KVINNHERAD KOMMUNE. OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt. Brannstasjon Rosendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVINNHERAD KOMMUNE. OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt. Brannstasjon Rosendal"

Transkript

1 KVINNHERAD KOMMUNE OVERORDNA PLAN for SIKKERHEIT, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA ) for Prosjekt Brannstasjon Rosendal

2 INNHALD 0. FORORD 1. ORGANISAJONSPLAN 2. HMS MÅL 3. LOVER OG FORSKRIFTER 4. MØTER 4.1. Oppstartsmøte 4.2 Byggemøte 5. FRAMDRIFTSPLAN 6. TRYGGLEIK PÅ BYGGEPLASSEN 6.1 Planlegging av arbeidene 6.2 Sikring generelt 6.3 Rigging og opparbeiding av byggjeplassen 6.4 Adkomst og parkering 6.5 Bygggjerde, adgang byggjeplass 6.6 Støy 6.7 Sikring av arbeidsområde 6.8 Framkommelegheit 6.9 Stoffkartotek 6.10 Brakker 6.11 Lagring/Rydding 6.12 Vatn 6.13 Handtering av overskuddsmasser 6.14 Avfallshandtering 6.15 Straumforsyning, lys og varme 6.16 Telefon 6.17 Førstehjelpsutstyr 6.18 Sløkkeutstyr 6.19 Arbeidstid 6.20 Personleg verneutstyr 6.21 Serfikater 7. RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONERR 7.1. Generellt 7.2. Sikker jobb analyse 9. AVVIK OG HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER 10. KRAV TIL RAPPORTERING - VERNERUNDER 11. INNEMILJØ 12. OPPFØLGING OG AJOURFØRING 13. REAKSJONAR VED OVERTREDELSE AV KRAV I FORSKRIFT ELLER HMS-PLAN Vedlegg: Skjema Avviksmelding Skjema Varslingsplan Skjema 1.3- Prosedyre ved alvorleg personskade. Skjema HMT Koordinator 2

3 0. FORORD Kvinnherad kommune som byggherre har ansvar for at oppføring av brannstasjon i Rosnedal vert gjennomført på ein trygg og god måte. Det fysiske miljøet er viktig for helse og velvære, og for gjennomføringa av prosjektet er det eit mål å: Gjennomføre utbygginga på ein slik måte at brukarar og personell ikkje vert påført unødige belastningar eller skader i byggjeperioden. Minimalisere mengda av avfall frå byggjeaktiviteten. Skape eit arbeidsmiljø som stimulerer til tverrfagleg og positivt samarbeid. Me vonar at du vil vere med på å skape ein trygg, sunn og triveleg arbeidsplass for deg og dei andre som deltek i dette prosjektet. Det er tryggleiken for deg sjølv og dei andre det gjeld, og det skulle derfor vere i alle si interesse å nå denne målsetjinga. Skal vi lukkast i dette, er det viktig at alle involverte følgjer dei lovar, forskrifter og planar som føreligg med omsyn til HMT. Lukke til med arbeidet og samarbeidet! Med helsing,. Prosjektleiar Kvinnherad kommune. Rosendal, 5/

4 1. ORGANISASJONSPLAN TEKNISKE TENESTER Tekniske tenester org.plan Verksemdsleiar Prosjektstab: Prosjekting. - bygg Prosjekting. - bygg Byggjeleiar Eigedomsforvaltning: Eigedomsforvaltar Eigedomsforvaltar Utleige kom.eigedomar Støtte funksjonar: Nestleiar HMT-koordinator Systemansv. it Sekretær (1/3) Kommunalteknikk Avdelingsleiar (drift, økon., pers., forvalt., prosjekt) Brann / beredskap Brannsjef (drift, øko, pers., forvalt., prosjekt) Reinhald Reinhaldsleiar (drift,økon.,personal) Sekretær Bygg drift Driftsing. bygg (drift, økon., personal) Prosjekting. (1/2) Prosjekting. Bio.ing GIS-ing. Kom.avg Kom.avg (2/3) Driftsing. VA Driftsing. (1/2) veg/grønt Avd.leiar førebygg. Branning.. Avd.leiar beredskap 8 brannstyrkar Arb. koordin. Arb. koordin. Arbeidskoord. bygg Arbeidskoord. VA Arbeidskoord. veg/grønt X reinhald. X reinhald. X driftsoperatør X driftsoperatør X vegvaktarar x gartnarar 2. HMS ORGANISASJON HMS- organisasjon ved kjøp av ekstern prosjektering og ekstern anleggsutførelse. Verksemdsleiar Kommunens prosjektleiar Totalentreprenør Verneombod 4

5 HMS-organisasjon Byggherre Byggherres Prosjektleiar: Kvinnherad kommune, Tekniske tenester Bjørn Vaage, Tekniske tenester Ansvarleg for utarbeidelse av HMS-plan HMT- Koordinator under utarbeidelse av prosjekt (prosjektering), (KP), tlf HMT- Koordinator under gjennomføring av prosjekt, (KU), tlf Anne Guri Kildal Tekniske Tenester Tekniske Tenester Totalentreprenør Virksomhetsansvarlige - Hovudbedriftens Verneleiar, tlf Totalentreprenørs Verneleiar tlf 2. HMS MÅLSETJING Byggherren sitt mål er at prosjekt vert gjennomført utan alvorlege ulykker, skader eller tap av liv. For å oppnå dette, skal det leggjast vekt på at byggjeplassen blir planlagt, organisert og kontrollert iht. regler og intensjoner i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser av 21. april 1995, Byggherreforskriften (BHF). SHA-planen vil væra eit hovudinstrument i dette arbeidet. Den dannar saman med andre relevante lovar og forskrifter eit regelverk, som alle deltakarane i prosjektet er forplikta til å fylgje. Byggherren oppfordrer alle involverte parter til å bidra til å nå målet som beskreve ovanfor. Byggherren skal syta for at innehavarane av nøkkelfunksjonar har naudsynte skriftlige kontraktar før arbeidet i dei enkelte fasane startar. HMS-planen (jfr. BHF 11b og 12f) skal følgje prosjektet fram til ferdigstillelse. Dei ansvarlege deltakarane skal syta for at planen reviderast og detaljererast undervegs, slik at planen til einkvar tid inneheld beskrivelsar og instruksjonar som er hensiktsmessige for dette prosjektet. Hovedfasar i prosjekt: 1. Forprosjekteringsfasen, fra prosjekteringsstart til utsendelse av anbudsgrunnlag. 2. Prosjekteringsfasen, der prosjektet detaljplanleggast. 3. Utførelsesfasen, der prosjektet vert gjennomført. 5

6 3. LOVER OG FORSKRIFTER Styrande dokumentasjon for all byggjeverksemd i Prosjekt Brannstasjon Rosendal er: Myndigheitskrav: Arbeidsmiljølova ( AML ). Forskrift om tryggleik, helse og arbeidsmiljø på byggje- og anleggsplassar. Byggherreforskrifta (BHF), best.nr Plan- og bygningslova (PBL). Forureiningslova. Kommunehelselova. Kommunal forskrift om styring av produksjonsavfall. Relevante forskrifter frå Arbeidstilsynet: Forskrift om bruk av personleg verneutstyr, best.nr Forskrift om verne- og helsepersonale, best.nr Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, best.nr Forskrift om stillaser, stigar og arbeid på tak, best.nr Forskrift om maskiner, best.nr Forskrift om helse-, miljø og tryggleik i byggje og anleggsbransjen, best.nr Denne lista er ikkje uttømmande. Kvar einskild aktør i byggjeprosessen har eige ansvar for å etterleva alle relevante lovar, reglar og forskrifter som gjeld for eiga verksemd. 4. MØTER 4.1 Oppstartsmøte I forbindelse med oppstart av arbeidet på byggeplassen skal det haldast møte med entreprenøren og deira verneombod, der det skal orienterast om SHA- planen for prosjektet. Møtet skal haldast i regi av byggherren. 4.2 Byggjemøte Prosjektleiar/HMS- koordinator skal syta for at HMS vert tema i alle byggjemøte. Vesentlege manglar påpeika i vernerunde skal takast opp og eventuelt kvitterast ut som eigne saker i byggjemøte. HMSkoordinator skal dersom det er naudsynt kalla inn til eigne HMS møte der innhald og tema kan vera som t.d vernearbeid, ulykker/skader, gjennomgang av nesten uhell, motivasjonsarbeid m.m. Det avklarast ved oppstart behov for slike særmøte. 6

7 5. FRAMDRIFTSPLAN Framdriftsplan skal utarbeidast av totalentreprenør i samarbeid med prosjektleiar. Det må takast omsyn til at oppdraget skal gjennomførast med fokus på å unngå skader på liv, helse og miljø. Det er difor viktig at det avsettast nok tid til at tryggleikstiltaka kan gjennomførast. 6. TRYGGLEIK PÅ BYGGJEPLASSEN 6.1 Planlegging av arbeidene Ved planlegging av eige arbeid har totalentreprenøren ansvar for at: Framdrift i arbeidet tek hensyn til HMT- plananes krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet med omsyn til tryggleik, helse og arbeidsmiljø. Kritiske område og tidsperiodar for HMT er synleggjort i framdriftsplanen. Den tid som faktisk vert brukt på ulik type arbeid, justerast etter arbeidets framdrift. Lage oversikt over rigg- og anleggsområde. Lage tidsplan over risikofylt arbeid. 6.2 Sikring generelt Totalentreprenøren er ansvarleg for at byggjeplassen er forsvarleg sikra i byggjeperioden, både for eine tilsette og 3. person. Totalentreprenør må vurdere om aktuelle område må sperrast av eller sikrast ved spesielle arbeidsoperasjonar, for å unngå ulykker og farlege situasjonar. Totalentreprenør er ansvarleg for å sikre dei område det arbeidast på. Her inngår rekkverk, avdekningar, avsperringar m.m. Dette omfattar etablering, oppsynet med sikringa, vedlikehald og demontering. Einkvar som oppdagar manglar ved sikring, pliktar å varsle totalentreprenør eller HMS- koordinator i utførelsefasen. Den som mellombels må fjerne ein sikringsanretning på grunn av ein arbeidsoperasjon, pliktar å etablere denne på ny, så snart arbeidet er ferdig og aldri gå frå staden usikra. 6.3 Rigging og opparbeiding av byggjeplassen Plassering av rigg/brakker skal avtalast med prosjektleiar. Utpeika riggplass skal meldast inn og godkjennast av kommunens bygningsmyndigheit. Avtale med grunneigar om bruk av riggplass må føreligge. 6.4 Adkomst og parkering Parkering av anleggsmaskiner og andre køyretøy må avklarast med byggjeleiar. 7

8 6.5 Byggegjerde, adgang byggjeplass Alle som utfører arbeid på byggje- og anleggsplassen skal ha gyldig ID kort. Alle som til ein kvar tid er inne på anleggsområde skal vera registrert. Totalentreprenøren har ansvar for etablering og vedlikehald av byggegjerde rundt riggplass og øvrige område kor maskiner, materialar og anna utstyr står når det ikkje er i bruk. Til gjerde skal det nyttast eit min. 2 m høgt mobilt, byggjeplassgjerde påsett betongføtter eller tilsvarande. Området skal vera forsvarleg låst og skilta. 6.6 Støy Bygginga skal gå føre seg på ein slik måte at det oppstår minst mogleg støy. Gjeldande støykrav: Tidsintervall: Ekvivalentnivå * L eq ½ time målt utanfor brukarrom. Ekvivalentnivå * L eq ½ time målt utafor bustader ** Dagtid, db ( A ) *** 70 db ( A ) Kveldstid, Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. 65 db ( A ) Natt, Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. Generelt forbod mot aktivitetar som genererer støy. *Støykrava gjeld målte verdiar ute utanfor brukarrom og bustader ( 2 m framfor fasade). ** Gjeld for bustader både innafor og utafor Prosjekt Kvinnherad kulturskulesenter sitt område. *** Støyande innvendige byggeaktivitetar skal begrensast til Leq ½ time 45 db (A) i brukarrom For andre rom ( t.d. personalrom ) gjeld arbeidsmiljølova sine grenseverdiar. 8

9 Det vert forventa at totalentreprenør overheld grensene, og at dette kan dokumenterast. Totalentreprenør skal på førehand definere aktivitetar som forventar å gje vesentleg støy. Dette skal rapporterast til byggjeleiar som grunnlag for dialog med utsette brukarar/naboar. Totalentreprenør skal vidare beskrive i sin SHA plan korleis slike arbeidsoperasjonar skal gjennomførast slik at grenseverdiane for støy ikkje vert overskridne. Dersom ein i spesialtilfelle må vike frå gjeldande krav, skal det søkjast dispensasjon. Dispensasjonssøknad handsamast av byggjeleiar i samråd med brukarar/naboar, og endeleg godkjenning skjer hjå prosjektleiar. Handsamingstid for dispensasjonssøknad er 3 virkedagar. 6.7 Sikring av arbeidsområde Totalentreprenør er ansvarleg for å sikre eige arbeidsområde, samt sikring mot at personar (tilsette og besøkande) kan bli påført skade i forbindelse med totalentreprenørens anleggsstad og ved utførelse av arbeid. I dette inngår best mogleg avsperring i form av rekkverk, tildekking, sikring av opningar mot fall i grøftekantar, samt beskyttelse av dei som ferdast i området mot fallande gjenstandar og klemfare. Totalentreprenøren pliktar å syta for etablering, overvaking, vedlikehald og demontering. Den som mellombels må fjerne ein sikringsanretning på grunn av ein arbeidsoperasjon, pliktar å etablere denne på ny, så snart arbeidet er ferdig og aldri gå frå staden usikra. Plastsperreband er ikkje godkjent som sikring av eit arbeidsområde. Totalentreprenøren pliktar og å ha rutiner for å informere naboar og traffikantar i området ved behov. Skilting må iverksetjast for naudsynt varsling. 6.8 Framkommelegheit Det skal vera tilrettelagt for at utrykkingskjøretøy og naudsynte vareleveransar kjem seg fram på dagtid, og full tilgong for kjøretøy på kveld- og natt. 6.9 Stoffkartotek Det skal opprettast eit stoffkartotek før stoffene vert teken i bruk, samt oversikt over dei stoff som eventuelt kan danne seg som følje av arbeidet. Stoffkartoteket vert bygd opp av HMS- datablad. Totalentreprenør skal syta for eit samla stoffkartotek. Dette skal oppbevarast på ein stad som er tilgjengeleg for alle. Totalentreprenør har plikt til å gje alle tilsette opplæring i bruk av kartoteket før dei vert sett i arbeid. 9

10 6.10 Brakker Totalentreprenør skal syta for at det vert etablert brakkefasilitetar som stettar naudsynte- og lovpålagte krav til spiseplass-/pauserom og vaske, skifte- og toalett. Brakke(ene) skal plasserast ut i samråd med prosjektleiar Lagring/Rydding Lagring av materialer, maskiner og anna utstyr skal skje på avtalt plass. Dersom noko må sikrast utover dette, skal dette avtalast med totalentreprenør. Det skal til ein kvar tid vera ryddig på arbeidsplassen. Hovudrydding skal gjennomførast ein gong per veke, løpande rydding kvar dag. Dersom totalentreprenør etter skriftleg varsel ikkje held arbeidsplassen tilfredstillande ryddig og rein, kan prosjektleiar utan nærare varsel få rydda og vaska arbeidsplassen på totalentreprenør si rekning Vatn Totalentreprenøren skal sjølv syta for naudsynt opplegg for vatn til brakke etc., etter avtale med prosjektleiar Handtering av overskuddsmasser Overskuddsmasser frå anleggsområdet skal handterast og disponerast på ein miljømessig forsvarleg måte. Forureina masse skal leverast til godkjent avfallsmottak/-deponi Avfallshandtering Totalentreprenør skal syte for at det vert minst mogleg avfall på byggjeplassen, og at avfallet vert sortert. Vidare skal avfall leverast på godkjent mottaksstad. Avfallshandtering i byggjefasen skal gjennomførast etter følgjande retningsliner: Av omsyn til institusjonar og bustader i nærområdet, vert det stilt krav til rein og ryddig byggjeplass til ei kvar tid under heile byggjeperioden. Seinast ei veke etter kontraktinngåing skal totalentreprenør leggje fram fullstendig plan for avfallshandtering frå oppstart og til og med tett tak. Det skal lagrast minst mogleg byggjeavfall og materialar på byggjeplassen. Avfall skal kjeldesorterast i aktuelle fraksjonar og handterast med minst mogleg forureining til luft, jord eller vatn. Containarar skal merkjast tydeleg med skilt som angjev aktuell avfallsfraksjon. 10

11 6.15 Straumforsyning, lys og varme Totalentreprenør skal syta for naudsynte uttak til straum til eige arbeid og andre entreprenørar han måtte knyta til seg. Totalentreprenør skal syta for tilstrekkeleg lys for eige og andre som han måtte knyta til seg sitt arbeid Telefon Totalentreprenør skal syta for å halde telefon til eiga bruk, samt ansvarleg for å ha tilgjengleg telefon for tilsette til varsling av ulykker og liknande Førstehjelpsutstyr Totalentreprenør skal ha førstehjelpskoffert med naudsynt innhald og båre lett tilgjengeleg plassert. Utstyret skal vera tydleg merka og kjent for alle. Dersom førstehjelsutstyret vert brukt, skal detta verta erstatta Sløkkeutstyr Totalentreprenør skal syta for at det er tilstrekkeleg med sløkkjeapparat sentralt plassert i brakkerigg og område. Alle apparat skal vera lett synleg og merka. Alle tilsette pliktar å gjera seg kjent med bruk og plassering. Varme arbeid, skal ha eige sløkkeutstyr tilgjengleg på arbeidsstaden, samt naudsynte kurs for å utføre varmt arbeid. Dokumentasjon skal kunne framleggjast Arbeidstid (07 21). Det skal takast omsyn til verksemdene som grensar til anleggsområdet i byggjeperioden, slik at belastninga for brukarane her og naboar vert minst mogleg. I den samanheng er val av arbeidstid viktig. Normal arbeidstid for anleggsarbeid er måndag til fredag Alt anleggsarbeid skal i prinsippet utførast i denne tidsperioden. Normal arbeidstid kan likevel fråvikast ut i frå ei samla vurdering. For perioden mellom kl og er det spesiell grense for støy. Sjå pkt. 6.6 Dersom det skal gjennomførast arbeid utover den avtala tidsperioden, skal det søkjast dispensasjon til byggjeleiar seinast 2 dagar på førehand. Dersom normal arbeidstid må fråvikast, er det eit krav at støyande nattarbeid ( ) vert unngått. Det er eit krav at berørte partar vert informert om planlagt arbeidstid, spesielt dersom endringar er naudsynte, slik at dei så langt som mogleg kan tilpasse si verksemd til byggje- og anleggsaktivitetane. 11

12 6.20 Personleg verneutstyr Alle tilsette skal nytta hjelm, vernesko, høyrselsvern, eventuelt anna relevant verneutstyr iht. gjeldane forskrifter og eigne interne reglar (internkontrollsystem). Besøkande skal nytte verneutstyr i samsvar med byggjeplassen sine bestemmelsar. Det skal minimum nyttast hjelm. Der kor det er naudsynt med spesielt verneutstyr knytta til ein spesiell arbeidsoperasjon, skal totalentreprenør sjå til at andre i nærleiken har tilvarande utstyr eller sperre av området Sertifikater Det skal berre nyttast maskiner og utstyr som tilfredstiller forskriftskrav og som har godkjent CEmerking og naudsynte sertifikat. Personell som skal betjene maskiner og utstyr skal ha naudsynt opplæring og sertifikater. Dette må kunne dokumenterast. Totalentreprenøren skal utarbeide ein oversikt over sertifikater og godkjenningar for det tekniske utstyret, og syta for å halde desse oppdatert. Maskiner og utstyr som manglar slik dokumentasjon vert bortvist frå anleggsplassen. Prosjektleiar skal ha kopi av utfylt oversikt. 7. RISIKOFYLLTE ARBEIDSOPERASJONAR 7.1 Generelt Enkelte arbeidsoperasjonar er knytt til større risiko enn andre. Det er difor viktig at særlege risikotilhøve som har betyding for arbeidet som skal utførast beskrivast og takast hensyn til i utførelsen av arbeidet. Totalentreprenør skal før oppstart av sine aktivitetar identifisere dei risikomoment som er forbundet til det arbeidet som skal utførast. Resultatet frå denne kartlegginga skal liggje til grunn for planlegging og val av metode, utstyr, arbeidsrekkjefølgje osv. for arbeidet. Arbeidsinstruks for dei enkelte arbeidsoperasjonane skal til einkvar tid finnast og vera kjent på arbeidsplassen. Finns det ikkje slike instruksar for dei risikofyllte arbeidsoperasjonane i prosjektet, må totalentreprenøren vurdera å iverksette ein sikker jobb analyse. Totalentreprenør skal sikre at risikovurderingar og tilhøyrande tiltak er godt nok koordinert. Partane må diskutere ein praktisk arbeidsform som på beste måte sikrar både entreprenørar, byggherrens personell og brukar (3 person) sine lokale/omgivelser/innretninger. 12

13 7.2 Sikker jobb analyse Ein SJA skal identifisere risiko. Det skal vektleggast å finne tiltak som reduserer sannsynlegheiten for at noko kan gå gale. Dersom dette ikkje er mogleg eller tilstrekkeleg, må ein finne tiltak som reduserar konsekvensen om noko uønska skulle skje. SJA skal alltid gjennomførast ved: Arbeid nær høgspentledingar og elektriske installasjonar. Arbeid nær installasjonar i grunnen. Arbeid på stader med passerande trafikk. Arbeid kvar arbeidstakar kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme. Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. Arbeid som innebærer at personar kan bli skada ved fall eller av fallande gjenstander. Arbeid med montering og demontering av tunge elementer. Arbeid som innebærer fare for helseskadeleg eksponering for støv, gass, støy eller viberasjon. Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare. Andre arbeidsoppgåver med høg potensiell risiko. Arbeid med spesielt farlege kjemikalier. Nye og ukjende arbeidsoppgåver Det er totalentreprenøren sitt ansvar å gjennomføre ein SJA, rapporten skal inngå som ein del av styringsdokumentasjonen for prosjektet. 7. Rutine for avvikshandtering Mål: Vi skal syta for at feil og manglar vert oppdaga og registrert slik at vi kan læra av feil som vert gjort og setja i verk tiltak for å hindra at avvik oppstår på nytt. Definisjon av avvik: Når eit tilhøve ikkje er i samsvar med lov, forskrift, interne reglar, instruksar eller prosedyrar, er det eit avvik. Dette kan vera ulike former for uønska hendingar som truslar, trakassering, angrep, personskade, ulukke, nesten-ulukke, brann og branntilløp eller forureining. 13

14 Ansvar: * Alle pliktar å melde frå til næraste overordna når dei oppdagar mangel eller feil, og gjera det som er mogleg sjølv for å retta opp avviket. * Alle som oppdagar avvik, skal rapportere dette til nærmaste overordna. Dokumentasjon: * Det skal føreligge skriftleg avviksmelding. Ulykker med personskade skal rapporterast til Arbeidstilsynet og Politi. Arbeidsgjevar er ansvarleg for varslinga. NB! Særlege meldingsrutinar til NAV Trygd ved personskade. 8. Handlingsplan ved alvorlige ulykker Alle ulykker og alle skader skal meldes til prosjektleiar, HMT- koordinator og totalentreprenør. Se også skjema 1.1. HMT- koordinator og totalentreprenør har ansvaret for å utarbeide handlingsplan ved alvorlige ulykker. Bruk gjerne skjema 1.3. Planen skal minimum slåast opp på HMS-tavla og evt. ellers på godt synlege stader på byggjeplassen. 9. Krav til rapportering - Vernerunder Vernerunder etableres ved at HMT- koordinator angir korleis byggjeplassen og omkringliggjande virksomheiter skal informerast om saker vedrørende tryggleik, og når det skal føregå. Vanlegvis vert det gått ein vernerunde kvar veke eller kvar 14. dag. 10. Innemiljø Totalentreprenør skal utpeke eigen ansvarshavende for reinhald og miljø i byggjeperioden. 11. Informasjon til deltakarane (jfr. Byggherreforskriften 15) HMT- koordinator skal i god tid før byggjestart halde møte med alle deltakarane i prosjektet der HMS-planen vert gjennomgått i sin heilheit. Alle skal ha tilgang - på anvist plass - til siste versjon av HMS-planen. Det skal kvitterast for at HMS-planen er gjennomgått og forstått. 14

15 12. Oppfølging og ajourføring HMT- koordinator og totalentreprenør har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av denne HMS-planen i byggjetida. HMS-planen skal væra fast punkt på alle byggjemøte. Alle deltakarar har plikt til å melde frå om forhold han/ho meiner ikkje er i overensstemmelse med planen, eller som er uteglømt og bør takast med. 13. Reaksjonar ved overtredelse av krav i forskrift eller HMS-plan Evt. reaksjonar ved ovennevnte overtredelse vil være regulert i kontrakten. 15

16 1.1 Skjema for avviksmelding HMT-registrering Melding om uønska hendingar / uheldige situasjoner / ulykke / nesten-ulykke Dato: Klokkeslett: Omtale av hending / situasjon: Kvar? Årsak til hending / situasjon: Dato: Signatur: Leverast til overordna 16

17 Skjema 1.2 Varslingsplan. Godkjent av: Grete Nesheim Dato: Dersom ei alvorleg arbeidsulukke skjer: 1. Sikre skadestaden. 2. Gje nødvendig førstehjelp. 3. Varsle. Dersom det oppstår brann: 1. Varsle personar som er i brannområdet 2. Evakuere skadde og gje førstehjelp. 3. Varsle. Dersom ei ulukke medfører personskade, skal det varslast i denne rekkjefølge: Ambulansetenesta: Tlf. 113 ev. næraste lege: Kvinnherad Dersom situasjonen krev hjelp frå brannvern eller politi, skal dei varslast som nr 2: Politi: Kvinnherad Tlf. nr. 112 / Brannvern: 110 Så snart dei første varslingane er utførte, skal følgjande varslast: Verksemdsleiar: Grete Nesheim Tlf. nr / Arbeidstilsynet, Vestlandet

18 Ved oljeutslepp eller utslepp av andre miljøfarlege stoff: Brannvern: Tlf.nr: 110 Gjeld spes. for VA: Sjå eigne prosedyrer i IK-mat- systemet. Verneombodet skal ha melding: Verneombod - kontordel/rådhuset Jarle Fossheim Huks å fylle ut skriftleg avviksmelding (finst i ephorte 2007/4682) og be om at denne vert registrert i HMT - driftsdokumentet for tekniske tenester 18

19 Skjema 1.3 Prosedyre ved alvorleg personskade. 1. TA HAND OM DEN SKADDE. GJE LIVREDDANDE FØRSTEHJELP. 2. MELD FRÅ TIL AKM /HELSE TLF. 113 (AMK melder frå til lege, ambulanse, politi, mm) 3. TILKALL EKSTRAHJELP OM NØDVENDIG. (evt. alarm eller ekstravaktliste). 4. VARSLA OVERORDNA. Tlf.... Rådmannen 19

20 Tekniske tenester Avtale mellom byggherre og HMS koordinator Arbeidet med HMT skal koordinerast dersom det er fleire virksomheitar på byggje- og anleggplass samstundes eller etter kvarandre. Byggherrre skal i slike tilfelle utpeike ein koordinator for heile prosjektet eller ein i prosjekteringsfasen og ein i utførelsefasen, som på vegna av byggherre utfører koordinering etter 14 og 15 i Byggherreforskriften. HMS koordinator for byggherre- Kvinnherad kommune, vil ha følgjande plikter og fullmakter til å utøva rolla som HMS koordinator for dette prosjektet: Skal syta for at HMS vert tema ved alle byggjemøte. Skal passe på at SHA planen for prosjektet vert følgt opp av alle partar. Med det meinast at endringar som skjer undervegs i planen, vert vedtatt og gjort kjent for alle partar i prosjektet. Ved behov kalle inn til separate HMS møte, der innhald kan vera vernearbeid, ulykker/skader, nestenuhell, avviksrapportering, motivasjonsarbeid. Utføre rutinemessige vernerundar, med deltaking av verneombod frå ulike entreprenørfirma etter behov. Lage referat frå vernerunden, dele dette ut til alle entreprenørfirma på byggjeplassen. Vernerundane skal gjennomførast i forkant av byggjemøte, då vesentlege avvik kan takast opp som eiga sak på møtet. Alle avvik som kan knytast til HMS, skal rapporterast til HMS koordinatoren, som melder dette vidare til prosjektleiar og entreprenør. Syta for at det førast oversiktslister jf. 15, Byggherreforskrifte. Ansvar for å sjå etter at arbeidsgjevar følgjer opp alle krav sett i 9, Byggherreforskriften. Ansvaret som HMS koordinator gjeld til ferdigstillelse av prosjektet. Rosendal Byggherre HMS koordinator 20

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato: 21.12.2009 27052010 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse- 2002 miljø og sikkerhet

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s. 5 Arbeidsmiljøutvalet...

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet Utarbeidet: 01102011 Oppdrag: Offshore Technology Days 2011 Emne: Helse-, miljø og sikkerhet Rapport: HMS-plan for utstillingsområdet Oppdragsgiver:

Detaljer

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 REVIDERT 7. juni 2004 1 Innhald Kap. 0 Informasjon om HMT-systemet i Radøy kommune...4 Kap. 1 Mål for HMT-arbeidet i Radøy kommune...6 1.1 Overordna mål...

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø.

PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN. SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. PORSGRUNN KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNINGEN SHA-PLAN SHA= Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø. FOR TØRMO KAPELL REHABILITERING OG UTVIDELSE Utarbeidet av: Lundesgaard og Christiansen AS Dato: 12.06.14 Revidert:

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Vår dato Vår referanse Telefon: 57643121 03.07.2015 2006/2268-471 E-post: fmsfgh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 12.05.2015 Sunnfjord Miljøverk iks Bakgrunn

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF

Internrevisjon Helse Vest RHF. Brannvern i Helse Fonna HF Internrevisjon Helse Vest RHF Brannvern i Helse Fonna HF Rapporttittel: Internrevisjon av brannvern i Helse Bergen HF Dato: Oktober 2008 Oppdragsgjevar: Helse Vest v/revisjonskomiteen Forfattar: Deloitte

Detaljer

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS

Smårisevadet 15 6065 Ulsteinvik. Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS Helse Miljø Sikkerheit ULSHAV AS 1 Innholdsfortegnelse Fakta om verksemda... 3 Verneteneste... 4 Ansvar for oppfølging av internkontroll... 4 Opplæring... 4 Aktuelle Lover og Føreskrifter:... 5 Gjennomgang

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015

Forvaltningsrevisjon. Internkontroll Tysvær kommune 2014/2015 Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Tysvær kommune 2014/2015 2 Tysvær kommune, Forvaltningsrevisjon "Internkontroll" Hovudbodskap Føremålet for denne revisjonen har vore å undersøke om kommunen sine

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA plan... 2. Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1105 Indre Ryfylke 2015-2020

D2 Tegninger og supplerende dokumenter. D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA plan... 2. Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1105 Indre Ryfylke 2015-2020 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1105 Indre Ryfylke 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-10-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA plan...

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

IT-sikkerheit. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 007. Telemark kommunerevisjon IKS

IT-sikkerheit. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 007. Telemark kommunerevisjon IKS IT-sikkerheit - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 007 2007 Telemark kommunerevisjon IKS Innhald Samandrag...iv 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer