Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 24.06.09. Saksliste"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Høgskolen i Bodø, Styrerommet Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, v/ Vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Saksliste

2 Saksnr PS 09/110 PS 09/111 PS 09/112 Innhold Skjenkebevilling i Bodø Hotell NAV Bodø - etableringskostnader Utviklingsrammer og organisatorisk grensegang mot Bodø havn KF PS 09/113 Økonomisk støtte til TV-aksjonen CARE 2009 PS 09/114 PS 09/115 PS 09/116 PS 09/117 PS 09/118 Sentrum sykehjem - prioriterte forbedringer finansiert med gjenstående prosjektmidler. Tilskudd frivillige lag og foreninger Forslag til rutiner for tildeling og rapportering. Fastsettelse av grenser mellom elv og sjø, Futelva i Valosen og Lakselva i Misvær Nyholmen Skandse - jubileumsarrangement Inndragning av serverings- og skjenkebevilling Klage. Unntatt offentlighet. Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær

3 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1579 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/110 Formannskapet Skjenkebevilling i Bodø Hotell Sammendrag Hans Sørmeland søker den på vegne av Glomfjord Eiendom om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Bodø Hotell. Under henvisning til delegasjonsreglementet pkt tilrås formannskapet å innvilge søknaden. Saksopplysninger Inger Johanne Illing har solgt Bodø Hotell til Glomfjord Eiendom, som overtok driften av hotellet Søknad om ny bevilling er levert innen fristen. Ny eier kan i medhold av alkoholloven 1-10 drive på tidligere eiers bevilling i påvente av at førstnevntes bevillingssøknad kan avgjøres. Retten til å skjenke på tidligere eiers bevilling følger direkte av loven og er ikke avhengig av kommunalt vedtak. I tilfeller hvor søknaden ikke er endelig avgjort innen 3 måneder, har kommunen en skjønnsmessig adgang til å tillate at overgangsperioden utvides til 4 måneder. I dette tilfellet rakk en ikke å forelegge saken for formannskapet før ferien, idet politiets uttalelse først forelå den Hans Sørmeland er medeier i Glomfjord Eiendom, som igjen eier og driver Glomfjord Hotell, og han har lang erfaring fra hotell- og restaurantdrift i inn- og utland. Han søker om selv å bli godkjent som styrer med Runar Bo Eriksen som stedfortreder. Begge har avlagt kunnskapsprøven. Søknaden er oversendt høringsinstansene, og det har ikke framkommet merknader. Bodø Hotell er tidligere tildelt bevilling i spiserestaurant og bar, resepsjon, romservice, selskapslokaler og uteterrasse på fortau. Det søkes om at den nye bevillingen omfatter alle disse lokalene. Vurderinger De formelle krav til søknaden er oppfylt. Det har ikke framkommet negative merknader fra høringsinstansene, og saken legges med dette fram med slikt

4 Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse 1. Glomfjord Eiendom tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Bodø Hotell: a. spiserestaurant og bar b. resepsjon c. romservice d. selskapslokaler e. terrasse på fortau. 2. Hans Sørmeland godkjennes som styrer 3. Runar Bo Eriksen godkjennes som stedfortreder. 4. Bevillingen som ble tildelt Bodø Hotell i sak 08/82 anses med dette bortfalt. Saksbehandler: Anne-Marie Aune Svein Blix rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Sakens dokumenter

5 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7532 F00 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/111 Formannskapet Bystyret NAV Bodø - etableringskostnader Sammendrag I forbindelse med etablering av NAV Bodø må Bodø kommune dekke sin andel av etableringskostnadene. Ut fra et etableringsbudsjett på totalt 8,33 mill kr utgjør kommunens andel 2,8 mill kr. Saksopplysninger Bystyret har behandlet etableringen av NAV Bodø i PS 07/88/ 08/36 og 08/24. NAV Bodø etableres i november 2009 og Bodø kommune må dekke sin andel av etableringskostnadene. Av rådmannens forslag til budsjett for 2009 fremgår det at etablering av NAV Bodø i Sjøgata 41/42 innebærer økte kostnader for kommunen (PS 08/170). Fra statlig hold er det i statsbudsjettet de senere år forutsatt at kommunen skal dekke sine kostnader tilknyttet NAV reformen gjennom kommunens frie inntekter. Etableringsbudsjett/ kostnadene ved etablering av NAV Bodø er nå beregnet og lagt frem for Bodø kommune. Det er ikke tidligere avsatt budsjettmidler til dette formålet. Styringsgruppen for etablering av NAV Bodø behandlet utkast til etableringsbudsjett i sitt møte 23. juni, og gav sin tilslutning til at det ble arbeidet videre innenfor den økonomiske rammen som ble presentert. I etterkant har rådmannen i møte med NAV Nordland og prosjektleder gjennomgått etableringsbudsjettet. Bortsett fra kommunal arkivløsning er etableringsbudsjettet kostnadsfordelt i henhold til etableringsavtalens fordelingsnøkkel (28,5% / 71,5%). Bodø kommune vil få refundert mva for sin andel av investeringskostnadene. Etableringsbudsjett kostnadsfordelt inkl.mva Nr Tiltak NAV Nordland Bodø kommune Totalt beløp 1 Møblering Kopimaskiner ol Skilting og gardiner Arkiv AV- utstyr Kompetansetiltak, kulturbygging mv 7 Lønn prosjektledere/ mellomledere 8 Ekstern informasjon/ åpning/ utsmykking 9 Div. / uforutsett Sum

6 Vurderinger Prosjektleder har lagt frem et kostnadsfordelt rammebudsjett for etablering av NAV Bodø, der etableringsavtalens fordelingsnøkkel er lagt til grunn mellom Bodø kommune og NAV Nordland. Unntaket er kommunal arkivløsning der arbeidsgruppe og kommunearkivar tilråder valg av eksisterende løsning i dagens sosialarkiv (paternoster). Løsningen er god ut fra et arealbesparende og arbeidsmiljømessig perspektiv. Dagens arkiv kan ikke medbringes til NAV Bodø da løsningen i dag også brukes av Tildelingskontoret. Valg av løsning med mobile reoler ville vært 0,3 mill kr rimeligere. Den statlige delen av NAV Bodø velger midlertidig gjenbruk av sine mobile reoler frem mot etablering av fullelektronisk arkiv. Etableringskostnadene omfatter møblering mv, og bør derfor finansieres av driftsmidler. Den statlige siden vil stå som leietaker av bygget med en årlig leieavtale med kommunen iht fordelingsnøkkel. Rådmannen anbefaler å finansiere etableringen nå ved bruk av disposisjonsfond. Forslag til innstilling 1. Bodø kommunes andel av kostnadene ved etablering av NAV Bodø dekkes innenfor en ramme på 2,8 mill kr. 2. Kostnadene finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Svein Blix rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør

7 Byen og havna Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4483 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/112 Formannskapet Utviklingsrammer og organisatorisk grensegang mot Bodø havn KF Sammendrag Det foreslås et arbeidsopplegg for en grensegang mellom kommuneorganisasjonen og Bodø havn KF når det gjelder ansvars- og arbeidsdeling for havnerelaterte saker. Hensikten er å få en oversikt over sakskomplekset og en effektiv forvaltning og utvikling på dette området. Saksopplysninger Det vises til bystyrets behandling av Byen og havna. Byutviklingsprogram 2016 på møte 12. februar Her ble det pekt på behovet for å se nærmere på ansvars- og oppgavedelingen på havnefeltet. Uavklarte spørsmål knyttet til Landegode havn og Kjerringøy havn har aktualisert dette arbeidet. I prosjektorganisasjonen er det derfor utarbeidet et opplegg for en slik grensegang. Dette følger av trykt vedlegg. Målet er å få fram en oversikt og et beslutningsgrunnlag for en effektiv forvaltning av kommunens ressurser og legge til rette for videreutvikling samfunns- og næringsmessige muligheter. Prosjektet er tenkt sluttført faglig / administrativt i løpet av 2009 med en påfølgende behandling av konklusjonene i politiske organ vinteren Eventuelle endringer av Bodø havn KFs vedtekter i lys av dette materialet og ny havne- og farvannslov vil bli fremmet samlet av foretaket. Siktemålet er at saken skal behandles av havnestyret på møte Havnestyrets vedtak vil bli referert i formannskapet. Forslag til vedtak Formannskapet gir sin tilslutning til arbeidsopplegget for en grensegang mellom kommuneorganisasjonen og Bodø havn KF slik det framgår av prosjektplanen datert Saksbehandler: Steinar Skogstad Svein Blix rådmann Trykt vedlegg: Prosjektplanen

8 Utkast Byen og havna Dato: Saksbehandler:... Steinar Skogstad Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2009 Saksnr./vår ref.: /4483 Arkivkode:... Prosjektplan Bodø kommune og Bodø havn; utviklingsrammer og organisatorisk grensegang 1. SAMMENDRAG Dette er et arbeidsopplegg for en grensegang når det gjelder ansvars- og oppgavedeling for spørsmål som knyttes til forvaltning og utvikling av havna og tilgrensende områder / saksfelt. Hensikten er få fram et beslutningsgrunnlag for en framtidsrettet og tjenlig opplegg der kommuneorganisasjonen og Bodø havn KF i fellesskap ivaretar verdier og muligheter på en effektiv måte. 2. MÅL OG RAMMER 2.1 Bakgrunn Etablering Bodø havn som KF Ny havne- og farvannslov som snart blir iverksatt Byutviklingsprogrammet Byen og havna Strategiplan for Bodø havn KF Ansvars- og arbeidsdeling knyttet til havneanlegg delt på flere kommunale enheter Utfordringer knyttet til forvaltning, drift- og vedlikehold, utvikling og ressurstilgang noe akutt som krever straksløsninger, bl.a. avklaringer på Landegode og Kjerringøy Beslutning om iverksetting prosjektplanen behandles i havnestyret og vedtas av formannskapet 2.2 Hovedmål En effektiv og konkurransedyktig havn i transportknutepunktet Bodø God forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens verdier Bodø havn som et godt redskap for videreutvikling og en offensiv tilrettelegging av sjø-, havneog transportrettede virksomheter knyttet til havna 2.3 Prosjektmål resultatet av prosjektarbeidet Oversikt over verdier og dagens ansvar og arbeidsdeling knyttet til FDV av havneanlegg (arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet, herunder kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastingsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger) Tekniske og økonomiske utfordringer og muligheter knyttet til dagens og nye havneanlegg på kort (neste økonomiplanperiode ) og lang sikt (2020)

9 Forslag til eventuell endret / ny grensegang og organisasjonsløsning mellom Bodø kommune og Bodø havn knyttet til FDV og utvikling av havneanlegg Innspill til eventuell til justering av vedtektene for Bodø havn KF som følger av foranstående og som ses i lys av ny havne- og farvannslov. Bodø havn KF vil fremme en eventuell samlet gjennomgang / justering av vedtektene for foretaket. 2.4 Rammer Prosjektarbeidet skal avsluttes ved årsskiftet Spørsmål knyttet til Kjerringøy og Landegode skal avklares innen 15. september 2009 Forhold som har betydning for arbeidet med økonomiplanen spilles inn i denne prosessen høsten Strategier (arbeidsmåter) Tverrfaglig samarbeid om gode løsninger Brukerorientert tilnærming for å etablere gode relasjoner Fokus på tema og saker som ligger i grenseland mellom Bodø havn KF og Bodø kommune 3. ORGANISERING 4. MILEPÆLER Prosjekteier / oppdragsgiver: Bodø kommune formannskapet Prosjektansvarlig PA: rådmann Svein Blix Styringsgruppe (til støtte for PA): = styringsgruppen for Byen og havna Prosjektleder (PL): Steinar Skogstad Prosjektgruppe (PG): = PG for Byen og havna Arbeidsgruppe (AG): Per Melgård, Helga Vik, Mrvin Johansen og Steinar Skogstad Start: behandling av prosjektplan i havnestyret og i formannskapet Midtveis rapportering: Avslutning: GJENNOMFØRING AKTIVITETS- OG FRAMDRIFTSPLAN Framdrift Nr Hovedaktivitet start slutt Ansvar Ressurs Note HA 1 Prosjektetablering PL 1 HA 2 Begreper, formelt grunnlag PL / AG 2 HA 3 Kartlegging av dagens situasjon Bodø AG 3 HA 4 Analyse av behov, utfordringer og AG 4 muligheter HA 5 Spesielt om distriktshavnene PL / AG 5 HA 6 Eksempler på løsningsmodeller AG 6 HA 7 Organisasjonsmodell Bodø AG 7 HA 8 Økonomiske konsekvenser / rammer PL /AG 8 HA 9 Anbefaling, sluttrapport PL/ AG Noter (utfyllende kommentarer) 1. Behandling i havnestyret og formannskap 2. Avsluttes med et arbeidsnotat med oppdatert formelt grunnlag Prosjektplan grensegang Bodø kommune Bodø havn KF 2 av 3

10 3. Arealer og anlegg herunder tilstandsvurdering. Avsluttes med et arbeidsnotat. 4. Sammenstille materialet fra dette prosjektet og fra andre utredningsarbeider, jf bl.a. arbeidet med Ytre havn, stamnettsterminalen, Terminalkai Nord, Molo vest m.v. Arbeidsnotat. 5. Egen gjennomgang av status og behov knyttet til Landegode og Kjerringøy. 6. Bodø havn innhenter / sammenfatter gode / relevante eksempler fra situasjoner der det er en god og effektiv arbeidsdeling mellom havn og kommuneorganisasjonen og som møter Bodø utfordringer.. Arbeidsnotat. 7. Drøfting av behov for endret arbeidsdeling og mulige alternative løsninger. Konkretisering av mulige innspill til vedtektsendring som berører forholdet mellom kommuneorganisasjonen og Bodø havn KF 8. Et samlet bilde av vedlikeholds-, utbedrings- og utviklingsbehov på kort og lang sikt med tilhørende konsekvenser for investerings- og driftsbudsjett 6. PROSJEKTØKONOMI Kostnadselement Kr Merknad Personalkostnader Egne ressurser: sum timer a kr 500,- *) Driftsmidler Rund sum Kjøpte tjenester, tilstandskartlegging SUM kostnader Egeninnsats berørte etater / virksomheter Prosjektet Byen og havna / Bodø havn Kostnadsdeling Byen og havna og Bodø havn KF SUM finansiering Stipulert ressursinnsats prosjektarbeidet er dermed i størrelsesorden kr RAPPORTERING OG EVALUERING Arbeidsnotat for hovedaktivitetene underveis til PG og eventuelt SG Sluttrapporten: vanlig prosjektrapport + formidlingsmateriale som PP-presentasjon, eventuelt en PP-presentasjon med kommentardel som er utfyllende/ lett tilgjengelig for prosjektdeltakerne og beslutningstakere Prosjektevaluering i løpet av januar 2010 Bodø, den Steinar Skogstad prosjektleder Byen og havna Prosjektplan grensegang Bodø kommune Bodø havn KF 3 av 3

11 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3468 X03 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/113 Formannskapet Økonomisk støtte til TV-aksjonen CARE 2009 Sammendrag Formannskapet anmodes om å bevilge midler til arbeidet i kommunekomiteen for årets TV-aksjon, samt et beløp i gave til aksjonen. Saksopplysninger Det er CARE som er tildelt NRKs tv-aksjon for TV-aksjonen er landets største nasjonale dugnad, og arrangeres i år for 36. gang. Innsamlingsdagen er 18. oktober. Aksjonen er bygd opp på tradisjonelt vis med fylkesaksjonsleder, fylkesaksjonskomite, kommunekomite, rodeledere og bøssebærere. Fylkesaksjonskomiteen ledes i år av fylkesmann Ola Bjerkaas. Roger Andreassen er engasjert som fylkesaksjonsleder og Lene Marie Tønnesen er fylkeskoordinator. Årets kommunekomite består av følgende personer: Bernt Aanonsen Marianne Øien Mathilde Furnes Randi Angelsen Svenn Fagerheim Bodø formannskap HS-komiteen Bodø ungdomsråd Nordlandssykehuset Lions Bodø Bernt Aanonsen er oppnevnt som leder, og Torill Kristiansen ivaretar sekretariatsoppgavene. Årets TV- av verdens største bistandsorganisasjoner, som jobber spesielt mot jenter og kvinner fordi de rammes hardere av fattigdom, nød og diskriminering. Metoden CARE bruker er spare- og lånegrupper. Små lokale sparebanker eies og drives av kvinner selv. Spare- og lånegruppene skaper en tryggere økonomisk plattform for familiene i tillegg til fellesskap, kunnskap og demokrati. Inntektene fra årets TV-aksjonen går til opplæring og etablering av spare- og lånegrupper samt andre prosjekter i Balkan, Bangladesh, Burundi, Burma, Mali, Niger, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania og Uganda.

12 Vurderinger Formannskapet bevilget i fjor kr til arbeidet som skal utføres i kommunekomiteen, samt 1 kr pr innbygger i gave til tv-aksjonen. Gavebeløpet til aksjonen er vedtatt bevilget også i framtidige år, jf sak RS 06/34. Forslag til vedtak Til disposisjon for arbeidet i kommunekomiteen får årets TV-aksjon CARE 2009 bevilges kr ,- fra formannskapets disposisjonskonto. Fra samme konto bevilges kr ,- i gave til TV-aksjon CARE 2009 Svein Blix rådmann Saksbehandler: Torill Kristiansen

13 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /09 02/ Saksnummer Utvalg Møtedato 09/114 Formannskapet Sentrum sykehjem - prioriterte forbedringer finansiert med gjenstående prosjektmidler. Sammendrag Det ønskes at flere utsatte rom kan få solavskjerming (utvendige persienner) samt at gjerdet rundt hagen gjøres høyere og vanskeligere å ta seg over. Gjenstående prosjektmidler finansierer tiltakene, dersom formannskapet slutter seg til. Saksopplysninger I planleggingsfasen ble det vurdert å utstyre fasadene mot sørøst og sørvest (Fredensborgveien og Sandgata) med solreflekterende glass i vinduene. Beregninger viste at rom ville få ubehagelig høye temperaturer et antall ganger i løpet av året, noe som oppleves i de fleste bygg, men som er uheldigere i sykehjem enn i de fleste andre bygg. Det ble valgt solreflekterende glass kun i aktivitetsenteret i 1.etasje. Her er vinduene størst, og de er orientert mot sørvest. Begrunnelsen for å være tilbakeholden var en kombinasjon av forhold knyttet til utseende (ville ulike glass etter vinduenes orientering bli skjemmende?), fargetone i glasset (uheldig når sola ikke skinner?) og kostnader. En regnet også med at eventuelle problemer kunne løses, dersom det skulle vise seg å bli for mye solinnstråling. Rom orientert mot hagen har allerede fått utvendige persienner som er effektive mot sola. Dette gjelder 12 beboerrom, 6 stuer samt kontorene i 5.etasje. 16 sørøstvendte rom som er orientert mot gårdsplassen mot Prof.Schyttes gate, er like utsatt som rommene mot hagen. Problemet kan løses ved å installere utvendige persienner av samme type som er brukt tidligere. Et foreløpig anslag på kostnaden er kr ,- Det hender at spreke beboere tar seg over hagegjerdet kjappere enn personalet greier å gripe inn. Sykehjemmet ønsker å forhindre dette heller enn å ta sjansen på at beboere innhentes eller finnes igjen i nærheten. En ser for seg at eksisterende gjerde og muren ved terrassen, som begge er ca.110 cm høye, høynes ca. 20 cm ved påmontering av en visuelt åpen konstruksjon i trematerialer. Kostnaden anslås til kr ,- Ubrukte prosjektmidler er i størrelsesorden ca kr ,- Andre opplysninger Arbeidet med å sette i stand innvendige vegger i bygget går etter planen og er en avtalt reklamasjon etter feil med sparkelmassen i store deler av bygget. Evt. ombygging av små toalettrom til skyllerom vil bli fremmet som egen sak med egen finansiering.

14 Drøfting Det ble valgt moderat størrelse på vinduene både av hensyn til inneklimaet og for beboernes følelse av å være i trygge omgivelser. De aktuelle rommene med fasade mot sørøst er likevel så varme at det ofte er til sjenanse for beboerne. Dette er rom som får sol fra tidlig om morgenen til ca. kl på ettermiddagen. Enkelte rom får skygge fra sørfløyen etter kl Det kan diskuteres hvor langt gjenstående prosjektmidler skal kunne brukes til kvalitetsheving og lignende i et prosjekt, dersom hovedhensikten med byggingen er oppnådd iht programmet. En del saker må bli gjenstand for skjønn. For Sentrum sykehjem sin del kan det argumenteres med at en valgte å ikke sette i verk tiltak i byggetida som en var usikker på. Forholdene viser at tiltak mot for høy romtemperatur er ønskelig, og en har gode erfaringer med utvendige persienner. Høyning av gjerdet er en ønskelig sikkerhetsforbedring. Når beboere er i stand til å ta seg over eksisterende gjerde, viser det at gjerdet er for lavt dimensjonert med sine 1,10 m. Det planlegges en lett konstruksjon som ikke vil virke negativt for utseendet eller lukke hagen i forhold til omgivelsene. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at gjenstående midler i prosjektet Sentrum sykehjem, kr ,- benyttes til utvendig solavskjerming av fasade mot sørøst. I tillegg heves gjerdet rundt hagen med 20 cm for å hindre at beboere tar seg over. Forslag til vedtak I medhold av delegasjonsreglementets pkt anbefales det at formannskapet fatter følgende vedtak: 1. Det etableres solavskjerming av fasade mot sørøst. I tillegg økes høyden på eksisterende gjerde. 2. Tiltakene finansieres ved bruk av gjenstående midler for bygging av Sentrum sykehjem, kr ,- Saksbehandler: Roar Eikeland Svein Blix rådmann Thor Arne Tobiassen eiendomssjef Trykte vedlegg: ingen

15

16 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /8113 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/115 Formannskapet Bystyret Tilskudd frivillige lag og foreninger Forslag til rutiner for tildeling og rapportering. Sammendrag I denne saken foreslås nye og helhetlige rutiner vedr tildeling av midler til ulike lag og foreninger. Saken omfatter både tildeling innenfor kultur og sosiale formål, og foreslår dermed å samle budsjettmidler som pr i dag er fordelt til hhv kulturkontoret, formannskapets disposisjonskonto vedr arrangementer og ulike lokalutvalg. I dag foregår saksbehandling på ulike administrative områder, samt at noen søknader får særskilt behandling politisk. Det foreslås i saken felles prosedyrer for utlysning og behandling av driftstilskudd og prosjekt/arrangementstilskudd samt tilhørende rapportering til politisk nivå. Det foreslås utarbeidet en felles søknadsprosedyre med en søknadsfrist 1.5 hvert år, som annonseres og behandles etter gjeldende reglement og hvor inntil 50 % av årlig samlet bevilgning tildeles. Øvrige tilskuddsmidler kan tildeles i løpet av året for å ivareta behovet for fleksibilitet, spesielt er dette viktig i forhold til arrangementer. Av hensyn til at det allerede i år er gitt tilsagn til ulike formål, foreslås at endringene innføres fra budsjettåret Saksopplysninger Kulturformål Situasjonen i dag (budsjett 2009) er slik at det innenfor kulturområdet fins avsatte midler til både drifts- og aktivitetstilskudd til lag og foreninger med til sammen kr Område faste avtaler drift /arrangement sum Musikk kunst/dans/teater Kulturvern øvrige kulturformål barn og unge Eldre sum kulturkontoret Faste avtaler er gjennomgått i forbindelse med budsjettarbeidet for 2008, og det foreslås derfor ikke endringer her. Det vil eventuelt fremmes forslag til opphør/endringer av faste avtaler i forbindelse med kommende budsjett. Formannskapets disposisjonsmidler Formannskapet har i dag en fri disposisjonskonto på 1 mill kr, hvorav 0,5 mill kr er øremerket arrangementer. Det er i dag ikke noen klare regler for hvilke søknader som behandles eller innstilles administrativt, og hvilke som får eller ikke får særskilt politisk behandling.

17 Sosiale formål Innenfor øvrige sosiale formål er det i dag ikke avsatte egne frie budsjettmidler innenfor helse og sosial avdelingen til dette. I dag er det derfor slik at noen søknader behandles som egne saker i formannskapet, mens andre avslås administrativt med begrunnelse i manglende budsjett til formålet. Det finnes ca kr avsatt til formål psykiatri som tildeles ulike brukerorganisasjoner. Dette er midler som er underlagt særskilt rapportering og dermed ikke kan eller bør inkluderes i en felles tilskuddsordning. Lokalutvalgene og eldrerådet Lokalutvalgene i Skjerstad, Saltstraumen, Innstranden, Tverlandet og Kjerringøy har i dag midler til drift av lokalutvalgene, men ikke egne midler til frie tilskudd. Vi ser likevel at enkelte av lokalutvalgene vedtar tilskudd til ulike lokale formål. Eldrerådet har i sitt budsjett kr ,- avsatt til frie tilskudd til andre. I denne saken foreslås tilgjengelige budsjettmidler samlet, og at det utarbeides rutiner for tildeling av driftstilskudd og aktivitetstilskudd som bedre sikrer en rettferdig og forutsigbar fordeling av midlene. Samlet oversikt over budsjetterte frie tilskudd er i 2009 på ca 3,5 mill kr. Vurderinger Tilskudd til frivillige lag og foreninger har som formål å stimulere til økt aktivitet og/eller kulturproduksjon. Det foreslås at de samlede budsjettmidler slås sammen, og fordeles på hhv driftstilskudd og arrangementstøtte. Vedrørende midler avsatt under formannskapets disposisjon foreslås det at kr ,- videreføres som formannskapets disposisjonsmidler, men at dette ikke benyttes til tilskudd til lag/foreninger. Videre foreslås at det avsettes kr ,- til samfunnskontakt (representasjon, gaver, bevertning mv) som ordfører disponerer. En slik ordning var det tidligere. Resterende beløp, pr 2009 på kr foreslås inkludert i en felles tilskuddspott som fordeles etter foreslåtte kriterier. I tillegg foreslås at eldrerådets tilskuddsmidler på kr inkluderes i denne pott. Dette gir en samlet tilskuddspott på 3,5 mill kr som kan fordeles etter vedtatte kriterier som foreslås i denne saken. Vi foreslår konkret at det innføres følgende kriterier og rutiner vedr tildeling av tilskudd: Tilskudd til sosiale formål, lag og foreninger Lag og foreninger kan søke om driftstilskudd årlig, med frist 1.5. Det søkes om konkret beløp, vedlagt foreningens formål, dokumentert medlemsliste og budsjett for inneværende år. Regnskapet for foregående år forutsettes vedlagt. I kommunens årlige budsjett settes det av et konkret beløp til slikt tilskudd. Administrasjonen annonserer vedrørende tilskuddsordningen, med informasjon om kriterier og søknadsfrist. Det stilles følgende krav til hvilke lag/foreninger som kan søke: a. Lag/forening må ha et kulturelt eller sosialt formål som er åpent for allmennheten. Lag/foreninger hvor målgruppe er barn/unge skal prioriteres.

18 b. Lag/forening må ha lokal forankring i kommunen og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Bodø kommune til gode. c. Driftsstøtte kan gis med opp til kr ,- årlig. d. Administrativ behandling av søknadene gjøres i samarbeid mellom kulturkontoret og helseog sosialavdelingen. e. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1.6 hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til formannskap og fagkomiteer som referatsak. f. Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50% tildeles etter søknader pr 1.5. Det foreslås at av resterende beløp innenfor avsatte budsjettpost gis administrasjonen fullmakt til å bevilge inntil ,- til et enkelt arrangement. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling vedr finansiering. På den måten vil man kunne opprettholde fleksibilitet i forhold til løpende saksbehandling. Alle lag og foreninger skal opplyses om at klageadgang er formannskapet. Konklusjon og anbefaling Frie tilskuddsposter til sosiale formål og kulturaktivitet foreslås samlet med et beløp på 3,5 mill kr ihht budsjett Administrasjonen gis fullmakt til å behandle innkomne søknader etter de føringer som foreslås i denne sak. Tildelinger og avslag rapporteres til formannskapet som referatsaker, eller som politiske saker med administrativ innstilling dersom beløpet er over grensen på kr ,-. Formannskapet settes som klageutvalg i forbindelse med søknader/avslag mv. Lokalutvalg og eldreråd fratas muligheten for å tildele tilskudd. Formannskapet disposisjonskonto settes til ,- under forutsetning av at dette ikke benyttes som tilskuddsmidler til lag og foreninger. Ordfører foreslås å få til disposisjon et beløp på kr til samfunnskontakt, representasjon mv. Forslag til innstilling 1. Budsjettmidler på til sammen 3,5 mill kr (2009) inndras og samles i en felles tilskuddspost til sosiale formål og kulturaktivitet. 2. Lokalutvalg og eldreråd har ikke anledning til å innvilge tilskudd. 3. Årlig tilskuddsbeløp utlyses i presse, med søknadsfrist og kriterier for søknad og vurderinger som framkommer av denne sak. Administrasjonen gis fullmakt om å tildele inntil kr i drifts/arrangementtilskudd. Beløp utover dette skal godkjennes politisk. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide konkrete søknadsprosedyrer og elektronisk søknadsskjema. 5. Ordningen gjøres gjeldende fra Svein Blix rådmann Saksbehandlere: Tove Veiåker, Linda Storjord og Karin Bjune Sveen Karin Bjune Sveen økonomisjef

19 Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5234 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/116 Formannskapet Fastsettelse av grenser mellom elv og sjø, Futelva i Valosen og Lakselva i Misvær Sammendrag Bodø kommune har ansvaret etter lov og forskrifter for å definere klare grenser mellom sjø og ferskvann i lakseførende vassdrag. I to viktige vassdrag i Bodø kommune er det ikke trukket opp slik grense, Lakselvvassdraget i Misvær og Futelva/Valosen. Kommunen har hatt møtt de berørte parter og man er sammen kommet fram til fornuftige grenser. Saksopplysninger Det er avholdt møter med berørte parter vedrørende grensesetting mellom elv og sjø for Futelva og Lakselva og er ingen dissens vedrørende hvor grensen skal gå er kommet fram. Kommunen er delegert myndighet til å fastsette en slik grense, og grensen fastsettes i tråd med retningslinjer gitt i to brev fra Direktoratet for naturforvaltning den og Grensen fastsettes i henhold til Lov om laksfisk og innlandsfisk 31, d. Som det går fram av brevene fra direktoratet skal det brukes skjønn for å finne en fornuftig avgrensing på munningen. Foreslåtte punkter er valgt fordi de er enkle å merke. Som merking blir det satt opp skilt med henvisning til regelverk. Hensikten med en slik grensesetting er at det skal bli lettere å forvalte stammer av anadrom fisk. Videre skal avgrensningen mellom sjø og land sikre oversiktlige bruksforhold og gjøre det enklere å håndheve reglene om fiske. Avgjørelsene vil ikke ha betydning for vurdering av eiendomsgrenser mellom private rettighetshavere i henhold til vassdragsloven, men har kun betydning i forhold til offentligrettslige regler. Det betyr at regler for fiske i elva vil gjelde ned til grensen og at grunneiere, eller dem som forvalter grunneierretten, blant annet kan selge fiskekort for denne strekningen. Det betyr også at de som forvalter fiskeretten i elvene kan stenge for fiske til munningssonen dersom vannføringen i elvene er for liten eller at det av andre grunner ikke bør fiskes i elvene. Ut fra befaringer og kart er grense forslått for Futelva i Valosen, kartreferanse:

20 Fenes: x: , y: , Aasenfjæra: x: , y: Ut fra befaringer og kart er grense foreslått for Lakselva i Misvær, kartreferanse: Ungdomshuset: x: , y: , Coopbrygga: x: , y: Det er å merke seg at begge elvene meandrerer i deltaet og dermed forandrer løp fra år til år. Man har derfor funnet det hensiktsmessig å sette som strek mellom to naturlige punkt. Punktene på land merkes med bestemmelser og koordinater og for Lakselva sitt vedkommende blir det også satt opp merke på bøye i sjøen. Vurdering: Lakselva renner ut i et stort delta i sjøen. Deltaet er av sand og elveløpet forandres fra år til år. Ved lite vannstand blir fisken stående utenfor deltaet og vil være et lett bytte for fiskere i båt. Det er

21 derfor nødvendig å sette en grense som er slik at man kan sikre at tilstrekkelig med fisk kan gå opp i elva for å gyte. Futelva renner ut i Valosen og det er relativt lett å se hvor elva renner ut i sjøen. Grensen er foreslått satt slik at fisken har et tilstrekkelig vern ved liten vassføring i vassdraget. Konklusjon Grensen mellom Futelva og sjøen settes til koordinatene: Fenes x: , og y: , Aasenfjæra: x: , y: Grensen mellom Lakselva og sjøen settes til koordinatene: Ungdomshuset: x: , y: , Coopbrygga: x: , y: Forslag til vedtak Bodø formannskap bestemmer at grensene mellom sjø og elv fastsettes som linje mellom koordinater: For Futelva ved Valosen: Fenes: x: , y: , Aasenfjæra: x: , y: For Lakselva ved Misvær: Ungdomshuset: x: , y: , Coopbrygga: x: , y: Svein Blix Rådmann Saksbehandler: Jan Wasmuth Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen

22 Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5316 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/117 Formannskapet Nyholmen Skandse - jubileumsarrangement Saksopplysninger NYHOLMS SKANDSE vel verdt et 200-års jubileumsarrangement? Historikk: Under Englandskrigen var Norge/Danmark på fransk side og dermed i krig med England. Hundholmen var under denne perioden opplagsplass og transitthavn for kornforsyningene fra Nordvest-Russland og det er udiskutabelt at det var det russiske kornet som berget Nord-Norge fra hungersnød under den engelske blokaden. Nyholms Skandse ble reist under ledelse av ingeniørkaptein Friis i løpet av et halvt års tid i 1810 for å forsvare kornlagret mot engelske krigsskip som seilte langs kysten til og fra Nordkapp. Hundholmen var den eneste opplagsplassen i Nordland for dette kornet og forbindelsen med Russland over Kvitsjøen og Arkhangelsk var en vesentlig faktor i prosessen da Hundholmen senere ble til kjøpstaden Bodø. Skandsen kom aldri i kamp, men hadde sin avskrekkende virkning med en bestykning på 8 stk 8- punds og 4 stk 12-punds kanoner. Ved krigens slutt ble anlegget overlevert amtet i 1815 og endelig nedlagt i Kanonene ble deretter sendt tilbake til Trondhjem. Nyholms Skandse fremstår i dag som det eneste byggverket som er bevart fra byanleggets første år. Dette takket være den innsatsen som entusiastene i Nyholms Skandses Compagnie har nedlagt siden oppstarten av gjenreisingsarbeidet i 1994 et arbeid som ennå ikke er avsluttet! Skandsen gir et godt bilde av hvordan et kystfort fra Englandskrigen så ut. Den er samtidig et minnesmerke fra de begivenhetsrike åra , om nødsåra, om kornforsyningene fra Russland, og ikke minst over de nordlandske fiskerbønder som gjorde tjeneste i kystvernet under krigen. Det gamle kystfortet har nå fått en ny tilværelse som levende kulturminne, landemerke og populært samlingssted under arrangementer. Nyholmen med skandseanlegget og Fyrvesenets bygninger samt Kystverkets anlegg ble valgt til Bodø kommunes 1000-årssted og offisielt innviet 1. januar mai 2000 ble den gjenoppbygde Nyholms Skandse høytidelig overlevert Bodø kommune ved ordfører Odd-Tore Fygle. Arrangementet ble gjennomført i strålende vær og med stor

23 publikumsoppslutning. Bodø kommune kvitterte med å tildele Nyholms Skandses Compagnie Bodø bys kulturpris. Hel skandseanlegget med adkomstveier er nå gjenoppbygget; hovedskandsen med port gjennom østmuren, det forsenkede batteri med palisader og port, de fremskutte batterier mot vest, syd og mot nord, det tømrete krutthuset, og sist, men ikke minst, vaktstuen som også har fått et enkelt publikumstoalett. Saksgrunnlag: Neste år er det 10 år siden Nyholmen ble erklært som Bodø kommunes 1000-årssted. Samtidig er det første gang at Bodø kommune kan feire et 200-års jubileum, noe som kan være en fin oppkjøring til byens eget 200-års jubileum i En slik markering er det også naturlig at Bodø kommune som eier av anlegget rent formelt forestår, Sentralt i forslaget til markering av Nyholms Skandses 200-års jubileum vil aksen Norge Russland stå. Det var som tidligere nevnt kornforsyningene fra Arkhangelsk som i uårene under ette vil vi rette søkelyset på gjennom seminarer, utstillinger og diverse publikumsarrangement. I nær forståelse og i samarbeid med idsjelene i Nyholms Skandses Compagnie er det laget en skisse til denne markeringen som tenkes gjennomført i flere etapper med en hovedmarkering i helgen juni Lystleir for historiske militæravdelinger i Rensåsen - Markententeri samme sted - Pomorhandel/-marked markeres i byen - Historisk Pomorseminar før og nå i samarbeid med Høgskolen i Bodø - Konsert på Nyholms Skandse med Nord-Norsk Opera- og Symfoniorkester med bl.a fremføring av 1812-ouvertüren av P. I. Tchaikovskij - - Involvere skolene i det forberedende arbeidet - Våpen- og uniformsutstilling - edagen på høsten Aktuelle samarbeidspartnere: Det er i denne forbindelse tatt kontakt med bl.a - Utenriksdepartementet - Forsvaret (v/landsdelskommando Nord-Norge og Bodø Hovedflystasjon) - Forsvarsmuseet - Barentssekretariatet - Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Nordland fylkeskommune - Høgskolen i Bodø v/institutt for samfunnsfag - Nordområdesenteret for næringslivet - OK-avdelingen, Bodø kommune - Salten Museum - DA-midler Bodø Organisering av det videre arbeidet: Med ordførerens og rådmannens aksept har internasjonal koordinator Geir Mortensen jobbet frem dette grunnlaget som har fått positiv mottakelse hos de tidligere nevnte samarbeidspartnerne. Flere

24 av dem har stilt i utsikt pengemessig tilskudd mens andre har lovt å stille med varer/tjenester/arbeidsinnsats. Det videre arbeidet forslås fult opp på følgende måte: Det nedsettes en styringsgruppe bestående av: - Ordfører Odd-Tore Fygle, Bodø kommune, leder - Direktør Eirik Fiva, Landsdelsutvalget - Kontreadmiral Trond Grytting, FOH - Seniorrådgiver Tore Tanum, Utenriksdepartementet - Sekretariatsleder Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet Det opprettes en prosjektgruppe bestående av: - Formann Kjell Pettersen, Nyholms Skandses Compagnie - Daglig leder Rolf Lennart Stensø, Bodø Sinfonietta/Kringkastingsorkesteret - Førsteamanuensis Bjørn Sagdahl, Høgskolen i Bodø - Kultursjef Arne Vinje, Bodø kommune - Oberstløytnant Bent Ove Jamtli, Bodø Hovedflystasjon Det nedsettes egne arbeidsgrupper for følgende delprosjekt (listen er ikke uttømmende): - Lystleir ansvar Nyholms Skandses Compagnie v/kommandant Ole-Henrik Iversen - Utstillinger ansvar Salten Museum v/direktør Harry Ellingsen - Tilrettelegging Nyholmen ansvar Bodø kommune v/ok-avdelingen/bodø Bydrift - Pomorseminar ansvar Høgskolen i Bodø/Nordområdesenteret - Opplegg for skolene ansvar Bodø kommune OK-avdelingen - Nyholmsspelet ansvar Nyholms Skandses Compagnie Prosjektledelse/sekretariat: Bodø kommune v/internasjonal koordinator Geir Mortensen Finansiering: Følgende budsjettforslag er basert på de tilbakemeldingene fra samarbeidspartnerne og legges til grunn i det videre arbeidet. Det tas forbeholød om at dette kan justeres etter hvert som konkrete søknader sendes og formelle tilsagn blir gitt. Utenriksdepartementet har på bakgrunn av det som foreløpigg er presentert, stilt i utsikt kr ,- til gjennomføringen i og med den norsk-russiske forankringen som denne jubileumsmarkeringen legger opp til. Ellers har Forsvaret også markert et positivt ønske om å bidra både med ressurser og arbeidskraft. Barentssekretariatet har sinalisert positivt på tiltaket særlig hvis dette også kan aktivisere barn/ungdom gjennom f.eks kulturutveksling (f.eks et russisk barnekors medvirkning i ouvertüren). Foreløpig budsjettforslag: Utgifter - Lystleir Kr Pomormarkering Kr

25 - Pomorseminar Kr NNO/Symfoniorkester Kr Gjesteartister Kr Utstillinger Kr Scene Nyholmen Kr Kr Annonsering Kr Lokalleie Kr Prosjektledelse Kr Ymse Kr = Sum Kr Inntekter: - Utenriksdepartementet Kr Forsvaret Kr Barentssekretariatet Kr Landsdelsutvalget Kr Nordland fylkeskommune Kr Bodø kommune Kr DA-midler(?) Kr Nyholms Skandse Kr Sponsorer Kr Billettinntekter Kr = Sum Kr Forslag til vedtak 1. Bodø formannskap stiller seg positiv til den foreløpige programskissen for markering av Nyholms Skandses 200-års jubileum i Den foreløpige budsjettrammen legges til grunn for det videre arbeidet. 3. Bodø formannskap forutsetter en tilbakemelding på de respektive samarbeidspartneres tilsagn om økonomisk medvirkning i løpet av høsten Svein Blix Rådmann Saksbehandler: Geir Mortensen Trykte vedlegg: - Notat Utrykte vedlegg: Ingen

26

27

28

29

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.09.2010 Tidspunkt: 10:00-13:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Anne Stein Medlem AP Ingrid Lien

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Saltstraumen Hotell Dato: 27.04.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20541/2014 2013/4637 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/75 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til Skiviklia 29

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 10:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Blåsalen Dato: 13.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Klagenemnda, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 12/82 Formannskapet 06.06.2012 12/115 Formannskapet

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 24.05.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Forfall Medlem Stein

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/1340 Sakstittel: SAMARBEID OM UTARBEIDING AV NYE AREALPLANER Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Likelydende innstilling

Detaljer

Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø Freeride Team

Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø Freeride Team Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2222/2014 2013/7121 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/11 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om å anlegge sykkelløyper i Stordalen - Bodø

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00

MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært.

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00. 12/06 Ekstraordinært. Møteinnkalling 12/06 Ekstraordinært Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.10.2006 Merk dagen!!!! Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Skole og barnehagesjefen orienterte vedr. bakgrunnen for at møtet ble lagt til skolen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Steine skole Møtedato: 11.09.2014 Møtestart: 0830 Møteslutt: 1030 Tilstede: Sture Pedersen,ordfører Geir Viggo Pedersen Kjell Richardsen møtte for Sunniva Dahl Tom

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør oppvekst og kultur. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 24.03.2010 og 15.04.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 10:00-14.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Dato: 13.10.2010 Tidspunkt: 10.00 13.45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00. Kjerringøy Lokalutvalg

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00. Kjerringøy Lokalutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen Dato: 14.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Kjerringøy Lokalutvalg Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy Lokalutvalg, Rita Hustad.

Detaljer

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00

Kristian Krokslett Egil Rasmussen Varamedlem Møtte isf Liv N. Sivertsen i sak 08/ Odd Tore Fygle Ordfører Møtte til kl. 12.00 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Møterommet på kommunehuset Dato: 26.2.2008 Tidspunkt: 10:00-14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Ivar Andreassen Leder Liv Nome

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

Team Bodø KF. Budsjett 2010

Team Bodø KF. Budsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61577/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/37 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Team Bodø KF. Budsjett 2010

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 08:30 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Epost: randi.fosmo@malvik.kommune.no

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 Eldrerådet 08.10.2012 Ruspolitisk

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møteprotokoll Kontrollutvalget Sarpsborg Møtedato: 22.11.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 20.05 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 11/45 11/49 Frammøteliste: Medlemmer

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2008 Tid: 18:30 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc.

Det er ingen endringer i forhold til bevillingen som gjelder driftskonsept, eier etc. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200612968-59 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37949/2013 2011/5365 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/114 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i

Detaljer

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12

Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje for eiendommene Lauvåsbakken 6 og 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.03.2014 20358/2014 2013/5313 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av areal for bygging av garasje

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter

NASJONALPARK I VESTFOLD. Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter NASJONALPARK I VESTFOLD Møtereferat styringsgruppa Dato: 25.09.2012 Statens Park/Holmen natursenter Tilstede : Arild Moen, Christine Norum, Hilde Lind Jørgensen, Rune Svensson, Thorvald Haraldsen, Strandli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Fra adm. (evt. andre): Kommunalsjef Odd Kjøllesdal Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Fra adm. (evt. andre): Kommunalsjef Odd Kjøllesdal Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 29.06.2010 Tid: 09.00-15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Bjørn Rogstad, Tora Husan, Eli Krogstad, Knut

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: line.ertsaas@verdal.kommune.no eller tlf 740 48257. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 09.10.2014 Tid: 12:00 (etter

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2013 Tid: 17.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen Forfall:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret 03.03.2014 Sokndal kommune Saksbehandler: ArkivsakID.: 08/1639 Arkivkode: L81 Prosjektleder Svein Erik Tønnesen Saksnummer Utvalg Møtedato 015/14 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 18.02.2014 011/14 Kommunestyret

Detaljer

Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun - utstilling

Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun - utstilling Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2010 21517/2010 2010/7510 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/64 Formannskapet 05.05.2010 Zahlfjøsen - støtte til Karl Erik Harrs Hamsun -

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zhalfjøsen Dato: 28.02.2013 Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.05.2016 Kl. 09:00-12:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.05.2016. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402. som foreslått av rådmannen jf. saksframlegg og vedlegg til saken. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: 033 &20 Arkivsaksnr.: 13/402 REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER - POLITISK NIVÅ Rådmannens forslag til vedtak: Rakkestad kommunestyre vedtar endringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.05.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren, Frank Broks Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Revidert politisk delegeringsreglement

Revidert politisk delegeringsreglement HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2016 28764/2016 2011/3789 044 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 Bystyret 16.06.2016 Revidert politisk delegeringsreglement

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Birger Hellan Formannskapssekretær Karl Petter Gustafsson Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 19.01.2016 Tid: 09.00-15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ola Øie, Marit Bjerkås, Eli Krogstad, Ola Torgeir Lånke, Rolf Arne Bruholt Møteleder:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.10.2008 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred Eliassen,

Detaljer

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag

Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I AS og Solbakken Bodø borettslag Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 19769/2014 2011/1918 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om tilleggsareal til Bodø Engrossenter I

Detaljer

Marknader til innkalling: Innkallingen manglet informasjon om at rådet skulle på befaring til «Vetatoppen» etter avholdt møte den 3. juni 2013.

Marknader til innkalling: Innkallingen manglet informasjon om at rådet skulle på befaring til «Vetatoppen» etter avholdt møte den 3. juni 2013. Møteprotokoll Utvalg: Fylkesrådet for funksjonshemmede Møtested: Fredriksten, Fylkeshuset Dato: 03.06.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Nestleder

Detaljer

FORMANNSKAP LEKA KOMMUNE MØTEBOK. Lekatun 04.06.13 1030-1415. Møtested: Dato: Tid:

FORMANNSKAP LEKA KOMMUNE MØTEBOK. Lekatun 04.06.13 1030-1415. Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 04.06.13 1030-1415 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.02.2011 Tidspunkt: 13:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE Oppvekstutvalget

RAKKESTAD KOMMUNE Oppvekstutvalget RAKKESTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtedato/sted: 07.02.2012 Kirkeng skole kl: 19.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 1/12 ETABLERING AV REFUSJONSORDNING MELLOM KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD FOR BARN SOM GÅR

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer