SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull"

Transkript

1 URSA Glass Wool/Glassull Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Synonymer URSA Glass Wool/Glassull Mineralull 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe Isolasjonsmateriale Kjemikaliets bruksområde Bruk det frarådes mot Termisk og/eller akustisk isolering av vegger og tak Det frarådes ikke mot noe identifisert bruksområde Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn Isoproff AS Postadresse Mjåvannsveien 76 Postnr Poststed KRISTIANSAND Land NORGE Telefon E-post Hjemmeside Org. nr Kontaktperson Ralph Brandsvoll 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering merknader Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC: Ikke klassifisert Etikettinformasjon R-setninger S-setninger Produktet er vurdert som ikke klassifiseringspliktig i henhold til gjeldende regelverk. Unngå innånding av støv. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere. Helse: Kjemikaliet er ikke klassifisert som helseskadelig. Brann og eksplosjon: Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

2 URSA Glass Wool/Glassull Side 2 av 7 Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Mineralull Indeksnr.: Synonymer: Mineralull Kreft 3; R40 Carc. 2; H351 Note: A; Q; R % Terpolymer bindemiddel 0-10 % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Stoff 1 består av syntetiske glass fibre (silikatfibre) som inneholder tilfeldig orientering av oksider fra alkaliemetaller og jordalkaliemetaller (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (v/v). Stoff 1 oppfyller minst en av kriteriene til note Q som innebærer at stoffet ikke er kreftfremkallende: Tilnærmet lengdevektet geometrisk gjennomsnitts diameter av fibre: 3 til 5 µm Lengdevektet geometriske gjennomsnitts diameter minus 2 standard feil: <6 µm Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Skyll munnen og drikk mye vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Hudkontakt: Støv kan irritere huden mekanisk. Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme. Svelging: Halsirritasjon kan forekomme. Innånding: Det kan forekomme irritasjon i halsen Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre

3 URSA Glass Wool/Glassull Side 3 av 7 Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig. Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Uspesifiserte organiske forbindelser. Ammoniakk. Nitrogenoksider (NOx) Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Se forøvrig seksjon 8. Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Vask forurenset område med varmt vann. Spill tas opp mekanisk, samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. seksjon 13. Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Beskyttende tiltak Tiltak for å hindre aerosol- og Ved håndtering bruk kniv for å unngå støvdannelse. støvdannelse 7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Lagres tørt og i originalbeholder ved romtemperatur. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Det er ikke identifisert bruk som krever tiltak for å ivareta sikker bruk utover det som er angitt i andre deler av sikkerhetsdatabladet Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Mineralull Indeksnr.: t.: 1 fiber/ml 2011 Synonymer: Mineralull Annen informasjon om grenseverdier De forebyggende tiltakene og verneutstyret gjelder for kjemikaliet under bruk. 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til støvutvikling. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

4 URSA Glass Wool/Glassull Side 4 av 7 Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2/P3). Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i kjemikaliet og kjente hanskeguider. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensing av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Fast stoff - rull eller plater Farge Gul Lukt Karakteristisk er, Luktgrense er, ph (handelsvare) er, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall er, Kokepunkt / kokepunktintervall er, Flammepunkt er, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) er, Eksplosjonsgrense er, Damptrykk er, Damptetthet Relativ tetthet Løselighet i vann er, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann er, Selvantennelighet er, Dekomponeringstemperatur er, Viskositet Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper Verdi: kg/m³ Uløselig. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Tilnærmet lengdevektet geometrisk gjennomsnitts diameter av fibre:3-5 µm. Lengdevektet geometriske gjennomsnitts diameter minus 2 standard feil:<6 µm.

5 URSA Glass Wool/Glassull Side 5 av 7 Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Se seksjon: Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Bindemiddelet begynner å dekomponere ved temperaturer >200 C Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Ingen kjente Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Uspesifiserte organiske forbindelser. Ammoniakk (NH3). Nitrogenoksider. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ved bruk representerer innånding den største faren. Potensielle akutte effekter Innånding Støv kan irritere luftveier og lunger. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Irritasjon Etsende Forsinket / Repeterende Allergi Kroniske effekter Støv kan irritere huden mekanisk. Støv kan irritere øynene mekanisk. Ikke sannsynlig på grunn av produktets form. Inntak kan imidlertid forårsake irritasjon og ubehag. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Kreftfremkallende egenskaper er ikke kjent. Arvestoffskader Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent. Fosterskadelige egenskaper Effekter på fosterutvikling er ikke kjent. Reproduksjonsskader Reproduksjonsskadelige egenskaper er ikke kjent. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Produktet er ikke bioakkumulerbart Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er uoppløselig i vann. Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

6 URSA Glass Wool/Glassull Side 6 av Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Ingen kjente. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Samles opp i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EALkode hvis bruksområdet avviker. Nei Avfallskode EAL EAL: andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i og Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler UN varenavn Transport fareklasse Emballasjegruppe Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Forurensning kategori Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2013, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Vurdering av kjemikaliesikkerhet

7 URSA Glass Wool/Glassull Side 7 av 7 Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet. Carc. 2;H351; R40 Mulig fare for kreft H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Nytt sikkerhetsdatablad. Tidligere utgitt i annet format. Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Isoproff AS Teknologisk Institutt as v/ Stine Bækkelund

SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull

SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull URSA Glass Wool/Glassull Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD URSA Glass Wool/Glassull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.07.2011 Revisjonsdato 20.05.2014

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dr Sludge Tyre Seal 03014 & 03013 250ml / 5 ltr

SIKKERHETSDATABLAD. Dr Sludge Tyre Seal 03014 & 03013 250ml / 5 ltr Dr Sludge Tyre Seal 03014 & 03013 250ml / 5 ltr Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Dr Sludge Tyre Seal 03014 & 03013 250ml / 5 ltr Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Potassium Klorid Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.04.2011 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Dasic Slickgone NS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.05.2010 Revisjonsdato 30.05.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Hydraulisk olje, Isolerende

SIKKERHETSDATABLAD Hydraulisk olje, Isolerende Hydraulisk olje, Isolerende Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Hydraulisk olje, Isolerende Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 903

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 903 OMEGA 903 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 903 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2004 Revisjonsdato 23.01.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 907

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 907 OMEGA 907 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 907 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.12.2003 Revisjonsdato 08.10.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC N

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC N Nitoseal SC N Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC N Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.01.2003 Revisjonsdato 13.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Hvit opptenningspose

SIKKERHETSDATABLAD Hvit opptenningspose Hvit opptenningspose Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Hvit opptenningspose Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.05.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home

SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home RÜHL Favorit Home Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HYDROX S / U

SIKKERHETSDATABLAD HYDROX S / U HYDROX S / U Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD HYDROX S / U Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Crafco Roadsaver, Polyflex, Parking Lot, Asphalt Rubber, DF, Superflex,

SIKKERHETSDATABLAD. Crafco Roadsaver, Polyflex, Parking Lot, Asphalt Rubber, DF, Superflex, Crafco Roadsaver, Polyflex, Parking Lot, Asphalt Rubber, DF, Superflex, Loop Detector, Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Crafco Roadsaver, Polyflex, Parking Lot, Asphalt Rubber, DF, Superflex, Loop Detector,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.11.2005 Revisjonsdato 02.09.2013 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD COPASLIP LEAD FREE

SIKKERHETSDATABLAD COPASLIP LEAD FREE COPASLIP LEAD FREE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD COPASLIP LEAD FREE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 11.10.2007 Revisjonsdato 12.02.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC O

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC O Nitoseal SC O Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC O Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.01.1994 Revisjonsdato 19.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ENERPAC HF-95X, HF-95Y, HF-95Z, HF-95T, HF-95200

SIKKERHETSDATABLAD ENERPAC HF-95X, HF-95Y, HF-95Z, HF-95T, HF-95200 ENERPAC HF-95X, HF-95Y, HF-95Z, HF-95T, HF-95200 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD ENERPAC HF-95X, HF-95Y, HF- 95Z, HF-95T, HF-95200 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 636

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 636 OMEGA 636 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 636 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.10.2003 Revisjonsdato 01.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Wet'n'Black

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Wet'n'Black Turtle Wax Wet'n'Black Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Wet'n'Black Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato 12.03.2012

Detaljer

PRODUKTDATABLAD assistsport ISPOSE

PRODUKTDATABLAD assistsport ISPOSE PRODUKTDATABLAD assistsport ISPOSE 1. Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikalier: Nitrogenholdige salter Væske: Vann 1.2. Relevant identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish SHOWROOM SHINE WHEELS (6010)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish SHOWROOM SHINE WHEELS (6010) Turtle Wax Perfect Finish SHOWROOM SHINE WHEELS (6010) Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish SHOWROOM SHINE WHEELS (6010) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16%

SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16% VIVASTYLE 10% / 16% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD VIVASTYLE 10% / 16% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.03.2006 Revisjonsdato 21.09.2011 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SAFEPRIME PU3

SIKKERHETSDATABLAD SAFEPRIME PU3 SAFEPRIME PU3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD SAFEPRIME PU3 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 14.08.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer