innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11"

Transkript

1 årsberetning 2014

2 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap 15 balanse 16 noter til regnskapet 17 næringsregnskap 22 revisors beretning 23

3 3 Styrets beretning Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til Forurensingslovens 29, 30 1.ledd, 31 og 33 å drive behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte Selskapet forestår avfallsbehandling på vegne av eierkommunene med innbyggere (pr 1/7-14) og abonnenter. Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS` avfallsanlegg, hvor det også er etablert en gjenvinningsstasjon og en rekke anlegg for miljøriktig avfallsbehandling. I tillegg driftes 37 returpunkter og det er utvidet åpningstid på Dal Skog torsdager og på tirsdager og lørdager i sommerhalvåret. Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr (normal ordning) vektet i ØRAS kommunene var på kr. 2442,- inkl. mva. i Dette er en økning på 2,1 % fra 2013, og fortsatt langt under landsgjennomsnittet. Visjon Miljøriktig behandling innenfor økonomiske forsvarlige rammer Slagord Avfall på rett veg Våre verdier Økonomisk Raus Ambisiøs Synlig

4 4 Styrets beretning Økonomi Årsregnskapet Regnskapet kan gjøres opp med et regnskapsmessig underskudd på kr Dette er 1,73 mill. bedre enn budsjettert. Totale driftsinntekter for 2014 ble kr , mens driftskostnadene ble kr Selvkostfondet sto ved årsskiftet i kr Inntektene økte mer enn forventet, men dette har også ført til økte driftskostnader. Vi har allikevel klart å holde oss innenfor totalbudsjettet for driftskostnadene som viser et mindreforbruk på kr I henhold til vedtatt budsjett for 2014, er det ikke avsatt midler til etterbruksfond. Likviditeten i selskapet er god, se tabell Driftsinntekter: Driftsinntektene ble ca. 1,18 mill. kroner mer enn budsjettert (2,4 %). Den største inntektsposten kommer som driftstilskudd fra kommunene, hele 75,5 % av inntektene mot 73,5 % i Dette er behandlingsgebyr fra husholdningene. Inntektene er stabile og er en medvirkende årsak til at selvkostfondet fortsatt er positivt. I behandlingsgebyret inngår også en liten prosentandel næringsinntekter som kommunene får fra næringskunder som er med i innsamlingsordningen til kommunene. Dette vil det være slutt med f.o.m Næringsinntektene ble ca. 0,27 mill. kroner mindre enn budsjettert (-6,1 %). De største inntektspostene fra næring er blandet avfall med 2,8 mill. og forurensede masser med 0,23 mill. kroner. Ellers er det inntekter fra mottak av bildekk og farlig avfall. Salg av jord har tatt seg betydelig opp etter at vi nå står for salget selv og inntektene ble 0,54 mill. Driftsinntektene fra andre poster, salg av papp/papir, metall osv., ble totalt 0,8 mill. kroner mer enn budsjettert (12,3 %). Selv om mengden levert metall var det samme som året før, forhandlet vi oss frem til en bedre pris slik at inntektene ble økt med 0,13 mill. kr sammenlignet med Det ble en reduksjon i papirinntektene på 0,24 mill. kroner i forhold til året før og 0,38 mill. mindre enn budsjettert. Inntekter fra husholdningsplasten ble som budsjettert. I tillegg har vi fått inntekt på salg av gamle maskiner kr 0,65 mill. og refusjon lønnsutgifter på kr 0,162 mill. Driftskostnader: Sum driftskostnader ble ca. 0,32 mill. mindre enn budsjettert (0,66 %). Selv om driftskostnadene totalt viser et mindreforbruk, ble det noen poster som viser et overforbruk. Dette er blant annet lønnskostnader, vedlikehold av maskiner og poser for matavfall. Vi hadde (2,9 %) flere besøk på gjenvinningsstasjonen i Dette førte til at vi måtte leie inn flere folk til å betjene gjenvinningsstasjonen. Vi hadde også noe langtidsfravær i 2014 og måtte derfor leie inn ekstra mannskaper i perioder. Refunderte sykepenger må sees i sammenheng med denne budsjettposten, men mye av sykepengene vil ikke bli utbetalt før i I tillegg tok vi over glassinnsamlingen selv fra 1.10 då. Vi hadde også større utgifter til vedlikehold av anlegg og maskiner. De største enkeltkostnadene var rep. av mater og transportskrue til kompostanlegget på til sammen ca. 0,36 mill. Investeringer: Investeringene er utført i henhold til vedtatt budsjett og virksomhetsplan. Bygging av ny skolestue, nytt trafohus med omlegging av el-kabler, utvidelse av flislager, utskifting av beholder pga. elde, div. asfalteringsarbeider, støttemur for hageavfall ved komposten, ombygging av hovedtavle i administrasjonsbygg og rep. av pumpeledning for sigevann for å nevne noe. Årets investeringer utgjorde 15,05 mill. Finansiell risiko Selskapets virksomhet er regulert gjennom særlovgivning (IKS-loven). Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser. Eierkommunene utgjør også det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet. Driftstilskuddets andel av omsetningen pr utgjorde 75,5 % og andel næringsomsetning etter fordeling i selvkostregnskapet ble 8,6 %. Kredittrisikoen ansees derfor å være svært lav. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Prisene til eierkommunene er imidlertid basert på selvkostprinsippet. Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, men er avhengig av stabilitet i næringsinntekter. Næring: Fra og med regnskapsåret 2014 må vi skille ut næringsdelen som et eget skattepliktig objekt. Resultatregnskapet med balanse må derfor omarbeides i forhold til dette. Foreløpige beregninger viser et næringsoverskudd før skatt på kr

5 5 Styrets beretning Fortsatt drift Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap med tilhørende balanse, noter, samt denne beretning, fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og stillingen ved årsskiftet. Styret mener at selskapet, slik det drives, er gunstigs for husholdningene både økonomisk og miljømessig. I følge benchmarkingen er også innbyggerne meget godt fornøyd med selskapets aktiviteter. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og virksomheten i ØRAS vil bli videreført. Arbeidsmiljø Selskapet legger vekt på å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Kvalitets og internkontrollsystemet i ØRAS inngår i hele bedriften, og er gjenstand for årlig revisjon. Generelt oppfattes arbeidsmiljø i selskapet som godt, noe også arbeidsmiljøundersøkelsen viste. ØRAS har fokus på HMS arbeidet og er tilknyttet HMS- senteret for Øvre Romerike. Disse deltar på faste vernerunder og gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser. Det ble rapportert 2 mindre arbeidsuhell som ikke medførte sykefravær. Det totale sykefraværet var 7,55 % hvorav 4,55 % var langtidsfravær, mot henholdsvis 7,3 % i 2013 og 7,8 % i 2012 i langtidsfravær. Korttidsfraværet er lavt noe som er en indikasjon på at arbeidsmiljøet er godt. Likestilling Øras bestreber å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange kvinner som menn. Det var 23 ansatte fordelt på 21,25 årsverk ved årsskifte, av disse var 6 kvinner. Vi oppfordrer kvinner til å søke i mannsdominerte yrker. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hos oss hver torsdag. I tillegg har vi hatt en person på praksisplass/arbeidstrening, praksisplass for en elev fra videregående skole samt 2 stykker fra Kriminalomsorgen med samfunnsstraff. Vi prøver å legge til rette slik at planlagte og gjennomførte tiltak fremmer likestilling på de tre grunnlagene: kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Ytre miljø ØRAS er en miljøbedrift med ansvar for å ivareta det ytre miljø på lukt, gass, sigevann/grunnvann, forsøpling og støy. Virksomheten er underlagt lovverk og konsesjonsvilkår som selskapet opererer innenfor. ØRAS jobber kontinuerlig med forbedringer i et miljøperspektiv. Det er nå hyggelig å kunne meddele at luktproblemene på det nærmeste er eliminert. Tidligere analyser av diffuse utslipp gjennom toppdekket på deponiet viser at utslipp av metan er betydelig redusert. Det er i 2014 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet. Den fikk ØRAS fornyet utslippstillatelse av Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tillatelse til fortsatt drift av Miljøstasjon Dal Skog. Tillatelsen har ingen tidsbegrensning. Driften Vi har i løpet av året ikke hatt nevneverdig problemer med driften. OptiBag-, kompost og sigevannsanlegget har gått bra. Gassanlegget med fakling har gått tilfredsstillende. Biobrenselanlegget har hatt en del stopp som følge av rå flis. Pålegg i henhold til konsesjon er fulgt opp. ØRAS ble ISO og EMAS sertifisert i Revisjoner er fulgt opp i Gledelig er det også å kunne konstatere at materialgjenvinningsgraden fortsatt er høy. Gjennom Avfall Norges benchmarkingsprosjekt konkurrerte i år 28 regionale avfallsselskaper. Prosjektet gir ledelsen i selskapene en realistisk og balansert måling av sterke og svake sider i alle viktige dimensjoner. ØRAS kom meget godt ut i denne konkurransen og gjorde seg bemerket med å være blant landets to beste på miljøstandard samtidig som brukerundersøkelsen viste at folk er meget godt fornøyd og gebyret ligger langt under landsgjennomsnittet. Dette er helt i tråd med selskapsavtalens 3 hvor det står at ØRAS skal drive behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte.

6 6 Daglig leders beretning administrasjon / drift ØRAS per Pål Torneby daglig leder Arild Snekkerhaugen driftssjef Anita Rendalen personalkonsulent Kirsten E. Lundem kommunikasjonsrådgiver Gry Haug kundekonsulent Steinar Sannerhaugen fagarbeider Mari Sigvartsen fagarbeider m/fagbrev Arve Ødegården fagarbeider m/fagbrev Terje Johansen fagarbeider m/fagbrev Thomas Paulsen arbeidsleder m/fagbrev Gunnar Pedersen fagarbeider m/fagbrev Steffen Skjølås fagarbeider m/fagbrev Kjell Ivar Lorentsen fagarbeider m/fagbrev Per Ola Johansen fagarbeider Bjørn Ola Homble fagarbeider m/fagbrev Kim Godtland fagarbeider Knut Ellevold fagarbeider (50 %) Per Kopperud fagarbeider Stein V. Leidal fagarbeider ny fra Lise Buraas Jonassen fagarbeider ny fra Tommy Langaard fagarbeider ny fra Magali Barcia trainee fra Muisha R. Shekobe Balingene trainee fra Deltid Arild Kilde Faste vikarer Øyvind Dahlen Willy Kobbhaug Per Halvdan Walstad Bjarne Ottar Haug Rolf Asbjørn Lundgård Torje Westerdahl Harald Holter Sluttet i løpet av året: Marit Flintegård fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider styret (vara) Eidsvoll Toril K. Altenborn (Torstein Owe) Hurdal Trym Denvik, nestleder (May Britt Rognstad) Nannestad Kikki Berg (Raymond W. Schätzer) Ullensaker Johan Jørstad, leder (Ingfrid O. Tveit) Ansattes representant Arve Ødegården representantskapet (vara) (Mari Sigvartsen) Eidsvoll Bjørn Baadshaug (Jan Tore Gundersen) Knut Skotvedt (Mette Limbodal) Gunn Klokkerengen (Terje Teslo) Kristian Tønnesen (Hedvig Bjørnstad) Trine Fallet Ruud (John H. Retterås) Det har vært 7 styremøter i saker ble behandlet. Det er 2 kvinner i styret i ØRAS. Representantskapet har hatt 2 møter i av de 18 representantskapsmedlemmene er kvinner. Hurdal Runar Bålsrud (fra ) (Bente S. Ringen) Olaf Knai (Morten Skåningsrud) Jan Asle Ruud (Arne Solsrud) Nannestad Bjørn Ludvigsen Pers. vara (Arild Hemstad) Jan Haugerud Pers. vara (Grethe Slettemoen) Eline Oserud Pers. vara (Karl Arne Leivstad) Kirsti Mæland Pers. vara (Morten Soma) Ullensaker Ståle Lien Hansen (1. Håvard Nygård) Nina Ellingsen (2. Hans Jørgen Borgen) John Wilhelmsen Svein Larsen Anne-Grethe Borgen 1.(Kristin Stanger) Asbjørn Gundersen 2.(Svein Tore Olsen)

7 7 aktiviteter / tiltak utført i henhold til økonomi og handlingsplan Avfallsplan Alt er gjennomført i henhold til tiltak som er ført opp under ØRAS i Bygg/anlegg Ny skolestue, ny trafostasjon, omlegging av overvannsledning utenom renseanlegget, oppsetting av betongelementer rundt hageavfallslager, utvidelse av flistelt og nytt gjerde rundt renseanlegget. Forbrenning Restavfallet fra husholdningene og det meste av restavfallet fra gjenvinningsstasjonen ble sendt til forbrenning via Rekom til Åmotsfors i Sverige (121 km). Til sammen tonn. Ny kontrakt fra Plast Innsamling av plastemballasje fra husholdningene ble innført fra Totalt ble det samlet inn 934 tonn plast i Dette tilsvarer 13,4 kg pr. innbygger. Kun plastemballasje fra husholdningene utgjorde 9,67 kg pr. innbygger mot 10,08 i Anbud Nytt anbud på levering av restavfall til forbrenning, nytt anbud på levering av farlig avfall og nytt anbud på levering av EE - avfall. Vi tok over innsamling av glass og metallemballasje selv fra Returpunkter for glass og metall Ullensaker 13 stk. Eidsvoll 11 stk. Nannestad 9 stk. Hurdal 3 stk. ØRAS 1 stk. Til sammen 37 stk. Maskiner og utstyr Brukt lastebil, ny kassebil (utskifting), brukt hjullaster (utskifting), brukt kranflak til glass og metall, brukt sorteringsmaskin (utskifting). Utskifting av grønne dunker, 1838 stk. i forskjellige størrelser. Nedgravd avfallsdunk for glass og metall emballasje ved p-plass i Ormlia, Eidsvoll. ikke utført/ferdigstilt i henhold til økonomi og handlingsplan Asfaltering rundt sluk på rondellen, utvidelse av garderobekapasiteten med skille av ren og uren sone, nye brannhydranter og ny avfallsplan. utført annet Utvidelse av flistelt, infotavle i spiserom, overtatt glassinnsamlinga selv, nytt gjerde rundt renseanlegget, utskifting av kompressor til luftebassenget, ny avtale om levering av EE-avfall og skiftet førerterminal på vekta. Utredninger/rapporter og lignende Ny trafostasjon Miljørapport 2013 Div. risiko og sårbarhetsanalyser Åpning av ny skolestue

8 8 aktiviteter / tiltak utført annet Gjenvinningsstasjonen har levert inn avfall på gjenvinningsstasjonen. En økning på 2,9 % fra året før. Totalt ble det samlet inn 1705 tonn restavfall på gjenvinningsstasjonen. Dette er en nedgang på 1,4 % fra året før. Hvitevarer, EE - avfall og trevirke har hatt en betydelig økning. Det er til sammen 12,1 % som har betalt for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen mot 13,0 % året før. Mobil gjenvinningsstasjon Mobil gjenvinningsstasjon ble avholdt vår og høst i Hurdal. Besøkstallet på våren ble 345 mot 387 på høsten. I 2013 var besøkstallene 398 på våren og 306 på høsten. I 2012 kom det 327 besøkende på høsten. Kontroll av lass fra hytterenovasjon og næring Samtlige lass levert av renovatørene fra Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Eidsvoll, som hytterenovasjon, er blitt veid inn, sortert og kontrollert sammen med annet næringsavfall på vår sorteringsplate også i Vi har nå lagt om rutinene for notering av avvik mer i tråd med fylkesmannens anbefaling. Dvs. at vi nå kun setter avvik på levering av EE-avfall og farlig avfall. Det ble registrert 29 leveringer med avvik mot 67 året før. Disse ble også ilagt et sorteringsgebyr. Dette er en gledelig nedgang og et bevis på at gebyret har en oppdragende virkning. Kontroll av avfall levert på gjenvinningsstasjonen På bakgrunn av stor avvik i restavfallet (avfall til forbrenning etter sortering) med mye EE-avfall og farlig avfall ble det fra innført krav om at avfallet skulle leveres i gjennomsiktige sekker. Resultatet er at restavfallsleveranse ble redusert med 19 % første året. I 2012 ble restavfallsmengden redusert ytterligere med 14,6 %. I 2013 hadde vi en økning på 9,9 %, mens for 2014 ble det en nedgang på 1,4 % fra året før. Vi ligger fortsatt under mengden restavfall levert i 2011 selv om besøksmengden er økt med (27,4 %) de siste tre årene. I forhold til 2011 har vi redusert mengden med totalt 516 tonn de 3 siste årene. Kompost Vi har fra og med 2010 selv hatt hånd om produksjon og levering av kompostjord. Vi valgte å si opp avtalen med Norsk Vekstjord. I 2014 ble det fra anlegget vårt på Dal Skog produsert til sammen tonn hagejord mot 2463 tonn året før. Selv om vi har hatt en produksjonsnedgang, har inntektene økt med over kroner. Kvaliteten er god, og tilbakemeldinger fra brukerne har vært positiv. Informasjon 2014 ble selveste «kampanjeåret». Vi deltok i Miljøfarlig avfall Kampanjen med høyt-hår innslag, og fikk hjelp av elever fra Jessheim Vg. skole og fra kulturskolen i Nannestad. Kampanjefilmen ble også vist på kino sammen med våre øvrige filmer. Videre produserte vi 3 filmer hvorav 2 reklamefilmer for kino og 1 informasjonsfilm. Også i 2014 kjørte vi kinovisning hele året på Ullensaker kino, med assorterte filmer. Vi hadde 6 redaksjonelle omtaler, 10 artikler/ pressemeldinger, 3 kommentarer og 2 notiser i lokalpressen og på nett. I tillegg har vi kjørt annonsering i RB og kampanjestriper på nett. Videre kjørte vi med annonser i NM Avisen, magasinet Bo,Bygg og Bolig, Der-du-bor, Det skjer (Hagelaget), DAL IL medlemsavis, pro- Avvik Funn av ammunisjon Brukt sorteringsmaskin Miljøfarlig avfall - Kampanjen 2014 ( ) gramblad for konserter og i GLIMT (lokalmagasin for Jessheim). Første lørdagsåpent, 5.april, markerte vi med å dele ut parkeringslappholdere til alle kunder. Vi har ellers vært synlige i det offentlige rom med høyt-hår stand, hagefest i Eidsvoll og «toalettets dag»-stand. Sistnevnte sammen med Ullensaker kommune. Skoleprosjektet for sesongen 2014/2015 startet i ny skolestue, og totalt hadde vi besøk av 2008 elever og lærere fra samlige barne- U-skoler. Dette er rekord. Vi hadde 4 vinnere i returkartonglotteriet; 2 fra Eidsvoll, 1 fra Nannestad og 1 fra Ullensaker. Det ble sendt ut to trykksaker som fulldistribusjon. Dette var vår/sommer/høstguide og Avfallskalender ØRAS passerte 1300 likere på Facebook, og har 96 følgere på Twitter. Bruk av sosiale medier har gitt oss god viral effekt på deling av nyttig informasjon. Konferanser Representanter fra styret og ansatte deltok på Avfall Norges avfallskonferanse i Trondheim mai.

9 9 miljø miljø arbeidsmiljø HMS/IA Inkluderende arbeidsliv ØRAS er en IA-bedrift og følger opp dette både forebyggende og ved oppfølging av arbeidstakere når sykefravær inntreffer. Det arbeides etter en årlig handlingsplan med HMSsenteret inkludert vaksineringsprogram for ansatte. Som IA-bedrift arbeides det etter en handlingsplan som er oversendt NAV. Det er gjennomført en vernerunder. Det ble ikke funnet noe å sette fingeren på den ene runden som ble gått. Opplæring Opplæringsplanen fro 2014 har blitt gjennomført med deltakelse i fagseminar/kurs på en rekke felt, hjertestarter-/ førstehjelpskurs, varme arbeider, WMS kurs, Traverskran, sikkerhetskurs i tyngre håndverktøy, 35 timers transportkurs, driftsoperatørkurs OptiBag, årsoppgjørskurs, arkivkurs, drift av deponi, E-faktura og truckførerkurs. Sykefravær Sykefraværet i 2014 har totalt vært 7,55 % mot 10,43 % i Langtidsfraværet er relatert i hovedsak til slitasjeskader. Korttidsfraværet er på 3,01 % noe som indikerer at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Skader / uhell Det har vært to uhell med personskade av moderat karakter. Det var ingen som førte til sykmelding eller fravær. Personal Det er en stabil personalsituasjon. Det er avholdt 4 personalmøter. Det ble gjennomført en personaltur til Praha med oppfølging etter løftprosjektet. I tillegg ble det avholdt et enkelt julebordet på ØRAS. Fagarbeider Marit Flintegård sluttet den 31.mars. Stein V. Leidal ble ansatt som fagarbeider fra 12. mai, Lise- Buraas Jonassen som fagarbeider 1. august, Tommy Langaard som fagarbeider 1. oktober, Magali Barcia som trainee fra 17.2 til 15.8 og Muisha Rodring Shekobe Balingene som trainee fra 15.8 til Likestilling pga. kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne ØRAS bestreber seg etter å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange av hvert kjønn. Det var 23 ansatte fordelt på 21,25 årsverk ved årsskifte, av disse var 6 kvinner. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hver torsdag. I tillegg har vi hatt 1 person på praksisplass/arbeidstrening, praksisplass for en elev fra videregående skole samt 2 stykker fra Kriminalomsorgen med samfunnsstraff. Samarbeid Det har vært jevnlige møter med renovasjonsansvarlige i kommunene. Tradisjonen tro ble det arrangert julemøte med alle renovatørene. Vi har holdt flere informasjonsmøter bl.a. for alle kommunestyrene vedr. ny selskapsavtale, renovasjonsselskapet IØR, KIL kommune i Sverige, Avfallsforum Midt-Norge samt Avfallsforum Oslo og Akershus. Personaltur til Praha Kurs i varme arbeider Besøk fra KIL kommune

10 10 miljø ytre miljø (Det er utarbeidet egen miljørapport som beskriver status og nødvendige tiltak) Lukt Vi har vært lite plaget med lukt i Det er registrert 6 skriftlige klager (sms) mot 14 i Vi har en god dialog med naboene og har igangsatt tiltak for å redusere luktplagene. Det er også laget en egen risiko og sårbarhetsanalyse for luktutslipp i 2014 etter pålegg fra fylkesmann. Kontroll fra fylkesmann vedr. lukt Revisjon fra fylkesmann på sigevann og gass Gass Det er produsert Nm3 gass i 2014 mot Nm3 året før. Gjennomsnittlig metaninnhold lå på 37,2 % (24,7 % i 2013). All gassen ble faklet. Vi valgte å redusere utsug av gassmengder for å høyne metaninnhold. Forbrenningen ble derved bedre. Vi vurderer nå muligheten av å utnytte gassen til strømproduksjon. Sigevann / grunnvann Prøvene er tatt i samarbeid med Dr.scient Bjørn Berg, og analysert av AnalyCen. Resultatene fra disse målingene blir lagt frem i miljørapporten som B. Berg utarbeider for anlegget. Det har totalt gått m3 sigevann gjennom renseanlegget i Dette er ca m3 mer enn året før. Nedbøren var på mm. Etter utbedring av anlegget i 2007 har renseeffekten totalt sett vært meget tilfredsstillende. Spesielt med hensyn på å fjerne organisk stoff. Den hydrauliske belastningen er tilnærmet lik kapasiteten. Biobrenselanlegget / energiforbruk. Det er produsert 1 284,3 megawattimer (MWh) av flis til oppvarming. Strømforbruket ble totalt kwh. I 2013 var strømforbruket kwh og i kwh. Flygeavfall / forsøpling Søppel er plukket vår og høst i og rundt Miljøstasjon Dal Skog og langs hovedinnfartsveiene, i tillegg til ukentlig plukking langs veien inn til MDS. Støy Det er ikke registrert klager på støy. Brukt kranflak til glass og metallemballasje august 2014 miljøstandard driftseffektivitet 1,0 0,7 0,4 0,1 systemeffektivitet Avvik Mindre og alvorlige avvik Det er registrert 30 mer eller mindre alvorlige avvik i Dette er i tillegg til luktproblemer og feilsortert søppel levert på sorteringsplata. Disse er dokumentert og arkivert i avvikspermen i IK systemet. Avvikene blir også kommentert i Miljørapporten. arbeidsmiljø 0,2 gebyrnivå Kritiske avvik Ingen tjenestestandard kundetilfredshet* Forklaring av figuren: 1,0 er høyest skår (ytterst) og 0 er lavest skår (blå sirkel i midten) Rød linje = ØRAS sin skår for året 2013 Blå linje = Gjennomsnittet av deltakerne i RBM 2014 basert på året 2013 Grå, stiplet linje angir ØRAS sin skår for året 2011 Benchmarking 2013/2014

11 11 avfallsmengder Husholdningsavfall Næringsavfall Slam og ristgods Forurensede masse Dekkmasser Total avfallsmengde Det er totalt levert 2,6 % mindre avfall/masser til Miljøstasjon Dal Skog i 2014 i forhold til Vi har tatt imot mindre næringsavfall i 2014, 55,9 % mindre enn i Vi har også tatt i mot mindre forurensede masser 56 %. Totalt ble det tatt imot 172,9 tonn. Mengde husholdningsavfall har økt med bare 0,4 %, mens befolkningsveksten har vært på 2,4 %. Det ble levert 10,3 % mindre slam og ristegods i Den største nedgangen er ristgods fra kommunale renseanlegg , , , , , , , Totalt gjenv. H.avfall Gjenvinning av husholdningsavfall Gjenvinningsprosenten for husholdningsavfall for 2014 er 99,0 %, 0,4 % bedre enn året før. Dette er i tråd med avfallsplan og meget gledelig. Vesentlig mer av avfallet som er levert inn på Miljøstasjon Dal Skog er sortert ut for gjenvinning. Vi hadde en økning av restavfall fra husholdninger til deponi på 16,3 %. Totalt ble det kjørt 278 tonn husholdningsavfall på deponiet. Dette er isolasjon, glassruter, keramikk og andre ikke brennbare avfallstyper , , , , , , , , , Restavfall inkl. matavfall Papir Plast Henteordning (avfallsbeholdere med grått og grønt lokk) Totalt har avfall fra henteordningen gått opp med 0,5 %. Matavfallsmengden innsamlet i ØRAS viser en nedgang på 6,4 %, mens restavfallsmengden har økt med 2,8 %. Dette er noe vi bør undersøke nærmere ved blant annet plukkanalyse. Det er ikke noe som tyder på at husholdningene kaster mindre mat nå enn før, men vi har registrert at renovatørene klemmer sammen lassene mer enn før og dette gjør det vanskeligere å skille ut de grønne posene. Papirmengden sortert ut viser en liten oppgang på 0,7 %. Vi mener at potensialet for innhenting av mer papir ligger i å tilby abonnentene større beholdere uten tillegg i pris slik de gjør i kommunene Nannestad og Eidsvoll og i kommunene på Nedre Romerike. Det er fortsatt en del papir i restavfallet.

12 12 avfallsmengder Bringeordning returpunkt Det er samlet inn 4,8 % mindre glass og metallemballasje på returpunktene i 2014 enn i Totalt gir dette 12,7 kg (gjenvinningsstasjon på Dal inkludert ) pr. innbygger. I tillegg er det levert 5,3 kg pr innbygger i tekstiler. Tidligere var det innleide firmaer som samlet inn glass og metallemballasje og fraktet dette bort til gjenvinning. I tillegg var det en omlastning av glasset hos Roaf. Tidligere tall er derfor noe usikre og det er derfor ikke sikkert at mengden har gått ned ,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100, Glass /metallembalasje Brukte tekstiler Gjenvinningsstasjon Det ble registrert leveringer på Miljøstasjon Dal Skog i 2014, dvs. en økning på 2,9 % fra året før. Restavfallsmengden er redusert 1,4 % mens totalmengden er økt med 3,9 %. Vi har utsortering av 4 plastfraksjoner: folie, flasker/ kanner/brett, hardplast og plastemballasje. Alle typene går til materialgjenvinning. Totalt er det samlet inn 354,24 tonn med plast på gjenvinningsstasjonen. Dette er over 41 tonn mer enn året før. Vi har begynte å samle inn hvit EPS (isopor) fra og med Totalt ble det samlet inn 15,3 tonn i Mengde metall ble omtrent som året før mens papp og papir ble redusert med 3,3 %. EE-avfall viser en økning på 12,1 % fra året før. Farlig avfall er økt med 4,4 %. Det meste av dette skyldes vinduer med klorparafiner, bilbatterier, maling og impregnerte trevirke. avfall i dag = ressurs i morgen

13 13 avfall levert til ØRAS, mengder i tonn AVFALL I KG PR. INNBYGGER I ØRAS-KOMMUNENE I 2014 TOTALT SAMLET 448,5 KG / GJENVINNINGSPROSENT 99,0 % 4,0 34,3 151,2 65,7 12,6 5,3 22,6 56,3 54,3 2,4 12,2 13,4 13,4 0,9 Matavfall Papir/returkartong Glass-/metallemballasje Brukte tekstiler Metall El-avfall + hvitevarer Plast Farlig avfall/batteri/spillolje/impregn. Dekk Gips Hageavfall Trevirke Restavfall til gjenvinning Restavfall til deponi

14 14 avfall levert til ØRAS, mengder i tonn

15 ...vår Controller 15

16 16 Johan Jørstad (sign) Trym Denvik (sign) Kikki Berg (sign) Styreleder Nestleder Styremedlem Toril Altenborn (sign) Styremedlem Mari Sigvartsen Varamedlem

17 17 NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og NRS 7 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Driftsinntekter og periodisering av kostnader Det er foretatt avgrensning av inntekter og kostnader som skal henføres til senere regnskapsperioder. Inntekter og kostnader som er påløpt ved årets utgang er hensyntatt i regnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmiler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for tap. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Pensjoner Det legges til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/under-dekning i pensjonsordningen som tilsvarer NRS 6 utover noteopplysninger relatert til pensjonsforpliktelser. Årets pensjonskostnad tilsvarer derfor årlig premiebeløp til offentlig tjenestepensjonsordning i KLP. Det beregnes og betales arbeidsgiveravgift av innbetalt premie til pensjonsordningen. 2 Ansatte, lønnskostnader, ytelser daglig leder og styre Lønninger m.m Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Lønn Pensjon Andre godtgjørelser Daglig leder Styrets leder Styremedlemmer Selskapet har 22 fast ansatte ved årets utgang. Honorar til revisjon er kostnadsført med NOK for revisjon og NOK annen bistand.

18 18 noter 3 Varige driftsmidler 2014 Årets investeringer, er sammensatt av årets investeringer samt overføring av skolestue fra investeringsbudsjett 2013 Investeringene er finansiert ved låneopptak i 2014, samt tidligere års lånopptak i forbindelse med prosjekt skolestue. For prosjekter som har oppstart året før eller ferdigstilles påfølgende regnskapsår vil det oppstå avvik mellom investeringsbudsjett og virkelig investering. 4 Langsiktig gjeld forfall >5år Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Total Lånegjelden er sikret med kommunale garantier. Neste års avdrag NOK på langsiktig gjeld er avsatt i balansen som kortsiktig gjeld. Totalt NOK forfaller senere enn 5 år.

19 19 noter 5 Bankinnskudd Håndkasser Bankinnskudd Sum Bundne bankinnskudd skattetrekk utgjør pr i år NOK , i fjor pr NOK Etterbruksfond utgjør pr NOK , i fjor NOK Selskapet har et obligasjonsfond som er vurdert etter RL 5-8 regel for små foretak. Selskapet har i balansen benyttet virkelig verdi NOK Obligasjonsfondets anskaffelseskost er NOK og periodens resultatførte verdiøkning er NOK Egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital Tilført fra årets resultat Disponeres mot egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital, næring Egenkapital Annen egenkapital er relatert til overskudd i perioden I denne perioden ble egenkapital benyttet til investeringer i samsvar med vedtektene for selskapet. Fra og med 2014 vil selskapets næringsdel være skattepliktig. Egenkapital næringsdel ved utgangen av 2014 er spesifisert som andel av selskapets totale egenkapital. 7 Eierkommuner og eierandeler. Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede forpliktelser i forhold til folketallet pr foregående år i henhold til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Kommunenes eierandel er fordelt tilsvarende. Driftstilskudd mellom eierkommunene og ØRAS er definert som transaksjoner mellom nærstående parter. I tillegg forekommer mindre transaksjoner på tjenestenivå mellom eierkommunene og ØRAS. Kommune Eierandel Transaksjoner Eidsvoll 32,6 % Hurdal 3,9 % Nannestad 16,7 % Ullensaker 46,8 %

20 20 noter Noter fortsetter 8 Pensjonsforpliktelser. SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Resultatført estimatendring/-avvik 0 0 Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad, inkl arb.g.avgift Resultatført tap/gevinst Resultatført planendring Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT BESTE ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl aga Balanseført nto forpl./(midler) etter arb.g.avg AVSTEMMING Balanseført nto forpliktelser/(midler) IB inkl. aga Netto pensjonskostnad inkl. aga og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm, aga) Balanseført nto forpliktelser/(midler) UB inkl. aga ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,75 % 3,75 % Pensjonsregulering 1,73 % 2,72 % Forventet avkastning 3,20 % 4,40 % MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner 7 7 Gj.snitts pensjonsgrunnlag Gj.snitts alder, aktive 46,88 48,26 Gj.snitts tjenestetid, aktive 7,94 8,36 Sats for arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1%

21 21 Noter fortsetter 9. Selvkostregnskap. Selskapet benytter selvkostregnskap til å utarbeide oversikt over husholdningenes andel av virksomheten. Selvkostregnskapet har utgangspunkt i fordelingsnøkler, beregnet etter faktisk innveid avfall ved miljøstasjonen. Selvkostregnskap: Sum inntekter Sum kostnader før kalkulatoriske kostnader Avskrivninger Kalkulatoriske renter Sum kalkulatoriske kostnader Avsatt til etterbruksfond Sum kostnader etter kalkulatoriske kostnader Andel avskrivning/renter næringsavfall Overskudd(-)/underskudd(+) Finansiell dekningsgrad 98 % 98 % Selvkostfond: Rente, 5 år SWAP (fra 2014) 2,68 % 2,63 % IB selvkostfond Overskudd(-)/underskudd(+) Sum før tillagt rente Renter (gjennomsnittlig) UB selvkostfond

22 22 Noter fortsetter 10 Næringsregnskap. Selskapets andel av avfall levert fra næringsdrivende er fra og med 2014 definert som skattepliktig virksomhet. Selskapet benytter fordelingsregnskap til å utarbeide skille mellom husholdning- og næringsandel av virksomheten. Fordelingsregnskapet tar utgangspunkt i fordelingsnøkler. Beregningsgrunnlag for fordelingsnøkler er sammensatt av ressursinnsats knyttet til aktivitet og fordeling etter faktisk innveid avfall til selskapet. Selskapet utarbeider et næringsregnskap som grunnlag for innsending av selvangivelse og ligningsdokumenter. Skatteregnskap er satt opp i samsvar med innlevert næringsoppgave for selskapet. Oppstartsår med betydelig midlertidig forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier på driftsmidler medfører stort fremførbart underskudd næringsvirksomhet Driftsinntekter Ordinære avskrivninger Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Kundefordringer. Kundefordringer er NOK hvorav NOK er eldre enn 30 dager. Tap kundefordringer i 2014 på NOK 0.

23 23

24 24

25 25 Miljøstasjon Dal Skog 2054 Mogreina Telefon: Telefaks: Printet på papir produsert av innsamlet drikkekartong

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2013 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2012 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2011 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK SAK 20/2014 BUDSJETT 2015, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK INNSTILLING: 1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2015 med et samlet låneopptak på

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer