Huldra INFORMASJON. Informasjonsavis for Lardal kommune nr årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldra INFORMASJON. Informasjonsavis for Lardal kommune nr 1 2015 22. årgang"

Transkript

1 Huldra INFORMASJON Informasjonsavis for Lardal kommune nr årgang Huldra nr

2 Huldra Utgiver Lardal kommune Svarstadtunet Svarstad Telefon Sentralbord Legekontor NAV Vakttelefon E-post Hjemmeside Trykk Erik Tanche Nilssen AS, Skien Opplag Utgaver Deadline Utgivelse Mars Uke 10 Juni Uke 25 November Uke 46 Ansvarlig redaktør Rådmann Mette Hvål Redaksjon Inger Kalleberg Else Engelstad Forsidebilde Foto: Kjell Harangen Ordføreren har ordet En super sommer etterfulgt av mange fine høstdager har fløyet forbi og året 2014 har blitt et kapittel i historieboken. Aktivitetsnivået har ligget høyt i Mange prosjekter er ferdigstilt og noen er på god vei til å bli avsluttet. Jeg gleder meg over initiativ både fra det private og det offentlige. I den kommunale hverdagen dreier mye seg om økonomi og budsjetter. Det kan være krevende, i tillegg til kommunens nye oppgaver som skal løses og utføres innenfor de samme ressursene. I desember ble budsjettet for 2015 vedtatt. Det er verd å merke seg følgende fra rådmannens sammendrag til budsjettet: «Tjenestetilbudet, med en videreføring av nåværende prioritering, vil ikke være økonomisk bærekraftig, ikke robust nok innenfor enkelte områder, og ikke modernisert i tråd med befolkningens behov og statlige og faglige føringer. Dette gjelder spesielt i forhold til samhandlingsreformen og forebyggende og helsefremmende innsats. Det foreslås derfor en omprioritering av ressurser fra oppvekst- og kultursektoren til helse-, omsorg- og velferdssektoren.» Med en økning i antall eldre og brukere med stort hjelpebehov øker vi ergoterapistillingen til 80%, setter av midler til dagsenter for demente og søker om statlige midler til frivillighetssentral. Dette ble et enstemmig vedtak. Å være en kommune som ikke vokser i innbyggertall når landet ellers har stor vekst, er en utfordring. Inntektene fra staten er blant annet regulert etter antall innbyggere i kommunen. I kommuneplanens samfunnsdel som nå er vedtatt, er vi enige om at vi må ha økt oppmerksomhet på å få til vekst i Svarstad, derfor kaller vi det «Krafttak for Svarstad», og har vedtatt å nedsette en prosjektgruppe. Til slutt vil jeg si noe om kommunestruktur som alle kommuner og ordførere har fått i oppdrag å utrede. Dette skal fylkesmannen i alle fylker følge opp. Vi er, etter vedtak i kommunestyret, i gang med denne utredningen. Foto: Kjell Harangen 2 Huldra nr

3 I den sammenheng er det mange spørsmål. Hva er de vanskelige oppgavene for Lardal, klarer vi oppdraget som kommune? Har vi tilstrekkelig kapasitet og kompetanse? Er vi effektive nok? Klarer vi de økonomiske utfordringene framover? Noe vil vi få gode og sikre svar på i kommende utredning, men svar med to streker under tror jeg ikke vi får. Jeg ser fram mot en saklig diskusjon når rapporten kommer. Kom gjerne innom ordførerkontoret for en prat! Politiske møter 1. halvår 2015 Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 10.4 og 5.6 Hovedutvalg 13.4 og 8.6 Arbeidsmiljøutvalg 21.4 og 16.6 Admin og formannskap 21.4 og 16.6 Kommunestyre 28.4 og 25.6 (torsdag) Arbeid med den nye gang- og sykkelstien. Foto: Kjell Harangen Huldra nr

4 Lardal settes på kartet i barnehagefeltet! Erfaringsdeling hos Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet Av Heidi Skaug «Et kikkhull inn i praksis fortellingen om en læringsreise», Styrvoll barnehage. 15. januar i år ble lang barnehagepraksis og stort engasjement på vegne av barn og barndom i Lardal, delt med alle ansatte i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som i sine stillinger har berøringspunkt med barnehage. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet hadde sitt årlige fagseminar der Fylkesmannen i Vestfold var sterkt representert. Først med Utdanningsdirektør Kari Evensen og fagdirektør Petter Lodden om kommunereformen; konsekvenser og muligheter for barnehagefeltet, sammen med representant for kommunenivå ved rådgiver skole og barnehage Johanne Fjellestad Eikenes fra Hof. I tillegg var 2 styrere fra Vestfold invitert for å snakke om praksis, og det levde livet i barnehagene knyttet til læring og læringsmiljø. Slagen barnehage fra Tønsberg v/styrer Wenche Høiseth og Styrvoll barnehage v/styrer Heidi Skaug. I tillegg snakket professor May Britt Drugli om hvordan fremme ettåringens utvikling og læring, og Sigurd Aukland, assisterende kommunalsjef skole og barnehage i Klepp kommune, med skråblikk på læring i barnehagen. Begge de inviterte barnehagene har tidligere vært med i pilotprosjekt og forskende partnerskap med høgskolen og i regi av Utdanningsdirektoratet knyttet til barns medvirkning, fagområder i rammeplan og barnehagen som dannings- og læringsarena. Det ga en unik mulighet for oss til å være barns talerør og til å løfte de overordna perspektivene i en institusjonalisert barndom og hva som kreves for at det skal bli bra. Nødvendige rammevilkår satt opp mot de nære fortellingene med masse bilder fra dagliglivet i barnehagen i alle situasjoner gjennom dagen som representerer læring; sosialt, emosjonelt, språklig, i natur, i kreativitet og i lek. Jeg deler mine avslutningsord til den nasjonale barnehageforvaltningen med dere: «Å jobbe i barnehage er ikke privat praksis, det er et samfunnsmandat» Kritisk & begeistra Vi må sørge for: Å ta de langsiktige og kortsiktige grepa. Å tenke utenfor boksen vi må se helhetlig og i langt større grad samarbeide på tvers. Å sette ungen på bordet som metafor for å få tak i de ulike perspektivene for ungenes beste i barnehagen. Å sette barnehagen på bordet for å få tak i de ulike perspektivene i barndommen. Det er ingen tvil om at små barn har en stor lærelyst og stor kapasitet til å lære. Det er ingen tvil om at barnehagen som arena har alle muligheter for å understøtte dette, forutsatt at rammevilkårene kompetente voksne og nok voksne er på plass. Det gjelder å velge rett, for å velge ja, det må vi. 4 Huldra nr

5 Vi skal la oss begeistre. Vi skal ta det kritiske blikket. Begge er like nødvendige hvis vi skal lykkes. Lege Mats Gilbert uttalte i Dagbladet for ei tid tilbake at helse og politikk er som siamesiske tvillinger, helsepersonell må velge side de må velge pasienten. Huldra nr Etter å ha fulgt barnehagelivet tett siden 1981 kjenner jeg stadig oftere på klemmen i rammebetingelsene i hverdagen, yngre barn, større barnegrupper, lengre oppholdstid, press på personaltetthet, opp mot all kunnskap og forskning om det relasjonelle gode oppvekst og læringsmiljøet som er livsnødvendig hvis vi skal lykkes i forvaltningen av denne mest verdifulle kapitalen vi har, ungene. I dag møtes praksis og forvaltning la oss fortsette å gjøre det, for sammen vil vi kunne bli enda sterkere i utvikling av de beste vilkåra for nettopp den gode barndommen med de beste læringsmiljøene, i den gode barnehagen! På vegne av barn 1000 takk for oppmerksomheten!! 5

6 Lardal Ungdomsskole, nå også kjent i «utlandet» I januar reiste Gunhild Rustad, lærer ved Lardal Ungdomsskole til konferansen Dialog 2015 på Åland. På denne konferansen holdt hun to foredrag for ålandske lærere, skoleledere og politikere. Her fortalte hun om undervisningsformen Flipped learning (omvendt undervisning). Og lærerne på Åland lot seg inspirere! Undervisningsmetoden går i korte trekk ut på at læreren lager undervisningsøkter med egenprodusert film som elevene får tilgang til å se via skolens digitale læringsplattform. Slik kan elevene få mulighet til å se undervisningen før timen. Gunhild har jobbet med denne metoden dette skoleåret og har allerede holdt flere foredrag om temaet, og hvordan hun bruker dette med sine elever. Lærerne på ungdomsskolen er nå kurset i det samme, og mange har startet å jobbe med egenproduserte videoer i undervisningen. «Verden er i konstant digital utvikling, og det er viktig at vi tar i bruk de gode mulighetene de digitale verktøyene gir oss», sier hun. Mange elever opplever det som en positiv læringsmetode. Man kan se filmen flere ganger, stoppe, spole, pause når det passer en selv. Med bruk av videoer som har mulighet til å konkretisere lærestoffet bedre med lyd, bilder og filmer. Elevene setter også stor pris på å benytte seg av videoene som repetisjon før prøver. Denne metoden erstatter ikke læreren i klasserommet, men er et veldig godt supplement, både for å tilpasse undervisningen, få mer engasjerte elever, og forhåpentligvis økt læringsutbytte. Så gikk sistemann ut av døra... En epoke er over. Foto: Kjell Harangen 6 Huldra nr

7 SKOLERUTE FOR VESTFOLD SKOLEÅRET Skolerute for Vestfold 2015/2016 Høsthalvåret: Mandag 17. august - fredag 18. desember 2015 Vårhalvåret: Mandag 4.januar fredag 17.juni 2016 MÅNED ANTALL DAGER FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER August 11 Første skoledag: Mandag 17/8 September 19 Høstferie uke 40: Oktober 20 Høstferie uke 40: 1/10-2/10 November 21 Desember 14 Siste skoledag før jul: fredag 18/12 Januar 20 Første skoledag etter nyttår: Mandag 4/01 Februar 16 Vinterferie uke 8: 22/02 26/02 Mars 17 Påskeferie: April 21 Mai 18 Fridager: 5/05 (Kr. Himmelfartsdag), 6/05, 16/05 (2.pinsedag) og 17/05 Juni 13 Siste skoledag fredag 17/6 190 Transportordningen for funksjonshemmede Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave og er ment som et supplement til andre rettighetsbaserte ordninger. Nytt reglement gjelder fra Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. Huldra nr Søknaden sendes til hjemkommune for vurdering og sendes fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Dette og mer kan du lese på Vestfold fylkeskommunes hjemmeside, under Tema og tjenester/samferdsel. Det ligger også informasjon på Lardal kommunes hjemmeside. For informasjon om transportordningen kan saksbehandler i Lardal kommune kontaktes på telefon

8 Info fra Lardal legekontor Åpningstider ved Lardal legekontor Mandag Onsdag Kl , Lab: , Torsdag Kl / , Fredag Kl /Lab. blodprøver til innsending må tas før kl Ved innsending av urin-/avføringsprøver er det viktig at navnet står på prøveglasset. Om navnet ikke står på er det ikke sikkert at prøven kan undersøkes. I vinterferien uke 8 holder vi stengt fra onsdag 18. til fredag 20. februar. Disse dagene har Kvelde legekontor vakt på telefon I uke 10 må vi oppgradere datasystemet vårt. Vi må da stenge i 2 dager, men vet ikke hvilke dager vi må stenge. Også disse dagene vil Kvelde legekontor ha vakt, telefon Bestilling av E-resepter: Ved bestilling av resepter over telefon kan de hentes etter kl samme dag. Selvbetjent utlån/innlevering ved Lardal bibliotek Lardal bibliotek har nå innført selvbetjent utlån og innlevering av bøker og andre medier på en utlånsautomat. Instruksjon om hvordan dette gjøres, står på et skriv på automaten. Lånerne kan også spørre de ansatte om hjelp til å komme i gang. Dette er for at personalet skal få mer tid til veiledning og andre arbeidsoppgaver. Faktura for manglende innlevering av bøker Fakturaer som har blitt sendt ut til lånere på grunn av manglende innlevering av bøker, må betales selv om lånerne finner bøkene etter at regningen har kommet. Dette er fordi det da allerede har påløpt mye arbeid med bøkene som ikke er levert inn. Lånerne kan da velge å beholde bøkene, men fakturaen må betales. Hvis låneren mener det er noe feil med kravet, at bøkene har blitt levert inn, må biblioteket kontaktes. Leselykke på biblioteket Mandag 2. februar hadde Lardal bibliotek og Lardal bygdekvinnelag besøk av bokinspirator Liv Gade. Hun hadde med seg to lokale forfattere, Frode Eie Larsen og Gøril Emilie Hellen. Det ble bokprat på en engasjerende og humoristisk måte iblandet litt lyrikk. En flott forestilling, og et fyrverkeri av ei dame! 8 Huldra nr

9 Resultater fra TV-aksjonen 2014 Kirkens Nødhjelp hadde i 2014 fått tildelt TV-aksjonen. Inntektene gikk til deres arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til over en million mennesker i åtte land. Aksjonens navn var «Vann forandrer alt». Mennesker i Afghanistan, Etiopia, Haiti, Pakistan, Somalia, Sudan, Sør-Sudan og Tanzania skal få tilgang til rent vann. Dette vannet vil forebygge sykdom og smitte, hindre fl ukt og død, redde liv og hindre konfl ikt, verne mot vold og overgrep, gi utdannelse og arbeid og utvikle hele samfunn. Med midlene fra TV-aksjonen kan kvinner bruke tid på arbeid hjemme eller på å tjene penger. Mennesker overlever og holder seg friske. Barnedødeligheten går ned. Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år bygget brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg. Nå fortsetter de arbeidet med fornyet styrke takket være TV-aksjonen I Lardal ble resultatet til slutt kr 55,03 pr innbygger, totalt kr Av dette ble blant annet kr samlet inn av bøssebærerne, kr fra næringslivet, kr fra Lardal kommune. Totalt innsamlet beløp i Norge pr var på kr ,08. Bøssebærere var som vanlig ungdomsskoleelever fra 8. og 9. klasse med hjelp av foreldre/ foresatte samt fl ere andre frivillige hjelpere. Stor takk til alle som bidro ved aksjonen: bøssebærere, givere, næringslivet, administratorer fra kommunen og tellekorpset fra DnB. Åpningstider og telefontid på servicetorget i påskeuka Mandag 30. mars kl Tirsdag 31. mars kl Onsdag 1. april kl Saksbehandlere som er til stede utenom disse tidene kan nåes på direktetelefon eller mobiltelefon. Huldra nr

10 4H-plakettmottakere i Lardal 7. november var det 4H-plakettfest på Gjennestad i Stokke for 36 ungdommer fra hele Vestfold. Fra Firkløver 4H i Lardal var det 6 ungdommer som var plakettmottakere. I tillegg fikk de utdelt vitnemålet som bevis på at de har gjennomført hele 4H-løpet. Festtaler var Trine Skei Grande, som også selv har vært 4H`er. Ordfører Liv Grinde overrakte blomster til ungdommene fra Lardal. Bak fra venstre: Åge Røse, Mathias Bjørge Styrvold, Niklas Patell og Andreas Hustuft Aadne. Foran: Ordfører Liv Grinde og Marie Kristine Hagen. Anders Holtan Larsen hadde dessverre ikke anledning til å delta på plakettfesten. Plakettmottakere i Vestfold. Lardal Klokkergårds Venner Lardal Klokkergårds Venner Årsmøte i Lardal Klokkergårds Venner avholdes 21. april 2015 kl i Klokkergården. 10 Huldra nr Lardal Klokkergårds Venner (LKV) ble stiftet 1. april Foreningen skal støtte oppunder dr fremme bruken av Klokkergården som Lardals kulturhistoriske senter. LKV ønsker å samle alle

11 100 år i Sanitetens tjeneste 5. november feiret Styrvold og Svarstad sanitetsforeninger sine 100-årsdager med jubileumsmiddag for medlemmer og innbudte gjester, bl.a. fylkesleder i Vestfold, Anne Marie Jahre Larsen. Kvelden besto av middag, underholdning, jubileumsberetninger og taler. I løpet av kvelden ble det utnevnt 3 nye æresmedlemmer i Styrvold sanitetsforening. Dessuten var Aase Styrvold, æresmedlem fra tidligere, til stede. Fra 2015 blir de to foreningene slått sammen til en. Fra venstre: Berit Styrvold, Aase Styrvold, Helene Stensholt, Solfrid Svae. Foto: Laila Omholt Svarstad utnevnte 2 æresmedlemmer på sitt siste årsmøte. I tillegg var Edny Hansen, æresmedlem fra tidligere, til stede. Alle ble tildelt blomster. Fra venstre: Ulla Kalleberg, Edny Hansen, Karen Anne Evju. Foto: Laila Omholt Ukraina-aksjon 2015 Filadelfia, Svarstad: 16., 17. og 18. april Torsdag og fredag: kl Lørdag: kl Innsamling av pent brukte klær, fottøy til barn og voksne, sengetøy, håndklær, leker med mer. Kr 50 pr sekk i frakt. Samling på Filadelfia lørdag kl Vi får besøk av Hallvard Hasseløy. Mye sang og musikk. Velkommen! Vi setter i gang en innsamling dette året også. Samtidig vil vi rette en takk til Lardal og omegns innbyggere for gode resultater de Huldra nr foregående åra. Det er organisasjonen, Open Heart, med Hallvard Hasseløy i spissen, som videreformidler det som blir samlet inn. De kjører tre trailere stort sett hver måned til Ukraina med klær med mer. Open Heart gir også ca 4000 barn varm middag hver dag. Dette arbeidet har pågått i mer enn 20 år. Trailer står ved Filadelfia på dagene som er nevnt ovenfor. Hjertelig takk for din gave! Gratis kaffe og vafler serveres! Med vennlig hilsen oss på Filadelfia v/gunn Elisabeth Lie 11

12 VÅRTILBUD! Alle helt nye pasienter som bestiller time til tannlegesjekk (rens/røntgen/undersøkelse) får 25% avslag som en del av vårkampanjen i mars! Ring oss på eller send e-post til Hjertelig velkommen! 12 Huldra nr

13 Fagertun, 17. mai 1914 Svarstad Lardal Bygdekvinnelag arrangerer Åpen Dag på Klokkergården lørdag 11.april 2015, kl.10:00 til 16:00 Tema: Baking i bakerovn og steking av lefse på takke. Stor utstilling av nye og gamle kofter. Stor utstilling av vevde produkter fra vevstua vår. Demonstrasjon av oppstadvev og flatvev. Salg av rømmegrøt, vafler, kaffe og bakerovnsbrød m.m. Stor utlodning. (trekning kl ) Foredrag med Liv Sandvik Jakobsen: «Om koftejakten og kofteboken.» Informasjon legges ut på nettsida til Bygdekvinnelaget Historielaget holder låven åpen! Velkommen til en trivelig dag på Bygdetunet vårt! Borgermesteren besøkte Hem kirke 18. mai Huldra nr

14 Tlf: Lågaveien Svarstad Berganmoen Verksted AS Lågendalsveien 2637, 3277 Steinsholt Tlf Josef Borgersens Begravelsesbyrå a/s Etablert 1952 Leif Josef Borgersen Døgnvakt Tel Svarstad SANDEFJORD STENHUGGERI GRAVMONUMENTER Stort utvalg Tilføyelser og oppussing Haslebakken 2a 3229 Sandefjord Tlf Vår repr i Lardal: Jørn Lie Tlf mobil: Gavelstad Gjestegård AS Østsideveien 545, 3275 Svarstad Overnatting, kurs, konferanser, alle slag selskaper, minnesamvær. Vi serverer god mat i hyggelige omgivelser Tlf / Svarstad Blomster LÅGAVEIEN 29, 3275 SVARSTAD TLF: Din lokale faghandel med lang erfaring innen alt av binderi til både sorg og glede. Velkommen til SPAR Svarstad - Følg oss også på Facebook

Huldra. Borgermesteren i Great Yarmouth, John Burroughs og ordfører Liv Grinde leder an i 17.-maitoget.

Huldra. Borgermesteren i Great Yarmouth, John Burroughs og ordfører Liv Grinde leder an i 17.-maitoget. Huldra INFORMASJON Informasjonsavis for Lardal kommune nr 2 2014 21. årgang Huldra nr 2 2014 Borgermesteren i Great Yarmouth, John Burroughs og ordfører Liv Grinde leder an i 17.-maitoget. 1 Huldra Utgiver

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Årgang 16 Desember 2009 www.lardal.kommune.no Ordføreren har ordet Valget er over og resultatet ble at den rød/grønne regjeringen fikk flertall. Det sikrer

Detaljer

Lardal. Menighetsblad. Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON

Lardal. Menighetsblad. Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON Lardal Nr 1 2014 57. årgang INFORMASJON Menighetsblad 1 Adresse Lardal kirkekontor Svarstadtunet 15 3275 Svarstad Kirkens kontorer, kommunehuset Servicetorg 33 15 52 00 Sokneprest 33 15 52 47 Kirkeverge/

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Juni 2008 Årgang 15. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Juni 2008 Årgang 15. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Juni 2008 Årgang 15 www.lardal.kommune.no HULDRA 2008 Utgiver Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad Telefon Sentralbord 33 15 52 00 Legekontor

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 4 mai 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 10-12 Nytt fra lag og

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang. Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang. Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2015-24. årgang Årets Hælja Hime gikk av stabelen 28. - 30. august. Les mer på side 6-8 Les også mer om: Ny kommune fra 1. januar 2017

Detaljer

7 sider kulturopplevelser Side 17-23. Snart ved veis ende i lokalpolitikken. Ny, energisk og miljøvennlig. Askerskoler fikk internasjonalt besøk

7 sider kulturopplevelser Side 17-23. Snart ved veis ende i lokalpolitikken. Ny, energisk og miljøvennlig. Askerskoler fikk internasjonalt besøk INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 2 - ÅRGANG 2 - MARS 2015 7 sider kulturopplevelser Side 17-23 Asker kulturfestival 28. 31. mai Kulturnatt 29. mai Kultur på mange arenaer Kulturplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016

ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016 ÅRSPLAN FOR SKOGRO BARNEHAGE AS 2015 2016 Skogro Barnehage AS 69 12 75 30 Åpningstider: 06.30 17.00 skogro@skogro.no / www.skogro.no Eier Tonny Laage: tonnlaag@online.no Styrer: Vigdis Oliversen vigdis@skogro.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ

ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ ÅRSBERETNING 2014 HÆGELAND OG ØVREBØ INNHOLD OPPGAVER/FORMÅL 1 MEDLEMSORGANISASJONER 2 STYRET 2 ANSATTE 3 KOMPETANSEUTVIKLING 3 AKTIVITETER 4 PROSJEKTER 9 ENGANG 11 FRIVILLIGETIMENE 13 ÅRET 2014 SOM HELHET

Detaljer

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april.

God Påske. Stokke bibliotek. Dataklubb på Engveien Engveien-senteret skal starte egen data-klubb. Stiftelsesmøte er planlagt til 23. april. INFORMASJON Nr. 4 april 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Åpningstider i påsken Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen

God 17. mai! Stokke bibliotek. Ny rådmann i Stokke Toril Eeg er ansatt som ny rådmann. Redaksjonen FULLDISTRIBUSJON Nr. 5 mai 2006-7. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no. Nr. 5 juni-august 2008-9.

Detaljer

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune.

Fløværingen. Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.no. www.flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 11 september 2008 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Mary-Ann

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer

generasjoner en guide til lokal innsats

generasjoner en guide til lokal innsats generasjoner en guide til lokal innsats 02 / introduksjon generasjoner \ 03 Leder: Unge og eldre trenger hverandre Den norske befolkningen blir eldre. Samtidig viser forskning at aldersgrupper er langt

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer