Årsmelding for Mental Helse Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013"

Transkript

1 Årsmelding for Mental Helse Telemark Mental helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Styret har bestått av: Leder. Inger Margrethe Rønningen, MH Tokke/Vinje Nestleder.. Ellen Dahl Finnestad, MH-Midt Telemark Sekretær Kristin Elgtvedt, MH Skien Kasserer. Tore Rell, MH Nome Styremedlemmer: Styremedlem/info.kontakt.. Hans Kristian Solvik, MH Skien Styremedlem.. Astri Eriksen, MH Nome Styremedlem/hjelpetelefonkontakt. Ana Lopez Taylor, MH Bamble Styremedlem.. Kine Aune, MH Rjukan Styremedlem.. Tom Haugen, MH Bamble Varamedlem: Ragnhild Luggens, MH Drangedal Varamedlem:. Elin Helen Selen, MHTokke/Vinje Varamedlem:. Magne Løberg, MH Porsgrunn Valgkomiteen i 2012 har bestått av: Astrid Klonteig, MH Rjukan Inger Kjensheim, MH Drangedal Linge Engebretsen, MH Kragerø, (sykemeldt) Vara: Monika Nordhus Landsverk, MH Midt-Telemark Omrokkeringer i styret: Kristin Elgtvedt trakk seg fra sekretærvervet i midten av november for å overta ledervervet i MH Skien. Inger Margrethe Rønningen sa opp vervet sitt i begynnelsen av oktober. Magne Løberg og Tom Haugen søkte permisjon like etter årsmøtet. Ana søkte permisjon fra hjelpetelefonkontaktvervet i begynnelsen av oktober. Tross dette har det vært god kontinuitet i styret og det har gått greit å finne løsninger underveis. Det har vært stabilt frammøte hele perioden med lite forfall. Dette halvåret har vært meget krevende for ny leder da det har vært mye å ta fatt i. Det har vært viktig å få til en oversikt og et samarbeid med alle lokallagene, kommuner og samarbeidspartnere våre, - og vi er allerede godt i gang.

2 Fungerende nytt styre fram til årsmøtet 2013: Ellen gikk fra nestleder opp som leder. Styret konstituerte Hans Kristian som nestleder. Kine, i samarbeid med leder, skulle foreløpig ta sekretærfunksjonen. Styremøter: Det har vært 10 styremøter i denne perioden og ett ekstraordinært styremøte. Pr. 31. mars 2013 har vi behandlet 101 saker. Flytting av administrasjonen fra Skien til Oslo: Debatten om flyttingen av administrasjonen fra Skien til Oslo, har naturligvis vært spesiell for Telemark fordi lokallagene alltid har hatt en nær relasjon/kort distanse til administrasjonen på Frogner. Nå som administrasjonen er kommet på plass i Oslo, har alt gått seg greit til. Lokallag: Vi har lokallag i Drangedal, Nome, Skien, Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Fyresdal og Notodden. I Nissedal og Rjukan har de hver sin kontaktperson. Porsgrunn ble restartet i midten av november 2012 etter å ha ligget nede i en 3 års tid. Årsmøtet ble ikke godkjent da de manglet 1 medlem for å konstituere seg. Fylkesstyret jobber med saken og vil sammen med MH Porsgrunn jobbe for å få dette laget opp på beina igjen. De har vervet flere medlemmer, men ingen som foreløpig kunne tenke seg å ta et styreverv. MH Skien og MH Porsgrunn har etablert et samarbeid om ulike aktiviteter der de bruker hverandres ressurser og deltar på hverandres aktiviteter. De har også felles annonsering. MH Kragerø, MH Drangedal og MH Bamble deltar også på hverandres aktiviteter. Det er selvfølgelig ønske om å få flere lokallag, men da trenger vi flere aktive medlemmer. Styret har derfor ikke hatt ressurser til å jobbe med å opprette nye lokallag. I stedet har vi arbeidet med å styrke de lokallagene som fungerer og de som trenger ekstra drahjelp for å komme i gang igjen. Hartmarkrapporten: Først i slutten av oktober begynte fylkesstyret å jobbe med Hartmarkrapporten. Flere medlemmer og større bredde i medlemsmassen, krever endringer i hvordan vi tenker om arbeidet vårt og hvilke tilbud vi tilbyr medlemmene våre. Det kom fram mange nyttige og interessante tanker og ideer om arbeidet med lokallagene. Dette er et viktig tema på samarbeidsmøtene med lokallagene etter nyttår. Dette arbeidet sammen med lokallagssamlinga, la grunnlaget for utarbeidelse av strategiplanen vår. Lokallagssamling: Lokallagssamlinga i høst, november, ble arrangert på Bø hotell. Studieleder i Sør- Varanger, Oddgeir Bjønnes, var med oss begge dagene. Oddgeir hadde et arsenal av gode ideer og erfaringer å gi oss, og han møtte en aktiv og engasjert forsamling. Temaet for samlingen var: «Glede og begeistring.»

3 Å få besøk av Oddgeir var en skikkelig «høydare». Ellen ledet begge dagene. Lene, studielederen vår, hadde ansvaret for planleggingen og innholdet sammen med Oddgeir. Antall deltakere var 30. Temaet skapte virkelig glede og begeistring hos medlemmene, og vi fikk bred og nyttig kunnskap om ulike typer kursaktiviteter, Funkismidler, registrering gjennom Kurs. Admin., og hvor en kunne søke midler. God evaluering. Vivian ble takket av som vikarierende regionsekretær av fylkesleder, og hun fikk mange godord med seg på veien Strategiplan: En strategiplan hjelper oss i arbeidet med å jobbe målrettet med det vi anser som viktig framover. Vi må vite hvilken målgruppe/er vi ønsker å jobbe mot eller med, hva vi vil gjøre og hvordan vi vil gjøre det. Tre områder har pekt seg naturlig ut, men hovedfokuset vil ligge på å støtte og bygge opp lokallagene i samarbeid med dem. Lokallagene er bærebjelken i organisasjonen vår og det er særs viktig at fokuset ligger der. Strategiplanen blir videreført gjennom handlingsplanen 2013 for Mental Helse Telemark. Samarbeid med lokallagene: I januar og februar har de fleste lokallagsstyrene, bortsett fra to lag, hatt besøk av leder, studieleder og regionsekretær. Enkelte lag har vi besøkt opptil to og tre ganger. De fleste ville ha hjelp til handlingsplan, planlegging av kurs, aktiviteter og årsmøtepapirer. Studieleder informerte dem om hvordan en kunne søke funkismidler. Da det er kun MH Skien og MH Bamble som har studieleder, blir det meste av ansvaret for dette liggende på fylkets studieleder. Det har vært forespørsel fra enkelte lokallag, også de uten studieleder, om kursing i hvordan søke midler. Det er planlagt ut på vårparten. Vi har blitt tatt veldig godt imot i alle lokallagene og det har vært spennende å møte lokallagsstyrene på hjemmebane. Deltagelse på årsmøtene: Alle lokallagene som har hatt årsmøter, har hatt besøk av representanter fra fylkesstyret, Ellen, Aileen, Lene og Hans Kristian har møtt på disse. Aileen har vært årsmøteleder/sekretær på enkelte årsmøter. Ellen holdt et lite foredrag på årsmøtet i MH Skien. Arbeidsutvalg: Arbeidsutvalget ble satt sammen etter jul. Fra fylkesstyret deltok Hans Kristian, Lene og Ellen. Fra MH Nome deltok Jill Aril og fra MH Midt-Telemark deltok Monika Nordhus Landsverk. Aileen var en særs dyktig sekretær. Vi var samlet på Bø Hotell fra lørdag 19. januar til søndag 20. januar og vi gjorde et godt stykke arbeid.

4 Vi jobbet med strategiplan, etiske retningslinjer, handlingsplan 2013, medlemsverving, kursaktiviteter og vårens lokallagssamling og med årsmøtet. Arbeidsnotatet fra denne helga har vært grunnlag for brede drøftinger i fylkesstyret og har munnet ut i ferdige dokumenter som blir lagt fram for årsmøtet. Å ta med lokallagsrepresentanter i arbeidsutvalget var både spennende og nyttig, og vi vil fortsette denne måten å jobbe på. Brukerrepresentanter: Det er hele tiden stor etterspørsel etter brukerrepresentanter både fra FFO, NAV, kommuner, Råd for mennesker med funksjonshemninger og sykehusklinikker, men vi har dessverre ikke klart å dekke opp alle forespørslene. Vi bruker forholdsvis mye tid på dette, men vi ser at vi er helt avhengig av at lokallagene leter i medlemsmassen sin etter aktuelle brukerrepresentanter. Vi har mye fokus på kursing og opplæring av brukerrepresentanter og vi oppfordrer medlemmene til å melde seg på modulkursene i brukermedvirkning. Både fylkesstyremedlemmer og lokallagsmedlemmer har blitt kurset i modul 1 nå i vinter. Vi er tålig godt representert på Sykehuset Telemark, DPS Seljord og Notodden, Skien,, Bamble og Porsgrunn, men lite representert i Vest-Telemark. Tilbakemeldinger fra sykehus, DPS er, kommuner og psykisk helsetjeneste i kommunene viser at de er fornøyd med den innsatsen vi gjør. Men vi ser at vi trenger mer skolering i brukermedvirkning på systemnivå slik at vi blir tryggere på rollen vår og får mer innflytelse. Vi ser også at det hadde vært en fordel med to brukerrepresentanter i stedet for en. Regionsamlinga høst/vår: På regionsamlingene møter leder og nestleder. Regionsamlingene er en viktig bidragsyter til den jobben som gjøres i fylkesstyrene, samtidig som vi blir bedre kjent på tvers av fylkene. I tillegg møter regionsekretærer og landsleder på samlingene. Studietur til Kirkenes: På lokallagssamlinga i høst, ble Ellen og Lene overrasket med en invitasjon fra studieleder, Oddgeir Bjønnes, om å komme på Soltreffet i Kirkenes i slutten av februar. Vi reiste sammen med landsleder Anne Grethe. Det var en opplevelsesrik tur med foredrag av Anne Grethe, omvisning på Møteplassen, utveksling av ideer og erfaringer og møte med MH Finnmark og flere lokallag i fylket. En fantastisk og utbytterik tur! Studieledertur: I august reiste Lene til Gdansk med alle studielederne i Mental Helse. Landsleder og generalsekretær var også med. Hovedfokuset lå på kunnskap, informasjonsutveksling, opplæring i registrering av kursaktiviteter, studievirksomhet/voksenopplæring og å skape kontakt med studieledere fra hele landet. Regionsekretær: Vivian Dotseth avsluttet vikariatet sitt som regionsekretær 31. desember Vi takker henne for godt samarbeid. Aileen var tilbake igjen 1. januar Hun er en viktig

5 samarbeidspartner både for fylkeslaget og lokallagene. Hun har deltatt på alle styremøtene våre, samarbeidsmøter og årsmøter, og hun er en viktig samarbeidspartner for oss. Mental Helses Facebookside: Facebooksiden ble opprettet desember Den har gjort at vi har knyttet kontakter med andre Mental Helse lag over hele landet. Den brukes også til å annonsere aktiviteter i lagene. Nettsida: Nettsida kom i funksjon for over ett år siden. Vi prøver å legge ut saker fortløpende, men i perioder glipper det for de såkalte «skriverne» i fylkesstyret. Kristin har hatt ansvar for å legge inn stoff på nettsida. Vi får tilbakemelding på at medlemmene våre leser sida. Medier: Da rapporten fra fylkesmannen kom ut i begynnelsen av februar om «feildiagnostisering av 117 pasienter på Sykehuset Telemark», ble Ellen intervjuet på Telemarksendinga. Reportasje i Sinn og Samfunn: I mai 2012 stod det en reportasje i Sinn og Samfunn om Ellen med tema: «Brukerstyrt innleggelse bremser nedturene.» Klage til nye DPS akutt på Sykehuset Telemark: Etter flere henvendelser fra misfornøyde brukere av den nye DPS akutten i Skien, sendte vi et brev til klinikksjef ved sykehuset. Brukerne klagde på liten oppfølging og at man ikke ble sett og hørt. Saken ble oversendt fra Mental Helse Skien til MHT. Vi fikk tilbakemelding fra klinikksjef på ST at de tar klagen til etterretning, og at de sender den videre til overlegen ved DPS akutten. Julebord: Årets julebord med overnatting ble holdt på Norsjø hotell med ca. 20 deltakere fra lokallagene. Et absolutt hyggelig arrangement med sosialt samvær, sang, quiz, god mat, hyggelig prat og dans utover kvelden. Økonomi: Kasserer har god kontroll på økonomien. Orientering om økonomien er fast sak på sakslista på hvert eneste styremøte. Tilskudd fra Helse-Sør-Øst for 2013 er på kr Tilskudd fra fylkeskommunen er på kr Vi er nå i gang med å søke midler til ulike aktiviteter som er under planlegging framover. Frie midler er et «must» for å kunne holde det nivået vi har tenkt framover. Brukerutvalg, arbeidsgrupper og prosjekt vi har vært representert i: Brukerrepresentant i Hjartdal kommune, Ellen Dahl Finnestad Leder for Brukerrådet på DPS Seljord og Notodden, Ellen Dahl Finnestad Brukerrepresentant på DPS Seljord og Notodden, planlegging av kurs og seminarer, aktiv medspiller på Morgedalsseminaret, strategiseminaret og Låveseminaret for

6 brukere og ansatte i kommunepsykiatrien i Øvre Telemark og dps ene. Ellen Dahl Finnestad Planlegging og gjennomføring av et 3-dagers kurs for pårørende i samarbeid med fagfolk på DPS Notodden og LMS Notodden. (3 kvelder). Ellen Dahl Finnestad Landsstyrerepresentant, Ellen Dahl Finnestad Pasientundervisning på DPS et: Bedringsprosesser + informasjon om Mental Helse og Hjelpetelefonen. Ellen Dahl Finnestad Leder i valgkomiteen for FUNKIS, Ellen Dahl Finnestad Kasserer/regnskapsfører for Mental Helse Kragerø og Mental Helse Porsgrunn, Tore Rell Brukerrepresentant i delprosjekt: Brukerkompetanse, likemannsarbeid og pasientmediert, ST. Ana Lopez Taylor Brukerrepresentant i Brukerforum ved psykiatrisk klinikk ST. Ana Lopez Taylor Vi benytter anledningen til å takke alle lokallagene, regionsekretæren vår og alle tillitsvalgte i Mental Helse Telemark for det flotte arbeidet som dere har nedlagt dette året! Vi retter også en stor takk til Mental Helse sentralt og til alle samarbeidspartnerene våre i denne perioden! Mental Helse Telemark

Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt

Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt 2014 Årsmøte Mental Helse Telemark Likeverd - Åpenhet - Respekt Bryggeparken Hotell, Skien 01.04.2014 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Konstituering Valg av møteleder, sekretær,

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Medlemstall. Årsmøtet og styret

ÅRSMELDING 2007. Medlemstall. Årsmøtet og styret ÅRSMELDING 2007 Årsmeldinga prydes av en flott bildemontasje med "Fotominner 2007". Denne forsida legges ikke ut her på nettsida. Forord Mental Helse Sortland er en bruker- og interesseorganisasjon innen

Detaljer

Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan

Forside: Hilde Nicolaisen. Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan Å Forside: Hilde Nicolaisen Ansvarlig for utforming av årsrapporten: Ragnar Moan Innhold: Forord Tilskuddsgivere og bidragsytere Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen Ansatte / frivillige

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11

Rapporten er satt med: Forsidefont, Metropolis 120, ellers Verdana 14, Trebusche MS 13 og Georgia 11 MARBORG Årsrapport 2012 Årsrapport MARBORG 2012 Rapporten er utarbeidet av daglig leder ved hovedkontoret i Tromsø i samarbeid med daglig leder Avd. Bodø og styreleder. Foto for og bakside: V. Hårvik.

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2006 - Nummer 6 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2006: Leder: Solveig

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 4.-5. mai 2011. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 4.-5. mai 2011 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteledere: Erling Bratsberg og Hege Ryeng PROTOKOLL Tid: 04.05.11 kl 10.30-16.00 05.05.11

Detaljer

Møt Frøydis i Ungdomsrådet s. 47

Møt Frøydis i Ungdomsrådet s. 47 Hjerterom Nr. 1 2013 Foreningsnytt s. 49 www.vmh.no www.facebook.com/vmh.no Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 23058000 E-post: post@vmh.no

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer