KVINNHERAD KOMMUNE. OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt. Brannstasjon Rosendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVINNHERAD KOMMUNE. OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt. Brannstasjon Rosendal"

Transkript

1 KVINNHERAD KOMMUNE OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt Brannstasjon Rosendal

2 INNHALD 0. FORORD 1. ORGANISAJONSPLAN 2. HMS MÅL 3. LOVER OG FORSKRIFTER 4. MØTER 4.1. Oppstartsmøte 4.2 Byggemøte 5. FRAMDRIFTSPLAN 6. TRYGGLEIK PÅ BYGGEPLASSEN 6.1 Planlegging av arbeidene 6.2 Sikring generelt 6.3 Rigging og opparbeiding av byggjeplassen 6.4 Adkomst og parkering 6.5 Bygggjerde, adgang byggjeplass 6.6 Støy 6.7 Sikring av arbeidsområde 6.8 Framkommelegheit 6.9 Stoffkartotek 6.10 Brakker 6.11 Lagring/Rydding 6.12 Vatn 6.13 Handtering av overskuddsmasser 6.14 Avfallshandtering 6.15 Straumforsyning, lys og varme 6.16 Telefon 6.17 Førstehjelpsutstyr 6.18 Sløkkeutstyr 6.19 Arbeidstid 6.20 Personleg verneutstyr 6.21 Serfikater 7. RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONERR 7.1. Generellt 7.2. Sikker jobb analyse 9. AVVIK OG HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER 10. KRAV TIL RAPPORTERING - VERNERUNDER 11. INNEMILJØ 12. OPPFØLGING OG AJOURFØRING 13. REAKSJONAR VED OVERTREDELSE AV KRAV I FORSKRIFT ELLER HMS-PLAN Vedlegg: Skjema Avviksmelding Skjema Varslingsplan Skjema 1.3- Prosedyre ved alvorleg personskade. Skjema HMT Koordinator 2

3 0. FORORD Kvinnherad kommune som byggherre har ansvar for at oppføring av brannstasjon i Rosnedal vert gjennomført på ein trygg og god måte. Det fysiske miljøet er viktig for helse og velvære, og for gjennomføringa av prosjektet er det eit mål å: Gjennomføre utbygginga på ein slik måte at brukarar og personell ikkje vert påført unødige belastningar eller skader i byggjeperioden. Minimalisere mengda av avfall frå byggjeaktiviteten. Skape eit arbeidsmiljø som stimulerer til tverrfagleg og positivt samarbeid. Me vonar at du vil vere med på å skape ein trygg, sunn og triveleg arbeidsplass for deg og dei andre som deltek i dette prosjektet. Det er tryggleiken for deg sjølv og dei andre det gjeld, og det skulle derfor vere i alle si interesse å nå denne målsetjinga. Skal vi lukkast i dette, er det viktig at alle involverte følgjer dei lovar, forskrifter og planar som føreligg med omsyn til HMT. Lukke til med arbeidet og samarbeidet! Med helsing,. Prosjektleiar Kvinnherad kommune. Rosendal, 5/

4 1. ORGANISASJONSPLAN TEKNISKE TENESTER Tekniske tenester org.plan Verksemdsleiar Prosjektstab: Prosjekting. - bygg Prosjekting. - bygg Byggjeleiar Eigedomsforvaltning: Eigedomsforvaltar Eigedomsforvaltar Utleige kom.eigedomar Støtte funksjonar: Nestleiar HMT-koordinator Systemansv. it Sekretær (1/3) Kommunalteknikk Avdelingsleiar (drift, økon., pers., forvalt., prosjekt) Brann / beredskap Brannsjef (drift, øko, pers., forvalt., prosjekt) Reinhald Reinhaldsleiar (drift,økon.,personal) Sekretær Bygg drift Driftsing. bygg (drift, økon., personal) Prosjekting. (1/2) Prosjekting. Bio.ing GIS-ing. Kom.avg Kom.avg (2/3) Driftsing. VA Driftsing. (1/2) veg/grønt Avd.leiar førebygg. Branning.. Avd.leiar beredskap 8 brannstyrkar Arb. koordin. Arb. koordin. Arbeidskoord. bygg Arbeidskoord. VA Arbeidskoord. veg/grønt X reinhald. X reinhald. X driftsoperatør X driftsoperatør X vegvaktarar x gartnarar 2. HMS ORGANISASJON HMS- organisasjon ved kjøp av ekstern prosjektering og ekstern anleggsutførelse. Verksemdsleiar Kommunens prosjektleiar Totalentreprenør Verneombod 4

5 HMS-organisasjon Byggherre Byggherres Prosjektleiar: Kvinnherad kommune, Tekniske tenester Bjørn Vaage, Tekniske tenester Ansvarleg for utarbeidelse av HMS-plan HMT- Koordinator under utarbeidelse av prosjekt (prosjektering), (KP), tlf HMT- Koordinator under gjennomføring av prosjekt, (KU), tlf Anne Guri Kildal Tekniske Tenester Tekniske Tenester Totalentreprenør Virksomhetsansvarlige - Hovudbedriftens Verneleiar, tlf Totalentreprenørs Verneleiar tlf 2. HMS MÅLSETJING Byggherren sitt mål er at prosjekt vert gjennomført utan alvorlege ulykker, skader eller tap av liv. For å oppnå dette, skal det leggjast vekt på at byggjeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert iht. regler og intensjoner i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 21. april 1995, Byggherreforskriften (BHF). SHA-planen vil væra eit hovudinstrument i dette arbeidet. Den dannar saman med andre relevante lovar og forskrifter eit regelverk, som alle deltakarane i prosjektet er forplikta til å fylgje. Byggherren oppfordrer alle involverte parter til å bidra til å nå målet som beskreve ovanfor. Byggherren skal syta for at innehavarane av nøkkelfunksjonar har naudsynte skriftlige kontraktar før arbeidet i dei enkelte fasane startar. HMS-planen (jfr. BHF 11b og 12f) skal følgje prosjektet fram til ferdigstillelse. Dei ansvarlege deltakarane skal syta for at planen reviderast og detaljererast undervegs, slik at planen til einkvar tid inneheld beskrivelsar og instruksjonar som er hensiktsmessige for dette prosjektet. Hovedfasar i prosjekt: 1. Forprosjekteringsfasen, fra prosjekteringsstart til utsendelse av anbudsgrunnlag. 2. Prosjekteringsfasen, der prosjektet detaljplanleggast. 3. Utførelsesfasen, der prosjektet vert gjennomført. 5

6 3. LOVER OG FORSKRIFTER Styrande dokumentasjon for all byggjeverksemd i Prosjekt Brannstasjon Rosendal er: Myndigheitskrav: Arbeidsmiljølova ( AML ). Forskrift om tryggleik, helse og arbeidsmiljø på byggje- og anleggsplassar. Byggherreforskrifta (BHF), best.nr Plan- og bygningslova (PBL). Forureiningslova. Kommunehelselova. Kommunal forskrift om styring av produksjonsavfall. Relevante forskrifter frå Arbeidstilsynet: Forskrift om bruk av personleg verneutstyr, best.nr Forskrift om verne- og helsepersonale, best.nr Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best.nr Forskrift om stillaser, stigar og arbeid på tak, best.nr Forskrift om maskiner, best.nr Forskrift om helse-, miljø og tryggleik i byggje og anleggsbransjen, best.nr Denne lista er ikkje uttømmande. Kvar einskild aktør i byggjeprosessen har eige ansvar for å etterleva alle relevante lovar, reglar og forskrifter som gjeld for eiga verksemd. 4. MØTER 4.1 Oppstartsmøte I forbindelse med oppstart av arbeidet på byggeplassen skal det haldast møte med entreprenøren og deira verneombod, der det skal orienterast om SHA- planen for prosjektet. Møtet skal haldast i regi av byggherren. 4.2 Byggjemøte Prosjektleiar/HMS- koordinator skal syta for at HMS vert tema i alle byggjemøte. Vesentlege manglar påpeika i vernerunde skal takast opp og eventuelt kvitterast ut som eigne saker i byggjemøte. HMSkoordinator skal dersom det er naudsynt kalla inn til eigne HMS møte der innhald og tema kan vera som t.d vernearbeid, ulykker/skader, gjennomgang av nesten uhell, motivasjonsarbeid m.m. Det avklarast ved oppstart behov for slike særmøte. 6

7 5. FRAMDRIFTSPLAN Framdriftsplan skal utarbeidast av totalentreprenør i samarbeid med prosjektleiar. Det må takast omsyn til at oppdraget skal gjennomførast med fokus på å unngå skader på liv, helse og miljø. Det er difor viktig at det avsettast nok tid til at tryggleikstiltaka kan gjennomførast. 6. TRYGGLEIK PÅ BYGGJEPLASSEN 6.1 Planlegging av arbeidene Ved planlegging av eige arbeid har totalentreprenøren ansvar for at: Framdrift i arbeidet tek hensyn til HMT- plananes krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet med omsyn til tryggleik, helse og arbeidsmiljø. Kritiske område og tidsperiodar for HMT er synleggjort i framdriftsplanen. Den tid som faktisk vert brukt på ulik type arbeid, justerast etter arbeidets framdrift. Lage oversikt over rigg- og anleggsområde. Lage tidsplan over risikofylt arbeid. 6.2 Sikring generelt Totalentreprenøren er ansvarleg for at byggjeplassen er forsvarleg sikra i byggjeperioden, både for eine tilsette og 3. person. Totalentreprenør må vurdere om aktuelle område må sperrast av eller sikrast ved spesielle arbeidsoperasjonar, for å unngå ulykker og farlege situasjonar. Totalentreprenør er ansvarleg for å sikre dei område det arbeidast på. Her inngår rekkverk, avdekningar, avsperringar m.m. Dette omfattar etablering, oppsynet med sikringa, vedlikehald og demontering. Einkvar som oppdagar manglar ved sikring, pliktar å varsle totalentreprenør eller HMS- koordinator i utførelsefasen. Den som mellombels må fjerne ein sikringsanretning på grunn av ein arbeidsoperasjon, pliktar å etablere denne på ny, så snart arbeidet er ferdig og aldri gå frå staden usikra. 6.3 Rigging og opparbeiding av byggjeplassen Plassering av rigg/brakker skal avtalast med prosjektleiar. Utpeika riggplass skal meldast inn og godkjennast av kommunens bygningsmyndigheit. Avtale med grunneigar om bruk av riggplass må føreligge. 6.4 Adkomst og parkering Parkering av anleggsmaskiner og andre køyretøy må avklarast med byggjeleiar. 7

8 6.5 Byggegjerde, adgang byggjeplass Alle som utfører arbeid på byggje- og anleggsplassen skal ha gyldig ID kort. Alle som til ein kvar tid er inne på anleggsområde skal vera registrert. Totalentreprenøren har ansvar for etablering og vedlikehald av byggegjerde rundt riggplass og øvrige område kor maskiner, materialar og anna utstyr står når det ikkje er i bruk. Til gjerde skal det nyttast eit min. 2 m høgt mobilt, byggjeplassgjerde påsett betongføtter eller tilsvarande. Området skal vera forsvarleg låst og skilta. 6.6 Støy Bygginga skal gå føre seg på ein slik måte at det oppstår minst mogleg støy. Gjeldande støykrav: Tidsintervall: Ekvivalentnivå * L eq ½ time målt utanfor brukarrom. Ekvivalentnivå * L eq ½ time målt utafor bustader ** Dagtid, db ( A ) *** 70 db ( A ) Kveldstid, Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. 65 db ( A ) Natt, Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. *Støykrava gjeld målte verdiar ute utanfor brukarrom og bustader ( 2 m framfor fasade). ** Gjeld for bustader både innafor og utafor Prosjekt Kvinnherad kulturskulesenter sitt område. *** Støyande innvendige byggeaktivitetar skal begrensast til Leq ½ time 45 db (A) i brukarrom For andre rom ( t.d. personalrom ) gjeld arbeidsmiljølova sine grenseverdiar. 8

9 Det vert forventa at totalentreprenør overheld grensene, og at dette kan dokumenterast. Totalentreprenør skal på førehand definere aktivitetar som forventar å gje vesentleg støy. Dette skal rapporterast til byggjeleiar som grunnlag for dialog med utsette brukarar/naboar. Totalentreprenør skal vidare beskrive i sin SHA plan korleis slike arbeidsoperasjonar skal gjennomførast slik at grenseverdiane for støy ikkje vert overskridne. Dersom ein i spesialtilfelle må vike frå gjeldande krav, skal det søkjast dispensasjon. Dispensasjonssøknad handsamast av byggjeleiar i samråd med brukarar/naboar, og endeleg godkjenning skjer hjå prosjektleiar. Handsamingstid for dispensasjonssøknad er 3 virkedagar. 6.7 Sikring av arbeidsområde Totalentreprenør er ansvarleg for å sikre eige arbeidsområde, samt sikring mot at personar (tilsette og besøkande) kan bli påført skade i forbindelse med totalentreprenørens anleggsstad og ved utførelse av arbeid. I dette inngår best mogleg avsperring i form av rekkverk, tildekking, sikring av opningar mot fall i grøftekantar, samt beskyttelse av dei som ferdast i området mot fallande gjenstandar og klemfare. Totalentreprenøren pliktar å syta for etablering, overvaking, vedlikehald og demontering. Den som mellombels må fjerne ein sikringsanretning på grunn av ein arbeidsoperasjon, pliktar å etablere denne på ny, så snart arbeidet er ferdig og aldri gå frå staden usikra. Plastsperreband er ikkje godkjent som sikring av eit arbeidsområde. Totalentreprenøren pliktar og å ha rutiner for å informere naboar og traffikantar i området ved behov. Skilting må iverksetjast for naudsynt varsling. 6.8 Framkommelegheit Det skal vera tilrettelagt for at utrykkingskjøretøy og naudsynte vareleveransar kjem seg fram på dagtid, og full tilgong for kjøretøy på kveld- og natt. 6.9 Stoffkartotek Det skal opprettast eit stoffkartotek før stoffene vert teken i bruk, samt oversikt over dei stoff som eventuelt kan danne seg som følje av arbeidet. Stoffkartoteket vert bygd opp av HMS- datablad. Totalentreprenør skal syta for eit samla stoffkartotek. Dette skal oppbevarast på ein stad som er tilgjengeleg for alle. Totalentreprenør har plikt til å gje alle tilsette opplæring i bruk av kartoteket før dei vert sett i arbeid. 9

10 6.10 Brakker Totalentreprenør skal syta for at det vert etablert brakkefasilitetar som stettar naudsynte- og lovpålagte krav til spiseplass-/pauserom og vaske, skifte- og toalett. Brakke(ene) skal plasserast ut i samråd med prosjektleiar Lagring/Rydding Lagring av materialer, maskiner og anna utstyr skal skje på avtalt plass. Dersom noko må sikrast utover dette, skal dette avtalast med totalentreprenør. Det skal til ein kvar tid vera ryddig på arbeidsplassen. Hovudrydding skal gjennomførast ein gong per veke, løpande rydding kvar dag. Dersom totalentreprenør etter skriftleg varsel ikkje held arbeidsplassen tilfredstillande ryddig og rein, kan prosjektleiar utan nærare varsel få rydda og vaska arbeidsplassen på totalentreprenør si rekning Vatn Totalentreprenøren skal sjølv syta for naudsynt opplegg for vatn til brakke etc., etter avtale med prosjektleiar Handtering av overskuddsmasser Overskuddsmasser frå anleggsområdet skal handterast og disponerast på ein miljømessig forsvarleg måte. Forureina masse skal leverast til godkjent avfallsmottak/-deponi Avfallshandtering Totalentreprenør skal syte for at det vert minst mogleg avfall på byggjeplassen, og at avfallet vert sortert. Vidare skal avfall leverast på godkjent mottaksstad. Avfallshandtering i byggjefasen skal gjennomførast etter følgjande retningsliner: Av omsyn til institusjonar og bustader i nærområdet, vert det stilt krav til rein og ryddig byggjeplass til ei kvar tid under heile byggjeperioden. Seinast ei veke etter kontraktinngåing skal totalentreprenør leggje fram fullstendig plan for avfallshandtering frå oppstart og til og med tett tak. Det skal lagrast minst mogleg byggjeavfall og materialar på byggjeplassen. Avfall skal kjeldesorterast i aktuelle fraksjonar og handterast med minst mogleg forureining til luft, jord eller vatn. Containarar skal merkjast tydeleg med skilt som angjev aktuell avfallsfraksjon. 10

11 6.15 Straumforsyning, lys og varme Totalentreprenør skal syta for naudsynte uttak til straum til eige arbeid og andre entreprenørar han måtte knyta til seg. Totalentreprenør skal syta for tilstrekkeleg lys for eige og andre som han måtte knyta til seg sitt arbeid Telefon Totalentreprenør skal syta for å halde telefon til eiga bruk, samt ansvarleg for å ha tilgjengleg telefon for tilsette til varsling av ulykker og liknande Førstehjelpsutstyr Totalentreprenør skal ha førstehjelpskoffert med naudsynt innhald og båre lett tilgjengeleg plassert. Utstyret skal vera tydleg merka og kjent for alle. Dersom førstehjelsutstyret vert brukt, skal detta verta erstatta Sløkkeutstyr Totalentreprenør skal syta for at det er tilstrekkeleg med sløkkjeapparat sentralt plassert i brakkerigg og område. Alle apparat skal vera lett synleg og merka. Alle tilsette pliktar å gjera seg kjent med bruk og plassering. Varme arbeid, skal ha eige sløkkeutstyr tilgjengleg på arbeidsstaden, samt naudsynte kurs for å utføre varmt arbeid. Dokumentasjon skal kunne framleggjast Arbeidstid (07 21). Det skal takast omsyn til verksemdene som grensar til anleggsområdet i byggjeperioden, slik at belastninga for brukarane her og naboar vert minst mogleg. I den samanheng er val av arbeidstid viktig. Normal arbeidstid for anleggsarbeid er måndag til fredag Alt anleggsarbeid skal i prinsippet utførast i denne tidsperioden. Normal arbeidstid kan likevel fråvikast ut i frå ei samla vurdering. For perioden mellom kl og er det spesiell grense for støy. Sjå pkt. 6.6 Dersom det skal gjennomførast arbeid utover den avtala tidsperioden, skal det søkjast dispensasjon til byggjeleiar seinast 2 dagar på førehand. Dersom normal arbeidstid må fråvikast, er det eit krav at støyande nattarbeid ( ) vert unngått. Det er eit krav at berørte partar vert informert om planlagt arbeidstid, spesielt dersom endringar er naudsynte, slik at dei så langt som mogleg kan tilpasse si verksemd til byggje- og anleggsaktivitetane. 11

12 6.20 Personleg verneutstyr Alle tilsette skal nytta hjelm, vernesko, høyrselsvern, eventuelt anna relevant verneutstyr iht. gjeldane forskrifter og eigne interne reglar (internkontrollsystem). Besøkande skal nytte verneutstyr i samsvar med byggjeplassen sine bestemmelsar. Det skal minimum nyttast hjelm. Der kor det er naudsynt med spesielt verneutstyr knytta til ein spesiell arbeidsoperasjon, skal totalentreprenør sjå til at andre i nærleiken har tilvarande utstyr eller sperre av området Sertifikater Det skal berre nyttast maskiner og utstyr som tilfredstiller forskriftskrav og som har godkjent CEmerking og naudsynte sertifikat. Personell som skal betjene maskiner og utstyr skal ha naudsynt opplæring og sertifikater. Dette må kunne dokumenterast. Totalentreprenøren skal utarbeide ein oversikt over sertifikater og godkjenningar for det tekniske utstyret, og syta for å halde desse oppdatert. Maskiner og utstyr som manglar slik dokumentasjon vert bortvist frå anleggsplassen. Prosjektleiar skal ha kopi av utfylt oversikt. 7. RISIKOFYLLTE ARBEIDSOPERASJONAR 7.1 Generelt Enkelte arbeidsoperasjonar er knytt til større risiko enn andre. Det er difor viktig at særlege risikotilhøve som har betyding for arbeidet som skal utførast beskrivast og takast hensyn til i utførelsen av arbeidet. Totalentreprenør skal før oppstart av sine aktivitetar identifisere dei risikomoment som er forbundet til det arbeidet som skal utførast. Resultatet frå denne kartlegginga skal liggje til grunn for planlegging og val av metode, utstyr, arbeidsrekkjefølgje osv. for arbeidet. Arbeidsinstruks for dei enkelte arbeidsoperasjonane skal til einkvar tid finnast og vera kjent på arbeidsplassen. Finns det ikkje slike instruksar for dei risikofyllte arbeidsoperasjonane i prosjektet, må totalentreprenøren vurdera å iverksette ein sikker jobb analyse. Totalentreprenør skal sikre at risikovurderingar og tilhøyrande tiltak er godt nok koordinert. Partane må diskutere ein praktisk arbeidsform som på beste måte sikrar både entreprenørar, byggherrens personell og brukar (3 person) sine lokale/omgivelser/innretninger. 12

13 7.2 Sikker jobb analyse Ein SJA skal identifisere risiko. Det skal vektleggast å finne tiltak som reduserer sannsynlegheiten for at noko kan gå gale. Dersom dette ikkje er mogleg eller tilstrekkeleg, må ein finne tiltak som reduserar konsekvensen om noko uønska skulle skje. SJA skal alltid gjennomførast ved: Arbeid nær høgspentledingar og elektriske installasjonar. Arbeid nær installasjonar i grunnen. Arbeid på stader med passerande trafikk. Arbeid kvar arbeidstakar kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme. Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. Arbeid som innebærer at personar kan bli skada ved fall eller av fallande gjenstander. Arbeid med montering og demontering av tunge elementer. Arbeid som innebærer fare for helseskadeleg eksponering for støv, gass, støy eller viberasjon. Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. Andre arbeidsoppgåver med høg potensiell risiko. Arbeid med spesielt farlege kjemikalier. Nye og ukjende arbeidsoppgåver Det er totalentreprenøren sitt ansvar å gjennomføre ein SJA, rapporten skal inngå som ein del av styringsdokumentasjonen for prosjektet. 7. Rutine for avvikshandtering Mål: Vi skal syta for at feil og manglar vert oppdaga og registrert slik at vi kan læra av feil som vert gjort og setja i verk tiltak for å hindra at avvik oppstår på nytt. Definisjon av avvik: Når eit tilhøve ikkje er i samsvar med lov, forskrift, interne reglar, instruksar eller prosedyrar, er det eit avvik. Dette kan vera ulike former for uønska hendingar som truslar, trakassering, angrep, personskade, ulukke, nesten-ulukke, brann og branntilløp eller forureining. 13

14 Ansvar: * Alle pliktar å melde frå til næraste overordna når dei oppdagar mangel eller feil, og gjera det som er mogleg sjølv for å retta opp avviket. * Alle som oppdagar avvik, skal rapportere dette til nærmaste overordna. Dokumentasjon: * Det skal føreligge skriftleg avviksmelding. Ulykker med personskade skal rapporterast til Arbeidstilsynet og Politi. Arbeidsgjevar er ansvarleg for varslinga. NB! Særlege meldingsrutinar til NAV Trygd ved personskade. 8. Handlingsplan ved alvorlige ulykker Alle ulykker og alle skader skal meldes til prosjektleiar, HMT- koordinator og totalentreprenør. Se også skjema 1.1. HMT- koordinator og totalentreprenør har ansvaret for å utarbeide handlingsplan ved alvorlige ulykker. Bruk gjerne skjema 1.3. Planen skal minimum slåast opp på HMS-tavla og evt. ellers på godt synlege stader på byggjeplassen. 9. Krav til rapportering - Vernerunder Vernerunder etableres ved at HMT- koordinator angir korleis byggjeplassen og omkringliggjande virksomheiter skal informerast om saker vedrørende tryggleik, og når det skal føregå. Vanlegvis vert det gått ein vernerunde kvar veke eller kvar 14. dag. 10. Innemiljø Totalentreprenør skal utpeke eigen ansvarshavende for reinhald og miljø i byggjeperioden. 11. Informasjon til deltakarane (jfr. Byggherreforskriften 15) HMT- koordinator skal i god tid før byggjestart halde møte med alle deltakarane i prosjektet der HMS-planen vert gjennomgått i sin heilheit. Alle skal ha tilgang - på anvist plass - til siste versjon av HMS-planen. Det skal kvitterast for at HMS-planen er gjennomgått og forstått. 14

15 12. Oppfølging og ajourføring HMT- koordinator og totalentreprenør har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne HMS-planen i byggjetida. HMS-planen skal væra fast punkt på alle byggjemøte. Alle deltakarar har plikt til å melde frå om forhold han/ho meiner ikkje er i overensstemmelse med planen, eller som er uteglømt og bør takast med. 13. Reaksjonar ved overtredelse av krav i forskrift eller HMS-plan Evt. reaksjonar ved ovennevnte overtredelse vil være regulert i kontrakten. 15

16 1.1 Skjema for avviksmelding HMT-registrering Melding om uønska hendingar / uheldige situasjoner / ulykke / nesten-ulykke Dato: Klokkeslett: Omtale av hending / situasjon: Kvar? Årsak til hending / situasjon: Dato: Signatur: Leverast til overordna 16

17 Skjema 1.2 Varslingsplan. Godkjent av: Grete Nesheim Dato: Dersom ei alvorleg arbeidsulukke skjer: 1. Sikre skadestaden. 2. Gje nødvendig førstehjelp. 3. Varsle. Dersom det oppstår brann: 1. Varsle personar som er i brannområdet 2. Evakuere skadde og gje førstehjelp. 3. Varsle. Dersom ei ulukke medfører personskade, skal det varslast i denne rekkjefølge: Ambulansetenesta: Tlf. 113 ev. næraste lege: Kvinnherad Dersom situasjonen krev hjelp frå brannvern eller politi, skal dei varslast som nr 2: Politi: Kvinnherad Tlf. nr. 112 / Brannvern: 110 Så snart dei første varslingane er utførte, skal følgjande varslast: Verksemdsleiar: Grete Nesheim Tlf. nr / Arbeidstilsynet, Vestlandet

18 Ved oljeutslepp eller utslepp av andre miljøfarlege stoff: Brannvern: Tlf.nr: 110 Gjeld spes. for VA: Sjå eigne prosedyrer i IK-mat- systemet. Verneombodet skal ha melding: Verneombod - kontordel/rådhuset Jarle Fossheim Huks å fylle ut skriftleg avviksmelding (finst i ephorte 2007/4682) og be om at denne vert registrert i HMT - driftsdokumentet for tekniske tenester 18

19 Skjema 1.3 Prosedyre ved alvorleg personskade. 1. TA HAND OM DEN SKADDE. GJE LIVREDDANDE FØRSTEHJELP. 2. MELD FRÅ TIL AKM /HELSE TLF. 113 (AMK melder frå til lege, ambulanse, politi, mm) 3. TILKALL EKSTRAHJELP OM NØDVENDIG. (evt. alarm eller ekstravaktliste). 4. VARSLA OVERORDNA. Tlf.... Rådmannen 19

20 Tekniske tenester Avtale mellom byggherre og HMS koordinator Arbeidet med HMT skal koordinerast dersom det er fleire virksomheitar på byggje- og anleggplass samstundes eller etter kvarandre. Byggherrre skal i slike tilfelle utpeike ein koordinator for heile prosjektet eller ein i prosjekteringsfasen og ein i utførelsefasen, som på vegna av byggherre utfører koordinering etter 14 og 15 i Byggherreforskriften. HMS koordinator for byggherre- Kvinnherad kommune, vil ha følgjande plikter og fullmakter til å utøva rolla som HMS koordinator for dette prosjektet: Skal syta for at HMS vert tema ved alle byggjemøte. Skal passe på at SHA planen for prosjektet vert følgt opp av alle partar. Med det meinast at endringar som skjer undervegs i planen, vert vedtatt og gjort kjent for alle partar i prosjektet. Ved behov kalle inn til separate HMS møte, der innhald kan vera vernearbeid, ulykker/skader, nestenuhell, avviksrapportering, motivasjonsarbeid. Utføre rutinemessige vernerundar, med deltaking av verneombod frå ulike entreprenørfirma etter behov. Lage referat frå vernerunden, dele dette ut til alle entreprenørfirma på byggjeplassen. Vernerundane skal gjennomførast i forkant av byggjemøte, då vesentlege avvik kan takast opp som eiga sak på møtet. Alle avvik som kan knytast til HMS, skal rapporterast til HMS koordinatoren, som melder dette vidare til prosjektleiar og entreprenør. Syta for at det førast oversiktslister jf. 15, Byggherreforskrifte. Ansvar for å sjå etter at arbeidsgjevar følgjer opp alle krav sett i 9, Byggherreforskriften. Ansvaret som HMS koordinator gjeld til ferdigstillelse av prosjektet. Rosendal Byggherre HMS koordinator 20

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015:

SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 1 SHA-plan for Prosjekt: Skifting og oppgradering av ventilasjonsanlegg ved Sund kommunehus Gjennomføring 2015: 2 INNHALD 1 FORMÅL 3 MÅL.3 ORGANISASJONSKART 3 4 FRAMDRIFTSPLAN.3 5 SHA I PROSJETERINGFASEN

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Volda kommune. Bygging av ny veg, Skulebakken på Lauvstad

Volda kommune. Bygging av ny veg, Skulebakken på Lauvstad Volda kommune Bygging av ny veg, Skulebakken på Lauvstad Oppdragsgivar Volda kommune Oppdrag Bygging av ny veg, Skulebakken på Lauvstad Rapport type SHA-plan Prosjektnr. 16095 Dato 27.06.2016 SHA-plan

Detaljer

Ombygging Eid Industrihus

Ombygging Eid Industrihus Blankett nr: 41-201 Nordplan side 1 av 8 Ombygging Eid Industrihus PLAN FOR Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Prosjekteringsfasen n:\2011\11112 ombygging eid industrihus\01 krav- og løysingsføresetnadar\01

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan

SHA-Plan. Kundenavn. Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting av vinduer. Bærum Kommune. SHA-plan Kvalitetsdokumentasjon Kapittel:2 Mal:2-01-00 System utarbeidet: 01.05.2012 TKL revidert: 20.04.2012 Utgave nr.: 02 30.04.2012. SHA-Plan Kundenavn Bærum Kommune Prosjektnavn BRYN SKOLE, RYKKINN Utskifting

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Sirdal kommune Høydebasseng Fidjeland. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Høydebasseng Fidjeland SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2016-03-21 SHA-plan iht til Byggherreforskriften HB Fidjeland 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Farsund kommune Promenade Nordkapp. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Promenade Nordkapp SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2015-11-04 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften Oppdrag:

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 27.09.16 Revisjon: - Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Innledning... 3 0.1 Tromsø kommunes

Detaljer

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato:

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato: Nesttun idrettspark_sha Dato: 15-09-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: etat for utbygging SHA-plan 533017-02

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Vedlegg 3b SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Romsås senter 2-4 og 3-5 Fasaderehabilitering Byggherre: Boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 03.05.2016 01 Utarbeidet for

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering

INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering COWI AS Sandvenvegen 40 5600 Norheimsund Telefon 02694 wwwcowino Ullensvang herad INFRASTRUKTURANLEGG I GRYTINGSVEGEN I KINSARVIK Risikovurdering Onr A055270 Dato: 04082014 Risikovurdering - Infrastrukturanlegg

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage

SHA-Plan. Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage SHA-Plan Prosjektnavn Ødegården skole og barnehage TEKNISK Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog. Telefon 67 93 40 00, Faks: 67 98 98 03, Org.nr.: 842 566 142 (mva) postmottak@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG

KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG Stavanger eiendom Prosjekt: KANNIK SKOLE UTVIDELSE TILBYGG Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Denne SHA-malen forutsettes å videreutvikles og kompletteres i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid

ROS-analyse for: Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Bergenhus Festning E5 Øvre Sverresborg Murarbeid Generelt Byggherreforskriften stiller krav om at det for bygge- og anleggsprosjekter gjøres en risikovurdering av mulige hendelser som kan oppstå i forbindelse

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

SHA-plan i henhold til BHF 8

SHA-plan i henhold til BHF 8 Fannestrandvegen 57 - TOTALREPRISE i henhold til BHF 8 1. HENSIKT/MÅLSETNING 1.1 Bakgrunn Byggherreforskriften krever at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN)

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA PLAN) Prosjektnavn/bygg Moelv kulturhus SHA-planen er utarbeidet av: Sign.: S Westad Godkjent: Kjetil Wold Henriksen 1 Byggherrens organisering av SHA-arbeidet

Detaljer

Bråset bo- og omsorgssenter

Bråset bo- og omsorgssenter Røyken Eiendom AS Bråset bo- og omsorgssenter Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Oppdragsnr.: 5164087 Dokumentnr.: N01 Versjon: F02 2017-04-05 Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS Skytevegg Rødsmoen

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS Skytevegg Rødsmoen KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Skytevegg Rødsmoen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1 Prosjektets

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø (SHA)

Plan for sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø (SHA) Stavanger eiendom VEDLEGG D.3 3866002 Kommunalt garderobebygg og klubbhus for Brodd på Midjord Totalentreprise. Stavanger eiendom. 15.12.2015. Plan for sikkerhet, helse og Arbeidsmiljø (SHA) Dokumentkontroll

Detaljer

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato:

Vestvågøy kommune Utblokking av vannledning - Storgata. SHA-plan. Dato: Utblokking av vannledning - Storgata SHA-plan Dato: 2014-05-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 533977 Utblokking av vannledning - Storgata Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen REN såpeindustri - sprinkleranlegg SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Sprinkling av REN såpeindustri Byggherre: REN såpeindustri Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

SHA PLAN. IKT-kontorer

SHA PLAN. IKT-kontorer Vedlegg 1. til PA - Bok Side 1 av 8 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA PLAN IKT-kontorer INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 VEDLEGG NR. 1 SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ).... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

SHA-plan. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

SHA-plan. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 www.cowi.no Tysvær kommune SHA-plan Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune O.nr. A020023 2 / 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Øvre Bakkeveg og Liavegen Veg- og VA-anlegg. Revisjon nr. 00 Prosjekt nr Dokumenttype: Versjon: Dato:

SHA-plan. SHA-plan. for. Øvre Bakkeveg og Liavegen Veg- og VA-anlegg. Revisjon nr. 00 Prosjekt nr Dokumenttype: Versjon: Dato: SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 00 03.07.12. Jorulv Liaklev SHA-plan for Øvre Bakkeveg og Liavegen Veg- og VA-anlegg Revisjon nr. 00 Prosjekt nr. 12122 INNHOLD 1. MÅL... 3

Detaljer

Rissa kommune. SHA- plan

Rissa kommune. SHA- plan SHA- plan Dato: 01.09.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: 602530-05 RA Kvithyll, Oppdragsbeskrivelse: Generalentreprise RA Oppdragsleder: Bente Størseth Møller Fag: Skrevet

Detaljer

SIKRINGSINSTRUKS FOR FURULY BARNEHAGE

SIKRINGSINSTRUKS FOR FURULY BARNEHAGE SIKRINGSINSTRUKS FOR FURULY BARNEHAGE Instruksen skal vera med på å fremja helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige tilhøve for barna i Furuly barnehage. Han skal og førebyggja sjukdom og skade. Bakgrunn

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

RANA KOMMUNE YTTEREN SOMATISKE- OMBYGGING. Overordnet SHA-Plan

RANA KOMMUNE YTTEREN SOMATISKE- OMBYGGING. Overordnet SHA-Plan RANA KOMMUNE YTTEREN SOMATISKE- OMBYGGING Overordnet SHA-Plan Utarbeidet september 2016 F01 2016-09-21 Overordnet shaplan 2016-09-22 APettersen 2016-09-22 MRmer 2016-09-22 APettersen Rev Dato Tekst Egenkontroll

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg

LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg Grimstad kommune LANDVIK SKOLE totalentreprise Riving og nybygg SHA-PLAN Dokumentid: SHA-01 SHA-plan Landvik skole riving og nybygg Rev: Dato: Tekst Utført Kontrollert Godkjent 18.01.16 AF SHA-plan Side:

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato:

Nesset kommune VL Eidsvåg - Raudsand. SHA-plan. Dato: VL Eidsvåg - Raudsand SHA-plan Dato: 2013-09-26 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-plan 524415

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Byggherre: Anleggsplass: Primærrensing Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Fjellhall Revisjonsoversikt: 1 Anskaffelse Primærrensing

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer