommune Sunnmøre Styrker: Sterk region God tilgang på fagfolk/sterkare fagmiljø Gode utdanningsinstitusjonar Betre kvalitet og meir likeerdige tenester Profesjonell

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing.

KrF vil legge til rette for ei positiv utvikling der vi kombinerer det særeigne med framtidsretta satsing. KrF-program 2015-2019 KrF sin visjon er eit varmt og verdiforankra samfunn, der alle har lik verdi, opplever rettferd, og at ressursane vert forvalta ansvarleg til beste for alle menneske. Sogn og Fjordane;

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

-Fantastiske muligheter for næringsutvikling. -Har god vekst. -God omstillingsevne, kommune har god vekst. -Har eigne ressursar vi kan byggje på.

-Fantastiske muligheter for næringsutvikling. -Har god vekst. -God omstillingsevne, kommune har god vekst. -Har eigne ressursar vi kan byggje på. Framtidig kommunestruktur Gruppearbeid Fotlandsvåg barneskule 10.05.2016 Lokaldemokrati Økonomi Tenestetilbod Identitet Samfunnsutvikling Andre/generelle FORDELAR OSTERØY ÅLEINE OSTERØY SAMAN MED BERGEN

Detaljer

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003

Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Kommunestyrevalget i Tysvær 2003 Ta heile Tysvær i bruk! Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland Tone Kringeland GRUNNSYN Senterpartiet byggjer politikken sin på eit menneskesyn med basis i det

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum

Høyanger KrF. Menneskeverd i sentrum Høyanger 2015-2019 KrF Menneskeverd i sentrum KrF er eit kristendemokratisk parti som byggjer politikken sin på det kristne menneskesynet, nestekjærleiken og forvaltaransvaret. Alle menneske har den same

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015

HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015 Dokumentnummer15/8971 HANDLINGSPLAN FOR FUSA UNGDOMSRÅD 2015 Vedteke i ungdomsrådet: 2.06.2015 UNG sak 016/15 Saksnummer: 13/1125-16 1. Opplæring Mål: Fusa kommune skal tilby eit godt opplæringstilbod

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Arbeidsprogram 2007-2011

Arbeidsprogram 2007-2011 Arbeidsprogram 2007-2011 Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i pakt med desse. Målet for Senterpartiet sin politikk er å

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven

Vers /EMS/rev INTENSJONSAVTALE. Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven Vers. 13.01.2016/EMS/rev. 02.02.2016 INTENSJONSAVTALE Samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven 1 Vedteke i Vågsøy kommunestyre (28.01..2016) Selje kommunestyre (xx,xx,2016) Vanylven kommunestyre

Detaljer

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET

Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Programmet til Jølster Arbeidarparti 2015-2019 byggjer på dei sosialdemokratiske prinsippa om FRIDOM LIKEVERD SOLIDARITET Jølster er ein kommune med særs rike tilhøve for oss som innbyggjarar. Det vi har

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI

KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI KOMMUNEVALET 2015 LINDÅS SENTERPARTI 1. kandidat Anna K Valle 2. kandidat Jarle Vassdal LINDÅS KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLAR Det som kjenneteiknar ein god kommune er Tilgang på varierte arbeidsplassar

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Program for. Nesset Venstre. for perioden _Programmal 2011 A5 8s.indd 1

Program for. Nesset Venstre. for perioden _Programmal 2011 A5 8s.indd 1 Program for Nesset Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no 38196_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 1 04.08.11 17:46 Eit liberalt Nesset Venstre sitt grunnsyn, sosialliberalismen, byggjer på demokratiet

Detaljer

Gruppemøter. Stasjonær energibruk

Gruppemøter. Stasjonær energibruk Gruppemøter Stasjonær energibruk Unytta energikjelder - bio Trevirke (bio) er den mest aktuelle lokale energikjelda Skogsvirke største kjelde, men også rivings- og industriavfall Grunnlag for næringsutvikling

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne

Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Næringspolitikk for auka nyskaping og betre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Næringsutvikling i Distrikts-Noreg 19. september 2003 Den nyskapande sunnmøringen Nyskaping og

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom

SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008. Anne Lise Börlin - Flytta ut 16 år gamal og kom SANDØY KOMMUNE 2020 REFERAT FRÅ FRAMTIDSPRATSAMLINGA 12. NOVEMBER 2008 Ordføraren innleidde og ønskte alle velkomne. Stikkord frå innlegga til bidragsytarane fritt gjengjeve. Anne Lise Börlin - Flytta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30 14:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak:12/167 Løpenummer: 12/6303 Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11:30 14:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Valprogram for Volda SV

Valprogram for Volda SV Valprogram for Volda SV Det handlar om Volda Vi tek kampen for eit varmt samfunn, for framtida og for likeverd Eit samfunn der menneske løyser problem i fellesskap er mogleg. Klasseskilje kan erstattast

Detaljer

Eit liberalt Sogn og Fjordane

Eit liberalt Sogn og Fjordane Eit liberalt Sogn og Fjordane «Menneske er viktigare enn system. Venstre prioriterer folk først.» Marit Barsnes Krogsæter Venstre sin fylkesordførarkandidat i Sogn og Fjordane Ny vekst i Sogn og Fjordane

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane

Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Konseptvalutgreiing E39 Skei Ålesund: Fylkeskommunane sitt syn Fylkesordførar Åshild Kjelsnes, Sogn og Fjordane Vedtak i Fylkestinget i Sogn og Fjordane (FT-sak 1/12): Endeleg vedtak i Fylkestinget likt

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik

Byen som motor i den regionale utviklinga. Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Byen som motor i den regionale utviklinga Bymøte, 12.01.12, fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Trendar nasjonalt og internasjonalt Globaliseringa brer om seg, verda blir både meir fragmentert og meir

Detaljer

Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad. - eit friskt pust. mdg.no/meland

Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad. - eit friskt pust. mdg.no/meland Miljø, Mangfold, Menneskeleg medverknad mdg.no/meland Grøne visjonar for Meland: Miljøpartiet de grøne er den norske greina av de internasjonale Grøne som opplever vekst over heile verda. Nå har den grøne

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 25.11.2015 Sak nr.: 15/11996-2 Internt l.nr. 51548/15 Sak: 135/15 Tittel: Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Behandling: Frå fylkesrådmannen låg det føre slik

Detaljer

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Regional plan for kompetanse og arbeidskraft HANDLINGSPLAN Kapittel 4: Nye krav til kunnskap Tiltak 4.1 Utvikle etter- og vidareutdanningstilbod og nye utdanningar Fremje ordningar for å identifisere kompetansebehov

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019

MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 MELAND SENTERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 GRUNNSYNET Meland Senterparti vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og etter humanistiske levereglar. Målet for Senterpartiet sin politikk, er å skapa

Detaljer

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^

FDALAND FYLKESKOMMUNE 1 3 SEPT 2010. Eksp. 'u.off. ! ^ FDALAND FYLKESKOMMUNE ;aknr.2^lo0l>s'/ Dok.nr. L 1 3 SEPT 2010 Arkivnr. OoCh Eksp. 'u.off. Saksh. t^7^! ^ / Vestlandet tiar over 1,2 mill innbyggjarar og eit areal som dekker nærare 60 000 kvadratkilometer

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Prioriter samferdsle i distrikta no! Samferdsle er ein føresetnad for busetnad og verdiskaping. I Sogn og Fjordane

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan

Jnr gjg. Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen. Uttale skulebruksplan Jnr. 1289.12 gjg Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga 5520 Bergen Uttale skulebruksplan Samarbeidsrådet for Sunnhordland har drøfta framlegg til ny Skulebruksplan. For Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

LINDÅS. Framtida i fokus

LINDÅS. Framtida i fokus LINDÅS Framtida i fokus Valprogram 2007-2011 Politisk rekneskap 2003-2007 Lindås senterparti har : 5 medlemmer i kommunestyret 2 representantar i formannskapet, 1 i plan-og miljøutvalet, der me og har

Detaljer

Program for. Seljord Venstre

Program for. Seljord Venstre Program for Seljord Venstre perioden 2015-2019 Seljord, ein livskraftig kommune i utvikling Kjerna i Venstre sin politikk er ein god balanse mellom personleg fridom og felles ansvar. Vi er grunnleggjande

Detaljer

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET

Bli med på laget TIME SENTERPARTIET TIME Grunnsyn Senterpartiet vil at Norge skal bygga framtida si på dei kristne grunnverdiane og vårt demokratiske styresett. Målet vårt er å skapa eit betre samfunn der rettferd, jamstilling og retten

Detaljer

Sauherad Venstre. Program

Sauherad Venstre. Program Sauherad Sauherad Venstre. Program 2015-19 Trygg opvekst og god omsorg. Venstre vil styrke den offentlege skulen, særleg gjennom å gjenreise respekt for læraren og fagkunnskapen. Venstre meiner at etterutdanning

Detaljer

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015

Meland Senterparti. - eit klokt val. senterpartiet.no/meland. Arbeidsprogram 2011 2015 Meland Senterparti - eit klokt val Arbeidsprogram 2011 2015 senterpartiet.no/meland Grunnsynet til Senterpartiet Senterpartiet vil byggja framtida på dei kristne grunnverdiane og humanistiske verdiar i

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer