Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Saksbeh.: Kristin B. Vindvad, Vår dato Deres dato Vår ref. 2015/2065 Deres ref. Arendal kommune Postboks GRIMSTAD Uttalelse med innsigelse Reguleringsplan for Alveberget, Arendal kommune Vi viser til oversendelse av Vi viser også til brev datert fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der Fylkesmannen i Telemark blir oppnevnt som settefylkesmann, med presisering Vi har i brev av fått forlenget frist for uttalelse til Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet i form av hytteutleie, i tillegg til at det planlegges flytebrygger, båtrampe og badeplass. Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Telemark i plansaker. Det foreligger uttalelse med innsigelse fra følgende fagmyndighet: Fylkesmannen i Telemark som sektormyndighet innenfor miljøvernområdet Uttalelse fra fagmyndigheten følger i vedlegg. Det vises til dette for nærmere begrunnelse for innsigelsen og generell rådgivning for det videre planarbeidet. Innsigelser Fylkesmannen har vurdert innsigelsen fremmet fra fagmyndigheten og har konkludert med følgende innsigelse til planen: Innsigelse fra Fylkesmannen som miljøvernmyndighet: Det er innsigelse til planforslaget pga. negativ konsekvens for en naturtypelokalitet med A-verdi, samt forekomst av en rødlistet art i kategorien «sårbar». Det vises til vedlagte brev fra Fylkesmannen i Telemark for nærmere begrunnelse av innsigelsen. Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett

9 Side 2 Videre prosess Dersom kommunen har spørsmål knyttet til innsigelsene og ønsker en dialog rundt disse, kan det tas kontakt med den fagmyndigheten som har fremmet innsigelsen. Kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling oppfordres til å arbeide aktivt for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsen, men trekkingen skal skje gjennom Fylkesmannen. Fylkesmannen kan evt. være behjelpelig i dialogen, om ønskelig. Dersom partene ikke blir enige, skal saken fremmes for mekling etter de ordinære rutinene. Det er fylkesmann Kari Nordheim-Larsen som vil opptre som mekler. Med hilsen Arne Malme ass. fylkesmann Kristin B. Vindvad seniorrådgiver Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift Vedlegg Uttalelse fra Fylkesmannen i Telemark, datert Kopi til: Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Statens vegvesen, Region sør Serviceboks ARENDAL Telemark fylkeskommune Postboks SKIEN Kopi internt til: Miljøvernavd. v/hans Bakke Landbruksavd. v/helge Nymoen Samordnings- og beredskapsstab v/jan W. Jensen Ruud

10 Saksbeh.: Simen Storøy, Vår dato Deres dato Vår ref. 2015/2065 Deres ref. Arendal kommune Postboks Grimstad Uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Alveberget der Fylkesmannen i Telemark er settefylkesmann. Vi viser til brev fra Arendal kommune datert med offentlig ettersyn av reguleringsplan for Alveberget, og til brev datert der Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner Fylkesmannen i Telemark som settefylkesmann til å behandle denne saken. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, båtanlegg og offentlig badeplass. Ved offentlig ettersyn er planforslaget redusert fra 250 hytter til 184 hytter. For behandling av reguleringsplaner er det kommunen som er myndighet, men Fylkesmannen har som oppgave å påse at kommunen i sin utøvelse av denne myndigheten ivaretar nasjonale og vesentlig regionale interesser ved å følge opp nasjonale og regionale mål og retningslinjer. Fylkesmannens ulike fagavdelinger har behandlet saken og svarer med dette samlet. Landskap og strandsone Alle hyttene i planforslaget er plassert utenfor 100metersbeltet. Av plandokumentene framgår det at det er foretatt landskapsvurderinger av tiltakene. Vi vil anbefale at det i tillegg til bestemmelsene om mønehøyder og maksimum BYA, utformes en bestemmelse som sikrer at det ved byggesøknad blir tatt vesentlig hensyn til terrengtilpasning og landskapsvirkningen til det omsøkte tiltaket. Av plandokumentene framgår det at det skal legges til rette for badeplass og parkering innenfor planområdet. Fylkesmannen forutsetter at denne badeplassen, og parkeringen som er avsatt til allmenheten, holdes åpen for alle og ikke bare brukerne av hyttefeltet. Dette er tiltak som vil kunne øke allmenheten sin tilgang til strandsonen innenfor planområdet. Båtanlegg Alvekilen er en terskelfjord, med to høye og en lavere terskel. Fjorden er sårbar for forurensning og utslipp. I fjordens ytre deler finnes to attraktive badestrender ved Tømmerstø og Lille Danmark. De indre delene er attraktive for kajakkpadlere og fugleobservasjon. Økt båttrafikk vil kunne være negativ for disse aktivitetene. Etablering av småbåtanlegg er tiltak som bør behandles på overordnet nivå i forbindelse med revisjon av kommunedelplanen. Lokalisering og størrelse bør vurderes ut fra et samlet behov i et større perspektiv enn et definert reguleringsplanområde. Dette også med tanke på konsekvenser for bl.a. landskap og naturverdier. Fylkesmannen vil derfor prinsipielt fraråde at det etableres småbåtanlegg uten at det er forankret i overordnet plan. I planforslaget er det lagt opp til en mindre småbåthavn med 46 båtplasser på utsiden av terskelen ved Gruveholmen. Det legges også opp til en utsettingsrampe for småbåter, samt 7 båtplasser rett på Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett

11 Side 2 innsiden av Gruveholmen. Av plandokumentene framgår det at det ikke forventes behov for mudring, men at det må sprenges bort et skjær. Det er ikke registrert viktige naturtyper som blir berørt av dette. Etter vår oppfatning bør kommunen være restriktive med hva som tillates av anlegg for båter både i denne planen, og ved eventuelle framtidige planer i området. Mudring og sprengning av undervannsskjær Av plandokumentene framgår det at det må mudres i forbindelse med badeplassen. Fylkesmannen vil derfor minne om at mudring fra fartøy i følge forurensningsforskriftens 22 er forbudt og det må søkes Fylkesmannen om tillatelse til dette. Sprengning av undervannsskjær regnes ikke som mudring og er ikke omfattet av forbudet i forurensingsforskriftens kapittel 22. Hvis tiltaket kan medføre fare for forurensning kan Fylkesmannen kreve at tiltaket skal reguleres i en tillatelse etter forurensningsloven. Forurensningen kan være knyttet til forstyrrelse av forurenset sjøbunn, men også oppvirvling av ren sjøbunn kan sees på som forurensning dersom det berører for eksempel viktige områder for fisk. Tiltaket må da søkes om på samme måte som mudring og dumping fra fartøy. Naturmangfold Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk mangfold innen Gjennom planarbeidet er det særlig viktig at kommunen ivaretar leveområder for sjeldne, trua og sårbare arter (kategoriene CR/EN/VU), og arealer med naturtyper med verdivurdering viktig (B) og svært viktig (A). Naturmangfold på land i planområdet er relativt godt kjent gjennom naturtypekartlegginger (jf. Naturbase) og artsfunn publisert i tjenesten Artskart. Planforslaget viser adkomst til det foreslåtte hytteområdet fra vest via Øygarden. Rett øst for jordet på Øygarden er adkomstvegen vist gjennom en del av et edelløvskogsområde som er vurdert som svært viktig (A-verdi) jf. Naturbase og konsekvensutredning. I den delen av edelløvskogsområdet som blir berørt er det registrert funn av bl.a. ruteskorpe, oksetungesopp og orkideen fuglereir, alle rødlistet som «nær truet». Videre er det registrert et funn av sopparten bølgekjuke, rødlistet som «sårbar». Funnstedet vil bli direkte berørt av vegtraséen slik den vises i plankartet. Planprogrammet med konsekvensutredningen omtaler hensynssoner naturmiljø (H_560) med aktuelle bestemmelser som skal ivareta disse konkrete forekomstene (kap 6.4), men det framgår ikke av utkast til plankart og bestemmelser. Veitraséen vil uansett tilpasning medføre betydelige inngrep i et område med høye naturverdier. Også den viste adkomstvegen til Alvekilen i nord (med småbåthavn mm.) kan berøre deler av edelløvskogsforekomsten til en viss grad, dersom opprustingen medfører inngrep i sideterrenget. På grunn av negativ konsekvens for en naturtypelokalitet med A-verdi, samt forekomst av en rødlistet art i kategorien «sårbar», har miljøverndirektøren innsigelse til planforslaget med hjemmel i plan- og bygningslovens 5-4. Innsigelsen kan imøtekommes ved at veitraséen til hytteområdet endres slik at viktig naturmangfold ikke blir berørt. Videre bør bestemmelsene til kjøreveien til Alvekilen (KV) i større grad sikre at sideterreng med høye naturverdier ikke blir berørt ved opprusting/breddeutvidelse. Indre del av Alvekilen har store allmenne interesser knyttet til naturmangfold. Etter en utbygging slik planen legger opp til vil det etter vårt syn bli en stor framtidig utfordring å ivareta disse interessene på grunn av antatt høyt press på videre utvikling av området for eksempel med ytterligere båtplasser, ønske om mudring mv. Dette er imidlertid forhold som planen ikke legger opp til.

12 Side 3 Landbruksinteresser Det vises til småskala landbruksdrift i området, med to aktive bruk som omfattes av planområdet. Området som helhet framstår som et kystkulturlandskap hvor beite, tradisjonelt jordbruk, skogbruk og en rik kystkultur har bidratt til et sammensatt og mangfoldig landskap. Dette er også verdifulle element for reiselivet som omtales og legges til grunn for utviklingen av området. Gjengroing preger området flere steder og dette trekkes fram. Innenfor planområdet er det først og fremst de nordvestlige delene, kalt «Adkomstveien» med innkjøringen til området som direkte påvirker dyrka mark. Vegen og p-plassen vil her beslaglegge omkring 3,7 daa dyrka mark, anslått til ca 30 % av hele dette arealet. Vegen vil føre til terrenginngrep som endrer landskapet ved skjæringer, oppfylling og terrengjusteringer. Det resterende er regulert til jordbruk. Det konkluderes med at dette alternativet gir ubetydelige konsekvenser for jordbruket og ikke endrer ressursgrunnlaget eller kvaliteten. I den forbindelse ser vi at det har vært vurdert to ulike innfartsveier til området, det andre via «Bjelland-Brekka». Det framlagte forslaget påvirker dyrka mark i minst grad ut fra de to alternativene. «Bjelland-Brekka» er definert av kommunen som kjerneområde for landbruk. Disse arealene er holdt utenfor planområdet. Ut fra landbruksfaglige vurderinger og nasjonale målsettinger for jordvernet ser vi at det er gjort avveininger for å bevare dyrka mark i planarbeidet. Adkomstveien berører mindre dyrka mark enn alternativet gjennom kjerneområdet i «Bjelland-Brekka». Ut fra nasjonale føringer gitt i SPRBATP (2014) har man fulgt opp forventingene om å unngå å omdisponere større sammenhengende områder med dyrka mark og landbruksdirektøren kan ikke se at tiltaket bryter med nasjonale føringer for jordvernet. Vi mener likevel en slik adkomst gjør store terrenginngrep i et sårbart kystkulturlandskap. Det må gjøres tiltak i forbindelse med veiframføringen som sikrer tilgrensende jordbruksarealer en god arrondering og driftsmessig forhold i det videre. Landbruksdirektøren har et sterkt faglig råd om at det legges inn tekniske krav i bestemmelsene til adkomstveien som gir jordbruksarealet størst mulig driftsareal og minst mulige ulemper. Buffersoner er et avbøtende tiltak for å minske konfliktpotensialet der bebyggelse møter jordbruksareal. Dette kan være brukerkonflikter knyttet til støy og lukt, men og driftsmessige sider knyttet til arrondering og maskinbruk. I planområdets sørlige deler, hvor bebyggelsen grenser til kjerneområde landbruk mener landbruksdirektøren at det er en stor svakhet at det ikke er lagt inn buffersoner i bestemmelsene. Dette er et gjensidig godt grep som sikrer kvalitetene best og bidrar til minst mulig brukerkonflikter. Det er gitt råd om 20 meter buffersone, men det vises ikke til dette i arbeidet med avbøtende tiltak. Landbruksdirektøren har derfor et sterkt faglig råd om at det legges inn minimum 20 meter buffersone i bestemmelsene, og ellers tar de nødvendige hensyn for best mulig drift for landbruket i området. Med hilsen Hans Bakke Miljøverndirektør Simen Storøy rådgiver Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

13 Kopi til: Statens vegvesen, Region sør Serviceboks ARENDAL Side 4

14 SØRØST Arendal kommune Postboks GRIMSTAD Deres ref.: 2012/42-49 Vår ref.: 2012/ Arkiv nr.: Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: Høringsuttalelse - Reguleringsplan for Alveberget - Arendal kommune - Aust- Agder fylke Vi viser til brev datert vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for Alveberget. Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannslovens 27, 1. ledd. Eksempler på tiltak er etablering av brygger og fortøyningsinstallasjoner. Kystverket Sørøst har ellers ingen vesentlige merknader til planforslaget. Med hilsen Geir Egil Solberg senioringeniør Tanya Boye Worsley seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Eksterne kopimottakere: Fylkesmannen i Aust-Agder Serviceboks ARENDAL Arendal Havn KF Havnekontoret 4810 EYDEHAV N Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket Postboks ÅLESUND Telefon: Telefaks: Internett: E-post: For besøksadresse se Bankgiro: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

15 file:///d:/ephorte/pdfconvert/ephorte-ak/828641_fix.html Side 1 av Fra: Tanya Boye Dato: :46:54 Til: Arendal kommune Postmottak Kopi: Havnekontoret; Fylkesmannen i Aust-Agder Tittel: Høringsuttalelse - Reguleringsplan for Alveberget - Arendal kommune - Aust-Agder fylke Hei - Se vedlagt brev. Med hilsen Tanya Boye Worsley Seniorrådgiver Havne- og farvannsavdelingen Kystverket Sørøst Tlf: Direkte:

16 SV: Offentlig ettersyn - varsel om vedtak - Reguleringsplan for Alveberget file:///d:/ephorte/pdfconvert/ephorte-ak/841484_fix.html Side 1 av Fra: Pål Dato: :44:57 Til: Tone Odden; Arendal kommune Postmottak Tittel: SV: Offentlig ettersyn - varsel om vedtak - Reguleringsplan for Alveberget Vår ref: Det vises til planbeskrivelse med KU vedrørende detaljregulering av Alveberget. Plangrensen omfatter deler av sjøområdene i Alvekilen, og i dette området er det etter vår vurdering høyt potensial for at det kan finnes kulturminner under vann. Planen åpner for enkelte inngrep i sjøen slikt som rampe og småbåthavn. Norsk Maritimt Museum trenger å gjennomføre en marinarkeologisk befaring i planområdet før vi kan gi en uttalelse i saken. Hensikten med en slik befaring er å avklare eventuell konflikt med fredede eller vernede kulturminner under vann. Det vises her til Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) 9. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer må i.h.t. kml 10 bæres av tiltakshaver. Befaringen kan gjennomføres sommre/høst 2015, vi ber tiltakshaver ta direkte kontakt for nærmere avtale om tidspunkt og budsjett for dette. Vennlig hilsen Norsk Maritimt Museum Pål Nymoen Arkeolog Norsk Maritimt Museum/ Norwegian Maritime Museum Bygdøynesveien 37 N Oslo phone (central) fax direct: Fra: Tone Odden Sendt: 4. mai :31 Til: Pål Nymoen Emne: VS: Offentlig ettersyn - varsel om vedtak - Reguleringsplan for Alveberget Fra: Nina Blomberg-Carlsen Sendt: 2. mai :17 Til: Fylkesmannen i Aust-Agder; Aust-Agder fylkeskommune; Fiskeridirektoratet Region Sør; Statens vegvesen Region Sør; Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør; NMM Fellespost; Politiet; Arendal havnevesen KF; Agder Kollektivtrafikk AS; Sandum og omegn vel Emne: Offentlig ettersyn - varsel om vedtak - Reguleringsplan for Alveberget Vedlegg i pdf-format. Mvh Nina Blomberg-Carlsen Arendal kommune, arealplan

17

18 Visit Sørlandet AS Rådhusgt Kristiansand Arendal commune HØRINGSUTTALELSE ALVEBERGET REGULERINGSPLAN Kristiansand, 4.juni 2015 Vi viser til reguleringsplan for Alveberget som nå er ute på høring. Visit Sørlandet AS stiller seg positive til planlagte hyttefelt og tilhørende båtplasser i området. Sørlandet er et populært reisemål for både norske og utenlandske gjester. Vi ser at etterspørselen i stor grad øker innenfor overnatting på såkalte selvhusholdningsenheter fremfor tradisjonell hotellovernatting. Dette er en trend som har gjort seg gjeldende over flere år, men som spesielt de siste årene har forsterket seg. Arendal som reisemål har et godt tilbud innen hotellovernatting, men har et potensiale i forhold til tilbud og kapasitet innen selvhusholdning. Tromøya med blant annet Spornes, Hove og Bjellandstrand fremstår i dag som en attraktiv reiselivsopplevelse i Arendal og på Sørlandet. Med den planlagte etableringen av Raet Nasjonalpark, har vi forventninger til at det vil komme en økt etterspørsel til å besøke og ikke minst overnatte i området. Det vil derfor etter vår oppfatning være en riktig prioritering å ha som mål fra kommunens side å stimulere og imøtekomme etablering av et nytt kommersielt overnattingstilbud i området. Det at overnattingstilbudet kan inngå som en del av et allerede etablert tilbud og ikke minst den planlagte nasjonalparken, er etter vår mening en stor styrke for prosjektet. Sol, sommer og skjærgård er viktige motiv for tilreisende til Sørlandet og Arendal. Fra lignende etableringer andre steder i landsdelen ser vi at utnyttelse av den sjønære beliggenheten og tilgang til brygger og båtplasser er avgjørende for å lykkes i et krevende og konkurranseutsatt marked. Vi oppfatter også at etableringen på Alveberget er riktig timing, sett i lys at revidert reiselivsstrategi for Agder som nå er ute på høring. I Besøk Agder 2030 har man forslag om en tydelig spissing av satsning på utvikling av regionen som besøksregion for barnefamilier. Dette markedet etterspør i stor grad tilbud innen selvhusholdning, og etableringen på Alveberget vil i så måte være med å styrke Arendals attraktivitet som reisemål for dette markedet. Med vennlig hilsen Heidi Sørvig (sign.) Daglig leder Visit Sørlandet AS

19 Fylkesrådmannen Arendal kommune Postboks GRIMSTAD Saksbehandler: FRJUH Telefon (direkte): Deres ref.: Vår ref.: 2015/ Vår dato: Løpenr.: 22402/2015 Offentlig ettersyn - Detaljplan for Alveberget, Tromøy - Arendal kommune - Innsigelse Viser til detaljplan for Alveberget, Tromøy, datert og til tidligere korrespondanse i saken vedrørende forlenget svarfrist til Uttalelse fra Plan- og naturseksjonen: En anbefaler at område FFK7 tas ut av planen. Dette fordi bebyggelsen er plassert svært eksponert på en av de høyeste toppene innenfor planområdet. Denne toppen anbefales avsatt til friområde. Planforslaget er tegnet på et kart med sterkt nedtonede koter. Dette gjør at det er nærmest umulig å lese høydekotene på de fargelagte områdene. En anbefaler at dette rettes opp. Automatisk freda kulturminner Det ble gjennomført en arkeologisk registrering i I registreringen ble det påvist seks bosetningsog aktivitetsområder fra steinalder, hvor to disse ligger innenfor planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn. Datering av aktivitetsperioden for disse aktivitets- og bosetningsområdene kan sluttes ut fra deres plassering i landskapet, som er knyttet til forhistoriske strandlinjer. Bosetnings- og aktivitetsområder fra steinalder før jordbruket, var knyttet til jeger og sankekultur, og var lokalisert nær de tilgjengelige ressurser. Kulturminnene ligger i tilknytting til strandlinjer på mellom ca moh. Ut fra dagens kunnskapsnivå for Arendalsområdet, gir dette dateringer fra siste del av eldre steinalder kalt senmesolitikum, ca år siden, og til de første perioder av yngre steinalder, ca år siden. Lokaliseringsfaktoren var nærheten til stranden og de marine ressursene i fjæren og den nære sjøen. Aktivitetsområdene har ligget i et skjærgårdslandskap, på vestsiden av en større øy, slik at det har vært ly og smale sund som har gitt god tilgang på marine ressurser. Av de to aktivitetsområdene innenfor planområdet, så har det østligste vært strandbundet ved en forhistorisk strandlinje på ca. 27 moh., noe som gir en strandlinjedatering til senmesolitikum. Dette har ligget inne i en liten bukt. Det vestligste aktivitetsområdet har ligget mer på kanten av det forhistoriske sundet, med en strandlinje på rundt moh., som peker mot en datering til overgangsperioden mellom eldre og yngre steinalder. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr.: E-post:

20 Automatisk fredete kulturminner i planforslaget De to aktivitetsområdene og deres automatiske sikringssone på 5 m er avsatt på plankartet som hensynssoner type C, skravur H570. Det er ikke knyttet noen bestemmelser til hensynssonene. Det er vist at fyllingen til atkomstveien Veg_1 kommer inn i hensynssonen til det vestligste aktivitetsområdet. I konsekvensutredningen angis det at ikke vil bli noen spesielle konsekvenser for kulturminnene i anleggsperioden, og i planbeskrivelsen omtales mindre inngrep i hensynssonen til dette kulturminnet. I et planforslag lagt ut til offentlig ettersyn, der det planlegges tiltak som fysisk berører et automatisk fredet kulturminne og/eller dets sikringssone, så anses det som en søknad om dispensasjon fra den automatiske fredningen. For det østligst beliggende kulturminnet så planlegges det en vei og fritidsboliger tett opptil dette kulturminnet. Tre andre av de registrerte automatisk fredete kulturminnene er lokalisert like sør for den foreslåtte adkomstveien. Planforslaget og forholdet til automatisk fredete kulturminner - innsigelse Aust-Agder fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet vurderer at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til de automatisk fredete kulturminnene, da det planlegges fysiske tiltak tett opp til disse. Tiltakshaver har i etterkant av registreringen ikke vært i kontakt med fylkeskommunen vedrørende forholdet til de automatisk fredete kulturminner og den videre planleggingen, selv om fylkeskommunen ba om dette i uttalelse Fylkeskommunen anser flere av de foreslåtte tiltakene og tiltaksområdene i planforslaget som utilbørlig skjemmende på de automatisk fredete kulturminnene, og tiltak innenfor planen er egnet til å skade eller skjule de jf. kulturminnelovens 3. På dette grunnlag reiser Aust-Agder fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet følgende innsigelser til planforslaget: a) FFK_1 og FFK3 med tilhørende atkomstvei Veg_3, fra krysset med TV_1 og vestover. Det planlegges en massiv utbyggelse tett opptil et automatisk fredet kulturminne som ligger lavere i terrenget og nederst i skråningen. Med en oppføring av fritidsboliger og kjørevei tett opptil kulturminnet, vil det bli utsatt for omfattende utilbørlig skjemming gjennom nye permanente tiltak, og det er stor fare for skader på eller tildekning av kulturminnet. b) VEG_1, fra øst for P_2 og frem til TV_1. Atkomstveien planlegges anlagt mellom automatisk fredete kulturminner. På nordsiden er atkomstveien planlagt langs med og delvis inn hensynssonen, og like utenfor plangrensen sør for veien ligger det tre automatisk fredete kulturminner der veien blir liggende tett opp til disse. Fylkeskommunen finner veiplasseringen som utilbørlig skjemmende for: 1. Det vestligste automatisk fredet kulturminnet innenfor planområdet. Da planforslaget viser fysiske tiltak innenfor hensynssonen, er det en søknad om dispensasjon fra den automatiske fredningen. Fylkeskommunen vurderer at tiltakets plassering er så utilbørlig skjemmende for de automatisk fredete kulturminnene, at

21 fylkeskommunen ikke anser denne løsningen som hensynsstakende for verken dette kulturminnet, eller de tre kulturminnene like sør for veien. 2. Tre automatisk fredete kulturminner like sør for den planlagte atkomstveien, lokalisert like utenfor foreslått plangrense. c) VEG_1, fra øst for P_2 og frem til TV_1. Annen veggrunn er lagt helt opptil og delvis inn i hensynssonen til automatisk fredet kulturminne. Fylkeskommunen vurderer at den direkte konflikten mellom arealformålet Annen veggrunn innenfor en hensynssone for automatisk fredet kulturminne, i et større uutbygd område, er utilbørlig skjemmende. d) De automatisk fredete aktivitetsområdene knyttes til forhistoriske strandnivåer. Ved en bevaring av disse er det viktig at også en del av landskapet de hører til i bevares. Fylkeskommunen vurderer at planforslaget ikke tar hensyn til dette da det ikke er avsatt hensynssoner utover den automatiske 5 m sikringssonen, og det er ikke tatt hensyn til kjente registrerte automatisk fredete kulturminner utenfor planområdet som blir påvirket av tiltak i planforslaget. e) På plankartet er automatisk fredete kulturminner og deres automatiske sikringssone på 5 angitt som hensynssone C skravur H570. Korrekt skravur er hensynssone D H730, og hver hensynssone skal identifiseres med et nr. Til alle hensynssoner knyttet til automatisk fredete kulturminner skal det følge en reguleringsbestemmelse. Nyere tids kulturminner. Der er registret gruver fra jernverkstiden i Arendals distriktet. Der er utarbeidet en egen rapport i regi av Aust-Agder Arkiv. Gruvene i Alvekilen var i drift allerede i annen halvdel av 1600-tallet. De var delt i 3 hovedgruver. Alve Lands gruve på nordsiden av kilen, på selve Gruveholmen og ved Alveberget, Bergviks gruver. Den omsøkte planen vil berøre gruvene på sørsiden av Alvekilen. Det er ikke mulig ut fra reguleringskartet å se om de 2 felter som er registrert mht. gruver og skjerp vil bli berørt. Gruvene på og ved Alvekilen er blant de eldste som finnes i distriktet og har stor regional verdi. Kulturvernseksjonen ber derfor om at disse sporene fra jernverkstiden registreres og sikres på en forsvarlig måte i planen i form av ved regulering til hensynssone bevaring kulturminner. Konklusjon og innsigelse. Kulturvernseksjonen vil gjøre oppmerksom på at konsekvensutredningen som er foretatt av tiltakshaver med hensyn til kulturminner er mangelfull. Jernvinnegruvene er nesten ikke omtalt og rapporten fra Aust- Agder Arkiv er ikke brukt. Kulturvernseksjonen har i brev bedt om at det ble tatt kontakt for at avklare forholdene til spesielt de automatisk fredete kulturminner. Dette er ikke blitt fulgt opp av tiltakshaver og i konsekvens utredning er der konkludert med tiltak som er i direkte konflikt med kulturminneloven. En del konflikter kunne være unngått hvis tiltakshaver hadde tatt kontakt. På bakgrunn av de verdiene og vurderinger som er redegjort for over fremmer administrasjonen i Aust- Agder fylkeskommune innsigelser til planforslaget. Hvis Arendal kommune ikke imøtekommer innsigelsene, vil administrasjonen v/fylkesrådmannen legge saken frem for fylkesutvalget, med forslag om at administrasjonens innsigelser skal opprettholdes.

22 Vennlig hilsen Aadne Gunnar Sollid Leder kulturvern Frank Allan Juhl Rådgiver