Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 24.06.09. Saksliste"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Høgskolen i Bodø, Styrerommet Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, v/ Vibeke Nikolaisen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Saksliste

2 Saksnr PS 09/110 PS 09/111 PS 09/112 Innhold Skjenkebevilling i Bodø Hotell NAV Bodø - etableringskostnader Utviklingsrammer og organisatorisk grensegang mot Bodø havn KF PS 09/113 Økonomisk støtte til TV-aksjonen CARE 2009 PS 09/114 PS 09/115 PS 09/116 PS 09/117 PS 09/118 Sentrum sykehjem - prioriterte forbedringer finansiert med gjenstående prosjektmidler. Tilskudd frivillige lag og foreninger Forslag til rutiner for tildeling og rapportering. Fastsettelse av grenser mellom elv og sjø, Futelva i Valosen og Lakselva i Misvær Nyholmen Skandse - jubileumsarrangement Inndragning av serverings- og skjenkebevilling Klage. Unntatt offentlighet. Odd-Tore Fygle (AP) Ordfører Linda K. Storjord formannskapssekretær

3 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1579 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/110 Formannskapet Skjenkebevilling i Bodø Hotell Sammendrag Hans Sørmeland søker den på vegne av Glomfjord Eiendom om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Bodø Hotell. Under henvisning til delegasjonsreglementet pkt tilrås formannskapet å innvilge søknaden. Saksopplysninger Inger Johanne Illing har solgt Bodø Hotell til Glomfjord Eiendom, som overtok driften av hotellet Søknad om ny bevilling er levert innen fristen. Ny eier kan i medhold av alkoholloven 1-10 drive på tidligere eiers bevilling i påvente av at førstnevntes bevillingssøknad kan avgjøres. Retten til å skjenke på tidligere eiers bevilling følger direkte av loven og er ikke avhengig av kommunalt vedtak. I tilfeller hvor søknaden ikke er endelig avgjort innen 3 måneder, har kommunen en skjønnsmessig adgang til å tillate at overgangsperioden utvides til 4 måneder. I dette tilfellet rakk en ikke å forelegge saken for formannskapet før ferien, idet politiets uttalelse først forelå den Hans Sørmeland er medeier i Glomfjord Eiendom, som igjen eier og driver Glomfjord Hotell, og han har lang erfaring fra hotell- og restaurantdrift i inn- og utland. Han søker om selv å bli godkjent som styrer med Runar Bo Eriksen som stedfortreder. Begge har avlagt kunnskapsprøven. Søknaden er oversendt høringsinstansene, og det har ikke framkommet merknader. Bodø Hotell er tidligere tildelt bevilling i spiserestaurant og bar, resepsjon, romservice, selskapslokaler og uteterrasse på fortau. Det søkes om at den nye bevillingen omfatter alle disse lokalene. Vurderinger De formelle krav til søknaden er oppfylt. Det har ikke framkommet negative merknader fra høringsinstansene, og saken legges med dette fram med slikt

4 Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse 1. Glomfjord Eiendom tildeles for perioden fram til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Bodø Hotell: a. spiserestaurant og bar b. resepsjon c. romservice d. selskapslokaler e. terrasse på fortau. 2. Hans Sørmeland godkjennes som styrer 3. Runar Bo Eriksen godkjennes som stedfortreder. 4. Bevillingen som ble tildelt Bodø Hotell i sak 08/82 anses med dette bortfalt. Saksbehandler: Anne-Marie Aune Svein Blix rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Sakens dokumenter

5 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /7532 F00 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/111 Formannskapet Bystyret NAV Bodø - etableringskostnader Sammendrag I forbindelse med etablering av NAV Bodø må Bodø kommune dekke sin andel av etableringskostnadene. Ut fra et etableringsbudsjett på totalt 8,33 mill kr utgjør kommunens andel 2,8 mill kr. Saksopplysninger Bystyret har behandlet etableringen av NAV Bodø i PS 07/88/ 08/36 og 08/24. NAV Bodø etableres i november 2009 og Bodø kommune må dekke sin andel av etableringskostnadene. Av rådmannens forslag til budsjett for 2009 fremgår det at etablering av NAV Bodø i Sjøgata 41/42 innebærer økte kostnader for kommunen (PS 08/170). Fra statlig hold er det i statsbudsjettet de senere år forutsatt at kommunen skal dekke sine kostnader tilknyttet NAV reformen gjennom kommunens frie inntekter. Etableringsbudsjett/ kostnadene ved etablering av NAV Bodø er nå beregnet og lagt frem for Bodø kommune. Det er ikke tidligere avsatt budsjettmidler til dette formålet. Styringsgruppen for etablering av NAV Bodø behandlet utkast til etableringsbudsjett i sitt møte 23. juni, og gav sin tilslutning til at det ble arbeidet videre innenfor den økonomiske rammen som ble presentert. I etterkant har rådmannen i møte med NAV Nordland og prosjektleder gjennomgått etableringsbudsjettet. Bortsett fra kommunal arkivløsning er etableringsbudsjettet kostnadsfordelt i henhold til etableringsavtalens fordelingsnøkkel (28,5% / 71,5%). Bodø kommune vil få refundert mva for sin andel av investeringskostnadene. Etableringsbudsjett kostnadsfordelt inkl.mva Nr Tiltak NAV Nordland Bodø kommune Totalt beløp 1 Møblering Kopimaskiner ol Skilting og gardiner Arkiv AV- utstyr Kompetansetiltak, kulturbygging mv 7 Lønn prosjektledere/ mellomledere 8 Ekstern informasjon/ åpning/ utsmykking 9 Div. / uforutsett Sum

6 Vurderinger Prosjektleder har lagt frem et kostnadsfordelt rammebudsjett for etablering av NAV Bodø, der etableringsavtalens fordelingsnøkkel er lagt til grunn mellom Bodø kommune og NAV Nordland. Unntaket er kommunal arkivløsning der arbeidsgruppe og kommunearkivar tilråder valg av eksisterende løsning i dagens sosialarkiv (paternoster). Løsningen er god ut fra et arealbesparende og arbeidsmiljømessig perspektiv. Dagens arkiv kan ikke medbringes til NAV Bodø da løsningen i dag også brukes av Tildelingskontoret. Valg av løsning med mobile reoler ville vært 0,3 mill kr rimeligere. Den statlige delen av NAV Bodø velger midlertidig gjenbruk av sine mobile reoler frem mot etablering av fullelektronisk arkiv. Etableringskostnadene omfatter møblering mv, og bør derfor finansieres av driftsmidler. Den statlige siden vil stå som leietaker av bygget med en årlig leieavtale med kommunen iht fordelingsnøkkel. Rådmannen anbefaler å finansiere etableringen nå ved bruk av disposisjonsfond. Forslag til innstilling 1. Bodø kommunes andel av kostnadene ved etablering av NAV Bodø dekkes innenfor en ramme på 2,8 mill kr. 2. Kostnadene finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Saksbehandler: Dag-Christer Røberg Svein Blix rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør

7 Byen og havna Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4483 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/112 Formannskapet Utviklingsrammer og organisatorisk grensegang mot Bodø havn KF Sammendrag Det foreslås et arbeidsopplegg for en grensegang mellom kommuneorganisasjonen og Bodø havn KF når det gjelder ansvars- og arbeidsdeling for havnerelaterte saker. Hensikten er å få en oversikt over sakskomplekset og en effektiv forvaltning og utvikling på dette området. Saksopplysninger Det vises til bystyrets behandling av Byen og havna. Byutviklingsprogram 2016 på møte 12. februar Her ble det pekt på behovet for å se nærmere på ansvars- og oppgavedelingen på havnefeltet. Uavklarte spørsmål knyttet til Landegode havn og Kjerringøy havn har aktualisert dette arbeidet. I prosjektorganisasjonen er det derfor utarbeidet et opplegg for en slik grensegang. Dette følger av trykt vedlegg. Målet er å få fram en oversikt og et beslutningsgrunnlag for en effektiv forvaltning av kommunens ressurser og legge til rette for videreutvikling samfunns- og næringsmessige muligheter. Prosjektet er tenkt sluttført faglig / administrativt i løpet av 2009 med en påfølgende behandling av konklusjonene i politiske organ vinteren Eventuelle endringer av Bodø havn KFs vedtekter i lys av dette materialet og ny havne- og farvannslov vil bli fremmet samlet av foretaket. Siktemålet er at saken skal behandles av havnestyret på møte Havnestyrets vedtak vil bli referert i formannskapet. Forslag til vedtak Formannskapet gir sin tilslutning til arbeidsopplegget for en grensegang mellom kommuneorganisasjonen og Bodø havn KF slik det framgår av prosjektplanen datert Saksbehandler: Steinar Skogstad Svein Blix rådmann Trykt vedlegg: Prosjektplanen

8 Utkast Byen og havna Dato: Saksbehandler:... Steinar Skogstad Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2009 Saksnr./vår ref.: /4483 Arkivkode:... Prosjektplan Bodø kommune og Bodø havn; utviklingsrammer og organisatorisk grensegang 1. SAMMENDRAG Dette er et arbeidsopplegg for en grensegang når det gjelder ansvars- og oppgavedeling for spørsmål som knyttes til forvaltning og utvikling av havna og tilgrensende områder / saksfelt. Hensikten er få fram et beslutningsgrunnlag for en framtidsrettet og tjenlig opplegg der kommuneorganisasjonen og Bodø havn KF i fellesskap ivaretar verdier og muligheter på en effektiv måte. 2. MÅL OG RAMMER 2.1 Bakgrunn Etablering Bodø havn som KF Ny havne- og farvannslov som snart blir iverksatt Byutviklingsprogrammet Byen og havna Strategiplan for Bodø havn KF Ansvars- og arbeidsdeling knyttet til havneanlegg delt på flere kommunale enheter Utfordringer knyttet til forvaltning, drift- og vedlikehold, utvikling og ressurstilgang noe akutt som krever straksløsninger, bl.a. avklaringer på Landegode og Kjerringøy Beslutning om iverksetting prosjektplanen behandles i havnestyret og vedtas av formannskapet 2.2 Hovedmål En effektiv og konkurransedyktig havn i transportknutepunktet Bodø God forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens verdier Bodø havn som et godt redskap for videreutvikling og en offensiv tilrettelegging av sjø-, havneog transportrettede virksomheter knyttet til havna 2.3 Prosjektmål resultatet av prosjektarbeidet Oversikt over verdier og dagens ansvar og arbeidsdeling knyttet til FDV av havneanlegg (arealer, bygninger, innretninger og annen infrastruktur som brukes i havnevirksomhet, herunder kaier, terminalbygninger, laste-, losse- og omlastingsinnretninger og lager- og administrasjonsbygninger) Tekniske og økonomiske utfordringer og muligheter knyttet til dagens og nye havneanlegg på kort (neste økonomiplanperiode ) og lang sikt (2020)

9 Forslag til eventuell endret / ny grensegang og organisasjonsløsning mellom Bodø kommune og Bodø havn knyttet til FDV og utvikling av havneanlegg Innspill til eventuell til justering av vedtektene for Bodø havn KF som følger av foranstående og som ses i lys av ny havne- og farvannslov. Bodø havn KF vil fremme en eventuell samlet gjennomgang / justering av vedtektene for foretaket. 2.4 Rammer Prosjektarbeidet skal avsluttes ved årsskiftet Spørsmål knyttet til Kjerringøy og Landegode skal avklares innen 15. september 2009 Forhold som har betydning for arbeidet med økonomiplanen spilles inn i denne prosessen høsten Strategier (arbeidsmåter) Tverrfaglig samarbeid om gode løsninger Brukerorientert tilnærming for å etablere gode relasjoner Fokus på tema og saker som ligger i grenseland mellom Bodø havn KF og Bodø kommune 3. ORGANISERING 4. MILEPÆLER Prosjekteier / oppdragsgiver: Bodø kommune formannskapet Prosjektansvarlig PA: rådmann Svein Blix Styringsgruppe (til støtte for PA): = styringsgruppen for Byen og havna Prosjektleder (PL): Steinar Skogstad Prosjektgruppe (PG): = PG for Byen og havna Arbeidsgruppe (AG): Per Melgård, Helga Vik, Mrvin Johansen og Steinar Skogstad Start: behandling av prosjektplan i havnestyret og i formannskapet Midtveis rapportering: Avslutning: GJENNOMFØRING AKTIVITETS- OG FRAMDRIFTSPLAN Framdrift Nr Hovedaktivitet start slutt Ansvar Ressurs Note HA 1 Prosjektetablering PL 1 HA 2 Begreper, formelt grunnlag PL / AG 2 HA 3 Kartlegging av dagens situasjon Bodø AG 3 HA 4 Analyse av behov, utfordringer og AG 4 muligheter HA 5 Spesielt om distriktshavnene PL / AG 5 HA 6 Eksempler på løsningsmodeller AG 6 HA 7 Organisasjonsmodell Bodø AG 7 HA 8 Økonomiske konsekvenser / rammer PL /AG 8 HA 9 Anbefaling, sluttrapport PL/ AG Noter (utfyllende kommentarer) 1. Behandling i havnestyret og formannskap 2. Avsluttes med et arbeidsnotat med oppdatert formelt grunnlag Prosjektplan grensegang Bodø kommune Bodø havn KF 2 av 3

10 3. Arealer og anlegg herunder tilstandsvurdering. Avsluttes med et arbeidsnotat. 4. Sammenstille materialet fra dette prosjektet og fra andre utredningsarbeider, jf bl.a. arbeidet med Ytre havn, stamnettsterminalen, Terminalkai Nord, Molo vest m.v. Arbeidsnotat. 5. Egen gjennomgang av status og behov knyttet til Landegode og Kjerringøy. 6. Bodø havn innhenter / sammenfatter gode / relevante eksempler fra situasjoner der det er en god og effektiv arbeidsdeling mellom havn og kommuneorganisasjonen og som møter Bodø utfordringer.. Arbeidsnotat. 7. Drøfting av behov for endret arbeidsdeling og mulige alternative løsninger. Konkretisering av mulige innspill til vedtektsendring som berører forholdet mellom kommuneorganisasjonen og Bodø havn KF 8. Et samlet bilde av vedlikeholds-, utbedrings- og utviklingsbehov på kort og lang sikt med tilhørende konsekvenser for investerings- og driftsbudsjett 6. PROSJEKTØKONOMI Kostnadselement Kr Merknad Personalkostnader Egne ressurser: sum timer a kr 500,- *) Driftsmidler Rund sum Kjøpte tjenester, tilstandskartlegging SUM kostnader Egeninnsats berørte etater / virksomheter Prosjektet Byen og havna / Bodø havn Kostnadsdeling Byen og havna og Bodø havn KF SUM finansiering Stipulert ressursinnsats prosjektarbeidet er dermed i størrelsesorden kr RAPPORTERING OG EVALUERING Arbeidsnotat for hovedaktivitetene underveis til PG og eventuelt SG Sluttrapporten: vanlig prosjektrapport + formidlingsmateriale som PP-presentasjon, eventuelt en PP-presentasjon med kommentardel som er utfyllende/ lett tilgjengelig for prosjektdeltakerne og beslutningstakere Prosjektevaluering i løpet av januar 2010 Bodø, den Steinar Skogstad prosjektleder Byen og havna Prosjektplan grensegang Bodø kommune Bodø havn KF 3 av 3

11 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /3468 X03 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/113 Formannskapet Økonomisk støtte til TV-aksjonen CARE 2009 Sammendrag Formannskapet anmodes om å bevilge midler til arbeidet i kommunekomiteen for årets TV-aksjon, samt et beløp i gave til aksjonen. Saksopplysninger Det er CARE som er tildelt NRKs tv-aksjon for TV-aksjonen er landets største nasjonale dugnad, og arrangeres i år for 36. gang. Innsamlingsdagen er 18. oktober. Aksjonen er bygd opp på tradisjonelt vis med fylkesaksjonsleder, fylkesaksjonskomite, kommunekomite, rodeledere og bøssebærere. Fylkesaksjonskomiteen ledes i år av fylkesmann Ola Bjerkaas. Roger Andreassen er engasjert som fylkesaksjonsleder og Lene Marie Tønnesen er fylkeskoordinator. Årets kommunekomite består av følgende personer: Bernt Aanonsen Marianne Øien Mathilde Furnes Randi Angelsen Svenn Fagerheim Bodø formannskap HS-komiteen Bodø ungdomsråd Nordlandssykehuset Lions Bodø Bernt Aanonsen er oppnevnt som leder, og Torill Kristiansen ivaretar sekretariatsoppgavene. Årets TV- av verdens største bistandsorganisasjoner, som jobber spesielt mot jenter og kvinner fordi de rammes hardere av fattigdom, nød og diskriminering. Metoden CARE bruker er spare- og lånegrupper. Små lokale sparebanker eies og drives av kvinner selv. Spare- og lånegruppene skaper en tryggere økonomisk plattform for familiene i tillegg til fellesskap, kunnskap og demokrati. Inntektene fra årets TV-aksjonen går til opplæring og etablering av spare- og lånegrupper samt andre prosjekter i Balkan, Bangladesh, Burundi, Burma, Mali, Niger, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania og Uganda.

12 Vurderinger Formannskapet bevilget i fjor kr til arbeidet som skal utføres i kommunekomiteen, samt 1 kr pr innbygger i gave til tv-aksjonen. Gavebeløpet til aksjonen er vedtatt bevilget også i framtidige år, jf sak RS 06/34. Forslag til vedtak Til disposisjon for arbeidet i kommunekomiteen får årets TV-aksjon CARE 2009 bevilges kr ,- fra formannskapets disposisjonskonto. Fra samme konto bevilges kr ,- i gave til TV-aksjon CARE 2009 Svein Blix rådmann Saksbehandler: Torill Kristiansen

13 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /09 02/ Saksnummer Utvalg Møtedato 09/114 Formannskapet Sentrum sykehjem - prioriterte forbedringer finansiert med gjenstående prosjektmidler. Sammendrag Det ønskes at flere utsatte rom kan få solavskjerming (utvendige persienner) samt at gjerdet rundt hagen gjøres høyere og vanskeligere å ta seg over. Gjenstående prosjektmidler finansierer tiltakene, dersom formannskapet slutter seg til. Saksopplysninger I planleggingsfasen ble det vurdert å utstyre fasadene mot sørøst og sørvest (Fredensborgveien og Sandgata) med solreflekterende glass i vinduene. Beregninger viste at rom ville få ubehagelig høye temperaturer et antall ganger i løpet av året, noe som oppleves i de fleste bygg, men som er uheldigere i sykehjem enn i de fleste andre bygg. Det ble valgt solreflekterende glass kun i aktivitetsenteret i 1.etasje. Her er vinduene størst, og de er orientert mot sørvest. Begrunnelsen for å være tilbakeholden var en kombinasjon av forhold knyttet til utseende (ville ulike glass etter vinduenes orientering bli skjemmende?), fargetone i glasset (uheldig når sola ikke skinner?) og kostnader. En regnet også med at eventuelle problemer kunne løses, dersom det skulle vise seg å bli for mye solinnstråling. Rom orientert mot hagen har allerede fått utvendige persienner som er effektive mot sola. Dette gjelder 12 beboerrom, 6 stuer samt kontorene i 5.etasje. 16 sørøstvendte rom som er orientert mot gårdsplassen mot Prof.Schyttes gate, er like utsatt som rommene mot hagen. Problemet kan løses ved å installere utvendige persienner av samme type som er brukt tidligere. Et foreløpig anslag på kostnaden er kr ,- Det hender at spreke beboere tar seg over hagegjerdet kjappere enn personalet greier å gripe inn. Sykehjemmet ønsker å forhindre dette heller enn å ta sjansen på at beboere innhentes eller finnes igjen i nærheten. En ser for seg at eksisterende gjerde og muren ved terrassen, som begge er ca.110 cm høye, høynes ca. 20 cm ved påmontering av en visuelt åpen konstruksjon i trematerialer. Kostnaden anslås til kr ,- Ubrukte prosjektmidler er i størrelsesorden ca kr ,- Andre opplysninger Arbeidet med å sette i stand innvendige vegger i bygget går etter planen og er en avtalt reklamasjon etter feil med sparkelmassen i store deler av bygget. Evt. ombygging av små toalettrom til skyllerom vil bli fremmet som egen sak med egen finansiering.

14 Drøfting Det ble valgt moderat størrelse på vinduene både av hensyn til inneklimaet og for beboernes følelse av å være i trygge omgivelser. De aktuelle rommene med fasade mot sørøst er likevel så varme at det ofte er til sjenanse for beboerne. Dette er rom som får sol fra tidlig om morgenen til ca. kl på ettermiddagen. Enkelte rom får skygge fra sørfløyen etter kl Det kan diskuteres hvor langt gjenstående prosjektmidler skal kunne brukes til kvalitetsheving og lignende i et prosjekt, dersom hovedhensikten med byggingen er oppnådd iht programmet. En del saker må bli gjenstand for skjønn. For Sentrum sykehjem sin del kan det argumenteres med at en valgte å ikke sette i verk tiltak i byggetida som en var usikker på. Forholdene viser at tiltak mot for høy romtemperatur er ønskelig, og en har gode erfaringer med utvendige persienner. Høyning av gjerdet er en ønskelig sikkerhetsforbedring. Når beboere er i stand til å ta seg over eksisterende gjerde, viser det at gjerdet er for lavt dimensjonert med sine 1,10 m. Det planlegges en lett konstruksjon som ikke vil virke negativt for utseendet eller lukke hagen i forhold til omgivelsene. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at gjenstående midler i prosjektet Sentrum sykehjem, kr ,- benyttes til utvendig solavskjerming av fasade mot sørøst. I tillegg heves gjerdet rundt hagen med 20 cm for å hindre at beboere tar seg over. Forslag til vedtak I medhold av delegasjonsreglementets pkt anbefales det at formannskapet fatter følgende vedtak: 1. Det etableres solavskjerming av fasade mot sørøst. I tillegg økes høyden på eksisterende gjerde. 2. Tiltakene finansieres ved bruk av gjenstående midler for bygging av Sentrum sykehjem, kr ,- Saksbehandler: Roar Eikeland Svein Blix rådmann Thor Arne Tobiassen eiendomssjef Trykte vedlegg: ingen

15

16 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /8113 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/115 Formannskapet Bystyret Tilskudd frivillige lag og foreninger Forslag til rutiner for tildeling og rapportering. Sammendrag I denne saken foreslås nye og helhetlige rutiner vedr tildeling av midler til ulike lag og foreninger. Saken omfatter både tildeling innenfor kultur og sosiale formål, og foreslår dermed å samle budsjettmidler som pr i dag er fordelt til hhv kulturkontoret, formannskapets disposisjonskonto vedr arrangementer og ulike lokalutvalg. I dag foregår saksbehandling på ulike administrative områder, samt at noen søknader får særskilt behandling politisk. Det foreslås i saken felles prosedyrer for utlysning og behandling av driftstilskudd og prosjekt/arrangementstilskudd samt tilhørende rapportering til politisk nivå. Det foreslås utarbeidet en felles søknadsprosedyre med en søknadsfrist 1.5 hvert år, som annonseres og behandles etter gjeldende reglement og hvor inntil 50 % av årlig samlet bevilgning tildeles. Øvrige tilskuddsmidler kan tildeles i løpet av året for å ivareta behovet for fleksibilitet, spesielt er dette viktig i forhold til arrangementer. Av hensyn til at det allerede i år er gitt tilsagn til ulike formål, foreslås at endringene innføres fra budsjettåret Saksopplysninger Kulturformål Situasjonen i dag (budsjett 2009) er slik at det innenfor kulturområdet fins avsatte midler til både drifts- og aktivitetstilskudd til lag og foreninger med til sammen kr Område faste avtaler drift /arrangement sum Musikk kunst/dans/teater Kulturvern øvrige kulturformål barn og unge Eldre sum kulturkontoret Faste avtaler er gjennomgått i forbindelse med budsjettarbeidet for 2008, og det foreslås derfor ikke endringer her. Det vil eventuelt fremmes forslag til opphør/endringer av faste avtaler i forbindelse med kommende budsjett. Formannskapets disposisjonsmidler Formannskapet har i dag en fri disposisjonskonto på 1 mill kr, hvorav 0,5 mill kr er øremerket arrangementer. Det er i dag ikke noen klare regler for hvilke søknader som behandles eller innstilles administrativt, og hvilke som får eller ikke får særskilt politisk behandling.

17 Sosiale formål Innenfor øvrige sosiale formål er det i dag ikke avsatte egne frie budsjettmidler innenfor helse og sosial avdelingen til dette. I dag er det derfor slik at noen søknader behandles som egne saker i formannskapet, mens andre avslås administrativt med begrunnelse i manglende budsjett til formålet. Det finnes ca kr avsatt til formål psykiatri som tildeles ulike brukerorganisasjoner. Dette er midler som er underlagt særskilt rapportering og dermed ikke kan eller bør inkluderes i en felles tilskuddsordning. Lokalutvalgene og eldrerådet Lokalutvalgene i Skjerstad, Saltstraumen, Innstranden, Tverlandet og Kjerringøy har i dag midler til drift av lokalutvalgene, men ikke egne midler til frie tilskudd. Vi ser likevel at enkelte av lokalutvalgene vedtar tilskudd til ulike lokale formål. Eldrerådet har i sitt budsjett kr ,- avsatt til frie tilskudd til andre. I denne saken foreslås tilgjengelige budsjettmidler samlet, og at det utarbeides rutiner for tildeling av driftstilskudd og aktivitetstilskudd som bedre sikrer en rettferdig og forutsigbar fordeling av midlene. Samlet oversikt over budsjetterte frie tilskudd er i 2009 på ca 3,5 mill kr. Vurderinger Tilskudd til frivillige lag og foreninger har som formål å stimulere til økt aktivitet og/eller kulturproduksjon. Det foreslås at de samlede budsjettmidler slås sammen, og fordeles på hhv driftstilskudd og arrangementstøtte. Vedrørende midler avsatt under formannskapets disposisjon foreslås det at kr ,- videreføres som formannskapets disposisjonsmidler, men at dette ikke benyttes til tilskudd til lag/foreninger. Videre foreslås at det avsettes kr ,- til samfunnskontakt (representasjon, gaver, bevertning mv) som ordfører disponerer. En slik ordning var det tidligere. Resterende beløp, pr 2009 på kr foreslås inkludert i en felles tilskuddspott som fordeles etter foreslåtte kriterier. I tillegg foreslås at eldrerådets tilskuddsmidler på kr inkluderes i denne pott. Dette gir en samlet tilskuddspott på 3,5 mill kr som kan fordeles etter vedtatte kriterier som foreslås i denne saken. Vi foreslår konkret at det innføres følgende kriterier og rutiner vedr tildeling av tilskudd: Tilskudd til sosiale formål, lag og foreninger Lag og foreninger kan søke om driftstilskudd årlig, med frist 1.5. Det søkes om konkret beløp, vedlagt foreningens formål, dokumentert medlemsliste og budsjett for inneværende år. Regnskapet for foregående år forutsettes vedlagt. I kommunens årlige budsjett settes det av et konkret beløp til slikt tilskudd. Administrasjonen annonserer vedrørende tilskuddsordningen, med informasjon om kriterier og søknadsfrist. Det stilles følgende krav til hvilke lag/foreninger som kan søke: a. Lag/forening må ha et kulturelt eller sosialt formål som er åpent for allmennheten. Lag/foreninger hvor målgruppe er barn/unge skal prioriteres.

18 b. Lag/forening må ha lokal forankring i kommunen og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Bodø kommune til gode. c. Driftsstøtte kan gis med opp til kr ,- årlig. d. Administrativ behandling av søknadene gjøres i samarbeid mellom kulturkontoret og helseog sosialavdelingen. e. Tildeling etter utlyst frist skjer innen 1.6 hvert år, og administrativ tildeling rapporteres til formannskap og fagkomiteer som referatsak. f. Av årlig tilskuddsbeløp kan inntil 50% tildeles etter søknader pr 1.5. Det foreslås at av resterende beløp innenfor avsatte budsjettpost gis administrasjonen fullmakt til å bevilge inntil ,- til et enkelt arrangement. Søknader utover dette beløp skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling vedr finansiering. På den måten vil man kunne opprettholde fleksibilitet i forhold til løpende saksbehandling. Alle lag og foreninger skal opplyses om at klageadgang er formannskapet. Konklusjon og anbefaling Frie tilskuddsposter til sosiale formål og kulturaktivitet foreslås samlet med et beløp på 3,5 mill kr ihht budsjett Administrasjonen gis fullmakt til å behandle innkomne søknader etter de føringer som foreslås i denne sak. Tildelinger og avslag rapporteres til formannskapet som referatsaker, eller som politiske saker med administrativ innstilling dersom beløpet er over grensen på kr ,-. Formannskapet settes som klageutvalg i forbindelse med søknader/avslag mv. Lokalutvalg og eldreråd fratas muligheten for å tildele tilskudd. Formannskapet disposisjonskonto settes til ,- under forutsetning av at dette ikke benyttes som tilskuddsmidler til lag og foreninger. Ordfører foreslås å få til disposisjon et beløp på kr til samfunnskontakt, representasjon mv. Forslag til innstilling 1. Budsjettmidler på til sammen 3,5 mill kr (2009) inndras og samles i en felles tilskuddspost til sosiale formål og kulturaktivitet. 2. Lokalutvalg og eldreråd har ikke anledning til å innvilge tilskudd. 3. Årlig tilskuddsbeløp utlyses i presse, med søknadsfrist og kriterier for søknad og vurderinger som framkommer av denne sak. Administrasjonen gis fullmakt om å tildele inntil kr i drifts/arrangementtilskudd. Beløp utover dette skal godkjennes politisk. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide konkrete søknadsprosedyrer og elektronisk søknadsskjema. 5. Ordningen gjøres gjeldende fra Svein Blix rådmann Saksbehandlere: Tove Veiåker, Linda Storjord og Karin Bjune Sveen Karin Bjune Sveen økonomisjef

19 Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5234 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/116 Formannskapet Fastsettelse av grenser mellom elv og sjø, Futelva i Valosen og Lakselva i Misvær Sammendrag Bodø kommune har ansvaret etter lov og forskrifter for å definere klare grenser mellom sjø og ferskvann i lakseførende vassdrag. I to viktige vassdrag i Bodø kommune er det ikke trukket opp slik grense, Lakselvvassdraget i Misvær og Futelva/Valosen. Kommunen har hatt møtt de berørte parter og man er sammen kommet fram til fornuftige grenser. Saksopplysninger Det er avholdt møter med berørte parter vedrørende grensesetting mellom elv og sjø for Futelva og Lakselva og er ingen dissens vedrørende hvor grensen skal gå er kommet fram. Kommunen er delegert myndighet til å fastsette en slik grense, og grensen fastsettes i tråd med retningslinjer gitt i to brev fra Direktoratet for naturforvaltning den og Grensen fastsettes i henhold til Lov om laksfisk og innlandsfisk 31, d. Som det går fram av brevene fra direktoratet skal det brukes skjønn for å finne en fornuftig avgrensing på munningen. Foreslåtte punkter er valgt fordi de er enkle å merke. Som merking blir det satt opp skilt med henvisning til regelverk. Hensikten med en slik grensesetting er at det skal bli lettere å forvalte stammer av anadrom fisk. Videre skal avgrensningen mellom sjø og land sikre oversiktlige bruksforhold og gjøre det enklere å håndheve reglene om fiske. Avgjørelsene vil ikke ha betydning for vurdering av eiendomsgrenser mellom private rettighetshavere i henhold til vassdragsloven, men har kun betydning i forhold til offentligrettslige regler. Det betyr at regler for fiske i elva vil gjelde ned til grensen og at grunneiere, eller dem som forvalter grunneierretten, blant annet kan selge fiskekort for denne strekningen. Det betyr også at de som forvalter fiskeretten i elvene kan stenge for fiske til munningssonen dersom vannføringen i elvene er for liten eller at det av andre grunner ikke bør fiskes i elvene. Ut fra befaringer og kart er grense forslått for Futelva i Valosen, kartreferanse:

20 Fenes: x: , y: , Aasenfjæra: x: , y: Ut fra befaringer og kart er grense foreslått for Lakselva i Misvær, kartreferanse: Ungdomshuset: x: , y: , Coopbrygga: x: , y: Det er å merke seg at begge elvene meandrerer i deltaet og dermed forandrer løp fra år til år. Man har derfor funnet det hensiktsmessig å sette som strek mellom to naturlige punkt. Punktene på land merkes med bestemmelser og koordinater og for Lakselva sitt vedkommende blir det også satt opp merke på bøye i sjøen. Vurdering: Lakselva renner ut i et stort delta i sjøen. Deltaet er av sand og elveløpet forandres fra år til år. Ved lite vannstand blir fisken stående utenfor deltaet og vil være et lett bytte for fiskere i båt. Det er

21 derfor nødvendig å sette en grense som er slik at man kan sikre at tilstrekkelig med fisk kan gå opp i elva for å gyte. Futelva renner ut i Valosen og det er relativt lett å se hvor elva renner ut i sjøen. Grensen er foreslått satt slik at fisken har et tilstrekkelig vern ved liten vassføring i vassdraget. Konklusjon Grensen mellom Futelva og sjøen settes til koordinatene: Fenes x: , og y: , Aasenfjæra: x: , y: Grensen mellom Lakselva og sjøen settes til koordinatene: Ungdomshuset: x: , y: , Coopbrygga: x: , y: Forslag til vedtak Bodø formannskap bestemmer at grensene mellom sjø og elv fastsettes som linje mellom koordinater: For Futelva ved Valosen: Fenes: x: , y: , Aasenfjæra: x: , y: For Lakselva ved Misvær: Ungdomshuset: x: , y: , Coopbrygga: x: , y: Svein Blix Rådmann Saksbehandler: Jan Wasmuth Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen

22 Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5316 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/117 Formannskapet Nyholmen Skandse - jubileumsarrangement Saksopplysninger NYHOLMS SKANDSE vel verdt et 200-års jubileumsarrangement? Historikk: Under Englandskrigen var Norge/Danmark på fransk side og dermed i krig med England. Hundholmen var under denne perioden opplagsplass og transitthavn for kornforsyningene fra Nordvest-Russland og det er udiskutabelt at det var det russiske kornet som berget Nord-Norge fra hungersnød under den engelske blokaden. Nyholms Skandse ble reist under ledelse av ingeniørkaptein Friis i løpet av et halvt års tid i 1810 for å forsvare kornlagret mot engelske krigsskip som seilte langs kysten til og fra Nordkapp. Hundholmen var den eneste opplagsplassen i Nordland for dette kornet og forbindelsen med Russland over Kvitsjøen og Arkhangelsk var en vesentlig faktor i prosessen da Hundholmen senere ble til kjøpstaden Bodø. Skandsen kom aldri i kamp, men hadde sin avskrekkende virkning med en bestykning på 8 stk 8- punds og 4 stk 12-punds kanoner. Ved krigens slutt ble anlegget overlevert amtet i 1815 og endelig nedlagt i Kanonene ble deretter sendt tilbake til Trondhjem. Nyholms Skandse fremstår i dag som det eneste byggverket som er bevart fra byanleggets første år. Dette takket være den innsatsen som entusiastene i Nyholms Skandses Compagnie har nedlagt siden oppstarten av gjenreisingsarbeidet i 1994 et arbeid som ennå ikke er avsluttet! Skandsen gir et godt bilde av hvordan et kystfort fra Englandskrigen så ut. Den er samtidig et minnesmerke fra de begivenhetsrike åra , om nødsåra, om kornforsyningene fra Russland, og ikke minst over de nordlandske fiskerbønder som gjorde tjeneste i kystvernet under krigen. Det gamle kystfortet har nå fått en ny tilværelse som levende kulturminne, landemerke og populært samlingssted under arrangementer. Nyholmen med skandseanlegget og Fyrvesenets bygninger samt Kystverkets anlegg ble valgt til Bodø kommunes 1000-årssted og offisielt innviet 1. januar mai 2000 ble den gjenoppbygde Nyholms Skandse høytidelig overlevert Bodø kommune ved ordfører Odd-Tore Fygle. Arrangementet ble gjennomført i strålende vær og med stor

23 publikumsoppslutning. Bodø kommune kvitterte med å tildele Nyholms Skandses Compagnie Bodø bys kulturpris. Hel skandseanlegget med adkomstveier er nå gjenoppbygget; hovedskandsen med port gjennom østmuren, det forsenkede batteri med palisader og port, de fremskutte batterier mot vest, syd og mot nord, det tømrete krutthuset, og sist, men ikke minst, vaktstuen som også har fått et enkelt publikumstoalett. Saksgrunnlag: Neste år er det 10 år siden Nyholmen ble erklært som Bodø kommunes 1000-årssted. Samtidig er det første gang at Bodø kommune kan feire et 200-års jubileum, noe som kan være en fin oppkjøring til byens eget 200-års jubileum i En slik markering er det også naturlig at Bodø kommune som eier av anlegget rent formelt forestår, Sentralt i forslaget til markering av Nyholms Skandses 200-års jubileum vil aksen Norge Russland stå. Det var som tidligere nevnt kornforsyningene fra Arkhangelsk som i uårene under ette vil vi rette søkelyset på gjennom seminarer, utstillinger og diverse publikumsarrangement. I nær forståelse og i samarbeid med idsjelene i Nyholms Skandses Compagnie er det laget en skisse til denne markeringen som tenkes gjennomført i flere etapper med en hovedmarkering i helgen juni Lystleir for historiske militæravdelinger i Rensåsen - Markententeri samme sted - Pomorhandel/-marked markeres i byen - Historisk Pomorseminar før og nå i samarbeid med Høgskolen i Bodø - Konsert på Nyholms Skandse med Nord-Norsk Opera- og Symfoniorkester med bl.a fremføring av 1812-ouvertüren av P. I. Tchaikovskij - - Involvere skolene i det forberedende arbeidet - Våpen- og uniformsutstilling - edagen på høsten Aktuelle samarbeidspartnere: Det er i denne forbindelse tatt kontakt med bl.a - Utenriksdepartementet - Forsvaret (v/landsdelskommando Nord-Norge og Bodø Hovedflystasjon) - Forsvarsmuseet - Barentssekretariatet - Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag - Nordland fylkeskommune - Høgskolen i Bodø v/institutt for samfunnsfag - Nordområdesenteret for næringslivet - OK-avdelingen, Bodø kommune - Salten Museum - DA-midler Bodø Organisering av det videre arbeidet: Med ordførerens og rådmannens aksept har internasjonal koordinator Geir Mortensen jobbet frem dette grunnlaget som har fått positiv mottakelse hos de tidligere nevnte samarbeidspartnerne. Flere

24 av dem har stilt i utsikt pengemessig tilskudd mens andre har lovt å stille med varer/tjenester/arbeidsinnsats. Det videre arbeidet forslås fult opp på følgende måte: Det nedsettes en styringsgruppe bestående av: - Ordfører Odd-Tore Fygle, Bodø kommune, leder - Direktør Eirik Fiva, Landsdelsutvalget - Kontreadmiral Trond Grytting, FOH - Seniorrådgiver Tore Tanum, Utenriksdepartementet - Sekretariatsleder Rune Rafaelsen, Barentssekretariatet Det opprettes en prosjektgruppe bestående av: - Formann Kjell Pettersen, Nyholms Skandses Compagnie - Daglig leder Rolf Lennart Stensø, Bodø Sinfonietta/Kringkastingsorkesteret - Førsteamanuensis Bjørn Sagdahl, Høgskolen i Bodø - Kultursjef Arne Vinje, Bodø kommune - Oberstløytnant Bent Ove Jamtli, Bodø Hovedflystasjon Det nedsettes egne arbeidsgrupper for følgende delprosjekt (listen er ikke uttømmende): - Lystleir ansvar Nyholms Skandses Compagnie v/kommandant Ole-Henrik Iversen - Utstillinger ansvar Salten Museum v/direktør Harry Ellingsen - Tilrettelegging Nyholmen ansvar Bodø kommune v/ok-avdelingen/bodø Bydrift - Pomorseminar ansvar Høgskolen i Bodø/Nordområdesenteret - Opplegg for skolene ansvar Bodø kommune OK-avdelingen - Nyholmsspelet ansvar Nyholms Skandses Compagnie Prosjektledelse/sekretariat: Bodø kommune v/internasjonal koordinator Geir Mortensen Finansiering: Følgende budsjettforslag er basert på de tilbakemeldingene fra samarbeidspartnerne og legges til grunn i det videre arbeidet. Det tas forbeholød om at dette kan justeres etter hvert som konkrete søknader sendes og formelle tilsagn blir gitt. Utenriksdepartementet har på bakgrunn av det som foreløpigg er presentert, stilt i utsikt kr ,- til gjennomføringen i og med den norsk-russiske forankringen som denne jubileumsmarkeringen legger opp til. Ellers har Forsvaret også markert et positivt ønske om å bidra både med ressurser og arbeidskraft. Barentssekretariatet har sinalisert positivt på tiltaket særlig hvis dette også kan aktivisere barn/ungdom gjennom f.eks kulturutveksling (f.eks et russisk barnekors medvirkning i ouvertüren). Foreløpig budsjettforslag: Utgifter - Lystleir Kr Pomormarkering Kr

25 - Pomorseminar Kr NNO/Symfoniorkester Kr Gjesteartister Kr Utstillinger Kr Scene Nyholmen Kr Kr Annonsering Kr Lokalleie Kr Prosjektledelse Kr Ymse Kr = Sum Kr Inntekter: - Utenriksdepartementet Kr Forsvaret Kr Barentssekretariatet Kr Landsdelsutvalget Kr Nordland fylkeskommune Kr Bodø kommune Kr DA-midler(?) Kr Nyholms Skandse Kr Sponsorer Kr Billettinntekter Kr = Sum Kr Forslag til vedtak 1. Bodø formannskap stiller seg positiv til den foreløpige programskissen for markering av Nyholms Skandses 200-års jubileum i Den foreløpige budsjettrammen legges til grunn for det videre arbeidet. 3. Bodø formannskap forutsetter en tilbakemelding på de respektive samarbeidspartneres tilsagn om økonomisk medvirkning i løpet av høsten Svein Blix Rådmann Saksbehandler: Geir Mortensen Trykte vedlegg: - Notat Utrykte vedlegg: Ingen

26

27

28

29