Notat Næringskomiteen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat Næringskomiteen"

Transkript

1 Notat Til Fra Næringskomiteen Virke Dato Sak Møte med næringskomiteen 24. april Hovedorganisasjonen Virke representerer virksomheter med ansatte innen bredden av handel og tjenesteytende næringer. Virke mener den største næringspolitiske utfordringen framover er viljen i Stortinget til å prioritere tiltak som fremmer økt produktivitetsvekst i næringslivet og offentlig tjenesteproduksjon. Økt produktivitetsvekst i næringslivet vil gi et rikere samfunn og vil gi oss større muligheter til å finansiere godt utbygde velferdsordninger. Økt produktivitetsvekst i offentlig tjenesteproduksjon vil bidra til økt kvalitet og reduserte offentlige utgifter. Virke ønsker at Næringskomiteen er en pådriver i disse spørsmålene. Tjenestenæringene utgjør i dag om lag 77 prosent av BNP. Privat tjenesteyting var driveren for økonomisk vekst på 90-tallet med en årlig produktivitetsvekst på nesten 3 prosent. Den næringen som bidro mest var varehandelen. I perioden var produktivitetsvekten i privat tjenesteyting redusert til 0,8 prosent per år 1. Dette mener vi er bekymringsfullt, særlig siden det er produktivitetsutviklingen innen tjenesteytende næringer som vil bety mest for fremtidig verdiskaping. Virke er derfor opptatt av at det føres en helhetlig næringspolitikk med tiltak som fremmer omstilling og produktivitetsvekst i privat og offentlig tjenesteproduksjon. Virke er opptatt av: 1. Mer innsats for næringsrettet forskning og innovasjon. 2. Offentlige anskaffelser - Økt produksjon av offentlige tjenester i regi av ideelle og private. 3. Videreutvikling av samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor. 4. Konkurransetilsynet styrkes som selvstendig myndighetsorgan. 5. Handelsavtaler fremmer økt produktivitetsvekst. 6. En landbruks- og matpolitikk som styrker matverdikjedens konkurranseevne. 7. En spisset reiselivssatsing med mål om økt turisme. 8. At Næringskomiteen aktivt påvirker næringslivets interesser på fagfelt utover komiteens ansvarsområde, herunder: vekstfremmende skattelettelser, forenkling, moderne arbeidslivsreguleringer, kompetansepolitikk med utgangspunkt i arbeidslivets behov og smartere samferdsel. 1 Kilde: DamVad (2013), totalfaktorproduktivitet (TFP)

2 1. Mer næringsrettet forskning og innovasjon Kunnskapsintensiv tjenesteyting blir stadig viktigere innenfor både privat og offentlig sektor, og tjenesteinnovasjon vil være en av de viktigste driverne for fremtidig konkurransekraft og produktivitetsvekst. Handel, service, reiseliv, utdanning, finans, helse og omsorg er eksempler på tjenestesektorer hvor forskning kan spille en større rolle og bidra til mer effektiv og treffsikker tjenesteyting. Det må derfor stimuleres til flere forskningsbaserte tjenesteprosjekter. Virke ønsker en styrking av de bransjenøytrale virkemidlene Brukerstyrt innovasjonarena (BIA) og Skattefunn. Dette er ordninger som har vist seg å treffe tjenestenæringene og tjenesteinnovasjon. Ordningene trenger likevel ytterligere løft i årene fremover. Det er videre behov for særlige tiltak for å stimulere til økt FoU-aktiviteten innen kunnskapsbasert tjenesteyting. Senter for tjenesteinovasjon (CSI) favner flere samfunnsmessig viktige forskningsområder innen tjenesteinnovasjon, men kan ikke dekke det totale behovet for forskning på tjenesteinnovasjon. Virke ser behov for et eget program for tjenesteinnovasjon tilknyttet Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) med fokus på allmenne innovasjonsstudier. Virke støtter planene om et eget Senter for offentlig tjenesteinnovasjon. Dette bør kobles nært opp mot eksisterende Senter for tjenesteinnovasjon. BIA er i dag for svakt dimensjonert og bør gradvis trappes opp til 1 mrd. kroner. Timesatsen i Skattefunn bør økes ytterligere. Det bør vurderes å utvide FoU-definisjonen i ordningen til å omfatte innovasjonsaktiviteter i henhold til statsstøtteregelverket. 2. Offentlige anskaffelser - Økt produksjon av offentlige tjenester i regi av ideelle og private Virke er en varm tilhenger av at flere offentlige tjenester produseres av ideelle og private aktører. Virke ønsker at Norge utnytter mulighetsrommet i det nye EU-direktivet for offentlige anskaffelser til å lage et fleksibelt og enkelt nasjonalt regelverk for offentlig anskaffelser. Det nye regelverket må reflektere at tjenesteytende næringer utgjør 77 pst av norske økonomi. Virke ønsker å profesjonalisere bestillerkompetansen ved av offentlige innkjøp. Virke deltar i regjeringens forenklingsutvalg. Virke ønsker at Norge utnytter mulighetsrommet i EU-direktivet til å lage et fleksibelt og enkelt regelverk. Virke ønsker at flere ideelle og private aktører får markedsadgang i offentlig tjenesteyting Virke ønsker profesjonell bestillerkompetanse i offentlig sektor. 3. Videreutvikling av samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor Samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor fastsetter prinsippene for overordnet strategisk samarbeid mellom staten og ideell sektor knyttet til ideell sektors leveranser av helse- og sosialtjenester. Regjeringen har sagt at den skal videreføre denne. Det er viktig at avtalen videreutvikles. Dette gjelder særlig gode og fleksible avtaler for ideelle aktører, arbeid for å løse pensjonsproblemet, involvere ideelle aktører mer i forsking og utvikling kvalitet og mangfold. Virke ønsker at målsettingene i avtalen konkretiseres i bedre og mer forutsigbare rammevilkår Virke ønsker at næringskomiteen følger opp arbeidet med å finne en løsning på pensjonsproblemet 2

3 Virke ønsker at mulighetsrom i statsstøttereglene og anbudsreglene for lange avtaleperioder utredes 4. Konkurransetilsynet styrkes som selvstendig myndighetsorgan Virke ønsker å styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan. Dette vil på en ryddig måte bidra til økt rettsikkerhet og økt forutsigbarhet for næringslivet. Virke ønsker å styrke Konkurransetilsynet 5. Handelsavtaler fremmer produktivitetsvekst. TTIP: Det er viktig for norsk næringsliv å følge særdeles godt med i forhandlingene mellom EU og USA om en handels- og investeringsavtale (TTIP). Norske virksomheter som deltar i det indre markedet må sikres samme vilkår som virksomheter i EU-landene innenfor rammen av TTIP. Det er også viktig å være i forkant med hensyn til eventuelle endringer av regelverk i EØS-avtalen som følge av en avtale mellom EU og USA. Afrika: Virke er opptatt av å styrke handelen med samarbeidsland i Afrika. Det legges i dag stor vekt på avtaler med Angola og Nigeria. For et bredere lag av norsk næringsliv, ikke minst importører, er Kenya, Tanzania og Uganda av større betydning. Virke mener det også er rom for å utvide eksisterende avtaler, for eksempel jordbruksavtalen med Namibia. Det Indre marked er Norges hjemmemarked. Det er derfor viktig at norske næringsliv har samme gode rammevilkår som næringslivet i EU-landene. Virke ønsker at Norge gjennom EFTA tar initiativ til å forhandle en parallell frihandelsavtale med USA, bla fordi dette vil bidra til likeverdige rammevilkår for norske bedrifter. Virke ønsker at Norge prioriter frihandelsavtaler med flere land i Afrika som er potensielt viktige handelspartnere i fremtiden. 6. En landbruks- og matpolitikk som styrker matverdikjedens konkurranseevne Virke ønsker et levedyktig landbruk og at bonden skal kunne leve av sin virksomhet. Virke håper at årets statsbudsjett og jordbruksforhandlinger brukes til å styrke virkemidler som stimulerer til økt matproduksjon. Men vi mener det er like viktig å har fokus på virkemidler som bidrar til å styrke konkurranseevnen til norsk matverdikjede som helhet: Bondens økonomi må i sterkere grad sikres gjennom målrettede tilskudd fremfor prisøkninger. Ytterligere endringer i tollregime, er ikke hensiktsmessig og kan blant annet bidra til å skade Norges handelsrelasjoner og føre til motkrav og mottiltak. Det bør i tillegg legges til rette for ytterligere effektivisering av organiseringen av norsk landbruksproduksjon. Volumproduserende og heltidsbønder bør dermed prioriteres. Lov om god handelsskikk vil svekke matkjedenes effektivitet. 7. En spisset reiselivssatsing med mål om økt turisme Virke mener reiselivssatsingen må spisses inn mot distrikts- og småskalareiseliv med fokus på norsk og utenlandsk turisme: påvirkbar ferie-/fritids- og møte-/incentivtrafikk. Dette bør være resultatmålet for den offentlige innsatsen, som også har som hovedbegrunnelsen at reiseliv gir 3

4 nærings- og sysselsettingsgrunnlag i distriktene. Regjeringens nedtrapping av reiselivssatsingen/markedsføring i statsbudsjettet for 2014, gjør det desto mer viktig at innsatsen spisses mot turistnæringen i distriktene som over lang tid har fått svekket konkurranseevne. For å kunne lykkes med satsingen på reiseliv er det avgjørende at regjeringen v/næringsdepartementet tar en sterkere koordineringsrolle i reiselivspolitikken. For Virke er det viktig at dette ikke begrenser seg til satsinger og prosjekter, men også omfatter avgjørelser som påvirker turismen, men som ligger hos andre departementer, direktorater etc. Reiselivssatsingen må spisses mot turistnæringen i distriktene. En spisset reiselivssatsing krever sterk koordinering mot blant annet miljø, kultur, landbruk- og distriktspolitikken. En forutsetning for å oppnå en bedre organisering av reiselivsarbeidet er at salgskompetansen og forståelsen for verdikjeden i reiselivet økes i ansvarlig departementet og i virkemiddelapparatet. 8. Næringslivets interesser på fagfelt utover Næringskomiteens ansvarsområde Virke ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for næringskomiteen i viktige næringspolitiske saker som ligger utenfor komiteens hovedansvarsområder. Vekstfremmende skattelettelser Formuesskatten treffer underskogen av norske bedrifter og demper investeringer og vekst. Virke er særlig bekymret for bedrifter som i etableringsfasen ikke har inntjening. Formuesskatten betales uavhengig av bedrifters inntjening og overskudd. Formuesskatten diskriminerer dessuten norske eiere i forhold til utenlandske. Virke ber om at formuesskatten fjernes for verdier knyttet opp til bedriftene. Virke støtter regjeringens politikk for å trappe ned formuesskatten gjennom satsreduksjon og å øke bunnfradraget, men da må bunnfradraget økes kraftig. Forenkling Virke mener det i sterkere grad bør prioriteres å gjennomføre forenklingstiltak knyttet til krav om økonomisk og finansiell rapportering for norske virksomheter etter regelverket som forvaltes av Finansdepartementet. Virke ber om forenklinger i merverdiavgiftslovgivningen, i regnskaps- og bokføringslovgivningen, samt ved å videreutvikle Altinn og innføre samordning av rapporteringspliktene knyttet til virksomheten tilsvarende som i EDAG-prosjektet. Digitalisering Det foreligger et stort effektiviseringspotensial i økt digitalisering av offentlige tjenester. Gjennom økt sambruk av eksisterende offentlig informasjon og standardisering av felles saksbehandlingsprosesser kan både myndighetene og næringslivet redusere kostnadene forbundet med søknadsprosesser, rapportering av myndighetspålagt informasjon og annen saksbehandling. Virke ber om at arbeidet med digitalisering prioriteres innen alle deler av offentlig forvaltning gjennom økt bruk av ikt, sambruk av eksisterende offentlig informasjon, og tilrettelegging for felles saksbehandlingsprosesser. Vi ber også om at man i anskaffelsesprosesser tilknyttet investeringer i kunnskap og teknologi legger vekt på egnede anskaffelseskriterier som fremmer utviklingen av fremtidsrettede løsninger. 4

5 Moderne arbeidslivsreguleringer Arbeidsmiljøloven har mange funksjoner og blant de viktigste at den skal være et sikkerhetsnett og vern for alle arbeidstakere. Men loven må være oppdatert, kunne sørge for naturlig omstilling og bidra til nødvendig fleksibilitet både for arbeidsgivere og medarbeidere. Virke ber om at arbeidsmiljøloven i større grad åpnes for lokale løsninger når arbeidsgiver og ansatte er enige, for eksempel når det gjelder søndagsarbeid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Vi ber videre om at gis en generell adgang til å ansette midlertidig i 12 måneder og like regler for hele arbeidslivet. Kompetansepolitikk med utgangspunkt i arbeidslivets behov Kompetanse utvikles på mange ulike arenaer, ikke bare i utdanningssystemet. Det er behov for å akseptere og integrere arbeidsplassen som verdifull læringsarena for både barn, ungdom og voksne. Virke ber om at alle elever og studenter gis muligheter til å bruke arbeidslivet som læringsarena gjennom bruk av entreprenørskap i utdanning. Vi ber også om at det utvikles en nasjonal strategi for livslang læring som blant annet bidrar til grønnere jobber og et mer bærekraftig arbeidsliv. Smartere samferdsel Virke mener samferdselspolitikken bør legges om med tanke på mer effektiv planlegging, opprydding i forsinkende prosesskrav og mer fleksible finansieringsordninger. De største samferdselspolitiske utfordringene framover er viljen til å prioritere tiltak som møter utfordringene knyttet til befolkningsveksten og økt trafikkvekst i de største byområdene. Det er sprengt kapasitet og flaskehalser på viktige veistrekninger. Virke ber om prioriteringer til fordel for nye sambruksfelt i hovedvegssystemene og avlastende omkjøringsveier i byområdene. Dette er viktig for næringslivets transporter. 5

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Notat Til Fra Dato 06.12.2013 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 1 Regjeringens

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan

NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan Nærings- og fiskeridepartementet Vår dato 10.07.2015 Postboks 8090 Dep Deres dato 0032 Oslo Vår referanse A-273-33462 Deres referanse NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Gründerplan NHO viser til

Detaljer

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 13/2758 13/1514-9 671.0/ANKA Oslo, 21.10.2013 Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5460, 5609, 5625 og 5656 Forord på universitetene og de kunnskapsmiljøene

Detaljer

Unios næringspolitiske plattform

Unios næringspolitiske plattform Unios næringspolitiske plattform 1 Unio mener at den norske samarbeidsmodellen er et godt utgangspunkt for god næringsutvikling og næringspolitikk. Unio vil bekjempe enhver form for sosial dumping av lønns-,

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2429, 2460 og 2540 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5329,

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

NHOs partibarometer 2013. Klima for verdiskaping?

NHOs partibarometer 2013. Klima for verdiskaping? NHOs partibarometer 2013 Klima for verdiskaping? oppsummering Næringsvennlighet Hvert parti gis en samlet hovedkarakter ut fra hvor næringsvennlig partiets politikk er. Karakterene gis fra 1 til 6 der

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12

Forskerforbundets innovasjonspolitikk. Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Forskerforbundets innovasjonspolitikk Notat vedtatt av Hovedstyret 23.02.12 Skriftserien nr 5/2012 1. INNLEDNING Betydningen av innovasjon for å sikre fremtidig verdiskaping og utvikling av velferdssamfunnet

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016

Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 Politisk plattform verdier og mål 2014 2016 1 2 Politisk plattform verdier og mål, 2014 2016 Vedtatt på Unios representantskapsmøte 11. desember 2013 Verdier og mål Unio er en viktig samfunnsaktør som

Detaljer