ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013

2 Årsmelding frå styret 2013 Origod AS er ei attføringsverksemd med samfunnsansvar, og har som oppgåve å hjelpe arbeidssøkjande tilbake til arbeidslivet. Dette skjer gjennom kvalifisering og arbeidstrening i samarbeid med det ordinære arbeidslivet og internt i verksemda. Samstundes medverkar vi til uønskt avgang frå arbeidslivet. Origod AS tilbyr òg karriererettleiing og opplæring til menneske som har trong for hjelp til å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med NAV, som er Origod AS sin største kunde. Styret si samansetjing Styreleiar Siv Merete Stadheim Nestleiar Heidi Grande Røys Styremedlem Rune Bortne Styremedlem Knut Broberg Observatør Ellen Frøyen vald av tilsette Disponent Petter Refsnes har deltatt på alle styremøte Frå resepsjonen på Origod AS. På bildet Ingrid Grimelid. Mål og resultat 2013 Ambisjonen i 2013 har vore å vidareutvikle arbeidet med arbeidsinkludering i tråd med samfunnsutviklinga og krav og føringar frå myndigheitene, samt NAV lokalt og sentralt. I alle område som Origod AS leverer tenester og produksjon opplever eit stadig auka fokus på kvalitet og leveransedugleik frå kundane. Det økonomiske resultatet for 2013 er betre enn det budsjetterte målet for 2013.

3 Styret sine aktivitetar Det har i løpet av 2013 vore 6 styremøter og handsama til saman 26 saker. Dei viktigaste sakene var: Rekneskapsrapportar og budsjett 2013 Stortingsmelding 46.Fleire i arbeid Strategi og utviklingstrekk for arbeidsretta tiltak NHO prosjekt «Ringer i vannet» Vestbu bustadpolitikk HMS Forvaltning av eigedom Budsjett 2014 Kompetanseplan 2014 Årsplan 2014 Styret i Origod AS :Petter Refsnes, Rune Bortne, Heidi Grande Røys, Siv Merete Stadheim, Knut Broberg, Ellen Frøyen. Attføring og kvalifisering Origod AS har rammeavtale med NAV Sogn og Fjordane gjeldande til 2015, og Origod AS er òg godkjent som tiltaksarrangør for 5 arbeidsmarknadstiltak i skjerma sektor. Tiltaka er Avklaring, Arbeidspraksis, Arbeid med Bistand, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid. Samla har Origod AS hatt 58 plassar i Tiltaket Tilrettelagt arbeid er under nedbygging, og pr var det 2 personar i dette tiltaket. Dei aller fleste som deltar i tiltaka er søkt plass til av NAV Flora og NAV Bremanger, og målsetjinga for alle deltakarar i tiltaka er avklaring, utprøving og kvalifisering for å få og halde seg i arbeid.

4 Origod AS samarbeidar tett med offentlege verksemder og næringslivet i distriktet for å utplassere og styrke arbeidssøkjarane sine mogelegheiter. Origod AS har fleire formelle og uformelle samarbeidsavtaler med verksemder, organisasjonar og opplæringskontor. Origod AS deltar aktivt i prosjektet «Ringer i vannet» som er ein rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personar som av ulike årsakar er falle utanfor arbeidslivet inn i ordinære jobbar. NHOs medlemsbedrifter blir kjent med kandidatane gjennom ein praksisperiode og målsetting er tilsetjing om fast arbeid. Origod AS var i 2013 den første bedrifta i Sogn og Fjordane som oppnådde formidling med fast tilsetjing i prosjektet. Origod AS leverer også tenester for 3 arbeidsretta tiltak på kontrakt med NAV Sogn og Fjordane. Kontrakten gjelder for alle kommunane i Sogn og Sunnfjord. Denne kontrakten var inngått i 2012 og gjeld med opsjon frem til Leiinga i Origod AS har i 2013 hatt 2 møter med leiinga ved NAV Sogn og Fjordane der samarbeid og oppnådde resultat har vore sentrale tema. Styret er medvite kor viktig det er å styrke innovasjon, marknadsføring og samarbeid med alle som etterspør arbeidsretta tenester. Origod AS har dei siste åra bygt opp ein felles faglig kjernekompetanse hos alle tilsette. Verksemda sin kjernekompetanse er basert på ein heilskapstenking rundt arbeid, velferd og inkludering. Dette dannar grunnmuren i Origod AS sitt tilbod for å sikre fagkunnskap og gode resultat i vårt arbeid med deltakarar, mot næringslivet og arbeidet internt i bedrifta. Sidan attføring og kvalifisering er Origod AS sin hovudmålsetting er det utarbeidd ein eigen rapport om dette i årsrapporten. Diplom for første tilsetjing i fylket. Bistro To Kokker er den første verksemda i fylket som har tilsett ein person gjennom prosjektet «Ringer i vannet» (RIV), eit prosjekt som har som mål å få folk med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet via fire av attføringsbedriftene i fylket. Frå venstre regiondirektør i NHO Jan Atle Stang, Terje Andersen i Bistro To Kokker og Petter Refsnes frå Origod AS. EQUASS NAV stiller krav om at leverandørar av arbeidsretta tenester skal vere sertifisert i høve til internasjonale standardar. EQUASS er eit EU basert system for kvalitetssikring av leverandørar av

5 velferdstenester, og forkortinga står for European Quality Assurance for Sosial Service. Origod AS vart fyrste gong sertifisert i 2008, og verksemda vart re-sertifisert for ein ny 2-års periode i november Eit av krava for å fornye sertifikatet er at verksemda kan tilfredsstille kriteria for kontinuerlig betring og fornying. Alt arbeid i kvalifiseringsavdelinga er basert på retningslinjene i EQUASS for å sikre kvalitet i alle ledd. Arbeidet er også kontinuerlig med tanke på å oppnå re-sertifisering i november Mekanisk avdeling Avdelinga produserer mekaniske tenester primært for lokalt næringsliv, men har òg kundar utanfor regionen. Avdelinga sine tenesteområde er: - Vedlikehald og reperasjon av mekanisk utstyr - Komponent og utstyrstilverking - Maskinering, plate og sveis. Havglytt Origod AS har hatt driftsavtale med Flora kommune om drift av alderssenteret Havglytt i 2013, og avtalen er vidareført i 2014.Havglytt er eit dagsenter. Driftsavtalen omfattar all drift av senteret, som kafèdrift, servicetilbod til brukarar og utleige av lokale til ymse aktivitetar. Tenesteproduksjonen ved senteret eignar seg godt som arena for plassering av tiltaksdeltakarar som kjøkken, reinhald og vaktmestertenester. Vestbu Vestbu har hatt fullt belegg i 2013 og alle dei 11 husværa har vore utleigd. HMS, personale og organisasjon Pr var det 13 ordinært tilsette i Origod AS. I tiltaka KIA og TIA var det til saman 22 tilsette. I tiltaka var til saman 10 personar under kontrakt som lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar. Tiltaket Arbeidspraksis hadde 15 deltakarar og Arbeid med Bistand 20 deltakarar. I tiltaket Avklaring var det 7 deltakarar. Arbeidsmiljøet i Origod AS er godt. Sjukefråværet blant dei ordinært tilsette var i 2013 på 7.9 %. I 2013 er det ikkje registrert arbeidsskader på tilsette eller tiltaksdeltakarar. Det har heller ikkje vore alvorlege skader eller uhell på bygningar, maskiner og utstyr. Det vert arbeidd målbevisst og systemtisk med forbetringsarbeid og det kjem jamleg inn forbetrings- og avviksrapportar. Det er i 2013 innført IT basert system for melding og handsaming av avviksrapportar. For det ytre miljø er ikkje verksemda underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utsleppsløyve. Origod AS har reell likestilling mellom kvinner og menn på alle område i verksemda.

6 Generelt framtidsutsikter. Avtale med NAV Sogn og Fjordane for 2014 omfattar levering av minimum 58 tiltaksplassar i skjerma sektor. Det er forventningar om god aktivitet på alle område som Origod AS leverer produksjon og tenesteyting til. Origod AS vil alltid måtte tilpasse seg sine omgjevnader slik at verksemda kan halde fram med å vere ein attraktiv og tilpassa arena for god attføring. Vi vil i framtida ha fokus på dette og sikre naudsynt, fagleg kompetanse og nye teneste og produksjonsområde. Slik vil Origod AS medverke til å gje menneske mogelegheiter for utvikling og mestring,samstundes som vi produserer tenester og produkt som marknaden etterspør. Styret kjenner elles ikkje til forhold som ikkje er teke inn i rekneskapen med notar eller i årsrapporten som ein reknar med er vesentlege for selskapets si stilling. Etter styret sitt syn gjev årsrekneskapen eit rett bilete av selskapet si verksemd i Årsrekneskapen er avlagt under føresetnad om fortsatt drift og styret stadfestar at føresetnaden er tilstades. Styret vil rette ein takk til tilsette for arbeidet som er utført i 2013.

7 Arbeidet i kvalifiseringsavdelinga i 2013 Kvalifiseringssavdelinga har jobba målretta i forhold til årsplanen. Samarbeidet i kvalifiseringsavdelinga er godt. Alle medarbeidarane har eit aktivt og postivt forhold til kompetanseheving og til å utvikle tenestene, og til å takle svingingar i tal bestillingar/oppdrag med tilgjengeleg bemanning. Samarbeidet med NAV Sogn og Fjordane er framleis godt, og det har vore fleire møte mellom leiing i NAV og Attføringsbedriftene. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå NAV Sogn og Fjordane på arbeidet som er blitt utført. Origod har opna avdelingskontor i Bremanger kommune er det første heile året etter at betalingsordninga for dei skjerma tiltaka 1 vart lagt om frå forskotsbetaling til etterskotsbetaling for faktisk nytta plassar. Dette har fungert tilfredsstillande for Origod, og vi har hatt auke i tenesteproduksjonen i desse tiltaka. Vi har vore midt i tilbodsperioden for dei tilbodsbaserte tiltaka Avklaring, Oppfølging og Arbeidsretta Rehabilitering i Sunnfjord og Sogn, der Origod hovudleverandør, og Mentro AS og Sogneprodukt AS er underleverandørar. Tiltaksperioden går ut , med opsjon på 2 år. Kvalitetsstandarden Equass 2 ligg heile tida til grunn for arbeidet vårt. Mot slutten av 2013 tok vi til å planlegge konkret neste resertifisering som kjem hausten Dette blir den 4. sertifiseringa. NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» har hatt stor merksemd både nasjonalt og lokalt. Origod har inngått 16 avtaler, og når vi vender oss til desse bedriftene kan vi merke eit generelt auka fokus på samarbeidet med oss. «Ringer i Vannet» - ein aktiv rekrutteringskanal Fram gjennom åra har Nor Tekstil og Origod hatt eit fruktbart samarbeid som har ført til fleire tilsettingar. Den som har vore lengst, feirer 10-årsjubileum i desse dagar. Men no er det Semere Teklemikael det gjeld. Han er på opplæring i Nor Tekstil, og håper det kan føre til ein ordinær jobb. Driftsleiar Marie Stenbakk seier at Nor Tekstil ønsker å bruke «Ringer i Vannet» som ein aktiv. «No er det opp til Semere sjølv og vise at han kan fylle ein jobb i bedrifta», seier Stenbakk. 1 Skjerma tiltak: Avklaring skjerma, Arbeidspraksis i skjerma verksemd, Arbeid med Bistand, rekrutteringskanal Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift, Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarknadsbedrift. 2 European Quality Assurance for Social Services.

8 Frå og med 2013 har Origod innført Benchmarking Attføring (BATT), som er Attføringsbedriftene sitt måleverktøy for kor nøgde brukarane, NAV, andre kundar og dei tilsette er. Svar kan gjevast både papirbasert og elektronisk. BATT måler også resultatoppnåing. I 2013 vart 2 tilsette sertifiserte på Migranorsk, for å imøtekomme NAV sine behov for at framandspråklege deltakarar får praktisk retta allmenn- og arbeidsnorsk. Dette har vi hatt gode erfaringar med, og både NAV og deltakarane har meldt tilbake at dei er godt nøgde med utbyttet av Migranorsk. Origod har starta med grunnleggande økonomisk rådgjeving for deltakarar etter initiativ frå NAV. Etter oppdrag frå Utlendingsdirektoratet og Astero i Molde, og i samarbeid med KF Innvandrarsenteret i Flora kommune, har Origod gjennomført grunnleggande sveisekurs for 6 asylsøkarar som hadde fått avslag på opphald i landet. Formålet med sveiseopplæringa var å gje dei ein kvalifikasjon som dei kunne nytte i heimlandet. Etter ein sped start seinhausten 2012, har vi i 2013 hatt eit formelt samarbeid med KF Innvandrarsenteret om norsktrening gjennom Migranorsk og praksis/arbeidsutprøving for innvandrarar. Det har vore eit nyttig og lærerikt samarbeid rundt 6 ulike deltakarar. Nøgde deltakarar og arbeidsgjevarar Deltakarane gjev tilbakemelding på i kva grad dei har fått informasjon om tiltaka, klagetilgang, rettar og plikter, og om dei er nøgde med bistanden dei har fått, ma. i høve til å komme nærare arbeidslivet og å få ein betre livskvalitet, mulighet til å utforme eiga plan, og om tiltaka er tilpassa deira behov. Svarfordelinga på dei skjema tiltaka er slik: Kriterium: 1 = i svært liten grad. 6 = i svært stor grad. Gjennomsnitt Origod Samla for bransjen Avklaring skjerma 4,8 4,8 Arbeidspraksis skjerma verksemd (APS) 5,0 4,9 Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift (KIA) 5,3 4,9 Arbeid med Bistand (AB) 4,9 5,0 Vi ser at Origod sine score ligg tett opp til landsgjennomsnittet for alle tiltak. Alle BATT-resultata for Origod går fram av eigen rapport som ligg ute på heimesida til Origod (Klikk på: BATT-rapport Origod 2013). Landsresultata for 2013 ligg på Attføringsbedriftene sine heimesider (Klikk på: BATT-rapport 2013). Også dei spurte abeidsgjevarane er godt nøgde med samarbeidet. Alle som har svart, seier at Origod er ein trygg samarbeidspart og ønsker å samarbeide med Origod ved eit seinare høve. Vi har motteke 0 formelle klager på tenestene våre i 2013.

9 Grøn glede både ute og inne «Grønne Fingre» var ei ganske nystarta bedrift då Origod første gang banka på døra. Ut frå at bedrifta enno var usikker på sitt arbeidskraftbehov, vart ei ordning med utprøving og opplæring via Origod ei særs føremålstenleg ordning, iflg. dagleg leiar Aud Norunn Vig (nede t.v.) og ektemann og medeigar Jan Tore Vig. I dag har Torunn Stefanussen (nede t.h.) fått fast jobb som kontormedarbeidar, medan planen er at Lasse Jensen (oppe t.h.) får tilsetting som produksjonsarbeidar så snart nødvendig sertifikat er på plass. Origod ønsker dei muntre «grøne fingrane» lukke til! Kompetanseheving for deltakarane Fagopplæring: 11 lærlingar/lærekandidatar/praksiskandidatar har vore tilknytt Origod i av desse har avlagt praktisk prøve/fagbrev (barne- og ungdomsarbeidarfaget og industrimekanikarfaget). Kandidatane besto og gjekk direkte over i ordinært arbeid. 1 lærekandidat har flytta/har slutta i Origod, men fortset med opplæringstida på sin nye heimplass. 8 personar har vore til utprøving for fagutdanning. Avklaringa viste at fagutdanning var urealistisk for 4 av desse, men dei fortsette alle i Origod for utprøving av nytt yrkesmål. 4 personar er pr i Origod for å prøve ut om det er realistisk å inngå avtale om fagopplæring. Lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar i 2013: Type Barn og ungd. Inst.- kokk Sal/ service Tømr ar CNC maskin. Ind. Mek. Totalt Lærlingar Lærekandidatar Praksiskandidatar Sum: Anna formell kompetanse som deltakarar har oppnådd under opphald i Origod: Eksamen på vidaregåande nivå: 1 deltakar har gjennomført og bestått VG1 service og samferdsel. 1 deltakar har bestått norsk hovudmål og engelsk. 1 deltakar har bestått norsk hovudmål, norsk sidemål og matematikk. 1 deltakar har bestått el-energi.

10 Teori for fagbrev: Tverrfagleg eksamen i Barne-og ungdomsarbeidarfaget (2 delt). Tverrfagleg eksamen i Prosessfaget (1 delt). Språktestar: 1 person har bestått munnleg og skriftleg nivå 2. Andre kurs/sertifikat mv: Yrkessjåførkurs (2 delt.), trucksertifikat, IMO-60 sikkerhetskurs, ulike datakurs (3 delt.), varme arbeid, kjentmannskurs, medisinkurs, Atex-kurs. Anna kompetansehevande aktivitet: Deltakarar har fått undervising og praksis i grunnleggande IKT, jobbsøking, kosthald og fysisk aktivitet, arbeids- og allmennorsk, og andre arbeidsrelaterte tema. Deltakarar har fått undervisning og oppfølging i teorifag på grunnskulenivå og vidaregåande nivå, inkl. teori for fagprøve, iflg. deira individuelle handlingsplan. Deltakarar har deltatt på kurs i regi av sin eksterne arbeidsplass. Libra kosthalds- og livsstilsrettleiing Libra kosthalds- og livsstilsrettleiing handlar om varig livsstilsendring, og er bygt på Helsedirektoratet sine norske kostråd. Målgruppe er personar som har utfordringar med mellom anna overvekt og livstilssjukdomar som diabetes og høgt blodtrykk. Grunnkurs Oppfølgingskurs 1 og 2 Våren Haust På Libra-kurs er det ikkje einsidig fokus på vekt, men på livsstilsendring. Dei fleste melder at det viktigaste er at dei har gjort gode endringar i matvanar og aktivitetsnivå, som har ført til mellom anna auka energi, betre søvn og betre generell helse, som stabilt blodsukker og blodtrykk. Tilsette ved Kvalifiseringsavdelinga, frå venstre: Joakim Berg Sundsøy, Leif Dolve, Laila Andersen Totland, Ole Morten Strømmen, Ellen Frøyen, Jan Midtbø og Anne Solheim Kleppe.

11 Ressursar i kvalifiseringsarbeidet i 2013 Kvalifiseringsavdelinga besto pr av 7 medarbeidarar med brei erfaring og kompetanse, fordelt på 5 heile og 2 50 % stillingar. I tillegg til medarbeidarar i kvalifiseringsavdelinga har avdelingsleiar på Havglytt og produksjonssjef i mekanisk avdeling oppfølgingsansvar for deltakarar i deira avdelingar. Også dei øvrige ordinært tilsette på Havglytt og i mekanisk avdeling (tilsaman 4 personar) har delteke i opplæring av deltakarar i desse avdelingane. Disponent har også vore ein direkte bidragsytar i det daglege attføringsarbeidet gjennom året. Avdelinga har medarbeidarar med bakgrunn som sjukepleiar, pedagog, ergoterapaut, fysioterapaut, og med erfaring frå personalarbeid, offentleg administrasjon, og offentleg og privat næringsliv. Våre medarbeidarar har også påbygging med veiledningskompetanse, arbeid med spesielle grupper som ADHD, Asberger og Tourette syndrom, fleirkulturelt arbeid og motivasjonsarbeid. Vi har 2 sertifiserte Librainstruktørar (kosthald og livsstilsendring), 2 som er sertifiserte på Migranorsk, og medarbeidarar med trenarkompetanse og med kompetanse på økonomisk rådgjeving. Vi nyttar karriereveiledningsverktøy (SCI- A/SCI-S) saman med Work Interest Explorer (WIE) i arbeidet, og har sertifiserte rettleiarar til dette. Vidare er alle i kvalifiseringsavdelinga kursa i Motiverande Intervju, og nokre i LØFT- og coaching-metodikk. Kompetanseheving har vore ein sentral del i utviklinga av kvalifiseringsarbeidet. Kompetanseheving gjennom deltaking i kurs/konferansar og deling av kompetanse internt, mellom anna i avdelingsmøte, er verkemiddel som vert nytta. Vidare nyttar vi oss av kompetanse som finst i nærområdet ved å invitere ressurspersonar til Origod for aktiv kompetanseutveksling. Tabellen viser oversikt over gjennomførte kompetansehevingsaktivitetar i 2013, til saman totalt 96 kurs-, studie-, konferanse- og temadagar. Dagar Tal Dags- Tema Arrangør Migranorsk instuktørkurs Attføringsbedriftene i NHO delt. verk Fagkonferansen Attføringsbedriftene i NHO Temadag Anbodsarbeid Attføringsbedriftene i S&Fj Fagkonferanse for daglege leiarar og Attføringsbedriftene Vest attføringspersonale Sertifiseringskurs Equass Equass Norge Coaching og relasjonsleiing (10 st.p.) Folkeuniversitetet/Høgskolen i Akershus Konfliktarbeid Konfliktrådet i S&Fj 0,5 1 0,5 Erfaringssamling NAV Arbeidslivssenter 0,5 3 1,5 Temadag Saman om inkludering NAV Arbeidslivssenter 0,5 1 0,5 Temadag Mulitkulturelle arbeidsplassar NAV Arbeidslivssenter IA-dagen NAV Arbeidslivssenter 0,5 3 1,5 Tverrgfagleg forum rusfeltet i Flora NAV Flora Kalvågseminaret - fagseminar Origod AS 0,5 7 3,5 Internopplæring PAT (personalsystem) Origod/Proplan 0,5 1 0,5 Temadag russamarbeid Prosjekt Loftet Brukarkurs SurveyXact Rambøll Mangement Consulting Kurs IKT nivå 3 S&Fj Fk/Flora Industri- og Næringsforening Fagdagar psykiske lidingar Sandane Industri/Nordfjord psykiatrisenter Opplæring PAT Sogneprodukt/Proplan Temposeminaret Temposeminaret Koginitiv terapi Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid Ytre Sunnfjord Bedriftshelseteneste AS

12 Samarbeidet med NAV NAV Sogn og Fjordane Origod AS er godkjent som leverandør av skjerma tiltak fram til og med 2014, men inngår årlege avtaler. Det har vore fleire møte med NAV Sogn og Fjordane, der Origod åleine har deltatt, saman med dei andre attføringsbedriftene i fylket og/eller saman med dei lokale NAV-leiarane. Leiinga ved NAV Sogn og Fjordane har også vitja i Origod i Origod med avdelingskontor i Bremanger kommune Ein har over dei siste åra sett eit aukande behov for faste kontordagar i Bremanger kommune. Det var såleis ein milepæl i samarbeidet med NAV Bremanger å opne kontor i Svelgen I tillegg til å ha faste kontordagar, vil lokala bli nytta til opplæring i Migranorsk. Lokale NAV-kontor Vi har eit godt uformelt samarbeid med saksbehandlarane ved alle aktuelle NAV-kontor i enkeltsaker. Mot slutten av året vart det eit stort fokus på dei saker der maksdato for Arbeidsavklaringspengar var Desse sakene har kravd mykje samhandling og kommunikasjon, og vår erfaring er at samarbeidet med NAV-kontora har vorte styrka i denne prosessen. NAV Flora Samarbeidet med NAV Flora har vore vidareført etter same mal som i Det er blitt halde 10 møter i Rådgjevande utval (RGU) med totalt 214 saker. Saker som er blitt handsama gjeld: Inntak, avslutning, arbeidsavtaler, overføringar mellom tiltaka og andre forhold som er knytta til den enkelte deltakar. I tillegg nyttar både NAV og Origod RGU aktivt som eit fagleg forum for utvikling av kvaliteten i tiltaksarbeidet. RGU var i 2013 samansatt av representantar frå Origod, NAV og tilsynslege. NAV Bremanger Vi har hatt jamlege møte med NAV Bremanger, og samtaler vedrørande inntak, avslutning og andre forhold vedrørande enkeltsaker/deltakarar. Ein ventar at samarbeidet skal profittere på at Origod har opna kontor i Svelgen. NAV Askvoll, NAV Førde, NAV Naustdal, NAV Gaular, NAV Gloppen Det har vore samarbeid med NAV-kontora i enkeltsaker gjennom året. Rammer og tenesteleveranse Skjerma tiltak Origod har hatt 58 heile plassar i skjerma tiltak: Avklaring 7 plassar, APS 15 plassar, AB 20 plassar, KIA 14 plassar, TIA 2 plassar. Vi har styrt i høve til rammene frå NAV Sogn og Fjordane, men har hatt høve til eit meir fleksibelt uttak enn tidlegare. Figuren under viser korleis vi har levert i forhold til dei tildelte rammene.

13 Skjerma tiltak - rammer og bruk 2013 (gjennomsnittleg over heile året) Ramme (godkjente plassar/mnd.verk) Resultat (brukte plassar/mnd.verk) 15,0 16,9 20,0 19,4 14,0 18,4 7,0 8,0 2,0 1,9 Avklaring Arbeidspraksis Arbeid med Bistand Kvalifisering Tilrettelagt arbeid Både i Avklaring og Arbeidspraksis, men særleg i Kvalifisering, har vi jamt lege over ramma. I AB har vi eit lite underforbruk, det kjem av at plassar har vore reserverte for namngitte deltakarar over korte periodar. Tilbodsbaserte tiltak Figuren under viser bruken av tilbodsbaserte tiltak i Origod sitt geografiske nedslagsfelt. Gjennomsnittleg deltakartal pr. mnd. i dei 3 tiltaka tilsaman har vore Tilbodsbaserte tiltak - bruk 2013 Avklaring Arbeidsretta Rehabilitering Oppfølging Totalt Origod er i tillegg hovudleverandør med ansvar for administrering av desse tiltaka i Sunnfjord og Sogn, der oppfølginga av deltakane skjer i samarbeid med Mentro AS og Sogneprodukt AS. Det har alt i alt vore ein ujamn bruk av desse tiltaka rundt om i fylket. NAV Førde har vore den største bestillaren også i 2013.

14 Oppfølging Arbeidsrettet Rehabilitering Avklaring arbeidsretta Tilrettelagt arbeid i AMB Kvalifisering i AMB Arbeid med bistand APS Avklaring skjerma Migranorsk i Bremanger På Origod sitt nyopna avdelingskontor i Svelgen skal Ingrid Haugen stå for opplæring i grunnleggande arbeidsog allmennnorsk ved hjelp av det interaktive opplæringsprogrammet Migranorsk. NAV Bremanger ønsker tiltaket velkommen, slik at deltakarane slepp å reise til Florø for å få dette tilbodet. Elles er det Leif Dolve som vanlegvis er å treffe som Origod sin representant på Bremanger-kontoret. Både arbeidssøkarane, NAV og Origod ser at kommunikasjon og samhandling vert enklare og betre med at Origod er fysisk til stades i Svelgen. Gjennomstrøyming og resultat arbeidsretta tiltak 2013 Gjennomstrøyming 2013 Sum Deltakarar pr Begynt i perioden Slutta i perioden Deltakarar pr Tabellen viser at det har vore størst gjennomstrøyming i dei to avklaringstiltaka, der 63 personar har blitt tilvist. Vi ser også at Kvalifiseringstiltaket har vore mykje nytta i Ved slutten av året hadde vi inne 13 fleire deltakarar enn ved starten av året.

15 Resultat sluttårsaker 2013 Tiltak Arbeid Anna aktiv Ikkje aktiv Veit ikkje Slutta Avklaring skjerma 3 løysing 28 løysing APS AB KIA TIA Avklaring arbeidsretta Oppfølging ARR Samla BATT-rapportane viser prosentvis fordeling på sluttårsak i dei ulike tiltaka for Origod (BATTrapport Origod 2013), og for heile landet (BATT-rapport 2013). 56 personar har slutta heilt i Origod i Av desse har 26 personar gått til arbeid. Desse utgjer 46,4 %. 133 personar har totalt sett slutta i dei ulike tiltak i Fordelinga på dei ulike sluttårsakene for alle som er slutta i tiltaka går fram av figuren under. Sluttårsaker 2013 Arbeid og utdanning Anna aktiv løysing Ikkje aktiv løysing Veit ikkje 1 % 16 % 20 % 63 % Andre resultat 2013 I samarbeidet med KF Innvandrarsenteret har vi hatt 6 deltakarar i løpet av året. 1 er avslutta til ordinært arbeid, 3 til andre aktive tiltak og 2 til ikkje aktive løysingar. Etter oppdrag frå UDI/Astero har det vore arrangert sveisekurs for asylsøkarar. Alle dei 6 deltakarane fullførte.

16 Oversikt over tiltaka 2013 Origod er leverandør av følgjande arbeidsretta tiltak: Tiltak Formål Målgruppe Innhald Maks. Tid Avklaring Kartlegging og vurdering av arbeidsevne og bistandsbehov for å få eller behalde arbeid... større oppfølgingsbehov enn NAV kan tilby (med eller utan arbeidsforhold). Systematisk kartlegging og avklaring. Veiledning (sjansar i forhold til arbeidsmarknaden). Arbeidsutprøving kan inngå. Opplæring/oppfølging på jobbsøking veker Avklaring i skjerma verksemd Arbeidsretta rehabilitering (ARR) Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS) Styrke arbeidsevna og bidra til meistring av helserelaterte og sosiale problem som kan vere til hinder for deltaking i arbeidslivet. Bidra til å prøve ut den enkelte sine sjansar på arbeidsmarknaden. Bidra til å styrke deltakarane sine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid. For deltakarar med eller utan arbeidsforhold.... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og med behov for tett og brei oppfølging. Arbeidsførebuande trening. Arbeidsutprøving. Kontakt med arbeidslivet. Generell opptrening. Funksjonsfremmande trening. Opplæring. Motivasjon. Trening i sosial meistring. Livsstilsendring. Tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Utarbeide plan. 12 veker veker år Oppfølging Arbeid med Bistand (AB) Kvalifisering i arbeidsmarkeds -bedrift (KIA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkeds -bedrift (TIA) Bistand til den enkelte deltakar med sikte på å få eller behalde arbeid, eventuelt gjennomføre eit arbeidsretta tiltak. Integrering av personar med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Formidling til ordinært arbeid eller eigenfinansiert utdanning. Gje eit varig arbeidstilbod... større oppfølgingsbehov enn NAV kan tilby. For deltakarar med eller utan arbeidsforhold... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og har behov for tilrettelegging og oppfølging... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og har behov for opplæring og arbeidstrening... fått nedsett si arbeidsevne varig og vesentleg, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Motivering. Veiledning og råd til både tiltaksdeltakar og arbeidsgjevar. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Bistand til å søke arbeid. Bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon. Kan kombinerast med andre tiltak som opplæring, arbeidspraksis og lønstilskot. Kartlegging. Bistand til å finne eigna arbeidsplass. Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Råd og veiledning til arbeidsgivar/ tiltaksarrangør. Kompetanseheving gjennom arbeidstrening og opplæring. Fagopplæring. Kompetanseheving gjennom arbeidspraksis. Formidling skal vurderast mnd. x 2 (3 år i særlege tilfelle) 3 år (+ 6 mnd. ved evt. overgan g skule eller soning) 2 år eller til fagkomp e-tanse er nådd Uavgren sa Skjerma tiltak Tilbodsbaserte tiltak

17 Origod AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

18 Origod AS Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Maskiner og anlegg 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2, Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer 4, Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

19 Origod AS Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 7, Egne aksjer 8 0 (33 000) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Florø, Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

20 Origod AS Noter 2013 Regnskapsprinsipper : Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Selskapet er ikke skattepliktig, og det fremkommer derfor ikke skattekostnad i resultatregnskapet eller beregning av betalbar eller utsatt skatt. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og eventuelle pensjonsmidler er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie bokføres i resultatregnskapet. Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

21 Origod AS Noter 2013 Note 1 - Lønn og annen godtgjørelse / Obligatorisk tjenestepensjon Spesifikasjon av lønnskostnader : Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Antall sysselsatte årsverk er 29. Foretaket har en kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i loven om obligatorisk tjenestepensjon. Ytelser til ledende personer og revisor : Daglig leder Lønnskostnader Daglig leder Fri bil / elektronisk kommunikasjon Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. mva Annen godtgjørelse til revisor ekskl. mva Note 2 - Varige driftsmidler Tomter bygning Maskiner og anl Driftsløsøre i Sum og annen fast e verktøy kontor Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akk. av-/nedskr. pr Ordinære avskrivninger Akk. av-/nedskr. pr Balanseført verdi pr Prosentsats for ord. avskrivninger Noter for Origod AS Organisasjonsnr

22 Origod AS Noter 2013 Note 3 - Skattekostnad Selskapet er ikke skattepliktig, og det fremkommer derfor ikke skattekostnad i resultatregnskapet eller beregning av betalbar eller utsatt skatt. Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr kr. 0, og var pr også kr. 0. Pantsettelser Gjeld sikret med pant : Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler : Varelager Fordringer Driftstilbehør Sum pantsatte eiendeler Note 5 - Varer Råvarer er opptalt til kostpris, og nedvurdert for ukurans. Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid er vurdert til direkte kostnader tillagt indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er lagt til grunn salgspris på et framtidig salgstidspunkt, fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand. Noter for Origod AS Organisasjonsnr

23 Origod AS Noter 2013 Note 6 - Bundne midler I posten bankinnskudd pr er inkludert bundne skattetrekksmidler med kr Tilsvarende beløp pr var kr Note 7 - Selskapskapital og aksjonærinformasjon Selskapet har 577 aksjer hver pålydende kr , samlet aksjekapital utgjør kr Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets aksjonærer er : Aksjonærens navn : Antall aksjer : Eierandel : Flora kommune ,7 % Sogn og Fjordane Fylkeskommune ,0 % Flora lag av NHF ,1 % Bremanger kommune 40 6,9 % Sparebanken Sogn og Fjordane 35 6,1 % Naustdal kommune 12 2,1 % Askvoll kommune 10 1,7 % Elkem ASA 10 1,7 % Vest EDB AS 10 1,7 % Totalt antall aksjer ,0 % Noter for Origod AS Organisasjonsnr

24 Origod AS Noter 2013 Note 8 - Egenkapital Aksjekapital / Annen Sum selskapskapital egenkapital egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Andre transaksjoner Pr Andre transaksjoner består av : Selskapet har i 2013 foretatt en kapitalnedsettelse gjennom en skjevdelt partiell likvidisjon av 43 egne aksjer, herav 10 aksjer kjøpt i 2013 for kr De øvrige 33 egne aksjene til en verdi av kr er i egenkapitalnoten fratrukket innbetalt aksjekapital på kr , slik at nettoen fremkommer pr med kr Noter for Origod AS Organisasjonsnr

25

26

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014

Innhald. Dagleg leiar har ordet. Styret si årsmelding. Revisor si melding. Konsernrekneskap Furene AS 2014 År s r appor t2014 Innhald Dagleg leiar har ordet Styret si årsmelding Revisor si melding Konsernrekneskap Furene AS 2014 Resultat Balanse Notar Kontantstraumoppstilling Årsrekneskap Furene AS 2014 Nøkkeltal

Detaljer

Sommeren 2011 ble Aski sertifisert i kvalitetssikringssystemet EQUASS.

Sommeren 2011 ble Aski sertifisert i kvalitetssikringssystemet EQUASS. ÅRSMELDING 2012 2012 Høsten 2012 ble det igangsatt et lengre planlagt ombyggingsprosjekt på Bygnes. Produksjonsavdelingene ble samlet i 1. etasje, mens administrasjon og fagavdeling (attføring) ble samlet

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Hva er livskvalitet? Innhold

Hva er livskvalitet? Innhold Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever mestring på flere plan, som igjen setter dem

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15 Årsmelding 2013 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Finne balansen holde balan

Finne balansen holde balan sen Finne balansen holde balan Årsrap port 2013 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

gruppen as ÅRSRAPPORT

gruppen as ÅRSRAPPORT DI 2010 gruppen as ÅRSRAPPORT «Kvalitet er viktig i arbeidet vårt og i 2010 hadde vi fokus på kvalitet.» Innhold: DI gruppen as... side 4 Årsberetning... side 12 Årsregnskap 2010... side 14 Noter til regnskapet...

Detaljer

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

Årsmelding 2012. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga

Årsmelding 2012. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda. 1929 Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

BREMNES FRYSERI først og fremst

BREMNES FRYSERI først og fremst BREMNES FRYSERI først og fremst 1 BREMNES SEASHORE 06 2 Grunnleggjar Olav Svendsen senior 3 Først i 1937 fremst i dag Historia om industrieventyret i Kvednavikjo er historia om visjonar, pågongsmot og

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god

INNHALD. «Bak denne utviklinga står det ein organisasjon som vi har utvikla gjennom mange år. Utbygging og utvikling av teknologi, samt god ÅRSMELDING 2012 INNHALD Året som har gått 3 Om verksemda 6 Organisasjonskart 7 Styret si melding for 2012 9 Årsrekneskap 10 Resultatrekneskap 13 Balanse 14 Rekneskapsprinsipp 16 Notar 17 Revisjonsberetning

Detaljer

Vårt arbeid skaper verdiar for einskildmenneske, samfunn og næringsliv.

Vårt arbeid skaper verdiar for einskildmenneske, samfunn og næringsliv. ÅRSRAPPORT TILTAK OG TENESTER 2013 Furene- for den som vil og kan. Gjennom vårt arbeid i leveransen av arbeidsretta tenester skal vi til ei kvar tid søkje måloppnåing for brukar og oppdragsgivar. Tenestene

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk.

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet. Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30. NB! Mrk. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 08:30 NB! Mrk. tidspunkt Inderøy Rådhuss, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer