innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11"

Transkript

1 årsberetning 2014

2 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap 15 balanse 16 noter til regnskapet 17 næringsregnskap 22 revisors beretning 23

3 3 Styrets beretning Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker. Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til Forurensingslovens 29, 30 1.ledd, 31 og 33 å drive behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte Selskapet forestår avfallsbehandling på vegne av eierkommunene med innbyggere (pr 1/7-14) og abonnenter. Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS` avfallsanlegg, hvor det også er etablert en gjenvinningsstasjon og en rekke anlegg for miljøriktig avfallsbehandling. I tillegg driftes 37 returpunkter og det er utvidet åpningstid på Dal Skog torsdager og på tirsdager og lørdager i sommerhalvåret. Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr (normal ordning) vektet i ØRAS kommunene var på kr. 2442,- inkl. mva. i Dette er en økning på 2,1 % fra 2013, og fortsatt langt under landsgjennomsnittet. Visjon Miljøriktig behandling innenfor økonomiske forsvarlige rammer Slagord Avfall på rett veg Våre verdier Økonomisk Raus Ambisiøs Synlig

4 4 Styrets beretning Økonomi Årsregnskapet Regnskapet kan gjøres opp med et regnskapsmessig underskudd på kr Dette er 1,73 mill. bedre enn budsjettert. Totale driftsinntekter for 2014 ble kr , mens driftskostnadene ble kr Selvkostfondet sto ved årsskiftet i kr Inntektene økte mer enn forventet, men dette har også ført til økte driftskostnader. Vi har allikevel klart å holde oss innenfor totalbudsjettet for driftskostnadene som viser et mindreforbruk på kr I henhold til vedtatt budsjett for 2014, er det ikke avsatt midler til etterbruksfond. Likviditeten i selskapet er god, se tabell Driftsinntekter: Driftsinntektene ble ca. 1,18 mill. kroner mer enn budsjettert (2,4 %). Den største inntektsposten kommer som driftstilskudd fra kommunene, hele 75,5 % av inntektene mot 73,5 % i Dette er behandlingsgebyr fra husholdningene. Inntektene er stabile og er en medvirkende årsak til at selvkostfondet fortsatt er positivt. I behandlingsgebyret inngår også en liten prosentandel næringsinntekter som kommunene får fra næringskunder som er med i innsamlingsordningen til kommunene. Dette vil det være slutt med f.o.m Næringsinntektene ble ca. 0,27 mill. kroner mindre enn budsjettert (-6,1 %). De største inntektspostene fra næring er blandet avfall med 2,8 mill. og forurensede masser med 0,23 mill. kroner. Ellers er det inntekter fra mottak av bildekk og farlig avfall. Salg av jord har tatt seg betydelig opp etter at vi nå står for salget selv og inntektene ble 0,54 mill. Driftsinntektene fra andre poster, salg av papp/papir, metall osv., ble totalt 0,8 mill. kroner mer enn budsjettert (12,3 %). Selv om mengden levert metall var det samme som året før, forhandlet vi oss frem til en bedre pris slik at inntektene ble økt med 0,13 mill. kr sammenlignet med Det ble en reduksjon i papirinntektene på 0,24 mill. kroner i forhold til året før og 0,38 mill. mindre enn budsjettert. Inntekter fra husholdningsplasten ble som budsjettert. I tillegg har vi fått inntekt på salg av gamle maskiner kr 0,65 mill. og refusjon lønnsutgifter på kr 0,162 mill. Driftskostnader: Sum driftskostnader ble ca. 0,32 mill. mindre enn budsjettert (0,66 %). Selv om driftskostnadene totalt viser et mindreforbruk, ble det noen poster som viser et overforbruk. Dette er blant annet lønnskostnader, vedlikehold av maskiner og poser for matavfall. Vi hadde (2,9 %) flere besøk på gjenvinningsstasjonen i Dette førte til at vi måtte leie inn flere folk til å betjene gjenvinningsstasjonen. Vi hadde også noe langtidsfravær i 2014 og måtte derfor leie inn ekstra mannskaper i perioder. Refunderte sykepenger må sees i sammenheng med denne budsjettposten, men mye av sykepengene vil ikke bli utbetalt før i I tillegg tok vi over glassinnsamlingen selv fra 1.10 då. Vi hadde også større utgifter til vedlikehold av anlegg og maskiner. De største enkeltkostnadene var rep. av mater og transportskrue til kompostanlegget på til sammen ca. 0,36 mill. Investeringer: Investeringene er utført i henhold til vedtatt budsjett og virksomhetsplan. Bygging av ny skolestue, nytt trafohus med omlegging av el-kabler, utvidelse av flislager, utskifting av beholder pga. elde, div. asfalteringsarbeider, støttemur for hageavfall ved komposten, ombygging av hovedtavle i administrasjonsbygg og rep. av pumpeledning for sigevann for å nevne noe. Årets investeringer utgjorde 15,05 mill. Finansiell risiko Selskapets virksomhet er regulert gjennom særlovgivning (IKS-loven). Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser. Eierkommunene utgjør også det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet. Driftstilskuddets andel av omsetningen pr utgjorde 75,5 % og andel næringsomsetning etter fordeling i selvkostregnskapet ble 8,6 %. Kredittrisikoen ansees derfor å være svært lav. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Prisene til eierkommunene er imidlertid basert på selvkostprinsippet. Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, men er avhengig av stabilitet i næringsinntekter. Næring: Fra og med regnskapsåret 2014 må vi skille ut næringsdelen som et eget skattepliktig objekt. Resultatregnskapet med balanse må derfor omarbeides i forhold til dette. Foreløpige beregninger viser et næringsoverskudd før skatt på kr

5 5 Styrets beretning Fortsatt drift Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap med tilhørende balanse, noter, samt denne beretning, fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og stillingen ved årsskiftet. Styret mener at selskapet, slik det drives, er gunstigs for husholdningene både økonomisk og miljømessig. I følge benchmarkingen er også innbyggerne meget godt fornøyd med selskapets aktiviteter. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og virksomheten i ØRAS vil bli videreført. Arbeidsmiljø Selskapet legger vekt på å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Kvalitets og internkontrollsystemet i ØRAS inngår i hele bedriften, og er gjenstand for årlig revisjon. Generelt oppfattes arbeidsmiljø i selskapet som godt, noe også arbeidsmiljøundersøkelsen viste. ØRAS har fokus på HMS arbeidet og er tilknyttet HMS- senteret for Øvre Romerike. Disse deltar på faste vernerunder og gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser. Det ble rapportert 2 mindre arbeidsuhell som ikke medførte sykefravær. Det totale sykefraværet var 7,55 % hvorav 4,55 % var langtidsfravær, mot henholdsvis 7,3 % i 2013 og 7,8 % i 2012 i langtidsfravær. Korttidsfraværet er lavt noe som er en indikasjon på at arbeidsmiljøet er godt. Likestilling Øras bestreber å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange kvinner som menn. Det var 23 ansatte fordelt på 21,25 årsverk ved årsskifte, av disse var 6 kvinner. Vi oppfordrer kvinner til å søke i mannsdominerte yrker. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hos oss hver torsdag. I tillegg har vi hatt en person på praksisplass/arbeidstrening, praksisplass for en elev fra videregående skole samt 2 stykker fra Kriminalomsorgen med samfunnsstraff. Vi prøver å legge til rette slik at planlagte og gjennomførte tiltak fremmer likestilling på de tre grunnlagene: kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Ytre miljø ØRAS er en miljøbedrift med ansvar for å ivareta det ytre miljø på lukt, gass, sigevann/grunnvann, forsøpling og støy. Virksomheten er underlagt lovverk og konsesjonsvilkår som selskapet opererer innenfor. ØRAS jobber kontinuerlig med forbedringer i et miljøperspektiv. Det er nå hyggelig å kunne meddele at luktproblemene på det nærmeste er eliminert. Tidligere analyser av diffuse utslipp gjennom toppdekket på deponiet viser at utslipp av metan er betydelig redusert. Det er i 2014 ikke rapportert om hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet. Den fikk ØRAS fornyet utslippstillatelse av Fylkesmannen i Oslo og Akershus med tillatelse til fortsatt drift av Miljøstasjon Dal Skog. Tillatelsen har ingen tidsbegrensning. Driften Vi har i løpet av året ikke hatt nevneverdig problemer med driften. OptiBag-, kompost og sigevannsanlegget har gått bra. Gassanlegget med fakling har gått tilfredsstillende. Biobrenselanlegget har hatt en del stopp som følge av rå flis. Pålegg i henhold til konsesjon er fulgt opp. ØRAS ble ISO og EMAS sertifisert i Revisjoner er fulgt opp i Gledelig er det også å kunne konstatere at materialgjenvinningsgraden fortsatt er høy. Gjennom Avfall Norges benchmarkingsprosjekt konkurrerte i år 28 regionale avfallsselskaper. Prosjektet gir ledelsen i selskapene en realistisk og balansert måling av sterke og svake sider i alle viktige dimensjoner. ØRAS kom meget godt ut i denne konkurransen og gjorde seg bemerket med å være blant landets to beste på miljøstandard samtidig som brukerundersøkelsen viste at folk er meget godt fornøyd og gebyret ligger langt under landsgjennomsnittet. Dette er helt i tråd med selskapsavtalens 3 hvor det står at ØRAS skal drive behandling av husholdningsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte.

6 6 Daglig leders beretning administrasjon / drift ØRAS per Pål Torneby daglig leder Arild Snekkerhaugen driftssjef Anita Rendalen personalkonsulent Kirsten E. Lundem kommunikasjonsrådgiver Gry Haug kundekonsulent Steinar Sannerhaugen fagarbeider Mari Sigvartsen fagarbeider m/fagbrev Arve Ødegården fagarbeider m/fagbrev Terje Johansen fagarbeider m/fagbrev Thomas Paulsen arbeidsleder m/fagbrev Gunnar Pedersen fagarbeider m/fagbrev Steffen Skjølås fagarbeider m/fagbrev Kjell Ivar Lorentsen fagarbeider m/fagbrev Per Ola Johansen fagarbeider Bjørn Ola Homble fagarbeider m/fagbrev Kim Godtland fagarbeider Knut Ellevold fagarbeider (50 %) Per Kopperud fagarbeider Stein V. Leidal fagarbeider ny fra Lise Buraas Jonassen fagarbeider ny fra Tommy Langaard fagarbeider ny fra Magali Barcia trainee fra Muisha R. Shekobe Balingene trainee fra Deltid Arild Kilde Faste vikarer Øyvind Dahlen Willy Kobbhaug Per Halvdan Walstad Bjarne Ottar Haug Rolf Asbjørn Lundgård Torje Westerdahl Harald Holter Sluttet i løpet av året: Marit Flintegård fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider fagarbeider styret (vara) Eidsvoll Toril K. Altenborn (Torstein Owe) Hurdal Trym Denvik, nestleder (May Britt Rognstad) Nannestad Kikki Berg (Raymond W. Schätzer) Ullensaker Johan Jørstad, leder (Ingfrid O. Tveit) Ansattes representant Arve Ødegården representantskapet (vara) (Mari Sigvartsen) Eidsvoll Bjørn Baadshaug (Jan Tore Gundersen) Knut Skotvedt (Mette Limbodal) Gunn Klokkerengen (Terje Teslo) Kristian Tønnesen (Hedvig Bjørnstad) Trine Fallet Ruud (John H. Retterås) Det har vært 7 styremøter i saker ble behandlet. Det er 2 kvinner i styret i ØRAS. Representantskapet har hatt 2 møter i av de 18 representantskapsmedlemmene er kvinner. Hurdal Runar Bålsrud (fra ) (Bente S. Ringen) Olaf Knai (Morten Skåningsrud) Jan Asle Ruud (Arne Solsrud) Nannestad Bjørn Ludvigsen Pers. vara (Arild Hemstad) Jan Haugerud Pers. vara (Grethe Slettemoen) Eline Oserud Pers. vara (Karl Arne Leivstad) Kirsti Mæland Pers. vara (Morten Soma) Ullensaker Ståle Lien Hansen (1. Håvard Nygård) Nina Ellingsen (2. Hans Jørgen Borgen) John Wilhelmsen Svein Larsen Anne-Grethe Borgen 1.(Kristin Stanger) Asbjørn Gundersen 2.(Svein Tore Olsen)

7 7 aktiviteter / tiltak utført i henhold til økonomi og handlingsplan Avfallsplan Alt er gjennomført i henhold til tiltak som er ført opp under ØRAS i Bygg/anlegg Ny skolestue, ny trafostasjon, omlegging av overvannsledning utenom renseanlegget, oppsetting av betongelementer rundt hageavfallslager, utvidelse av flistelt og nytt gjerde rundt renseanlegget. Forbrenning Restavfallet fra husholdningene og det meste av restavfallet fra gjenvinningsstasjonen ble sendt til forbrenning via Rekom til Åmotsfors i Sverige (121 km). Til sammen tonn. Ny kontrakt fra Plast Innsamling av plastemballasje fra husholdningene ble innført fra Totalt ble det samlet inn 934 tonn plast i Dette tilsvarer 13,4 kg pr. innbygger. Kun plastemballasje fra husholdningene utgjorde 9,67 kg pr. innbygger mot 10,08 i Anbud Nytt anbud på levering av restavfall til forbrenning, nytt anbud på levering av farlig avfall og nytt anbud på levering av EE - avfall. Vi tok over innsamling av glass og metallemballasje selv fra Returpunkter for glass og metall Ullensaker 13 stk. Eidsvoll 11 stk. Nannestad 9 stk. Hurdal 3 stk. ØRAS 1 stk. Til sammen 37 stk. Maskiner og utstyr Brukt lastebil, ny kassebil (utskifting), brukt hjullaster (utskifting), brukt kranflak til glass og metall, brukt sorteringsmaskin (utskifting). Utskifting av grønne dunker, 1838 stk. i forskjellige størrelser. Nedgravd avfallsdunk for glass og metall emballasje ved p-plass i Ormlia, Eidsvoll. ikke utført/ferdigstilt i henhold til økonomi og handlingsplan Asfaltering rundt sluk på rondellen, utvidelse av garderobekapasiteten med skille av ren og uren sone, nye brannhydranter og ny avfallsplan. utført annet Utvidelse av flistelt, infotavle i spiserom, overtatt glassinnsamlinga selv, nytt gjerde rundt renseanlegget, utskifting av kompressor til luftebassenget, ny avtale om levering av EE-avfall og skiftet førerterminal på vekta. Utredninger/rapporter og lignende Ny trafostasjon Miljørapport 2013 Div. risiko og sårbarhetsanalyser Åpning av ny skolestue

8 8 aktiviteter / tiltak utført annet Gjenvinningsstasjonen har levert inn avfall på gjenvinningsstasjonen. En økning på 2,9 % fra året før. Totalt ble det samlet inn 1705 tonn restavfall på gjenvinningsstasjonen. Dette er en nedgang på 1,4 % fra året før. Hvitevarer, EE - avfall og trevirke har hatt en betydelig økning. Det er til sammen 12,1 % som har betalt for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen mot 13,0 % året før. Mobil gjenvinningsstasjon Mobil gjenvinningsstasjon ble avholdt vår og høst i Hurdal. Besøkstallet på våren ble 345 mot 387 på høsten. I 2013 var besøkstallene 398 på våren og 306 på høsten. I 2012 kom det 327 besøkende på høsten. Kontroll av lass fra hytterenovasjon og næring Samtlige lass levert av renovatørene fra Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Eidsvoll, som hytterenovasjon, er blitt veid inn, sortert og kontrollert sammen med annet næringsavfall på vår sorteringsplate også i Vi har nå lagt om rutinene for notering av avvik mer i tråd med fylkesmannens anbefaling. Dvs. at vi nå kun setter avvik på levering av EE-avfall og farlig avfall. Det ble registrert 29 leveringer med avvik mot 67 året før. Disse ble også ilagt et sorteringsgebyr. Dette er en gledelig nedgang og et bevis på at gebyret har en oppdragende virkning. Kontroll av avfall levert på gjenvinningsstasjonen På bakgrunn av stor avvik i restavfallet (avfall til forbrenning etter sortering) med mye EE-avfall og farlig avfall ble det fra innført krav om at avfallet skulle leveres i gjennomsiktige sekker. Resultatet er at restavfallsleveranse ble redusert med 19 % første året. I 2012 ble restavfallsmengden redusert ytterligere med 14,6 %. I 2013 hadde vi en økning på 9,9 %, mens for 2014 ble det en nedgang på 1,4 % fra året før. Vi ligger fortsatt under mengden restavfall levert i 2011 selv om besøksmengden er økt med (27,4 %) de siste tre årene. I forhold til 2011 har vi redusert mengden med totalt 516 tonn de 3 siste årene. Kompost Vi har fra og med 2010 selv hatt hånd om produksjon og levering av kompostjord. Vi valgte å si opp avtalen med Norsk Vekstjord. I 2014 ble det fra anlegget vårt på Dal Skog produsert til sammen tonn hagejord mot 2463 tonn året før. Selv om vi har hatt en produksjonsnedgang, har inntektene økt med over kroner. Kvaliteten er god, og tilbakemeldinger fra brukerne har vært positiv. Informasjon 2014 ble selveste «kampanjeåret». Vi deltok i Miljøfarlig avfall Kampanjen med høyt-hår innslag, og fikk hjelp av elever fra Jessheim Vg. skole og fra kulturskolen i Nannestad. Kampanjefilmen ble også vist på kino sammen med våre øvrige filmer. Videre produserte vi 3 filmer hvorav 2 reklamefilmer for kino og 1 informasjonsfilm. Også i 2014 kjørte vi kinovisning hele året på Ullensaker kino, med assorterte filmer. Vi hadde 6 redaksjonelle omtaler, 10 artikler/ pressemeldinger, 3 kommentarer og 2 notiser i lokalpressen og på nett. I tillegg har vi kjørt annonsering i RB og kampanjestriper på nett. Videre kjørte vi med annonser i NM Avisen, magasinet Bo,Bygg og Bolig, Der-du-bor, Det skjer (Hagelaget), DAL IL medlemsavis, pro- Avvik Funn av ammunisjon Brukt sorteringsmaskin Miljøfarlig avfall - Kampanjen 2014 ( ) gramblad for konserter og i GLIMT (lokalmagasin for Jessheim). Første lørdagsåpent, 5.april, markerte vi med å dele ut parkeringslappholdere til alle kunder. Vi har ellers vært synlige i det offentlige rom med høyt-hår stand, hagefest i Eidsvoll og «toalettets dag»-stand. Sistnevnte sammen med Ullensaker kommune. Skoleprosjektet for sesongen 2014/2015 startet i ny skolestue, og totalt hadde vi besøk av 2008 elever og lærere fra samlige barne- U-skoler. Dette er rekord. Vi hadde 4 vinnere i returkartonglotteriet; 2 fra Eidsvoll, 1 fra Nannestad og 1 fra Ullensaker. Det ble sendt ut to trykksaker som fulldistribusjon. Dette var vår/sommer/høstguide og Avfallskalender ØRAS passerte 1300 likere på Facebook, og har 96 følgere på Twitter. Bruk av sosiale medier har gitt oss god viral effekt på deling av nyttig informasjon. Konferanser Representanter fra styret og ansatte deltok på Avfall Norges avfallskonferanse i Trondheim mai.

9 9 miljø miljø arbeidsmiljø HMS/IA Inkluderende arbeidsliv ØRAS er en IA-bedrift og følger opp dette både forebyggende og ved oppfølging av arbeidstakere når sykefravær inntreffer. Det arbeides etter en årlig handlingsplan med HMSsenteret inkludert vaksineringsprogram for ansatte. Som IA-bedrift arbeides det etter en handlingsplan som er oversendt NAV. Det er gjennomført en vernerunder. Det ble ikke funnet noe å sette fingeren på den ene runden som ble gått. Opplæring Opplæringsplanen fro 2014 har blitt gjennomført med deltakelse i fagseminar/kurs på en rekke felt, hjertestarter-/ førstehjelpskurs, varme arbeider, WMS kurs, Traverskran, sikkerhetskurs i tyngre håndverktøy, 35 timers transportkurs, driftsoperatørkurs OptiBag, årsoppgjørskurs, arkivkurs, drift av deponi, E-faktura og truckførerkurs. Sykefravær Sykefraværet i 2014 har totalt vært 7,55 % mot 10,43 % i Langtidsfraværet er relatert i hovedsak til slitasjeskader. Korttidsfraværet er på 3,01 % noe som indikerer at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Skader / uhell Det har vært to uhell med personskade av moderat karakter. Det var ingen som førte til sykmelding eller fravær. Personal Det er en stabil personalsituasjon. Det er avholdt 4 personalmøter. Det ble gjennomført en personaltur til Praha med oppfølging etter løftprosjektet. I tillegg ble det avholdt et enkelt julebordet på ØRAS. Fagarbeider Marit Flintegård sluttet den 31.mars. Stein V. Leidal ble ansatt som fagarbeider fra 12. mai, Lise- Buraas Jonassen som fagarbeider 1. august, Tommy Langaard som fagarbeider 1. oktober, Magali Barcia som trainee fra 17.2 til 15.8 og Muisha Rodring Shekobe Balingene som trainee fra 15.8 til Likestilling pga. kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne ØRAS bestreber seg etter å ha en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. I styret er det like mange av hvert kjønn. Det var 23 ansatte fordelt på 21,25 årsverk ved årsskifte, av disse var 6 kvinner. Vi har en med redusert funksjonsevne som jobber fast hver torsdag. I tillegg har vi hatt 1 person på praksisplass/arbeidstrening, praksisplass for en elev fra videregående skole samt 2 stykker fra Kriminalomsorgen med samfunnsstraff. Samarbeid Det har vært jevnlige møter med renovasjonsansvarlige i kommunene. Tradisjonen tro ble det arrangert julemøte med alle renovatørene. Vi har holdt flere informasjonsmøter bl.a. for alle kommunestyrene vedr. ny selskapsavtale, renovasjonsselskapet IØR, KIL kommune i Sverige, Avfallsforum Midt-Norge samt Avfallsforum Oslo og Akershus. Personaltur til Praha Kurs i varme arbeider Besøk fra KIL kommune

10 10 miljø ytre miljø (Det er utarbeidet egen miljørapport som beskriver status og nødvendige tiltak) Lukt Vi har vært lite plaget med lukt i Det er registrert 6 skriftlige klager (sms) mot 14 i Vi har en god dialog med naboene og har igangsatt tiltak for å redusere luktplagene. Det er også laget en egen risiko og sårbarhetsanalyse for luktutslipp i 2014 etter pålegg fra fylkesmann. Kontroll fra fylkesmann vedr. lukt Revisjon fra fylkesmann på sigevann og gass Gass Det er produsert Nm3 gass i 2014 mot Nm3 året før. Gjennomsnittlig metaninnhold lå på 37,2 % (24,7 % i 2013). All gassen ble faklet. Vi valgte å redusere utsug av gassmengder for å høyne metaninnhold. Forbrenningen ble derved bedre. Vi vurderer nå muligheten av å utnytte gassen til strømproduksjon. Sigevann / grunnvann Prøvene er tatt i samarbeid med Dr.scient Bjørn Berg, og analysert av AnalyCen. Resultatene fra disse målingene blir lagt frem i miljørapporten som B. Berg utarbeider for anlegget. Det har totalt gått m3 sigevann gjennom renseanlegget i Dette er ca m3 mer enn året før. Nedbøren var på mm. Etter utbedring av anlegget i 2007 har renseeffekten totalt sett vært meget tilfredsstillende. Spesielt med hensyn på å fjerne organisk stoff. Den hydrauliske belastningen er tilnærmet lik kapasiteten. Biobrenselanlegget / energiforbruk. Det er produsert 1 284,3 megawattimer (MWh) av flis til oppvarming. Strømforbruket ble totalt kwh. I 2013 var strømforbruket kwh og i kwh. Flygeavfall / forsøpling Søppel er plukket vår og høst i og rundt Miljøstasjon Dal Skog og langs hovedinnfartsveiene, i tillegg til ukentlig plukking langs veien inn til MDS. Støy Det er ikke registrert klager på støy. Brukt kranflak til glass og metallemballasje august 2014 miljøstandard driftseffektivitet 1,0 0,7 0,4 0,1 systemeffektivitet Avvik Mindre og alvorlige avvik Det er registrert 30 mer eller mindre alvorlige avvik i Dette er i tillegg til luktproblemer og feilsortert søppel levert på sorteringsplata. Disse er dokumentert og arkivert i avvikspermen i IK systemet. Avvikene blir også kommentert i Miljørapporten. arbeidsmiljø 0,2 gebyrnivå Kritiske avvik Ingen tjenestestandard kundetilfredshet* Forklaring av figuren: 1,0 er høyest skår (ytterst) og 0 er lavest skår (blå sirkel i midten) Rød linje = ØRAS sin skår for året 2013 Blå linje = Gjennomsnittet av deltakerne i RBM 2014 basert på året 2013 Grå, stiplet linje angir ØRAS sin skår for året 2011 Benchmarking 2013/2014

11 11 avfallsmengder Husholdningsavfall Næringsavfall Slam og ristgods Forurensede masse Dekkmasser Total avfallsmengde Det er totalt levert 2,6 % mindre avfall/masser til Miljøstasjon Dal Skog i 2014 i forhold til Vi har tatt imot mindre næringsavfall i 2014, 55,9 % mindre enn i Vi har også tatt i mot mindre forurensede masser 56 %. Totalt ble det tatt imot 172,9 tonn. Mengde husholdningsavfall har økt med bare 0,4 %, mens befolkningsveksten har vært på 2,4 %. Det ble levert 10,3 % mindre slam og ristegods i Den største nedgangen er ristgods fra kommunale renseanlegg , , , , , , , Totalt gjenv. H.avfall Gjenvinning av husholdningsavfall Gjenvinningsprosenten for husholdningsavfall for 2014 er 99,0 %, 0,4 % bedre enn året før. Dette er i tråd med avfallsplan og meget gledelig. Vesentlig mer av avfallet som er levert inn på Miljøstasjon Dal Skog er sortert ut for gjenvinning. Vi hadde en økning av restavfall fra husholdninger til deponi på 16,3 %. Totalt ble det kjørt 278 tonn husholdningsavfall på deponiet. Dette er isolasjon, glassruter, keramikk og andre ikke brennbare avfallstyper , , , , , , , , , Restavfall inkl. matavfall Papir Plast Henteordning (avfallsbeholdere med grått og grønt lokk) Totalt har avfall fra henteordningen gått opp med 0,5 %. Matavfallsmengden innsamlet i ØRAS viser en nedgang på 6,4 %, mens restavfallsmengden har økt med 2,8 %. Dette er noe vi bør undersøke nærmere ved blant annet plukkanalyse. Det er ikke noe som tyder på at husholdningene kaster mindre mat nå enn før, men vi har registrert at renovatørene klemmer sammen lassene mer enn før og dette gjør det vanskeligere å skille ut de grønne posene. Papirmengden sortert ut viser en liten oppgang på 0,7 %. Vi mener at potensialet for innhenting av mer papir ligger i å tilby abonnentene større beholdere uten tillegg i pris slik de gjør i kommunene Nannestad og Eidsvoll og i kommunene på Nedre Romerike. Det er fortsatt en del papir i restavfallet.

12 12 avfallsmengder Bringeordning returpunkt Det er samlet inn 4,8 % mindre glass og metallemballasje på returpunktene i 2014 enn i Totalt gir dette 12,7 kg (gjenvinningsstasjon på Dal inkludert ) pr. innbygger. I tillegg er det levert 5,3 kg pr innbygger i tekstiler. Tidligere var det innleide firmaer som samlet inn glass og metallemballasje og fraktet dette bort til gjenvinning. I tillegg var det en omlastning av glasset hos Roaf. Tidligere tall er derfor noe usikre og det er derfor ikke sikkert at mengden har gått ned ,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100, Glass /metallembalasje Brukte tekstiler Gjenvinningsstasjon Det ble registrert leveringer på Miljøstasjon Dal Skog i 2014, dvs. en økning på 2,9 % fra året før. Restavfallsmengden er redusert 1,4 % mens totalmengden er økt med 3,9 %. Vi har utsortering av 4 plastfraksjoner: folie, flasker/ kanner/brett, hardplast og plastemballasje. Alle typene går til materialgjenvinning. Totalt er det samlet inn 354,24 tonn med plast på gjenvinningsstasjonen. Dette er over 41 tonn mer enn året før. Vi har begynte å samle inn hvit EPS (isopor) fra og med Totalt ble det samlet inn 15,3 tonn i Mengde metall ble omtrent som året før mens papp og papir ble redusert med 3,3 %. EE-avfall viser en økning på 12,1 % fra året før. Farlig avfall er økt med 4,4 %. Det meste av dette skyldes vinduer med klorparafiner, bilbatterier, maling og impregnerte trevirke. avfall i dag = ressurs i morgen

13 13 avfall levert til ØRAS, mengder i tonn AVFALL I KG PR. INNBYGGER I ØRAS-KOMMUNENE I 2014 TOTALT SAMLET 448,5 KG / GJENVINNINGSPROSENT 99,0 % 4,0 34,3 151,2 65,7 12,6 5,3 22,6 56,3 54,3 2,4 12,2 13,4 13,4 0,9 Matavfall Papir/returkartong Glass-/metallemballasje Brukte tekstiler Metall El-avfall + hvitevarer Plast Farlig avfall/batteri/spillolje/impregn. Dekk Gips Hageavfall Trevirke Restavfall til gjenvinning Restavfall til deponi

14 14 avfall levert til ØRAS, mengder i tonn

15 ...vår Controller 15

16 16 Johan Jørstad (sign) Trym Denvik (sign) Kikki Berg (sign) Styreleder Nestleder Styremedlem Toril Altenborn (sign) Styremedlem Mari Sigvartsen Varamedlem

17 17 NOTER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og NRS 7 - God regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Driftsinntekter og periodisering av kostnader Det er foretatt avgrensning av inntekter og kostnader som skal henføres til senere regnskapsperioder. Inntekter og kostnader som er påløpt ved årets utgang er hensyntatt i regnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmiler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for tap. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Pensjoner Det legges til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/under-dekning i pensjonsordningen som tilsvarer NRS 6 utover noteopplysninger relatert til pensjonsforpliktelser. Årets pensjonskostnad tilsvarer derfor årlig premiebeløp til offentlig tjenestepensjonsordning i KLP. Det beregnes og betales arbeidsgiveravgift av innbetalt premie til pensjonsordningen. 2 Ansatte, lønnskostnader, ytelser daglig leder og styre Lønninger m.m Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Lønn Pensjon Andre godtgjørelser Daglig leder Styrets leder Styremedlemmer Selskapet har 22 fast ansatte ved årets utgang. Honorar til revisjon er kostnadsført med NOK for revisjon og NOK annen bistand.

18 18 noter 3 Varige driftsmidler 2014 Årets investeringer, er sammensatt av årets investeringer samt overføring av skolestue fra investeringsbudsjett 2013 Investeringene er finansiert ved låneopptak i 2014, samt tidligere års lånopptak i forbindelse med prosjekt skolestue. For prosjekter som har oppstart året før eller ferdigstilles påfølgende regnskapsår vil det oppstå avvik mellom investeringsbudsjett og virkelig investering. 4 Langsiktig gjeld forfall >5år Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Kommunalbanken Total Lånegjelden er sikret med kommunale garantier. Neste års avdrag NOK på langsiktig gjeld er avsatt i balansen som kortsiktig gjeld. Totalt NOK forfaller senere enn 5 år.

19 19 noter 5 Bankinnskudd Håndkasser Bankinnskudd Sum Bundne bankinnskudd skattetrekk utgjør pr i år NOK , i fjor pr NOK Etterbruksfond utgjør pr NOK , i fjor NOK Selskapet har et obligasjonsfond som er vurdert etter RL 5-8 regel for små foretak. Selskapet har i balansen benyttet virkelig verdi NOK Obligasjonsfondets anskaffelseskost er NOK og periodens resultatførte verdiøkning er NOK Egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital Tilført fra årets resultat Disponeres mot egenkapital Annen egenkapital Selvkostfond Etterbruksfond Egenkapital, næring Egenkapital Annen egenkapital er relatert til overskudd i perioden I denne perioden ble egenkapital benyttet til investeringer i samsvar med vedtektene for selskapet. Fra og med 2014 vil selskapets næringsdel være skattepliktig. Egenkapital næringsdel ved utgangen av 2014 er spesifisert som andel av selskapets totale egenkapital. 7 Eierkommuner og eierandeler. Som beskrevet i selskapsavtalen hefter de enkelte eierkommunene med hele sin formue for ØRAS samlede forpliktelser i forhold til folketallet pr foregående år i henhold til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Kommunenes eierandel er fordelt tilsvarende. Driftstilskudd mellom eierkommunene og ØRAS er definert som transaksjoner mellom nærstående parter. I tillegg forekommer mindre transaksjoner på tjenestenivå mellom eierkommunene og ØRAS. Kommune Eierandel Transaksjoner Eidsvoll 32,6 % Hurdal 3,9 % Nannestad 16,7 % Ullensaker 46,8 %

20 20 noter Noter fortsetter 8 Pensjonsforpliktelser. SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Resultatført estimatendring/-avvik 0 0 Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad, inkl arb.g.avgift Resultatført tap/gevinst Resultatført planendring Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT BESTE ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Ikke resultatført estimatendring/-avvik, inkl aga Balanseført nto forpl./(midler) etter arb.g.avg AVSTEMMING Balanseført nto forpliktelser/(midler) IB inkl. aga Netto pensjonskostnad inkl. aga og adm. kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd (inkl.adm, aga) Balanseført nto forpliktelser/(midler) UB inkl. aga ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Årlig lønnsvekst 2,75 % 3,75 % Pensjonsregulering 1,73 % 2,72 % Forventet avkastning 3,20 % 4,40 % MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner 7 7 Gj.snitts pensjonsgrunnlag Gj.snitts alder, aktive 46,88 48,26 Gj.snitts tjenestetid, aktive 7,94 8,36 Sats for arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1%

21 21 Noter fortsetter 9. Selvkostregnskap. Selskapet benytter selvkostregnskap til å utarbeide oversikt over husholdningenes andel av virksomheten. Selvkostregnskapet har utgangspunkt i fordelingsnøkler, beregnet etter faktisk innveid avfall ved miljøstasjonen. Selvkostregnskap: Sum inntekter Sum kostnader før kalkulatoriske kostnader Avskrivninger Kalkulatoriske renter Sum kalkulatoriske kostnader Avsatt til etterbruksfond Sum kostnader etter kalkulatoriske kostnader Andel avskrivning/renter næringsavfall Overskudd(-)/underskudd(+) Finansiell dekningsgrad 98 % 98 % Selvkostfond: Rente, 5 år SWAP (fra 2014) 2,68 % 2,63 % IB selvkostfond Overskudd(-)/underskudd(+) Sum før tillagt rente Renter (gjennomsnittlig) UB selvkostfond

22 22 Noter fortsetter 10 Næringsregnskap. Selskapets andel av avfall levert fra næringsdrivende er fra og med 2014 definert som skattepliktig virksomhet. Selskapet benytter fordelingsregnskap til å utarbeide skille mellom husholdning- og næringsandel av virksomheten. Fordelingsregnskapet tar utgangspunkt i fordelingsnøkler. Beregningsgrunnlag for fordelingsnøkler er sammensatt av ressursinnsats knyttet til aktivitet og fordeling etter faktisk innveid avfall til selskapet. Selskapet utarbeider et næringsregnskap som grunnlag for innsending av selvangivelse og ligningsdokumenter. Skatteregnskap er satt opp i samsvar med innlevert næringsoppgave for selskapet. Oppstartsår med betydelig midlertidig forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier på driftsmidler medfører stort fremførbart underskudd næringsvirksomhet Driftsinntekter Ordinære avskrivninger Lønnskostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Kundefordringer. Kundefordringer er NOK hvorav NOK er eldre enn 30 dager. Tap kundefordringer i 2014 på NOK 0.

23 23

24 24

25 25 Miljøstasjon Dal Skog 2054 Mogreina Telefon: Telefaks: Printet på papir produsert av innsamlet drikkekartong

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2013 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2012 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11

innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 årsberetning 2011 2 innhold innholdsfortegnelse innhold 2 styrets beretning 3 daglig leders beretning 6 organisasjon 6 aktiviteter / tiltak 7 miljø 10 avfallsmengder 11 avfall levert til ØRAS 13 resultatregnskap

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

INNHOLD. 3 Styrets årsberetning 2014. 5 Resultatregnskap. 6 Balanse. 7 Kontantstrømsoppstilling. 8 Noter. 16 Revisjonsberetning

INNHOLD. 3 Styrets årsberetning 2014. 5 Resultatregnskap. 6 Balanse. 7 Kontantstrømsoppstilling. 8 Noter. 16 Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2014 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014

Representantskapet Sak 1-2015 Vedlegg 1 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 FAKTA OM FOLLO REN IKS Org nr: 975 804 569 Antall innbyggere: 108 886 Antall abonnenter: 41 132 Antall hytterabonnenter: 3 597 Omsetning: 95 930 961 Returpunkter: 87 Gjenvinningsstasjoner:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus 31. mars 2015 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 28. april 2015 kl. 12.30 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

INNHOLD AKTUELL KOMMENTAR 3 ÅRSMELDING 2014 4

INNHOLD AKTUELL KOMMENTAR 3 ÅRSMELDING 2014 4 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD AKTUELL KOMMENTAR 3 ÅRSMELDING 2014 4 Virksomhetens art og hvor den drives 4 Videre drift 4 Redegjørelse for årsregneskapet 4 Arbeidsmiljø 4 Likestilling 5 Ytre miljø 5 Fremtiden

Detaljer

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013

FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 FOTO: ØYVIND MALUM WOW REKLAME AS ÅRSMELDING OG REGNSKAP 213 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 3 Miljøsertifiseringer... 3 Organisasjonsoversikt... 4 Avfallsmengdene 213... 5 Utdrag fra IR-selskapenes

Detaljer

Forsidebildene er hentet fra forsidene til Naturligvis i 2013.

Forsidebildene er hentet fra forsidene til Naturligvis i 2013. Årsrapport 2013 2 Forsidebildene er hentet fra forsidene til Naturligvis i 2013. Vi forbedret tilbudet på hytte-/fritids -renovasjon i Vesterålen. Reno-Vest på Facebook. Med profilbilde verdens vakreste

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Fredag 25. april 2014 kl. 10.00 Sted: Ski Rådhus

Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Fredag 25. april 2014 kl. 10.00 Sted: Ski Rådhus 28. mars 2014 Innkalling til representantskapsmøte i Follo Ren IKS Fredag 25. april 2014 kl. 10.00 Sted: Ski Rådhus Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby - leder Ordfører Nesodden kommune

Detaljer

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING:

SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: SAK 7/2014 REGNSKAP 2013 INNSTILLING: Styret i ØRAS innstiller på at regnskapet for 2013 godkjennes. Regnskapsmessig underskudd på kr 1 397 800 foreslås dekket av selvkostfondet. Dal Skog, 4.3.2014 Pål

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNHOLD AKTUELL KOMMENTAR 3 ÅRSMELDING 2012 4

INNHOLD AKTUELL KOMMENTAR 3 ÅRSMELDING 2012 4 ÅRSMELDING 2012 INNHOLD AKTUELL KOMMENTAR 3 ÅRSMELDING 2012 4 Resultatregnskap 4 Balanse 4 Arbeidsmiljø 4 Ytre miljø 5 Grunnvann og sigevann 5 Resipientundersøkelse 5 Lukt 5 Fremtiden 6 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ÅRSBERETNING

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ÅRSBERETNING årsrapport 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ÅRSBERETNING 2.0 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap 2.2 Balanseregnskap 2.3 Noter til regnskapet 2.4 Kontantstrømanalyse 2.5 Revisjonsberetning 2.6 Hoved- og nøkkeltall

Detaljer

SØIR_A?rsmelding 2010 :A rsberetning 2005 - SØIR 15-08-11 12:25 Side 1. www.soir.no

SØIR_A?rsmelding 2010 :A rsberetning 2005 - SØIR 15-08-11 12:25 Side 1. www.soir.no SØIR_A?rsmelding 2010 :A rsberetning 2005 - SØIR 15-08-11 12:25 Side 1 www.soir.no SØIR_A?rsmelding 2010 :A rsberetning 2005 - SØIR 15-08-11 12:25 Side 2 :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2010

Detaljer

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha, så andre kan se potensial i dem. Gjebruksbutikken, Heftingsdalen ÅRSRAPPORT Se potensial!, 2 1 0 2 Dalenveien 347, 4849

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold

Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Design/illustrasjoner: Gevir Foto: Avfall Sør Innhold Leders betraktninger side 7 Renovasjon side 15 Hendelser 2014 side 37 Regnskap side 39 Faktatall 5 Dette tilbyr Avfall Sør 6 Leder

Detaljer

Innkalling for Representantskap

Innkalling for Representantskap Innkalling for Representantskap Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00-13:00 Forfall meldes til administrasjonen på tlf 71213450. Varamedlemmer møter bare etter nærmere personlig

Detaljer

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1

årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 årsrapport 2011 Avfall sør årsmelding 2011 >1 01. innhold 01. innhold 3 02. Leder 4 Avfall sør > konsern 6 Regnskap 9 Avfall sør > husholdning 26 regnskap 30 Renovasjon 41 Avfall sør > bedrift as 46 Mjåvannsveien

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no

ÅRSMELDING REGNSKAP 2011. Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no ÅRSMELDING REGNSKAP 2011 Her e det itjnå søppel! Innherred Renovasjon Tlf. 74 02 88 40 www.ir.nt.no INNHERRED RENOVASJON Inderøy Leksvik Frosta Malvik Levanger Stjørdal Selbu Meråker Verdal IR-FAKTA Renovasjonstjenesten

Detaljer

«Hurra! Vi blir resirkulert!»

«Hurra! Vi blir resirkulert!» «Hurra! Vi blir resirkulert!» ÅÅrsmelding 2002 rsmelding 2002 Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten Salten Forvaltning IKS er et eieselskap som kjøper avfallstjenester hos datterselskaper

Detaljer

Innhold. Om Envina 4. Avfallsmengder og gjenvinning 12 Regnskap 15 Noter 17 Øvrige aktiviteter 22

Innhold. Om Envina 4. Avfallsmengder og gjenvinning 12 Regnskap 15 Noter 17 Øvrige aktiviteter 22 o Årsmelding 2007 Innhold Om Envina 4 Forord 5 Styrets beretning 7 Avfallsmengder og gjenvinning 12 Regnskap 15 Noter 17 Øvrige aktiviteter 22 Revisjonsberetning 23 KRETSLØPET Kassering Innlevering Etterbehandling

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12

SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 AVFALLSMENGDER 2014 9 REGNSKAP 12 SØRGER FOR KVALITET PÅ RÅVARENE 4 KLIMAREGNSKAP 6 IR I NY DRAKT 7 ORGANISASJON 8 SMENGDER 214 9 REGNSKAP 12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 214 INNHOLD Adm.dir Geir Tore Leira... 2 Tjenestetilbudet... 3 Miljøsertifiseringer...

Detaljer

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Alexsander 7 år Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner. Vi har snakket med fremtiden

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer