ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013"

Transkript

1 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2013

2 Årsmelding frå styret 2013 Origod AS er ei attføringsverksemd med samfunnsansvar, og har som oppgåve å hjelpe arbeidssøkjande tilbake til arbeidslivet. Dette skjer gjennom kvalifisering og arbeidstrening i samarbeid med det ordinære arbeidslivet og internt i verksemda. Samstundes medverkar vi til uønskt avgang frå arbeidslivet. Origod AS tilbyr òg karriererettleiing og opplæring til menneske som har trong for hjelp til å komme tilbake til det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med NAV, som er Origod AS sin største kunde. Styret si samansetjing Styreleiar Siv Merete Stadheim Nestleiar Heidi Grande Røys Styremedlem Rune Bortne Styremedlem Knut Broberg Observatør Ellen Frøyen vald av tilsette Disponent Petter Refsnes har deltatt på alle styremøte Frå resepsjonen på Origod AS. På bildet Ingrid Grimelid. Mål og resultat 2013 Ambisjonen i 2013 har vore å vidareutvikle arbeidet med arbeidsinkludering i tråd med samfunnsutviklinga og krav og føringar frå myndigheitene, samt NAV lokalt og sentralt. I alle område som Origod AS leverer tenester og produksjon opplever eit stadig auka fokus på kvalitet og leveransedugleik frå kundane. Det økonomiske resultatet for 2013 er betre enn det budsjetterte målet for 2013.

3 Styret sine aktivitetar Det har i løpet av 2013 vore 6 styremøter og handsama til saman 26 saker. Dei viktigaste sakene var: Rekneskapsrapportar og budsjett 2013 Stortingsmelding 46.Fleire i arbeid Strategi og utviklingstrekk for arbeidsretta tiltak NHO prosjekt «Ringer i vannet» Vestbu bustadpolitikk HMS Forvaltning av eigedom Budsjett 2014 Kompetanseplan 2014 Årsplan 2014 Styret i Origod AS :Petter Refsnes, Rune Bortne, Heidi Grande Røys, Siv Merete Stadheim, Knut Broberg, Ellen Frøyen. Attføring og kvalifisering Origod AS har rammeavtale med NAV Sogn og Fjordane gjeldande til 2015, og Origod AS er òg godkjent som tiltaksarrangør for 5 arbeidsmarknadstiltak i skjerma sektor. Tiltaka er Avklaring, Arbeidspraksis, Arbeid med Bistand, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid. Samla har Origod AS hatt 58 plassar i Tiltaket Tilrettelagt arbeid er under nedbygging, og pr var det 2 personar i dette tiltaket. Dei aller fleste som deltar i tiltaka er søkt plass til av NAV Flora og NAV Bremanger, og målsetjinga for alle deltakarar i tiltaka er avklaring, utprøving og kvalifisering for å få og halde seg i arbeid.

4 Origod AS samarbeidar tett med offentlege verksemder og næringslivet i distriktet for å utplassere og styrke arbeidssøkjarane sine mogelegheiter. Origod AS har fleire formelle og uformelle samarbeidsavtaler med verksemder, organisasjonar og opplæringskontor. Origod AS deltar aktivt i prosjektet «Ringer i vannet» som er ein rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personar som av ulike årsakar er falle utanfor arbeidslivet inn i ordinære jobbar. NHOs medlemsbedrifter blir kjent med kandidatane gjennom ein praksisperiode og målsetting er tilsetjing om fast arbeid. Origod AS var i 2013 den første bedrifta i Sogn og Fjordane som oppnådde formidling med fast tilsetjing i prosjektet. Origod AS leverer også tenester for 3 arbeidsretta tiltak på kontrakt med NAV Sogn og Fjordane. Kontrakten gjelder for alle kommunane i Sogn og Sunnfjord. Denne kontrakten var inngått i 2012 og gjeld med opsjon frem til Leiinga i Origod AS har i 2013 hatt 2 møter med leiinga ved NAV Sogn og Fjordane der samarbeid og oppnådde resultat har vore sentrale tema. Styret er medvite kor viktig det er å styrke innovasjon, marknadsføring og samarbeid med alle som etterspør arbeidsretta tenester. Origod AS har dei siste åra bygt opp ein felles faglig kjernekompetanse hos alle tilsette. Verksemda sin kjernekompetanse er basert på ein heilskapstenking rundt arbeid, velferd og inkludering. Dette dannar grunnmuren i Origod AS sitt tilbod for å sikre fagkunnskap og gode resultat i vårt arbeid med deltakarar, mot næringslivet og arbeidet internt i bedrifta. Sidan attføring og kvalifisering er Origod AS sin hovudmålsetting er det utarbeidd ein eigen rapport om dette i årsrapporten. Diplom for første tilsetjing i fylket. Bistro To Kokker er den første verksemda i fylket som har tilsett ein person gjennom prosjektet «Ringer i vannet» (RIV), eit prosjekt som har som mål å få folk med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet via fire av attføringsbedriftene i fylket. Frå venstre regiondirektør i NHO Jan Atle Stang, Terje Andersen i Bistro To Kokker og Petter Refsnes frå Origod AS. EQUASS NAV stiller krav om at leverandørar av arbeidsretta tenester skal vere sertifisert i høve til internasjonale standardar. EQUASS er eit EU basert system for kvalitetssikring av leverandørar av

5 velferdstenester, og forkortinga står for European Quality Assurance for Sosial Service. Origod AS vart fyrste gong sertifisert i 2008, og verksemda vart re-sertifisert for ein ny 2-års periode i november Eit av krava for å fornye sertifikatet er at verksemda kan tilfredsstille kriteria for kontinuerlig betring og fornying. Alt arbeid i kvalifiseringsavdelinga er basert på retningslinjene i EQUASS for å sikre kvalitet i alle ledd. Arbeidet er også kontinuerlig med tanke på å oppnå re-sertifisering i november Mekanisk avdeling Avdelinga produserer mekaniske tenester primært for lokalt næringsliv, men har òg kundar utanfor regionen. Avdelinga sine tenesteområde er: - Vedlikehald og reperasjon av mekanisk utstyr - Komponent og utstyrstilverking - Maskinering, plate og sveis. Havglytt Origod AS har hatt driftsavtale med Flora kommune om drift av alderssenteret Havglytt i 2013, og avtalen er vidareført i 2014.Havglytt er eit dagsenter. Driftsavtalen omfattar all drift av senteret, som kafèdrift, servicetilbod til brukarar og utleige av lokale til ymse aktivitetar. Tenesteproduksjonen ved senteret eignar seg godt som arena for plassering av tiltaksdeltakarar som kjøkken, reinhald og vaktmestertenester. Vestbu Vestbu har hatt fullt belegg i 2013 og alle dei 11 husværa har vore utleigd. HMS, personale og organisasjon Pr var det 13 ordinært tilsette i Origod AS. I tiltaka KIA og TIA var det til saman 22 tilsette. I tiltaka var til saman 10 personar under kontrakt som lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar. Tiltaket Arbeidspraksis hadde 15 deltakarar og Arbeid med Bistand 20 deltakarar. I tiltaket Avklaring var det 7 deltakarar. Arbeidsmiljøet i Origod AS er godt. Sjukefråværet blant dei ordinært tilsette var i 2013 på 7.9 %. I 2013 er det ikkje registrert arbeidsskader på tilsette eller tiltaksdeltakarar. Det har heller ikkje vore alvorlege skader eller uhell på bygningar, maskiner og utstyr. Det vert arbeidd målbevisst og systemtisk med forbetringsarbeid og det kjem jamleg inn forbetrings- og avviksrapportar. Det er i 2013 innført IT basert system for melding og handsaming av avviksrapportar. For det ytre miljø er ikkje verksemda underlagt konsesjonsvilkår eller krav om utsleppsløyve. Origod AS har reell likestilling mellom kvinner og menn på alle område i verksemda.

6 Generelt framtidsutsikter. Avtale med NAV Sogn og Fjordane for 2014 omfattar levering av minimum 58 tiltaksplassar i skjerma sektor. Det er forventningar om god aktivitet på alle område som Origod AS leverer produksjon og tenesteyting til. Origod AS vil alltid måtte tilpasse seg sine omgjevnader slik at verksemda kan halde fram med å vere ein attraktiv og tilpassa arena for god attføring. Vi vil i framtida ha fokus på dette og sikre naudsynt, fagleg kompetanse og nye teneste og produksjonsområde. Slik vil Origod AS medverke til å gje menneske mogelegheiter for utvikling og mestring,samstundes som vi produserer tenester og produkt som marknaden etterspør. Styret kjenner elles ikkje til forhold som ikkje er teke inn i rekneskapen med notar eller i årsrapporten som ein reknar med er vesentlege for selskapets si stilling. Etter styret sitt syn gjev årsrekneskapen eit rett bilete av selskapet si verksemd i Årsrekneskapen er avlagt under føresetnad om fortsatt drift og styret stadfestar at føresetnaden er tilstades. Styret vil rette ein takk til tilsette for arbeidet som er utført i 2013.

7 Arbeidet i kvalifiseringsavdelinga i 2013 Kvalifiseringssavdelinga har jobba målretta i forhold til årsplanen. Samarbeidet i kvalifiseringsavdelinga er godt. Alle medarbeidarane har eit aktivt og postivt forhold til kompetanseheving og til å utvikle tenestene, og til å takle svingingar i tal bestillingar/oppdrag med tilgjengeleg bemanning. Samarbeidet med NAV Sogn og Fjordane er framleis godt, og det har vore fleire møte mellom leiing i NAV og Attføringsbedriftene. Vi har fått gode tilbakemeldingar frå NAV Sogn og Fjordane på arbeidet som er blitt utført. Origod har opna avdelingskontor i Bremanger kommune er det første heile året etter at betalingsordninga for dei skjerma tiltaka 1 vart lagt om frå forskotsbetaling til etterskotsbetaling for faktisk nytta plassar. Dette har fungert tilfredsstillande for Origod, og vi har hatt auke i tenesteproduksjonen i desse tiltaka. Vi har vore midt i tilbodsperioden for dei tilbodsbaserte tiltaka Avklaring, Oppfølging og Arbeidsretta Rehabilitering i Sunnfjord og Sogn, der Origod hovudleverandør, og Mentro AS og Sogneprodukt AS er underleverandørar. Tiltaksperioden går ut , med opsjon på 2 år. Kvalitetsstandarden Equass 2 ligg heile tida til grunn for arbeidet vårt. Mot slutten av 2013 tok vi til å planlegge konkret neste resertifisering som kjem hausten Dette blir den 4. sertifiseringa. NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» har hatt stor merksemd både nasjonalt og lokalt. Origod har inngått 16 avtaler, og når vi vender oss til desse bedriftene kan vi merke eit generelt auka fokus på samarbeidet med oss. «Ringer i Vannet» - ein aktiv rekrutteringskanal Fram gjennom åra har Nor Tekstil og Origod hatt eit fruktbart samarbeid som har ført til fleire tilsettingar. Den som har vore lengst, feirer 10-årsjubileum i desse dagar. Men no er det Semere Teklemikael det gjeld. Han er på opplæring i Nor Tekstil, og håper det kan føre til ein ordinær jobb. Driftsleiar Marie Stenbakk seier at Nor Tekstil ønsker å bruke «Ringer i Vannet» som ein aktiv. «No er det opp til Semere sjølv og vise at han kan fylle ein jobb i bedrifta», seier Stenbakk. 1 Skjerma tiltak: Avklaring skjerma, Arbeidspraksis i skjerma verksemd, Arbeid med Bistand, rekrutteringskanal Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift, Tilrettelagt arbeid i Arbeidsmarknadsbedrift. 2 European Quality Assurance for Social Services.

8 Frå og med 2013 har Origod innført Benchmarking Attføring (BATT), som er Attføringsbedriftene sitt måleverktøy for kor nøgde brukarane, NAV, andre kundar og dei tilsette er. Svar kan gjevast både papirbasert og elektronisk. BATT måler også resultatoppnåing. I 2013 vart 2 tilsette sertifiserte på Migranorsk, for å imøtekomme NAV sine behov for at framandspråklege deltakarar får praktisk retta allmenn- og arbeidsnorsk. Dette har vi hatt gode erfaringar med, og både NAV og deltakarane har meldt tilbake at dei er godt nøgde med utbyttet av Migranorsk. Origod har starta med grunnleggande økonomisk rådgjeving for deltakarar etter initiativ frå NAV. Etter oppdrag frå Utlendingsdirektoratet og Astero i Molde, og i samarbeid med KF Innvandrarsenteret i Flora kommune, har Origod gjennomført grunnleggande sveisekurs for 6 asylsøkarar som hadde fått avslag på opphald i landet. Formålet med sveiseopplæringa var å gje dei ein kvalifikasjon som dei kunne nytte i heimlandet. Etter ein sped start seinhausten 2012, har vi i 2013 hatt eit formelt samarbeid med KF Innvandrarsenteret om norsktrening gjennom Migranorsk og praksis/arbeidsutprøving for innvandrarar. Det har vore eit nyttig og lærerikt samarbeid rundt 6 ulike deltakarar. Nøgde deltakarar og arbeidsgjevarar Deltakarane gjev tilbakemelding på i kva grad dei har fått informasjon om tiltaka, klagetilgang, rettar og plikter, og om dei er nøgde med bistanden dei har fått, ma. i høve til å komme nærare arbeidslivet og å få ein betre livskvalitet, mulighet til å utforme eiga plan, og om tiltaka er tilpassa deira behov. Svarfordelinga på dei skjema tiltaka er slik: Kriterium: 1 = i svært liten grad. 6 = i svært stor grad. Gjennomsnitt Origod Samla for bransjen Avklaring skjerma 4,8 4,8 Arbeidspraksis skjerma verksemd (APS) 5,0 4,9 Kvalifisering i Arbeidsmarknadsbedrift (KIA) 5,3 4,9 Arbeid med Bistand (AB) 4,9 5,0 Vi ser at Origod sine score ligg tett opp til landsgjennomsnittet for alle tiltak. Alle BATT-resultata for Origod går fram av eigen rapport som ligg ute på heimesida til Origod (Klikk på: BATT-rapport Origod 2013). Landsresultata for 2013 ligg på Attføringsbedriftene sine heimesider (Klikk på: BATT-rapport 2013). Også dei spurte abeidsgjevarane er godt nøgde med samarbeidet. Alle som har svart, seier at Origod er ein trygg samarbeidspart og ønsker å samarbeide med Origod ved eit seinare høve. Vi har motteke 0 formelle klager på tenestene våre i 2013.

9 Grøn glede både ute og inne «Grønne Fingre» var ei ganske nystarta bedrift då Origod første gang banka på døra. Ut frå at bedrifta enno var usikker på sitt arbeidskraftbehov, vart ei ordning med utprøving og opplæring via Origod ei særs føremålstenleg ordning, iflg. dagleg leiar Aud Norunn Vig (nede t.v.) og ektemann og medeigar Jan Tore Vig. I dag har Torunn Stefanussen (nede t.h.) fått fast jobb som kontormedarbeidar, medan planen er at Lasse Jensen (oppe t.h.) får tilsetting som produksjonsarbeidar så snart nødvendig sertifikat er på plass. Origod ønsker dei muntre «grøne fingrane» lukke til! Kompetanseheving for deltakarane Fagopplæring: 11 lærlingar/lærekandidatar/praksiskandidatar har vore tilknytt Origod i av desse har avlagt praktisk prøve/fagbrev (barne- og ungdomsarbeidarfaget og industrimekanikarfaget). Kandidatane besto og gjekk direkte over i ordinært arbeid. 1 lærekandidat har flytta/har slutta i Origod, men fortset med opplæringstida på sin nye heimplass. 8 personar har vore til utprøving for fagutdanning. Avklaringa viste at fagutdanning var urealistisk for 4 av desse, men dei fortsette alle i Origod for utprøving av nytt yrkesmål. 4 personar er pr i Origod for å prøve ut om det er realistisk å inngå avtale om fagopplæring. Lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatar i 2013: Type Barn og ungd. Inst.- kokk Sal/ service Tømr ar CNC maskin. Ind. Mek. Totalt Lærlingar Lærekandidatar Praksiskandidatar Sum: Anna formell kompetanse som deltakarar har oppnådd under opphald i Origod: Eksamen på vidaregåande nivå: 1 deltakar har gjennomført og bestått VG1 service og samferdsel. 1 deltakar har bestått norsk hovudmål og engelsk. 1 deltakar har bestått norsk hovudmål, norsk sidemål og matematikk. 1 deltakar har bestått el-energi.

10 Teori for fagbrev: Tverrfagleg eksamen i Barne-og ungdomsarbeidarfaget (2 delt). Tverrfagleg eksamen i Prosessfaget (1 delt). Språktestar: 1 person har bestått munnleg og skriftleg nivå 2. Andre kurs/sertifikat mv: Yrkessjåførkurs (2 delt.), trucksertifikat, IMO-60 sikkerhetskurs, ulike datakurs (3 delt.), varme arbeid, kjentmannskurs, medisinkurs, Atex-kurs. Anna kompetansehevande aktivitet: Deltakarar har fått undervising og praksis i grunnleggande IKT, jobbsøking, kosthald og fysisk aktivitet, arbeids- og allmennorsk, og andre arbeidsrelaterte tema. Deltakarar har fått undervisning og oppfølging i teorifag på grunnskulenivå og vidaregåande nivå, inkl. teori for fagprøve, iflg. deira individuelle handlingsplan. Deltakarar har deltatt på kurs i regi av sin eksterne arbeidsplass. Libra kosthalds- og livsstilsrettleiing Libra kosthalds- og livsstilsrettleiing handlar om varig livsstilsendring, og er bygt på Helsedirektoratet sine norske kostråd. Målgruppe er personar som har utfordringar med mellom anna overvekt og livstilssjukdomar som diabetes og høgt blodtrykk. Grunnkurs Oppfølgingskurs 1 og 2 Våren Haust På Libra-kurs er det ikkje einsidig fokus på vekt, men på livsstilsendring. Dei fleste melder at det viktigaste er at dei har gjort gode endringar i matvanar og aktivitetsnivå, som har ført til mellom anna auka energi, betre søvn og betre generell helse, som stabilt blodsukker og blodtrykk. Tilsette ved Kvalifiseringsavdelinga, frå venstre: Joakim Berg Sundsøy, Leif Dolve, Laila Andersen Totland, Ole Morten Strømmen, Ellen Frøyen, Jan Midtbø og Anne Solheim Kleppe.

11 Ressursar i kvalifiseringsarbeidet i 2013 Kvalifiseringsavdelinga besto pr av 7 medarbeidarar med brei erfaring og kompetanse, fordelt på 5 heile og 2 50 % stillingar. I tillegg til medarbeidarar i kvalifiseringsavdelinga har avdelingsleiar på Havglytt og produksjonssjef i mekanisk avdeling oppfølgingsansvar for deltakarar i deira avdelingar. Også dei øvrige ordinært tilsette på Havglytt og i mekanisk avdeling (tilsaman 4 personar) har delteke i opplæring av deltakarar i desse avdelingane. Disponent har også vore ein direkte bidragsytar i det daglege attføringsarbeidet gjennom året. Avdelinga har medarbeidarar med bakgrunn som sjukepleiar, pedagog, ergoterapaut, fysioterapaut, og med erfaring frå personalarbeid, offentleg administrasjon, og offentleg og privat næringsliv. Våre medarbeidarar har også påbygging med veiledningskompetanse, arbeid med spesielle grupper som ADHD, Asberger og Tourette syndrom, fleirkulturelt arbeid og motivasjonsarbeid. Vi har 2 sertifiserte Librainstruktørar (kosthald og livsstilsendring), 2 som er sertifiserte på Migranorsk, og medarbeidarar med trenarkompetanse og med kompetanse på økonomisk rådgjeving. Vi nyttar karriereveiledningsverktøy (SCI- A/SCI-S) saman med Work Interest Explorer (WIE) i arbeidet, og har sertifiserte rettleiarar til dette. Vidare er alle i kvalifiseringsavdelinga kursa i Motiverande Intervju, og nokre i LØFT- og coaching-metodikk. Kompetanseheving har vore ein sentral del i utviklinga av kvalifiseringsarbeidet. Kompetanseheving gjennom deltaking i kurs/konferansar og deling av kompetanse internt, mellom anna i avdelingsmøte, er verkemiddel som vert nytta. Vidare nyttar vi oss av kompetanse som finst i nærområdet ved å invitere ressurspersonar til Origod for aktiv kompetanseutveksling. Tabellen viser oversikt over gjennomførte kompetansehevingsaktivitetar i 2013, til saman totalt 96 kurs-, studie-, konferanse- og temadagar. Dagar Tal Dags- Tema Arrangør Migranorsk instuktørkurs Attføringsbedriftene i NHO delt. verk Fagkonferansen Attføringsbedriftene i NHO Temadag Anbodsarbeid Attføringsbedriftene i S&Fj Fagkonferanse for daglege leiarar og Attføringsbedriftene Vest attføringspersonale Sertifiseringskurs Equass Equass Norge Coaching og relasjonsleiing (10 st.p.) Folkeuniversitetet/Høgskolen i Akershus Konfliktarbeid Konfliktrådet i S&Fj 0,5 1 0,5 Erfaringssamling NAV Arbeidslivssenter 0,5 3 1,5 Temadag Saman om inkludering NAV Arbeidslivssenter 0,5 1 0,5 Temadag Mulitkulturelle arbeidsplassar NAV Arbeidslivssenter IA-dagen NAV Arbeidslivssenter 0,5 3 1,5 Tverrgfagleg forum rusfeltet i Flora NAV Flora Kalvågseminaret - fagseminar Origod AS 0,5 7 3,5 Internopplæring PAT (personalsystem) Origod/Proplan 0,5 1 0,5 Temadag russamarbeid Prosjekt Loftet Brukarkurs SurveyXact Rambøll Mangement Consulting Kurs IKT nivå 3 S&Fj Fk/Flora Industri- og Næringsforening Fagdagar psykiske lidingar Sandane Industri/Nordfjord psykiatrisenter Opplæring PAT Sogneprodukt/Proplan Temposeminaret Temposeminaret Koginitiv terapi Faglig Forum for helse- og sosialtjenesten Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid Ytre Sunnfjord Bedriftshelseteneste AS

12 Samarbeidet med NAV NAV Sogn og Fjordane Origod AS er godkjent som leverandør av skjerma tiltak fram til og med 2014, men inngår årlege avtaler. Det har vore fleire møte med NAV Sogn og Fjordane, der Origod åleine har deltatt, saman med dei andre attføringsbedriftene i fylket og/eller saman med dei lokale NAV-leiarane. Leiinga ved NAV Sogn og Fjordane har også vitja i Origod i Origod med avdelingskontor i Bremanger kommune Ein har over dei siste åra sett eit aukande behov for faste kontordagar i Bremanger kommune. Det var såleis ein milepæl i samarbeidet med NAV Bremanger å opne kontor i Svelgen I tillegg til å ha faste kontordagar, vil lokala bli nytta til opplæring i Migranorsk. Lokale NAV-kontor Vi har eit godt uformelt samarbeid med saksbehandlarane ved alle aktuelle NAV-kontor i enkeltsaker. Mot slutten av året vart det eit stort fokus på dei saker der maksdato for Arbeidsavklaringspengar var Desse sakene har kravd mykje samhandling og kommunikasjon, og vår erfaring er at samarbeidet med NAV-kontora har vorte styrka i denne prosessen. NAV Flora Samarbeidet med NAV Flora har vore vidareført etter same mal som i Det er blitt halde 10 møter i Rådgjevande utval (RGU) med totalt 214 saker. Saker som er blitt handsama gjeld: Inntak, avslutning, arbeidsavtaler, overføringar mellom tiltaka og andre forhold som er knytta til den enkelte deltakar. I tillegg nyttar både NAV og Origod RGU aktivt som eit fagleg forum for utvikling av kvaliteten i tiltaksarbeidet. RGU var i 2013 samansatt av representantar frå Origod, NAV og tilsynslege. NAV Bremanger Vi har hatt jamlege møte med NAV Bremanger, og samtaler vedrørande inntak, avslutning og andre forhold vedrørande enkeltsaker/deltakarar. Ein ventar at samarbeidet skal profittere på at Origod har opna kontor i Svelgen. NAV Askvoll, NAV Førde, NAV Naustdal, NAV Gaular, NAV Gloppen Det har vore samarbeid med NAV-kontora i enkeltsaker gjennom året. Rammer og tenesteleveranse Skjerma tiltak Origod har hatt 58 heile plassar i skjerma tiltak: Avklaring 7 plassar, APS 15 plassar, AB 20 plassar, KIA 14 plassar, TIA 2 plassar. Vi har styrt i høve til rammene frå NAV Sogn og Fjordane, men har hatt høve til eit meir fleksibelt uttak enn tidlegare. Figuren under viser korleis vi har levert i forhold til dei tildelte rammene.

13 Skjerma tiltak - rammer og bruk 2013 (gjennomsnittleg over heile året) Ramme (godkjente plassar/mnd.verk) Resultat (brukte plassar/mnd.verk) 15,0 16,9 20,0 19,4 14,0 18,4 7,0 8,0 2,0 1,9 Avklaring Arbeidspraksis Arbeid med Bistand Kvalifisering Tilrettelagt arbeid Både i Avklaring og Arbeidspraksis, men særleg i Kvalifisering, har vi jamt lege over ramma. I AB har vi eit lite underforbruk, det kjem av at plassar har vore reserverte for namngitte deltakarar over korte periodar. Tilbodsbaserte tiltak Figuren under viser bruken av tilbodsbaserte tiltak i Origod sitt geografiske nedslagsfelt. Gjennomsnittleg deltakartal pr. mnd. i dei 3 tiltaka tilsaman har vore Tilbodsbaserte tiltak - bruk 2013 Avklaring Arbeidsretta Rehabilitering Oppfølging Totalt Origod er i tillegg hovudleverandør med ansvar for administrering av desse tiltaka i Sunnfjord og Sogn, der oppfølginga av deltakane skjer i samarbeid med Mentro AS og Sogneprodukt AS. Det har alt i alt vore ein ujamn bruk av desse tiltaka rundt om i fylket. NAV Førde har vore den største bestillaren også i 2013.

14 Oppfølging Arbeidsrettet Rehabilitering Avklaring arbeidsretta Tilrettelagt arbeid i AMB Kvalifisering i AMB Arbeid med bistand APS Avklaring skjerma Migranorsk i Bremanger På Origod sitt nyopna avdelingskontor i Svelgen skal Ingrid Haugen stå for opplæring i grunnleggande arbeidsog allmennnorsk ved hjelp av det interaktive opplæringsprogrammet Migranorsk. NAV Bremanger ønsker tiltaket velkommen, slik at deltakarane slepp å reise til Florø for å få dette tilbodet. Elles er det Leif Dolve som vanlegvis er å treffe som Origod sin representant på Bremanger-kontoret. Både arbeidssøkarane, NAV og Origod ser at kommunikasjon og samhandling vert enklare og betre med at Origod er fysisk til stades i Svelgen. Gjennomstrøyming og resultat arbeidsretta tiltak 2013 Gjennomstrøyming 2013 Sum Deltakarar pr Begynt i perioden Slutta i perioden Deltakarar pr Tabellen viser at det har vore størst gjennomstrøyming i dei to avklaringstiltaka, der 63 personar har blitt tilvist. Vi ser også at Kvalifiseringstiltaket har vore mykje nytta i Ved slutten av året hadde vi inne 13 fleire deltakarar enn ved starten av året.

15 Resultat sluttårsaker 2013 Tiltak Arbeid Anna aktiv Ikkje aktiv Veit ikkje Slutta Avklaring skjerma 3 løysing 28 løysing APS AB KIA TIA Avklaring arbeidsretta Oppfølging ARR Samla BATT-rapportane viser prosentvis fordeling på sluttårsak i dei ulike tiltaka for Origod (BATTrapport Origod 2013), og for heile landet (BATT-rapport 2013). 56 personar har slutta heilt i Origod i Av desse har 26 personar gått til arbeid. Desse utgjer 46,4 %. 133 personar har totalt sett slutta i dei ulike tiltak i Fordelinga på dei ulike sluttårsakene for alle som er slutta i tiltaka går fram av figuren under. Sluttårsaker 2013 Arbeid og utdanning Anna aktiv løysing Ikkje aktiv løysing Veit ikkje 1 % 16 % 20 % 63 % Andre resultat 2013 I samarbeidet med KF Innvandrarsenteret har vi hatt 6 deltakarar i løpet av året. 1 er avslutta til ordinært arbeid, 3 til andre aktive tiltak og 2 til ikkje aktive løysingar. Etter oppdrag frå UDI/Astero har det vore arrangert sveisekurs for asylsøkarar. Alle dei 6 deltakarane fullførte.

16 Oversikt over tiltaka 2013 Origod er leverandør av følgjande arbeidsretta tiltak: Tiltak Formål Målgruppe Innhald Maks. Tid Avklaring Kartlegging og vurdering av arbeidsevne og bistandsbehov for å få eller behalde arbeid... større oppfølgingsbehov enn NAV kan tilby (med eller utan arbeidsforhold). Systematisk kartlegging og avklaring. Veiledning (sjansar i forhold til arbeidsmarknaden). Arbeidsutprøving kan inngå. Opplæring/oppfølging på jobbsøking veker Avklaring i skjerma verksemd Arbeidsretta rehabilitering (ARR) Arbeidspraksis i skjerma verksemd (APS) Styrke arbeidsevna og bidra til meistring av helserelaterte og sosiale problem som kan vere til hinder for deltaking i arbeidslivet. Bidra til å prøve ut den enkelte sine sjansar på arbeidsmarknaden. Bidra til å styrke deltakarane sine muligheter til å komme i arbeid eller utdanning... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid. For deltakarar med eller utan arbeidsforhold.... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og med behov for tett og brei oppfølging. Arbeidsførebuande trening. Arbeidsutprøving. Kontakt med arbeidslivet. Generell opptrening. Funksjonsfremmande trening. Opplæring. Motivasjon. Trening i sosial meistring. Livsstilsendring. Tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Utarbeide plan. 12 veker veker år Oppfølging Arbeid med Bistand (AB) Kvalifisering i arbeidsmarkeds -bedrift (KIA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkeds -bedrift (TIA) Bistand til den enkelte deltakar med sikte på å få eller behalde arbeid, eventuelt gjennomføre eit arbeidsretta tiltak. Integrering av personar med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Formidling til ordinært arbeid eller eigenfinansiert utdanning. Gje eit varig arbeidstilbod... større oppfølgingsbehov enn NAV kan tilby. For deltakarar med eller utan arbeidsforhold... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og har behov for tilrettelegging og oppfølging... fått nedsett si arbeidsevne slik at det hindrar ein i å få eller behalde inntektsgjevande arbeid, og har behov for opplæring og arbeidstrening... fått nedsett si arbeidsevne varig og vesentleg, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging. Motivering. Veiledning og råd til både tiltaksdeltakar og arbeidsgjevar. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Bistand til å søke arbeid. Bistand til tilpasning og tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon. Kan kombinerast med andre tiltak som opplæring, arbeidspraksis og lønstilskot. Kartlegging. Bistand til å finne eigna arbeidsplass. Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter. Råd og veiledning til arbeidsgivar/ tiltaksarrangør. Kompetanseheving gjennom arbeidstrening og opplæring. Fagopplæring. Kompetanseheving gjennom arbeidspraksis. Formidling skal vurderast mnd. x 2 (3 år i særlege tilfelle) 3 år (+ 6 mnd. ved evt. overgan g skule eller soning) 2 år eller til fagkomp e-tanse er nådd Uavgren sa Skjerma tiltak Tilbodsbaserte tiltak

17 Origod AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

18 Origod AS Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Maskiner og anlegg 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2, Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer 4, Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

19 Origod AS Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 7, Egne aksjer 8 0 (33 000) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Florø, Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

20 Origod AS Noter 2013 Regnskapsprinsipper : Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Selskapet er ikke skattepliktig, og det fremkommer derfor ikke skattekostnad i resultatregnskapet eller beregning av betalbar eller utsatt skatt. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og eventuelle pensjonsmidler er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie bokføres i resultatregnskapet. Årsregnskap for Origod AS Organisasjonsnr

21 Origod AS Noter 2013 Note 1 - Lønn og annen godtgjørelse / Obligatorisk tjenestepensjon Spesifikasjon av lønnskostnader : Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Antall sysselsatte årsverk er 29. Foretaket har en kollektiv pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i loven om obligatorisk tjenestepensjon. Ytelser til ledende personer og revisor : Daglig leder Lønnskostnader Daglig leder Fri bil / elektronisk kommunikasjon Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. mva Annen godtgjørelse til revisor ekskl. mva Note 2 - Varige driftsmidler Tomter bygning Maskiner og anl Driftsløsøre i Sum og annen fast e verktøy kontor Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akk. av-/nedskr. pr Ordinære avskrivninger Akk. av-/nedskr. pr Balanseført verdi pr Prosentsats for ord. avskrivninger Noter for Origod AS Organisasjonsnr

22 Origod AS Noter 2013 Note 3 - Skattekostnad Selskapet er ikke skattepliktig, og det fremkommer derfor ikke skattekostnad i resultatregnskapet eller beregning av betalbar eller utsatt skatt. Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr kr. 0, og var pr også kr. 0. Pantsettelser Gjeld sikret med pant : Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler : Varelager Fordringer Driftstilbehør Sum pantsatte eiendeler Note 5 - Varer Råvarer er opptalt til kostpris, og nedvurdert for ukurans. Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid er vurdert til direkte kostnader tillagt indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er lagt til grunn salgspris på et framtidig salgstidspunkt, fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand. Noter for Origod AS Organisasjonsnr

23 Origod AS Noter 2013 Note 6 - Bundne midler I posten bankinnskudd pr er inkludert bundne skattetrekksmidler med kr Tilsvarende beløp pr var kr Note 7 - Selskapskapital og aksjonærinformasjon Selskapet har 577 aksjer hver pålydende kr , samlet aksjekapital utgjør kr Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets aksjonærer er : Aksjonærens navn : Antall aksjer : Eierandel : Flora kommune ,7 % Sogn og Fjordane Fylkeskommune ,0 % Flora lag av NHF ,1 % Bremanger kommune 40 6,9 % Sparebanken Sogn og Fjordane 35 6,1 % Naustdal kommune 12 2,1 % Askvoll kommune 10 1,7 % Elkem ASA 10 1,7 % Vest EDB AS 10 1,7 % Totalt antall aksjer ,0 % Noter for Origod AS Organisasjonsnr

24 Origod AS Noter 2013 Note 8 - Egenkapital Aksjekapital / Annen Sum selskapskapital egenkapital egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Andre transaksjoner Pr Andre transaksjoner består av : Selskapet har i 2013 foretatt en kapitalnedsettelse gjennom en skjevdelt partiell likvidisjon av 43 egne aksjer, herav 10 aksjer kjøpt i 2013 for kr De øvrige 33 egne aksjene til en verdi av kr er i egenkapitalnoten fratrukket innbetalt aksjekapital på kr , slik at nettoen fremkommer pr med kr Noter for Origod AS Organisasjonsnr

25

26

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer