HMS - Prosjekthåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - Prosjekthåndbok"

Transkript

1 HMS - Prosjekthåndbok ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS

2 Innholdsliste: Svartjenesten til Arbeidstilsynet... 3 Prosjekthåndbokens innhold... 4 Hvilke oppslag?... 4 Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen?... 5 Praktisk vernearbeid, definisjoner... 6 Vernerunder... 6 Uønskede hendelser... 6 Avviksmeldinger HMS... 7 Varme arbeider Generelle instrukser og prosedyrer... 8 Sikring av byggeplass Personlig verneutstyr Maskiner og utstyr Aksjonsplan ulykker, branntilløp, akutt forurensning Side 2 av 16

3 Svartjenesten til Arbeidstilsynet Tlf: Kontakt Svartjenesten dersom du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, ferie, permisjon m.m. Hvis du har spørsmål om tilsyn, pågående saker, melding av ulykke m.m., skal du kontakte distrikts eller avdelingskontoret nærmest deg. Telefonnummer til ditt lokale kontor finner du ved å gå inn på Dersom arbeidstakere rammes av en alvorlig arbeidsulykke, skal arbeidsgiveren straks varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Dersom ulykken skjer utenfor vanlig kontortid, skal det brukes andre tlf.nummer. Du bør ta kontakt med ditt lokale kontor for å få oppgitt hvilke(t) tlf.nr. som gjelder der du er. Side 3 av 16

4 Prosjekthåndbokens innhold Denne bok inneholder de mest generelle regler for hvordan vi skal opptre ute på arbeidsplass for å ivareta sikkerhet, helse og miljø. Konkrete arbeidsordre knyttet til det enkelte prosjekt skal finnes i oppslag ute på arbeidsplass, eller ved enkle oppdrag (småjobber av kortere varighet) gis den enkelte ansvarlige på oppdraget. Hvilke oppslag? Eksempler på hvilke oppslag det skal være på arbeidsplassen: Viktige telefonnummer/opplysninger dette prosjekt Inneholder opplysninger om alle involverte firma, så som kontaktpersoner, tlf.nr. til disse, samt spesielle hensyn i hht arbeidstillatelser, avsperringer etc. Avfallsplanen. Skal inneholde konkrete opplysninger om hvordan det enkelte avfallet skal behandles Arbeidsordre. Inneholder instrukser i hht. Sikker jobbanalyser, samt konkrete instrukser som gjelder for dette prosjekt. (for eksempel ang. låsing, avsperring, hvor førstehjelpsskrinet er, andre opplysninger knyttet til dette prosjekt) Aksjonsplan (Siste side) Inneholder opplysninger om hvordan vi skal opptre dersom uhellet er ute. Arbeidstilsynets skjema 504 På skjemaet fastslås hvilken virksomhet som er hovedbedrift, og hvilke virksomheter som til enhver tid driver virksomhet på arbeidsplassen. Side 4 av 16

5 Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? For å gjennomføre HMS-arbeidet ute på byggeplass er det nødvendig med tilgang til en del skjema i systemet vårt. Følgende skjema skal være tilgjengelig på alle byggeplasser: Vernerunde byggeplass Her er det sjekkliste for gjennomføringen av vernerunden. Skjemaet fylles ut manuelt ved gjennomgangen og leveres til HMS-ansvarlig i virksomheten for registrering i vårt datasystem. Avviksrapport HMS Dette skjema fylles ut dersom det oppdages avvik og leveres til HMS-ansvarlig i virksomheten for registrering i vårt datasystem. Definisjoner på hva som regnes for et avvik står beskrevet i denne bok. Uønsket hendelsesrapport Dette skjema fylles ut dersom det forekommer uønskede hendelser og leveres til HMSansvarlig i virksomheten for registrering i vårt datasystem. Definisjoner på hva som regnes for en uønsket hendelse står beskrevet i denne bok. Varme arbeider Dette skjemaet er også en instruks. Det brukes ved behov av enhver som utfører varme arbeider. Definisjoner på hva som regnes for en varme arbeider står beskrevet i denne bok. Utfylte skjema leveres til HMS-ansvarlig i virksomheten for registrering i vårt datasystem. Aktørers bekreftelse på mottatt info om HMS-plan Dette skjema benyttes for å ha en dokumentasjon på at alle involverte firma/sktører har motatt nødvendig informasjon om HMS-planen. Side 5 av 16

6 Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Nærmeste foresatte har ansvaret for at alle nyansatte gjennomgår bedriftens opplæringsplan ved ansettelse, samt senere opplæring og instruksjon ved behov. Dette omfatter også kunnskap om HMS og Internkontrollsystemet. Vernerunder Vernerunder skal utføres av arbeidsleder og verneombud hver 14. dag, eller oftere dersom behovet tilsier det. På byggeplassen hvor det ikke er verneombud til stede skal arbeidsleder foreta vernerunder, og referat skal sendes hovedverneombudet og bedriften.på byggeplassen hvor andre samordner vernearbeidet skal vi være representert med verneombud/ bas på alle vernerunder. Uønskede hendelser. Alle uønskede hendelser registreres på eget skjema. Med uønskede hendelser menes alt av ulykker/nestenulykker med materielle eller menneskelige konsekvenser. Ansvar: Alle ansatte. Noen eksempler på uønsket hendelse: nestenulykker/ulykker branntilløp/brann mobbing/personalproblemer uhell med tekniske installasjoner andre typer uhell Ved ulykke med personskade skal RTV-skjema A fylles ut og leveres trygdekontoret. Side 6 av 16

7 Avviksmeldinger HMS. Avviksskjema skal fylles ut ved alle typer avvik. Ansvar: Alle ansatte. Noen eksempler på et avvik: et varselskilt som er ødelagt eller fjernet skader på bygning, møbler, elektriske installasjoner, verktøy etc. rot, dårlig renhold, opphopning av søppel etc. uklare stillingsbeskrivelser/arbeidsordre uklare ansvarsforhold tekniske installasjoner som ikke virker slik de skal Varme arbeider. Varme arbeider skjema skal fylles ut ved alt slikt arbeid. Med varme arbeider forstås: Bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds-, og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde-, og/eller slipeutstyr. Husk at alle som utfører varmearbeider skal ha godkjent sertifikat for dette. Side 7 av 16

8 Generelle instrukser og prosedyrer. Oppstart og drift av byggeplass Ved oppstart på byggeplass skal sjekklisten i Vernerundeskjema gjennomgås av ledende arbeidstaker. Brakkerigg skal være på plass fra 1. dag på byggeplass. Melding til Arbeidstilsynet. Byggeplasser med varighet utover 30 dager eller arbeidsmengden overstiger 500 dagsverk skal meldes til Arbeidstilsynet på skjema 369e. Melding sendes senest en uke før byggestart. Henvisning: Arbeidsmiljøloven 6. Samordning Arbeidstilsynets skjema 504 Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere skal fylles ut og kopi skal henges opp på arbeidsplass. Kontroll av utstyr. Før utstyr tas i bruk på byggeplassen, og deretter med jevne mellomrom, skal det sjekkes med tanke på funksjonsdyktighet og sikkerhet. Påse spesielt at kraner/løfteutstyr er sertifisert og godkjent. Elektrisk håndverktøy. Alt elektrisk håndverktøy skal kontrolleres med tanke på at verneinnretninger er på plass, at eventuelle nødstopp brytere fungerer, at ledninger og støpsler er hele og uten brudd, og at jordingsledninger er inntakt. Side 8 av 16

9 Skjøteledninger Skjøteledninger skal være hele og uten brudd. Jordingsledning skal være korrekt koplet. Alle ledninger skal merkes med eget nummer. El-skap skal være hele og uten sprekker eller andre skader. Alle kontakter skal dekkes av lokk når de ikke er i bruk. Alle skap skal merkes med eget nummer. Byggestrøm: Skal hentes fra skap e.l. som er beregnet for dette bruk. Det skal kontrolleres om jordfeilbryter fungerer. Ulykkesberedskap: Førstehjelpskoffert skal finnes i brakkerigg/personal rom (evt. i bil). Arbeidsplassen skal ha skilt som opplyser om dette. På større byggeplasser må det vurderes om det er behov for båre og ullteppe. Rydding på arbeidsplass: Alle skal rydde etter eget arbeid. Fredag ettermiddag gjennomføres rydding av hele arbeidsplassen. Alle deltar. Stoffkartotek Byggeleder samler og oppbevarer produktblad for stoffer/ produkter som benyttes på byggeplassen. Komplett kartotek finnes hos koordinator og hos lokalt Hovedverneombud. Alle underentreprenører er pliktig til å informere koordinator om hvilke stoffer de har med, og å overlevere datablad på stoffene til denne. Side 9 av 16

10 Sikring av byggeplass. Hensikt: Prosedyren skal sikre at byggverk, materialer og byggeprodukter ikke skades/forringes og at det ikke oppstår skade på personer. Utføres: Daglig, etter endt arbeidsdag eller før arbeidsstedet forlates for et lengre tidsrom. Ansvarlig: Faglig leder/den som arbeider på byggeplassen Oppgaver: Materialer/produkter tildekkes med nødvendige presenninger av tilfredsstillende kvalitet. Strømtilførsel til elektriske maskiner kobles fra etter endt arbeidsdag. ( eks: div. sager, drill, slipemaskin, etc. ) Oppsatte stiger taes ned og stillaser sikres mot klatring/bruk så langt det er mulig. Det skal ryddes rundt sag, og der det utføres arbeider. (Eventuelt hele arbeidsplassen og dens omgivelser hvis ikke dette er kundens ansvar. Vinduer/dører lukkes og låses om mulig. Vinterstid skal stillaser og stiger rengjøres for is/snø. Bygninger sikres mot frostskader. Ved innendørs restaureringsarbeider, skal resten av bygningen beskyttes mot støv og smuss. Side 10 av 16

11 Personlig verneutstyr Generelt. Personlig verneutstyr skal brukes når det ikke på annen måte kan sikres mot skader og belastninger. Alle ansatte skal ha utlevert og kvittert for følgende utstyr: hjelm, vernebriller, øreklokker og vernefottøy. Nødvendig verneutstyr utover dette stilles til disposisjon når det er behov for det. Hjelm: Skal brukes på byggeplassen når det arbeides over hodene på arbeidstakerne og når det brukes kran. Når det er hjelmpåbud på byggeplassen skal dette merkes med skilt. Gjentatte brudd på hjelmpåbud skal påtales skriftlig av daglig leder, og kan medføre bortvisning byggeplassen. Vernebriller. Skal brukes generelt når det er fare for å få partikler på øyet. Ved bruk av vinkelkutter, håndsirkelsag og boltepistol skal briller brukes. Øreklokker Skal brukes ved arbeid i støy. Ved mindre støyende arbeid kan ørepropper benyttes. Vernefottøy. Skal brukes ved alt arbeid. Støvmasker. Engangsmasker og gjenbruksmasker skal finnes på byggeplassen etter behov. Side 11 av 16

12 Masker brukes ved støvete arbeid. Filter skal være P2 eller P3. Gassmasker. Skal finnes på byggeplassen etter behov. Filtre av forskjellige typer skal oppbevares slik at de ikke utsettes for forurensing når de ikke er i bruk. Maske skal brukes i kjemisk forurenset luftatmosfære. Masken skal rengjøres etter bruk. Side 12 av 16

13 Maskiner og utstyr Opplæring: Alle skal ha nødvendig opplæring i bruk av maskiner og utstyr. Kontroll av maskiner og utstyr: Bruker skal kontrollere maskiner og utstyr før bruk. Alle sikkerhetsfunksjoner, som skjermer, nødstopp brytere etc. skal være på plass. Ledninger skal være hele og uten brudd. Dersom det er sikkerhetsmessige mangler, skal maskinen/utstyret ikke brukes, men leveres nærmeste overordnede med beskjed om hva som er galt. Kraner/løfteutstyr skal være sertifisert og godkjent. Bruk av maskiner og utstyr: Ved bruk av maskiner og utstyr skal brukeren vise aktsomhet for å unngå fare for liv og helse. Fallsikring og stillas (Se også Stillasforskrift best.nr 500) Generelt. Det skal sikres med rekkverk eller skjerm når det er fare for fall eller fallende gjenstander. Når høyden til neste nivå er 2 m eller mer, skal det sikres med rekkverk. Med rekkverk menes håndlist, knelist og fotlist. Side 13 av 16

14 Stillas: Stillaser skal bygges og brukes i henhold til forskriftene. Stillaser over 5m høyde skal bygges av personer med opplæring i henhold til forskriftene 13. Stillaser skal merkes med opplysninger om eier, stillasbygger, arbeidsgiver og tillatte vekter. Dette gjelder ikke plassbygde stillaser med høyde mindre enn 5m. Alle spirer på stillaset skal forankres i veggen i toppen og ved nederste platting. Avstand mellom forankringene skal ikke være større enn 4m. Stillas skal kontrolleres før bruk og med jevne mellomrom under bruk. Etter uvær, og når andre forhold kan ha virket inn på stabilitet og styrke, skal stillaset kontrolleres før bruk. Kontrollen utføres av person som har opplæring i henhold til forskriftens 13, og det skal skrives rapport. All adkomst til stillas skal i prinsippet skje fra innsiden på stillaset. Adkomst til arbeidsplattform skal skje fra stige som rager 1 m over adkomst og som er sikret i toppen. Side 14 av 16

15 Stige: Stige skal brukes til adkomst. Arbeid fra stige skal kun være kortvarig. Stigen skal sikres mot fall og utglidning, helst ved at den festes i toppen. Arbeid på tak. Når det arbeides på tak skal det sikres med rekkverk ved takfot eller stillase. Rekkverket skal sikres mot fall og fallende gjenstander. Adkomst til taket skal være sikker. Side 15 av 16

16 Aksjonsplan ulykker, branntilløp, akutt forurensning. Ulykker Fyll inn tlf.nummer som er aktuelle for deg Driftsansvarlig skal ved alvorlige ulykker straks varsle: 1. Lege / ambulanse tlf.: Politiet tlf.: Arbeidstilsynet kontortid tlf.: Arbeidstilsynet utenom kontortid tlf.: / Bedriftens daglige leder tlf.: Dersom han er i tvil om hvor alvorlig skaden er, skal varsling iverksettes. Inntil ambulanse ankommer skal det gis nødvendig førstehjelp. Branntilløp 1. Utløs brannmeldere og redd ut eventuelle innesperrede. 1. Om mulig, start slokking med tilgjengelig slokkeutstyr. Vurder spredningsrisiko og forsøk å avgrense brannen. 2. Tilkall brannvesenet. tlf.: Varsle byggeleder og verneleder. Akutt forurensning Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet: Telefon 110 SFT har 24 timers vaktberedskap som mottar meldingene fra brannvesenet om akutte forurensningssituasjoner: Telefon: Dersom uhellet er ute og media kommer, hvem skal håndtere dem? _ Side 16 av 16

Håndbok. for IK-HMS i prosjektet: Statens vegvesen, Holtermoen. Prosjektnavn: Statens vegvesen, Holtermoen Leveringsadr.: Krogstad 1870 Ørje

Håndbok. for IK-HMS i prosjektet: Statens vegvesen, Holtermoen. Prosjektnavn: Statens vegvesen, Holtermoen Leveringsadr.: Krogstad 1870 Ørje Håndbok for IK-HMS i prosjektet: Statens vegvesen, Holtermoen Innholdsfortegnelse Kapittel Tittel 1 HMS-Plan 2 Skjemaer Arbeidstilsynet 3 HMS kontroll 4 Tilleggsdokumenter 1 HMS-Plan ALARMTELEFONER AMBULANSE

Detaljer

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol

4.21 Skade/sykdom som følge av arbeidet 4.22 Rus og alkohol INNHOLD: 1. Sikkerhet hos Hubro 2. Rutine for HMS arbeidet på byggeplass 3. Hvorfor vern- og sikkerhet 4. Hvordan oppfører jeg meg 4.1 Adgangskontroll 4.2 Parkering på anlegget 4.3 Kjøring 4.4 Kantiner/toaletter

Detaljer

HMS-plan iht. Byggherreforskriften for. Hylkje Invest AS. Verne og sikringsplan for prosjekter. Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2

HMS-plan iht. Byggherreforskriften for. Hylkje Invest AS. Verne og sikringsplan for prosjekter. Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for Hylkje Invest AS Verne og sikringsplan for prosjekter Innhold Side Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2 Skille 2. Byggherreforskriften Side 3-4 Skille

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

2. utgave mai 2005. 1 Samarbeid, trivsel og ledelse. 4 Helseskadelige belastninger og ulykker forbyggende tiltak

2. utgave mai 2005. 1 Samarbeid, trivsel og ledelse. 4 Helseskadelige belastninger og ulykker forbyggende tiltak 2. utgave mai 2005 1 Samarbeid, trivsel og ledelse 4 Helseskadelige belastninger og ulykker forbyggende tiltak 2 Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven 3 Aktuelle forskrifter for bygg- og anleggsarbeid

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet for arrangementer Innhold 1 OM HMS-PLANEN...3 2 HMS MÅL...3 3 PROSJEKTORGANISASJON FOR HMS...4 4 RAPPORTERINGSLINJER/ANSVAR OG RAPPORTERINGSRUTINER...5 4.1 RAPPORTERINGSRUTINER...6

Detaljer

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner

Hammerfest kommune. Tekniske installasjoner Hammerfest kommune Tekniske installasjoner 21.4.2010 Utkast JN Rev. Dato Tekst Laget Sjekket Godkjent Innhold 1. Generelt... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Overordnede lover og forskrifter... 3 1.4 Orientering...

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012. Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012. Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet ONS 2012 Confronting energy paradoxes Exhibition Conference Festival Stavanger, Norway 28 31 august 2012 Rev: 02082011 Oppdrag: ONS 2012

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION

HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION HMS- plan for utstillingsområdet Bilde: ONS 2008 EXHIBITION Oppdragsgiver: ONS 2010 Stavanger Forum AS Dato: 21.12.2009 27052010 Oppdrag: ONS 2010 bmoppdragsnavn1ons Emne: Helse- 2002 miljø og sikkerhet

Detaljer

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1

HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS. Side 1 av 1 HMS Plan (Standard) ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Side 1 av 1 Innholdsliste 1.1 Forord...3 1.2 Målsetting....4 1.3 Distribusjon...5 1.4 Informasjon i utførelsesfasen...7 2.1 HMS Organisasjonsplan....8

Detaljer

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet

HMS-PLAN. Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet HMS-PLAN Plan for helse, miljø og sikkerhet på utstillingsområdet Utarbeidet: 01102011 Oppdrag: Offshore Technology Days 2011 Emne: Helse-, miljø og sikkerhet Rapport: HMS-plan for utstillingsområdet Oppdragsgiver:

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Skredbakka bri. rehab av 5 stk blokker og 11 rekker med rekkehus. SHA PLAN Sign.: FF. 0 Innholdsfortegnelse. Vedlegg: 1. Prosjekt informasjon

Skredbakka bri. rehab av 5 stk blokker og 11 rekker med rekkehus. SHA PLAN Sign.: FF. 0 Innholdsfortegnelse. Vedlegg: 1. Prosjekt informasjon Utarbeidet av.: Stavanger Boligbyggelag Dato: 15.02.2012 Sign. koordinator: Frode Flørenæss Side: 1 Sist rev: 1502.2012 0 Innholdsfortegnelse 1. Prosjekt informasjon 2. Samordning og ansvar 3. Orientering

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo

UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo UTARBEIDET AV: Norsk Flisteknikk AS. Noreveien 15 D 0379 Oslo VEILEDNING TIL INTERNKONTROLL FOR HELSE MILJØ OG SIKKERHET (H.M.S. plan) Denne internkontrollen er utarbeidet med tanke på små og mellomstore

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer