KVINNHERAD KOMMUNE. OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt. Brannstasjon Rosendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVINNHERAD KOMMUNE. OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt. Brannstasjon Rosendal"

Transkript

1 KVINNHERAD KOMMUNE OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt Brannstasjon Rosendal

2 INNHALD 0. FORORD 1. ORGANISAJONSPLAN 2. HMS MÅL 3. LOVER OG FORSKRIFTER 4. MØTER 4.1. Oppstartsmøte 4.2 Byggemøte 5. FRAMDRIFTSPLAN 6. TRYGGLEIK PÅ BYGGEPLASSEN 6.1 Planlegging av arbeidene 6.2 Sikring generelt 6.3 Rigging og opparbeiding av byggjeplassen 6.4 Adkomst og parkering 6.5 Bygggjerde, adgang byggjeplass 6.6 Støy 6.7 Sikring av arbeidsområde 6.8 Framkommelegheit 6.9 Stoffkartotek 6.10 Brakker 6.11 Lagring/Rydding 6.12 Vatn 6.13 Handtering av overskuddsmasser 6.14 Avfallshandtering 6.15 Straumforsyning, lys og varme 6.16 Telefon 6.17 Førstehjelpsutstyr 6.18 Sløkkeutstyr 6.19 Arbeidstid 6.20 Personleg verneutstyr 6.21 Serfikater 7. RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONERR 7.1. Generellt 7.2. Sikker jobb analyse 9. AVVIK OG HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER 10. KRAV TIL RAPPORTERING - VERNERUNDER 11. INNEMILJØ 12. OPPFØLGING OG AJOURFØRING 13. REAKSJONAR VED OVERTREDELSE AV KRAV I FORSKRIFT ELLER HMS-PLAN Vedlegg: Skjema Avviksmelding Skjema Varslingsplan Skjema 1.3- Prosedyre ved alvorleg personskade. Skjema HMT Koordinator 2

3 0. FORORD Kvinnherad kommune som byggherre har ansvar for at oppføring av brannstasjon i Rosnedal vert gjennomført på ein trygg og god måte. Det fysiske miljøet er viktig for helse og velvære, og for gjennomføringa av prosjektet er det eit mål å: Gjennomføre utbygginga på ein slik måte at brukarar og personell ikkje vert påført unødige belastningar eller skader i byggjeperioden. Minimalisere mengda av avfall frå byggjeaktiviteten. Skape eit arbeidsmiljø som stimulerer til tverrfagleg og positivt samarbeid. Me vonar at du vil vere med på å skape ein trygg, sunn og triveleg arbeidsplass for deg og dei andre som deltek i dette prosjektet. Det er tryggleiken for deg sjølv og dei andre det gjeld, og det skulle derfor vere i alle si interesse å nå denne målsetjinga. Skal vi lukkast i dette, er det viktig at alle involverte følgjer dei lovar, forskrifter og planar som føreligg med omsyn til HMT. Lukke til med arbeidet og samarbeidet! Med helsing,. Prosjektleiar Kvinnherad kommune. Rosendal, 5/

4 1. ORGANISASJONSPLAN TEKNISKE TENESTER Tekniske tenester org.plan Verksemdsleiar Prosjektstab: Prosjekting. - bygg Prosjekting. - bygg Byggjeleiar Eigedomsforvaltning: Eigedomsforvaltar Eigedomsforvaltar Utleige kom.eigedomar Støtte funksjonar: Nestleiar HMT-koordinator Systemansv. it Sekretær (1/3) Kommunalteknikk Avdelingsleiar (drift, økon., pers., forvalt., prosjekt) Brann / beredskap Brannsjef (drift, øko, pers., forvalt., prosjekt) Reinhald Reinhaldsleiar (drift,økon.,personal) Sekretær Bygg drift Driftsing. bygg (drift, økon., personal) Prosjekting. (1/2) Prosjekting. Bio.ing GIS-ing. Kom.avg Kom.avg (2/3) Driftsing. VA Driftsing. (1/2) veg/grønt Avd.leiar førebygg. Branning.. Avd.leiar beredskap 8 brannstyrkar Arb. koordin. Arb. koordin. Arbeidskoord. bygg Arbeidskoord. VA Arbeidskoord. veg/grønt X reinhald. X reinhald. X driftsoperatør X driftsoperatør X vegvaktarar x gartnarar 2. HMS ORGANISASJON HMS- organisasjon ved kjøp av ekstern prosjektering og ekstern anleggsutførelse. Verksemdsleiar Kommunens prosjektleiar Totalentreprenør Verneombod 4

5 HMS-organisasjon Byggherre Byggherres Prosjektleiar: Kvinnherad kommune, Tekniske tenester Bjørn Vaage, Tekniske tenester Ansvarleg for utarbeidelse av HMS-plan HMT- Koordinator under utarbeidelse av prosjekt (prosjektering), (KP), tlf HMT- Koordinator under gjennomføring av prosjekt, (KU), tlf Anne Guri Kildal Tekniske Tenester Tekniske Tenester Totalentreprenør Virksomhetsansvarlige - Hovudbedriftens Verneleiar, tlf Totalentreprenørs Verneleiar tlf 2. HMS MÅLSETJING Byggherren sitt mål er at prosjekt vert gjennomført utan alvorlege ulykker, skader eller tap av liv. For å oppnå dette, skal det leggjast vekt på at byggjeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert iht. regler og intensjoner i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 21. april 1995, Byggherreforskriften (BHF). SHA-planen vil væra eit hovudinstrument i dette arbeidet. Den dannar saman med andre relevante lovar og forskrifter eit regelverk, som alle deltakarane i prosjektet er forplikta til å fylgje. Byggherren oppfordrer alle involverte parter til å bidra til å nå målet som beskreve ovanfor. Byggherren skal syta for at innehavarane av nøkkelfunksjonar har naudsynte skriftlige kontraktar før arbeidet i dei enkelte fasane startar. HMS-planen (jfr. BHF 11b og 12f) skal følgje prosjektet fram til ferdigstillelse. Dei ansvarlege deltakarane skal syta for at planen reviderast og detaljererast undervegs, slik at planen til einkvar tid inneheld beskrivelsar og instruksjonar som er hensiktsmessige for dette prosjektet. Hovedfasar i prosjekt: 1. Forprosjekteringsfasen, fra prosjekteringsstart til utsendelse av anbudsgrunnlag. 2. Prosjekteringsfasen, der prosjektet detaljplanleggast. 3. Utførelsesfasen, der prosjektet vert gjennomført. 5

6 3. LOVER OG FORSKRIFTER Styrande dokumentasjon for all byggjeverksemd i Prosjekt Brannstasjon Rosendal er: Myndigheitskrav: Arbeidsmiljølova ( AML ). Forskrift om tryggleik, helse og arbeidsmiljø på byggje- og anleggsplassar. Byggherreforskrifta (BHF), best.nr Plan- og bygningslova (PBL). Forureiningslova. Kommunehelselova. Kommunal forskrift om styring av produksjonsavfall. Relevante forskrifter frå Arbeidstilsynet: Forskrift om bruk av personleg verneutstyr, best.nr Forskrift om verne- og helsepersonale, best.nr Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best.nr Forskrift om stillaser, stigar og arbeid på tak, best.nr Forskrift om maskiner, best.nr Forskrift om helse-, miljø og tryggleik i byggje og anleggsbransjen, best.nr Denne lista er ikkje uttømmande. Kvar einskild aktør i byggjeprosessen har eige ansvar for å etterleva alle relevante lovar, reglar og forskrifter som gjeld for eiga verksemd. 4. MØTER 4.1 Oppstartsmøte I forbindelse med oppstart av arbeidet på byggeplassen skal det haldast møte med entreprenøren og deira verneombod, der det skal orienterast om SHA- planen for prosjektet. Møtet skal haldast i regi av byggherren. 4.2 Byggjemøte Prosjektleiar/HMS- koordinator skal syta for at HMS vert tema i alle byggjemøte. Vesentlege manglar påpeika i vernerunde skal takast opp og eventuelt kvitterast ut som eigne saker i byggjemøte. HMSkoordinator skal dersom det er naudsynt kalla inn til eigne HMS møte der innhald og tema kan vera som t.d vernearbeid, ulykker/skader, gjennomgang av nesten uhell, motivasjonsarbeid m.m. Det avklarast ved oppstart behov for slike særmøte. 6

7 5. FRAMDRIFTSPLAN Framdriftsplan skal utarbeidast av totalentreprenør i samarbeid med prosjektleiar. Det må takast omsyn til at oppdraget skal gjennomførast med fokus på å unngå skader på liv, helse og miljø. Det er difor viktig at det avsettast nok tid til at tryggleikstiltaka kan gjennomførast. 6. TRYGGLEIK PÅ BYGGJEPLASSEN 6.1 Planlegging av arbeidene Ved planlegging av eige arbeid har totalentreprenøren ansvar for at: Framdrift i arbeidet tek hensyn til HMT- plananes krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet med omsyn til tryggleik, helse og arbeidsmiljø. Kritiske område og tidsperiodar for HMT er synleggjort i framdriftsplanen. Den tid som faktisk vert brukt på ulik type arbeid, justerast etter arbeidets framdrift. Lage oversikt over rigg- og anleggsområde. Lage tidsplan over risikofylt arbeid. 6.2 Sikring generelt Totalentreprenøren er ansvarleg for at byggjeplassen er forsvarleg sikra i byggjeperioden, både for eine tilsette og 3. person. Totalentreprenør må vurdere om aktuelle område må sperrast av eller sikrast ved spesielle arbeidsoperasjonar, for å unngå ulykker og farlege situasjonar. Totalentreprenør er ansvarleg for å sikre dei område det arbeidast på. Her inngår rekkverk, avdekningar, avsperringar m.m. Dette omfattar etablering, oppsynet med sikringa, vedlikehald og demontering. Einkvar som oppdagar manglar ved sikring, pliktar å varsle totalentreprenør eller HMS- koordinator i utførelsefasen. Den som mellombels må fjerne ein sikringsanretning på grunn av ein arbeidsoperasjon, pliktar å etablere denne på ny, så snart arbeidet er ferdig og aldri gå frå staden usikra. 6.3 Rigging og opparbeiding av byggjeplassen Plassering av rigg/brakker skal avtalast med prosjektleiar. Utpeika riggplass skal meldast inn og godkjennast av kommunens bygningsmyndigheit. Avtale med grunneigar om bruk av riggplass må føreligge. 6.4 Adkomst og parkering Parkering av anleggsmaskiner og andre køyretøy må avklarast med byggjeleiar. 7

8 6.5 Byggegjerde, adgang byggjeplass Alle som utfører arbeid på byggje- og anleggsplassen skal ha gyldig ID kort. Alle som til ein kvar tid er inne på anleggsområde skal vera registrert. Totalentreprenøren har ansvar for etablering og vedlikehald av byggegjerde rundt riggplass og øvrige område kor maskiner, materialar og anna utstyr står når det ikkje er i bruk. Til gjerde skal det nyttast eit min. 2 m høgt mobilt, byggjeplassgjerde påsett betongføtter eller tilsvarande. Området skal vera forsvarleg låst og skilta. 6.6 Støy Bygginga skal gå føre seg på ein slik måte at det oppstår minst mogleg støy. Gjeldande støykrav: Tidsintervall: Ekvivalentnivå * L eq ½ time målt utanfor brukarrom. Ekvivalentnivå * L eq ½ time målt utafor bustader ** Dagtid, db ( A ) *** 70 db ( A ) Kveldstid, Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. 65 db ( A ) Natt, Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. *Støykrava gjeld målte verdiar ute utanfor brukarrom og bustader ( 2 m framfor fasade). ** Gjeld for bustader både innafor og utafor Prosjekt Kvinnherad kulturskulesenter sitt område. *** Støyande innvendige byggeaktivitetar skal begrensast til Leq ½ time 45 db (A) i brukarrom For andre rom ( t.d. personalrom ) gjeld arbeidsmiljølova sine grenseverdiar. 8

9 Det vert forventa at totalentreprenør overheld grensene, og at dette kan dokumenterast. Totalentreprenør skal på førehand definere aktivitetar som forventar å gje vesentleg støy. Dette skal rapporterast til byggjeleiar som grunnlag for dialog med utsette brukarar/naboar. Totalentreprenør skal vidare beskrive i sin SHA plan korleis slike arbeidsoperasjonar skal gjennomførast slik at grenseverdiane for støy ikkje vert overskridne. Dersom ein i spesialtilfelle må vike frå gjeldande krav, skal det søkjast dispensasjon. Dispensasjonssøknad handsamast av byggjeleiar i samråd med brukarar/naboar, og endeleg godkjenning skjer hjå prosjektleiar. Handsamingstid for dispensasjonssøknad er 3 virkedagar. 6.7 Sikring av arbeidsområde Totalentreprenør er ansvarleg for å sikre eige arbeidsområde, samt sikring mot at personar (tilsette og besøkande) kan bli påført skade i forbindelse med totalentreprenørens anleggsstad og ved utførelse av arbeid. I dette inngår best mogleg avsperring i form av rekkverk, tildekking, sikring av opningar mot fall i grøftekantar, samt beskyttelse av dei som ferdast i området mot fallande gjenstandar og klemfare. Totalentreprenøren pliktar å syta for etablering, overvaking, vedlikehald og demontering. Den som mellombels må fjerne ein sikringsanretning på grunn av ein arbeidsoperasjon, pliktar å etablere denne på ny, så snart arbeidet er ferdig og aldri gå frå staden usikra. Plastsperreband er ikkje godkjent som sikring av eit arbeidsområde. Totalentreprenøren pliktar og å ha rutiner for å informere naboar og traffikantar i området ved behov. Skilting må iverksetjast for naudsynt varsling. 6.8 Framkommelegheit Det skal vera tilrettelagt for at utrykkingskjøretøy og naudsynte vareleveransar kjem seg fram på dagtid, og full tilgong for kjøretøy på kveld- og natt. 6.9 Stoffkartotek Det skal opprettast eit stoffkartotek før stoffene vert teken i bruk, samt oversikt over dei stoff som eventuelt kan danne seg som følje av arbeidet. Stoffkartoteket vert bygd opp av HMS- datablad. Totalentreprenør skal syta for eit samla stoffkartotek. Dette skal oppbevarast på ein stad som er tilgjengeleg for alle. Totalentreprenør har plikt til å gje alle tilsette opplæring i bruk av kartoteket før dei vert sett i arbeid. 9

10 6.10 Brakker Totalentreprenør skal syta for at det vert etablert brakkefasilitetar som stettar naudsynte- og lovpålagte krav til spiseplass-/pauserom og vaske, skifte- og toalett. Brakke(ene) skal plasserast ut i samråd med prosjektleiar Lagring/Rydding Lagring av materialer, maskiner og anna utstyr skal skje på avtalt plass. Dersom noko må sikrast utover dette, skal dette avtalast med totalentreprenør. Det skal til ein kvar tid vera ryddig på arbeidsplassen. Hovudrydding skal gjennomførast ein gong per veke, løpande rydding kvar dag. Dersom totalentreprenør etter skriftleg varsel ikkje held arbeidsplassen tilfredstillande ryddig og rein, kan prosjektleiar utan nærare varsel få rydda og vaska arbeidsplassen på totalentreprenør si rekning Vatn Totalentreprenøren skal sjølv syta for naudsynt opplegg for vatn til brakke etc., etter avtale med prosjektleiar Handtering av overskuddsmasser Overskuddsmasser frå anleggsområdet skal handterast og disponerast på ein miljømessig forsvarleg måte. Forureina masse skal leverast til godkjent avfallsmottak/-deponi Avfallshandtering Totalentreprenør skal syte for at det vert minst mogleg avfall på byggjeplassen, og at avfallet vert sortert. Vidare skal avfall leverast på godkjent mottaksstad. Avfallshandtering i byggjefasen skal gjennomførast etter følgjande retningsliner: Av omsyn til institusjonar og bustader i nærområdet, vert det stilt krav til rein og ryddig byggjeplass til ei kvar tid under heile byggjeperioden. Seinast ei veke etter kontraktinngåing skal totalentreprenør leggje fram fullstendig plan for avfallshandtering frå oppstart og til og med tett tak. Det skal lagrast minst mogleg byggjeavfall og materialar på byggjeplassen. Avfall skal kjeldesorterast i aktuelle fraksjonar og handterast med minst mogleg forureining til luft, jord eller vatn. Containarar skal merkjast tydeleg med skilt som angjev aktuell avfallsfraksjon. 10

11 6.15 Straumforsyning, lys og varme Totalentreprenør skal syta for naudsynte uttak til straum til eige arbeid og andre entreprenørar han måtte knyta til seg. Totalentreprenør skal syta for tilstrekkeleg lys for eige og andre som han måtte knyta til seg sitt arbeid Telefon Totalentreprenør skal syta for å halde telefon til eiga bruk, samt ansvarleg for å ha tilgjengleg telefon for tilsette til varsling av ulykker og liknande Førstehjelpsutstyr Totalentreprenør skal ha førstehjelpskoffert med naudsynt innhald og båre lett tilgjengeleg plassert. Utstyret skal vera tydleg merka og kjent for alle. Dersom førstehjelsutstyret vert brukt, skal detta verta erstatta Sløkkeutstyr Totalentreprenør skal syta for at det er tilstrekkeleg med sløkkjeapparat sentralt plassert i brakkerigg og område. Alle apparat skal vera lett synleg og merka. Alle tilsette pliktar å gjera seg kjent med bruk og plassering. Varme arbeid, skal ha eige sløkkeutstyr tilgjengleg på arbeidsstaden, samt naudsynte kurs for å utføre varmt arbeid. Dokumentasjon skal kunne framleggjast Arbeidstid (07 21). Det skal takast omsyn til verksemdene som grensar til anleggsområdet i byggjeperioden, slik at belastninga for brukarane her og naboar vert minst mogleg. I den samanheng er val av arbeidstid viktig. Normal arbeidstid for anleggsarbeid er måndag til fredag Alt anleggsarbeid skal i prinsippet utførast i denne tidsperioden. Normal arbeidstid kan likevel fråvikast ut i frå ei samla vurdering. For perioden mellom kl og er det spesiell grense for støy. Sjå pkt. 6.6 Dersom det skal gjennomførast arbeid utover den avtala tidsperioden, skal det søkjast dispensasjon til byggjeleiar seinast 2 dagar på førehand. Dersom normal arbeidstid må fråvikast, er det eit krav at støyande nattarbeid ( ) vert unngått. Det er eit krav at berørte partar vert informert om planlagt arbeidstid, spesielt dersom endringar er naudsynte, slik at dei så langt som mogleg kan tilpasse si verksemd til byggje- og anleggsaktivitetane. 11

12 6.20 Personleg verneutstyr Alle tilsette skal nytta hjelm, vernesko, høyrselsvern, eventuelt anna relevant verneutstyr iht. gjeldane forskrifter og eigne interne reglar (internkontrollsystem). Besøkande skal nytte verneutstyr i samsvar med byggjeplassen sine bestemmelsar. Det skal minimum nyttast hjelm. Der kor det er naudsynt med spesielt verneutstyr knytta til ein spesiell arbeidsoperasjon, skal totalentreprenør sjå til at andre i nærleiken har tilvarande utstyr eller sperre av området Sertifikater Det skal berre nyttast maskiner og utstyr som tilfredstiller forskriftskrav og som har godkjent CEmerking og naudsynte sertifikat. Personell som skal betjene maskiner og utstyr skal ha naudsynt opplæring og sertifikater. Dette må kunne dokumenterast. Totalentreprenøren skal utarbeide ein oversikt over sertifikater og godkjenningar for det tekniske utstyret, og syta for å halde desse oppdatert. Maskiner og utstyr som manglar slik dokumentasjon vert bortvist frå anleggsplassen. Prosjektleiar skal ha kopi av utfylt oversikt. 7. RISIKOFYLLTE ARBEIDSOPERASJONAR 7.1 Generelt Enkelte arbeidsoperasjonar er knytt til større risiko enn andre. Det er difor viktig at særlege risikotilhøve som har betyding for arbeidet som skal utførast beskrivast og takast hensyn til i utførelsen av arbeidet. Totalentreprenør skal før oppstart av sine aktivitetar identifisere dei risikomoment som er forbundet til det arbeidet som skal utførast. Resultatet frå denne kartlegginga skal liggje til grunn for planlegging og val av metode, utstyr, arbeidsrekkjefølgje osv. for arbeidet. Arbeidsinstruks for dei enkelte arbeidsoperasjonane skal til einkvar tid finnast og vera kjent på arbeidsplassen. Finns det ikkje slike instruksar for dei risikofyllte arbeidsoperasjonane i prosjektet, må totalentreprenøren vurdera å iverksette ein sikker jobb analyse. Totalentreprenør skal sikre at risikovurderingar og tilhøyrande tiltak er godt nok koordinert. Partane må diskutere ein praktisk arbeidsform som på beste måte sikrar både entreprenørar, byggherrens personell og brukar (3 person) sine lokale/omgivelser/innretninger. 12

13 7.2 Sikker jobb analyse Ein SJA skal identifisere risiko. Det skal vektleggast å finne tiltak som reduserer sannsynlegheiten for at noko kan gå gale. Dersom dette ikkje er mogleg eller tilstrekkeleg, må ein finne tiltak som reduserar konsekvensen om noko uønska skulle skje. SJA skal alltid gjennomførast ved: Arbeid nær høgspentledingar og elektriske installasjonar. Arbeid nær installasjonar i grunnen. Arbeid på stader med passerande trafikk. Arbeid kvar arbeidstakar kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme. Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. Arbeid som innebærer at personar kan bli skada ved fall eller av fallande gjenstander. Arbeid med montering og demontering av tunge elementer. Arbeid som innebærer fare for helseskadeleg eksponering for støv, gass, støy eller viberasjon. Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. Andre arbeidsoppgåver med høg potensiell risiko. Arbeid med spesielt farlege kjemikalier. Nye og ukjende arbeidsoppgåver Det er totalentreprenøren sitt ansvar å gjennomføre ein SJA, rapporten skal inngå som ein del av styringsdokumentasjonen for prosjektet. 7. Rutine for avvikshandtering Mål: Vi skal syta for at feil og manglar vert oppdaga og registrert slik at vi kan læra av feil som vert gjort og setja i verk tiltak for å hindra at avvik oppstår på nytt. Definisjon av avvik: Når eit tilhøve ikkje er i samsvar med lov, forskrift, interne reglar, instruksar eller prosedyrar, er det eit avvik. Dette kan vera ulike former for uønska hendingar som truslar, trakassering, angrep, personskade, ulukke, nesten-ulukke, brann og branntilløp eller forureining. 13

14 Ansvar: * Alle pliktar å melde frå til næraste overordna når dei oppdagar mangel eller feil, og gjera det som er mogleg sjølv for å retta opp avviket. * Alle som oppdagar avvik, skal rapportere dette til nærmaste overordna. Dokumentasjon: * Det skal føreligge skriftleg avviksmelding. Ulykker med personskade skal rapporterast til Arbeidstilsynet og Politi. Arbeidsgjevar er ansvarleg for varslinga. NB! Særlege meldingsrutinar til NAV Trygd ved personskade. 8. Handlingsplan ved alvorlige ulykker Alle ulykker og alle skader skal meldes til prosjektleiar, HMT- koordinator og totalentreprenør. Se også skjema 1.1. HMT- koordinator og totalentreprenør har ansvaret for å utarbeide handlingsplan ved alvorlige ulykker. Bruk gjerne skjema 1.3. Planen skal minimum slåast opp på HMS-tavla og evt. ellers på godt synlege stader på byggjeplassen. 9. Krav til rapportering - Vernerunder Vernerunder etableres ved at HMT- koordinator angir korleis byggjeplassen og omkringliggjande virksomheiter skal informerast om saker vedrørende tryggleik, og når det skal føregå. Vanlegvis vert det gått ein vernerunde kvar veke eller kvar 14. dag. 10. Innemiljø Totalentreprenør skal utpeke eigen ansvarshavende for reinhald og miljø i byggjeperioden. 11. Informasjon til deltakarane (jfr. Byggherreforskriften 15) HMT- koordinator skal i god tid før byggjestart halde møte med alle deltakarane i prosjektet der HMS-planen vert gjennomgått i sin heilheit. Alle skal ha tilgang - på anvist plass - til siste versjon av HMS-planen. Det skal kvitterast for at HMS-planen er gjennomgått og forstått. 14

15 12. Oppfølging og ajourføring HMT- koordinator og totalentreprenør har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne HMS-planen i byggjetida. HMS-planen skal væra fast punkt på alle byggjemøte. Alle deltakarar har plikt til å melde frå om forhold han/ho meiner ikkje er i overensstemmelse med planen, eller som er uteglømt og bør takast med. 13. Reaksjonar ved overtredelse av krav i forskrift eller HMS-plan Evt. reaksjonar ved ovennevnte overtredelse vil være regulert i kontrakten. 15

16 1.1 Skjema for avviksmelding HMT-registrering Melding om uønska hendingar / uheldige situasjoner / ulykke / nesten-ulykke Dato: Klokkeslett: Omtale av hending / situasjon: Kvar? Årsak til hending / situasjon: Dato: Signatur: Leverast til overordna 16

17 Skjema 1.2 Varslingsplan. Godkjent av: Grete Nesheim Dato: Dersom ei alvorleg arbeidsulukke skjer: 1. Sikre skadestaden. 2. Gje nødvendig førstehjelp. 3. Varsle. Dersom det oppstår brann: 1. Varsle personar som er i brannområdet 2. Evakuere skadde og gje førstehjelp. 3. Varsle. Dersom ei ulukke medfører personskade, skal det varslast i denne rekkjefølge: Ambulansetenesta: Tlf. 113 ev. næraste lege: Kvinnherad Dersom situasjonen krev hjelp frå brannvern eller politi, skal dei varslast som nr 2: Politi: Kvinnherad Tlf. nr. 112 / Brannvern: 110 Så snart dei første varslingane er utførte, skal følgjande varslast: Verksemdsleiar: Grete Nesheim Tlf. nr / Arbeidstilsynet, Vestlandet

18 Ved oljeutslepp eller utslepp av andre miljøfarlege stoff: Brannvern: Tlf.nr: 110 Gjeld spes. for VA: Sjå eigne prosedyrer i IK-mat- systemet. Verneombodet skal ha melding: Verneombod - kontordel/rådhuset Jarle Fossheim Huks å fylle ut skriftleg avviksmelding (finst i ephorte 2007/4682) og be om at denne vert registrert i HMT - driftsdokumentet for tekniske tenester 18

19 Skjema 1.3 Prosedyre ved alvorleg personskade. 1. TA HAND OM DEN SKADDE. GJE LIVREDDANDE FØRSTEHJELP. 2. MELD FRÅ TIL AKM /HELSE TLF. 113 (AMK melder frå til lege, ambulanse, politi, mm) 3. TILKALL EKSTRAHJELP OM NØDVENDIG. (evt. alarm eller ekstravaktliste). 4. VARSLA OVERORDNA. Tlf.... Rådmannen 19

20 Tekniske tenester Avtale mellom byggherre og HMS koordinator Arbeidet med HMT skal koordinerast dersom det er fleire virksomheitar på byggje- og anleggplass samstundes eller etter kvarandre. Byggherrre skal i slike tilfelle utpeike ein koordinator for heile prosjektet eller ein i prosjekteringsfasen og ein i utførelsefasen, som på vegna av byggherre utfører koordinering etter 14 og 15 i Byggherreforskriften. HMS koordinator for byggherre- Kvinnherad kommune, vil ha følgjande plikter og fullmakter til å utøva rolla som HMS koordinator for dette prosjektet: Skal syta for at HMS vert tema ved alle byggjemøte. Skal passe på at SHA planen for prosjektet vert følgt opp av alle partar. Med det meinast at endringar som skjer undervegs i planen, vert vedtatt og gjort kjent for alle partar i prosjektet. Ved behov kalle inn til separate HMS møte, der innhald kan vera vernearbeid, ulykker/skader, nestenuhell, avviksrapportering, motivasjonsarbeid. Utføre rutinemessige vernerundar, med deltaking av verneombod frå ulike entreprenørfirma etter behov. Lage referat frå vernerunden, dele dette ut til alle entreprenørfirma på byggjeplassen. Vernerundane skal gjennomførast i forkant av byggjemøte, då vesentlege avvik kan takast opp som eiga sak på møtet. Alle avvik som kan knytast til HMS, skal rapporterast til HMS koordinatoren, som melder dette vidare til prosjektleiar og entreprenør. Syta for at det førast oversiktslister jf. 15, Byggherreforskrifte. Ansvar for å sjå etter at arbeidsgjevar følgjer opp alle krav sett i 9, Byggherreforskriften. Ansvaret som HMS koordinator gjeld til ferdigstillelse av prosjektet. Rosendal Byggherre HMS koordinator 20

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid

SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid SHA-PLAN Tromsø Alpinpark - Grunnarbeid PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 27.09.16 Revisjon: - Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Innledning... 3 0.1 Tromsø kommunes

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon nr. Dato Beskrivelse Utarbeidet av 1 januar 2016 for Grasdal skule. Ådlandsvegen 323 5918 Frekhaug. Gnr/bnr 27/129 Meland kommune Innhold Formål... 2

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Fasadesikring Drammen sykehus Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Uoffisiell utskrift er kun

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS

HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS HUSREGLER ØRSKOG KULTURHUS Vedrørande leige av Ørskog Kulturhus gjeld fylgjande reglar: Orden: Vinduer og dører skal haldast lukka ved høg musikk Ventilasjon i sidesal skal i utgangspunktet vere på under

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) NRA BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt: Byggherre: Anleggsplass: Primærrensing Nedre Romerike Avløpsselskap IKS Fjellhall Revisjonsoversikt: 1 Anskaffelse Primærrensing

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra

SHA-PLAN. ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra SHA-PLAN ( Plan for sikkerhet, helse- og arbeidsmiljø ) Silanlegg Vessøra 05.01.2016 INNHOLD 1. MÅLSETTING 2. ORGANISASJON 3. EKSISTERENDE FORHOLD 4. FOREBYGGENDE TILTAK/ FREMDRIFTSPLAN 5. SPESIELLE RISIKOFORHOLD

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer

SHA-PLAN. Hanøytangen

SHA-PLAN. Hanøytangen SHA-PLAN I henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) og Arbeidsmiljøvernloven (AML). PROSJEKT: Renseanlegg Hanøytangen BYGGEPLASSENS ADRESSE:

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 nynorsk SJEKKLISTE FOR EIGENREVISJON 2 - Helse, miljø og tryggleik (HMS) Namn: Dato for utført eigenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmåla i denne sjekklista

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø S H A - P L A N. for

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø S H A - P L A N. for S H A - P L A N for Levering og montering av boligsprinkler i Enebakkveien 37, Rathkes gate 13 og Schweigaards gate 44 I n n h o l d : 1. Målsetting 2. Organisasjon 3. Rigging og opparbeidelse av byggeplass

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

LUSTER KOMMUNE Lyngmo avløpspumpestasjon SHA-plan entreprise E-01. Oppdrag: 531632 Dato: 2014-05-09. Utgåve: A

LUSTER KOMMUNE Lyngmo avløpspumpestasjon SHA-plan entreprise E-01. Oppdrag: 531632 Dato: 2014-05-09. Utgåve: A Lyngmo avløpspumpestasjon SHA-plan entreprise E-01 Oppdrag: 531632 Dato: 2014-05-09 Utgåve: A SHA-plan entreprise E-01 2 AJOURHOLD OG DISTRIBUSJON Prosjektleiar er ansvarlig for å distribuere SHA-planen

Detaljer

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune For pedagog/assistent/vikar som jobbar i skule og barnehage i Naustdal kommune Krav til aktivitet 1.) Du skal ha regelmessing gjennomgang av og opplæring i prosedyrer for rutiner ved brann, brannøvingar,bruk

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Byggherreforskriften en pest og en plage eller en velsignelse for næringen? Arbeidstilsynet

Byggherreforskriften en pest og en plage eller en velsignelse for næringen? Arbeidstilsynet 17.09.2015 1 Byggherreforskriften en pest og en plage eller en velsignelse for næringen? 17.09.2015 2 Undervisningsmål Bedre forståelse av byggherreforskriften. Ved: seniorrådgiver Per Stranger-Thorsen,

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 6 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Kontorer i 2. og 3. etasje i Wergelandsveien 1-3 Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF 2/11 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 28.03.14

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for

Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Vedlegg nr. 1 Vedlegg nr. 2 HMS-PLAN for Hjerkinn PRO - Pilotprosjekt Prosjektnavn. Denne HMS-planen er utarbeidet for prosjekteringsfasen den: 2002-06-22 og oppgradert for gjennomføringsfasen den: 2002-06-22

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune

Byggherrens Overordnede Risikovurdering Sarpsborg Kommune Byggherrens Overordnede vurdering Sarpsborg Kommune Prosjekt: Ombygging Haugvoll sykehjem Prosjektnummer: 893022 Dato for utarbeidelse: 15.09.16 Deltagere i analysen ved utarbeidelse: Lars Erik Lysø Rev

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret

Handbok i informasjonstryggleik. Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Handbok i informasjonstryggleik Presentasjon 13.05.08 Geir Håvard Ellingseter, dokumentsenteret Kva med MR fylke? Ingen har noko å tjene på datainnbrot hos oss. Hærverk, sabotasje Vi har aldri hatt

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen VA-sanering sone 6.8 Strømmen Byggherre: Skedsmo kommune Kommunalteknisk avdeling Dato Rev. nr. 13.02.13 0 Nytt dokument Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP

Detaljer

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase.

SHA- PLAN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av anlegget 2. 3 Organisasjon Organisasjon prosjektering Organisasjon utførende fase. SHA- PLAN 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE SHA- PLAN OMLEGGING TIL KUNSTGRESS PÅ FREDRIKSTAD STADION INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av anlegget 2 3 Organisasjon 3 3.1 Organisasjon prosjektering 3 3.2 Organisasjon

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 66118 Høgskolen i Lillehammer. Utfasing av R22. Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Lillehammer Utarbeidet: 08.10.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

VVA Veisten. Del II Kontaktsgrunnlag VEDLEGG 4 : SHA-plan. SHA-plan

VVA Veisten. Del II Kontaktsgrunnlag VEDLEGG 4 : SHA-plan. SHA-plan 5151802 VVA Veisten Del II Kontaktsgrunnlag VEDLEGG 4 : SHA-plan SHA-plan Plan for SHA VVA-anlegg Veisten F02 2015-09-07 For tilbudsinnhenting K-RA JOL K-RA A01 2015-08-28 For internkontroll K-RA JOL K-RA

Detaljer

HMS-rapportering 2012

HMS-rapportering 2012 HMS-rapportering 212 Driftseining (skole, område, avdeling) Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Surnadal vidaregåande skole anders.talgo@mrfylke.no 1. BASISINFO OM DRIFTSEININGA Rektor/leiar

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3

Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 Byggherre: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 Prosjekt: GREVESKOGEN IDRETTSHALL - TAKARBEIDER 2016 Side 1 BYGGHERRENS SHA-PLAN Innhold Side 1 MÅLSETTING 2 2 ORGANISASJON 2 3 RIGGPLAN 3 4 FREMDRIFT 3 5 EKSISTERENDE FORHOLD 3 6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage. I henhold til byggherreforskriften SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Gibostad barnehage I henhold til byggherreforskriften Denne SHA-planen er utarbeidet som en del av tilbudsdokumentet for ombygging og tilbygg til

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlegg 3 Namdalseid kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø AVLØPSANLEGG KORSEN AVLØPSANLEGG STATLAND 2016-07-01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Avløpsanlegg Korsen og avløpsanlegg

Detaljer