Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til hakon@baptist.no."

Transkript

1 Rundskriv 2/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk Giro: Kalenderen 5/7 Hovedstyremøte i Skien 6-11/7 landsmøte og sommerfest med jubileumsbankett i Skien 24-25/9 regional ledersamling på Rivermont 13/10 regional ledersamling i Kragerø 16/10 regional ledersamling på Ålgård 16/10 regional ledersamling i Arendal 20/10 regional ledersamling i Fredrikstad 20/10 regional ledersamling i Drammen 27/10 regional ledersamling i Bærum 30/10 regional ledersamling i Trondheim 30/10 regional ledersamling på Raufoss Husk alle våre arrangement i bønn. Gode venner! Det er igjen tid for rundskriv. Siden forrige rundskriv har vi sendt ut flere påminnelser på e-post. Noen av dem gjentas her, andre var for ting som er passert. Landsmøte og sommerfest står snart for tur. Tirsdag 6. juli samles vi til landsmøte, jubileumsbankett og sommerfest fra onsdag 7. juli. Sakspapirer er sendt alle menighetene. Vi ber om at disse distribueres til de deputerte. Sakspapirene finnes også på nettstedet vårt. I den forbindelse vil vi minne om følgende: Fullmakter sendes inn innen 28. juni til Navnelister for døde siden forrige landsmøte, som brukes som minneord i landsmøtet sendes inn innen 28. juni til Husk påmelding Rutiner inn og utmelding er det nødvendig at vi har som menigheter. Hver menighet er selv ansvarlig for å følge rutinene som er skissert. Vi ber om at detet følges opp. Det er varslet at vi kan få kontroll. Avvergingsplikt sendte vi ut brev om for en stund siden. NBUF har bestemt i sitt landstyre at alle ledere skal ha politiattest. Se informasjon om dette, som også har gått fra NBUF til lokallagene. Det er viktig at menighetsledelsen kjenner til ordningen, og at politiattestene for menigheten arkiveres lokalt. hjemmel for å be om attest er i NBUFs landsstyrevedtak: 54/09 TRYGG arbeid mot grenseoverskridende seksuell adferd Sak gjennomgått sammen med HS. Vedtak: Styret går inn for innføringen av politiattest og de ansatte jobber for å få gode rutiner som sikrer at ingen skal se seg uglesett. Vedlagte brev sendes ut til alle lokallag av TRYGGgruppen. Lokal bønne- og jubileumsfeiring er den tredje delen av vårt jubileum. Se vedlagte informasjonsskriv. Regionale ledersamlinger blir det også i Dato for samlingene finens i margen til venstre. Vi har også lagt ved en oversikt om disse samlingene. Veiledning er det fortsatt mulig å melde seg på. Vi sendte ut informasjon tidligere i vår, og minner om dette. Se vedlagte brosjyre. For ansatte i våre menigheter / arbeidsgrener dekker DNB en tredel av kostnader (ikke reise). Vi benytter anledningen til å ønske alle våre trofaste medarbeidere lokalt en god sommer. Vennlig hilsen for Det Norske Baptistsamfunn Roger Dahl Livskraft og glede

2 Innmeldingsskjema - Det Norske Baptistsamfunn Menighet: Navn (Fornavn, mellomnavn, etternavn): Kjønn: Mann Kvinne Fødsels- og personnummer (11 siffer): Fødested: Døpt dato: Døpt sted: Postadresse: Telefon: E-post: Ektefelle (Fornavn, mellomnavn, etternavn): Skal også registreres som medlem: Ja Nei Kjønn: Mann Kvinne Fødsels- og personnummer (11 siffer): Fødested: Døpt dato: Døpt sted: Ekteskap inngått dato: Vigselssted: Barn # 1: Fødsels- og personnummer (11 siffer): Fødested: Barn # 2: Fødsels- og personnummer (11 siffer): Fødested: Barn # 3: Fødsels- og personnummer (11 siffer): Fødested: Hvis flere enn 3 barn - bruk andre siden av arket Barn over 15 år må registreres på eget skjema med egen signatur Jeg tror på Jesus Kristus, er allerede døpt på egen bekjennelse, og ønsker å bli medlem av menigheten. Jeg ønsker å bli døpt og bli medlem av menigheten. Jeg er ikke medlem av en annen menighet i Norge. Dato Signatur: (Begge ektefeller må signere)

3 Rutiner for inn og utmelding Det Norske Baptistsamfunn Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bedt oss redegjøre for rutiner ved inn og utmelding. I den forbindelse har vi tatt utgangspunkt i den informasjon vi gir våre nye menigheter, og samlet dette til følgende rutiner. Vi ber menighetene ta høyde for disse punktene i sine rutiner for inn og utmelding, særlig siden Fylkesmannen i økende grad følger med på og til en viss grad utfører kontroller rundt de lokale menigheters rutiner på dette området. Innmelding Innmelding i Det Norske Baptistsamfunns menigheter skjer ved utfylling av innmeldingsskjema. Skjemaet er utformet slik at det skal oppgis navn, adresse, personnummer og øvrig kontaktinformasjon. Videre oppgis ektefelle, om ektefelle også skal meldes inn, og barn under 15 år som også skal meldes inn. For barn over 15 år fylles ut eget skjema med egen signatur. Vi har ikke anledning til å kreve evt. utmeldingsattest fremlagt ved innmelding, men medlemmet må krysse av på at de ikke er medlem av annen menighet i Norge. Dersom denne avkrysningen ikke er gjort blir innmeldingen stilt i bero til medlemmet kan godtgjøre at utmelding har skjedd. Innmeldingsskjemaet signeres av medlemmet, og av begge i ekteskap dersom a) begge voksne skal meldes inn, eller b) barn under 15 år skal meldes inn, men bare den ene foresatte. All kommunikasjon i innmeldinger foregår direkte mellom medlemmet og den lokale menighet som når alle formaliteter er i orden fører nye medlemmer inn i medlemssystemet. Utmelding Utmelding skjer ved henvendelse til menigheten, enten skriftlig eller personlig. Av dokumentasjonshensyn ber vi medlemmet skrive en utmeldingbegjæring slik at denne kan arkiveres sammen med annen medlemskapsdokumentasjon. Når slik begjæring foreligger skal menigheten uten opphold utstede utmeldingsattest og føre vedkommende ut av medlemssystemet.

4 TRYGG Det Norske Baptistsamfunn og Norske Baptisters Barne og Ungdomsforbund vil at alle barn og unge i våre menigheter og lokallag skal være trygge. Derfor har vi blant annet et betydelig fokus på arbeid om grenseoverskridende seksuell adferd. For noen år tilbake ble det sendt ut materiell for å forebygge og håndtere seksuelle overgrep. Et oppdatert materiell vil bli sendt ut i egen sending senere. Vi ber om at barne og ungdomsledere, samt menighetens øvrige ledelse (pastor og menighetsråd) setter seg inn i temaet, og vet hva de skal gjøre både for å forebygge og håndtere grenseoverskridende seksuell adferd. Hovedstyret i DNB, og landsstyret i NBUF har vedtatt at vi anbefaler alle menigheter å innføre politiattest for alle ansatte og frivillige ledere som jobber med barn i våre menigheter. Vi anbefaler at administrasjonen av dette, herunder oppbevaring av nevnte attester gjøres av menighetens ledelse. Attestene kan lastes ned fra Beredskapsgruppen for trygg består av følgende: Generalsekretær i DNB: Arild Harvik, Daglig leder NBUF: Roald Sikveland, Representant DNB: Torbjørn Andersen, Representant NBUF: Hilde Mikalsen, Beredskapsgruppen skal kontaktes for hjelp og støtte til håndtering av aktuelle saker, og kan også kontaktes for generelle spørsmål. Om du har innspill til dette arbeidet er du også velkommen med disse. Med vennlig hilsen Arild Harvik Konstituert generalsekretær Det Norske Baptistsamfunn Roald Sikveland daglig leder Norske Baptisters Barne og Ungdomsforbund

5 MÅ fylles ut av søker bruk BLOKKBOKSTAVER Fullt navn (som i Folkeregisteret) Bostedsadresse SØKNAD OM POLITIATTEST Frivillige organisasjoner strafferegistreringsforskriften 12 nr 4 p) Postnr Poststed Sendes politimesteren i (det politidistrikt søkeren er folkeregistrert) Søkers fødselsnummer mm (fylles ut av søker) fødselsdato (dag måned år) personnummer. telefon (dagtid) Har du hatt fast eller midlertidig bopel i utlandet? Ja Nei Hvis ja Når Hvor Formålet med attesten (fylles ut av søker) Jeg skal utføre oppgaver for en frivillig organisasjon som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Jeg søker om politiattest etter strafferegistreringsforskriften 12 nr 4 p). sted dato søkers underskrift foresattes underskrift hvis søker er under 18 år. Bekreftelse på behov for politiattest (fylles ut av kontaktperson i organisasjonen) Undertegnede har kontrollert søkers legitimasjon, herunder fødselsnummer og bekrefter at søkers opplysninger forøvrig er riktige. Undertegnede bekrefter også at organisasjonen er en frivillig organisasjon som har gjort vedtak om å kreve politiattest i medhold av strafferegistreringsforskriften 12 nr 4 p). Navn på frivillig organisasjon organisasjonsnummer (for de som har det) sted dato kontaktpersons navn (blokkbokstaver) kontaktpersons underskrift Begrenset politiattest. (fylles ut av politiet) Intet å anføre Søker er ikke siktet, tiltalt ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffeloven 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 c), 203 eller 204 a). Merknader (Se vedlagte politiattest) sted dato politiets stempel politiets underskrift.

6

7

8

9

10 Uttalelse fra Norges Kristne Råds styre Oslo, 28.april 2010 Mediene har i den senere tid viet oppmerksomhet til overgrep og krenkelser utøvet av tillitspersoner i kirker. I denne situasjonen uttaler Norges Kristne Råd: Som fellesskap av kirker i Norge beklager vi sterkt at mennesker utsettes for seksuelle overgrep eller krenkelser. I særlig grad beklager vi når det rammer barn og unge. Slike overgrep er grove overtramp mot barns menneskeverd og integritet med langtrekkende virkning. Vi uttrykker som fellesskap vår solidaritet med de som har vært eller er utsatt, og med deres nærmeste. Vi erkjenner at seksuelle overgrep og krenkelser dessverre kan skje i de fleste kirker. Grenseoverskridende atferd og overgrep er brudd på de etiske reglene som gjelder for alle kirkelige medarbeidere, både ansatte og frivillige. Vi har derfor et felles ansvar for å hindre at slikt skjer. Vi forplikter oss til å fortsette arbeidet med å forebygge overgrep og å forbedre våre egne ordninger og reaksjonsmønstre, både i forhold til de utsatte og i forhold til de som anklages for overgrep eller krenkende oppførsel. Det er vår oppfatning at brudd på straffelovens bestemmelser må behandles av politi og rettsapparatet. Vi erkjenner at det ligger svært vanskelige avveininger i forholdet mellom på den ene side taushetsplikten som er vesentlig for tillit og på den annen side behovet for å avdekke straffbare forhold og krenkelser. Norges kristne råd vil arbeide med disse spørsmålene og imøteser en god dialog med myndighetene for å finne ordninger som forebygger og avdekker overgrep og straffer lovbrudd, samtidig som respekten for taushetsplikten ivaretas. Det statistiske materialet om overgrep viser at det er flere institusjoner i samfunnet som har behov for å arbeide med sine ordninger og forebygging i forhold til overgrep og utilbørlig opptreden. Tillitsbrudd er alltid alvorlige, ikke minst knyttet til menneskers seksualitet. Ett tillitsbrudd er alltid ett for mye - enten det er i kirkelig eller i annen sammenheng. Kontakt Generalsekretær Ørnulf Steen, mobil Styreleder Svein J. Veland, mobil

11 Bønneaksjon uke 36: I bønn for by og bygd Baptistene i Norge feirer 150-årsjubileum for organisert baptistliv i Norge. Vi har tidligere annonsert en bønneuke i uke 36., og sender nå ut informasjon og ideer til gjennomføring. Idèen og tanken er at de lokale forsamlingene skal bevisstgjøres og rette blikket mot det stedet de representerer og ikke først og fremst be for sin egen menighet og Baptistsamfunnet. Dette vil igjen styrke det tverrkirkelige fellesskapet på stedet. Mange små menigheter føler at de kommer til kort i lokalsamfunnet, men alle kan være med å be, og velsigne sitt sted, og dermed utgjøre en forskjell. Det er vårt kall! Historisk sett har det meste vokst fram på grunn av at noen var trofaste og ba. La oss gjenoppvekke bønnens ånd og ansvarsbevisstheten for plassen Gud har satt oss på gjennom denne bønneuka, slik at dette blir noe som varer. Norges baptistmenigheter ønsker å velsigne byen /stedet der de befinner seg Menighetene ønsker å bety en forskjell i lokalsamfunnet Alle kan være med uansett størrelse og ressurser Be for den lokale kommunen /byen/tettstedet Be for de andre menighetene på stedet Ta opp et offer for å velsigne en annen menighet på stedet (Dette er prøvd ut og er noe jeg virkelig har sansen for) Ideer til gjennomføring Invitere de andre menighetene på stedet til film/info og bønnegudstjeneste der en går sammen i bønn for byen/stedet. Arrangere en tverrkirkelig fellesskapskveld der en viser film og orienterer litt om hvem vi er, felles bønn for byen Baptistbursdagsfest (tverrkirkelig)med god mat og info/film og felles bønn for stedet Bønnefellesskap i hjemmene/husgrupper Nabomenigheter (baptistmenigheter) går sammen om å arrangere en gudstjeneste/fellesskapskveld Det vil alltid være en eller flere ildsjeler for bønn i våre menigheter, la disse få ansvaret for å dra det i gang Mulighet for å invitere en forkynner fra Baptistsamfunnet for de menigheter som ønsker det Ideer til bønneemner Kommunestyret Skolene Lokale utfordringer (kriminalitet, økonomi, med mer) De andre menighetene på stedet(arbeid, pastor, familier, ekteskap, ungdom, barn osv) - og det er selvfølgelig lov å be for sin egen menighet Vennlig hilsen Inga Marie Tolås Medlem av hovedstyret

12 Regionale ledermøter Vi har igjen gleden av å invitere til regionale ledermøter. Hovedtema for årets møter vil være: Morgendagens menighet om vin og skinnsekker 150 år ligger bak oss, hvor går veien videre? Tidspunkt / sted for de regionale møtene er: september, Nord Norge. Fellesarrangement med kontaktutvalget i Nord Norge på Rivermont. 13. oktober, Telemark, kl i Kragerø. 16. oktober, Vestlandet, kl på Ålgård 16. oktober, Sørlandet, kl i Arendal 20. oktober, Vestfold / Buskerud, kl i Drammen 20. oktober, Østfold, kl i Fredrikstad 27. oktober, Stor-Oslo, kl i Bærum 30. oktober, Mjøsdistriktet, kl på Raufoss 30. oktober, Midt Norge, kl i Trondheim. Det vil bli tilrettelagt for nødvendig overnatting for dem som har lang kjørevei til Trondheim. I tillegg til drøftelser omkringhovedtemaet vil det være tid til aktuelle spørsmål og problemstillinger, NBUF og kvinneforbundet er invitert til å delta i møtene, og kommer i alle fall til å være tilstede i noen av møtene. Baptistsamfunnets stab og representanter for hovedstyret vil være med i alle møtene. Vi vil komme tilbake med mer informasjon og invitasjoner i de enkelte regionene kort tid etter sommerferien, men ber alle om å merke seg møtetidspunkt og møtesteder allerede nå. Stabekk, 4. juni 2010 Roger Dahl

13 PIONERHELG oktober 2010 Klar til å ta Norge? Være med å finne arbeidere for Guds Rike? Bli involvert i menighetsplanting? Alle invitert - og en spesiell utfordring til menigheter i sørøst Norge til å gripe anledningen. Hvorfor pionerhelg? Nå målene våre: Baptistsamfunnet har nedfelt et mål om å etablere nye menigheter fordi vi tror at dette er en viktig måte å nå nye mennesker med evangeliet. Landet vårt trenger nye menighetsfellesskap nært der folk bor og som kommuniserer med den kulturen de er en del av. Det er mange menigheter som arbeider godt i Norge og mange små menigheter som trenger å styrkes. Men vi trenger også nye menighetsfellesskap i byer, bydeler og bygder hvor det ikke er evangeliske frimenigheter. Pionerhelg - fokus menighetsplanting: Som ledd i å oppnå dette målet er det arrangert egen weekend for å bevisstgjøre, motivere og utruste folk til å leve i menighetsplanting. I 2007 var Pionerhelgen lagt til Gardermoen, i fjor til Sandnes, og i år den oktober til Gavelstad hotell i Svarstad mellom Drammen og Skien. Da er det mange menigheter som får under 3 timer å kjøre (2t 45min fra Arendal, 2t fra Gardermoen). Vi vil særlig utfordre menighetene i denne regionen til å finne minst en person som man vurderer er åpen for eller interessert i menighetsplanting. Høyt prioritert: Weekenden er høyt prioritert fra Det Norske Baptistsamfunns side, og vil bli sponset slik at ingen skal ha utgift over 500 kr (stud/pensjonister 250kr). Den går fra fredag til lørdag, slik at folk kan være hjemme igjen til søndagens gjøremål. Norge trenger oss: Vi må innse at Norge er blitt en misjonsmark. Heldigvis er det måter å jobbe nytt på som er både spennende og overkommelige. Disse bidrar: Birger Wroldsen jr., Tony Acheampong, Mette Marie Bommen og Øystein Lode er på plass alle med erfaring og kunnskap om temaet. Mer detaljert program vil komme senere, men sett allerede nå av helgen i menighetens planer for høsten Kom gjerne flere fra menighetene, og vi inviterer selvsagt fra hele landet. Vennlig hilsen for Det Norske Baptistsamfunn Øystein Lode, Hovedstyremedlem, ansvar for oppfølging menighetsplanting Mette Marie Bommen Integrasjonsleder

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

Innhold. Etiske retningslinjer for ADHD Norge

Innhold. Etiske retningslinjer for ADHD Norge Etiske retningslinjer for ADHD Norge Innhold Målgruppe... 2 Grunnleggende verdiforankring... 2 Visjon... 2 Bakgrunn og hovedprinsipper... 2 Regler for forretningspraksis... 3 Varsling om kritikkverdige

Detaljer

Relevante spørsmål MUSIKKORPSETS PLIKTER. Hva er musikkorpset forpliktet til?

Relevante spørsmål MUSIKKORPSETS PLIKTER. Hva er musikkorpset forpliktet til? Relevante spørsmål MUSIKKORPSETS PLIKTER Hva er musikkorpset forpliktet til? Innhente politiattester Musikkorps som er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF) plikter å innhente politiattest for personer

Detaljer

Nyhetsskriv 04.09.2009

Nyhetsskriv 04.09.2009 Nyhetsskriv 04.09.2009 Inntak av nye speidere blir 16. september Da er dato for inntak av nye speidere satt. Dette Nyhetsskriv sendes også til en del foreldre hvis barn står på venteliste for å begynne

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre

Innhenting og håndtering av politiattester. Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag, regioner og styre Innledning Innhenting og håndtering av politiattester Veiledning for Norsk Folkehjelps lokallag Norsk

Detaljer

Beredskapsplan FOR OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG FOR TRONDHEIM STIFT

Beredskapsplan FOR OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG FOR TRONDHEIM STIFT Beredskapsplan FOR OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG FOR TRONDHEIM STIFT Prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell

Detaljer

Rundskriv. Vedlegg: Julegaveoffer. Livskraft og glede. Gode venner!

Rundskriv. Vedlegg: Julegaveoffer. Livskraft og glede. Gode venner! Vedlegg: English summary Invitasjon til medarbeider konferanse Invitasjon til samarbeidsråd / jubileumsfest Takknemlighetsgave Brev med spørsmål om vekting av de nominerte kandidatene som generalsekretær

Detaljer

Rundskriv 1/2011. Livskraft og glede

Rundskriv 1/2011. Livskraft og glede Rundskriv 1/2011 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Siste mulighet for deltakelse på medarbeiderkonferansen og samarbeidsrådet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MBUS LEIRER

RETNINGSLINJER FOR MBUS LEIRER RETNINGSLINJER FOR MBUS LEIRER Til leirsjefen Takk for at du har sagt ja til å være leirsjef! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE OVERGREP 1 Kirkerådet 2013 INNHOLD Forord 4 Innledning: Seksuelle krenkelser i kirkens frivillige arbeid 5 Utgangspunkt 5 Målsetting og

Detaljer

Styrehefte. for Acta-styrer

Styrehefte. for Acta-styrer Styrehefte for Acta-styrer 1 Innhold Forord ved landsrådet... 4 Actas visjon... 5 Actas verdier... 5 Innledning... 6 Styrekultur... 7 Å sitte i et styre... 7 Å styre = å forvalte... 7 Guds plass i styret...

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Hva gjør vi når seksuelle grenser blir krenket? Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser i menighetene.

Hva gjør vi når seksuelle grenser blir krenket? Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser i menighetene. Hva gjør vi når seksuelle grenser blir krenket? Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser i menighetene. Stavanger Bispedømmeråd 2007 Revidert desember 2012 1 INNLEDNINGSDEL...

Detaljer

Skapende samtaler. Verktøy for åpenhet om organisasjonskultur og medlemmers trygghet

Skapende samtaler. Verktøy for åpenhet om organisasjonskultur og medlemmers trygghet Skapende samtaler Verktøy for åpenhet om organisasjonskultur og medlemmers trygghet Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt 90 barneog ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer

Utvisning. Oversikt over regler og prosedyrer Utvisning Oversikt over regler og prosedyrer Denne brosjyren er utarbeidet av Utlendingsrettsgruppa på Juss- Buss. Sist oppdatert og revidert januar 2006. 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2 2. Hva

Detaljer

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Årsrapport for 2010 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Vår visjon skal fortsatt være: Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 2010 var et jubileumsår som markerte

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Lokallagshåndbok. bondelaget.no. Norges Bondelag oppnår resultater. En forut

Lokallagshåndbok. bondelaget.no. Norges Bondelag oppnår resultater. En forut Lokallagshåndbok bondelaget.no Norges Bondelag oppnår resultater. En forut Forord Norges Bondelag oppnår resultater. En forutsetning for dette er en velfungerende organisasjon. Dette krever interesserte,

Detaljer

Oppvekst og skolegang i utlandet

Oppvekst og skolegang i utlandet Oppvekst og skolegang i utlandet Uttalelse fra Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband 1. INNLEDNING 1.1. Takk til bidragsytere Først av alt vil vi rette en takk til alle som har bidratt

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgata 16, møterom Isegran Tidspunkt: 11.12.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell, telefon 69 30 62 82 e-post yvme@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet!

Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Sak 6 / 2012 LM Hovedstyrets rapport for 2011 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Terrorhandlingene 22. juli gjorde 2011

Detaljer

Gjerdrum Idrettslag. Organisasjonshåndbok Gjerdrum IL

Gjerdrum Idrettslag. Organisasjonshåndbok Gjerdrum IL Gjerdrum Idrettslag Gjerdrum IL Postboks 93 2024 Gjerdrum post@gil.no www.gil.no Organisasjonshåndbok Gjerdrum IL Rev. Endring Dato Utarbeidet av Godkjent av 0 Førsteutgave 18.11.2006 Rolf Rasmussen 1

Detaljer