HOVEDGREPET Forslaget hekter seg på eksistere bygningskultur ved å forlenge havnehusbebyggelsen nord for området videre langs jernbanebryggen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDGREPET Forslaget hekter seg på eksistere bygningskultur ved å forlenge havnehusbebyggelsen nord for området videre langs jernbanebryggen."

Transkript

1

2 SKIEN BRYGGE Ambisjonene for Skien Brygge i seg selv er høye et fremtidig referanseprosjekt innen byutvikling samtidig som det er forventninger til at Skien Brygge skal bidra til å løse noen av de utfordringene byen som helhet står overfor. Byen blir en fortelling om endringer i økonomi, idealer og teknologi. Vår fascinasjon for byer som har en sammenheng med mulighet for å oppleve en tidsdybde og mangfold i de fysiske strukturene. En sammensetning av lag og strukturer som vil være ulike for ulike byer og tettsteder og som har bidratt til å gi stedene sin karakter og identitet. Skien Brygge bør fremstå som et nytt lag i byens utvikling med sitt eget uttrykk og atmosfære. Ikke minst skal Skien Brygge videreføre både Skiens ambisjon om å fremstå med en tydelig bymessig karakter og utvikle kvaliteter og aktiviteter som kan være del av byens fremtidige økonomiske base.

3

4 BYEN OG LANDSKAPET Skien oppstår i møtet mellom innlandets skogkledde dalfører og det åpne elvelandskapet. Veibarrierer og industrielle, monofunksjonelle enklaver har redusert byens tilhørighet til elveløpet. Samspillet mellom bebyggelse og vannrom er et aktivum som den indre delen av Bryggevannet utnytter. Det oppstår et intimt og romlig avklart samspill i kontrast til det store landskapsrommet mot syd. Jernbanebrygga viderefører ikke disse kvalitetene i dag den utsprengte flaten og restarealene opp mot riksveien fremstår som et brudd uten selvstendige kvaliteter. De kraftige volumene på Klosterøya får et gjensvar på østsiden av Bryggevannet med den kraftige brinken opp fra riksvegen, men det gir ikke en bymessig karakter. Landskapsmessig mangler også åssiden den opprinnelige strandsonen som formidlet overgangen mellom landsidens bratte åser og vannflaten på et mykere vis enn dagens utsprengte og utfylte flate. Vi ønsker dels å reetablere en mykere og mer gradvis overgang fra åsiden til vannflaten, dels å gi bebyggelsen på Klosterøya et gjensvar bygningsmessig. Topografisk reetableres noe av det opprinnelige terrenget ved å heve landskapet og la et nytt terreng trappe seg opp fra vannflaten, samtidig vil vi videreføre den tradisjonelle kamstrukturen som bryggehusene langs Langbrygga har.

5 HOVEDGREPET Forslaget hekter seg på eksistere bygningskultur ved å forlenge havnehusbebyggelsen nord for området videre langs jernbanebryggen. Det urbane møtested, gaten, etableres i mellom bryggen med havnehusene og en bygningsmessig fortolkning av fjellkanten som mangler i bakkant. Byen ekspanderer, og gjenvinner områder tidligere tapt til industrien.

6 REETABLERT LANDSKAP Områdets karakter endres og får sin identitet gjennom reetablering av landskapets møte med vannet. Den utfylte, horisontale flaten er opplevelsesfattig og har fått sin form ut i fra produksjonsbehov, som ikke lenger er tilstede.

7 SENTRUM OG PERIFERI Etter at jerbanestasjonen flyttet og en industriell havnefront tok over Bryggevannets omgivelser, har Skien sentrum konsolidert seg omkring kirkehøyden og de indre bykvartaler. Bryggevannet har blitt periferi og randsone. Industri, parkering og forstadsbebyggelse fjernet området fra det intensive bylivet omkring Landmansstorget. I den nye økonomien er drivkreftene ikke råvarer og industriell bearbeidelse. Den viktigste ressurs er menneskene og den kompetanse, initiativ og kunnskap de besitter. Byen får en ny betydning både som foretrukket bolig- og arbeidsmiljø og som møtested for mennesker og ideer. Derved blir også bruk og etterspørsel etter bymessige opplevelser og miljøer større. Verken sentrums lokalisering eller utstrekning er konstante størrelse. Skien Brygge kan representere en ekspansjon av eksisterende sentrum, uten at det nødvendigvis svekker eksisterende sentrum. Skien Brygge bør være en sentrumsbydel gjennom å ha tilbud og attraksjoner som oppleves som relevante og interessante for befolkningen som helhet og som er formgitt slik at de er integrert i et kontinuerlig offentlig forløp fra de eksisterende byområdene.

8

9 MARKED, PROGRAM OG KVALITET Byutvikling har de senere år vært drevet fram av private utviklere. Det er ikke nytt at byer i stor grad vokser fram gjennom private grunneieres aktivitet og at byen blir summen av de individuelle initiativ og kapital. Det nye er at rammene som legges for utbyggerne fra fellesskapet ikke lenger matcher de stadig større og mer profesjonelle utbyggerne. Kommunen mangler ofte både en beredskap i form av gode og gjennomtenkte planer eller tilstrekkelig faglige ressurser til å behandle initiativene som fremmes. Grunneierens perspektiv er ofte avgrenset til egen tomt og relativt kortsiktige avkastningskrav. De blir verken værende i området etter utbygging eller ansvarliggjøres i forhold til prosjektets sammenheng med byen for øvrig. Skien Brygge må både treffe et marked for å kunne realisere et stort prosjekt utbygget over tid. Samtidig vil områdets popularitet og omdømme over tid være avhengig av hvor godt det relaterer seg til attraksjoner og kvaliteter i omgivelsene. Tilsvarende vil områdets betydning for byens utvikling være avhengig av at det både gjør lokale attraksjoner og tilbud tilgjenglige for allmennheten og at området blir en megler som kobler sammen og reparerer dagens fragmenterte bysituasjon.

10 TRINNVIS UTBYGGING Skien Brygge skal bygges ut over tid og vil være avhengig av at prosjektet oppnår en positiv respons i markedet. Samfunnsansvar på flere nivåer implementeres fra de første utbyggingsettappene. Det innebærer å ivareta overordnede og langsiktig mål om bærekraftig og miljøriktig bygg, samtidig som det også tilrettelegges for publikumstilbud og attraksjoner i området. Viktige elementer som bryggefront og bryggepromenade bør søkes realisert i en tidlig fase. Andre aktivitetstilbud, grønt områder og plasser kan etableres som preliminære, enkle løsninger. RECLAIM Havnearealer gjenvinnes fra industien til byen REESTABLISH Den historiske landskapsform reetableres igjennom en bygningsmessig fortolkning RECONFIGURE Det forlatte industriområdet rekonfigureres til et attraktivt boligområde

11 EN SENTRUMSBYDEL - IKKE FORSTADSBEBGYGGELSE FLYTTET TIL SENTRUM Urban livsstil, nærhet til arbeid, fritidsaktiviteter, sosiale arenaer det er mange faktorer som de senere ti-år har gitt sentrumsnær boligutvikling et sterkt oppsving i norske byer og tettsteder. Forbildene og kompetansen i løsningen av boligmijøet har vi fortsatt fra etterkrigstidens forstadsutbygging. Vi søker byen, men ender med å flytte drabantbyens vokabular inn i byen. Når tilstrekkelig mange byområder er blitt utviklet og fortettet med monofunksjonelle boligenklaver, med parkering i 1. første etasje og lukkede gårdsrom, er byen også blitt like lite overraskende, utfordrende og interessant som sovebyene i randsonen. Hovedvekten er boligformål, men dette programmet må suppleres av kulturformål, publikumsrettede aktiviteter og arealer for kontorer/arbeidsplasser. Det er viktig med gode fasader og romforløp, men det er i like stor grad det som befinner seg bak fasadene som avgjør et områdes attraktivitet og vilkårene for livet mellom husene. Bygulvet arealer som ligger på bakkeplan og vender ut mot hovedgangforbindelsene bør bygges med større takhøyde enn standard bolighøyde for å være en fleksibel ramme som kan motta ulike programmer over tid. Kulturformål, servering, detaljhandel og service bør prioriteres.

12 ENTRA BYGNINGEN Spesielt viktig blir det å la eksisterende bebyggelse som Tollbygget, med historisk betydning og arkitektonisk kvalitet, få ny bruk som viderefører dens posisjons som et viktig offentlig byggverk. Shopping og caffe latte vil helt sikkert kunne la seg innpasse på en utmerket måte, men vi ønsker at det skal være noe mindre profant og kommersielt. Både av hensyn til byggets karakter av landemerke i området både visuelt eksponert og et kjennetegn historisk og fordi området vil være tjent med målpunkter som kan trekke mange mennesker, være aktiv over store deler av døgnet og samspille med annen publikumsrettet aktivitet. Dagens bibliotek ble innviet i 1963 etter at byggekomiteen oppdaterte seg på de siste utviklingsretningene på svenske bibliotek på slutten av 1950-tallet. (Fjernsyn ble flyttet med fra det gamle biblioteket!). 50 år senere bør Skien innvie et bibliotek som har dagens medievirkelighet som basis. Et bibliotek som er en integrert del av byens åpne, offentlige publikumstilbud i samspill med bylivet for øvrig. Et gatas universitet som kan virke sammen med kunnskapsutvikling og innovasjon i nye næringsveier på Klosterøya. Bygget har et robust og kompakt bygningskall hvor bevaringshensyn lar seg kombinere med addisjoner og transformasjon som måtte være nødvendig for å optimalisere bygget til programmet.

13 KONTAKT MED VANNET Skien Brygge har kontakten med vannet som identitetsbærer og hovedattraksjon. Det gir boligene utsikt, eksponering mot sol og nærhet til rekreasjonstilbud knyttet til vannet. Rekreasjon og fritidsaktiviteter knyttet til vannet er et potensial som er oppstått i nyere tid med opphør av industriell aktivitet og forurensing. Skien Brygge kan utnytte mulighetene og legge til rette for et bredt spekter aktiviteter rettet både mot beboerne i området og allmennheten generelt. Klubb/utleie av småbåter, kajakker, seiljoller, bademuligheter med garderober, sauna og cafe, fiskebrygge, småbåthavn for beboere og gjester. Spekteret er stort og kan bidra til å aktivisere og skape en variasjon i sjøfronten.

14 RAND; KANTER OG OVERGANGER Kontraster og overganger mellom ulike områder, ulike romlige karakter eller ulike overflater skaper opplevelser og variasjon når vi beveger oss gjennom en by. Møte mellom land og vann er en sone som kan utformes for å gi opplevelser og bruksmuligheter. I byen representerer endring fra kai- og havnebruk til allment tilgjengelig byområderfor et potensial for mer variert utforming. Det er ikke lenger skipenes krav til tillegging og lasting som setter krav til høyder og til rette strekninger. Skien Brygge har med sin solorientering store muligheter til å skape svært attraktive og gode uteoppholdsområder mot vannflaten. Ved å la bryggeområdene trappe seg ned mot vannet, skapes naturlige soner for opphold. Lavt liggende bryggeområder gir muligheter for promenade og opplevelse av nærhet til vannflaten for allmennheten, samtidig som en offentlig gangsone ikke blir i konflikt med private boligformål som må anlegges over flomhøyden. For småbåter, kajakker, seiljoller, seilbrett og andre rekreasjonsformer på vannet, vil en flytebrygge være det beste alternativet, den holder en konstant høyde til vannflaten og kan dimensjoneres så lavt at kajakker eksempelvis lett kan utsettes og kan utformes som skråplan for trilling av seiljoller. Noen av de flotteste byrommene i Norge har vannflaten som bygulv slik som Pollen i Arendal for eksempel. Vannflaten bringer en dynamikk inn i byrommet overflaten skifter tekstur og farge, båter bringer bevegelser og hendelser, badehus og stupebrett kan bringe fysisk aktivitet inn og vannet kan ta i mot skiftende installasjoner flytende scener, kunstinstallasjoner etc.

15

16 Skien Brygge utgjør en relativt lang strekning og gir muligheter til å etablere ulike stedskvaliteter i møtet med vannet. 1) Sjøbadet flytende basseng i vannet gir muligheter for trygge og kontrollerte badesituasjoner for voksne og barn. Bruken over året kan utvides med oppvarming av bassengvannet, med tilliggende garderobe og badstu. Anlegges ytterst på piren som ligger parallelt med eksisterende bryggekant. På begge sider ligger bygninger som skaper et intimt og veldefinert byrom, med en tydelig retning fra plassen som trapper seg ned mot vannet og ut mot elveløpet og over mot slusen og den fredete papirfabrikken. 2) Amfiet sentralt i området etableres et større offentlig rom som bygges opp som et amfi mot elva, utsikten mot Klosterøya og solen. Etablerer romlig og visuell kontakt mellom bryggevandringen og det indre romforløpet. Kan utvikle bruksområder hvor performance, konserter og teatre kan finne sted på en flytende scene med tilhørerplasser i amfiet. 3) Gjestehavn mot syd og gangbroa til Klosterøya foreslås etablert som en beskyttet poll omkranset av brygger, bebyggelse, bevertning og utecafeer hvor gjestende småbåter kan legge til og overnatte. Marinafunksjoner som kiosk, drivstoff, utleie av småbåter og småbåthavn for beboerne kan utvikles videre sydover.

17

18 TILGJENGELIGHET Skien Brygge skal integreres i omgivelsene og ikke fremstå som et gated community for privilegerte boligkjøpere. Organiseringen av områdets bebyggelse og offentlige rom skal bidra til å gi tydelige og innbydende adkomster til og gjennom området. På tvers av området er det etablert to grøntområder med gangvei som knytter forbindelsen fra sjøkanten og opp til riksvegen med holdeplasser for buss og videre forbindelse inn i eksisterende boligområder. På langs av området er det lagt til rette for to ulike bevegelser gjennom området. Enten nær vannet på den lavtliggende bryggepromenaden - som vil være spesielt attraktiv i godt vær sommerstid eller i det sentrale plassrommet som ligger hevet opp på cote 5,5 over parkeringsarealene. Den gir et annet perspektiv og utsikt, samtidig som den har et forløp som er mer beskyttet for høst- og vintervær. Bryggevannet som et nytt byrom vil først fremstå som en attraktiv destinasjon hvis vandringen omkring Bryggevannet inneholder tilstrekkelig tetthet av attraksjoner og målpunktlykkes man ikke i dette, vil det forbli turvei for spesielt interesserte.

19

20 TRADISJON OG FORNYELSE Norske byer har, bortsett fra noen gruvebyer, oppstått langs kysten eller elveløp. De er vokst fram eller blitt planlagt hvor det har vært gode og beskyttede havner, med forbindelser inn i landet. Det er transporten av varer og mennesker til sjøs som er basis for økonomien og frakt-teknologien som blir styrende for hvordan bebyggelsen organiseres. Skip og varetransport foregår etter de samme prinsippene over hele landet og i stor grad over hele Europa. Derfor finner vi også de samme bygningsstrukturene i Hansabyene rundt hele Nordsjøen og i andre havnebyer: en kamstruktur hvor lange, smale bygningsvolumer får fasade mot sjøen for innlasting og kontakt til en forbindelsesvei på landsiden. Volumene adderes i en tett, sammenvokst struktur. Bryggehuset er en typologi som kan videreføres med boligprogrammer og gi noen av de samme kvalitetene som de historiske forbildene; de har en tydelig adkomstside på bysiden, som kan håndtere aktivitet og liv, mens de på sjøsiden kan få en rolig og avklaret relasjon til vannet. Bryggehuset kan realiseres med relativt stor tetthet, samtidig som disse kvalitetene bevares. Typologien kan gis ulik volumer og ulike boligoppdeling innenfor samme struktur.

21

22 INFRASTRUKTUR OG TRAFIKK Kort avstand til bysentra med service, handel og arbeidsplasser er et grunnleggende parameter for å redusere transportgenerering fra boligområder. På Skien Brygge vil det i tillegg være svært gode rekreasjons og fritidsmuligheter i nærmiljøet. Vi ønsker at Skien Brygge ikke bare skal fremstå med en høy miljøprofil i design, materialer og energibruk, men at området skal legge til rette for en bærekraftig livsstil. Skien Brygge skal være en fem-minutters-bydel hvor korte avstander til kollektivtrafikk, til rekreasjon og arbeid skal innby til en hverdag hvor gang og sykkel kan dekke de fleste behov. Den enkelte beboer skal kunne oppleve en konsistent tanke fra den fysiske utformingen av bygninger, til organisering av uteområder og trafikk, slik at området kan bli en funksjonell ramme om en livsstil som bryter den økende bilavhengigheten som preger hverdagslivet til norske familier.

23 ANKOMST BIL OG PARKERING Ankomst til parkeringskjeller fra nord over to plan, med underjordisk adgang til majoriteten av boligene. Yttligere plasser kan oppnåes ved videre sprengning mot øst. BYBANE Det skal sikres areal for anleggelse av en fremtidig bybane gjennom området. Oppbinding av areal som kun kan brukes av bybanen er lite gunstig for utbygger. Løsningen for banen bør enten baseres på en shared space - løsning i dagen. Det er skissert en løsning hvor bybanen føres gjennom området til eksisterende tunnel. Dette skaper sterke bindinger i hvordan bebyggelse, parkering og nytt terreng kan løses innenfor byggeområdet. Størst fleksibilitet og best integrering av bybanen oppnås ved å føre banen opp på nytt terrengnivå over parkering og legge føringen sørover utenom dagens tunnel. Jernbanebryggas videreføring i Nedre Elvegate skal uansett være stengt for biltrafikk og vil kunne romme både ny bybane og hovedsykkelvei. GÅENDE SYKLENDE Vi ønsker at færre skal bruke bil og at flere skal benytte kollektivtrafikk eller gå og sykle for å løse hverdagens transportbehov. Avstand er et forhold, kvalitet, trygghet og positive opplevelser er andre parametre som påvirker våre reisevalg. Det er derfor et viktig kriterium for organisering og utforming av Skien Brygge at området fremstår som et områd som er godt tilrettelagt og attraktivt for myke trafikanter. Betydningen av gode løsninger vil også være viktig i forhold til områdets funksjon som et bindeledd i den planlagte gangveien rundt Bryggevannet.

24

25

26 HAVNELIV Å bevege seg langs sjøkanten bryggevandring er stilt som en premiss for utvikling av området. Offentlig tilgjengelighet og allmennhetens mulighet til å oppleve byens møte med vannet har vært en intensjon ved alle byutviklingsprosjekter på tidligere havne- og kaiområder. Det er kontakten med vannflaten, visuelt og taktilt, som utgjør sjøfrontens grunnleggende attraksjon. Vannets skiftende karakter, varierende farge og overflate, båtliv, bading, visuell og romlig kontakt til omgivelsene gir en dynamisk og skiftende scenografi i kontrast til byens statiske ramme av bygninger, gater og plasser. Bryggepromenaden som ligger nær vannet og følger kantsonen fra dagens Tollbygning og fram til ny bro er et element som er tett integrert med ny bebyggelse, men lagt på et lavere nivå en boligene for å få en tydelig offentlig karakter. Visjonene og visualiseringene av Drømmen om det gode liv i vannkanten, et evig solskinn i et plettfritt bymiljø, tar ikke alltid høyde for realitetene i en lang norsk vintersesong. For at området ikke skal blir et rent sommerrevier og fremstå folketomt på andre tider av året, er det viktig at det er alternative romlige forløp gjennom området som har mer skjermede og lune uterom. Et sentralt byrom gjennom området vil både kunne gi et mer klimabeskyttet forløp, solvegger, et gaterom med fasader på begge sider av passasjen som kan inneholde publikumstilbud og aktiviteter. Samtidig vil dette være det best egnede trase for syklende. Dette byrommet legges over 1. etasje parkering og gir derved også en annen utsikt og romlig relasjon til elven enn den lavereliggende bryggepromenaden. Mot nord og syd får dette byrommet tydelige plassrom som henvender seg til dagens bryggepromenade ved Tollbygningen og ved ny bro / videre forbindelse i Nedre Elvegate. Kontakten opp til Sandviksvegen og bussholdeplassen ivaretas ved en sentral trappeforbindelse og grøntdrag med gangvei på nord og sørsiden av området.

27

28 BÆREKRAFT Det skal legges vekt på bærekraftige løsninger med hensyn til arealutnyttelse, energi- og materialbruk. Bærekraft var i utgangspunktet et begrep som ble brukt som et politisk argument, men i løpet av de siste 30 årene har det utviklet seg til å bli en gjeldende norm for mange forskjellige deler av samfunnet. Bærekraft handler om å ta ansvar for fremtiden, og sørge for at den globale økonomien og veksten ikke beveger seg i en retning som kan være skadelig for miljøet. Begrepet brukt i mange forskjellige profesjonsgrupper og sammenhenger, hvilket gjør at begrepet er uhyre komplekst, og kan være vanskelig å få oversikt over. Vår visjon bygger på en helhetlig forsåelse for bærekraftsbegrepet, og vi vil at løsningen for Skien Brygge skal kunne brandes som bærekraftig for de mange elementene bebyggelsen består av boliger, transport, dagslys, aktiviteter osv. Bærekraft blir ofte assosiert med energiøkonomisering, og de første tankene går derfor ofte til solceller på taket og ekstra isolering i veggene. Men hvor kommer menneskene inn som en del av energiligningen? Målsetningen er at miljøutfordringene ikke bare skal defineres som bygningens oppgaver å løse, men at arbeid med menneskenes livsstil, livsform og innstilling også er en del av løsningen. Dette vil gjøres ved å innføre tiltak som er attraktive for brukeren, som for eksempel svalskap for grønnsaker, gode parkeringsløsninger for sykler og muligheter for å tørke klær uten tørketrommel. Motivasjonen for å være mer miljøvennlig skal dermed oppleves som positiv og gjennomførbar uten store inngrep i livsstil.

29

30 DAGSLYS I det aktuelle området for utvikling I Skien har potensialet for direkte sollys blitt modelert i sollyssimulatoren RADIANCE, basert på værdata for Oslo. De foreslåtte bygninger er strukturert på et vis som minimerer situasjoner hvor volumer skygger for hverandre. Bygningene nærmest havnen er lavere enn de bakenforliggende, primært orientert som lameller med kortsiden mot syd og vest, hvilket tillater en optimalisert utnyttelse av solenergi.

31 AREALOPPSETT

32 BELYSNING Havnepromenade Belysningen skaper et sammenhengende visuelt uttrykk og markerer havnefronten. Innrettet og velavskjermet lys sikrer en blendingsfri belysning, slik at uønskede speilinger i vannet eller barrierevirkning unngås og områdets naturlige kvaliteter bevares. Veier, stier og Byban Belysningen skal sikre trygghet og fremkommmelighet og definere området i et tydelig visuelt hierarki Plasser Belysningen skal skape attraktive bymiljøer med en unik mørkeidentitet, som understreker områdets særegne kvaliteter. Visuelle opplevelser skal stimulere et moderne og variert byliv etter mørkets frembrudd. Bygninger Bygningenes belysning skal bidra positivt til den totale visuelle opplevelse og inngå som et element i områdets belysningsplan Kjennetegn Spesielle arkitektoniske og landskapelige kjennetegn skal fremheves med spesielle lyssettinger for å skape gjenkjennelighet, opplevelser og definere områdets uttrykk.

33

34

HELHETSPLANEN FØYKA/ELVELY

HELHETSPLANEN FØYKA/ELVELY HELHETSPLANEN FØYKA/ELVELY D A R K + A D E P T AUGUST 2013 INNHOLD 2 INNHOLD 5 HELHETSPLANEN 6 BAKGRUNN 8 FRA BYGD TIL BY 10 VIDEREUTVIKLING AV HELHETSPLANEN 12 HELHETSPLANEN 18 SNITT 20 INFRASTRUKTUR

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM LARVIK INDRE HAVN

FORSLAG TIL PLANPROGRAM LARVIK INDRE HAVN FORSLAG TIL PLANPROGRAM LARVIK INDRE HAVN Utarbeidet av Dark Arkitekter i samarbeid med Larvik Kommune 05.11.2013 Arkivsak ID 13/6036 PROSJEKTBESKRIVELSE Plansak Områdeplan for Larvik Indre havn Arkivsak

Detaljer

Grandkvartalet Hotell Eiendom AS

Grandkvartalet Hotell Eiendom AS Grandkvartalet Hotell Eiendom AS Reguleringsendring for Grandkvartalet ArkivsakID: 13/987 Planbeskrivelse 16.06.14 2 INNNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. FORHOLDET TIL ANNEN PLANLEGGING 4 2.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Vippetangen Områdeprogram

Vippetangen Områdeprogram Oslo kommune Høringsutkast Vippetangen Områdeprogram 18.9.2015 Forord Som oppfølging av Fjordbyplanen, vedtatt av Oslo Bystyre 27.2.2008 er det avklart at det skal utarbeides et områdeprogram for Vippetangen.

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

Arkitektkonkurranse. Juryens rapport. om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum

Arkitektkonkurranse. Juryens rapport. om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum Arkitektkonkurranse om utviklingen av Føyka /Elvely i Asker sentrum Juryens rapport 1. Forord Asker kommune, Asker Skiklubb, samt de tre grunneierne I Elvely-kvartalet, har i samarbeid med Norske Arkitekters

Detaljer

BYGNINGER TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S

BYGNINGER TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S BYGNINGER TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007 Bjørvika Infrastruktur A/S 1. udgave 11.11.04 Gehl Architects HS & LS 1. revision nov. 2007 Gehl Architects LJL & BMH Redigering tekst, fotos & forside Rev. Dato udarbejdet

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Planbeskrivelse. Foreløpig forslag TILTREKNINGSKRAFT TILGJENGELIGHET KAPASITET INNHOLD

Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Planbeskrivelse. Foreløpig forslag TILTREKNINGSKRAFT TILGJENGELIGHET KAPASITET INNHOLD KAPASITET INNHOLD TILGJENGELIGHET TILTREKNINGSKRAFT Attraksjonsverdi / bærekraft Planbeskrivelse Kommunedelplan for Stavanger sentrum Foreløpig forslag Forslag til 1. gangs behandling, oktober 2014 2 Forord

Detaljer

r u b i s j o b b e i o s l o i m e x i c o, i v i e t n a m e l l e r i l o n d o n b o p å e i d s v o l l

r u b i s j o b b e i o s l o i m e x i c o, i v i e t n a m e l l e r i l o n d o n b o p å e i d s v o l l r u b i s j o b b e i o s l o i m e x i c o, i v i e t n a m e l l e r i l o n d o n b o p å e i d s v o l l 8 m i n t i l g a r d e r m o e n i n t e r n a s j o n a l e f l y p l a s s k o m m e r f

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

SANDEFJORD Byutviklingsstrategi med innspill til revisjon av kommuneplanen april 2013

SANDEFJORD Byutviklingsstrategi med innspill til revisjon av kommuneplanen april 2013 BYUTVIKLING I SANDEFJORD Byutviklingsstrategi med innspill til revisjon av kommuneplanen april 2013 Forord Sandefjord kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Som del av denne prosessen

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

Kvalitetsprogram. Filipstad områderegulering

Kvalitetsprogram. Filipstad områderegulering Kvalitetsprogram Filipstad områderegulering Forord Etter at Oslo bystyre 19. januar 2000 vedtok å følge fjordbystrategien, står Oslos sjøfront overfor store endringer som følge av effektivisering og relokalisering

Detaljer

Planbeskrivelse_. Entra AS. OPPDRAG Brattørkaia 17. Powerhouse Brattørkaia. EMNE Planbeskrivelse. FORELØPIG TIL SAMRÅD!

Planbeskrivelse_. Entra AS. OPPDRAG Brattørkaia 17. Powerhouse Brattørkaia. EMNE Planbeskrivelse. FORELØPIG TIL SAMRÅD! Planbeskrivelse_ Entra AS OPPDRAG Brattørkaia 17. Powerhouse Brattørkaia EMNE Planbeskrivelse. FORELØPIG TIL SAMRÅD! DOKUMENTKODE 415923-PLAN-PBL-001-rev01 20140214 Illustrasjon Snøhetta 2013 Med unntak

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Dato: 13.11.2014 figur 1: MULIG FREMTIDIG SITUASJON FASADE SØR FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL Detaljregulering AMFI FLORØ Amfi Florø - K39 & K40. Planskisse til prosjektavklaring Utarbeidet

Detaljer

by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010-2020 Planbeskrivelse

by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010-2020 Planbeskrivelse by og vann Kommundelplan Skien sentrum 2010 2020 Planbeskrivelse 18.05.2010 1 Innledning Gjeldende kommunedelplan for Skien sentrum er fra 1996 og er moden for en revisjon. Hovedutvalg for teknisk sektor

Detaljer

HUSEBYJORDET. En grønn lunge til nytte og glede. utarbeidet av. Parkgruppa / Skedsmokorset Kulturforum. Skedsmokorset, mai 2007.

HUSEBYJORDET. En grønn lunge til nytte og glede. utarbeidet av. Parkgruppa / Skedsmokorset Kulturforum. Skedsmokorset, mai 2007. HUSEBYJORDET En grønn lunge til nytte og glede utarbeidet av Parkgruppa / Skedsmokorset Kulturforum Skedsmokorset, mai 2007. 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Sammendrag / Anbefaling...4 Bakgrunn for

Detaljer

strategi og visjon 1

strategi og visjon 1 strategi og visjon 1 bakgrunn På bakgrunn av stedsanalysen, feltundersøkelsene, scenarioarbeidet og programanalysen har vi dannet oss et grunnlag for å skape en visjon for Kirkenes; en rettesnor for fremtidig

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse

Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse Forslag til Områdereguleringsplan for Nedre Tromsdalen, plan 1781 Planbeskrivelse Byutvikling, Tromsø kommune 30. januar 2013 1 Forord Planprogrammet for områderegulering for Nedre Tromsdalen ble lagt

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

ESTETISK VEILEDER FOR HOMMELVIK SENTRUM OMRÅDEREGULERING HOMMELVIK SENTRUM

ESTETISK VEILEDER FOR HOMMELVIK SENTRUM OMRÅDEREGULERING HOMMELVIK SENTRUM ESTETISK VEILEDER FOR HOMMELVIK SENTRUM OMRÅDEREGULERING HOMMELVIK SENTRUM 1 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Malvik kommune for å utarbeide områdeplan for Hommelvik sentrum. Planen skal kombinere

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

SMIEØYA MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV TILGJENGELIGHET OG OPPGRADERINGSBEHOV

SMIEØYA MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV TILGJENGELIGHET OG OPPGRADERINGSBEHOV SMIEØYA MULIGHETSSTUDIE VURDERING AV TILGJENGELIGHET OG OPPGRADERINGSBEHOV f o r o r d Skien kommune ønsker å fi nne frem til virksomheter som kan fylle den fredede fabrikkbygningen PM5 på Smieøya med

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Forslag til planprogram Down Town / Porsgrunn Sentrum Sør

Forslag til planprogram Down Town / Porsgrunn Sentrum Sør Forslag til planprogram FORORD Steen & Strøm AS, på vegne av Storebrand Eiendom AS, og Bratsberg Gruppen AS har inngått samarbeid om utvikling av Down Town og nærområdene fra og med Skomværskvartalet til

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema del 1 Sammendrag 2.februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne

Detaljer

Ski 2050 langsiktige rammer for et bærekraftig og konkurransedyktig tettsted

Ski 2050 langsiktige rammer for et bærekraftig og konkurransedyktig tettsted Ski 2050 langsiktige rammer for et bærekraftig og konkurransedyktig tettsted Strategisk grunnlag for kommuneplan 2011-2022 27. januar 2011 Ole Falk Frederiksen, Ellen Haug, Ola Bettum Forord Ski kommune

Detaljer