Folkemusikkarkivet i Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkemusikkarkivet i Telemark"

Transkript

1 Folkemusikkarkivet i Telemark Årsmelding 2006 Handlingsplan Rekneskap Budsjett

2 ÅRSMELDING Innleiing Folkemusikkarkivet i Telemark har fast drift ved to avdelingar, i Rauland og i Bø, med arkivar tilsett i halv stilling kvar stad. Telemark kulturnettverk har driftsansvar for arkivet, medan Telemark Fylkeskommune er arbeidsgjevar for arkivarane. Det har tidlegare vore signalisert frå fylket at arbeidsgjevaransvaret kan kome til å bli overført til andre, men det har ikkje kome nye signal om dette i løpet av Dei tilsette har vore: Herdis Lien, 50% ved avd. Rauland, permisjon fram til Kari Lønnestad, 50% ved avd. Bø, i tillegg 35% vikariat ved avd. Rauland frå til I den same perioden har Kjell Bitustøyl, som deler kontor med arkivet i Rauland, vore engasjert til å yte service til arkivbrukarar der i kontortida si, slik at arkivet har vore tilgjengeleg også utanom den tida arkivaren sjølv har vore til stades. Finansieringa av arkivet er delt mellom fleire partar. Fylkeskommunen løyver midlar til stillingane, og driftskostnadene elles skal vere eit spleiselag mellom kommunar og andre brukarar. I 2006 har tolv kommunar 1 og Høgskulen i Telemark bidratt til dette spleiselaget. Ei viktig hending for arkivet kom på slutten av året då Fylkeskommunen løyvde midlar til å digitalisere samlinga. Dette arbeidet, som er spesielt viktig med tanke på sikring, vil kome i gang i 2007 og blir eit stort løft for arkivet. 2. Innsamling Arkivet driv innsamling ved eigne opptak i felt og innlån og kopiering av materiale. På denne måten har det i 2006 kome inn ca 25 timar lydopptak og 3 timar videoopptak. I tillegg kjem 8 stk fonogram. I blant får arkivet større samlingar av gamle lydband og anna materiale. Også dette året har det vore arbeidd ein del med å få oversikt over og sortere slike opptak. Arkivet arbeider også med å bygge opp ei samling av skriftleg materiale. Avisklipp, artiklar m.m. blir samla kontinuerleg, og ein har kjøpt inn bøker i den grad økonomien har tillete det. (Avd. Rauland har ikkje prioritert dette då ein der har tilgang til høgskulens bibliotek.) Arkivet har hatt følgjande tilvekst i 2006: Feltarbeid Tom, Leiv og Kari, konsert (lyd) Kvedarsamling Seljord (lyd) 1 Dei deltakande kommunane er: Bø, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Notodden, Sauherad, Seljord, Skien, Tinn, Tokke og Vinje. 1

3 Stein Versto, Vinje, spel (lyd) Minnekonsert for Kristiane Lund, Akkerhaugen (video) Per Åsmund Omholt, Rauland, spel (lyd) Sveinung J. Sønderland, Treungen, song (lyd) Jon Elling Buen Garnås, spel (lyd) Opningskonsert Telemarkfestivalen (lyd) Ingebjørg Harman Bratland og Silje Hegg, konsert TF (lyd) Gjermund Larsen m.fl., bestillingsverk TF (lyd) Norsk-amerikansk spelemannsmøte, konsert TF (lyd) Sean Keane trio, konsert TF (lyd) Einar Øverbø, Åmotsdal, song (lyd) Birgit Landsverk, Rauland, song og spel (lyd) Fått/lånt/kopiert Eivind Groven, Lårdal/Oslo, intervju, lydopptak frå Dag Aanderaa Jørgen Tjønnstaul, Rauland, intervju, lydopptak frå Dag Aanderaa Bjarne Lindskog, Skien, song, lydopptak frå Arbeiderbevegelsens arkiv Olav O., Arnfinn og Trygve O. Vågen, Rauland, spel, lydopptak frå Thomas Vågen Ola Lavrantsen, Treungen, intervju og spel, lydopptak frå Frank E. Lien Olav Flåto, Hovin, 8mm video frå Kjetil Momrak Program om Ottar Kåsa, Rauland, VHS, frå NRK Fonogram Myllarguten, video (VHS). Norsk Film A/S Arven frå Aaste I-III, Aaste Nisi, kveding (3 mc). Buen kulturverkstad Gåve frå Hauk og Tone Buen Scordatura, Anne Svånaug Haugan (cd). Gåve frå Etnisk Musikklubb Hugen leikar så vide. Middelalderballader i Norge (cd). Gåve frå Norsk Folkemusikksamling Den gærne bøheringen, Torgeir Straand (cd). Gåve frå utøvaren Mitt liv, Olav Haugen (cd) Bøker, periodika Alsvik, Ola (red.): Musikk, identitet og sted. Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo 2005 (med cd) Dale, Olaus H.: 20 kåserier og historier. Utgitt av Frank E. Lien, gåve frå utgjevaren Dale, Olaus H.: Kåseri og fortelingar. Utgitt av Frank E. Lien, gåve frå utgjevaren Furholt, Ragnhild: Kor er du fødd og kor er du boren. Masteroppgåve i kulturstudiar HiT 2006 Kvedarposten, medlemsblad for Norsk Kvedarforum Kvinten, utgitt av Norsk Folkemusikk- og Danselag Munnharpa, medlemsblad for Norsk Munnharpeforum Nisi, Aaste: Tankar og Tonar. Eige forlag Gåve frå Hauk og Tone Buen. Spelemannsbladet, utgitt av Landslaget for Spelemenn Årbok for norsk folkemusikk 2006 Anna materiale Avisklipp, artiklar m.m. om folkemusikk Perm m. klipp, samla og gitt av Bjarne Bratås Versto, Stein: Springaren Stordalsnibba, særtrykk av artikkel frå Norsk Folkemusikklags skrift nr. 14, gåve frå forfattaren Visebok etter Hans Aaltvedt, Skien, kopi, frå Evelyn Tveitan Visebøker etter Aslak Aartveit, Porsgrunn, kopi, frå Karl H. Aartveit 2

4 3. Arkivering Arkivet nyttar databasen FIOL for registrering av opptak. Dette blir nytta av dei fleste folkemusikkarkiva i landet. Vi har lisensavtale med Folkmusikens Hus i Rättvik, Sverige, som har ansvar for oppgradering og vidareutvikling av FIOL. Dette året er programmet oppgradert til ny versjon, ein AV-versjon som er tilrettelegt for kopling til lydfilar. Denne funksjonen vil bli tatt i bruk når opptaka er lagt inn på harddisk. Registrering av materialet har foregått ved avdelinga i Bø. Ved utgangen av 2006 var det registrert objekt (postar) i databasen, ei auke på 570 det siste året. Arkivet har også ein enkel database for skriftleg materiale. Avisartiklar utgjer hovudtyngda her. I skriftdatabasen var det ved årsskiftet registrert 4749 postar, ei auke på 399 postar siste år. Lydopptaka finst i dag på DAT-kassettar, dels også på analoge band. Av omsyn til betre tilgjengeleggjering, og ikkje minst sikring for framtida, har det gjennom fleire år vore arbeidd med planar for lagring på harddisk, og finansiering av dette. Vi har nå kome så langt at sjølve digitaliseringsarbeidet kan starte opp. Ei ekstra løyving frå Fylkeskommunen gjer det mogeleg å anskaffe nødvendig utstyr og å få utført arbeidet samstundes som dei andre oppgåvene ved arkivet blir ivaretatt. Dette vil bli eit stort og viktig arbeid for arkivet, som truleg vil gå over eit par år. Avdelinga i Bø har fått ny datamaskin denne hausten, med oppgradert operativsystem som var naudsynt i samband med AV-versjonen av FIOL og digitaliseringsarbeidet. Det har også blitt søkt om midlar frå ABM-utvikling. I den samanhengen vart det arbeidd noko med ei samarbeidsavtale på tvers av institusjonar. 4. Formidling Begge avdelingane tek imot henvendelsar frå publikum som resulterer i service av forskjellig slag - informasjon pr. telefon eller e-post, besøk i arkivet, utkopiering av lyd eller skriftleg materiale m.m. Statistikken for 2006 viser følgjande tal på tenester og besøk: Rauland Bø Sum Forespørslar Besøk Utkopiering lyd, stk MC/CD Utkopiering skrift, stk A Forutan å yte tenester til enkeltpersonar som vender seg til arkivet, driv arkivarane også formidlingsverksemd gjennom ulike presentasjonar, utgjevingar, kurs o.l. Dette 3

5 året har avd. Bø ferdigstilt ei plateutgjeving med kvedaren Olav Haugen. Utgjevinga skjedde i samarbeid med Buen Kulturverkstad, og platesleppet var i Gullbring i Bø 1. september med eit stort pressekorps frå fylket til stades. Plata har blitt godt motteke og vart innkjøpt av Kulturrådet. Ved avd. Rauland har det blitt arbeidd med layout og innhald for nye nettsider. Dette arbeidet er ikkje ferdigstilt. Her er nokre stikkord for formidlingsverksemda dette året: Cd-utgjeving Olav Haugen Orientering for kvedarkurset ved Bø musikkskule Samarbeid med Bø Museum om bruk av arkivopptak under sommarutstillinga Orientering for representantar for folkemusikkarkiv under planlegging i Sverige Kurskveldar med opplæring i langeleikspel «Ope arkiv» med tema: - Olav Haugen, presentasjon av ny cd - Spelemannen Olav Evju, ved Jørund Lie Arbeid med nye nettsider Opplegg for arkivfordjuping for tre studentar, i regi av HiT 5. Fagleg oppdatering, representasjon m.m. Arkivarane deltar kvart år på ymse kurs, seminar og møteverksemd på vegne av arkivet. Dei blir også i blant nytta som fagpersonar i ulike samanhengar. Dette året har begge arkivarane deltatt på eit kurs i bruk av FIOL AV, ved Folkmusikens Hus, Rättvik Elles har Kari vore domar på Vinterkappleiken i Rauland deltatt på årleg seminar for folkemusikkarkiv site i styringsgruppa for folkemusikkprosjektet ved Bø Museum deltatt på seminar i nettverket for musikkmuseum 6. Rekrutteringsarbeid Avd. Bø har hatt ansvar for rekrutteringsarbeid i samarbeid med Telemark Folkemusikklag. Dette arbeidet blir gjort for særskilde rekrutteringsmidlar frå Telemark Fylkeskommune, og skjer altså utanfor den faste stillinga til arkivaren. Arbeidet har vore konsentrert om sommarkurset UngFolk, og har gjennom året hatt eit omfang som tilsvarar omlag 6,5% stilling. Ved utgangen av 2006 blir arbeidet overtatt av andre, og skal ikkje lenger utførast av arkivaren. 4

6 HANDLINGSPLAN Generelt Avklare framtidig organisering og eigarstruktur Vera pådrivar for å få med dei resterande kommunane Innsamling Auke mengda av innsamla materiale frå delar av fylket som er dårleg dokumentert Drive variert samtidsdokumentasjon Auke mengda av videodokumentasjon Arkivering Arbeide med digitalisering av lydopptaka Drive kontinuerleg registrering av innkome materiale Formidling Utføre tenester for brukarar Få på plass nye og oppdaterte nettsider Vidareføre ope arkiv og opplæring/samspelgruppe i langeleikspel 5

7 Regnskap 2006 Folkemusikkarkivet i Telemark Driftsregnskap Reknskap 2006 Budsjett 2006 Regnskap 2005 Budsjett 2005 Inntekter: Div. salgsinnt Off. tilskot Andre tilskot Refusjonar Leieinntekter Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader Kostnader lokale Inventar / kontorutstyr CD, dat, foto, video Vedlikeh / rep Div. rekvisita Tlf. porto frakt Reise / diett / overantting Marknadsføring Kontingentar 500 Møte / konferanse-kostnader Tilskot til andre Andre kostnader Sum kostnader Årsresultat (20 000) (72 000) 1 Ref. ifm CD-produksjon. Prosjektrekneskapen vart overførd Knut Buen. 2 Telemark fylkeskommune inkl. 25' til rekruttering Driftstilskot frå kommunane Akkumulerte midler Folkemusikkarkivet pr. 1/1-07 er på kr

8 Budsjett 2007 Folkemusikkarkivet i Telemark Budsjett 2007 Regn 2006 Inntekter: Off. tilskot Andre tilskot Refusjonar Leieinntekter Sum inntekter Kostnader Lønnskostnader Kostnader lokale Inventar / kontorutstyr Lydband / kassettar Vedlikeh / rep Div. rekvisita Tlf. porto frakt Reise / diett / overnatting Marknadsføring Kontingentar 500 Møte / konferanse-kostnader Tilskot til andre Andre kostnader Sum kostnader Resultat Inkl. Digitaliseringsmidler fra TeFyKo (200' i 2006, 200' i 2007) Telemark fylkeskommune (rekrutteringsarbeid ): 25' Skien (16,5'), Notodden (11'), Bø (16,5'), Sauherad (11'), Tinn (16,5') Hjartdal (11'), Seljord (11'), Kviteseid (5,5'), Nissedal (5,5'), Fyresdal (5,5'), Tokke (11,5'), Vinje (16,5')

Folkemusikkarkivet i Telemark

Folkemusikkarkivet i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark 2014 Framsida: Folkemusikkarkivet har vore i Tuddal hjå Knut Buen. 2 ÅRSRAPPORT Om Folkemusikkarkivet i Telemark Folkemusikkarkivet i Telemark blei etablert av Telemark fylkeskommune

Detaljer

Innhald. Vedlegg 1 Tiltaksplan 2 Besøksstatistikk 3 Samlingar 4 Styreårsmelding

Innhald. Vedlegg 1 Tiltaksplan 2 Besøksstatistikk 3 Samlingar 4 Styreårsmelding Årsrapport 2013 Innhald 1. Samfunnsoppdrag s 2 2. Samlingsforvaltning og arkiv s 12 3. Forsking og utvikling s 15 4. Formidling s 17 5. Dokumentasjon s 19 6. Bygg/antikvarisk arbeid s 20 7. Mangfald og

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Årsmelding 2011 Forslag frå direktøren

Årsmelding 2011 Forslag frå direktøren Årsmelding 2011 Forslag frå direktøren 01110103.12r ÅRSMELDING FOR RYFYLKEMUSEET 2010 Side 1 av 21 0 INNLEIING OG SAMANDRAG Årsmeldinga til Ryfylkemuseet bygger på ein detaljert resultatrapport som direktøren

Detaljer

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader

Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader Årsmelding og rekneskap 2006 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela Nettstader Innhald STYRETS ÅRSMELDING 1. 2006: Overraskingane 3 2. Prioriteringar 4 2.1 Mål 4 2.2 Strategi 4 2.3 Viktige uløyste oppgåver

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. Resultat 3 2. Organisasjon 4 2.1 Råd 4 2.2 Styre 6 2.3 Administrasjon 6 2.4 Rekneskap og revisjon 7 2.5

Detaljer

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans ÅRSMELDING 2011 FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans FOLKORG - organisasjon for folkemusikk og folkedans Formgjeving: Eivind Kaasin og Anbjørg Myhra Bergwitz / FolkOrg Foto fram- og bakside:

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta

Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta Årsmelding for stiftinga Ole Bull Akademiet I 2010 var det hundreårsjubileum for Sigbjørn Bernhoft Osa. I felesamlinga finst eit av praktinstrumenta hans, ei Gunnar Røstad-fela frå 1912. 2010 FØREMÅLET

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedtatt av styret i møte 21.02.2013

Årsmelding 2012 Vedtatt av styret i møte 21.02.2013 Årsmelding 2012 Vedtatt av styret i møte 21.02.2013 01110102.13r ÅRSMELDING FOR RYFYLKEMUSEET 2012 Side 1 av 27 01110102.13r ÅRSMELDING FOR RYFYLKEMUSEET 2012 Side 2 av 27 0 INNLEIING OG SAMANDRAG Årsmeldinga

Detaljer

Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag

Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Den eldste busetnaden i Jostedalen Prosjektplan 2005 Bakgrunn Jostedal Historielag og Jostedal Bygdelag gjekk i mars 2003 i gang med prosjektet Den eldste busetnaden

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS 6.-9.AUGUST 2015 BØ I TELEMARK

TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS 6.-9.AUGUST 2015 BØ I TELEMARK FOTO: STEIN HOFVE. DESIGN: NOWHERE.NO BØ I TELEMARK 6.-9.AUGUST 2015 TELEMARKFESTIVALEN SIGRID MOLDESTAD VALKYRIEN ALLSTARS MATTIS KLEPPENS «RESJEMHEIA» / KNUT BUEN & HALLVARD T. BJØRGUM TUPELO (IRL) /

Detaljer

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 3 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no issn: 1503-5972 isbn

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 13 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net Epost: okos@sfj.no 2 Forord

Detaljer

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no

Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie Dahl Eide på mobil 91739893 eller e-post: beatemarie.dahleide@temark.no Møteinnkalling Nissedal kontrollutval Dato: 21.08.2015 kl. 11:00 Møtestad: Møterom Teknisk, Kommunehuset, Treungen Arkivsak: 15/09394 Arkivkode: 033 Forfall meldas på vanleg måte til sekretær Beate Marie

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009.

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Vest-Telemarkrådet Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Sak 77/2009 Referat frå rådsmøte 13.oktober 2009. Sak 78/2009 Saker til møte i Vest-Telemarktinget 15. desember 2009 - Forslag til sakliste -

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: 57 82 50 80, Mobil: 90 61 79 79, URL: www.okosweb.net,

Detaljer

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY

INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY INDUSTRIKONSULENTEN PÅ OSTERØY Årsmelding 2013 Forutan direkte oppdrag for etablerarar og bedrifter og sekretærfunksjonen for Osterøy Industrilag, har følgjande oppgåver prega arbeidet i 2013: sekretariat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer