EUROPAVEGEN /11. Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EUROPAVEGEN /11. Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid."

Transkript

1 EUROPAVEGEN /11 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Italiensk for nybegynnere /13 Utplassering reduserer frafall /20 Motivasjon og mestring /18 Utdanner europeiske borgere Årets vinner av Comenius-prisen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. /10

2 Internasjonal merverdi I 2010 fikk SIU utvidet ansvar til også å være et kompetanse- og servicesenter for grunnopplæring og skolemyndigheter. En egen håndbok i internasjonalisering er lansert og egne nettressurser kommer i løpet av våren Internasjonalisering kan utvilsomt gi tilgang til fantastiske læringsarenaer, men da må samarbeidet knyttes til læreplanene og skolens løpende arbeid. Håndboka, tenkt som en ABC til internasjonalt arbeid, gir mange tips i så måte. La meg hente ut en passasje fra håndboka som handler om søknadsskriving av mange sett på som vanskelig og tidkrevende. Unngå ordmagi: De beste søknadene er klare og konsise, og svarer presist på spørsmålene om hva som skal skje i løpet av prosjektet. Enkle og klare svar på spørsmålene hva, hvem, hvorfor, hvordan, med hvem og for hvem er et godt utgangspunkt for en prosjektskisse. Realistiske mål: Det er viktig å ha realistiske mål som er i samsvar med aktiviteter, budsjett, tidsskjema, resultat og kvalitetsprinsipper. Måten prosjektets mål, tidsanslag og kostnader er registrert i søknaden, er sentrale for vurderingen av prosjektet. Europavegen formidler norske erfaringer fra europeisk samarbeid innenfor utdanning og opplæring. Målet er å spre informasjon om pågående eller g jennomførte prosjekter, som andre kan lære og g jerne la seg inspirere av. EUs utdanningsprogram for livslang læring (LLP) tilbyr rike muligheter for internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling. Programmet omfatter hele utdanningsløpet fra barnehage, via grunn- og videregående opplæring til høyere utdanning og voksnes læring. I tillegg finnes et eget program for ikke-formell læring, Aktiv ungdom. Innhold 10/ 18/ Relevant for skolen: Vis at prosjektet er forankret i skolens arbeidsplan og ikke «påklistret». Prosjektet kan noen ganger også knyttes til aktiviteter i nærmiljøet, regionale utviklingsstrategier, eller nasjonale utdanningspolitiske prioriteringer. Europavegen utgis av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), norsk nasjonalkontor for LLP. Europavegen representerer ikke nødvendigvis SIUs offisielle syn. Magasinet utgis årlig og distribueres gratis. 04/ Internasjonalisering = relevans og kvalitet Styringsprinsipp: kvalitet og læring. Det må være en grunn til at skolen har bestemt seg for å delta i et internasjonalt prosjekt. Man har en forventning om å bli bedre i noe. Beskriv merverdien det internasjonale samarbeidet vil ha. Søknaden er senere et styringsverktøy for prosjektet: En god søknad g jenspeiler god planlegging, og da er alt mye enklere siden. Søknaden består av konkrete komponenter: mål delmål aktiviteter tidsskjema resultater. Husk å argumentere for hvorfor nettopp dette prosjektet bør få støtte. De nordiske og europeiske programmene er det fremste verktøyet for å internasjonalisere norsk utdanning. I Europavegen presenterer vi ferske erfaringer med flere slike ordninger, med vekt på Comenius og Leonardo da Vinci. Vi presenterer også erfaringer fra Nordplus og EUs ungdomsprogram, Aktiv Ungdom. Vi håper at magasinet vil gi økt kunnskap og inspirasjon slik at enda flere engasjerer seg i internasjonale prosjekter og slik bidrar til å bringe norsk skole framover. UTGITT AV/ Senter for inter nasjonalisering av høgre utdanning (SIU) i januar ANSVARLIG REDAKTØR/ Informasjonsleder Else Kathrine Nesmoen REDAKTØR/ Runo Isaksen REDAKSJON/ Ieva Serapinaite, Nina Corrine Handing, Tordis Marie Espeland og Runo Isaksen UTFORMING OG PRODUKSJON/ Konvoi TRYKK/ Molvik OPPLAG/ ISSN/ / 08/ I 2010 fikk SIU utvidet ansvar til også å være et kompetanse- og servicesenter for grunnopplæring og skolemyndigheter. Korleis komme i gang? Tips og søknadsfrister. Comenius /8-17/ Til Tyskland for å finne seg partner Norsk lærer skriver om sine erfaringer fra kontaktseminar i Tyskland. RUNO ISAKSEN REDAKTØR

3 20/ 27/ 31/ 10/ Utdanner europeiske borgere 12/ 14/ 15/ 16/ 17/ Italiensk for nybegynnere Norske elever på tre måneders elevutveksling til Italia. Språkleg eventyrreise Jobbskygging i Slovakia Samarbeid gjennom eld og vatn Overordnet skoleutvikling 18/ 20/ 22/ 24/ Det store frafallet Frafallet i norsk videregående opplæring ligger stabilt rundt 30 prosent. Hvor er de gode tiltakene? Leonardo da Vinci /20-27/ Utplassering reduserer frafall Utplassering blir en gulrot, noe som virker motiverende og skjerpende og som hindrer frafall. Varm gresk velkomst Tenker økologisk 26/ 28/ 29/ 30/ 32/ Grenseløs suksess Økt toleranse for utenlandske arbeidere Utfordring: Informasjonskompetanse Motarbeider frafall med Nordplus Nordplus-samarbeid om å gi elever i risikosonen gode mestringsopplevelser. Tanker rundt et studiebesøk Lærer Knut Forberg deltok på studiebesøk på Kypros. Han lyttet og lærte. 34/ 35/ Aktiv ungdom /34-35/ Ungdomsinitiativ for TV-produksjon Elever laget kurs i TVproduksjon for utviklinshemmede. Lyst til å bli volontør? EUROPAVEGEN/ 3

4 Internasjonalisering = relevans og kvalitet I 2010 fikk SIU utvidet ansvar til også å være et kompetanse- og servicesenter for skolen og skoleeiere. Vi har invitert tre skolepolitiske aktører til å reflektere over sektorens informasjonsbehov og SIUs utvidede rolle. TEKST og foto/ RUNO ISAKSEN Internasjonale prosjekter må tjene til å øke læringsutbyttet i skolen eller barnehagen, mener Anne Kari Thorsrud, utviklingssjef i Ringsaker kommune. Thorsrud sitter i referansegruppen for SIU-prosjektet «Internasjonalisering i skole og opplæring». I Ringsaker bruker vi europeiske partnere for å utvikle vårt eget skolesystem. Nettopp dette poenget bør nå komme tydelig fram også i SIUs informasjonsarbeid. Det internasjonale må ikke reduseres til stunt utført av ildsjeler, men må passes nøye inn i egen satsing og settes inn i en tydelig opplærings sammenheng. Ønsket merverdi Poenget er at internasjonalt arbeid skal gi til leggs gevinst til et reelt arbeid som man like vel ville g jort. Spørsmålet er: Hvordan jobbe systematisk med internasjonalisering slik at det gir en ønsket merverdi til emner man likevel jobber med? Jeg tror nok at SIUs nye håndbok svarer på denne utfordringen. I sitt arbeid bør SIU bestrebe seg på å vise «best practise», de gode prosjektene som allerede er g jennomført og som andre kan lære av, mener Thorsrud. Skoler og skoleeiere trenger også informasjon om hvorfor man bør drive med internasjonalisering som sådan. EUs program for livslang læring (LLP) utg jør hovedtyngden av SIUs programporte følje rettet mot utdanningssystemet. EUs agenda er viktig å framheve, mener Thorsrud. Hva har EU på agendaen nå? Hva er satsings områder? Det er viktig at vi her i Norge lærer oss å se mulighetene til å være med i et europeisk utviklingsarbeid, ikke bare fokusere på tilgang på eksterne midler. ABC til internasjonalisering På nyåret lanserer SIU egne nettressurser for internasjonalisering i skolen, med tips, fakta og oversikt over hvilke muligheter skolene har. TEKST/ INGEBJØRG BIRKELAND OG HANNE RIESE, SIU Det er ingen tvil om at skolene g jennom internasjonalt samarbeid kan få tilgang til fantastisk gode og inspirerende læringsarenaer. Forutsetningen er at samarbeidet knyttes til læreplanene og til skolens løpende arbeid. På SIU har vi nå laget en håndbok for skolen. Håndboka er tenkt som en ABC til internasjonalt samarbeid, som er SIUs spesial område. I tillegg har vi g jort en status undersøkelse som er samlet i rapporten «Internasjonalisering i skolesektoren». Videre utvikler vi egne ressurser for internasjonalisering i skolesektoren på SIUs nettsted: Nettsidene skal være klare på nyåret Det handler om kompetansebygging fra skolenes ståsted. SIU vil g jennom håndbok 4 /EUROPAVEGEN

5 '' Det er helt nødvendig å kjenne til europeiske og internasjonale trender. Samler til samarbeid Utdanningsforbundets Marianne Løkholm Lewin sitter også i referansegruppen til SIUs «skoleprosjekt». Hun er dessuten leder i Comenius-utvalget. Hun understreker at SIUs oppgave er sammensatt. Å fremme internasjonalisering i utdanningen må foregå på mange vis og rette seg mot mange målgrupper. SIU kan bidra med det jeg opplever at dere er gode på: Samle interessenter og aktører til konstruktivt samarbeid g jennom utvalg, til møter og konferanser, sier Løkholm Lewin og poengterer at SIU har ansvar for hele opplæringsløpet, det betyr barnehager, grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning. SIU har mange parter på alle forvaltnings nivåene å samarbeide med for å kunne realisere mandatet, noe som er en krevende opp gave. Noe av det viktigste SIU kan g jøre er å bygge nettverk for å sikre at alle målgrupper er inkludert og at informasjon og erfarings deling blir relevant. SIU kan med fordel videreutvikle kontakten med skoleeiere. Skal internasjonalisering være en integrert del av læringsarbeidet i skoler og barnehager, må arbeidet være forankret i strategiplaner og prioriteringer. Må spre kunnskap Videre kan SIU spre kunnskap om hvorfor inter nasjonalisering er viktig, hvordan det kan jobbes i barnehager og skoler og ikke minst om alle mulighetene som finnes i de forskjellige programmene, utdyper Løkholm Lewin. Hun vektlegger særlig viktigheten av at SIU sprer erfaringer fra konkrete prosjekter og fra forskningsprosjekter med et internasjonalt perspektiv. Dette kan gi oss verdifulle innspill til nasjonal utdanningspolitikk. Et godt eksempel er forskningsleder i NIFU STEP, Eifred Markussen, som i høst ble intervjuet i SIU-magasinet Itinera. Han holdt også foredrag om frafall i videre gående opplæring i et internasjonalt perspektiv under SIU-konferansen om frafall. Løkholm Lewin framhever at EUs program for livs lang læring (LLP) er et viktig virkemiddel for å fremme internasjonalisering. Det er helt nødvendig å kjenne til europeiske og internasjonale trender, for de setter dype spor i nasjonal utdanningspolitikk. OECD og EU påvirker utdanningsområdet sterkt. Gjennom målsettingene om å bygge en euro peisk region med åpne grenser, kommer behovet for anerkjennelse av kvalifikasjoner på tvers av land. Internasjonale undersøkelser som PISA setter dagsorden i nasjonal utdanningspolitikk og i media, minner hun om. ANSVAR/ EUs program for livslang læring (LLP) er viktig for Utdanningsforbundet fordi programmene kan nå alle våre målgrupper. Vi har medlemmer som jobber i barnehager, grunnopplæringen, i høyere utdanning, i kommuner, fylkeskommuner og støttesystemene, sier Marianne Løkholm Lewin. (Foto/ Eli Kristine Korsmo, Utdanningsforbundet) og nett sider tilby ressurser som skolene kan bruke til sin kompetansebygging i internasjonalt sam arbeid. Håndboka skal gi en oversikt over hva vi mener med internasjonalisering og inter nasjonalt samarbeid i grunnopplæringa, hvilke former det kan ta, hvordan man kommer i gang og får prosjekter til å fungere. Nettsidene skal presentere gode eksempler og være en portal til mer informasjon omkring enkelte tiltak, sentrale aktører og relevant bakgrunnsinformasjon. Behovet for forankring av internasjonalt arbeid i skolen og skolens hverdag står sentralt. Rapporten «Internasjonalisering i skolesektoren» gir et overblikk over internasjonalisering i norsk skole. Rapporten er basert på skoleeieres utsagn og strategier, og på fylkesvis oversikt over deltakelse i SIUs programmer. Fylkeskommunene, som eiere av videregående skoler, er absolutt på vei. De fleste fylkeskommunene har både planer og strukturer for internasjonali sering, det har også enkelte kommuner. SIU ser det som en utfordring å bidra til å videreutvikle og styrke det gode grunnlaget som allerede finnes. Gode nasjonale og lokale nettverk synes å være avg jørende, og intensjonen i SIUs videre satsing er å bidra til å skape nettopp dette. Ingebjørg Birkeland er prosjektleder ved SIU. Hanne Riese er seniorrådgiver ved SIU. EUROPAVEGEN/ 5

6 Utdanningsforbundet jobber med internasjonalt perspektiv g jennom mange kanaler, deriblant Education International, den internasjonale lærerorganisasjonen. Forbundet samarbeider også med nasjonale myndigheter opp mot UNSCO, EU og OECD. I dagens barnehage og skole skal flere tradi sjoner, religioner, språk og kulturelle ut trykk leve side om side. Utviklingen øker for ventninger til utdanningssystemet og setter krav til at vi skal bidra til å bygge ned konflikt linjer, skape demokratiforståelse, for ståelse for enkeltindividers historie og felles skapets interesser og grobunn for et fler kulturelt samfunn. Større engasjement Erik Sandvik er seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet. Han viser til at SIU er den største norske operatøren av internasjonale programmer for skolen. Stortingsmeldinga om internasjonalisering har som utgangspunkt at internasjonalisering berører alle sider ved ut dannings- og opp læringstilbudene. Mer kon kret betyr det at Kunnskapsdeparte mentet ser at den internasjonale dimensjonen bør innarbeides på en bedre måte i det lokale arbeidet med å realisere kompetansemålene i lære planen. Eksisterende mobilitetsordning er og prosjekter bør utnyttes bedre. Hvordan kan SIU utfylle sin rolle som kompetanse- og servicesenter for skolen, mer konkret? Forventningen er selvsagt at SIU i samarbeid med andre aktører skal jobbe med de styringsverktøyene som skoleeierne kan benytte seg av, og arbeide for større engasjement når det g jelder internasjonalt samarbeid. Helhetlig tenkning, relevans og kvalitet er sentrale begrep. SIU forventes å være et ressurs- og kompetansekontor for hvordan den helhetlige internasjonaliseringsdimensjonen kan g jennomsyre det daglige arbeidet med fagene i skolen. Det g jelder at alle lærere må vite om hvilken rolle SIU har fått og skal ha fremover, og det g jelder å skape en forståelse for at internasjonalisering har med relevans og økt kvalitet å g jøre, sier Erik Sandvik. Korleis komma i gang? Ønskjer du å samarbeida med skular eller barnehagar i Europa, men lurer på korleis du skal få kontakt med desse? Kontaktseminar: Då bør du overveie å dra på kontaktseminar, som er ein enkel måte å komma i kontakt med andre som også vil starta opp nye prosjekt. Kontaktseminara fungerer som ein møteplass for tilsette i skule og barnehage som ønskjer å delta i europeiske samarbeidsprosjekt. Årleg vert det arrangert ei rekkje kontaktseminar i Europa. Ofte tek kontaktseminaret utgangspunkt i eit fagområde som til dømes språk eller naturvitskap, noko som g jer det lettare å finna likesinna å planlegga prosjekt saman med. Reise og opphald for ein deltakar per skule/barnehage vert dekka av SIU. Forberedande besøk: Dersom ein allereie har kontakt med aktuelle samarbeidspartnarar, kan ein søka om støtte til eit forberedande besøk. Målet med eit slikt besøk er å utforma ein søknad om støtte til partnarskap. Besøket kan vara i opptil fem arbeidsdagar. Partnarsøk: Det finst ulike partnarsøkdatabaser som kan nyttast for å skaffa seg internasjonale kontaktar. Her kan skular og barnehagar legga inn sin eigen profil, i tillegg til å søka etter samarbeidspartnarar frå Europa. Meir informasjon om kontaktseminar, forberedande besøk og partnarsøk: Hvordan skrive en god søknad? Mange ser på søknadsskrivingen som van ske lig og tidkrevende. Man vet g jerne ikke hva som kreves, og alt føles dermed usikkert. Men søknadsskriving er slett ikke er så vanskelig. Se side 2 for fem konkrete tips. Se «Håndbok i internasjonalt samarbeid for skole og opplæring» (SIU, 2010) for mer utfyllende informasjon. Du finner håndboka på: Søknadsfrister 2011 SYSTEMATISK/ Kompetansemålene i læreplanene må tjene som utgangspunkt for all internasjonal satsing. Den enkelte interessent bør spørre seg selv spørs mål som: «Hva skal elevene lære i naturfag i løpet av de neste tre årene? Og: Kan jeg få økt kunnskap gjennom internasjonalt samarbeid?» Det sier Anne Kari Thorsrud. Det er ulike søknadsfrister for de ulike ordningene innenfor EUs program for livslang læring (LLP). Årets aller første søknadsfrist g jelder etterutdanningskurs innenfor Comenius og Grundtvig, med frist 14. januar. (Akkurat denne ordningen har tre søknadsfrister: 14. januar, 29. april og 16. september.) Comenius lærerassistent har søknadsfrist 31. januar. De fleste andre tiltakene har søknadsfrist i februar deriblant Leonardo da Vinci mobilitet, partnerskap og videreutvikling, samt Comenius partnerskap. Noen få ordninger har søknadsfrist i mars. For fullstendig oversikt over søknadsfristene: 6 /EUROPAVEGEN

7 PRIS/ Det flerspråklige bibliotek, ved Runar Skrøvset og Maria del Rocio Perez, mottok Den europeiske språkprisen (Foto/ Kari Risnes, SIU) Lærer på etter utdanning Jobber du i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller innen lærerutdanning? Comenius etterutdanning gir deg muligheten til å delta på kurs, konferanser og hospiteringsopphold i Europa. Ved å møte kollegaer fra forskjellige kulturer får du bedre kjennskap til utdanningssystemene ellers i Europa. I tillegg får du et flernasjonalt, faglig nettverk. Målet er å bidra til høyere kvalitet innen utdanning og opplæring. Det gis støtte til reiseutgifter, kurs avgift og oppholdsutgifter etter faste satser. I 2011 er det tre søknadsfrister: 14/1, 29/4, 16/9. For mer info: Tormod Fredlund, lærer ved Åretta ungdomsskole i Lillehammer, del tok på et kurs på Malta i september Hva var hovedmotivasjonen din for å delta? Gjennom språkprosjekt hadde jeg opplevd vansker med kommunikasjon mellom vår skole og samarbeidsskolen. Forsøk på å utnytte vår plattform, It s Learning, viste seg uegnet. Bruk av e-post er ikke nok. Ville lære mer om bruk av andre (sosiale) medier for kommunikasjon, og om hvordan en kunne bruke ulike dataprogrammer i denne sammenheng. 2. Hva var hovedutbyttet av etterutdanningen? Vi fikk en innføring i ulike dataprogrammer til bruk i undervisningen, og fikk prøve ulike måter å kommunisere på. 3. Mest positive overraskelse, alt i alt? At det fantes så mange nyttige gratisprogrammer for bruk i skolen. At det var så lett å kommunisere med lærere fra 14 ulike europeiske land. 4. Mest negative opplevelse, alt i alt? Ingen negative opplevelser. At nettet sviktet i perioder et par av dagene, er vel noe alle opplever fra egen praksis. Språkpris til Det flerspråklige bibliotek Gjennom lærerassistent-ordningen kan studenter, nyutdannede lærere og førskolelærere søke stipend for å delta i opplæringen i en barnehage eller en skole i Europa i inntil ett skoleår. Som lærerassistent får du muligheten til å bli kjent med lærere og elever i et annet land. Du får oppleve deres språk, kultur og utdanningssystem. I tillegg får du prøve ut og sammenligne ulike pedagogiske metoder. Dette gir deg en verdifull praksis som lærer. Alle studenter som har g jennomført minst to års studier ved høgskole eller universitet og som planlegger å bli lærer, kan delta. Det er en stor ære å motta Den europeiske språkprisen på vegne av staben i Det flerspråklige bibliotek. Vi har i mange år arbeidet for å beholde det store mangfoldet av språk i Norge, sa avdelingsleder Nyutdannede lærere og andre med tilvarende kompetanse, som ennå ikke har vært i fast arbeid som lærer, kan også delta. Stipendet varierer fra 600 til euro i måneden, avhengig av hvilket land du reiser til. I tillegg får du støtte til reise og forsikring. Du får også støtte til språkkurs og pedagogiske forberedelser. For mer info: Maria del Rocio Perez da hun fikk overrakt Den europeiske språkprisen Biblioteket fikk prisen for prosjektet «Mitt språk ditt språk». Fra jurybegrunnelsen heter det blant annet: «God kjennskap til eget og andres språk gir bedre muligheter til å orientere seg og delta positivt i samfunnet. Dette ligger som en erkjennelse bak prosjektet, hvor bibliotekets ansatte går nye veier for å ta vare på og foredle det språklige mangfoldet i Norge.» Den europeiske språkprisen European Language Label ble lansert av Europakommisjonen i 1998 for å utvikle og høyne nivået på undervisningen i fremmedspråk, regionale språk og minoritetsspråk. 31 europeiske land hadde nasjonal pristildeling i I Norge er SIU i samarbeid med Fremmedspråksenteret ansvarlige for tildelingen av prisen. Comenius lærerassistent Vil du bli fransk lærar? Drømmer du om å bli fransklærer? Ett år i Caen i Frankrike kan gi deg undervisningskompetanse i fransk. Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen tilbyr årskurs i fransk for lærere, lærerstudenter og andre studenter som ønsker fransk i sin fagkrets. Studiet gir 60 studiepoeng. Alt som kreves er reiselyst og ønske om å bo ett år i Frankrike. I tillegg trenger du noe franskkunnskaper (Nivå 1, C-språk eller tilsvarende). Du må også ha bestått norsk videregående utdanning eller ha generell studiekompetanse. Mer informasjon: EUROPAVEGEN/ 7

8 Ingeborg Berg er lærer ved Grong videregående skole. I oktober 2010 dro hun, som eneste nordmann, på et Comenius kontaktseminar i Herrsching, Tyskland. Dette er hennes reisebrev. Til Tyskland for å finne seg partner Comenius Europeisk samarbeid i skole og barnehage Comenius er EUs program for sam arbeid innenfor grunn- og videregående opplæring på tvers av landegrenser. Gjennom en rekke tiltak gis det økonomisk støtte til samarbeid i Europa, både til enkeltpersoner og institusjoner. Støtteordningene: Partnerskap Comenius Regio Elevutveksling Etterutdanning Lærerassistent Vertsskole for lærerassistent Kontaktseminar Forberedende besøk Sentraliserte tiltak Realfagslæreren vår syntes ikke at han var riktig stø nok i engelsk til å dra selv, så etter møter med ham og ledelsen ved skolen ble jeg, som engelsklærer, sendt for å finne et Comenius-prosjekt. Reisebrev Tekst og foto/ INGEBORG BERG Kontaktseminaret er rettet inn mot MINT (Mathematics, Informatics, Natural Sciences, Technics), og vi hadde på forhånd avtalt på Grong vgs at prosjektet vårt skulle være om noe innenfor naturfaget. Vi hadde også bestemt oss for å satse på et bilateralt prosjekt, hvor kun to forskjellige skoler er involvert. Vi avsluttet et bilateralt prosjekt i juni og var kjempefornøyde med utbyttet elevene hadde. Vi ønsker at elevene våre skal få reise, og et bilateralt prosjekt gir økonomisk støtte til minst 25 reiser. Vi hadde også g jennomgått fagplanene for flere fag for å finne læreplanmål som kan dekkes opp av et slikt bilateralt prosjekt. Konklusjonen var at bærekraftig utvikling, energi for framtida og biologisk mangfold er interessante fagområder. Med de instruksjonene i sekken satte jeg nesen sørover mot Bayern. '' Intense møter På forhånd hadde jeg fått gode instruksjoner på e-post om hvordan jeg skulle finne veien fra flyplassen til Herrsching. Jeg er eneste nordmann blant 49 deltakere fra 17 land, og på togstasjonen møtte jeg mine første internasjonale kolleger. Hele seminaret foregår på «Haus der Bayerischen Ladwirtschaft» og etter registrering og innsjekking er det bare å sette i gang. Seminar varer bare i tre dager, så det er intenst og litt hektisk. Vi er alle blitt bedt om å ta med spesiell mat fra området vårt, og vi setter alt utover et bord så alle kan forsyne seg. Jeg har med norsk sjokolade og akevitt. I biblioteket er det også satt opp oppslagstavler der vi henger opp plakater, bilder og informasjon om skolen vår og hvilke prosjekt vi er ute etter. På et seminar som dette blir Europa med ett veldig lite. På biblioteket blir jeg møtt av en smilende belgier som lurer på om jeg er fra Norge. Han heter Kurt og er over g jennomsnittet interessert i Norge. Først tror jeg han driver g jøn med meg, men det viser seg at han holder på å lære seg norsk og har vært i Norge ti ganger det siste året. Han kan alt om norsk historie og kjenner Oslo mye bedre enn jeg g jør. Han har på forhånd til og med oversatt informasjonen om skolen sin fra nederlandsk til norsk for meg. På et seminar som dette blir Europa med ett veldig lite. Speed dating På kvelden er det «European Market Place» med middag og smak av hverandres medbrakte varer. Jeg er ikke den eneste som har med godt drikke, så utover kvelden blir stemningen veldig lett. Jeg har et bilde av hvem det kan være aktuelt å samarbeide med. Jeg har to favoritter. Den ene er norgesvennen Kurt fra Belgia. Den andre er Ronan fra Cork i Irland. De aller fleste andre jeg snakker med er ute etter et multilateralt prosjekt, som involverer tre eller flere land og foregår mer på lærernivå. Disse innledende rundene er litt som speed dating. Man kommer i snakk og oppklarer det meste på to spørsmål: 1. Hvor gamle er elevene dine? 2. Er du ute etter et bilateralt prosjekt? Hvis det er match på begge, blir man stående og prate en stund; hvis ikke, er samtalen fort over. Tiden er viktig her. På første seminardag har vi foredrag om søknadsprosessen og presentasjon av et vellykket multilateralt prosjekt, og alle seminardeltakerne går fram og presenterer skolen sin og ærendet sitt. Nå oppdager jeg også et par andre som kan være aktuelle. Så er det alvor og partnerfinningen starter. Gamle venner Det viser seg at de fleste går for multilaterale prosjekt, så da går jeg for norgesvennen Kurt fra flamsk Belgia. Vi begynner å diskutere hvilke prosjekt vi hadde sett for oss før vi kom, og vi er overraskende enige. I og med at han har så mye kunnskap om Norge allerede, ser han fort hva han ønsker at hans elever skal kunne lære av oss. Skolen hans er også i et jordbruksområde, klassene er omtrent like 8 /EUROPAVEGEN

9 SIGHTSEEING/ I München på sightseeing. Det hele avsluttes med en bedre middag i Rathauskeller Restaurant i hjertet av byen. (Foto/ istockphoto) av prosjektets mål. Vi oppdager at den flamske dialekten har ord og uttrykk som er svært like de norske, og vi vil bruke dette i sammenheng med historie for å finne ut hvordan og hvorfor disse to språkene er blitt så like. Når vi har brukt de timene som var til rådighet, må alle gruppene fram og presentere prosjektideene sine. Det er interessant å se hvor forskjellig de ulike gruppene tenker og hvor kreative enkelte er. Deltakernes kunnskaper i engelsk varierer veldig, men man trenger slett ikke å snakke engelsk som en innfødt for å takle et slikt seminar. Snart bærer det med buss inn til München på sightseeing. Det hele avsluttes med en bedre middag i Rathauskeller Restaurant i hjertet av byen. Det er mye humor blant deltakerne, og man blir klar over at slik de oppfatter deg, er den måten de oppfatter landet ditt. Man blir ambassadør på en måte, på både godt og vondt. Kvelden avsluttes i baren på hotellet, og de som drar tidligst dagen etter, tar farvel. Vi tar farvel med nye venner og drar hvert til vårt, og vi vil leve i spenning til søknadene er behandlet. Kanskje drar det en klasse fra Grong til flamsk Belgia neste år. Fakta/ Comenius kontaktseminar Hvert år blir det arrangert mange kontaktseminarer rundt om i Europa. Hensikten er å finne europeiske samarbeidspartnere. Kontaktseminarene omhandler ulike tema for ulike typer institusjoner og varer som regel i tre-fire dager. store som våre, elevene har samme alder, og de samme fagene kan dekkes i begge land. Et prosjekt begynner å ta form. Mens vi jobber i grupper går ansatte fra det tyske nasjonalkontoret rundt og hjelper oss, og vi får gode tips av de hyggelige damene ved IBS. På kvelden kjører vi til Kaltenberg slott og får omvisning på et lokalt bryggeri og middag på slottet. Det er en veldig hyggelig kveld, og det snakkes politikk, religion, skole og kultur. Det føles som å være sammen med gamle venner. Tilbake på hotellet stikker en del i baren for å fortsette kvelden der, mens andre går til sengs. Siste arbeidsdag på prosjektet: Rett etter frokost får vi en presentasjon av søknadsskjemaet, samt gode tips om hva som gir mange poeng ved vurdering. Siden både jeg og Kurt er språklærere, kan vi ikke detaljstyre hva faglærerne i realfagene skal legge i prosjektet, men med utgangspunkt i læreplanene velger vi fire områder som kan studeres. Blir ambassadør I Norge kan vi bidra med småskala vannkraftverk og i Belgia har de en stor offshore vindmøllepark. I tillegg tenker vi biologisk mangfold og velger da det spesielle med Namdalen: Problemet med at rømt oppdrettslaks gyter med laksen i elvene og dermed endrer laksens DNA. I Belgia har de problemer med at bestanden av bier blir mindre og påvirker pollinering. Arbeidstittelen blir: «Wind, water and fauna for the Future» (WWFfuture). I løpet av første arbeidsøkt har vi et rammeverk for innholdet i søknaden. Det som g jør et bilateralt prosjekt spesielt, er at språk og kultur må være en viktig del FRAMTID/ Ingeborg Berg med norgesvennen Kurt fra flamsk Belgia. «Wind, water and fauna for the Future» (WWFfuture) er arbeidstittelen på prosjektet som de to kommer til å søke om Comenius-midler til. (Foto/ Privat) EUROPAVEGEN/ 9

10 Utdanner europeiske borgere Askim videregående skole er årets vinner av Comenius-prisen. Skolen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. Bare i år har 70 av skolens elever vært på utveksling i utlandet. Fakta/ Comenius-prisen Comenius-prisen er stiftet for å fremheve gode resultater i europeisk skole- eller barnehagesamarbeid. Prisen er også ment som en belønning for en skole eller en barnehage som har engasjert seg i internasjonalt prosjektsamarbeid. Prisen ble første gang delt ut i 2005 i forbindelse med at Comenius-programmet var 10 år. ELOS er et nettverk av skoler i Europa som satser på europeisk skolesamarbeid. ELOS begynte etter et nederlandsk initiativ og det å være ELOS-skole er et kvalitetstegn i Nederland. I dag er det ELOS skoler i 13 europeiske land. I Norge er det tolv ELOS-skoler, og Askim vgs er norsk koordinator. KOORDINATOR/ Assisterende rektor Trond Vågmo er koordinator for ELOS i Norge. TEKST/ SISSEL FANTOFT FOTO/ EIVOR ERIKSEN Det internasjonale arbeidet ved Askim videregående skole begynte allerede på 1980-tallet, med utveksling med en skole nær Kiel i Tyskland. Fra 1989 til 2005 hadde vi u-landskunnskap som et eget valgfag, og da reiste hvert år fem elever og to lærere til Kenya, Uganda eller Tanzania, og så kom det elever derfra hit. Det var et samarbeid med NORAD og ganske dyrt, forteller assisterende rektor Trond Vågmo. I tillegg har skolen i mange år arrangert studieturer til England. Siden 1996 har skolen deltatt i Comenius-programmet. Internasjonale klasser Målsetningen med Comeniusprogrammet er å prøve å utdanne europeiske borgere, og vi har i mange år hatt et samarbeid med en skole i Nederland. I 2004 var jeg der på en konferanse, og ble anbefalt som norsk nasjonal koordinator for ELOS, forteller Vågmo. Nederland hadde i 2004 presidentskapet i EU og ønsket å starte et prosjekt med skoler som arbeidet internasjonalt og vektla det europeiske. Ti land ble med i det videre arbeidet, og søknad ble sendt om å få midler til prosjektet som et Comenius nettverk. I dag fins det 300 ELOS-skoler i 13 land. I Norge fins det tolv ELOS-skoler. Vi oppretter internasjonale klasser hvert år, vi sender brev til elevene på ungdomsskolen og finner ut hvor mange som er interessert. I år har vi 56 elever i internasjonale klasser, forteller Trond Vågmo. Elevene som skal på utveksling må også være villige til å ha en utenlandsk elev boende hos seg i ei uke. Comenius-prisen Alle elevene som skal på ut veksling har hvert år et prosjekt med et felles tema, slik at alle leser de samme diktene og novellene, og har workshops rundt temaet. Dermed har ungdommer fra hele Europa et felles grunnlag når de møtes i hverandres land. ELOS gir oss et veldig godt nettverk og er veldig moro å holde på med. Hadde det ikke vært for dette arbeidet, hadde nok jeg gått av med AFP allerede, sier Trond Vågmo. Askim vgs er tildelt årets Comenius-pris for godt Comenius-arbeid og for måten de har iverksatt ELOS-nettverket i Norge på. Prisen består av et diplom og kroner, og deles ut av SIU. Veldig hyggelig og oppmuntrende, sier Vågmo. Også elevene som har vært på utveksling har hatt positive erfaringer. I år har skolen hatt elever på opphold i blant annet Italia, Nederland, Tyrkia og Spania. Det var fint. Jeg kom til en familie som var gode til å snakke engelsk, så det var lett å prate med dem. Vi hadde også brukt lang tid på å forberede oss før vi dro, forteller Malin Zieba (17), som var i Steenwijk i Nederland. Tyrkerne var ikke så flinke i engelsk, men gode i kroppsspråk, forteller Torkel Skjolden (17) som var i Istanbul. Italienerne spiste middag klokka ni om kvelden og ikke noe '' frokost. De levde veldig usunt og spiste mye godteri, sier Kübra Gündogar (17), som var i Padova i Italia. Holder kontakten I februar kom de utenlandske elevene til Askim, og bodde en uke hjemme hos den norske eleven som senere besøkte dem. Det er fint med et felles skap og å ha noe å jobbe frem mot. Vi hadde laget en stor presentasjon om norsk kultur, og hadde blant annet en skidag. Ikke alle syntes det var like gøy, men å grille pølser etterpå var en suksess. Nederlenderne hadde til og med med seg surkål, sier Christoffer Lysenstøen (17). Og så besøkte vi et kraftverk og var i Oslo på Nobels Fredssenter, legger Kübra til. Elevene er enige om at de har lært mye g jennom Comenius-samarbeidet. Vi blir bedre i engelsk og til å snakke åpent foran forsamlinger. Mange var sjenerte for det i starten, sier Christoffer. Å bo hjemme hos en familie gir et helt annet inntrykk av landet enn for eksempel å reise dit på en charterferie, sier Frida Marie Hauer (17), som var i Padova i Italia. Flere av elevene har holdt kon- 10 /EUROPAVEGEN

11 takten med sine utvekslingsvenner på e-post og Facebook i ettertid. Faglig input Ti av lærerne er i år knyttet til de internasjonale klassene, og har vært med på utvekslingen. Jeg har vært med siden starten, og det har vært veldig spennende og morsomt, sier Anne-Torill Huseby. Det er fint med et fellesskap og å ha noe å jobbe frem mot. Som engelsklærer opplever jeg dette som ideelt, våre elever er gode i engelsk i forhold til mange av de andre og det gir dem selvtillit. Og jeg får et veldig godt forhold til de elevene jeg reiser ut med, sier Huseby, som har vært mest i Italia. Det er veldig hyggelig å reise med elevene, og det har vært få negative episoder. I fjor ble vi sittende i fire timer på en flyplass, og folk stoppet opp da ti norske elever plutselig begynte å danse linedance i avgangshallen, forteller Rolf Gulla, som var i Nederland. Og så er det verdifullt for oss å snakke med kolleger fra andre land, det viser seg at vi står overfor akkurat de samme utfordringene, legger han til. Det gir faglig input for oss lærere også. Jeg begynte med dette da jeg var 50, og det har virkelig beriket mine siste undervisningsår, sier Anne-Torill Huseby. UTVEKSLING/ Bare i år har 70 elever fra Askim vgs vært på utveksling i Europa. Blant dem er (f.v.) Hanne Løken, Torkel Skjolden, Hilde Lundal, Frida Marie Hauer, Christoffer Lysenstøen, Kübra Gündogar og Malin Zieba, som her omkranser ELOS-koordinator Trond Vågmo. UTBYTTE/ Også lærerne ved Askim vgs har godt utbytte av de internasjonale klassene ved skolen. Det er verdifullt for oss å snakke med kolleger fra andre land, det viser seg at vi står overfor akkurat de samme utfordringene, sier Rolf Gulla, her sammen med Anne-Torill Huseby. EUROPAVEGEN/ 11

12 Elever drar ut for å lære Undervisning kun i «språkuavhengige» fag. Ti timer egenstudium i uka. Bo hjemme hos partnerelevenes familie. Det er blant suksesskriteriene for Comenius elev utveksling, ifølge Rune Olav Nilsen, språklærer ved Fagerlia videregående skole. VENEZIA/ San Vito al Tagliamento, med innbyggere, ligger bare en times kjøretur nord for Venezia. (Ill.foto/ Maren Saxe, SIU) Fakta/ Comenius elevutveksling Elever i ungdomsskole og videregående skole har muligheten til å tilbringe tre til ti måneder ved en vertsskole i Europa. Elevutvekslingen skal gi elevene kunnskap om språk og kultur, i tillegg til å bidra til personlig utvikling. Målet er også at elever og lærere skal få større innsikt i hvordan fag og undervisning er lagt opp ved andre skoler i Europa. Følgende land deltar i Comenius elevutveksling: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italia, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia og Østerrike. TEKST/ RUNO ISAKSEN I høst sendte Fagerlia vgs tre elever på tremåneders utvekslingsopphold i San Vito al Tagliamento i Italia. Samtidig kom tre italienske elever på utvekslingsopphold til Fagerlia, Ålesund. Vi har hatt samarbeid med denne italienske skolen i 14 år og er trygge på deres faglige nivå. Da vi fikk høre om den nye ordningen med elevutveksling, fikk vi lyst til å gå i gang. Erfaringene våre er veldig gode, og vi kommer til å søke om at et nytt elevkull får reise ut til neste høst, forteller Nilsen. Inn i miljøet På den italienske skolen var semesterstart midt i september, mens Fagerlia startet opp midt i august. Dette ga åpninger for en fin overlapping. Opplegget er nemlig at de norske elevene bytter bosted med de italienske. De italienske elevene kom hit til Ålesund tre uker før våre elever dro ned. Elevene ble kjent med hverandre og fikk en myk overgang. Italienerne kom rett inn i et miljø og et sosialt apparat. De «overtok» vennene til sine norske partnerelever. På lignende måte blir det ved semesterslutt. De italienske elevene reiser hjem og bor da sammen med de norske elevene i noen uker. Det blir nok en fin avslutning på utvekslingen, tror Nilsen. De italienske elevene følger ordinær undervisning på Fagerlia i utgangspunktet på norsk, men ofte med engelske forklaringer underveis. Faget er forbindelsen Norsk er ikke så lett for en italiener, og jeg tror ikke det ville fungert så bra å ha dem i klasser i fag som geografi og samfunnsfag. Men i matematikk, fysikk og kjemi går det helt greit, for der er selve faget forbindelsen. Også engelsk og tysk er uproblematisk. 20 timer undervisning og 10 timer egenstudium har vist seg å fungere fint. De norske elevene bruker Fronter til å kommunisere med sine faglærere. Karaktersettingen til jul blir litt uortodoks. I noen fag vil den skje på bakgrunn av innsendt materiell. I andre fag settes den på bakgrunn av spesielle tester tidlig i januar Dette er helt uproblematisk. Men vi g jør oss jo erfaringer. Til neste år søker vi om å sende vg2- elever ut, ikke vg3-elever som i år. Man har jo litt bedre tid på andre året enn på tredje. Gir språklig merverdi De norske og italienske elevene er jevnaldrende. Fagplaner varierer noe mellom landene. Det samme g jør faglig nivå. Fleksibilitet må til, ifølge Nilsen. Han forteller at italienerne er særlig sterke i matte og kjemi, hvor de i realiteten ligger et helt årstrinn over de norske elevene. I språkfag er de litt svakere, i hvert fall muntlig. De italienske elevene får praktisert mye engelsk her ved Fagerlia, så der har de en tydelig og bratt læringskurve. De er også veldig aktive i tyskundervisningen, og der har de en klart positiv effekt på våre elever. De italienske elevene prater om sitt eget land, på tysk, og det fører til at våre elever slipper seg mer løs, også. Det er alltid positivt å ha g jesteelever i klassen. Det gir merverdi på mange måter, særlig språklig. Neste gang vil man prøve å integrere de innreisende italienerne enda sterkere i klassen og gi en sterkere klasseidentitet. Dette innebærer også å satse enda mer på språkopplæring. Vi hadde tolv leksjoner med norsk for dem, og jeg tror nok vi vil utvide språkopplæringen. Lære, ikke ferie Fagerlia-elever som vil på utveksling, må søke. Interessen er stor, ifølge Nilsen. Skolen legger vekt på at eleven må være voksen og i stand til å ta vare på seg selv, og samtidig være en god representant for skolen og landet. De drar ut for å lære, ikke for å feriere. Det er helt sentralt. Overgangen er på mange måter tøffere for våre elever enn for de italienske. Den jevne italiener er ikke flytende i engelsk, så våre elever må faktisk lære seg italiensk for å g jøre seg forstått. Og det g jør de da også, sier Rune Olav Nilsen. 12 /EUROPAVEGEN

13 Italiensk for nybegynnere Møt de tre Fagerlia-elevene som høsten 2010 var på Comenius elevutveksling i Italia. Vi stilte dem tre spørsmål, og dette er svarene deres på e-post fra Italia. 1. Hvorfor ønsket du å dra på elevutveksling til Italia? 2. Hva er mest positive overraskelse, alt i alt? 3. Hva er mest negative overraskelse? Ida Kopperstad 1. Jeg er glad i å reise og oppleve nye steder og kulturer. Jeg hadde hørt mye fra venner og bekjente på utveksling, og alle har hatt en fantastisk opplevelse (noe jeg også kan skrive under på nå). Da anledningen bød seg, så jeg på det som en unik mulighet. Tenk å få bo i Italia, en helt ny kultur, ny familie, nytt miljø, ny venneg jeng, ny skole, ny mat og ikke minst nytt språk. En stor utfordring, og en enda større opplevelse. Jeg tror at man vokser mye på å være utvekslingselev, og at det er en fin erfaring å ha med seg videre i livet. 2. Jeg har hørt mye om Italia, om åpne, vennlige mennesker som prater høyt og gestikulerer voldsomt, om pasta, pizza, lasagne og espresso og at maten ellers er veldig viktig, om trafikkaos og om fint vær. Og den store overraskelsen var at det er akkurat slik det er! Allerede fra dag én ble jeg tatt inn som en av venneg jengen hvor jeg bor, og også som en del av familien (til tross for en del kommunikasjonsproblemer i starten). 3. Jeg er egentlig fornøyd med det aller meste. Det eneste som kan nevnes er skolen, som kunne lagt enda bedre til rette for oss. Vi sitter mye på biblioteket og jobber med norske lekser, og når vi er med i timene, er undervisninga ofte lite relevant. Men det er fint å være i timene uansett, både for å møte klassen og for å lære italiensk. Jeg skjønner at det må være slik for at vi skal følge alle fagene hjemme, og den italienske skolen må jo følge sitt program. Så det er egentlig ikke noe problem, men vi må nok ta ig jen litt i noen fag når vi kommer tilbake. Walther Torset 1. Jeg har alltid ville lære meg italiensk. Med en grei basis i fransk, tenkte jeg at språket skulle være overkommelig å lære på tre måneder. Jeg liker også italiensk mat, kultur og historie, og generelt liker jeg å reise og oppleve nye ting i nye land. Min familie er også begeistret for middelhavslandene, med tanke på mat, ferier og kultur. Jeg hadde også deltatt på en ukes utveksling et år i forveien, så jeg visste hvordan plassen var. 2. Det har vært mange positive overraskelsene. Når man bor i et land i tre måneder, kommer man godt inn i det hverdagslige livet, bak turistfasaden. Italia er helt forskjellig fra Norge, og det har vært interessant å lære mer om politikk, helsevesen, skolesystem og italienernes syn på Norge og familieliv. Jeg bor hos en fantastisk familie som har vist meg rundt overalt, som er engasjerte foreldre, og meget inkluderende. De har lite engelskkunnskaper, men det er bare en fordel, ettersom italiensken kommer betraktelig hurtigere. (Det skal nevnes at den første uken var meget utfordrende med tanke på språket.) 3. Det har vært få negative opplevelser, men hverdagen til italienske ungdommer er meget forskjellig fra norske. I Norge er jeg vant til kun å bruke bankkort, men i Italia må jeg hele tiden gå rundt med kontanter da man ikke tar kort mange steder. Tjenester som web-telefonkatalog og nummeropplysning er nærmest fraværende. Linda Lillebø 1. Da jeg ble spurt, hadde jeg allerede en venninne som var på utveksling i Italia ett år med et annet program. Hun hadde det veldig bra og likte Italia så godt. I tillegg var tvillingsøsteren min i USA da, så jeg hadde veldig lyst til å oppleve litt av det samme som alle de andre som var ute i verden. Jeg hadde allerede vært i Italia noen ganger, så jeg visste hvordan språket og kulturen var, og jeg var veldig interessert i å lære mer. 2. Det positive med Italia er absolutt menneskene og kulturen. Alle er veldig hjelpsomme og tar deg imot som om vi har kjent hverandre lenge. Vertsfamilien er virkelig noen flotte mennesker. De prøver så hardt de kan å g jøre meg glad og tilfreds. De har tatt meg med på tur til Verona og en lang kjøretur til San Marino. De lærte seg engelsk før jeg kom, og vil lære mer. Venneg jengen til hun som nå bor hjemme hos meg, har også tatt vare på meg. De har tatt meg på tur til Venezia og sender alltid sms hvis det er noe som skjer en kveld. Det er ikke mange av dem som snakker mye engelsk, men de prøver likevel å kommunisere med meg. Jeg har veldig lyst å lære meg språket bedre, så jeg kan snakke mer med dem. 3. Skolesystemet er veldig ulikt det som jeg er vant med. De har skole seks dager i uken, og et friminutt hver dag i ti minutter, der de drikker en kaffe og spiser en sjokolade. Lærerne snakker mye uten å la elevene spørre eller komme med forslag. De som klarer å følge med, g jør det bra. Området der jeg bor er ikke særlig stort, og det er ikke mye å g jøre unntatt å gå eller sykle en tur. De få ungdommene som bor der, sitter mye inne og g jør lekser. Derfor blir det fort kjedelig for meg som må sitte hjemme i flere timer hver dag uten annet å g jøre enn norske lekser. Har mye tid til å jobbe med særemnet mitt, i hvert fall. EUROPAVEGEN/ 13

14 BJØRNEN SØV/ Ein engelsk skuleklasse fekk prøve seg på norske leikar. (Foto/ Privat) TUSSER OG TROLL/ Engelske elevar får kjennskap til troll og norske folkeeventyr. (Foto/ Privat) Språkleg eventyrreise Det har vore ei eventyrreise fram til no, og vi ser fram til å fortsette med ulike Comenius- prosjekt i framtida. TEKST/ NINA SØREIDE Det seier rektor Geir Navarsete ved Kaupanger skule om sine eigne, elevane og kollegane sine erfaringar med Comenius-samarbeid. Prosjektleiar Ragnhild Walaker fortel at skulen har vore aktiv sidan Tilfeldigheitene ville det slik at ein tidlegare lærarstudent byrja arbeide i Europarådet og ville opprette kontakt mellom engelske og norske skular. Det blei sendt brev til dåverande Sogndal lærarhøgskule som sendte brevet vidare til Kaupanger skule. Walaker fekk brevet og blei engasjert frå første stund. Grøn profil Det har vore samarbeid med skular frå fleire land der både alder på elevane og størrelsen på skulane har variert. I ein prosjektperiode g jennomfører elevane ulike oppgåver og kommuniserer med elevar frå andre skular ved hjelp av Skype og webkamera. I tillegg besøker lærarar frå dei ulike skulane kvarandre og deltek i kvarandre si undervisning, fortel Navarsete. I Comenius-prosjektet «Stepping Forward» ( ) samarbeidde dei med skular i England og Ungarn. Tema var miljø, resirkulering og g jenbruk, helse og trivsel. Hovudmålet i prosjektet var å engasjere og g jere elevane bevisste på deira plass og ansvar ved skulen. Haldningar hjå elevar og lærarar stod sentralt, prosjektet hadde ein felles miljøprofil som elevane ig jen vidareformidla til heimen og lokalmiljøet. Kaupanger skule samarbeidde også med Lerum Fabrikker og Toyota Sogn om ein «grøn profil», i tillegg til å samarbeide med dei andre skulane. Comenius-prosjekta er innlemma i alle fag ved skulen og har kvart år vorte ein naturleg del av undervisningsplanane. Alt frå å lage vesker av gamle klede, slik som jentene i 9. klasse på Kaupanger skule har g jort, til å fokusere på å løyse miljøproblem, har blitt utført i dette prosjektet, fortel Walaker. Auka kunnskap og engasjement Tilsette ved Kaupanger skule har vore på besøk ved andre skular utanom prosjektperiodane og fortsett samarbeidet sjølv etter at prosjekta er over. Det har vorte tradisjon at rektor og lærarane reiser kvart fjerde år til ein Comenius-skule i enten Ungarn, Polen eller England. Der underviser dei i tillegg til å få med seg kulturelle opplevingar. Det har vore ei veldig språkutvikling både blant lærarar og elevar. Det var ein viktig terskel for mange å måtte la all undervisning og kommunikasjon gå på engelsk. Vi har alle fått verdifull erfaring og auka vokabular. Gjer skulen attraktiv Navarsete legg vekt på at samarbeidet har hatt mykje å seie for kvaliteten på undervisninga. Ein får undervist ved andre skular samtidig som ein får innblikk i korleis andre underviser. Ein får verdifulle tips, metodar og erfaringar. Han meiner òg at det har vore nyttig i rekrutteringa av nye lærarar til skulen. Comenius-prosjekt er med på å g jere skulen attraktiv både for elevar og lærarar. Ein kan tilby ein jobb der ein kjem seg ut i verda og får utfordra seg sjølv. Kaupanger skule vann Dronning Sonja sin skulepris for I juryens grunng jeving står det mellom anna at skulen har eit godt fokus på integrering og likeverd. Både Navarsete og Walaker meiner at Comenius-samarbeidet har hatt ein del å seie for at dei fekk prisen. Navarsete poengterer kva han meiner er årsaka til at Comenius-prosjekta har vore vellukka ved Kaupanger skule. I alle prosjekt har heile personalet vore engasjerte og med å utføre arbeid. Eg trur det er årsaka til at me har halde på i så mange år. Nina Søreide var praktikant ved SIU hausten Fakta/ Kaupanger skule «Through Our Windows» ( ) var eit Comenius partnarskap med partnarar i England og Polen. Tema var alle sider ved dagleglivet, frå skuledagen til mat og musikk. «Yesterday, Today, Tomorrow» ( ) var eit Comenius partnarskap med partnarar frå England, Polen, Ungarn og Hellas. Tema var skulen før i tida, no og i framtida. I tillegg hadde dei eit samarbeid som gjekk på OL i Athen, der dei skreiv om OL-deltakarar gjennom tidene frå deltakarlanda. «Equals: Quality in Evaluation Equals Quality in School» ( ) var eit Comenius partnarskap med partnarar frå England, Austerrike og Belgia. Tema var kvalitetsutvikling i skulen på alle nivå. Viktig var elevdemokrati. Elevutveksling på ungdomstrinnet. «Stepping Forward» ( ) hadde partnarar i England og Ungarn. Tema var miljø, resirkulering og gjenbruk. 14 /EUROPAVEGEN

15 Rune Kaino Nikolaisen, lærer ved Sigdal ungdomsskole i Buskerud, valgte en annerledes høstferie i Han hospiterte og arbeidet på en skole i Slovakia. På egen blogg formidler han inntrykk fra en skolehverdag litt annerledes enn den norske. Dette er et utdrag fra bloggen som du finner på Jobbskygging i Slovakia Spennende å oppleve hvordan lærere i andre land takler den helt normale skolehverdagen, skriver Rune Kaino Nikolaisen. Reisebrev Tekst/ Rune Kaino Nikolaisen Fredag 1. oktober 2010 Siden jeg skal jobbe hele kommende uke, var det best å reise ned litt tidligere og komme hjem ig jen litt etter selve høstferieuken. Jeg fikk innvilget et stipend fra SIU og fikk i tillegg to dagers permisjon med lønn fra arbeidsgiveren min, noe som i mine øyne også g jenspeiler min skoles syn på internasjonalisering. Bra! Du lurer kanskje på hvorfor jeg valgte Slovakia og denne skolen? Vel, ig jen er det EU som har «skylden». Sigdal ungdomsskole har tidligere deltatt i et Comenius-prosjekt sammen med denne skolen, en skole i Tsjekkia, en på Kypros og en i Nederland. Du kan lese mer om EU-prosjektet på Mandag 4. oktober Min første skoledag her på Stredná odborná škola i Svit, Slovakia, og jeg følte meg like spent som en førsteklassing. Mitt første møte med elever og undervisningen fant sted i 2. time: Engelsk i klasse 4c, og elevene er år gamle. Læreren hadde massemedia som tema. Jeg synes elevene på en god måte deltok i undervisningen, det var lærerstyrt, men samtidig kom elevene med sine synspunkter. De diskuterte hvordan massemedia influerer på vår hverdag, positive og negative ting ble vektlagt. De fleste hadde få hemninger med å bruke engelsk. I 5. time besøkte jeg tyskelevene i 3b. De fikk i oppdrag å intervjue meg for å finne ut mest mulig. Det tok litt tid for elevene å våge å spørre, men det ble bedre etter hvert. Da jeg fikk i oppdrag å intervjue elevene, fikk jeg selv oppleve hvor vanskelig det er å stille spørsmål. Må si at jeg ble overrasket over å høre at flere av elevene i gruppen har hatt tysk i opptil ti år, uten at de muntlige språkkunnskapene deres g jenspeiler dette. Læreren forklarte meg at det fortsatt er slik at eksamen vektlegger skriftlige ferdigheter, noe jeg ser på som svært diskutabelt. Tirsdag 5. oktober Jeg er svært overrasket over hvordan klassene varierer i størrelse, selv om jeg forstår at de er mye delt. En av timene tilbrakte jeg med fire elever som hadde tysk, de var litt yngre og litt svakere i fri snakking. Men lesing av en ukjent tekst fra boka gikk veldig bra, synes jeg. Elevene må nok venne seg til min måte å snakke på, selv om jeg forsøker å snakke så enkelt og tydelig som mulig. Onsdag 6. oktober I 5. time g jorde jeg team teaching med en engelsklærer der vi snakket om skole systemene i Norge og Slovakia. Timen fungerte meget bra og elevene var interesserte. Vi stilte mange spørsmål og fikk klarlagt forskjellene mellom systemene. Særlig overrasket var nok elevene over å høre at vi omtrent ikke har spesialskoler (at alle blir undervist på samme skole) samt at karakterer mangler helt til 8. klasse. De kunne rett og slett ikke forstå hvordan evalueringen foregår i barneskolen. Torsdag 7. oktober Hadde to timer med tysk, i begge gruppene synes jeg kommunikasjonen gikk bra. Vi snakket litt om løst og fast i begynnelsen, det vanlige med navn, alder, hobbyer, klokka. Deretter jobbet gruppene med tekster og oppgaver i boka. La merke til at de slovakiske elevene bruker tyske læreverk beregnet på DaF (Deutsch als Fremdsprache) for voksne. Tekstene er således heller ikke særlig godt egnet for ungdommer. Fredag 8. oktober I dag g jorde vi et lite miniprosjekt hvor elevene skulle finne informasjon om Wien og presentere dette i 3. time (to timer tysk i samme klasse denne dagen). Elevene har sjelden eller aldri jobbet i grupper, men de klarte seg veldig bra. De er disiplinerte og fortalte etterpå at de likte metoden, men at de skulle hatt mer tid. For enkelthets skyld delte jeg dem i to grupper, det er kun to datamaskiner tilg jengelig i rommet deres. Min siste time ved skolen var engelsk med mat som tema. Timen gikk med til å leke restaurant (kunde, kelner, bestilling). Elevene hadde det svært morsomt, tror jeg, og de g jorde store øyne da jeg dekket bordet og utstyrte kelneren med håndkle med mer. Det var en vellykket time hvor elevene jobbet tre og tre sammen. Til slutt diskuterte vi litt hva slags morsomme ting som kan skje på en restaurant, alt fra flue i suppen til løpske ketchupflasker. En flott avslutning på en fantastisk uke. Kan ikke annet enn å anbefale andre lærere å g jøre noe lignende. LITE FERIE/ Rune Kaino Nikolaisen tilbrakte høstferien 2010 i Slovakia. (Foto/ Privat) Fakta/ Comenius etterutdanning: Hospitering Jobber du i barnehage, grunnskole, videregående opplæring eller innen lærerutdanning? Comenius etterutdanning gir deg muligheten til å delta på kurs, konferanser og hospiteringsopphold i Europa. Hospitering (såkalt «job shadowing») kan skje i barnehager, på skole, i bedrifter eller andre utdanningsinstitusjoner. EUROPAVEGEN/ 15

Best på grønn energi

Best på grønn energi EUROPAVEGEN /12 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Spansk i norsk skole /14 Best på grønn energi For å bli Norges beste på grønn energi, må Dalane videregående skole ha europeisk samarbeid. /22

Detaljer

EUROPAVEGEN /09. Barn som forskere. Flere lærlinger ut i Europa /20. Internasjonalisering har ingen aldersgrense /18. Ungdom med selvtillit /29

EUROPAVEGEN /09. Barn som forskere. Flere lærlinger ut i Europa /20. Internasjonalisering har ingen aldersgrense /18. Ungdom med selvtillit /29 EUROPAVEGEN /09 EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER Barn som forskere Førsteklassingene på Vinnes kan hilse god morgen på åtte språk. De tenker at Gud bor bak stjernene, men har ikke helt funnet

Detaljer

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er.

EUROPAVEGEN /10. Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer og hvor like og ulike de nordiske landene er. EUROPAVEGEN /10 Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer Kontakt gjev kunnskap /04 Samarbeidets første steg /06 Språkambassadør: Migrapolis /15 Sammen for miljøet Nordiske elever er bevisst på miljøproblemer

Detaljer

EUROPAVEGEN /08. Å være et helt annet sted. Du og jeg er i samme posisjon /19. Rister løs i Kragerø /36. En sunn sjel i et sunt legeme /06

EUROPAVEGEN /08. Å være et helt annet sted. Du og jeg er i samme posisjon /19. Rister løs i Kragerø /36. En sunn sjel i et sunt legeme /06 EUROPAVEGEN /08 EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER Å være et helt annet sted Hva som var aller mest spennende med praksisopp holdet i Udine? Å være et helt annet sted, klare meg alene, bo hos

Detaljer

ITINERA. Språkambassadøren. Språklæring. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2009. Kokker til Karibien

ITINERA. Språkambassadøren. Språklæring. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2009. Kokker til Karibien ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid Språklæring Nr 1 2009 Kokker til Karibien /07/ Fleirspråklege born er ein styrke /10/ Reis ut kom tilbake! /20/ Grenseløs business /23/

Detaljer

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike

-magasinet. Praksis i Alpene. Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike senter for internasjonalisering av utdanning -magasinet 02 2014 Praksis i Alpene Elevar ved Villmarkslinja på Voss jordbruksskule får jobbe som kajakk- og raftinggaidar i Austerrike SIDE 24 senter for

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

Innhold: Bra for Norge. SOKRATES i høgre utdanning

Innhold: Bra for Norge. SOKRATES i høgre utdanning Innhold: SOKRATES i høgre utdanning side 2 Bra for Norge side 3 Hva er SOKRATES? side 4 Hva er ERASMUS? side 4 Norske universiteter og høgskoler i et europeisk utdanningsrom 1992 1999 side 5 Hvem var ERASMUS?

Detaljer

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005

ITINERA GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING. Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid P3 2005 ITINERA Skriftserie om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid GRUNDTVIG EUROPEISK SAMARBEID INNEN VOKSNES LÆRING P3 2005 Konfrontasjon og refleksjon /03/ Se, der surfer bestefar /10/ Øyvind

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

ITINERA. Priser Janteloven VOKSNES LÆRING. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 2 2009

ITINERA. Priser Janteloven VOKSNES LÆRING. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 2 2009 ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid VOKSNES LÆRING Nr 2 2009 Trener norsk og bygger selvrespekt /06/ Kommuniserer med teater /17/ Skreddersyr kurs for næringslivet /20/

Detaljer

Den moderne skolen og barnehagen

Den moderne skolen og barnehagen P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2007 Multikulturelle aspekter i norsk skole En skole for alle Prinsipper for framtiden GERFEC PS drar på sommerleir Tema Den

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring

Nye opp levelser. Leonardo da vinci. Yrkes- og profesjons opplæring SOKRATES, LEONARDO DA VINCI OG UNG I EUROPA EUROPAVEGEN EUROPEISKE UTDANNINGS- OG UNGDOMSPROGRAMMER - E10-2005/2006 B Nye opp levelser Forsidefoto: U. Wiesmeier/Scanpix Internasjonalt sam arbeid gir alle

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

SKOLELEDEREN. Hvordan står det til med personvernet? s. 8. Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Hvordan står det til med personvernet? s. 8. Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse Hvordan står det til med personvernet? s. 8 s 12: Fafo-forskere svarer på spørsmål om forhandlingssystemet s 16: Videregående skole med satsing på

Detaljer

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags

Eleven i sentrum. UnderUtdanning. Landsmøtet. Tema. i Pedagogstudentene. Skolens og elevenes muligheter for mer læring. LUS ikke gammeldags P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2008 Tema Eleven i sentrum Landsmøtet i Pedagogstudentene 2008 Skolens og elevenes muligheter for mer læring LUS ikke gammeldags

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning

Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Nr. 9 November 2009 www.nslf.no Bergen: Forsøk med økt praksis i lærerutdanning Internasjonalisering gjelder for alle. s 9 Skolelederen må få mer tid til å lede. s 14 Sosial læreplan positiv effekt på

Detaljer

LYDEN AV SMÅ SKRITT YRKESFAGLIG TEMAHEFTE FOR MEDLEMMER AV FAGFORBUNDET NR. 7-2006

LYDEN AV SMÅ SKRITT YRKESFAGLIG TEMAHEFTE FOR MEDLEMMER AV FAGFORBUNDET NR. 7-2006 YRKESFAGLIG TEMAHEFTE FOR MEDLEMMER AV FAGFORBUNDET NR. 7-2006 Bukkene Bruse bor også i Irland Likhetene er større enn forskjellene. Annerledesheten er spennende. Tankesettet og pedagogikken i Vassenga

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Foreldre- kontakten. Ingen utenfor! Innhold - Grunnskolens uke - om mobbing - IKT i hjem-skolesamarbeid. Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreldre- kontakten. Ingen utenfor! Innhold - Grunnskolens uke - om mobbing - IKT i hjem-skolesamarbeid. Foreldreutvalget for grunnskolen Foreldre- kontakten Innhold - Grunnskolens uke - om mobbing - IKT i hjem-skolesamarbeid - Samarbeid på tvers av kulturer Nr 2 2003 årgang 18 www.foreldrenettet.no Temabilag: Hvor går norsk skole? Ingen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Eurotrigger Erasmus Studier i Europa. Smaken av Europa

Eurotrigger Erasmus Studier i Europa. Smaken av Europa Eurotrigger Erasmus Studier i Europa Smaken av Europa I Paris kan ein gjere akkurat som ein vil, ifølgje Sigrid Agnethe Hansen. Alt å vinne Språk, kultur, spennende opplevelser, nye venner og kanskje en

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer