Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Saksbeh.: Kristin B. Vindvad, Vår dato Deres dato Vår ref. 2015/2065 Deres ref. Arendal kommune Postboks GRIMSTAD Uttalelse med innsigelse Reguleringsplan for Alveberget, Arendal kommune Vi viser til oversendelse av Vi viser også til brev datert fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet der Fylkesmannen i Telemark blir oppnevnt som settefylkesmann, med presisering Vi har i brev av fått forlenget frist for uttalelse til Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet i form av hytteutleie, i tillegg til at det planlegges flytebrygger, båtrampe og badeplass. Fylkesmannen har i forbindelse med Forsøk om samordning av innsigelser ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Telemark i plansaker. Det foreligger uttalelse med innsigelse fra følgende fagmyndighet: Fylkesmannen i Telemark som sektormyndighet innenfor miljøvernområdet Uttalelse fra fagmyndigheten følger i vedlegg. Det vises til dette for nærmere begrunnelse for innsigelsen og generell rådgivning for det videre planarbeidet. Innsigelser Fylkesmannen har vurdert innsigelsen fremmet fra fagmyndigheten og har konkludert med følgende innsigelse til planen: Innsigelse fra Fylkesmannen som miljøvernmyndighet: Det er innsigelse til planforslaget pga. negativ konsekvens for en naturtypelokalitet med A-verdi, samt forekomst av en rødlistet art i kategorien «sårbar». Det vises til vedlagte brev fra Fylkesmannen i Telemark for nærmere begrunnelse av innsigelsen. Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett

9 Side 2 Videre prosess Dersom kommunen har spørsmål knyttet til innsigelsene og ønsker en dialog rundt disse, kan det tas kontakt med den fagmyndigheten som har fremmet innsigelsen. Kommunen og Fylkesmannens miljøvernavdeling oppfordres til å arbeide aktivt for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsen, men trekkingen skal skje gjennom Fylkesmannen. Fylkesmannen kan evt. være behjelpelig i dialogen, om ønskelig. Dersom partene ikke blir enige, skal saken fremmes for mekling etter de ordinære rutinene. Det er fylkesmann Kari Nordheim-Larsen som vil opptre som mekler. Med hilsen Arne Malme ass. fylkesmann Kristin B. Vindvad seniorrådgiver Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift Vedlegg Uttalelse fra Fylkesmannen i Telemark, datert Kopi til: Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Statens vegvesen, Region sør Serviceboks ARENDAL Telemark fylkeskommune Postboks SKIEN Kopi internt til: Miljøvernavd. v/hans Bakke Landbruksavd. v/helge Nymoen Samordnings- og beredskapsstab v/jan W. Jensen Ruud

10 Saksbeh.: Simen Storøy, Vår dato Deres dato Vår ref. 2015/2065 Deres ref. Arendal kommune Postboks Grimstad Uttalelse med innsigelse til reguleringsplan for Alveberget der Fylkesmannen i Telemark er settefylkesmann. Vi viser til brev fra Arendal kommune datert med offentlig ettersyn av reguleringsplan for Alveberget, og til brev datert der Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner Fylkesmannen i Telemark som settefylkesmann til å behandle denne saken. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, båtanlegg og offentlig badeplass. Ved offentlig ettersyn er planforslaget redusert fra 250 hytter til 184 hytter. For behandling av reguleringsplaner er det kommunen som er myndighet, men Fylkesmannen har som oppgave å påse at kommunen i sin utøvelse av denne myndigheten ivaretar nasjonale og vesentlig regionale interesser ved å følge opp nasjonale og regionale mål og retningslinjer. Fylkesmannens ulike fagavdelinger har behandlet saken og svarer med dette samlet. Landskap og strandsone Alle hyttene i planforslaget er plassert utenfor 100metersbeltet. Av plandokumentene framgår det at det er foretatt landskapsvurderinger av tiltakene. Vi vil anbefale at det i tillegg til bestemmelsene om mønehøyder og maksimum BYA, utformes en bestemmelse som sikrer at det ved byggesøknad blir tatt vesentlig hensyn til terrengtilpasning og landskapsvirkningen til det omsøkte tiltaket. Av plandokumentene framgår det at det skal legges til rette for badeplass og parkering innenfor planområdet. Fylkesmannen forutsetter at denne badeplassen, og parkeringen som er avsatt til allmenheten, holdes åpen for alle og ikke bare brukerne av hyttefeltet. Dette er tiltak som vil kunne øke allmenheten sin tilgang til strandsonen innenfor planområdet. Båtanlegg Alvekilen er en terskelfjord, med to høye og en lavere terskel. Fjorden er sårbar for forurensning og utslipp. I fjordens ytre deler finnes to attraktive badestrender ved Tømmerstø og Lille Danmark. De indre delene er attraktive for kajakkpadlere og fugleobservasjon. Økt båttrafikk vil kunne være negativ for disse aktivitetene. Etablering av småbåtanlegg er tiltak som bør behandles på overordnet nivå i forbindelse med revisjon av kommunedelplanen. Lokalisering og størrelse bør vurderes ut fra et samlet behov i et større perspektiv enn et definert reguleringsplanområde. Dette også med tanke på konsekvenser for bl.a. landskap og naturverdier. Fylkesmannen vil derfor prinsipielt fraråde at det etableres småbåtanlegg uten at det er forankret i overordnet plan. I planforslaget er det lagt opp til en mindre småbåthavn med 46 båtplasser på utsiden av terskelen ved Gruveholmen. Det legges også opp til en utsettingsrampe for småbåter, samt 7 båtplasser rett på Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett

11 Side 2 innsiden av Gruveholmen. Av plandokumentene framgår det at det ikke forventes behov for mudring, men at det må sprenges bort et skjær. Det er ikke registrert viktige naturtyper som blir berørt av dette. Etter vår oppfatning bør kommunen være restriktive med hva som tillates av anlegg for båter både i denne planen, og ved eventuelle framtidige planer i området. Mudring og sprengning av undervannsskjær Av plandokumentene framgår det at det må mudres i forbindelse med badeplassen. Fylkesmannen vil derfor minne om at mudring fra fartøy i følge forurensningsforskriftens 22 er forbudt og det må søkes Fylkesmannen om tillatelse til dette. Sprengning av undervannsskjær regnes ikke som mudring og er ikke omfattet av forbudet i forurensingsforskriftens kapittel 22. Hvis tiltaket kan medføre fare for forurensning kan Fylkesmannen kreve at tiltaket skal reguleres i en tillatelse etter forurensningsloven. Forurensningen kan være knyttet til forstyrrelse av forurenset sjøbunn, men også oppvirvling av ren sjøbunn kan sees på som forurensning dersom det berører for eksempel viktige områder for fisk. Tiltaket må da søkes om på samme måte som mudring og dumping fra fartøy. Naturmangfold Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk mangfold innen Gjennom planarbeidet er det særlig viktig at kommunen ivaretar leveområder for sjeldne, trua og sårbare arter (kategoriene CR/EN/VU), og arealer med naturtyper med verdivurdering viktig (B) og svært viktig (A). Naturmangfold på land i planområdet er relativt godt kjent gjennom naturtypekartlegginger (jf. Naturbase) og artsfunn publisert i tjenesten Artskart. Planforslaget viser adkomst til det foreslåtte hytteområdet fra vest via Øygarden. Rett øst for jordet på Øygarden er adkomstvegen vist gjennom en del av et edelløvskogsområde som er vurdert som svært viktig (A-verdi) jf. Naturbase og konsekvensutredning. I den delen av edelløvskogsområdet som blir berørt er det registrert funn av bl.a. ruteskorpe, oksetungesopp og orkideen fuglereir, alle rødlistet som «nær truet». Videre er det registrert et funn av sopparten bølgekjuke, rødlistet som «sårbar». Funnstedet vil bli direkte berørt av vegtraséen slik den vises i plankartet. Planprogrammet med konsekvensutredningen omtaler hensynssoner naturmiljø (H_560) med aktuelle bestemmelser som skal ivareta disse konkrete forekomstene (kap 6.4), men det framgår ikke av utkast til plankart og bestemmelser. Veitraséen vil uansett tilpasning medføre betydelige inngrep i et område med høye naturverdier. Også den viste adkomstvegen til Alvekilen i nord (med småbåthavn mm.) kan berøre deler av edelløvskogsforekomsten til en viss grad, dersom opprustingen medfører inngrep i sideterrenget. På grunn av negativ konsekvens for en naturtypelokalitet med A-verdi, samt forekomst av en rødlistet art i kategorien «sårbar», har miljøverndirektøren innsigelse til planforslaget med hjemmel i plan- og bygningslovens 5-4. Innsigelsen kan imøtekommes ved at veitraséen til hytteområdet endres slik at viktig naturmangfold ikke blir berørt. Videre bør bestemmelsene til kjøreveien til Alvekilen (KV) i større grad sikre at sideterreng med høye naturverdier ikke blir berørt ved opprusting/breddeutvidelse. Indre del av Alvekilen har store allmenne interesser knyttet til naturmangfold. Etter en utbygging slik planen legger opp til vil det etter vårt syn bli en stor framtidig utfordring å ivareta disse interessene på grunn av antatt høyt press på videre utvikling av området for eksempel med ytterligere båtplasser, ønske om mudring mv. Dette er imidlertid forhold som planen ikke legger opp til.

12 Side 3 Landbruksinteresser Det vises til småskala landbruksdrift i området, med to aktive bruk som omfattes av planområdet. Området som helhet framstår som et kystkulturlandskap hvor beite, tradisjonelt jordbruk, skogbruk og en rik kystkultur har bidratt til et sammensatt og mangfoldig landskap. Dette er også verdifulle element for reiselivet som omtales og legges til grunn for utviklingen av området. Gjengroing preger området flere steder og dette trekkes fram. Innenfor planområdet er det først og fremst de nordvestlige delene, kalt «Adkomstveien» med innkjøringen til området som direkte påvirker dyrka mark. Vegen og p-plassen vil her beslaglegge omkring 3,7 daa dyrka mark, anslått til ca 30 % av hele dette arealet. Vegen vil føre til terrenginngrep som endrer landskapet ved skjæringer, oppfylling og terrengjusteringer. Det resterende er regulert til jordbruk. Det konkluderes med at dette alternativet gir ubetydelige konsekvenser for jordbruket og ikke endrer ressursgrunnlaget eller kvaliteten. I den forbindelse ser vi at det har vært vurdert to ulike innfartsveier til området, det andre via «Bjelland-Brekka». Det framlagte forslaget påvirker dyrka mark i minst grad ut fra de to alternativene. «Bjelland-Brekka» er definert av kommunen som kjerneområde for landbruk. Disse arealene er holdt utenfor planområdet. Ut fra landbruksfaglige vurderinger og nasjonale målsettinger for jordvernet ser vi at det er gjort avveininger for å bevare dyrka mark i planarbeidet. Adkomstveien berører mindre dyrka mark enn alternativet gjennom kjerneområdet i «Bjelland-Brekka». Ut fra nasjonale føringer gitt i SPRBATP (2014) har man fulgt opp forventingene om å unngå å omdisponere større sammenhengende områder med dyrka mark og landbruksdirektøren kan ikke se at tiltaket bryter med nasjonale føringer for jordvernet. Vi mener likevel en slik adkomst gjør store terrenginngrep i et sårbart kystkulturlandskap. Det må gjøres tiltak i forbindelse med veiframføringen som sikrer tilgrensende jordbruksarealer en god arrondering og driftsmessig forhold i det videre. Landbruksdirektøren har et sterkt faglig råd om at det legges inn tekniske krav i bestemmelsene til adkomstveien som gir jordbruksarealet størst mulig driftsareal og minst mulige ulemper. Buffersoner er et avbøtende tiltak for å minske konfliktpotensialet der bebyggelse møter jordbruksareal. Dette kan være brukerkonflikter knyttet til støy og lukt, men og driftsmessige sider knyttet til arrondering og maskinbruk. I planområdets sørlige deler, hvor bebyggelsen grenser til kjerneområde landbruk mener landbruksdirektøren at det er en stor svakhet at det ikke er lagt inn buffersoner i bestemmelsene. Dette er et gjensidig godt grep som sikrer kvalitetene best og bidrar til minst mulig brukerkonflikter. Det er gitt råd om 20 meter buffersone, men det vises ikke til dette i arbeidet med avbøtende tiltak. Landbruksdirektøren har derfor et sterkt faglig råd om at det legges inn minimum 20 meter buffersone i bestemmelsene, og ellers tar de nødvendige hensyn for best mulig drift for landbruket i området. Med hilsen Hans Bakke Miljøverndirektør Simen Storøy rådgiver Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

13 Kopi til: Statens vegvesen, Region sør Serviceboks ARENDAL Side 4

14 SØRØST Arendal kommune Postboks GRIMSTAD Deres ref.: 2012/42-49 Vår ref.: 2012/ Arkiv nr.: Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: Høringsuttalelse - Reguleringsplan for Alveberget - Arendal kommune - Aust- Agder fylke Vi viser til brev datert vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for Alveberget. Kystverket Sørøst minner om at alle tiltak som påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannslovens 27, 1. ledd. Eksempler på tiltak er etablering av brygger og fortøyningsinstallasjoner. Kystverket Sørøst har ellers ingen vesentlige merknader til planforslaget. Med hilsen Geir Egil Solberg senioringeniør Tanya Boye Worsley seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent Eksterne kopimottakere: Fylkesmannen i Aust-Agder Serviceboks ARENDAL Arendal Havn KF Havnekontoret 4810 EYDEHAV N Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen Sentral postadresse: Kystverket Postboks ÅLESUND Telefon: Telefaks: Internett: E-post: For besøksadresse se Bankgiro: Org.nr.: NO Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

15 file:///d:/ephorte/pdfconvert/ephorte-ak/828641_fix.html Side 1 av Fra: Tanya Boye Dato: :46:54 Til: Arendal kommune Postmottak Kopi: Havnekontoret; Fylkesmannen i Aust-Agder Tittel: Høringsuttalelse - Reguleringsplan for Alveberget - Arendal kommune - Aust-Agder fylke Hei - Se vedlagt brev. Med hilsen Tanya Boye Worsley Seniorrådgiver Havne- og farvannsavdelingen Kystverket Sørøst Tlf: Direkte:

16 SV: Offentlig ettersyn - varsel om vedtak - Reguleringsplan for Alveberget file:///d:/ephorte/pdfconvert/ephorte-ak/841484_fix.html Side 1 av Fra: Pål Dato: :44:57 Til: Tone Odden; Arendal kommune Postmottak Tittel: SV: Offentlig ettersyn - varsel om vedtak - Reguleringsplan for Alveberget Vår ref: Det vises til planbeskrivelse med KU vedrørende detaljregulering av Alveberget. Plangrensen omfatter deler av sjøområdene i Alvekilen, og i dette området er det etter vår vurdering høyt potensial for at det kan finnes kulturminner under vann. Planen åpner for enkelte inngrep i sjøen slikt som rampe og småbåthavn. Norsk Maritimt Museum trenger å gjennomføre en marinarkeologisk befaring i planområdet før vi kan gi en uttalelse i saken. Hensikten med en slik befaring er å avklare eventuell konflikt med fredede eller vernede kulturminner under vann. Det vises her til Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) 9. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer må i.h.t. kml 10 bæres av tiltakshaver. Befaringen kan gjennomføres sommre/høst 2015, vi ber tiltakshaver ta direkte kontakt for nærmere avtale om tidspunkt og budsjett for dette. Vennlig hilsen Norsk Maritimt Museum Pål Nymoen Arkeolog Norsk Maritimt Museum/ Norwegian Maritime Museum Bygdøynesveien 37 N Oslo phone (central) fax direct: Fra: Tone Odden Sendt: 4. mai :31 Til: Pål Nymoen Emne: VS: Offentlig ettersyn - varsel om vedtak - Reguleringsplan for Alveberget Fra: Nina Blomberg-Carlsen Sendt: 2. mai :17 Til: Fylkesmannen i Aust-Agder; Aust-Agder fylkeskommune; Fiskeridirektoratet Region Sør; Statens vegvesen Region Sør; Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør; NMM Fellespost; Politiet; Arendal havnevesen KF; Agder Kollektivtrafikk AS; Sandum og omegn vel Emne: Offentlig ettersyn - varsel om vedtak - Reguleringsplan for Alveberget Vedlegg i pdf-format. Mvh Nina Blomberg-Carlsen Arendal kommune, arealplan

17

18 Visit Sørlandet AS Rådhusgt Kristiansand Arendal commune HØRINGSUTTALELSE ALVEBERGET REGULERINGSPLAN Kristiansand, 4.juni 2015 Vi viser til reguleringsplan for Alveberget som nå er ute på høring. Visit Sørlandet AS stiller seg positive til planlagte hyttefelt og tilhørende båtplasser i området. Sørlandet er et populært reisemål for både norske og utenlandske gjester. Vi ser at etterspørselen i stor grad øker innenfor overnatting på såkalte selvhusholdningsenheter fremfor tradisjonell hotellovernatting. Dette er en trend som har gjort seg gjeldende over flere år, men som spesielt de siste årene har forsterket seg. Arendal som reisemål har et godt tilbud innen hotellovernatting, men har et potensiale i forhold til tilbud og kapasitet innen selvhusholdning. Tromøya med blant annet Spornes, Hove og Bjellandstrand fremstår i dag som en attraktiv reiselivsopplevelse i Arendal og på Sørlandet. Med den planlagte etableringen av Raet Nasjonalpark, har vi forventninger til at det vil komme en økt etterspørsel til å besøke og ikke minst overnatte i området. Det vil derfor etter vår oppfatning være en riktig prioritering å ha som mål fra kommunens side å stimulere og imøtekomme etablering av et nytt kommersielt overnattingstilbud i området. Det at overnattingstilbudet kan inngå som en del av et allerede etablert tilbud og ikke minst den planlagte nasjonalparken, er etter vår mening en stor styrke for prosjektet. Sol, sommer og skjærgård er viktige motiv for tilreisende til Sørlandet og Arendal. Fra lignende etableringer andre steder i landsdelen ser vi at utnyttelse av den sjønære beliggenheten og tilgang til brygger og båtplasser er avgjørende for å lykkes i et krevende og konkurranseutsatt marked. Vi oppfatter også at etableringen på Alveberget er riktig timing, sett i lys at revidert reiselivsstrategi for Agder som nå er ute på høring. I Besøk Agder 2030 har man forslag om en tydelig spissing av satsning på utvikling av regionen som besøksregion for barnefamilier. Dette markedet etterspør i stor grad tilbud innen selvhusholdning, og etableringen på Alveberget vil i så måte være med å styrke Arendals attraktivitet som reisemål for dette markedet. Med vennlig hilsen Heidi Sørvig (sign.) Daglig leder Visit Sørlandet AS

19 Fylkesrådmannen Arendal kommune Postboks GRIMSTAD Saksbehandler: FRJUH Telefon (direkte): Deres ref.: Vår ref.: 2015/ Vår dato: Løpenr.: 22402/2015 Offentlig ettersyn - Detaljplan for Alveberget, Tromøy - Arendal kommune - Innsigelse Viser til detaljplan for Alveberget, Tromøy, datert og til tidligere korrespondanse i saken vedrørende forlenget svarfrist til Uttalelse fra Plan- og naturseksjonen: En anbefaler at område FFK7 tas ut av planen. Dette fordi bebyggelsen er plassert svært eksponert på en av de høyeste toppene innenfor planområdet. Denne toppen anbefales avsatt til friområde. Planforslaget er tegnet på et kart med sterkt nedtonede koter. Dette gjør at det er nærmest umulig å lese høydekotene på de fargelagte områdene. En anbefaler at dette rettes opp. Automatisk freda kulturminner Det ble gjennomført en arkeologisk registrering i I registreringen ble det påvist seks bosetningsog aktivitetsområder fra steinalder, hvor to disse ligger innenfor planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn. Datering av aktivitetsperioden for disse aktivitets- og bosetningsområdene kan sluttes ut fra deres plassering i landskapet, som er knyttet til forhistoriske strandlinjer. Bosetnings- og aktivitetsområder fra steinalder før jordbruket, var knyttet til jeger og sankekultur, og var lokalisert nær de tilgjengelige ressurser. Kulturminnene ligger i tilknytting til strandlinjer på mellom ca moh. Ut fra dagens kunnskapsnivå for Arendalsområdet, gir dette dateringer fra siste del av eldre steinalder kalt senmesolitikum, ca år siden, og til de første perioder av yngre steinalder, ca år siden. Lokaliseringsfaktoren var nærheten til stranden og de marine ressursene i fjæren og den nære sjøen. Aktivitetsområdene har ligget i et skjærgårdslandskap, på vestsiden av en større øy, slik at det har vært ly og smale sund som har gitt god tilgang på marine ressurser. Av de to aktivitetsområdene innenfor planområdet, så har det østligste vært strandbundet ved en forhistorisk strandlinje på ca. 27 moh., noe som gir en strandlinjedatering til senmesolitikum. Dette har ligget inne i en liten bukt. Det vestligste aktivitetsområdet har ligget mer på kanten av det forhistoriske sundet, med en strandlinje på rundt moh., som peker mot en datering til overgangsperioden mellom eldre og yngre steinalder. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr.: E-post:

20 Automatisk fredete kulturminner i planforslaget De to aktivitetsområdene og deres automatiske sikringssone på 5 m er avsatt på plankartet som hensynssoner type C, skravur H570. Det er ikke knyttet noen bestemmelser til hensynssonene. Det er vist at fyllingen til atkomstveien Veg_1 kommer inn i hensynssonen til det vestligste aktivitetsområdet. I konsekvensutredningen angis det at ikke vil bli noen spesielle konsekvenser for kulturminnene i anleggsperioden, og i planbeskrivelsen omtales mindre inngrep i hensynssonen til dette kulturminnet. I et planforslag lagt ut til offentlig ettersyn, der det planlegges tiltak som fysisk berører et automatisk fredet kulturminne og/eller dets sikringssone, så anses det som en søknad om dispensasjon fra den automatiske fredningen. For det østligst beliggende kulturminnet så planlegges det en vei og fritidsboliger tett opptil dette kulturminnet. Tre andre av de registrerte automatisk fredete kulturminnene er lokalisert like sør for den foreslåtte adkomstveien. Planforslaget og forholdet til automatisk fredete kulturminner - innsigelse Aust-Agder fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet vurderer at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til de automatisk fredete kulturminnene, da det planlegges fysiske tiltak tett opp til disse. Tiltakshaver har i etterkant av registreringen ikke vært i kontakt med fylkeskommunen vedrørende forholdet til de automatisk fredete kulturminner og den videre planleggingen, selv om fylkeskommunen ba om dette i uttalelse Fylkeskommunen anser flere av de foreslåtte tiltakene og tiltaksområdene i planforslaget som utilbørlig skjemmende på de automatisk fredete kulturminnene, og tiltak innenfor planen er egnet til å skade eller skjule de jf. kulturminnelovens 3. På dette grunnlag reiser Aust-Agder fylkeskommunen som regional kulturminnevernmyndighet følgende innsigelser til planforslaget: a) FFK_1 og FFK3 med tilhørende atkomstvei Veg_3, fra krysset med TV_1 og vestover. Det planlegges en massiv utbyggelse tett opptil et automatisk fredet kulturminne som ligger lavere i terrenget og nederst i skråningen. Med en oppføring av fritidsboliger og kjørevei tett opptil kulturminnet, vil det bli utsatt for omfattende utilbørlig skjemming gjennom nye permanente tiltak, og det er stor fare for skader på eller tildekning av kulturminnet. b) VEG_1, fra øst for P_2 og frem til TV_1. Atkomstveien planlegges anlagt mellom automatisk fredete kulturminner. På nordsiden er atkomstveien planlagt langs med og delvis inn hensynssonen, og like utenfor plangrensen sør for veien ligger det tre automatisk fredete kulturminner der veien blir liggende tett opp til disse. Fylkeskommunen finner veiplasseringen som utilbørlig skjemmende for: 1. Det vestligste automatisk fredet kulturminnet innenfor planområdet. Da planforslaget viser fysiske tiltak innenfor hensynssonen, er det en søknad om dispensasjon fra den automatiske fredningen. Fylkeskommunen vurderer at tiltakets plassering er så utilbørlig skjemmende for de automatisk fredete kulturminnene, at

21 fylkeskommunen ikke anser denne løsningen som hensynsstakende for verken dette kulturminnet, eller de tre kulturminnene like sør for veien. 2. Tre automatisk fredete kulturminner like sør for den planlagte atkomstveien, lokalisert like utenfor foreslått plangrense. c) VEG_1, fra øst for P_2 og frem til TV_1. Annen veggrunn er lagt helt opptil og delvis inn i hensynssonen til automatisk fredet kulturminne. Fylkeskommunen vurderer at den direkte konflikten mellom arealformålet Annen veggrunn innenfor en hensynssone for automatisk fredet kulturminne, i et større uutbygd område, er utilbørlig skjemmende. d) De automatisk fredete aktivitetsområdene knyttes til forhistoriske strandnivåer. Ved en bevaring av disse er det viktig at også en del av landskapet de hører til i bevares. Fylkeskommunen vurderer at planforslaget ikke tar hensyn til dette da det ikke er avsatt hensynssoner utover den automatiske 5 m sikringssonen, og det er ikke tatt hensyn til kjente registrerte automatisk fredete kulturminner utenfor planområdet som blir påvirket av tiltak i planforslaget. e) På plankartet er automatisk fredete kulturminner og deres automatiske sikringssone på 5 angitt som hensynssone C skravur H570. Korrekt skravur er hensynssone D H730, og hver hensynssone skal identifiseres med et nr. Til alle hensynssoner knyttet til automatisk fredete kulturminner skal det følge en reguleringsbestemmelse. Nyere tids kulturminner. Der er registret gruver fra jernverkstiden i Arendals distriktet. Der er utarbeidet en egen rapport i regi av Aust-Agder Arkiv. Gruvene i Alvekilen var i drift allerede i annen halvdel av 1600-tallet. De var delt i 3 hovedgruver. Alve Lands gruve på nordsiden av kilen, på selve Gruveholmen og ved Alveberget, Bergviks gruver. Den omsøkte planen vil berøre gruvene på sørsiden av Alvekilen. Det er ikke mulig ut fra reguleringskartet å se om de 2 felter som er registrert mht. gruver og skjerp vil bli berørt. Gruvene på og ved Alvekilen er blant de eldste som finnes i distriktet og har stor regional verdi. Kulturvernseksjonen ber derfor om at disse sporene fra jernverkstiden registreres og sikres på en forsvarlig måte i planen i form av ved regulering til hensynssone bevaring kulturminner. Konklusjon og innsigelse. Kulturvernseksjonen vil gjøre oppmerksom på at konsekvensutredningen som er foretatt av tiltakshaver med hensyn til kulturminner er mangelfull. Jernvinnegruvene er nesten ikke omtalt og rapporten fra Aust- Agder Arkiv er ikke brukt. Kulturvernseksjonen har i brev bedt om at det ble tatt kontakt for at avklare forholdene til spesielt de automatisk fredete kulturminner. Dette er ikke blitt fulgt opp av tiltakshaver og i konsekvens utredning er der konkludert med tiltak som er i direkte konflikt med kulturminneloven. En del konflikter kunne være unngått hvis tiltakshaver hadde tatt kontakt. På bakgrunn av de verdiene og vurderinger som er redegjort for over fremmer administrasjonen i Aust- Agder fylkeskommune innsigelser til planforslaget. Hvis Arendal kommune ikke imøtekommer innsigelsene, vil administrasjonen v/fylkesrådmannen legge saken frem for fylkesutvalget, med forslag om at administrasjonens innsigelser skal opprettholdes.

22 Vennlig hilsen Aadne Gunnar Sollid Leder kulturvern Frank Allan Juhl Rådgiver

Uttalelse med innsigelse Reguleringsplan for Alveberget, Arendal kommune

Uttalelse med innsigelse Reguleringsplan for Alveberget, Arendal kommune Saksbeh.: Kristin B. Vindvad, 35 58 61 31 Vår dato 22.06.2015 Deres dato Vår ref. 2015/2065 Deres ref. Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Uttalelse med innsigelse Reguleringsplan for Alveberget,

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Magnus Thomassen Deres ref.: 2014/120085- Vår dato: 08.07.2015 007 Tlf.:

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2012/5955 / FMAATCK 10.01.2013 MELDING OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hellevik Felt B14 og B15. Endring av eksisterende plan. Offentlig ettersyn.

Detaljreguleringsplan for Hellevik Felt B14 og B15. Endring av eksisterende plan. Offentlig ettersyn. Fra: Kristensen, Kåre Sendt: 8. april 2015 14:34 Til: _Fellespost Kopi: 'Statens vegvesen, Region sør'; 'Fylkesmannen i Aust-Agder' Emne: Detaljreguleringsplan for Hellevik

Detaljer

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr 24 bnr 247 - småbåthavn i Vikkilen - Grimstad kommune - Aust-Agder fylke

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for gnr 24 bnr 247 - småbåthavn i Vikkilen - Grimstad kommune - Aust-Agder fylke Sørøst Rambøll Byfogd Paus gate 10 3717 SKIEN Deres ref.: Vår ref.: 2014/4858-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen Dato: 17.11.2014 Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid -

Detaljer

Amfeneset - gnr/bnr 24/14 og 24/60 - uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan ved off. ettersyn

Amfeneset - gnr/bnr 24/14 og 24/60 - uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan ved off. ettersyn Miljøvernavdelingen Søgne kommune Postboks 1051 4682 SØGNE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2015/1883-5714/2016 2016/7805 12.05.2016 Amfeneset - gnr/bnr 24/14 og 24/60 - uttalelse til forslag

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune

Detaljregulering MERKNADSBEHANDLING. Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet. Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš. Tana kommune MERKNADSBEHANDLING Frank Martin Ingilæ Detaljregulering Prosjekt: Fv. 98 Ifjordfjellet Parsell: 5B: Soulojávri - Giilaš Tana kommune Planforslag til politisk behandling. Nasjonal arealplan-id: 20252013001

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Smøla kommune Bygg og forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2011/1164-17 Per Ottar Brattås 04.06.2015 Melding

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke

Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune - Vest-Agder fylke SØRØST Altifiber AS Deres ref.: Vår ref.: 2015/4684-14 Arkiv nr.: 423.2 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 25.01.2016 Vedrørende flytting av fiberoptisk sjøkabel i Djupvika - Flekkefjord kommune -

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring

Vedrørende reguleringsplan for Nussir - gruvedrift i Kvalsund kommune - innspill/uttalelse etter befaring SWECO NORGE Skippergata 2 9515 ALTA Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 Tvedestrand Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2012/1601/7/ Sak nr. 2012/5955 / FMAAPKH 04.02.2014 TVEDESTRAND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Statens Vegvesen Region sør Pb. 723 Stoa 4808 ARENDAL Melding om vedtak Att: Nina Kjemperud Vår ref: Deres ref: Arkiv: L12 Dato: 2011/1949 /HRO Løpenr.: 2231/2014

Detaljer

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K.

Lillesand kommune - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Reise boligområde: Mvh. Barbro K. Fra: Olsen, Barbro Kristine Sendt: 02.07.2014 Til: _Fellespost Kopi: postmottak@aa-f.kommune.no;firmapost-sor@vegvesen.no Emne: - fylkesmannens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jostein E. Landsem Stjernav. 9 7790MALM Melding om vedtak Vår ref: 2012/3623-18 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 16.01.2014 1.

Detaljer

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 Hov Deres referanse 7036/16 Dato 12.08.2016 Vår referanse 2016/4518-5 421.4 STO Saksbehandler Sissel Tørud, tlf. 61 26 61 53 Søndre Land kommune - reguleringsplan

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune

Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Deres ref Vår ref Dato Innsigelse til reguleringsplan for Risøy hyttefelt i Lindås kommune Miljøverndepartementet viser til brev fra fylkesmannen

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og næring Vår dato Vår referanse 20.02.2014 2012/439-2027/2014 Arkivkode: L12 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Toril Ingvaldsen, tlf 77722121/46637740 Enhetsleder

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune.

Søknad om mindre endring - del av bebyggelsesplan for Breen hytteområde, gnr/bnr 183/1. Oppdal kommune. 1 2 Vedlegg 1- oversiktskart 3 Vedlegg 2 - gjeldende plankart 4 Vedlegg 3 gjeldende planbestemmelse 5 6 7 8 9 10 Vedlegg 4 varslingsliste naboer- offentlige myndigheter. Oppdal kommune, 7340 Oppdal. Sør-Trøndelag

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3.

VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. VEGÅRSHEI KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN PÅ DEL AV UFSVATN GNR. 10 BNR. 3. EIER: Torgeir Selås INNHOLD: - Planbeskrivelse - Reguleringsbestemmelser - Plankart reguleringsplan M 1:1000 AT- Plan AS

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/1171-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 17/12 07.12.2012

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus

Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376 Enebakk kommune, Akershus Oddmund Rustad Solheimsveien 1 1914 Ytre Enebakk Deres ref Vår ref Dato 06/03349-18 201002407-/IAA Klage Riksantikvarens vedtak etter Kulturminneloven 8 første ledd - Solheimsveien 1 Foss GNR 93, BNR 376

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA

Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA Sør-Varanger kommune Reguleringsbestemmelser Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) Detaljregulering for sørlig atkomst til KILA PlanID: 20302013019 Dato: 2014-03-06 Revidert: 2015-07-03 Vedtak: 2015-08-26,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 200908257 : O: : L12-96 : Øyvind Bjørke : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling,

Detaljer

Merknader til varsel om oppstart

Merknader til varsel om oppstart Merknader til varsel om oppstart Detaljregulering for Øvre Kollen, gbnr: 18/19 m.fl. Tiltakshaver: Knut H Kolsrud UTVIKLINGSAVDELINGEN Knut Harald Kolsrud Klokkerjordet 3539 FLÅ Vår dato: 11.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta.

Kommentar: Dette er forsøkt imøtekommet ved å samle seg mest mulig om et felles flytebryggeanlegg i den sørlige delen av bukta. 6311 (C LYNGDALKOMMUNE v/ plansjef Stein Erik Watne Postboks 353 4577 LYNGDAL Flekkefjord, 19.04.2014 Reguleringsplan for Svennevikbukta innkomne merknader Viser til e-post fra deg med innkomne merknader.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato. Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens arealdel Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/3929-9 07.06.2016 Roan kommune - innsigelse til bestemmelse om forbud mot taretråling i kommuneplanens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune

Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan for His Brygge - Arendal kommune Miljøvernavdelingen Stærk & Co. a.s. Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/2303 / FMAAMFR 17.06.2014 Fylkesmannens innspill til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 103/13 05.11.2013 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/6878-9 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til pelsdyrgård,

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ «REF» Carl Danielsen Byggesak, kart og oppmåling Namsos Tor Bjarne Mortensen Skorstadvegen 186 7819 Fosslandsosen Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2139-24 «REF» Carl Danielsen 90986677 17.12.2015

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling

Gnr. 046/019 - Reguleringsplan for fritidshus på Naustvoll - 1. gangs behandling Smøla kommune Arkiv: 46/19 Arkivsaksnr: 2008/1622-12 Saksbehandler: Ole Martin Hilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Teknikk-, plan- og miljøutvalg 49/10 06.05.2010 Gnr. 046/019 - Reguleringsplan

Detaljer

Nedre Eiker kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2026 - protokoll fra meklingsmøte 15. september 2015

Nedre Eiker kommune - kommuneplanens arealdel 2015-2026 - protokoll fra meklingsmøte 15. september 2015 Vår dato: 29.09.2015 Vår referanse: 2013/2091 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Postboks C 3051 Mjøndalen Innvalgstelefon: 32 26 66 80 - kommuneplanens arealdel 2015-2026

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT Deltakere: Geir Rødseth Utbygger Finn Dyb-Sandnes Utbygger, OBOS Synnøve Devold Arkitekt, Plot Grete Valen Blindheim Arkitekt, Plot John Fylling Plan og bygning Terje Bratholm Eidsvik Plan og bygning (ref.)

Detaljer

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune Turid Hagelia Korshavn Fra: Lindaas,Gunnar Ogwyn Sendt: 6. mars 2014 09:55 Til: Turid Hagelia Korshavn Kopi: 'Statens vegvesen,region sør'; 'Fylkesmanneni Aust-Agder'

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.

Saksbehandler: Elin Lunde Arkiv: REG Arkivsaksnr: 07/6820 Løpenummer: 12587/09. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10. Utvalg Planutvalg 09.10.2008 Planutvalg 29.10.2008 Planutvalg ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØYNA, 2. GANGS BEHANDLING A B C D E F G Bakgrunn for saken Uttalelser med kommentarer til varslingen

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Bestilling av kulturhistorisk registrering og aksept for kostnadsoverslag - Plan Områderegulering av Vardheia

Bestilling av kulturhistorisk registrering og aksept for kostnadsoverslag - Plan Områderegulering av Vardheia Plan og forvaltning Rogaland fylkeskommune kulturavdelingen/v Nora Pape Dato: 14.04.2015 Arkiv: PlanID - 0456.00, K2 - L12 Vår ref (saksnr.): 13/662-33 Journalpostid.: 15/9294 Dykkar ref.: Bestilling av

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Tore Kleffelgård Referanse TOKL/2012/897-8/250/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 13/118 18.11.2013 Forslag til detaljreguleringsplan for Bruløkkjsetra

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Detaljregulering Sagodden småbåthavn

Detaljregulering Sagodden småbåthavn RAPPORT Detaljregulering Sagodden småbåthavn OPPDRAGSGIVER Sagodden SA EMNE Gjennomgang av innspill til 1.g behandling DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 02 DOKUMENTKODE: Rapport Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer