RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 143 Mars fra Snillfjord Kommune Nr. 01/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 143 Mars 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr. 01/2008"

Transkript

1 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 143 Mars fra Snillfjord Kommune Nr. 01/2008 Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å orientere kommunens befolkning om aktuelle saker i kommunal forvaltning. Redaktør: Torill Sveen Volden. Opplag ca. 650 stk. Adresse: Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257 Snillfjord. Tlf , fax , bankgiro: e-post: Hjemmeside Organisasjonsnummer: Rådhusposten trykkes på kommunens kopimaskin og sendes alle husstander i kommunen. Påskenummeret sendes også gratis til alle eiere av fritidseiendom i Snillfjord.

2 2 INFO FRA ORDFØRER Selv om det snør utenfor vinduet mens jeg sitter og skriver, er vel nå den hardeste vinteren over og vi begynner å gå mot vår igjen. Påska står snart for tur, og det er blitt lengre og lengre lyst om dagene. Vi går nå inn i sluttspurten med rådmannsansettelse. Formannskapet skal på sitt møte i morgen 4. mars møte de to kandidatene som er igjen etter intervjurunder er kjørt. Dette er en spennende og ikke minst viktig prosess for det er svært avgjørende for at organisasjonen fungerer bra, at man velger riktig leder. Det tror jeg vi skal klare bra. Vi har hatt mange gode kandidater å velge mellom. Endelig ansettelse av rådmann skjer i kommunestyret den 13. mars. 21. februar hadde kommunestyret temadag om vindkraft. Der møtte det representanter både fra de firmaene som vil bygge ut, fra fylkeskommunen og fra Statnett. Statnett planlegger en stor overføringslinje fra Mo i Rana til Møre og den er tegnet gjennom Snillfjord. Høringa på denne linja blir lagt ut over påske. Fylkeskommunen har kommet med en fylkesplan for vindkraft som de har sendt ut på høring. Kommunestyret skal også svare på denne høringa på sitt møte 13. mars. Våre to komiteer er også godt i gang medsitt arbeid. Komite 2 holder på med prosjektet framtidens skole. Dette er ett prosjekt der de ser på hvordan organisering av skolen skal se ut i fremtiden, hva som trengs av bygningsmasse, og om hva som må gjøres med det vi har for at det skal være etter de krav som stilles i fremtiden. En ting som bekymrer her er utviklinga av elevtallet fremover som går nedover. Komite 1 holder på å registrere eksisterende og fremtidlige flytebrygger. Fylkesmannen vil ha en samlet plan på dette for at han skal behandle flere saker. Det kartlegges nå om noen av de eksisterende anleggene kan utvides og hvor det må nye til for å møte behovet. Og her Snillfjordinger MÅ dere kjenne deres besøkelsestid. Har dere planer om flytebryggeanlegg/ marina MÅ dere NÅ komme med innspill på dette. Hvis dere ikke kommer med innspill nå kan neste sjanse bli ved rullering av planen om kanskje 4 år, så her må dere være obs. Til slutt vil jeg gratulere Vennastranda revylag med sitt 10 års jubileum. God påske til dere alle! Med vennlig hilsen John Lernes KONSTITUERING AV RÅDMANN Kommunestyret behandlet i møte sak 98/07. Følgende vedtak ble fattet: Enstemmig som innstillingen: Snillfjord kommune takker Ole Kristian Aagaard for hans rådmannsgjerning i Snillfjord kommune. Snillfjord kommune konstituerer Arild Johan Monsen som rådmann med virkning fra 1. januar 2008 og til ny rådmann er på plass.

3 3 VEILEDENDE MØTEOVERSIKT 1. halvår 2008 Kommunestyre: 10.04, og Formannskap/Administrasjonsutvalg: 04.03, 01.04, 22.04, og Arbeidsmiljøutvalg og Komité 1: 06.03, og Komité 2: 31.03, og HAR DU TATT INITIATIV? Ca. 4 år gått siden paragraf 39 a i Kommuneloven, loven om innbyggerinitiativ, trådde i kraft, men hvor mange benytter seg av den? Hittil har ingen i Snillfjord kommune gjort det. Også på landsbasis har den lokale forslagsretten fått lite oppmerksomhet, og de valgte politikerne har dermed ennå stor råderett over lokalpolitikken. Loven sier rent konkret at kommunestyre eller fylkesting plikter å ta stilling til forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget. Kommunestyret eller fylkestinget må behandle forslaget senest seks månder etter at det er fremmet, og initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Det er ikke mulig å fremme et forslag med samme innhold mer enn en gang i samme valgperiode, eller før det er gått fire år siden forslaget ble fremmet. Kommunene står i realiteten ganske fritt til selv å bestemme hvor strengt de skal tolke vilkårene. Vil du ha mer informasjon om innbyggerinitiativ, sjekk regjeringens internettside: html?id= PLAN FOR SMÅBÅTHAVNER I SNILLFJORD Komité 1 arbeider med Samlet Plan for Småbåthavner i Snillfjord. Komiteen ønsker å kartlegge behovet for båtplasser i kommunen, og ber grunneiere og andre komme med innspill om egnede lokaliteter og eventuelle utvidelser av eksisterende anlegg og framtidige planer. Send skriftlig tilbakemelding til Snillfjord kommune v/komite I, 7257 Snillfjord innen 1. april 2008.

4 Prosjekt Fremtidens skole Dette er et prosjekt som skal utrede hvordan kommunen i framtida best kan gi våre barn og unge den opplæring de har krav på innenfor kommunens ansvarsområde. Det er her snakk om barnehage og grunnskoleopplæring. Hvilke krav stilles til skole og barnehage i framtida, og hvordan møter vi disse utfrodringene? Er den strukturen vi har i dag god nok til å møte framtidens krav til kvalitet i opplæringen? Dette prosjektet er lagt til kommunestyrets Komite 2 sitt ansvarsområde under ledelse av Bjørn Ivar Kvernø. Komiteen er i dette prosjektet utvidet med følgende personer: kommunalsjefen, en FAU - representant fra hvert av oppvekstsentra, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet og en representant fra SUR. Komiteen skal komme med en innstilling til kommunestyret som kan legges til grunn for budsjettarbeidet for Underveis vil det bli orienteringsmøter og drøftingsmøter med brukerne i kretsene. FRA SERVICEKONTORET Det er nå kommet nye brosjyrer om bostøtte Brosjyren fås på Servicekontoret og NAV-kontoret. Dersom ønskelig kan den tilsendes. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar For mer informasjon om retningslinjer og forskrifter henvises til Husbankens internettsider, husbanken.no eller ved henvendelse til kommunens servicekontor. Søknad om bostøtte skal du sende inn på eget skjema. Søknadsfrist er den 14. i hver måned med utbetaling ca. den 10. i måneden etter. Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. ÅRSMØTER endring av leder og kasserer lag og foreninger Når årsmøtet er avholdt og nye ledere og kasserere er valgt ber vi om å få melding om dette. Dere kan ringe servicekontoret/sende e-post til /eller sende vanlig brev. FRA ØKONOMIAVDELINGEN BETALINGSTERMINAL Snillfjord kommune har inngått ny bankavtale. Vår nye bank er Sparebank 1. Vi har da fått nytt driftskontonummer: I tillegg har vi fått betalingsterminal i servicekontoret. Du kan nå bruke bankkort til å betale kommunale avgifter og egenandeler ved legekontoret. 4 Barnehage- og SFOplass Søknadsfrist for hovedopptaket til plass i barnehage og SFO i Snillfjord kommune er 15. mars. Vi foretrekker at søkere benytter seg av våre elektroniske søknadsskjema. Skjema finner du på Papirskjema er tilgjengelig ved servicekontoret eller ved oppvekstsentrene. Når det gjelder søknad om plass i SFO er det viktig at dere beskriver deres behov. Skriv i skjemaet om søknaden gjelder før eller etter skoletid ev begge deler. Ønskes tilbud når elevene har fridager, og ønskes tilbudet å følge skoleruta eller ikke.

5 FRA LEGEKONTORET Vår nye kommunelege, Jimmy Wikell, ble ansatt 20. februar. Snillfjord Legekontor er som hovedregel åpent alle hverdager fra kl For timebestilling ring Konsultasjonstid er kl og mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag er det konsultasjonstid kl og fredag er det konsultasjonstid kl For øyeblikkelig hjelp ring eller 113 (AMK-sentralen). Har du behov for lege på helg, høytidsdager eller utenfor kontortiden ring Legevakten i Orkdalsregionen på telefon DEPRESJON BLANT ELDRE Forekomsten av depresjon bare øker med alderen. Mens 4 % i aldersgruppen år er deprimerte, rammes hele 20 % av de som er over 80 år. I Norge har ca 30 % av sykehjemspasienter en depresjon. Særlig blir eldre med demens deprimerte. Årsaken til at så mange eldre får en depresjon er i hovedsak opplevelse av tap på flere områder, samt fysisk helsesvikt. Symptomene er tap av energi og interesser, samt økt fokus på sykdom. Symptomene på depresjon er ikke så ofte preget av tristhet og gråt som hos yngre deprimerte. En del eldre med depresjon feildiagnostiseres som personer med demens. En tankevekker er at depresjon hos eldre ofte blir oversett pga alderisme. Det vil si forestillinger i samfunnet om at det er normalt å bli passiv i alderdommen, og at eldre mennesker jevnt over lever et tomt og meningsløst liv. Behandlingen vil gå på miljøterapi, samtaler, medikamenter eller elektrosjokkbehandling. Dette var veldig kort om depresjon blant eldre. Er det spørsmål om temaet, så ta kontakt. Bente Mostue Sykepleier i psykisk helsearbeid ( / ) UKM 2008 I 2008 vil Fylkesmønstringa arrangeres på Oppdal i det nye kulturhuset i tiden mars. Aldersgrense for deltakere på fylkesmønstringa er dere som er født i perioden 1. januar desember For grupper skal minst halvparten være innenfor aldersspennet. Disse gikk videre til Fylkesmønstringa på Oppdal mars: Sceneinnslag: Geir Inge Fiske/Kristin Klungervik med When you say nothing at all Nå ainntles (Geir Inge Fiske) med Fjøro nærme sæ! Raggare (Tove Skorild/Rune Kjøren/Kristin Klungervik) med Volvo 142 Utstillinger: Maren Wærdahl Skorild med skumring Mari og Åshild (Mari S Nordsæther /Åshild Berdal) med Because you re worth it? Solveig og Gunnhild (Solveig H. Snildal og Gunnhild H. Landrø) med Gunny and Sammy s Dance Studio Åshild Berdal med Naturens fargespill STOR TAKK TIL TONE MIKALSEN OG HENNES HJELPERE SOM ORGANISERTE OG GJENNOMFØRTE LOKALMØNSTRINGA

6 SOMMERJOBB FOR UNGDOM - SOMMEREN Snillfjord Næringsforening oppfordrer i år som i fjor ungdom fra Snillfjord til å forhøre seg hos bedriftene/næringsdrivende i kommunen om de trenger ferievikarer. Målet er å skape kontakt mellom skoleungdom og de som driver næringsvirksomhet. Kanskje kan en framtidig arbeidsplass finnes i heimtraktene? Næringsdrivende oppfordres til å ta inn ferievikarer i sommer og kommunen yter fortsatt arbeidskraftstøtte med kr ,- pr. arbeidsuke, begrenset oppad til kr ,- pr. sesong. Som tidligere år tar kommunen imot skoleungdom/studenter i sommerjobb, som en garantiordning for de som ikke har skaffet seg jobb hos private. Kommunen garanterer minimum 14 dagers sommerjobb fra det året du fyller 16 år. Søknad sendes Snillfjord kommune, servicekontoret, 7257 SNILLFJORD innen 18. april. Søkere bes oppgi hvor de helst vil arbeide innen kommunen og anmerke hvilke uker dere ikke kan arbeide p.g.a egen ferieavvikling etc. For å forenkle søknadsbehandlingen bes nedenforstående søknads-slipp fylles ut eller du kan sende en kortfattet søknad på e-post til 6 SØKNAD_SOMMERJOBB FOR UNGDOM Fyll ut denne slippen og send den innen 18. april til Snillfjord kommune, servicekontoret, 7257 SNILLFJORD. Navn.. Adresse. Fødselsdato:.. Tlf. Jeg vil helst arbeide med: Jeg er under utdanning ved:.. Jeg har tidligere arbeidet i/på/med Jeg kan ikke jobbe i ukene (p.g.a. ferie etc).. Merknader: Sted/dato: Underskrift

7 NYE SNILLFJORDINGER I I rekken foran fra venstre er: Bendik Andre Oddan med mamma Brith, ordfører John Lernes, Marius Nøstberg Hevnskjel med mamma Hilde I bakre rekke fra venstre er: Jordmor Eli, Rene Aleksander Rand Djupå med mamma Viktoria, Nils Ole Snildalsli Vuttudal m/mamma Wenche, Harald pappa til Marius og helsesøster Helga. Disse var ikke til stede: Emma Rasmussen Wingan, Anniken Aalmo og Sebastian Brevik Kværnø. God Påske fra fysioterapeuten! Denne gangen var det kort mellom jul og Påske, så det stemte sikkert godt for mange at Jula varer helt til Påske. Jeg ønsker å takke alle de som sendte inn leker som jeg etterspurte før jul. Tusen takk! Det kommer godt med i fysioterapidelen av jobben som er rettet mot barn. De fleste har kanskje fått med seg at fra januar ble fysioterapeutstillingen utvidet til hel stilling. Dermed er det rom for å få i gang flere tiltak og flere kan få nytte godt av tjenesten. Det er bl.a. planlagt å starte åpen basseng på dagtid som utprøvning i første omgang i samarbeid med flere i kommunen. Så les nøye gjennom Rådhusposten for mer info om dette. Fysioterapitjenesten blir stengt fra 07. til 18. april pga ferie. Ønsker alle en riktig God Påske! Hilsen, Zhivko Petrov

8 8 ÅPENT BASSENG! Fysioterapitjenesten og psykisk helsearbeid samarbeider om å ha bassenget åpent noen dager før sommeren. Hvis dette blir ett tilbud som slår ann, så vil vi jobbe for å ha åpent videre framover også. Vi skal ha åpent følgende dager: Tirsdag 25. mars Tirsdag 22. april Tirsdag 6. mai Tirsdag 20. mai Bassenget blir åpent fra kl Vi håper at voksne som føler for å bevege seg litt i vann benytter sjansen til å komme! Det vil være gratis i prøveperioden. FRA OPPVEKST Her viser vi 1. klassingene ved Vågan skole for skoleåret 2007/2008. Ved Ven skole var det ingen nye lever dette skoleåret. KULTURMIDLER Søknadsfrist på kommunal kulturmidler er 1. april Elektronisk søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside, Du kan også få søknadsskjema ved å henvende deg til kommunens servicetorg.

9 Tilbud om minikurs i utarbeidelse av miljøplan på gårdsnivå Landbrukavdelinga hos Fylkesmannen i Sør Trøndelag har i løpet av 2007 gjennomført en del kontroller hos gårdbrukere med fokus på miljøplanstatus på gårdsnivå i jordbruket. Fra og med 2003 skal alle foretak som søker om produksjonstilskudd i jordbruket ha godkjent miljøplan. Hvis foretaket ikke kan legge fram godkjent miljøplan ved kontroll av produksjonstilskuddssøknaden, eller ved KSL-revisjon, vil dette medføre trekk i utbetalt tilskudd, eller en kan miste KSL-tillegget. Kontrollen som Fylkesmannen har gjennomført har avdekket at ikke alt er like bra når det gjelder miljøplanstatusen på gårdsnivå i fylket. Som en følge av dette ønsker Fylkesmannen å sette fokus på revitalisering av miljøplanarbeidet. Forsøksringene i fylket er engasjert til å gjennomføre dette tiltaket. Forsøksringen i samarbeid med kommunal landbruksforvaltning inviterer derfor interesserte gårdbrukere til kurs for å sette fokus på miljøplanarbeidet i jordbruket. Det kan være at du kanskje ennå ikke har noen godkjent miljøplan, eller at du har behov for å evaluere allerede utarbeidet plan. Vi konsentrerer oss om den obligatoriske delen (del 1) av miljøplana. Det vil bli en kort orientering om miljøplanas del 2, uten at vi går i dybden på denne delen. I tillegg vil det bli orientert om Regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP) og tilskuddsordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Vi legger opp til et kurs på 4 timer som går fra kl til kl Kurset holdes i kommunestyresalen i Snillfjord Rådhus onsdag 9. april For nærmere informasjon og påmelding: Aage Krokstad telefon / eller e-post Ole Skårild telefon eller e-post Påmeldingsfrist 31. mars NY HJEMMESIDE Som de fleste sikkert har lagt merke til har kommunen nå fått ny hjemmeside. Adressen er som før Siden skal etter hvert gi en god oversikt over alle tjenester kommunen tilbyr. Du finner flere elektroniske skjema bl.a søknad på stilling og søknad på barnehageplass. Siden er søkbar slik at du kan søke i alle nyheter som er skrevet. En annen nyttig funksjon er Snillfjord i media hvor siden automatisk søker etter stoff om Snillfjord kommune på internett. Ellers tror vi at kalenderen med Hva skjer i Snillfjord skal bli et nyttig funksjon for aller lag og foreninger i kommunen. Det er fint om folk gir oss tilbakemeldinger på ting som bør forbedres. Sen en e-post til

10 ÅPNING NAV NAV Hemne og Snillfjord 10 Her klippes snora til det nye kontoret av daværende rådmann Aagaard og Alf Petter Tennfjord fra Fylkesmannen Kontakt NAV Hemne, Øragata 16, 7200 Kyrksæterøra Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstid: NAV Hemne og Snillfjord hadde offisiell åpning 14. desember Dette ble markert på en flott måte i begge kommuner. Det har vært en lang og grundig prosess forut for åpningen og det er med stolthet vi kan ønske våre brukere velkommen i nye lokaler både i Hemne og Snillfjord. NAV Snillfjord, Postboks 24, 7259 Snillfjord Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstid: Torsdager eller etter avtale Publikumsareal med selvbetjeningsløsninger tilgjengelig hver dag. Tjenestetilbudet Informasjon og veiledning på alle tjenester Oppfølgningsoppgaver knyttet til arbeidsledighet, sykdom, rehabilitering og yrkesrettet attføring for å bidra til overgang til arbeid og reduksjon av arbeidsledighet og sykefravær. Iverksetting av virkemidler hjemlet i Folketrygdloven for å inkludere flere med redusert arbeidsevne i arbeidslivet. Iverksetting av arbeidsmarkedstiltak for utsatte grupper som langtidsledige, herunder langtidsledige sosialhjelpsmottakere, ungdom og innvandrere. Arbeidsgiverkontakt og mobilisering av tilgjengelig arbeidskraft. Generell råd og veiledning Mottakssamtale Hjelp til utfylling av søknader Henvisning til andre hjelpeinstanser/samarbeidspartnere Økonomisk sosialhjelp Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester kap 5 Nødhjelp Økonomisk rådgivning Generell økonomisk råd og veileding Gjeldsrådgivning/bistand i gjeldssaker Rus Rusoppfølgning/forebygging/ettervern og prosjektarbeid etter kap 6

11 11 Kirkekontoret Menighetens årsmøte blir holdt den 17. april kl i grendahuset, Krokstadøra. Stor takk til Snillfjordkoret,-forsterket med musikerne Egil Hoem (saksofon), Olav Hunnes (gitar) og Einar Ola Selnes (bass), som hadde en flott forestilling i Snillfjord kirke mandag den 25. februar. Velkommen til gudstjenester: Skjærtorsdag 20. mars Kl Nattverdgudstjeneste i Snillfjord kirke Jon prest og Marta Stormo fra Normisjon Påskedag 23. mars Kl Høytidsgudstjeneste med barnedåp i Snillfjord kirke Jon prest 1. søndag etter påske 30.mars Kl Gudstjeneste med nattverd Snillfjord Omsorgsenter Frode og Jon prest Søndag 20.april kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene Pinsedag 11. mai kl 11.00: KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE 17. mai kl 11: Familiegudstjeneste ved prest Brit Karin SNILLFJORDKORET DELTAR Konfirmantenes innsamlingsaksjon for kirkens nødhjelp tirsdag 11. mars kl PRESTEN HAR tlf eller

12 Til alle næringsdrivende i Snillfjord. VARME ARBEIDER KURS. Vi på Marine Harvest Slørdal skal arr. kurs i varme arbeider. Alle som utfører arbeid innen sveising, skjæring, taktekking, lodding, bruk av vinkelsliper,varmepistol m.m, er etter loven pliktig å ha dette kurset. Kurset blir holdt på MH Slørdal eller kommunehuset. Kurset blir ca. medio april t.kurs for første gang el. kort er utgått på dato. Kursavgift: kr t.kurs for resertifisering, (kort ikke utgått innen 6mnd el. mindre). Kursavgift: kr Det blir søkt næringsfondet om kursstøtte, så mulig redusert kursavgift. Påmelding innen: til Harald Hageskal tlf Best-automatstasjon på Krokstadøra Ved Best automatstasjon på Krokstadøra kan du nå fylle drivstoff med følgende kort: BANKKORT: Dine Coop-kunde fordeler får du ved å bruke Coop-kortet i automaten før du bruker ditt eget bankkort. STATOIL PERSONKORT: Du kan hente ut søknadsskjema på STATOIL FIRMAKORT: Du kan hente ut søknadsskjema på PARTNER SØKES: Vi ønsker så snart som mulig å få åpnet stasjonen i vanlig drift med kiosk og varmmat. Har du interesse av å være med å bygge opp dette kan du kontakte Geir Blakstad på tlf COOP ORKLA BA Åpningstider Påska 2008, Krokstadøra og Sunde Mandag 17.mars 9-17 Tirsdag 18.mars 9-17 Onsdag 19.mars 9-14 Skjærtorsdag og Langfredag STENGT Påskeaften påskedag God påske! STENGT Info fra YSIL Årsmøte i Ytre Snillfjord IL torsdag 17.april kl i Ven Bedehus. Sakliste: Årsmelding Regnskap Valg Innkomne saker Bevertning. Vel møtt! Styret.

13 ÅPNINGSTIDER VED VASLAG SERVICE AS I PÅSKA. 13 Fredag 14. mars Lørdag 25. mars Palmesøndag Mandag 17. mars Tirsdag 18. mars Onsdag 19. mars Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften påskedag påskedag Etter påske er åpningstidene slik: Mandag - fredag Lørdag Søndag Vi tilbyr bl.a. ferske brødvarer, aviser, propan, dagligvarer, kioskvarer, bilrekvisita og dirvstoff. ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE. FRA LAG OG FORENINGER Hei! Har du lyst til å være med på JENTEBØLGEN juni Trondheim? Det er for ALLE - løpe, jogge, gå. Nettadresse til jentebølgen: Påmeldinga kan starte 1.april Blir vi mange nok, kan vi leie minibuss/buss.. Sosialt er det også! Anne Marit S.Røvik KROKSTADØRA IDRETTSLAG TRIMKASSENE TIL KROKSTADØRA IL Aahammeren 842 turer (rekorden fra 1999 er 3010 turer ). Over 16 år Under 16 år Ann Turid Mjønesaune 147 Ingen over 5 turer Oddveig Aa 99 Roar S.Grinvold 85 Leslie Fielding 70 Magnar Berdal 46

14 Jan Røvik 37 Krokstadlia 1707turer (rekorden fra 1999 er 2737). Inger J. Krokstad og Kaia 217 Lotte Krokstad Schei 14 Margot Sagnes 196 Thea Skjøtskift 14 Jan Røvik 171 Jakob Slørdal Røvik 13 Anne Marit Slørdal Røvik 130 Matias Skjøtskift 10 Grethe Gamst 103 Jonas Slørdal Røvik 9 Ingeborg N Krokstad 103 Tone Pedersen 100 Helle May Brånå 60 Kristin Sølberg 52 Berg 1501 turer (rekorden fra 2000 er 1622). Gunn Eva Berg 244 Vegard Berg Wuttudal 41 May Britt Berg 230 Amund Ramvik Berg 39 Grete Bruun 144 Lars Andreas Ramvik Berg 25 June Berg Wuttudal 130 Erlend Berg 23 Bjørn Berg 89 Lovise Ramvik Berg 11 Solveig O. Berg 75 Kari Hermo Berg 55 Marit Ramvik Berg 46 Svinhaugtjernet 412 turer (rekorden fra 2006 er 487). Terje Krokstad 50 Stian Aa Selbekk 22 May Iren Aa 45 Hanne Aa Selbekk 10 Bjørn Selbekk 41 Wenche Aune Snildalsli 8 Kåre Volden 19 Steinvassbua 1750 turer ( rekorden fra 1999 er 2960). Terje Krokstad 100 Marthe Berg 23 Kari Berg 78 Mats Erik Berg 22 Jostein Berg 64 VegardBergWuttudal 16 Ingeborg Nordmo Krokstad 35 Kristine Berg 8 Lars Einar Berg 30 Lars Andreas Ramvik Berg 8 Gerd Bjørseth 30 Mona Nordmo Krokstad 30 Revhiet 780 turer (tidligere rekord fra 2003 var 1279) Jenny Volden 363 Wenche Aune Snildalsli 24 Liv Inger Kvalheim 69 Sindre Berdal 21 Egil Berdal 46 Øystein Berdal 17 Randi Sannes 41 Nils Olav Voldan 35 Gapahuken 264 turer (rekorden fra 1996 er 696). Ann Turid Mjønesaune 58 Roger Myren 6 Åge Rød og Ninjo 54 Laila Selven og Ninjo turer er mindre enn i fjor. Dårlige skiføre til Steinvassbua ødela resultatet var et år med turer, skal den rekorden slåes må vi alle bli enda flinkere til å besøke trimkassene. Premier trekkes bl. trimmerne på basaren

15 INFO FRA KROKSTADØRA HUSFLIDSLAG hadde årsmøte 12. februar Styret består av: Leder: Grete Stolpnes Kasserer: Anne Revdal Sekretær: Anne Hafsmo Lørdagskafe` i Øytun på Hemnskjel. Vi ønsker alle innbyggere og påskegjester hjertelig velkommen til hyggelig samvær LØRDAG 22.mars KL Det blir tombola, loppemarked +div.salg av varer, og salg av kaffe og kaker. Hemnskjel Vel holder årsmøte i Øytun kl og ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommem, servering. Med vennlig hilsen Hemnskjel Vel, v/martha Letnes. HYGGE KVELD I MJØNES GRENDAHUS. Onsdag den 19. mars kl møtes vi i Mjønes grendahus. Salg av gryterett, kaffe og kaker. Åresalg og kakelotteri. Velkommen! Arr. Åstfjorden Sanitetsforening SNILLFJORD SKYTTERLAG Hjemmeside: snillfjord.skytterlag.no e-post: TERMINLISTE INTERNE SKYTINGER 2008 Dag Dato Påmelding Stevne FELT Lørdag Lagmesterskap, felt Mai???? Skogsløp m/feltskyting BANE Lørdag Ulvstupokalen Søndag Ulvstupokalen Søndag SKYTINGENS DAG Mandag Gjensidigepokalen Tirsdag Indre Åstfjord, Orkdal sparebanks pokal Torsdag KM, bane, org.med, nationsskytinga

16 Lørdag Samlagsfatet, Ottars stang Fredag Terje Bergs minnestevne Lørdag Terje Bergs minnestevne Lørdag LS, Førde Lørdag Søndag Alf Grøtans pokal Søndag Lagmesterskap, bane Dugleiksmerke 16 JEGERPRØVER Jegerprøver/ oppskytinger Påmelding jegerprøve/oppskytinger: Juli: 3,10,17,24 og 31. Torsdager: klokka August: 7,14,16,17,21,28 og 30. Lør-/søndager: klokka Sept: 4,6 og7. ADVARSEL Snillfjord skytterlag skal arrangere landsdelskretsstevne feltskyting Søndag Det er i den anledningen ventet ca 250 skyttere til Snillfjord. Det vil bli en god del trafikk med buss innover Berg denne dagen. Påmelding og parkering vil foregå ved skolen. Det vil i den forbindelse foregå skyting fra ulike standplasser på strekningen brennvinsvingen til Saghaugen på Berg i Snillfjord, det blir også skyting lørdag Det vil bli satt ut varselskilt i forbindelse med skytingen. Skytingen vil foregå i tidsrommet fra kl Basar i Ven Flerbrukshus fredag kl Det blir kaffe og kakesalg. Loddtrekning og åresalg premieutdeling fra Luftgeværskytingen Vi skal også sette ære på en av ildsjelene for Ytre Snillfjord Skytterlag. Velkommen til store og små! Arr:Ytre Snillfjord skytterlag Ungdomslaget Mjølner. Den 27 jan.08 ble det avholdt årsmøte i U.L Mjølner. Nytt styre ble valgt. Leder:Wally Volden, Nestleder:Solfrid Kjøren, Kasserer:Karin Volden Sekretær:Ingrid Lernes, Styremedlem:Knut Sæther, Varamedlem: Marianne Wærdahl Skorild

17 Informasjon fra Snillfjord Ungdomslag 17 LANGFREDAGSFÆST Skogly, Krokstadøra. Fredag 21. mars kl Musikk av: KANILLERTAN Inngang: Medlem Kr. 150,- Ikke medlem Kr. 200,- Buss fra Sunde og Kyrksæterøra kl Kr. 150,- tur/retur. DISKOTEK Rusfritt diskotek i Skogly fredag 28. mars kl Aldersgruppe: klasse. Det blir musikk samt salg av pizza, brus og godteri. Inngang kr. 50,- SOMMERFEST 08 Sett av 14. juni til årets sommerfest på Krokstadøra! Mer informasjon finnes på:

18 18 HVA SKJER! Mars/April/Mai - År 2008 Dato: Hva skjer: Sted: Basar Bjørkly Fæst (Musikk: Frode Jektvik) Bjørkly Påskelunsj Krokstadøra grendahus Årsmøte (Snillfjord helselag) Krokstadøra grendahus Nattverdsgudstjeneste Snillfjord kirke Fæst (Knaillertan) Skogly Høytidsgudstjeneste Snillfjord kirke Gudstjeneste Snillfjord omsorgssenter Årsmøte Krokstadøra grendahus Krokstadøra grendahus Årsmøte Ytre Snillfjord Idrettslag Ven Bedehus Samtalegudstjeneste Snillfjord kirke Vinganrunden Vaslag stadion se oppslag Konfirmantgudstjeneste Snillfjord kirke Familiegudstjeneste Snillfjord kirke Hver tirsdag Volleyball for artiseit Aa skole Hver onsdag Onsdagskaffe Krokstadøra Grendahus Hver onsdag Seniordans Ven flerbrukshus Hver onsdag Vollyball for karra Aa skole Hver torsdag Torsdagskaffe Vennastranda Bedehus Hver torsdag Volleyball for Junior 7-10 kl Aa skole Hver torsdag Dametrening volleyball Aa skole Til Ettertanke: Glem ikke din egen familie når du skal dele ut oppmuntring og ros. La dem få vite hvor viktige de er, både for deg og for omgivelsene. Det vil styrke deres selvfølelse og fornye deres livsgnist.

19 19 Etternavn: (Slektsnavn) Starttider og priser Trim start fra kl startkont. kr. 100,- Skytterklasse start fra kl startkont. kr. 150,- Skifeltklasse start kl startkont. kr. 150,- Skifeltklasse junior start kl startkont. kr. 150,- Finfelt: Skytterklasse R, ER, J start fra kl startkont. kr. 150,- Skifeltklasse ER, J start kl startkont. kr. 150,- Fornavn og Postnr Poststed Føds. Delt. mellomnavn: år tidl. Klubb Klasse Buss (F/E) Bussbestilling: Buss før rennet F Buss etter rennet E PALMESØNDAG 16. MARS 2008 Det ønskes velkommen til det 31. Tur-skytterrenn, Palmesøndag den 16. mars 2008 med start fra Lensvik. Løypa er ca. 25 km og går i fint terreng over til Snillfjord. Skytterne må ha passert siste standplass senest kl Alle løperene må ha passert mål innen kl Deltakerpremier til alle etter: 1., 2., 5., 10., 15., 20., 25. og 30. renn Klasseinndeling: Trim I Skytterklasse m/diopter kl. 4 og 5 II Skytterklasse m/diopter øvrige klasser III Egen klasse for AG-3 IV Jegerklasse, ikke matchreim Nytt av året - finfelt 100 meter Skifelt: ER, J (med tidtaking) Felt: R, ER, J (uten tidtaking) Alle klasser etter DFS s regler. Påmeldingsfrist mandag den 10. mars 2008 ved å returnere halvdelen av denne innbydelse. Etteranmelding godtas mot ekstra avgift. Siste frist for etteranmelding kl renndagen. Buss er oppsatt mellom start/mål før og etter rennet. Buss før rennet fra Snillfjord kl

20 20 Porto PÅMELDINGSBLANKETT Tur-skytterrennet 2008 PALMESØNDAG TURSKYTTERRENNET SNILLFJORD LENSVIK 7257 SNILLFJORD Påmeldingsfrist

Helse- og sosial Navn Stilling E-post Telefon Bernt Olaf Aune Kommunalsjef helseog

Helse- og sosial Navn Stilling E-post Telefon Bernt Olaf Aune Kommunalsjef helseog Helse- og sosial Navn Stilling E-post Telefon Bernt Olaf Aune Kommunalsjef helseog AUNE BERNT OLAF 72455555 / sosial 951 64 495 Helga Mahlum Melås Helsesøster MELÅS HELGA MAHLUM Bente Mostue Psykiatrisk

Detaljer

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: John Geir Stølan, Sp Vara: Ola Krokstad, Formannskapet: John Geir Stølan, Sp, Ola Krokstad,, vara Laila Selven, John Lernes,

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Dretvik, Kai Terje Rådmann ktd.@snillfjord.kommune. 91181486 Lian, May Hårstad Kommunalsjef, mhl@snillfjord.kommune. økomi Mæhle, Mildrid V. Kommunalsjef, mvm@snillfjord.kommune.

Detaljer

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER

KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER 2011-2015 KOMMUNALE STYRER, RÅD, UTVALG OG KOMITEER Kommunestyret: Ordfører: Vara: John Geir Stølan, Ola Krokstad, Wenche Snildalsli Vuttudal,, Anders Krokstad, Nina Astrid Mjør, Åshild Berdal, Morten

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Dretvik, Kai Terje Rådmann ktd@snillfjord.kommune. 91181486 Lian, May Hårstad Kommunalsjef, økomi Mæhle, Mildrid Værnes Kommunalsjef, personal og organisasjonsutv. Berg, Solveig

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede

Fritidskalender 2015. Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede Fritidskalender 2015 Tilrettelagte tilbud for funksjonshemmede 01.01.2015-30.06.2015 Neste nummer av fritidskalenderen kommer i august. Er det noe du lurer på kan du kontakte: Stange kultur og fritid Postboks

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2017 Søndag 26.2 Terminfesta Jaktfelt Svein R. Karlsen Svein R. Stavås Tor Johannes Lian Arnstein Lian Roar Kjerstadmo Odd Stavås Disse møter 09:00 Staurset Grendahus 10:00 12:00 150/100 17JF1301 Torsdag 2.3

Detaljer

TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016

TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016 TERMINLISTE SELBU SKYTTERLAG SESONGEN 2016 STYRET: Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder: Kasserer: Nestleder: Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget: Varamedlemmer: Bengt Ødegård Alf Magne Flønes Per

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/388-6 C00 &75 HK/KNL/RKL Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO skoleåret 2012/13 SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for barn på 1.- 4.trinn, samt barn med spesielle behov på 5-7.trinn. Åpningstiden vår er fra 07.15-16.30.

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2016

TERMINLISTE FOR HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB 2016 Jaktfelt Svein R. Stavås Tor Johannes Lian Arnstein Lian Roar Kjerstadmo Søndag 21.2 Terminfesta Jaktfelt Disse møter 09:00 Staurset Grendahus 10:00-12:00 150/100 16JF1302 Torsdag 3.3 Årsmøte Styret Trudvang

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER PROGRAMOVERSIKT FOLKEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER Tjeldsund kommune arrangerer Folkehelseuka 18. - 24.september. Folkehelseuka er en årlig markering for å øke bevisstheten

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 13.02.2012 kl. 10:00 12:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 01.10.2003 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Fra saksnr. 084/03-088/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+3

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rudolf Steinerskolen i Bergen Torsdagsposten Uke 11 14.03.-20.03.2016 Rudolf Steinerskolen i Bergen Rieber Mohnsv. 15 Paradis Bergen.steinerskolen.no Skoleruten 2015-16 1.videregående er på snøhuletur Hallingskeid på snøhuletur. Påskeavslutning,

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Stange kommune INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE STANGE KOMMUNE

Stange kommune INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE STANGE KOMMUNE Stange kommune INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STANGE KOMMUNE REVIDERT 5.JANUAR 2007 G:\Barnehager\BRUKERHÅNDBOK SFO\INFORMASJONSBROSJYRE FOR DE KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGENE

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg.

Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. Kan du tenke deg å være konftrrnanc i Loddefjord menighet! Vi kan tilby et spennende opplegg som vi tror vil falle i smak hos de fleste. Ta en kikk og se om dette er noe for deg. HVORFOR KONFIRMANT? Det

Detaljer

INNKALLING TIL EIERMØTE I SURNADAL SPAREBANK

INNKALLING TIL EIERMØTE I SURNADAL SPAREBANK Til egenkapitalbeviseierne i Surnadal Sparebank Surnadal, 29.12.2017 INNKALLING TIL EIERMØTE I SURNADAL SPAREBANK Det innkalles herved til møte for eiere av egenkapitalbevis i Surnadal Sparebank. Dato:

Detaljer

Vidar på målpost i Renåmarka

Vidar på målpost i Renåmarka Vidar på målpost i Renåmarka Styret 2015: Leder: Øivind Aunøien oivindaun@hotmail.com 98440439 Nestleder: Vidar Tronsaune v_aidar@hotmail.com 98670492 Kasserer: Eivind Langseth eivind.langseth@smn.no 95155545

Detaljer

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre

1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Informasjon fra Larvik Dykkeklubb ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nr 1 - År 2009 ~~~~~ Innhold: 1. Nyttårsfest 2. Årsmøteinnkalling 3. Valg av nytt styre Innleveringsfrist neste Bunn & Grunn 19. Februar

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter HEISENE GÅR 10.00 17.00 FRA LØRDAG 23. MARS OG MED MANDAG 1.APRIL, MEN LANGFREDAG STENGER HEISEN KL 1530 FOR PREPPING TIL NATTEN GRAND PRIX. Lørdag 23.03: Familiens

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015

Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Komplett terminliste for Stange og Romedal Skytterlag 2015 Dag Dato Gruppe Avstand Aktivitet Sted Klokkeslett Startkontigent Ansvarlig/medhjelper Mandag 05.jan Alle 15m Opplæring LKS Bryhnitjernet 18.00

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer