Innhold. Vadsø kommune Årsberetning Sentral styring 2. It-avdelingen 3. Økonomiavdelingen 4. Service- og informasjonsavdelingen 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Vadsø kommune Årsberetning 2003. Sentral styring 2. It-avdelingen 3. Økonomiavdelingen 4. Service- og informasjonsavdelingen 5"

Transkript

1 Innhold Sentral styring 2 It-avdelingen 3 Økonomiavdelingen 4 Service- og informasjonsavdelingen 5 Organisasjons- og samfunnsutvikling 6 Sentrum skole 7 Fossen skole 8 Melkevarden skole 9 Vestre Jakobselv skole 10 Maurtua barnehage 12 Stubben barnehage 13 Tomlebo barnehage 14 Ruija barnehage 15 Lomakka barnehage 16 Glimmerstua barnehage 17 Vestre Jakobselv barnehage 18 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 19 Vadsø kulturskole 20 Pedagogisk senter 22 Vadsø bibliotek 24 Vadsø museum-ruija kvenmuseum 26 Bassengdrift 27 Helsevirksomhetene 28 Sykestue/sykehjem helsesenter 29 Vadsø sykehjem 30 Hjemmebasert 31 Psykiatrisk virksomhet 33 Sosial, barnevern og flyktninger 34 Brannstasjonen 35 Forvaltning, drift og vedlikehold 36

2 Sentral styring Kontorsjef: Marita Jakola Skansen Sentrale oppgaver innen sentral styring i 2003 har vært: personalforvaltning, politisk sekretariat, konfliktrådet, overformynderiet, forliksrådet, samt saksbehandling knyttet til alkoholloven, serveringsloven, valgloven og kommuneloven. Til disse oppgavene har det vært knyttet følgende stillingshjemler: 100 % rådmann, 100 % kontorsjef, 150 % politisk sekretariat, 50 % forliksråd/overformynderi, 50 % konfliktrådet og 250 % personalforvaltning. Pga. endringer i bemanningen var stillingen som kontorsjef ubesatt i perioden august oktober. Langvarig sykemelding gjorde at politisk sekretariat i perioder kun var besatt i 50 %. Konfliktrådet i kommunal regi ble avviklet , og er nå overført til staten. Personalforvaltning Den daglige personalforvaltningen har fungert bra gjennom hele året. Det ble i februar gjennomført lokale lønnsforhandlinger i kap.4. Med bakgrunn i brudd med to av fagorganisasjonene ble forhandlingene fullført i september. I september ble det også gjennomført lokale lønnsforhandlinger i kap.5. Av utviklingsoppgaver har implementering av IA-avtalen i virksomhetene stått sentralt. Dette både gjennom kursing av virksomhetsledere og veiledning rettet mot enkeltvirksomheter. Av fraværsstatistikken ser vi at det totale sykefraværet i Vadsø kommune er noe redusert fra 2002 (10,57 %) til 2003 (8,95 %). Hvor mye av reduksjonen som kan forklares av IA er usikkert, men av erfaring vet en at økt oppmerksomhet omkring sykefravær kan resultere i redusere fravær over en periode. Dette er imidlertid et område som vil bli ytterligere fokusert på i For øvrig er mye av utviklingsarbeidet innen personalfaget nå tillagt OSU. Hva gjelder arbeidet med lærlinger har Vadsø kommune utviklet et svært godt system innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget. En har så vidt satt i gang arbeidet med å utvikle tilbud også innen andre fagområder. Dette vil være et satsingsområde for Politisk sekretariat Saksbehandlingen i politisk sekretariat betraktes som forsvarlig og effektiv, og i hovedsak overholdes frister for utsending av politiske saker. Forsinkelser kan oppstå i de tilfeller der saker blir meldt inn til sekretariatet etter fristen. I 2003 ble mye av ressursene brukt på forberedelser, gjennomføring og etterarbeid knyttet til kommunevalget. Erfaringen herfra var at arbeidet bør starte tidligere og flere personer må involveres. Forslaget er at arbeidet i fremtiden organiseres som et prosjekt på tvers av virksomheter. Forliksrådet Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, og består av 3 politisk valgte dommere. Sekretariatet forberedte i 2003 totalt 304 saker til behandling. Kommunen får i godtgjørelse kr.740,- pr. sak. Arbeidet med forliksrådet er knyttet til stilling i politisk sekretariat. Pga. redusert bemanning her i perioder har forsøket med å skaffe tvillingkompetanse til betjening av forliksrådets datasystem ikke latt seg gjennomføre. Dette vil fortsatt være et satsingsområde i Overformynderiet Overformynderiet består av 2 politisk valgte medlemmer, og sekretariatsansvaret er knyttet til stilling i politisk sekretariat. Vadsø kommune får svært gode tilbakemeldinger på hvordan kommunen har organisert og ivaretar arbeidet i overformynderiet. I 2003 behandlet overformynderiet 42 saker. Utfordringen knyttet til dette arbeidet ligger i å skaffe et tilstrekkelig antall hjelpeverger, og gi disse den veiledning og informasjon de har behov for. 2

3 It-avdelingen Virksomhetsleder: Eirik Andreassen Av større ting som vi har jobbet med i året som har gått er fortsatt jobbingen med utbygging og oppgradering av kommunens ikt-infrastruktur, innføringen av nytt pleie og omsorgssystem og vi har fått på plass nytt sentraldatalagringssystem. Vi har i løpet av høsten tatt på oss driftsansvaret for finnmark fylkeskommunes lønns-, økonomi- og personalsystem, som er de samme systemene som kommunen benytter, noe som innebærer bortimot ca.160 nye brukere fra fylkeskommunen. Vi har inngått avtale med Varanger Kraft om utrulling av fiberlinjer til alle større kommunale bygg utenfor sentrum, en jobb som vi regner med er sluttført i løpet av Gevinsten av dette blir større kapasitet ut til virksomhetene, som medfører økt bruk, bruk av flere tjenester, flere tjenester kan utføres direkte i virksomhetene og at vi får samlet hele telefonnettet vårt internt på et sentralbord ved hjelp av tradisjonell telefoni og iptelefoni. Bemanningen er 4 personer, men i løpet av 2004 vil den bli økt til 5 pga av nye oppgaver. 3

4 Økonomiavdelingen Økonomisjef: Lene Chr. Johansen Økonomiavdelingen har ansvaret for kommunens lønn, regnskap med budsjett og rapportering samt skatteoppkreverfunksjonen. I tillegg har avdelingen ansvaret for bokføring av regnskapene til Varanger ASVO IKS, Havnevesenet, Næringsmiddeltilsynet og Kirkelig fellesråd. Avdelingen har i 2003 bestått av 11 ansatte fordelt innenfor områdene lønn, økonomi og skatt. Økonomiavdelingen har hatt konstituert økonomisjef i perioden mai til august da ny økonomisjef tiltrådte. Det har vært mye sykefravær ved avdelingen i Spesielt har dette vært innenfor lønn og skatt. Som en følge av sårbarheten på skatteområdet foretok man høsten 2003 en omfordeling på arbeidsoppgaver, slik at skatteområdet ble tilført ressurser i perioder der hvor det var nødvendig. Det vil i løpet av 2004 bli tilført en stilling til skatteområdet som vil ha hovedarbeidsområdet innenfor tyngre innfordring. 4

5 Service- og informasjonsavdelingen Virksomhetsleder: Bjørg J. Harjo Avdelingen har pr til sammen 11,3 stillinger som fordeler seg slik: Funksjon 120 service- og informasjonsavdelingen 7,8 stillinger inkl. bud/sjåfør og 20% web-ansvarling Funksjon 325 tilrettelegging/bistand for næringslivet 2 stillinger inkl. jordbrukssjef og landbruksvikar Funksjon 373 Kino (fra ) - 1,5 stillinger inkl.kinosjefen og maskininst i 50% stilling Avdelingen fungerer som kommunens ansikt utad. Her kan publikum få Generell informasjon om kommunen og de ulike tilbud og tjenester Veiledning i utfylling av søknader (gravemeldinger, barnehage m.m.) Salg av billetter til kulturarrangement (teater m.m.) Behandling av søknader om bostøtte, parkeringstillatelse for funksjonshemmede, TT-kort, dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Eiendomsopplysninger, gravemeldinger m.m. Behandling av spillemiddel-søknader, og søknad om kulturmidler Utleie av diverse lokaler m.m. Drift av kinoen Behandling av søknader/saker vedr. nærings- og jordbruksvirksomhet Sentralbordet, postmottak og sending, arkivfunksjon, samt kommunekassa er naturlig plassert ved avdelingen. Dette gjør det enklere for publikum å få levert post til kommunen, samt betalt sine kommunale regninger. Avdelingen påtar seg også andre naturlige oppgaver fra de øvrige virksomhetene, bl.a. felles samordnet annonsering. Avdelingens målsetting er å kunne gi publikum og ansatte best mulig service og informasjon.. Kino-driften hadde et godt år. Det gamle lydanlegget ble skiftet ut, og nytt digitalt utstyr ble montert. Besøket økte kraftig fra besøkende i 2002 til 8811 i Jordbrukssjefen behandlet 52 søknader vedr. midler fra næringsfondet hadde også ansvaret for et forprosjekt vedr. turløyper i Ekkerøy-området utarbeidet 7 planer for konfliktforebyggende tiltak jordbruk-rein, og sendt ut info.skriv til alle bøndene Landbruksvikaren ble benyttet av kun to bønder i til sammen 47 dager. Avdelingen hadde i 2003 en netto overskridelse på ca kr. Dette skyldes manglende budsjettering i forb. med landbruksvikar-ordningen. 5

6 Organisasjons- og samfunnsutviklingsenheten OSU består av 4 likestilte rådgivere som inngår i rådmannens stab, 2 kvinner og 2 menn. OSU har ikke styringsansvar. OSU sitt arbeidsfelt er tverrfaglig strategi- og planleggingsarbeid innenfor helse og sosialområdet, kultur, utdanning, oppvekst, organisasjon, personal og samfunns - og næringsutvikling. OSU var operativ fra , de to siste ansatte var på plass Første halvår var en forberedende fase, med avvikling av tidligere sektoroppgaver. I henhold til OSU sin virksomhetsplan er følgende satt i gang fra 2003: OSU er etablert som en operativ enhet, og har arbeidet i et tverrfaglig perspektiv med disse sakene: sluttføre første fase i de fire kvalitetskriterieprosjektene for Vadsø kommune: Informasjonsstrategi, sammenheng mellom mål, plan og ressurser, lederutvikling og tjenestestandarder. Det er tatt initiativ til helhetlig forebyggende arbeid for barn gjennom start av programmet Trygge oppvekstvilkår. Innenfor området sosial- og helsetjenester og samarbeid med Helse Finnmark ble forslag om bevilgning til innkjøp av videokonferanseutstyr ved Vadsø Helsesenter vedtatt i bystyret i desember. Når det gjelder utredning av en strategi for tilbud til unge ressurskrevende brukere med sammensatte behov er det etter initiativ fra OSU gjennomført vurdering på virksomhetsnivå om aktuelle samarbeidstiltak på tvers av virksomhetene. Arbeidet videreføres i I forhold til videreføring av arbeidet med rullering av PRO-planen er det etablert en plangruppe for rullering av PRO-planen ledet av OSU og bestående av lederne for de aktuelle virksomheter pluss tillitsvalgte. Plangruppa har utarbeidet et helhetlig forslag til framtidig organisering av PRO som nå drøftes av de ansatte. Innenfor kultur, utdanning og oppvekst er Vadsø ungdomsting etablert med to seminarer pr. år, framdrift i skolebyggsaken videreføres og regionalt samarbeid om kompetanseheving i skole og barnehager er videreutviklet. OSU avsluttet en kursrekke for skolene om skolevurdering i samarbeid med Universitetet i Tromsø2003. Planarbeid innenfor kvalitet i skole og barnehage er videreført. Innenfor nærings- og samfunnsutvikling er det startet et langsiktig prosjekt med profilering og markedsføring av Vadsø som etableringssted og bosted med kartlegging av muligheter og fortrinn. Arbeidet fortsetter i Det ble arrangert 2 reiselivskonferanser i Vadsø og reiselivsnæringen både i Vadsø og Øst-Finnmark har begynt tettere samarbeid innen profilering av Øst-Finnmark/Varanger som reisemål og utvikling av regionale reiselivsprodukter. Besøkstallene viser en positiv utvikling i reiselivssammenheng i Vadsø. Vadsø kommune har hatt en god dialog med næringslivet og jobber videre i samarbeid med næringslivet. Målsettingen er å utvikle en ny modell for næringsutvikling i Vadsø og Øst-Finnmark i Innenfor personal og organisasjonsutvikling: Med utgangspunkt i behov som er kommet frem i en spørreundersøkelse for alle virksomhetsledere er det iverksatt en handlingsplan for intern opplæring. Det er også startet et arbeid for å lage en felles arbeidsgiverpolitisk plattform. Dette arbeidet er første del av et større lederutviklingsprogram i samarbeid med KS. Det er påbegynt et arbeid med å utarbeide en mal for opplæring av nye virksomhetsleder. 6

7 Sentrum skole Virksomhetsleder: Signe Lyche Elevtallet ved Sentrum skole har økt noe fra 2002 til Vi har nå ca. 550 elever. Lærersituasjonen ved skolen er i ferd med å stabilisere seg. Skolen har hatt, og har til dels en kontinuerlig utfordring når det gjelder å få tilsatt kvalifiserte lærere. Dette skoleåret har vi 6 ufaglærte lærere. Det må imidlertid tilføyes at det er lærere som er cand.mag. og er i ferd med å ta pedagogisk seminar, eller lærere som er i ferd med å avslutte desentralisert lærerutdanning. Skolen har hatt flere pedagogiske satsingsområder i Som en del av Den kulturelle skolesekken har Sentrum skole i tett samarbeid med Kulturskolen omorganisert den tradisjonelle musikkundervisningen til å gi elevene et helhetlig kulturtilbud. Spesialpedagogisk team har vært operativt siden Når det gjelder elever som mottar spesialundervisning, er det diskrepans mellom avgangsklasser og nye 5. klasse-elever. Andre større prosjekt er MOT som jobber med forebygging av rus, vold og mobbing. Innenfor skolebasert vurdering har vi hatt fokus på sosial kompetanse. Skolen arbeider med å konkretisere den kommunale kvalitetsutviklingsplanen. Dette med bakgrunn i fokus på vurdering og utvikling. Avgangselevene ved skolen var oppe til skriftlig og muntlig eksamen. Ved skriftlig eksamen kom elevene opp i matematikk. Resultatene på den skriftlige prøven var gode og i tråd med karakterene elevene oppnådde i landsgjennomsnitt. Resultatet var i gjennomsnitt litt bedre til eksamen enn de karakterene elevene hadde fått i standpunkt. Resultatene på muntlig eksamen lå jevnt over høyt. Regnskapet for 2003 viser et avvik på 1,4 %. Unntatt er skolens utgifter til sentrale verv som skulle vært dekket av sentral styring. Det reelle underskuddet skyldes lønnsutgifter til norskopplæring til flyktninger bosatt i kommunen samt merutgifter til elever som har enkeltvedtakstimer. Antall elever som mottar dette tilbudet er relativt lavt, men hver enkelt har et høyt årstimetall. Jfr. passus om spes.ped.timer over. HMS: Skolen har over 50 ansatte og dermed et arbeidsmiløutvalg, AMU. Utvalget består av en elevrepresentant, to ansatte, en representant fra Yrkesmiljøsenteret, YMS og to i ledelsen. Elevrepresentanten kom med i AMU etter at opplæringslovens 9A trådde i kraft. Verneombud, en representant fra YMS, elevrepresentanten samt en fra ledelsen har avviklet vernerunde. Skolen arbeider fortsatt med å tilrettelegge innenfor de eksisterende fysiske rammer. Blant tiltak som skolen arbeider med er luftkvalitet og de bygningsmessige forhold. Utfordring: Stabilisering av kollegiet. Omorganisering av skoledagen for å gi elevene et bedre og mer tilpasset skoletilbud. Innføring av kontaktlærer og basisgrupper. Vi har hatt skolering i lærerikt samt IBIS; learning online, men må fortsatt jobbe med mer aktiv bruk av IKT i undervisningen på alle trinn. 7

8 Fossen skole Virksomhetsleder: Marit Røsten Fossen er en skole for elever på klassetrinn. Vi har 180 elever og ca. 90 barn på SFO. Vår hovedoppgave er å gi elevene opplæring i tråd med L-97, slik at elevene får et helhetlig tilbud samtidig som vi ivaretar trinnenes egenart. Trygghet og tilhørighet er sentrale begreper. Gjennom varierte arbeidsformer skal vi gi hver enkelt elev de beste muligheter til å utvikle sine evner og sin kreativitet ut fra egne forutsetninger. Dette er nedfelt i vår virksomhetsplan. Det arbeides meget bra ut i fra virksomhetens mål og oppgaver. Året 2003 har vært et godt år for Fossen skole. Vi har en fin elevgruppe og et vel kvalifisert personale med lang erfaring. Vi ser resultater av vår satsing på 3 grupper pr. trinn i stedet for 2 klasser. Dette har gjort skolehverdagen bedre for alle parter. Vi har arbeidet med kvalitetssikring av undervisning og vurdering. Vi har laget håndbok i klasseledelse. Hovedutfordringen blir å videreføre dette arbeidet i Følgende innsatsområder er prioritert: -videreføre og videreutvikle leseopplæring og bibliotek -videreutvikle uteskoledagen -videreføre positivt skolemiljø selv om prosjektet avsluttes våren Regnskapet for år 2003 viser overforbruk. Dette skyldes at vi har høyt sykefravær på SFO-delen.I tillegg er det brukt for mye på fast lønn. Noe som skyldes at vi har flere barn og ansatte enn vi har stillingshjemler til. Fra høsten 2004 må vi redusere antall barn på SFO og antall ansatte for å få budsjettet i balanse. Hvis ikke må antall stillingshjemler og lønnsbudsjettet økes. Vi må og få ned sykefraværet. Dette arbeides det med. Utfordring: Få stabilitet i SFO-personalet. Helse,miljø og sikkerhetsarbeidet kan fortsatt bli bedre. Her arbeider vi med å finne årsaken til at flere i personalet plages med tørre/røde øyne. Bygget samler lett mye støv pga dets utforming med løsthengende lamper og ventilasjonskanaler. 8

9 Melkevarden skole Virksomhetsleder: Beate Aronsen Melkevarden skole har elever fra 1.-4.klasse, er mottakerskole for minoritetsspråklige barn i samme aldersgruppe, og vi har innskolingsklasse for denne elevgruppen. SFO er lokalisert i skolens lokaler. Vår hovedoppgave er å gi det enkelte barn optimal opplæring. Videre har vi i virksomhetsplanen sagt at elevene skal utvikle handlingskompetanse for å mestre dagens og morgendagens samfunn. For å få dette til for alle barn, må vi bruke ulike læringsstrategier og andre læringsarenaer enn klasserommet. Et eksempel på andre arenaer er uteskole dagen hvor elevene har ulike aktiviteter og temaer de jobber med. Trygghet, trivsel og mestring er viktig for all læring, og for å ivareta dette best mulig er samarbeid med foreldre viktig og prioritert. Også i 2003 har vi brukt en del ressurser på lekeområdet ute, og satt opp mer lys ved lekeplassen. Skolen er med i et 3 årig prosjekt som heter positivt skolemiljø. Det er norsk kulturskoleråd som har prosjektledelsen og ansvar for opplæringa. Melkevarden skole har egen prosjektgruppe for skolens prosjekt. 30 % av elevene våre kommer fra andre land. Vår oppgave som mottakerskole er å gi de en god opplæring, for deretter å integrere de i klasse og den skolen de skal tilhøre. Vi er den ene av to FO- KUS skoler i Finnmark. Personalet er organisert i team, og vi har også spesialpedagogisk- og minoritetsspråklig team Kompetanseheving er et annet satsingsområde for skolen, og vi har et samarbeid med den samiske Høgskolen i Kautokeino mht. skolering i flerkulturell forståelse for skolens personale. Personalet har vært delt i ulike grupper som har jobbet med ulike temaer i flerkulturell forståelse for å forbedre skolen praksis. Skolens personale var på studietur til Oslo i oktober. Læreskolestudenter fra Kautokeino adopterte skolen da vi var på studietur. Hver uke har hele skolen en kulturtime som den enkelte klasse har ansvar for etter en rulleringsplan. Dette har vært positivt for miljøet, og vi ser også at flere og flere foreldre møter opp på skolen for å se på sine klassers fremføring. Vi har ei fin elevgruppe, og et stabilt personale. Medarbeidersamtaler er gjennomført, vi bruker kollegaveiledning og vi har gjennomført en undersøkelse mht. psykososialt arbeidsmiljø. Læreplanen inneholder mange utfordringer, og det er viktig at vi kontinuerlig vurderer virksomheten vår opp mot den, og kvalitetssikrer arbeidet. Skolen har deltatt i skoleringsprosjektet skolebasert vurdering i regi av Universitet i Tromsø. Som skolebasert vurderingsprosjekt har vi hatt uteskoledagen, hvor både foreldre, elever og lærere svarte på undersøkeløsen. Det kom helt klare tilbakemeldinger om at uteskoledagen er viktig og må prioriteres. Det er vedtatt ny skolestruktur, slik at vi skal bli 1-7 skole. Forarbeidet med å bygge ut skolen er startet opp, og funksjonsbeskrivelsen ble ferdig før årsskiftet. Året 2003 ble avsluttet med en flott juleavslutning for hele skolen og foreldre. 9

10 Vestre Jakobselv skole Virksomhetsleder: Arne Leikvoll Skolens tjenesteyting: Vestre Jakobselv skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med 112 elever fordelt med 79 på barnetrinnet og 33 elever på ungdomstrinnet skoleåret 2002/2003. Av disse kommer 7 elever fra 3 ulike barne- og ungdomsinstitusjoner. I år 03/04 vil vi være 110 elever. Vi er mottakerskole for ungdom i krise som bor på institusjonene Finnmark barne- og ungdomssenter og Bergsstien. Vi har en skolefritidsordning der det gikk 25 unger i fjor. Det jobber to assistenter og en avdelingsleder i ordningen, i tillegg har vi en assistent på tiltak. Skolen er mottakerskole for barn og ungdom som har opphold på Finnmark barne- og ungdomssenter. Finsk som 2. språk. velges i dag av 670 elever i barne- og ungdomsskolen. Babysvømming for alle i Vadsø der vi bruker lønner badevakt over eget budsjett for å gi et tilbud til småbarnsforeldre på onsdags formiddag. I tillegg er det pensjonist- og revmatiker bad og kafé samme dag, noe som skaper et flott miljø på skolen og gjør onsdag til en spesielt trivelig dag VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE Bygg og anlegg: Det har ikke vært gjort noen utbedringer av bygg i Det er et stort behov for flere klasserom ved skolen. En klasse må ha undervisning på skolekjøkkenet. Sørbygget med sløyd og skolekjøkken trenger renovering og er kostnadsberegnet til kr Bygget er nedslitt og skolekjøkkenet og sløyd står i fare for å stenges grunnet for dårlige og helsefarlige arbeidsforhold. Virksomhetsplan: 85 % av tiltakene er gjennomført. Det har vært satset spesielt på lese- og skriveopplæring, matematikk og miljøtiltak. Vi er svært fornøyd med måloppnåelse på disse tiltakene. Vi blei tildelt prosjektmidler på ,- til lese prosjekt. Prosjektene med matematikk og leseog skriveopplæring fortsetter i Vi har forbedringspotensialer på læringsmiljø og metoder. Personal: Personale er på totalt på 33 personer, derav 23 lærere fordelt på 19,3 stillinger 2 assistenter i skolen i 1,6 stilling og 3 assistenter på SFO i 2 stillinger og en assistent på tiltak.. Vi økte bemanningen med en lærer grunnet stort inntak av elever fra FBU og Bergstien. Dette ble dekket opp av økte bevilgninger fra Fylkeskommunen. Det har vært en økning i sykefraværet grunnet flerre langtidssykemeldte som skyldes kroniske sykdommer og en skade. Vi har en stabil og god stab som i hovedsak dekker våre behov. Det er behov for mer kompetanse innenfor området barn med spesielle behov. Elevene som kommer fra Fylkeskommunen har gradvis blitt elever med større behov for tilsyn grunnet avvikende adferd og tunge diagnoser. Det merkes at omsorgstjenesten for ungdom er omlagt. Arbeidsmiljø: Vi har etablert gode arbeidsplasser for elever og personale, minus er for liten plass der både elever og lærere siter trangt. Minus er klasser med for høy støy, knirking i gulv og dårlige arbeidsforhold på sløyd og skolekjøkken. FREMTIDIGE SATSINGER OG UTFORDRINGER Vi vil de nærmeste årene spesielt arbeide med: Vurdering, matematikk, lese- og skriveopplæring, mobbing, bedre læring, ressursstyring på laveste nivå, inventar og utstyr og kompetanseheving. Den største utfordringen har vi på å bli en skole som klarer å ivareta de spesielle behov elever fra institusjonene har. BUDSJETT Etter korrigert budsjett hadde skolen et ansvarsbudsjett i 2003 på kr ,- og et forbruk på kr ,-. Noe som medførte et positivt avvik på sum ansvar med kr ,- Dette skyldes i hovedsak økte overføringer fra fylkeskommunen grunnet inngåelse av ny avtale i løpet av året. Overføringen gis for hver elev som vi tar imot. Vi klarte ikke å forutse økningen av elever fra institusjonene dette året, noe som medførte økt arbeidspress, knapphet på personale i perioder og avvik på lønn. Avtalen ble også inngått midt i arbeidsåret og det var vanskelig å skaffe personale. For 2004 mener vi å ha kalkulert økningen inn i budsjettet. 10

11 Vi hadde også et mindreforbruk på vikar ved korttids sykefravær. Vi hadde svært lite korttidssyke og vi har avtale om refusjon fra første dag for to av de som har kroniske sykdommer. Ved SFO har de hatt mindre utbetaling til pensjon og ikke brukt alle midlene som var budsjettert. De har også fått inn mer brukerbetaling enn budsjettert (35 866) noe som førte til et positivt avvik på kr ,-. 11

12 Maurtua barnehage Virksomhetsleder: Nina Engesnes Maurtua barnehage har 4 avdelinger med til sammen 55 barn: 36 ½ plasser for barn i alderen 3-6 år og 16 plasser fordelt på 18 barn for aldersgruppen 0-3 år (4 halve plasser). Barnehagen har hatt to barn med spesielle behov som har utløst tilleggsressurser i Barnehagen har 13 fast ansatte. Tilleggspersonalet består av en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget, en 60% ekstra assistentressurs og en tegnspråkpedagog. Maurtua har full førskolelærerdekning, og mange ansatte har også høy erfaringskompetanse. En av assistentene tar barne- og ungdomsarbeiderutdanning, 2 er under førskolelærerutdanning. Aktivitet i 2003: Maurtua barnehage har i år 2003 fortsatt med å utarbeide interne arbeidsdokumenter for pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Arbeidsdokumenter for basiskompetanse og uteliv ble ferdige høsten Vi har tre dokumenter igjen og vil avslutte dette arbeidet i løpet av våren Utebarnehagen er i stadig utvikling. Vinteraktivitetsuken og høstens utebarnehage var vellykket ifølge barn, foreldre og personale. I 2004 planlegger vi å gjennomføre utebarnehage 2 uker i mai i tillegg til 2 uker høst og 1 uke vinter. Kompetanseheving: Barnehagen har videreført arbeidet med skolering innenfor tegnspråk. Personalet har gått på kurs i barnehagen, og noen har fått fjernundervisning i tegnspråk gjennom studiesenteret i Vadsø. Tegnspråkpedagogen har deltatt på 2-dagers kurs om CI-opererte (hørselshemmede barn) i Tromsø. Barn og personale har vist utvikling i tegnspråkbruk i hverdagen. Styrer har fått opplæring i Unique ansatt, K-koder og arkivering, lederutvikling, LØFT og sosial kompetanse. Videre har samtlige i personalgruppa har deltatt på grunnleggende, 3-timers 1.hjelpskurs. Ped.lederne har vært på kurs om barns sosiale kompetanse med, og vi har hatt personalmøte om barns sorgreaksjoner og sorgarbeid der psykolog Jens Jensenius var til stede. Maurtua legger også til rette for to assistenters førskolelærerutdanning. HMS: Valg av nytt verneombud. Brannøvelse høst -03. Styrer og verneombud har deltatt på 3 dagers grunnleggende HMS-kurs. Utfordringer for 2004: - Å gjøre Maurtuas visjon synlig utenfor barnehagens gjerde - Gjennomføre HMS-planen. - Å i større grad velge innhold som gjenspeiler visjonen og årsplanen, samt å dokumentere dette. - Planlegge og gjennomføre evaluering av visjonen, arbeidsdokumentene og årsplanen. - Planlegge og gjennomføre utebarnehage på Vadsøya i mai. 12

13 Stubben barnehage Virksomhetsleder: Toril R. Hansen Stubben barnehage har et særskilt ansvar for å formidle samisk og kvensk/finsk språk og kultur. Dette har stor plass i det pedagogiske arbeidet vårt. Kulturene formidles til alle barn, og tospråklighet er et mål for våre finske og samiske barn. Også i året som gikk har vi kunnet videreutvikle dette arbeidet, spesielt gjennom utprøving av storyline-metodikken i andrespråksinnlæringen. Barnehagen har hatt en visjon om å ivareta barns, foresattes og ansattes behov, interesser og forventninger, og samtidig være i kontinuerlig utvikling. Ut fra kartlegginger i alle brukergrupper har vi laget tiltaksplaner som vi har fulgt opp. Sosial kompetanse har vært et innsatsområde gjennom hele året, både i barnegruppa og som et ledd i kompetanseutvikling og intern skolering blant de ansatte. Vi har høstet gode erfaringer med dette arbeidet og har derfor valgt å videreføre det i Barnehagene har i felleskap utviklet et verktøy for kvalitetssikring av barnehagetilbudet, og dette arbeidet er fulgt opp og innpasset i barnehagens eksisterende planverktøy. De økonomiske rammebetingelsene har vært knappe, men tilstrekkelige for å kunne gi et kvalitativt bra tilbud. Det har ikke vært rom for større nyanskaffelser, men vi har fått uført en del påkrevd vedlikehold. Regnskapet viser et overskudd på kr Det skyldes i hovedsak sykelønnsrefusjoner, mindre forbruk til pensjon og at vi ikke har klart å få tak i vikar for samisk morsmålstrener i hele hennes permisjonstid. Vi driver en systematisk kartlegging av helse, miljø og sikkerhet. Tiltakene i HMS-planen er fulgt opp; vi har bl.a. fått bedret utebelysning, har hatt kurs i riktige arbeidsstillinger, fått målt luftkvalitet. Inneklima-undersøkelsen følges opp i Brannvern dokumentasjonen er nå forskriftsmessig på plass og mangler påpekt ved brannsyn er utbedret. LØFT-metodikken (løsings fokusert tilnærming) har vært brukt i medarbeidersamtaler og under kartlegging og oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø, og det har vært et nyttig og positivt fokus. Sykefraværet, spesielt langtidsfraværet, har vært høyt. Det har vært en negativ miljøfaktor for oss, og det har i en viss grad også påvirket kvaliteten. Slitasjen på de stabile voksne er stor. Årsaken er primært at vi har hatt 4 gravide dette året, og gravide klarer sjelden å stå i barnehagejobb hele svangerskapet. Fraværet rammer enkelte avdelinger mer enn andre, og vi ser behovet for endret organisering. Det er store utfordringer som venter oss i Vi har fått utviklingsmidler til å prøve ut en ny organisering med avdelingsløs barnehage, og det blir et stort og viktig felt for oss i kommende år. Videre har barnehagen 20 års jubileum, og det har vi planlagt en større markering av. Pedagogisk vil arbeidet med sosial kompetanse og vår flerkulturelle profil fortsatt være prioritert. Det er en målsetning å ha klar egne hjemmesider til utlysning av neste hovedopptak. Vi ønsker også å bidra aktivt i øvrige kommunale utviklingsprosesser. 13

14 Tomlebo barnehage Virksomhetsleder: Liv Hanne Huru Tomlebo barnehage har 2 avdelinger, 27 hele plasser for barn i alderen 0 6 år, fordelt på 30 barn. Tomlebo har gitt tilbud på flerdelte plasser som 40 %, 50 % og 60 % plasser til brukerne. Barnehagen har også gitt tilbud om tospråklig assistanse til minoritetsspråklige barn. Dette har vært verdifullt da barnehage og foreldre ikke har kunnet kommunisere på grunn av språket. Tomlebo har i løpet av 2003 solgt dag plasser til barn og foreldre som har hatt behov for det. Tomlebo har 7 faste ansatte, har hatt 2 tospråklige assistenter og 2 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. De ansatte besitter høy kompetanse i form av utdanning og praksis. Virksomheten har i løpet av 2003 blitt knyttet opp mot det kommunale datanettet, noe som har lettet arbeidet betraktelig i forhold til budsjettkontroll, saksbehandling og kommunikasjon internt i kommunen. Å ha verktøyet på plass har vært opplevd som viktig i kommunens organisasjonsutvikling. Kompetanseheving/eksternt: Unique økonomi, Unique ansatt, K-koder og arkivering, lederutvikling og løft og sosial kompetanse. Kompetanseheving/internt: Sosial kompetanse, rollespill, barns medbestemmelse, kulturell arena og språklig bevissthet. HMS: - Tomlebo har hatt et høyt sykefravær i 2003, og mesteparten av fraværet skyldes legemeldt fravær. Bruken av egenmeldinger har ikke endret seg etter inngåelse av IA avtale. - Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler, kartlegging av arbeidsmiljø/ergonomi og vernerunder i henhold til internkontroll. - Brannvernet i Tomlebo er satt i system med periodevise kontroller. - Kontrollrutiner for utelekeplassutstyr er satt i system og gjennomføres jevnlig. Tomlebo har hatt faglig fordypning i barn og bevegelse (barn og motorikk) som har vært et gjennomgående tema for Årsplanen er gjennomført som planlagt, med blant annet varietéteater og tombola til fadderbarnet Ruth, vinteraktivitetsuke, nærmiljø rydding av ytrebyfjæra, sommerfest og avslutningstur for 6 åringene til Vardø med hurtigruta. Utfordringer videre: - Skaffe nok barnehageplasser for minoritetsspråklige barn, sett i lys av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. - Utvikle, sikre og dokumentere god kvalitet for det enkelte barn. - Profilering av Tomlebo barnehage. 14

15 Ruija barnehage Virksomhetsleder: Anne Benum Ruija barnehage er en toavdelings barnehage med plass til 27 barn fra 0-6 år. Vi har i 2003 hatt noen delte plasser: 30, 40, 50 og 60 %, men etterspørselen etter hele plasser er klart størst. Bemanning: 100 % styrer, 200 % pedagogisk leder, 400 % assistent (to assistenter har fagbrev, en assistent tar førskolelærerutdanning og har 50 % studiepermisjon.),ca 50 % ekstraressurs i gjennomsnitt for året og16 % morsmålstrener 1. halvår. Fysiske forhold: Barnehagen er 11 år gammel. Den er trivelig og stort sett velholdt. Vi har en god vaktmesterordning og nødvendige småreperasjoner tas etter hvert. Gulvene har i 2003 blitt bonet for første gang på mange år, noe som har lettet renholdet. HMS: Det er utarbeidet en del nye rutiner og prosedyrer. Det har vært brannsyn og mindre feil og mangler er nå rettet opp. Det har vært jobbet systematisk med trivsel og samarbeid for personalet, både gjennom ulike trivselstiltak, og gjennom en opprusting av personalrommet. Vi har hatt et middels stort sykefravær. Det meste av dette ligger i en langtidssykemelding. Vikarsituasjonen har stort sett vært tilfredsstillende. Foreldresamarbeid: Det har vært gjennomført to foreldremøter og alle foreldre har hatt tilbud om 2-3 foreldresamtaler. Barnehagen har et aktivt og positivt AU. Det har også vært Luciafeiring med foreldrekaffe og kulturkafé der inntekten går til vår fadderbarnehage i Ilula, Tanzania. Kompetanseutvikling: Personalmøter og planleggingsdager brukes til kompetanseheving, både i form av teori og praktisk jobbing. Vi har hatt møter ute i skog og mark, på Ekkerøy, på biblioteket og i barnehagen. Tema på møtene har gjenspeilet våre satsningsområder for 2003: natur og kultur, barneperspektivet, og samarbeid med vekt på LØFT- metodikk og veiledning Av ekstern skolering kan bl.a. nevnes at styrere og avdelingsledere har vært på svært gode kurs med Kari Pape. Styrere har hatt skolering i K2000 og Unique Pedagogikk: Årsplanen er fulgt godt opp. Det har vært jobbet godt med våre satsningsområder natur og kultur. Barnehagen har en egen gruppe for skolestarterne som har nærmiljø som tema. Barnehagen har hatt en oppsving når det gjelder forming og ungene har tegnet, malt, snekret og formet mer enn tidligere. Vi har hatt kunstutstillinger under kulturuka både på Vårbrudd og internt i barnehagen. Det er innført mestrings og opplevelsesmapper for alle barna både som dokumentasjon og bevisstgjøring av personalet. Utfordringer for 2004: Vi har fått til diverse nødvendige vedlikeholdsoppgaver. Bl. a. skal det bli laget sluk i vaskerommet, og platt/levegg til barnevogner. Barnehagen vil fra høsten 2004 ha to 0-6 års avdelinger. Dette har i lang tid vært et ønske fra personalet, og barnehagen er bygget for en slik løsning. Første halvår 2004 vil derfor deler av kompetanseplan/virksomhetsplan bli satt til side for å jobbe med dette. 15

16 Lomakka barnehage Virksomhetsleder: Anita Jonassen Lomakka barnehagen er en del av en bydel med store variasjoner. Bebyggelsen rommer alt fra hus fra 1800 tallet (Tuomainengården) til byens nyeste byggefelt. En befolkning med stor variasjon av alder. Området har etter hvert fått mange småbarnsforeldre, samtidig som ytrebyen har en stabil gruppe med godt etablerte Vadsøværinger. Dette gjøre barnehagen som en del av et helhetlig samfunn. Melkevarden skole som er barnehagens nærmest nabo, gir oss gode muligheter til å gjøre barna i ytrebyen forberett på skolestart. Barnehagen har stor glede av Melkevardens uteområde med fotballbane, skiløype og ikke minst Trollstua. Barnehagens nærmiljø er variert og gir barna store utfordringer i å bruke kroppen sin. Vurdering av har vært et år med store faglige utfordringer. Barnehagen har arbeidet mye og over lang tid med barn og krise. Vi har hatt mye skolering som ikke var med i planene for 2003, men som har gitt den enkelte ansatt mye kunnskap. Barnehagen har hatt et år med lavt sykefravær. Dette gjør at vi har kunnet arbeidet mer planmessig etter barnehagens årsplan. Barnehagen har hatt en brukerundersøkelse i februar Vi hadde en svarprosent på 62 %. Foreldrene var meget fornøyd med barnehagens innhold og kvalitet. Det vi kunne bli bedre på var oppfølging av foreldrenes ønsker for sitt barn. Ellers var foreldrene meget missfornøyd med parkering og lysforholdene i Lomakka barnehage. Vurdering av virksomhetens målsetting. Barnehagen har i 2003 hatt 2 planverk; årsplan og virksomhetsplan. Begge planverkene har vært viktig for barnehagens drift. Målene i årsplanen har vært med i all aktivitet gjennom året. Vi har også brukt mye tid på å skolere og bevisstgjøre hele personalgruppa i forhold til målene. Når det gjelder barnehagens virksomhetsplan har vi ikke gjennomført alle planene. Vi måtte i løpet av 2003 omprioritere bruken av personalmøter. Møter og aktiviteter i personalgruppa vil måtte tilpasses det som skjedde i barnehagen. Barnehagen har i samarbeid med B.B.F (brann, beredskap og forebygging) fått i gang brannrutiner og laget brannperm. Vi har gjennomført ulike brann og evakueringsøvelser. Etter disse øvelsene har vi utarbeidet nye rutiner for brann og evakuering. For å få gode rutiner innenfor områder som brann er virksomhetsleder helt avhengig av samarbeid med BBF, noe som har fungert veldig bra. Alle fast ansatte har i løpet av 2003 vært på ulike skoleringer. Det har vært interne kurs i barnehagen, kurs i regi av RSK øst og andre kurs i samarbeid med de andre barnehagene. Styrer har vært på skolering i forhold til nye oppgaver innen data og arkiv. Barnehagen har ikke hatt noen større innvesteringer eller vedlikehold i Virksomheten har fortsatt ikke tilfredsstillende it-løsninger. Utfordringer i 2004 Barnehagedrift i en 2nivå kommune stiller krav om et godt samarbeid på tvers av de ulike virksomhetene. Vi må få til et formalisert samarbeid med mange ulike virksomheter. Dette samarbeidet bør være forpliktende for alle virksomhetene. Barnehagen har også store utfordringer når det gjelder parkering og lysforholdene rundt barnehagen. Når det gjelder den personalmessige siden av driften er det en utfordring til å få hver enkelt ansatt til å trives og føle jobben sin som viktig. Dette er noe som alltid må arbeides med, både fra barnehagens ledelse og sentraladministrasjonen. 16

17 Glimmerstua barnehage Virksomhetsleder: Lise Aanesen Rammer og organisering Glimmerstua barnehage har 54 plasser for barn i alderen 0-6 år. To avdelinger for barn fra 0-3 og to med barn fra 3-6 år. Barnehagen hadde høsten barn på 50% plass og 51 barn på 100% plass. Glimmerstua har 15 fast ansatte, hvorav 5 er førskolelærere. I tillegg hadde vi i 2003 ekstra ressursen i form av en støttepedagog og en assistent. Omorganiseringen i kommunen har ført til at barnehagen nå er koblet opp mot kommunens datanett. Dette har ført til en enklere hverdag for virksomhetsleder i forbindelse med registrering og oppdatering innen saks- og arkiveringsrutiner, økonomi-, lønn- og personalforvaltning. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Barnehagen har gjennomført vernerunder og arbeidsmiljøundersøkelser samt at det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte. Barnehagen hadde et stort sykefravær. Dette skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger. Det er gjennomført kontrollrunder for sikkerhet på lekeplass/-område både inne og ute. Det har vært brannsyn i regi av Vadsø brannstasjon. Det ble avholdt dugnad på utelekeplassen i regi av arbeidsutvalget våren Faglig fordypning Glimmerstua har fordypet seg i områdene 1) Barns sosiale kompetanse, 2) Barn og natur og 3) Tegn-til-tale. Ekstern kompetanseheving/kurs Unique datakurs, K2000 skolering, Arkivering, Barns medbestemmelse, Sang-/musikk kurs, Adferdsvansker hos barn, Anerkjennende kommunikasjon, HMS-kurs, LØFT, Brannslukking, Intern kompetanseheving: Sosial kompetanse, Tegn-til-tale, Løsningsfokusert personalsamarbeid, Ledelse, Downs syndrom kulturbarnehagen Barnehagen har jobbet internt med forberedelser til prosjektet i det artige landet mella multebær og mygg og profilering av Glimmerstua som en kulturbarnehage. Visjoner og mål er utarbeidet og diskutert med personalet og foreldrene. Årsplan Innholdet i årsplan er fulgt opp på avdelingene når det gjelder lokal tilhørighet, nærhet til naturen, basiskompetanse og de fem fagområdene. Det er gjennomført kontinuerlig vurdering av innhold og metoder. Utfordringer Barnehagen har behov for kompetanseheving når det gjelder barn og natur i forbindelse med satsingen på kulturbarnehagen. Barnehagen har også visse utfordringer når det gjelder vedlikehold av bygg. 17

18 Vestre Jakobselv barnehage Virksomhetsleder: Rita Kandola Våren 2003 startet med at vi reduserte en assistent stilling, på grunn av for lite barn under 3 år. Dette måtte vi forandre etter hvert da vi fikk inn mange ett åringer fra Vadsø som ønsket plass. Fra nytt barnehage år 2003 hadde vi igjen fylt opp plassene, og øket derfor også assistent stillingen. Vi har manglet en førskolelærer fra høsten, da den faste førskolelæreren søkte om et års permisjon. Barnehagen hadde i 2003 en avdeling med plass til 18 barn fra 3-6 år, og en avdeling med plass til 9 barn fra 0-3 år. Det var på avdelingen 0-3 år vi hadde problemer med å få barn nok. Også i år hadde vi 40,50,60 og 100 % plasser, men vi måtte stramme inn slik at barna fikk faste dager. Det har også vært mulig for de med redusert plass å få kjøpe enkelt dager. Økonomisk ble 2003 et godt år. Med økt antall barn fikk vi inn mer i foreldrebetaling en budsjettert selv om foreldrebetalingen gikk ned. Samtidig økte refusjon fra staten. Dette medførte at vi totalt kostet ca kr mindre enn budsjettert. Måloppnåelse: Ut i fra årsplan hadde vi i år valgt sosial kompetanse som satsingsområde, med vekt på empati og vennskap. Dette ble det jobbet mye med i hverdagsaktivitetene, samtidig som man hadde spesielle samlinger som det ble jobbet med ut fra boken Du og jeg og vi to av Kari Lamer. Vi skal fortsette med dette emne i 2004, da vi ser en veldig positiv virkning på barna. I arbeidet med barna bruker vi mye nærmiljøet. Bibliotek, basseng, fotballbanen, elva, fjæra og skogen. 4 og 5 åringene har i høst vært på besøksgården i Vadsø en gang i måneden. Dette har vært et høyde punkt for både barn og voksne i barnehagen. HMS: Våren 2003 jobbet vi i personalet med å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi laget en undersøkelse som vi skal ta hvert annet år. Samtidig prøvde vi å få til medarbeidersamtaler for alle, med oppfølgings samtaler. Vedlikehold av bygg, og service avtaler er ennå ikke på plass. Dette står som en viktig sak i virksomhets plan for Vi så i sommer at det var mye på uteplassen som skulle vært gjort, pluss at vi mangler lys ute. Utfordringer for 2004 blir å få fylt opp plassene i barnehagen. Vi ser at fødselstallet for 2002 og 2003 er veldig lavt i bygda. Det blir også viktig å få rekruttert nye førskolelærere. I forhold til vedlikehold har barnehagen fått øremerkede penger som skal brukes til vedlikehold. Disse kommer vi i første omgang å bruke på uteplassen. 18

19 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Virksomhetsleder: Rigmor Richardsen PPT er hjemlet i Opplæringslovens 5, og skal gi tilbud om utredning og oppfølging til barn og unge med særlige opplæringsbehov. Ved utgangen av 2003 utgjorde elevgruppen med skolefaglige vansker 74 %, mens resterende brukere hadde sammensatt problematikk. Tjenesten er kommunens sakkyndige instans og skal vurdere brukergruppens tilbud om spesialundervisning i skoler, og spesialpedagogisk hjelp i barnehager. Tjenesten skal bistå skolene i arbeidet med utvikling av et inkluderende og tilpasset læringsmiljø for alle elevene. Som forutsatt i sentralt initierte prosjekter har vår arbeidsprofil dreid fra den tradisjonelle individsentrerte arbeidsform, mot pedagogisk utviklingsarbeid på systemnivå. I vår virksomhetsplan for 2003 var et av de viktigste mål å få en jevnere fordeling mellom disse to arbeidsområdene. Som ledd i dette har PPT vært inne i forpliktende arbeid i skolenes spesialpedagogiske team, og det er gitt tilbud om deltakelse i tverrfaglige samarbeidsgrupper i barnehagene. Dette er mindre involvering, og tilstedeværelse i skoler og klasser, enn forutsatt i planen. Den viktigste årsak til at målet ikke ble slik ønsket, var at antallet nye tilmeldte elever steg med 30 % fra 2002 til Ventetiden fra tilmelding til igangsetting av saksbehandling steg fra rundt 4 mnd. i høsthalvåret 2002 til ca. 8 mnd. ved utgangen av Antall stillingshjemler i tjenesten var i 2003 på 3 ½ fagstilling og 100 % merkantil stilling. Det har vist seg vanskelig å rekruttere fagperson i ½ fagstilling, og denne har derfor vært vakant hele året. Fra oktober og ut 2003 ble ytterligere en fagstilling vakant. Tjenesten har fra 2000 hatt en statlig finansiert stilling. Prosjektperioden var satt til ut 2003, og denne ble ved budsjettbehandling for 2004 omgjort til fast stilling. Det ligger imidlertid vedtak på at tjenesten skal nedbemannes med ½ spesialpedagogstilling, og at 100 % merkantil stilling blir fjernet fra og med høst-04. Det vil bli en utfordring for ppt å utarbeide nye rutiner som kan motvirke at vi blir for utilgjengelig for kontakt med brukerne. PPT hadde i 2003 et årsbudsjett på 1,8 inklusive en statlig finansiert stilling for pedagogiskpsykologisk rådgiver. PPT vil fortsatt arbeide for økt involvering i skolenes organisasjons- og utviklingsarbeid. I den nasjonale kvalitetsutviklingsreformen som omfatter alle undervisningsnivåer legges vekt på inkludering, og at alle elever skal få et tilbud tilpasset eget nivå og forutsetninger for læring. Gjennom dette forventes det at behovet for spesialundervisning vil bli mindre, og at færre elever tilvises PPT for sakkyndig vurdering av spesialpedagogiske rettigheter. Dette er imidlertid en utfordring for PPT og skolene i samarbeid. 19

20 Vadsø kulturskole Virksomhetsleder: Hans Stapnes Status daglig drift og tjenesteproduksjon Faste og midlertidige stillinger/engasjementer Kulturskolen har hatt 4,77 årsverk i faste stillingshjemler i Kulturskolen har i tillegg hatt 2,51 årsverk i midlertidige stillinger/engasjementer inkl. kjøp av tjenester fra Musikk i Finnmark og Nord- Norges dansesenter. Elever og undervisningssteder Kulturskolen har i 2003 gitt undervisning til totalt 250 egne elever. I tillegg har skolen solgt undervisningstjenester til grunnskolene i kommunen, kor og korps som til sammen omfatter 690 elever. I tillegg til kulturskolens lokaler på Sentrum skole, har undervisningen har vært lokalisert til de øvrige grunnskolene i kommunen, på Vårbrudd og samfunnshuset og i det gamle fødehjemmet i Oscarsgt. 20. Kulturskolens målsetting og resultatoppnåelse Kulturskoles årsmelding er utarbeidet med bakgrunn i virksomhetsplanen for Tre av de fire skisserte målsettinger/utviklingsområder er gjennomført. Framtidige utfordringer og utviklingsområder Kulturskolens framtidige utfordringer fastsatt virksomhetsplan for Disse er i hovedsak å stabilisere nåværende driftsnivå på en god måte og i tillegg skape så god økonomisk forutsigbarhet i driften at de fleste ansatte får faste tilsettingsforhold. Avklaring og planlegging av kulturskolens framtidige lokaler vil også være en viktig oppgave i SENTRUM FRITIDSKLUBB Status daglig drift og tjenesteproduksjon Faste og midlertidige stillinger/engasjementer Klubben er bemannet med klubbleder i 100 prosent stilling og klubbarbeider i 18,86 % stilling. 20 % av klubbleders stilling nyttes også til andre arbeidsoppgaver knyttes til kulturskolens administrative virksomhet. I tillegg til den faste bemanningen i klubben har det siden vært engasjert ytterligere en klubbarbeider i 20 % stilling slik at det i all hovedsak er to tilsatte i tjeneste i klubbens åpningstid. Fritidsklubben har i perioden april juni hatt en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fritidsklubbens lokaler Klubben har sine lokaler i Hermetikken næringshages første etasje. Lokalene har et bruttoareal på 183 m2 fordelt på 3 rom. Fritidsklubbens målsetting og resultat oppnåelse Fritidsklubbens årsmelding er utarbeidet med bakgrunn i virksomhetsplanen for Usikkerhet med hensyn til framtid endret plassering i Hermetikken næringshage har ført til at flere målsettinger og tiltak knyttet til fysisk innredning, tilbud og aktiviteter har blitt utsatt fra 2003 til Klubben er åpen mandager , onsdager og fredager Det er som regel mellom 30 og 70 besøkende pr kveld. Fra november 2003 har klubben stengt en time tidligere på fredager. Dette for ikke å virke samlende for beruset ungdom i og utenfor klubbens lokaler. Klubben har vært utlånt til en rekke ulike arrangementer for barne- og mellomtrinnet. Flyktningteamet i kommunen har leid klubblokalene til arrangementer i jule- og nyttårs helgen. Leie av klubben er gratis men det stilles strenge krav til vakthold. 20

21 Generelt for virksomhetsområde 2400 Status helse miljø og sikkerhet Det er ikke funnet indikasjoner på at volumet på sykemeldinger verken er spesielt stort eller kan knyttes til det fysiske eller psykiske arbeidsmiljøet. Det er gjennomført 2 medarbeidersamtaler med alt tilsatt personale i Verneombud er valgt og gitt grunnleggende opplæring. Forskriftsmessige rømningsveier i 2./3. etg i Oscarsgt. 20 mangler fortsatt. Forholdet mellom drift/tjenesteproduksjon og regnskap 2003 Regnskapet for virksomhetsområde 2400 viser et positivt driftsresultat med kr for funksjon 383 (kulturskolen) og kr (aktivitetstilbud barn/unge, Sentrum fritidsklubb). Samlet netto driftsresultat for virksomhetsområde 2400 gir dermed et positivt nettoresultat på kr Det relativt store overskuddet skyldes delvis at inntektene til kulturskolen ble større enn forutsatt og at planlagt innkjøp av nytt inventar til Sentrum fritidsklubb ble utsatt til 2004 på grunn av usikkerhet om endret lokalisering i Hermetikken næringshage. Det vises for øvrig til fullstendig årsmelding utarbeidet til internt bruk. 21

22 Pedagogisk senter Virksomhetsleder: Lise Øfeldt Økonomi: Driftsutgifter Regnskap Budsjett Avvik , , ,- Driftsinntekter , , ,- Netto drift , , ,- Kommentar regnskap: Årsavslutningen viser et negativt avvik på nesten kr ,-, sammenlignet med 2002 så er dette en positiv forbedring på kr ,-. I desember 2002 rapporterte rektor om at budsjettet for 2003 var underbudsjettert med ca. kr ,-, etter en tids drift og bedre kjennskap til hva som var lagt til grunn for budsjettet avdekket man at underbudsjetteringen tilsvarte ca. kr ,-. Rektor har tidligere rapportert om hvilke områder som var underbudsjettert. I løpet av året har en klart å imøtekomme etterspørsel om opplæringstilbud i norsk m/samfunnskunnskap, i løpet av 2003 ble det etablert 4 nye elevgrupper (bosetting av flyktninger), noe som også medførte til bemanningsøkning. Imidlertid har en klart å organisere tilbudet slik at utgiftene i sin helhet ble dekket gjennom statlige refusjoner. Avviket er i hovedsak knyttet til fast lønn, vikarutgifter, pensjon lærere og tillegg lærere, områder som i utgangspunktet var underbudsjettert. Etter iverksatte tiltak hadde en estimert avviket til å kunne bli på mellom kr ,- og ,- under visse forutsetninger. Dessverre har en ikke klart denne målsettingen. Personal/helse, miljø og sikkerhet: Man har ikke fått gjennomført tiltakene knyttet til brannberedskap, årsaken er som tidligere at man ikke har mottatt tegninger av bygget fra Byggforvaltningen. Da man har elever som kan svært lite norsk er man avhengig av at alle nye rutiner innføres som en læringsprosess, dermed må faktorer som oversikt over rømningsveier og merking av slukningsutstyr være på plass. Andre tiltak: Nye rutiner vedr. egenmelding og fravær er innført, og fungerer tilfredsstillende. Interne rutiner for konflikthåndtering er vedtatt. Nytt skolereglement er vedtatt. Ny renholdsplan er utformet og tatt i bruk. Medarbeidersamtaler er gjennomført Individuelle arbeidsavtaler er tatt i bruk Det er kjøpt inn nye arbeidsstoler til ansatte, kontormøbler og hyller er kjøpt inn. Lokalene er ryddet, etablert nye oppbevarings rom for materiell og utstyr. Inngått avtale med ASVO om levering av frukt hver onsdag. Lokalene er pusset opp, rundvask foretatt, polering og boning av alle gulv er gjennomført. Informasjon om smittefarlige sykdommer i regi av kommunelege 1 og helsesøster, alle ansatte deltatt. Felles kurs rettet mot vår elevgruppe har vært prioritert, slik at flest mulig ansatte har fått lov til å delta. Det har vært lagt vekt på felles sosiale tilstelninger som personalfest, felles middag, Julebord og julefrokost, sistnevnte for alle ansatte og samarbeidspartnere. Etablert rutiner for markering av runde fødselsdager, med kake og blomster i regi av arbeidsgiver, andre merkedager og ved langtidssykemelding har personalet gitt kollega oppmerksomhet i form av 22

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Barn og unge. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Barn og unge Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 Innhold 3 INNHOLD INNHOLD... 3 BARN OG UNGE... 4 FUGLENES SKOLE/SFO... 9 BAKSALEN SKOLE/SFO...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012

F E L L E S F U N K S J O N E R - 2012 VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2012 INNHOLD FELLESFUNKSJONER - 2012... 3 STRATEGIENHETEN - 2012... 6 ASKIMBARNEHAGEN - 2012... 9 ASKIMSKOLEN - 2012... 13 FAMILIENS HUS - 2012... 17 NAV - 2012... 22 ÅPEN OMSORG

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE 2010 ÅRSMELDING FOR BERLEVÅG KOMMUNE Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 5 2.3 Organisasjon og medarbeidere...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE Frostatunet RÅDMANNEN MARS 2009 Årsrapport for Frosta kommune 2008 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 5 1.2

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE. Folketall 2009 2013

FAKTA OM NES KOMMUNE. Folketall 2009 2013 FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 VEDTATT I K-SAK 32/15 FURULUND BARNEHAGE

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 VEDTATT I K-SAK 32/15 FURULUND BARNEHAGE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSRAPPORT 2014 FURULUND BARNEHAGE VEDTATT I K-SAK 32/15 INNHOLD Forord... 3 1 Rådmannens innledning... 3 2 Oppsummering...

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Nordreisa kommune Årsmelding 2010

Nordreisa kommune Årsmelding 2010 Nordreisa kommune Årsmelding 2010 ny reisaværing født på Sonjatun fødestue i 2010 var fødselsoverskuddet på 13 personer i Nordreisa kommune. I nnholdsfortegnelse Side Rådmannens kommentarer 3 Nordreisa

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

';.;1.:. I. Årsmelding 2012 Dønna kommune ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2010 2 INNHOLDSFORTEGNELSE POLITISK VIRKSOMHET... 4 RESSURSENHETEN... 6 ADMINISTRAJONSENHETEN... 7 ØKONOMIENHETEN... 9 UTVIKLINGSENHETEN... 15 SERVICETORGET... 16 ASKIMBYEN

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Nordre Land kommune 0538

Nordre Land kommune 0538 Nordre Land kommune 0538 Årsmelding 2004 2 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 Økonomi... 6 Sentraladministrasjon... 13 Dokka Barneskole... 17 Torpa Barne- og ungd.skole... 21 Dokka Ungdomsskole... 24

Detaljer

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE

ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE ÅRSMELDING FAUSKE KOMMUNE 2003 Innholdsfortegnelse: Del I Innledning Rådmannens kommentar SIDE 3 Del II Overordnede og gjennomgående mål Fauske kommunes visjon og mål SIDE 5 Del III De enkelte virksomheter

Detaljer