RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 143 Mars fra Snillfjord Kommune Nr. 01/2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 143 Mars 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr. 01/2008"

Transkript

1 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 143 Mars fra Snillfjord Kommune Nr. 01/2008 Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst benyttes til å orientere kommunens befolkning om aktuelle saker i kommunal forvaltning. Redaktør: Torill Sveen Volden. Opplag ca. 650 stk. Adresse: Snillfjord kommune, Rådhuset, 7257 Snillfjord. Tlf , fax , bankgiro: e-post: Hjemmeside Organisasjonsnummer: Rådhusposten trykkes på kommunens kopimaskin og sendes alle husstander i kommunen. Påskenummeret sendes også gratis til alle eiere av fritidseiendom i Snillfjord.

2 2 INFO FRA ORDFØRER Selv om det snør utenfor vinduet mens jeg sitter og skriver, er vel nå den hardeste vinteren over og vi begynner å gå mot vår igjen. Påska står snart for tur, og det er blitt lengre og lengre lyst om dagene. Vi går nå inn i sluttspurten med rådmannsansettelse. Formannskapet skal på sitt møte i morgen 4. mars møte de to kandidatene som er igjen etter intervjurunder er kjørt. Dette er en spennende og ikke minst viktig prosess for det er svært avgjørende for at organisasjonen fungerer bra, at man velger riktig leder. Det tror jeg vi skal klare bra. Vi har hatt mange gode kandidater å velge mellom. Endelig ansettelse av rådmann skjer i kommunestyret den 13. mars. 21. februar hadde kommunestyret temadag om vindkraft. Der møtte det representanter både fra de firmaene som vil bygge ut, fra fylkeskommunen og fra Statnett. Statnett planlegger en stor overføringslinje fra Mo i Rana til Møre og den er tegnet gjennom Snillfjord. Høringa på denne linja blir lagt ut over påske. Fylkeskommunen har kommet med en fylkesplan for vindkraft som de har sendt ut på høring. Kommunestyret skal også svare på denne høringa på sitt møte 13. mars. Våre to komiteer er også godt i gang medsitt arbeid. Komite 2 holder på med prosjektet framtidens skole. Dette er ett prosjekt der de ser på hvordan organisering av skolen skal se ut i fremtiden, hva som trengs av bygningsmasse, og om hva som må gjøres med det vi har for at det skal være etter de krav som stilles i fremtiden. En ting som bekymrer her er utviklinga av elevtallet fremover som går nedover. Komite 1 holder på å registrere eksisterende og fremtidlige flytebrygger. Fylkesmannen vil ha en samlet plan på dette for at han skal behandle flere saker. Det kartlegges nå om noen av de eksisterende anleggene kan utvides og hvor det må nye til for å møte behovet. Og her Snillfjordinger MÅ dere kjenne deres besøkelsestid. Har dere planer om flytebryggeanlegg/ marina MÅ dere NÅ komme med innspill på dette. Hvis dere ikke kommer med innspill nå kan neste sjanse bli ved rullering av planen om kanskje 4 år, så her må dere være obs. Til slutt vil jeg gratulere Vennastranda revylag med sitt 10 års jubileum. God påske til dere alle! Med vennlig hilsen John Lernes KONSTITUERING AV RÅDMANN Kommunestyret behandlet i møte sak 98/07. Følgende vedtak ble fattet: Enstemmig som innstillingen: Snillfjord kommune takker Ole Kristian Aagaard for hans rådmannsgjerning i Snillfjord kommune. Snillfjord kommune konstituerer Arild Johan Monsen som rådmann med virkning fra 1. januar 2008 og til ny rådmann er på plass.

3 3 VEILEDENDE MØTEOVERSIKT 1. halvår 2008 Kommunestyre: 10.04, og Formannskap/Administrasjonsutvalg: 04.03, 01.04, 22.04, og Arbeidsmiljøutvalg og Komité 1: 06.03, og Komité 2: 31.03, og HAR DU TATT INITIATIV? Ca. 4 år gått siden paragraf 39 a i Kommuneloven, loven om innbyggerinitiativ, trådde i kraft, men hvor mange benytter seg av den? Hittil har ingen i Snillfjord kommune gjort det. Også på landsbasis har den lokale forslagsretten fått lite oppmerksomhet, og de valgte politikerne har dermed ennå stor råderett over lokalpolitikken. Loven sier rent konkret at kommunestyre eller fylkesting plikter å ta stilling til forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, dersom minst to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget. Kommunestyret eller fylkestinget må behandle forslaget senest seks månder etter at det er fremmet, og initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Det er ikke mulig å fremme et forslag med samme innhold mer enn en gang i samme valgperiode, eller før det er gått fire år siden forslaget ble fremmet. Kommunene står i realiteten ganske fritt til selv å bestemme hvor strengt de skal tolke vilkårene. Vil du ha mer informasjon om innbyggerinitiativ, sjekk regjeringens internettside: html?id= PLAN FOR SMÅBÅTHAVNER I SNILLFJORD Komité 1 arbeider med Samlet Plan for Småbåthavner i Snillfjord. Komiteen ønsker å kartlegge behovet for båtplasser i kommunen, og ber grunneiere og andre komme med innspill om egnede lokaliteter og eventuelle utvidelser av eksisterende anlegg og framtidige planer. Send skriftlig tilbakemelding til Snillfjord kommune v/komite I, 7257 Snillfjord innen 1. april 2008.

4 Prosjekt Fremtidens skole Dette er et prosjekt som skal utrede hvordan kommunen i framtida best kan gi våre barn og unge den opplæring de har krav på innenfor kommunens ansvarsområde. Det er her snakk om barnehage og grunnskoleopplæring. Hvilke krav stilles til skole og barnehage i framtida, og hvordan møter vi disse utfrodringene? Er den strukturen vi har i dag god nok til å møte framtidens krav til kvalitet i opplæringen? Dette prosjektet er lagt til kommunestyrets Komite 2 sitt ansvarsområde under ledelse av Bjørn Ivar Kvernø. Komiteen er i dette prosjektet utvidet med følgende personer: kommunalsjefen, en FAU - representant fra hvert av oppvekstsentra, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet og en representant fra SUR. Komiteen skal komme med en innstilling til kommunestyret som kan legges til grunn for budsjettarbeidet for Underveis vil det bli orienteringsmøter og drøftingsmøter med brukerne i kretsene. FRA SERVICEKONTORET Det er nå kommet nye brosjyrer om bostøtte Brosjyren fås på Servicekontoret og NAV-kontoret. Dersom ønskelig kan den tilsendes. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar For mer informasjon om retningslinjer og forskrifter henvises til Husbankens internettsider, husbanken.no eller ved henvendelse til kommunens servicekontor. Søknad om bostøtte skal du sende inn på eget skjema. Søknadsfrist er den 14. i hver måned med utbetaling ca. den 10. i måneden etter. Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. ÅRSMØTER endring av leder og kasserer lag og foreninger Når årsmøtet er avholdt og nye ledere og kasserere er valgt ber vi om å få melding om dette. Dere kan ringe servicekontoret/sende e-post til /eller sende vanlig brev. FRA ØKONOMIAVDELINGEN BETALINGSTERMINAL Snillfjord kommune har inngått ny bankavtale. Vår nye bank er Sparebank 1. Vi har da fått nytt driftskontonummer: I tillegg har vi fått betalingsterminal i servicekontoret. Du kan nå bruke bankkort til å betale kommunale avgifter og egenandeler ved legekontoret. 4 Barnehage- og SFOplass Søknadsfrist for hovedopptaket til plass i barnehage og SFO i Snillfjord kommune er 15. mars. Vi foretrekker at søkere benytter seg av våre elektroniske søknadsskjema. Skjema finner du på Papirskjema er tilgjengelig ved servicekontoret eller ved oppvekstsentrene. Når det gjelder søknad om plass i SFO er det viktig at dere beskriver deres behov. Skriv i skjemaet om søknaden gjelder før eller etter skoletid ev begge deler. Ønskes tilbud når elevene har fridager, og ønskes tilbudet å følge skoleruta eller ikke.

5 FRA LEGEKONTORET Vår nye kommunelege, Jimmy Wikell, ble ansatt 20. februar. Snillfjord Legekontor er som hovedregel åpent alle hverdager fra kl For timebestilling ring Konsultasjonstid er kl og mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag er det konsultasjonstid kl og fredag er det konsultasjonstid kl For øyeblikkelig hjelp ring eller 113 (AMK-sentralen). Har du behov for lege på helg, høytidsdager eller utenfor kontortiden ring Legevakten i Orkdalsregionen på telefon DEPRESJON BLANT ELDRE Forekomsten av depresjon bare øker med alderen. Mens 4 % i aldersgruppen år er deprimerte, rammes hele 20 % av de som er over 80 år. I Norge har ca 30 % av sykehjemspasienter en depresjon. Særlig blir eldre med demens deprimerte. Årsaken til at så mange eldre får en depresjon er i hovedsak opplevelse av tap på flere områder, samt fysisk helsesvikt. Symptomene er tap av energi og interesser, samt økt fokus på sykdom. Symptomene på depresjon er ikke så ofte preget av tristhet og gråt som hos yngre deprimerte. En del eldre med depresjon feildiagnostiseres som personer med demens. En tankevekker er at depresjon hos eldre ofte blir oversett pga alderisme. Det vil si forestillinger i samfunnet om at det er normalt å bli passiv i alderdommen, og at eldre mennesker jevnt over lever et tomt og meningsløst liv. Behandlingen vil gå på miljøterapi, samtaler, medikamenter eller elektrosjokkbehandling. Dette var veldig kort om depresjon blant eldre. Er det spørsmål om temaet, så ta kontakt. Bente Mostue Sykepleier i psykisk helsearbeid ( / ) UKM 2008 I 2008 vil Fylkesmønstringa arrangeres på Oppdal i det nye kulturhuset i tiden mars. Aldersgrense for deltakere på fylkesmønstringa er dere som er født i perioden 1. januar desember For grupper skal minst halvparten være innenfor aldersspennet. Disse gikk videre til Fylkesmønstringa på Oppdal mars: Sceneinnslag: Geir Inge Fiske/Kristin Klungervik med When you say nothing at all Nå ainntles (Geir Inge Fiske) med Fjøro nærme sæ! Raggare (Tove Skorild/Rune Kjøren/Kristin Klungervik) med Volvo 142 Utstillinger: Maren Wærdahl Skorild med skumring Mari og Åshild (Mari S Nordsæther /Åshild Berdal) med Because you re worth it? Solveig og Gunnhild (Solveig H. Snildal og Gunnhild H. Landrø) med Gunny and Sammy s Dance Studio Åshild Berdal med Naturens fargespill STOR TAKK TIL TONE MIKALSEN OG HENNES HJELPERE SOM ORGANISERTE OG GJENNOMFØRTE LOKALMØNSTRINGA

6 SOMMERJOBB FOR UNGDOM - SOMMEREN Snillfjord Næringsforening oppfordrer i år som i fjor ungdom fra Snillfjord til å forhøre seg hos bedriftene/næringsdrivende i kommunen om de trenger ferievikarer. Målet er å skape kontakt mellom skoleungdom og de som driver næringsvirksomhet. Kanskje kan en framtidig arbeidsplass finnes i heimtraktene? Næringsdrivende oppfordres til å ta inn ferievikarer i sommer og kommunen yter fortsatt arbeidskraftstøtte med kr ,- pr. arbeidsuke, begrenset oppad til kr ,- pr. sesong. Som tidligere år tar kommunen imot skoleungdom/studenter i sommerjobb, som en garantiordning for de som ikke har skaffet seg jobb hos private. Kommunen garanterer minimum 14 dagers sommerjobb fra det året du fyller 16 år. Søknad sendes Snillfjord kommune, servicekontoret, 7257 SNILLFJORD innen 18. april. Søkere bes oppgi hvor de helst vil arbeide innen kommunen og anmerke hvilke uker dere ikke kan arbeide p.g.a egen ferieavvikling etc. For å forenkle søknadsbehandlingen bes nedenforstående søknads-slipp fylles ut eller du kan sende en kortfattet søknad på e-post til 6 SØKNAD_SOMMERJOBB FOR UNGDOM Fyll ut denne slippen og send den innen 18. april til Snillfjord kommune, servicekontoret, 7257 SNILLFJORD. Navn.. Adresse. Fødselsdato:.. Tlf. Jeg vil helst arbeide med: Jeg er under utdanning ved:.. Jeg har tidligere arbeidet i/på/med Jeg kan ikke jobbe i ukene (p.g.a. ferie etc).. Merknader: Sted/dato: Underskrift

7 NYE SNILLFJORDINGER I I rekken foran fra venstre er: Bendik Andre Oddan med mamma Brith, ordfører John Lernes, Marius Nøstberg Hevnskjel med mamma Hilde I bakre rekke fra venstre er: Jordmor Eli, Rene Aleksander Rand Djupå med mamma Viktoria, Nils Ole Snildalsli Vuttudal m/mamma Wenche, Harald pappa til Marius og helsesøster Helga. Disse var ikke til stede: Emma Rasmussen Wingan, Anniken Aalmo og Sebastian Brevik Kværnø. God Påske fra fysioterapeuten! Denne gangen var det kort mellom jul og Påske, så det stemte sikkert godt for mange at Jula varer helt til Påske. Jeg ønsker å takke alle de som sendte inn leker som jeg etterspurte før jul. Tusen takk! Det kommer godt med i fysioterapidelen av jobben som er rettet mot barn. De fleste har kanskje fått med seg at fra januar ble fysioterapeutstillingen utvidet til hel stilling. Dermed er det rom for å få i gang flere tiltak og flere kan få nytte godt av tjenesten. Det er bl.a. planlagt å starte åpen basseng på dagtid som utprøvning i første omgang i samarbeid med flere i kommunen. Så les nøye gjennom Rådhusposten for mer info om dette. Fysioterapitjenesten blir stengt fra 07. til 18. april pga ferie. Ønsker alle en riktig God Påske! Hilsen, Zhivko Petrov

8 8 ÅPENT BASSENG! Fysioterapitjenesten og psykisk helsearbeid samarbeider om å ha bassenget åpent noen dager før sommeren. Hvis dette blir ett tilbud som slår ann, så vil vi jobbe for å ha åpent videre framover også. Vi skal ha åpent følgende dager: Tirsdag 25. mars Tirsdag 22. april Tirsdag 6. mai Tirsdag 20. mai Bassenget blir åpent fra kl Vi håper at voksne som føler for å bevege seg litt i vann benytter sjansen til å komme! Det vil være gratis i prøveperioden. FRA OPPVEKST Her viser vi 1. klassingene ved Vågan skole for skoleåret 2007/2008. Ved Ven skole var det ingen nye lever dette skoleåret. KULTURMIDLER Søknadsfrist på kommunal kulturmidler er 1. april Elektronisk søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside, Du kan også få søknadsskjema ved å henvende deg til kommunens servicetorg.

9 Tilbud om minikurs i utarbeidelse av miljøplan på gårdsnivå Landbrukavdelinga hos Fylkesmannen i Sør Trøndelag har i løpet av 2007 gjennomført en del kontroller hos gårdbrukere med fokus på miljøplanstatus på gårdsnivå i jordbruket. Fra og med 2003 skal alle foretak som søker om produksjonstilskudd i jordbruket ha godkjent miljøplan. Hvis foretaket ikke kan legge fram godkjent miljøplan ved kontroll av produksjonstilskuddssøknaden, eller ved KSL-revisjon, vil dette medføre trekk i utbetalt tilskudd, eller en kan miste KSL-tillegget. Kontrollen som Fylkesmannen har gjennomført har avdekket at ikke alt er like bra når det gjelder miljøplanstatusen på gårdsnivå i fylket. Som en følge av dette ønsker Fylkesmannen å sette fokus på revitalisering av miljøplanarbeidet. Forsøksringene i fylket er engasjert til å gjennomføre dette tiltaket. Forsøksringen i samarbeid med kommunal landbruksforvaltning inviterer derfor interesserte gårdbrukere til kurs for å sette fokus på miljøplanarbeidet i jordbruket. Det kan være at du kanskje ennå ikke har noen godkjent miljøplan, eller at du har behov for å evaluere allerede utarbeidet plan. Vi konsentrerer oss om den obligatoriske delen (del 1) av miljøplana. Det vil bli en kort orientering om miljøplanas del 2, uten at vi går i dybden på denne delen. I tillegg vil det bli orientert om Regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP) og tilskuddsordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Vi legger opp til et kurs på 4 timer som går fra kl til kl Kurset holdes i kommunestyresalen i Snillfjord Rådhus onsdag 9. april For nærmere informasjon og påmelding: Aage Krokstad telefon / eller e-post Ole Skårild telefon eller e-post Påmeldingsfrist 31. mars NY HJEMMESIDE Som de fleste sikkert har lagt merke til har kommunen nå fått ny hjemmeside. Adressen er som før Siden skal etter hvert gi en god oversikt over alle tjenester kommunen tilbyr. Du finner flere elektroniske skjema bl.a søknad på stilling og søknad på barnehageplass. Siden er søkbar slik at du kan søke i alle nyheter som er skrevet. En annen nyttig funksjon er Snillfjord i media hvor siden automatisk søker etter stoff om Snillfjord kommune på internett. Ellers tror vi at kalenderen med Hva skjer i Snillfjord skal bli et nyttig funksjon for aller lag og foreninger i kommunen. Det er fint om folk gir oss tilbakemeldinger på ting som bør forbedres. Sen en e-post til

10 ÅPNING NAV NAV Hemne og Snillfjord 10 Her klippes snora til det nye kontoret av daværende rådmann Aagaard og Alf Petter Tennfjord fra Fylkesmannen Kontakt NAV Hemne, Øragata 16, 7200 Kyrksæterøra Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstid: NAV Hemne og Snillfjord hadde offisiell åpning 14. desember Dette ble markert på en flott måte i begge kommuner. Det har vært en lang og grundig prosess forut for åpningen og det er med stolthet vi kan ønske våre brukere velkommen i nye lokaler både i Hemne og Snillfjord. NAV Snillfjord, Postboks 24, 7259 Snillfjord Telefon: Telefaks: E-post: Åpningstid: Torsdager eller etter avtale Publikumsareal med selvbetjeningsløsninger tilgjengelig hver dag. Tjenestetilbudet Informasjon og veiledning på alle tjenester Oppfølgningsoppgaver knyttet til arbeidsledighet, sykdom, rehabilitering og yrkesrettet attføring for å bidra til overgang til arbeid og reduksjon av arbeidsledighet og sykefravær. Iverksetting av virkemidler hjemlet i Folketrygdloven for å inkludere flere med redusert arbeidsevne i arbeidslivet. Iverksetting av arbeidsmarkedstiltak for utsatte grupper som langtidsledige, herunder langtidsledige sosialhjelpsmottakere, ungdom og innvandrere. Arbeidsgiverkontakt og mobilisering av tilgjengelig arbeidskraft. Generell råd og veiledning Mottakssamtale Hjelp til utfylling av søknader Henvisning til andre hjelpeinstanser/samarbeidspartnere Økonomisk sosialhjelp Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester kap 5 Nødhjelp Økonomisk rådgivning Generell økonomisk råd og veileding Gjeldsrådgivning/bistand i gjeldssaker Rus Rusoppfølgning/forebygging/ettervern og prosjektarbeid etter kap 6

11 11 Kirkekontoret Menighetens årsmøte blir holdt den 17. april kl i grendahuset, Krokstadøra. Stor takk til Snillfjordkoret,-forsterket med musikerne Egil Hoem (saksofon), Olav Hunnes (gitar) og Einar Ola Selnes (bass), som hadde en flott forestilling i Snillfjord kirke mandag den 25. februar. Velkommen til gudstjenester: Skjærtorsdag 20. mars Kl Nattverdgudstjeneste i Snillfjord kirke Jon prest og Marta Stormo fra Normisjon Påskedag 23. mars Kl Høytidsgudstjeneste med barnedåp i Snillfjord kirke Jon prest 1. søndag etter påske 30.mars Kl Gudstjeneste med nattverd Snillfjord Omsorgsenter Frode og Jon prest Søndag 20.april kl Samtalegudstjeneste med konfirmantene Pinsedag 11. mai kl 11.00: KONFIRMASJONSGUDSTJENESTE 17. mai kl 11: Familiegudstjeneste ved prest Brit Karin SNILLFJORDKORET DELTAR Konfirmantenes innsamlingsaksjon for kirkens nødhjelp tirsdag 11. mars kl PRESTEN HAR tlf eller

12 Til alle næringsdrivende i Snillfjord. VARME ARBEIDER KURS. Vi på Marine Harvest Slørdal skal arr. kurs i varme arbeider. Alle som utfører arbeid innen sveising, skjæring, taktekking, lodding, bruk av vinkelsliper,varmepistol m.m, er etter loven pliktig å ha dette kurset. Kurset blir holdt på MH Slørdal eller kommunehuset. Kurset blir ca. medio april t.kurs for første gang el. kort er utgått på dato. Kursavgift: kr t.kurs for resertifisering, (kort ikke utgått innen 6mnd el. mindre). Kursavgift: kr Det blir søkt næringsfondet om kursstøtte, så mulig redusert kursavgift. Påmelding innen: til Harald Hageskal tlf Best-automatstasjon på Krokstadøra Ved Best automatstasjon på Krokstadøra kan du nå fylle drivstoff med følgende kort: BANKKORT: Dine Coop-kunde fordeler får du ved å bruke Coop-kortet i automaten før du bruker ditt eget bankkort. STATOIL PERSONKORT: Du kan hente ut søknadsskjema på STATOIL FIRMAKORT: Du kan hente ut søknadsskjema på PARTNER SØKES: Vi ønsker så snart som mulig å få åpnet stasjonen i vanlig drift med kiosk og varmmat. Har du interesse av å være med å bygge opp dette kan du kontakte Geir Blakstad på tlf COOP ORKLA BA Åpningstider Påska 2008, Krokstadøra og Sunde Mandag 17.mars 9-17 Tirsdag 18.mars 9-17 Onsdag 19.mars 9-14 Skjærtorsdag og Langfredag STENGT Påskeaften påskedag God påske! STENGT Info fra YSIL Årsmøte i Ytre Snillfjord IL torsdag 17.april kl i Ven Bedehus. Sakliste: Årsmelding Regnskap Valg Innkomne saker Bevertning. Vel møtt! Styret.

13 ÅPNINGSTIDER VED VASLAG SERVICE AS I PÅSKA. 13 Fredag 14. mars Lørdag 25. mars Palmesøndag Mandag 17. mars Tirsdag 18. mars Onsdag 19. mars Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften påskedag påskedag Etter påske er åpningstidene slik: Mandag - fredag Lørdag Søndag Vi tilbyr bl.a. ferske brødvarer, aviser, propan, dagligvarer, kioskvarer, bilrekvisita og dirvstoff. ØNSKER DERE ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE. FRA LAG OG FORENINGER Hei! Har du lyst til å være med på JENTEBØLGEN juni Trondheim? Det er for ALLE - løpe, jogge, gå. Nettadresse til jentebølgen: Påmeldinga kan starte 1.april Blir vi mange nok, kan vi leie minibuss/buss.. Sosialt er det også! Anne Marit S.Røvik KROKSTADØRA IDRETTSLAG TRIMKASSENE TIL KROKSTADØRA IL Aahammeren 842 turer (rekorden fra 1999 er 3010 turer ). Over 16 år Under 16 år Ann Turid Mjønesaune 147 Ingen over 5 turer Oddveig Aa 99 Roar S.Grinvold 85 Leslie Fielding 70 Magnar Berdal 46

14 Jan Røvik 37 Krokstadlia 1707turer (rekorden fra 1999 er 2737). Inger J. Krokstad og Kaia 217 Lotte Krokstad Schei 14 Margot Sagnes 196 Thea Skjøtskift 14 Jan Røvik 171 Jakob Slørdal Røvik 13 Anne Marit Slørdal Røvik 130 Matias Skjøtskift 10 Grethe Gamst 103 Jonas Slørdal Røvik 9 Ingeborg N Krokstad 103 Tone Pedersen 100 Helle May Brånå 60 Kristin Sølberg 52 Berg 1501 turer (rekorden fra 2000 er 1622). Gunn Eva Berg 244 Vegard Berg Wuttudal 41 May Britt Berg 230 Amund Ramvik Berg 39 Grete Bruun 144 Lars Andreas Ramvik Berg 25 June Berg Wuttudal 130 Erlend Berg 23 Bjørn Berg 89 Lovise Ramvik Berg 11 Solveig O. Berg 75 Kari Hermo Berg 55 Marit Ramvik Berg 46 Svinhaugtjernet 412 turer (rekorden fra 2006 er 487). Terje Krokstad 50 Stian Aa Selbekk 22 May Iren Aa 45 Hanne Aa Selbekk 10 Bjørn Selbekk 41 Wenche Aune Snildalsli 8 Kåre Volden 19 Steinvassbua 1750 turer ( rekorden fra 1999 er 2960). Terje Krokstad 100 Marthe Berg 23 Kari Berg 78 Mats Erik Berg 22 Jostein Berg 64 VegardBergWuttudal 16 Ingeborg Nordmo Krokstad 35 Kristine Berg 8 Lars Einar Berg 30 Lars Andreas Ramvik Berg 8 Gerd Bjørseth 30 Mona Nordmo Krokstad 30 Revhiet 780 turer (tidligere rekord fra 2003 var 1279) Jenny Volden 363 Wenche Aune Snildalsli 24 Liv Inger Kvalheim 69 Sindre Berdal 21 Egil Berdal 46 Øystein Berdal 17 Randi Sannes 41 Nils Olav Voldan 35 Gapahuken 264 turer (rekorden fra 1996 er 696). Ann Turid Mjønesaune 58 Roger Myren 6 Åge Rød og Ninjo 54 Laila Selven og Ninjo turer er mindre enn i fjor. Dårlige skiføre til Steinvassbua ødela resultatet var et år med turer, skal den rekorden slåes må vi alle bli enda flinkere til å besøke trimkassene. Premier trekkes bl. trimmerne på basaren

15 INFO FRA KROKSTADØRA HUSFLIDSLAG hadde årsmøte 12. februar Styret består av: Leder: Grete Stolpnes Kasserer: Anne Revdal Sekretær: Anne Hafsmo Lørdagskafe` i Øytun på Hemnskjel. Vi ønsker alle innbyggere og påskegjester hjertelig velkommen til hyggelig samvær LØRDAG 22.mars KL Det blir tombola, loppemarked +div.salg av varer, og salg av kaffe og kaker. Hemnskjel Vel holder årsmøte i Øytun kl og ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommem, servering. Med vennlig hilsen Hemnskjel Vel, v/martha Letnes. HYGGE KVELD I MJØNES GRENDAHUS. Onsdag den 19. mars kl møtes vi i Mjønes grendahus. Salg av gryterett, kaffe og kaker. Åresalg og kakelotteri. Velkommen! Arr. Åstfjorden Sanitetsforening SNILLFJORD SKYTTERLAG Hjemmeside: snillfjord.skytterlag.no e-post: TERMINLISTE INTERNE SKYTINGER 2008 Dag Dato Påmelding Stevne FELT Lørdag Lagmesterskap, felt Mai???? Skogsløp m/feltskyting BANE Lørdag Ulvstupokalen Søndag Ulvstupokalen Søndag SKYTINGENS DAG Mandag Gjensidigepokalen Tirsdag Indre Åstfjord, Orkdal sparebanks pokal Torsdag KM, bane, org.med, nationsskytinga

16 Lørdag Samlagsfatet, Ottars stang Fredag Terje Bergs minnestevne Lørdag Terje Bergs minnestevne Lørdag LS, Førde Lørdag Søndag Alf Grøtans pokal Søndag Lagmesterskap, bane Dugleiksmerke 16 JEGERPRØVER Jegerprøver/ oppskytinger Påmelding jegerprøve/oppskytinger: Juli: 3,10,17,24 og 31. Torsdager: klokka August: 7,14,16,17,21,28 og 30. Lør-/søndager: klokka Sept: 4,6 og7. ADVARSEL Snillfjord skytterlag skal arrangere landsdelskretsstevne feltskyting Søndag Det er i den anledningen ventet ca 250 skyttere til Snillfjord. Det vil bli en god del trafikk med buss innover Berg denne dagen. Påmelding og parkering vil foregå ved skolen. Det vil i den forbindelse foregå skyting fra ulike standplasser på strekningen brennvinsvingen til Saghaugen på Berg i Snillfjord, det blir også skyting lørdag Det vil bli satt ut varselskilt i forbindelse med skytingen. Skytingen vil foregå i tidsrommet fra kl Basar i Ven Flerbrukshus fredag kl Det blir kaffe og kakesalg. Loddtrekning og åresalg premieutdeling fra Luftgeværskytingen Vi skal også sette ære på en av ildsjelene for Ytre Snillfjord Skytterlag. Velkommen til store og små! Arr:Ytre Snillfjord skytterlag Ungdomslaget Mjølner. Den 27 jan.08 ble det avholdt årsmøte i U.L Mjølner. Nytt styre ble valgt. Leder:Wally Volden, Nestleder:Solfrid Kjøren, Kasserer:Karin Volden Sekretær:Ingrid Lernes, Styremedlem:Knut Sæther, Varamedlem: Marianne Wærdahl Skorild

17 Informasjon fra Snillfjord Ungdomslag 17 LANGFREDAGSFÆST Skogly, Krokstadøra. Fredag 21. mars kl Musikk av: KANILLERTAN Inngang: Medlem Kr. 150,- Ikke medlem Kr. 200,- Buss fra Sunde og Kyrksæterøra kl Kr. 150,- tur/retur. DISKOTEK Rusfritt diskotek i Skogly fredag 28. mars kl Aldersgruppe: klasse. Det blir musikk samt salg av pizza, brus og godteri. Inngang kr. 50,- SOMMERFEST 08 Sett av 14. juni til årets sommerfest på Krokstadøra! Mer informasjon finnes på:

18 18 HVA SKJER! Mars/April/Mai - År 2008 Dato: Hva skjer: Sted: Basar Bjørkly Fæst (Musikk: Frode Jektvik) Bjørkly Påskelunsj Krokstadøra grendahus Årsmøte (Snillfjord helselag) Krokstadøra grendahus Nattverdsgudstjeneste Snillfjord kirke Fæst (Knaillertan) Skogly Høytidsgudstjeneste Snillfjord kirke Gudstjeneste Snillfjord omsorgssenter Årsmøte Krokstadøra grendahus Krokstadøra grendahus Årsmøte Ytre Snillfjord Idrettslag Ven Bedehus Samtalegudstjeneste Snillfjord kirke Vinganrunden Vaslag stadion se oppslag Konfirmantgudstjeneste Snillfjord kirke Familiegudstjeneste Snillfjord kirke Hver tirsdag Volleyball for artiseit Aa skole Hver onsdag Onsdagskaffe Krokstadøra Grendahus Hver onsdag Seniordans Ven flerbrukshus Hver onsdag Vollyball for karra Aa skole Hver torsdag Torsdagskaffe Vennastranda Bedehus Hver torsdag Volleyball for Junior 7-10 kl Aa skole Hver torsdag Dametrening volleyball Aa skole Til Ettertanke: Glem ikke din egen familie når du skal dele ut oppmuntring og ros. La dem få vite hvor viktige de er, både for deg og for omgivelsene. Det vil styrke deres selvfølelse og fornye deres livsgnist.

19 19 Etternavn: (Slektsnavn) Starttider og priser Trim start fra kl startkont. kr. 100,- Skytterklasse start fra kl startkont. kr. 150,- Skifeltklasse start kl startkont. kr. 150,- Skifeltklasse junior start kl startkont. kr. 150,- Finfelt: Skytterklasse R, ER, J start fra kl startkont. kr. 150,- Skifeltklasse ER, J start kl startkont. kr. 150,- Fornavn og Postnr Poststed Føds. Delt. mellomnavn: år tidl. Klubb Klasse Buss (F/E) Bussbestilling: Buss før rennet F Buss etter rennet E PALMESØNDAG 16. MARS 2008 Det ønskes velkommen til det 31. Tur-skytterrenn, Palmesøndag den 16. mars 2008 med start fra Lensvik. Løypa er ca. 25 km og går i fint terreng over til Snillfjord. Skytterne må ha passert siste standplass senest kl Alle løperene må ha passert mål innen kl Deltakerpremier til alle etter: 1., 2., 5., 10., 15., 20., 25. og 30. renn Klasseinndeling: Trim I Skytterklasse m/diopter kl. 4 og 5 II Skytterklasse m/diopter øvrige klasser III Egen klasse for AG-3 IV Jegerklasse, ikke matchreim Nytt av året - finfelt 100 meter Skifelt: ER, J (med tidtaking) Felt: R, ER, J (uten tidtaking) Alle klasser etter DFS s regler. Påmeldingsfrist mandag den 10. mars 2008 ved å returnere halvdelen av denne innbydelse. Etteranmelding godtas mot ekstra avgift. Siste frist for etteranmelding kl renndagen. Buss er oppsatt mellom start/mål før og etter rennet. Buss før rennet fra Snillfjord kl

20 20 Porto PÅMELDINGSBLANKETT Tur-skytterrennet 2008 PALMESØNDAG TURSKYTTERRENNET SNILLFJORD LENSVIK 7257 SNILLFJORD Påmeldingsfrist

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 149 febr. 2009 - fra Snillfjord Kommune Nr 01/2009 Silje Ramvik Stolpnes på mammas arm (f 03.02.08) er vårt nyttårsbarn. Tvillingene Frida og Eirin Eldevik Drees på

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008. 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke

RÅDHUSPOSTEN. Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008. 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 146 sept. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 04/2008 50 års konfirmantene 2008 i Snillfjord kirke Bakerst f v: Egil Volden, Kollbjørn Hafsmo, Alma (Volden) Skjølberg og

Detaljer

Nummer 3 - Juni 2009. God sommer!

Nummer 3 - Juni 2009. God sommer! Nummer 3 - Juni 2009 God sommer! 1 Rådhuspostens nye ansikt RÅDHUSPOSTEN Nr. 151 Utgave 3/09 juni 2009 UTGIVER: Snillfjord kommune REDAKTØR: Åge Røe Redaksjon: Torill Sveen Volden og Tormod Sæthre ADRESSE:

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

Budsjettets vinnere INFORMASJON

Budsjettets vinnere INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2014 16. januar Årg. 37 Budsjettets vinnere Kulturenheten i Rennebu kommune går inn i et nytt år som kommunebudsjettets vinnere! Les enhetsleder Astri

Detaljer

Fremtiden og E6 INFORMASJON

Fremtiden og E6 INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 2/2014 30. januar Årg. 37 Fremtiden og E6 Det ble nylig avholdt et dugnadsmøte om fremtidens Rennebu (s. 6 og 7), og den 13. februar blir det et møte om

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Bildet over:tredje klasse sine verk. Bildet til venstre: Første klasse sine temabilder. Bildet under: Erlend i dyp konsentrasjon

Kvænangs- budstikka. Bildet over:tredje klasse sine verk. Bildet til venstre: Første klasse sine temabilder. Bildet under: Erlend i dyp konsentrasjon Kvænangs- budstikka Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 1 - mars 2009 Visdomsord: Vend ansiktet mot solen, så ser du ikke skyggene Helen Keller KUNSTUKE PÅ KJÆKAN SKOLE Uke 5 fikk alle sin årlige kunstneriske

Detaljer

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 1-2014 NAV Agdenes, tlf: 55 55 33 33 - endret åpningstid i uke 16: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00-15.30

Detaljer

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013

AGDENES POSTEN Nr. Nr 1. - 2013 AGDENES POSTEN Nr. 11-- 2013 Hedret for lang og tro tjeneste 4 ansatte i Agdenes kommune ble i 2012 tildelt gullklokke for 25 års tjeneste. Hilde Larsen Meland, Eva Selnes Selbekk, Bente Bjørgan Ølstøren

Detaljer

Rennebu Nytt. Ønsket velkommen! Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 1. april. Hurra for Rennebu

Rennebu Nytt. Ønsket velkommen! Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 1. april. Hurra for Rennebu FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2004, 18. mars Årg. Hurra for Rennebu I siste utgave av bladet Hytteliv får Rennebu uforbeholden ros på lederplass. Bakgrunnen er kommunens

Detaljer

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1

N. r 4. 4-20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 4-2014 Åpningstider i jule- og nyttårshelga Rådhuset, jule - og nyttårsaften Stengt 29. og 30. desember kl. 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer.

AGDENES. På bildet ser vi fra venstre Robert A. Landrø, Asbjørn Selbekk, Sander Meland og i bakgrunnen Lasse Wanvik på trommer. AGDENES POSTEN Nr 1 09 Påskeegg er flere forskjellige former for egg som blir brukt til mat og pynt i forbindelse med feiring av påsken. Egget er så sterkt knyttet til påsken at vi nordmenn dobler forbruket,

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Oddveig ble årets avløser

Oddveig ble årets avløser FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2008, 17. jan. Årg. 31 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Oddveig ble årets avløser Oddveig Grytdal Rise ble kåret til årets

Detaljer

Vinter og ski INFORMASJON. Vi her i Rennebu er priviligert med fin vinter og fantastiske skiløyper! Rennebunytt

Vinter og ski INFORMASJON. Vi her i Rennebu er priviligert med fin vinter og fantastiske skiløyper! Rennebunytt INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 4/2013 28. febr. Årg. 36 Vinter og ski Vi her i Rennebu er priviligert med fin vinter og fantastiske skiløyper! Foto: Dagfinn Vold 1 Rennebu - hvorfor og

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Tulipantid 10 stk kr 89,- Jula er over - og pepperkakehusene. er knust! Mye fint i potteplanter INFORMASJON

Tulipantid 10 stk kr 89,- Jula er over - og pepperkakehusene. er knust! Mye fint i potteplanter INFORMASJON INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 1/2010, 21. januar Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jula er over - og pepperkakehusene er knust! Mye fint i potteplanter

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

Prinsessa INFORMASJON

Prinsessa INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 13/2013 22. aug Årg. 36 Prinsessa Mona Isene slo til og ble skytterprinsesse for andre gang da Landsskytterstevnet ble arrangert i Oppdal! Les mer på side

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Ny kafé åpner på Berkåk

Ny kafé åpner på Berkåk FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Ny Rennebukatalog I disse dager er den nye Rennebukatalogen i salg. Det er som før Lions Club Rennebu og Røde Kors Besøkstjenesta som er utgivere. Den nye katalogen er blitt

Detaljer