OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS"

Transkript

1 OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS 2013

2 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Hvem vi er Hva vi gjør 04 Omsorgsaktiviteter 10 Eksempler på aktiviteter HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. UAVHENGIGHET Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selv stendighet for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse med Røde Korsprinsippene. FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler. ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet. UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre. Vedtatt på den 20. internasjonale Røde Kors-konferansen i Wien i Aktivitetsrapporten 2013 er utarbeidet av avdeling omsorg og foreningsutvikling. Grafisk utforming: Utgitt: 2014 Bring Dialog Alt innhold er utarbeidet for Røde Kors. Copyright 2014 Røde Kors, Norge. Det er ikke tillatt å kopiere, lagre, overføre, vise eller fremføre offentlig, bearbeide eller på noen måte endre innholdet i dette materialet uten forhåndssamtykke fra Røde Kors. 2

3 Hvem vi er Røde Kors i Norge er landets største, frivillige humanitære organisasjon, og Røde Kors- og Røde Halv månebevegelsen er verdens største humanitære nettverk. Vi er der for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner. Lokalt og nasjonalt mobiliserer vi frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og Røde Kors Ungdom. Vi er ett Røde Kors med fokus og innsats rettet inn mot felles mål. Aktivitetene våre støtter og utfyller tjenestetilbudet offentlige myndigheter har et ansvar for. Internasjonalt bidrar vi til å styrke søsterforeningers evne til å møte humanitære utfordringer i eget land, gjennom å hjelpe dem til å forebygge kriser og katastrofer. Røde Kors er også en stor aktør i internasjonale humanitære operasjoner. Vi bidrar med nødhjelp og tidlig gjenoppbygging når katastrofen har rammet. Vi er en medlemsorganisasjon og en pådriver for å øke kunnskapen om, og respekten for, internasjonal humanitær rett. Hva vi gjør Røde Kors oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. For å styrke vårt arbeid i et langsiktig perspektiv har vi i langtidsplanen for satt opp tre strategiske langtidsmål: Vi forebygger og responderer for å redde liv Vi bidrar til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag Vi jobber for sosial inkludering og mangfold Vi hjelper der behovet er størst og der vi er best egnet til å hjelpe. Vi prioriterer våre oppgaver etter følgende kriterier (Røde Kors-vurderingen): 1. Det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner 2. Aktiviteten følger naturlig av vårt oppdrag og er i henhold til våre prinsipper 3. Behovene er ikke dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring 4. Røde Kors har kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven 3

4 Røde Kors omsorgsaktiviteter Røde Kors omsorgsaktiviteter skal styrke tilhørighet og trygghet for mennesker i sårbare livssituasjoner. Røde Kors i Norge skal være til stede i alle lokalsamfunn der det er behov for å: utvikle sosiale nettverk for og kontakt med mennesker som opplever sosial ekskludering eller ensomhet gi barn og unge, særlig barn og unge som lever i vanskelige livssituasjoner, mulighet til å delta på trygge arenaer fremme konfliktløsing mellom mennesker i konflikt og forebygge vold i samfunnet møte mennesker med akutte omsorgsbehov Røde Kors i Norge tilbyr et mangfold av omsorgsaktiviteter. I tillegg til de aktivitetene som er definert som nasjonale kjerneaktiviteter, finnes det også svært mange ulike lokale aktiviteter. Siden Røde Kors utøver behovsrelaterte aktiviteter i lokalsamfunnet gjennom våre lokalforeninger, vil det variere hvilke aktiviteter som finnes fra sted til sted. Her følger en beskrivelse av de nasjonale kjerneaktivitetene: Grunnleggeren av Røde Kors besøkstjeneste, Jens Meinich, sa at den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Dette er fremdeles grunnlaget for alt vi gjør i besøkstjenesten. Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre; om det er å gå turer eller utføre andre sosiale aktiviteter - eller bare treffes for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle. Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, sittedans og andre arrangementer. Nettverksarbeid Nettverksarbeidet er et tilbud til mennesker som ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk. Besøkstjenesten Besøkstjenesten er et tilbud for mennesker som av ulike grunner føler seg ensomme og ønsker mer kontakt med andre. Frivillige i Røde Kors møter hver dag mennesker som opplever at de står alene. Noen står på bar bakke sosialt og ønsker å utvikle sin sosiale kompetanse. Andre hindres i å treffe nye mennesker og komme i gang med aktiviteter fordi de har sosial angst. Felles for de som tar kontakt med Røde Kors nettverksarbeid er at de ønsker fellesskap med andre og mulighet til å bygge sosiale nettverk. Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Røde Kors besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. De frivillige i Røde Kors nettverksarbeid er helt vanlige folk, ikke støttekontakter eller terapeuter. De er medmennesker og støttespillere for deltakere som ønsker hjelp på veien til det de kaller «et helt vanlig liv». 4

5 Nettverksarbeidet har et mangfold av aktiviteter som alle tar utgangspunkt i deltakernes behov og ønsker. Deltakerne i nettverksarbeidet ønsker seg ofte en samtalepartner, men også en de kan spørre om råd og hjelp til praktiske gjøremål. Deltakere og frivillige planlegger og organiserer alle aktivitetene sammen. En deltaker og en frivillig kan møtes jevnlig for en god samtale eller for å finne på aktiviteter. Eller en gruppe frivillige og deltakere kan dra på aktiviteter sammen, som for eksempel trening, teater, kino eller turer. På noen steder blir det organisert sosiale aktiviteter som inkluderer hele familien eller barna. Visitortjenesten Besøk og fortrolige samtaler med innsatte i fengsel. Røde Kors prioriterer de mest ensomme av de innsatte. Visitorbesøk skjer fortrinnsvis i fengsler med høyt sikkerhetsnivå. På grunn av Røde Kors nøytrale mandat, er Røde Kors den eneste humanitære organisasjonen i Norge som får besøke innsatte i varetekt. Det stilles strenge krav til visitorene og hvordan tjenesten utføres. Retningslinjer for tjenesten er utarbeidet i et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Røde Kors. Besøkene skjer i en tidsavgrenset periode, og all kontakt mellom innsatt og visitor opphører idet den innsatte løslates eller overføres til et annet fengsel. Vitnestøtte Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp. Å sitte i fengsel innebærer ensomhet og isolasjon. Den innsatte er låst inne, utestengt fra resten av samfunnet. Mange sliter med psykiske problemer. Gjennom Røde Kors visitortjeneste får den innsatte noen å dele tankene sine med, en nøytral samtale partner som ikke fordømmer. Den fortrolige samtalen på cella eller besøksrommet er kjernen i visitor tjenesten. Avstanden mellom livet på cella og livet utenfor fengselet er stor. En visitor er på mange måter den innsattes vindu mot verden utenfor. Visitoren kan ved å være et helt vanlig menneske som frivillig kommer på besøk gi den innsatte en følelse av normalitet og verdighet. Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en slik situasjon. En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning og praktisk hjelp. Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen. Med bistand fra Røde Kors vitnestøtte kan vitnet bli tryggere på situasjonen og forstå rollen sin bedre. Dette kan føre til at vitnet kan konsentrere seg om forklaringen sin som igjen kan bidra til å gi retten et riktigst mulig grunnlag for sin avgjørelse. 5

6 Vitnestøttene får grundig opplæring og har taushetsplikt. De representerer Røde Kors, er uavhengige av retten og skal ikke diskutere innholdet i saken med vitnene. Røde Kors er spesielt godt egnet for oppgaven som vitnestøtte på grunn av organisasjonens prinsipper om politisk og religiøs nøytralitet, humanitet og uavhengighet. Som verdens største humanitære organisasjon er Røde Kors også godt kjent for vitner med utenlandsk opprinnelse. Ansatte i kommunen har oversikt over hvilke barnefamilier som har størst behov for ferieopphold. Derfor samarbeider Røde Kors med skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten og andre offentlige instanser. Barnas Røde Kors Barnas Røde Kors er en samlebetegnelse på forskjellige aktiviteter for barn i barneskolealder. Ferie for alle Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene. I Barnas Røde Kors møtes barn til lek og utfoldelse på en trygg sosial arena. Her kan alle barn uavhengig av forutsetninger, ferdigheter, økonomi og religion få gode mestringsopplevelser. Det legges til rette for at barna skal kunne få nye venner og sosiale nettverk. Et økende antall barn i Norge vokser opp i familier med en inntekt under fattigdomsgrensen. Disse barna kan ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene, og de har ofte ingen ferieturer å snakke om etter sommerferien. Mange av barna forteller om en oppvekst hvor de føler seg utenfor og mistrives i hverdagen. Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse for hele familien. Oppholdene arrangeres i skoleferiene og tilrettelegges først og fremst på Røde Kors-sentrene. Ferie for alle blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Ferie for alle tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner. Ferie for alle er en aktiv ferie. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter. I tillegg til familieturer arrangerer Røde Kors også noen ferieturer for barn og ungdom opp til 18 år. Alle barn kan delta i aktivitetsgruppene, men Røde Kors er særlig opptatt av å nå barn som av ulike årsaker ikke deltar i andre organiserte fritidsaktiviteter. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til lek og fritidsaktiviteter. Gjennom Barnas Røde Kors bidrar Røde Kors til å oppfylle denne retten. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft til forståelse av Røde Kors prinsipper og verdigrunnlag. Aktivitetstilbudet varierer etter hvor i landet man bor. Det er behovene til barna i hvert enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Barna som deltar er også med på å påvirke aktivitetstilbudet. Dette gir rom for å styrke barnas sosiale kompetanse og trygghet i samspill med jevnaldrende. Røde Kors bidrar med utstyr dersom aktivitetene krever dette, og det er gratis å delta. 6

7 Leksehjelp På Røde Kors leksehjelp får elever bistand med skolearbeidet etter skoletid. noen å dele en positiv opplevelse med. På Kors på halsen kan barn og unge trygt og anonymt snakke både om det som er fint og om det som er vondt og vanskelig. Kors på halsen søker å være en trygg støttespiller i barn og unges hverdag. Målet er at de som kontakter Kors på halsen skal få støtte og føle at de blir sett. Og at de som trenger det får hjelp til å forandre en vanskelig situasjon. Kors på halsen kan ved behov gi informasjon om rettigheter og muligheter innenfor det offentlige hjelpeapparatet. Kors på halsen er også Norges hjelpelinje for digitale problemstillinger i samarbeid med Trygg bruk-senteret i Medietilsynet. Kors på halsen er et lavterskeltilbud. Barn og unge kan ringe gratis på , skrive e-post eller chatte på Kors på halsen har også et nettforum hvor unge støtter andre unge. Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan være mange ulike årsaker til dette. Men uten hjelp med leksene kan det bli vanskelig å mestre skolehverdagen. Frafallet fra skolen er en av de største samfunnsutfordringene vi står overfor i Norge i dag. Det er en nær sammenheng mellom svake karakterer i grunnskolen og senere frafall i videregående. Det er også en tydelig sammenheng mellom frafall i skolen og svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Dette frafallet ønsker Røde Kors leksehjelp å bremse. De voksne som svarer er frivillige i Røde Kors og er anonyme for dem som tar kontakt. De har fått opplæring i hvordan man skal lytte til og snakke med barn og unge. Aktiviteter på mottak Å bo på asylmottak kan være ensidig, langtekkelig og frustrerende. Frivillige fra Røde Kors legger til rette for positive opplevelser for beboere på asylmottak. Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer. Røde Kors leksehjelp tilbys i dag til elever på mellom- og ungdomstrinnet og videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker. Samtaletilbudet Kors på halsen Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet. Ingen tema for store, ingen tema for små. Det er ikke alltid lett å snakke med foreldre eller lærere om hva som skjer i kroppen, en ulykkelig forelskelse, mobbing eller familietrøbbel. Da kan det være godt å snakke med en voksen som man ikke kjenner fra før. Andre ganger trenger man kanskje bare å ha Det finnes over personer som bor på asylmottak i Norge. Usikkerhet og lang ventetid kan føre til at mange savner opplevelse av mening, mestring, trygghet og tilhørighet i hverdagen. Å bli møtt og sett av et medmenneske i lokalsamfunnet kan gjøre en stor forskjell. Røde Kors-frivillige tilbyr aktiviteter på mottak over hele landet. Aktivitetene bidrar til å normalisere 7

8 hverdagen på asylmottaket og forebygge konflikter. Asylsøkeres deltakelse i nærmiljøet kan også legge til rette for gjensidig forståelse og respekt. Mange beboere på asylmottak har tillit til Røde Kors og kjenner organisasjonen som en nøytral part fra hjemlandet. Røde Kors aktiviteter på mottak kan være alt fra svømmetrening, utflukter og spillkveld til førstehjelpskurs. Aktivitetene tilrettelegges etter behovene som finnes på mottaket, og beboerne blir oppfordret til å bidra med egne ressurser og ideer. Norsktrening Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger og innvandrere trener på norsk språk i en uformell sammenheng. Det å kunne norsk er avgjørende for å få et godt og verdig liv i Norge. Mange flyktninger og innvandrere tilbringer sine første måneder og år i Norge uten å få praktisert og utviklet norsk i dagliglivet. Røde Kors norsktrening er gruppebaserte, uformelle og sosiale treff der man får mulighet til å praktisere norsk og styrke kunnskapen sin. Det legges mest vekt på muntlig norsk og dagligtale. Hvordan finner man ut om fritidstilbudet i kommunen? Og hva skjer på 17. mai? En flyktningguide er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase. Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe. Man gjør ting begge trives med, som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate og være sammen. Røde Kors har som mål å koble guider og flyktninger som har noe felles, enten det gjelder alder, livssituasjon, interesser, yrke eller utdannelse. Aktiviteten bygger på gjensidighet og likeverd mellom flyktning og guide. Gatemegling I Røde Kors gatemegling får ungdom redskaper til å kommunisere i stedet for å slå. Som gatemeglere blir de også positive endringsagenter i sine egne miljøer. Vanlige aktiviteter på norsktreningen er å lese aviser, diskutere, lage presentasjoner, høre på radio, drive med rollespill, jobbe med grammatikk og gå gjennom vanlige feil, dialekt, slang, ord og uttrykk. Aktiviteten fungerer godt som et supplement til ordinær norskundervisning. Norsktrening er spesielt viktig for personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge ordinær norskundervisning. Noen har kanskje mistet retten til gratis norskopplæring eller har store omsorgsoppgaver. Andre har kommet til Norge uten å kunne lese eller skrive. Når veien fram til målet virker lang, kan møtet med et medmenneske som bryr seg og engasjerer seg være avgjørende. Flyktningguide Ny kultur, nytt språk og nye utfordringer dette er hverdagen for flyktninger som blir bosatt i Norge. En flyktningguide kan gjøre overgangen lettere. Røde Kors flyktningguide kobler flyktninger som har fått opphold i Norge med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får nybosatte flyktninger en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. I møte med en ny hverdag i Norge har mange flykt ning er behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunnet. Hvordan søker man barnehageplass? 8 Følelsene som oppstår i en konflikt er gjerne vanskelige å håndtere. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. I gatemegling trener ungdom på å gjenkjenne og uttrykke følelser og behov som oppstår i konflikter. Med lek, øvelser og rollespill utforsker deltakerne både de negative sidene og de positive mulighetene som ligger i konflikter. Grunntanken for Røde Kors gatemegling er at det er de unge selv som er best egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres. Gjennom tre påbyggende verksteder rustes de til å håndtere egne og andres konflikter: 1. På Konfliktverkstedet øver deltakerne på å mestre egne konflikter. 2. På Meglingsverkstedet lærer deltagerne å megle i andres konflikter. Som sertifiserte gatemeglere blir ungdommene ressurspersoner «på gata» i sine egne miljøer.

9 3. På Instruktørverkstedet blir deltakerne kvalifiserte som ungdomsinstruktører som leder konfliktverkstedene sammen med voksne instruktører. Gatemegling er voldsforbyggende ettersom ungdom settes i stand til å håndtere konflikter på lavt nivå før de eskalerer til voldsbruk og negative gruppemotsetninger. I mer omfattende konflikter der ungdom er involvert, vil også voksne frivillige kunne tilby forsoningsprosesser. Røde Kors gatemegling samarbeider med mange forskjellige lokale aktører som fritidsklubber, skole, utekontakt, politi, konfliktråd og flyktningmottak. Nattevandring Nattevandrere er frivillige voksenpersoner som er til stede på steder der ungdom ferdes. Med nærværet av bevisste, edru voksne skapes det et tryggere gatebilde. Ungdomstiden handler for mange om å utforske grenser og være der andre ungdommer er. Dette kan føre til usikre situasjoner med rus og vold. Nattevandrerne er med på å skape trygghet i utemiljøet ved å være til stede på steder der barn og unge ferdes på kvelds- og nattestid. Nattevandrerne er ikke til stede for å kontrollere, men er lett tilgjengelige og imøtekommende når ungdom tar kontakt. De griper ikke inn i konflikter, men kontakter politiet hvis situasjonen krever det. Nattevandrerne går alltid sammen i grupper og har god tid til å stoppe, lytte og observere. En nattevandrer er en voksen person som tar barn og unge på alvor. Gjennom sin tilstedeværelse er nattevandrerne med på å skape et mer åpent og tryggere oppvekstmiljø. Nattevandring etableres på bakgrunn av et behov i lokalmiljøet. Omsorgsaktiviteter tall på nasjonalt nivå for 2013 Aktivitet Deltakere Frivillige Steder Besøkstjenesten (både en-til-besøk og institusjonsbesøk) institusjoner Nettverksarbeid Flyktningguide Aktiviteter på mottak Ca Ca. 650 Ca. 60 mottak Norsktrening Visitortjenesten Ca besøk fengsler Leksehjelp Ferie for alle Barnas Røde Kors Kors på halsen Kors på halsen besvarte henvendelser ( besvarte anrop på telefon, dialoger via chat og 906 anonyme e-post ble besvart). Ca. 150 Nattevandring Ca Ca. 40 Gatemegling 722 ungdommer har fått opplæring i gatemegling, og 183 unge og voksne er utdannet til instruktører. 110 I tillegg gir 90 instruktører gatemegling-opplæring i regi av kommunalt virke. 31 enheter fordelt på 9 distrikter. Vitnestøtte 9500 vitner benyttet seg av Røde Kors vitnestøtte 370 9

10 Eksempler på aktiviteter i 2013 Eksempler på integreringsaktiviteter 30 prosent av befolkningen i Oslo har innvandrerbakgrunn, og ett av de største hindrene for integrering er manglende språkkompetanse. Da Norsktreningen i Oslo Røde Kors ble startet i april 2011, kom det syvåtte stykker hver gang. I dag holder aktiviteten åpent hver lørdag og tilbyr nivåinndelte språktreningsgrupper med opp til 150 deltakere hver gang. Aktiviteten har med andre ord vokst enormt på kort tid. Innvandrere i kø for å lære norsk på norsktreningen hos Oslo Røde Kors. Foto: Hedda Lunder Bredvold Foto: Inge Fjelddalen, TA. Tiltaket ble startet på initiativ fra en frivillig i april På kort tid ble tilbudet kjent i mange innvandrermiljøer, og erfaringene fra Oslo viser at interessen for å lære seg og praktisere muntlig norsk, er stor. Siden oppstarten i 2011 har deltakerkøen blitt stadig lengre og i perioder har Oslo Røde Kors måttet avvise deltakere i døra fordi det ikke har vært ledige plasser. Mange står i kø i over en time før dørene åpner, uansett vær. Hvorfor er tiltaket blitt så populært? I følge en deltaker er det flere grunner til dette: «På skolen snakker læreren med eleven. Her får jeg snakket med andre nordmenn. Det er helt annerledes. Læreren snakker veldig sakte, men her kan vi snakke som vanlig. Det er vanskelig å møte nordmenn. Her møter vi vanlige folk og prater norsk». Svømmekurs Kvinner med minoritetsbakgrunn, bosatt i Notodden, Skien og Porsgrunn, fikk i fjor muligheten til å delta på svømmekurs med kvalifiserte instruktører. For mange var dette det første møtet med vannet. En av svømmeinstruktørene er Rofika Belghali. Som frivillig assistent på svømmekurset til Røde Kors har hun lært andre kunsten å holde seg flytende. Jeg ble så glad da jeg ble spurt om jeg ville være svømmeinstruktør. Det er så viktig å holde seg i form, men mange innvandrerkvinner synes det er ubehagelig å gå halvnakne rundt i svømmehallen, sammen med menn. Lærer du å svømme, kan du redde liv, du kommer i form, og etter svømmingen føler du deg så avslappet, sier Rofika. Damedag på Røde Kors-huset i Bærum Hver tirsdag gjennom hele året samles damer fra hele verden til Damedag på Røde Kors-huset i Sandvika. Noen kommer for å skravle eller strikke og sy, men en stadig økende gruppe deltakere kommer for å delta på Norsktrening. Norsktreningen er delt i tre økter, hver på én time. Det legges mye vekt på muntlig trening, setningskonstruksjon, gjerne med utgangspunkt i bilder, og ofte i små grupper. Ordlæring kan også bli konkurranse, for eksempel: Hvor mange grønnsaker kan dere navn på? 10

11 Det er en stadig større pågang av deltakere, og noen velger å delta på alle øktene. Det er en differensiert gruppe deltakere, og mens noen aldri har gått på skole i Norge eller i hjemlandet, har andre universitetsutdannelse. Eksempler på nettverksaktiviteter og aktiviteter for sosial inkludering Kick off er en leir og et påfølgende gruppe- og aktivitetstilbud for ungdommer i ungdomsskolealderen som selv opplever at de strever, eller har noen i nær familie som er rusavhengige og/eller psykisk syke. Konseptet er et samarbeid med Sørlandets Sykehus HF, avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Red Bike Ride Bike- prosjektet startet i 2013 og er et sykkelritt på rulle som arrangeres for første gang i Røde Kors og våre samarbeidspartnere setter opp 50 sykkelruller i Oslo Fengsels nye idrettshall. Rullene kobles til internett. Syklene festes på rullene, og deltakerne konkurrerer i ønsket klasse. Under rittet sykler man mot de andre i heatet og kan via en egen PC-skjerm velge ulike visningsmodus fra løypa. Hvert heat produseres på storskjerm/tv og kommenteres av en speaker. Det blir rapportert passeringstider og sluttresultater i hvert heat og klasse. Initiativet til Kick Off kom fra tre unge voksne som hadde erfaring fra psykiatrien som bruker og/eller pårørende i De ønsket å gi ungdommer en mulighet som de selv aldri fikk; å få sine stemmer hørt. Initiativtakerne ønsket også å få muligheten til å dele sine erfaringer med ungdom i liknende situasjoner, og vise dem at det er håp og muligheter for alle. Kick Off har utviklet seg, og bestod i 2013 av tre leire i skolens sommerferie, hvor totalt 70 ungdommer fra Agder-fylkene deltok. Etter omlag en uke på leir får deltakerne tilbud om å bli med i samtale- og aktivitetsgrupper i nærheten av der de bor. Både leiren og gruppetilbudet er en blanding av selvhjelpsgrupper, samtaler med profesjonelle, fritidstilbud og en mulighet til å skaffe seg et nytt positivt sosialt nettverk. I tillegg er en av grunnverdiene for Kick Off at alle ungdommene har positive ressurser i seg, som både kan og bør brukes. I Kick Off er man derfor opptatt av å gi ungdommene ansvar og oppgaver tilpasset deres livssituasjon. Når ungdommene blir for gamle for å være deltakere får de tilbud om å bli juniorledere, og tilbys opplæring i denne rollen. Samarbeid er nøkkelen til at Kick Off fungerer. Her spiller erfaring, fag og frivillighet på samme lag, og opptrer som likeverdige parter. På leiren er det ledere med utdannelse innen psykisk helsearbeid, ungdom og voksne med brukererfaring, og frivillige medmennesker fra Røde Kors. Ved å spille på hverandres styrker og ulikheter, blir tilbudet til deltakerne best mulig. Frivillige fra Røde Kors deltar som trygge voksne medmennesker. Himmel og hav «...Takk for turen, ja. Turen var helt fantastisk, og jeg lengter tilbake. Blir gjerne med neste år. Vurderer også å bli medlem av Røde Kors...». - deltaker Siden 2010 har Røde Kors i Nord-Trøndelag, Sør- Trøndelag og Møre og Romsdal hatt et godt samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge. Her ønsker man å bruke hverandres nettverk og kompetanse i Midt-Norge for å nå felles mål om å tilrettelegge for 11

12 at mennesker som sliter med rus kan danne egne positive nettverk, både under og etter behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ett av tiltakene er en årlig aktivitetshelg for rusmisbrukere i behandling sammen med Røde Korsfrivillige. Aktivitetshelgen skal skape arenaer for sosial trening, tillitsbygging, team-arbeid og mestring. Årets tur gikk til det nydelige ubebodde fiskeværet Bjørnsund i Møre og Romsdal. 18 personer fra Trondheimsklinikkens ungdomsavdeling og voksenavdeling, Molde behandlingssenter og Aasætherveien i Ålesund ble med på turen, sammen med frivillige og ansatte fra Røde Kors. Kreativ gruppe I Fredrikstad har man, i tillegg til månedlige samlinger, turer, kurs og foredrag, ulike aktivitetsgrupper og sosiale møteplasser hver kveld hele uka. Det dreier seg om alt fra klatring og snekring til mat og turgruppe. En av disse er Kreativ gruppe. Denne gruppa møtes hver torsdag gjennom hele året. Gruppa driver med ulike formingsaktiviteter og lager i tillegg hygge ved å steke vafler, prate og ha det trivelig sammen. Ved at de gjør noe kreativt sammen, blir det enklere å delta også for dem som ikke er så glad i å prate, men som allikevel trenger det sosiale samværet som gruppa tilbyr. Ansvaret for gruppa er delt mellom tre frivillige; en har det faglige ansvaret, en annen tar ansvar for mottak av nye og den tredje er en slags sosial vert som passer på at alle blir sett og hørt og skaper hygge. Besøksvenn med hund Forskning viser at nærkontakt med dyr har en positiv helseeffekt på mennesker, både fysisk og psykisk. I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke behov for varme, kos og omsorg. Dette kan bedre humøret og gi glede i hverdagen. Dyr kan også virke kontaktskapende og fremme et godt miljø. Det ble i 2013 utdannet over 100 hundeekvipasjer (hund og fører) til tjeneste i Røde Kors Besøkstjeneste. Besøkstjeneste med hund er en etablert aktivitet på sykehjem i seks distrikter (Telemark, Østfold, Akershus, Oslo, Møre og Romsdal og Oppland), og fire andre har ønsker om å starte opp. Tiltaket blir møtt med stor glede hos deltakere og skaper et flott engasjement blant frivillige og ansatte i Røde Kors. Foto: Sandra Rebekka Nielsen/Oslo Røde Kors. Hundene med eiere rekrutteres fra eksisterende besøskvenner og fra nye grupper frivillige. Den frivillige gjennomgår den vanlig obligatoriske besøksvennopplæringen, mens menneske og hund sammen gjennomgår et eget kurs. På kurset blir det sikret at hunden er stabil og liker å være i besøktjeneste. Aktiviteten er i en kjempeutvikling, og det planlegges en rekke kurs rundt om i landet fremover. Besøk til eldre innvandrere I Oslo ble pilotprosjektet «Besøk til eldre innvandrere» startet opp i Målet var å rekruttere besøksvenner med ulik spåkbakgrunn for å kunne tilby tilpasset besøk. Det ble vervet besøksvenner og utarbeidet brosjyrer til deltakere på somali, urdu og arabisk. Informasjon om prosjektet ble formidlet i forskjellige forum og kanaler, og det ble innledet samarbeid med blant annet Muslimsk studentersamfunn, ulike trossamfunn og internasjonal Helsegruppe. Gjennom å rekruttere besøksvenner som kan eldre innvandreres eget morsmål, har prosjektet lykkes i å bidra til helse og livskvalitet. «Besøk til eldre innvandrere» har vist at det nytter å nå ut til nye grupper med udekkede behov, og å nå ut til nye, ressursterke grupper frivillige.prosjektet er et flott eksempel på innovasjon i omsorgen. 12

13 Eksempler på oppvekstaktiviteter Leksehjelp på Sandefjord bibliotek. Utdrag fra artikkel: Leksehjelp er ekstra moro når du kan gå med en venn, mener Madelin Mikkelsen (t.v.) og bestevenninnen Avin Amir Ali (begge 12 år). Det er dyp konsentrasjon på grupperommet på Sandefjord Bibliotek. Her sitter barne- og ungdomsskoleelever side om side, alle med det felles mål å bli enda bedre faglig. Til det får de hjelp av leksehjelperne fra Røde Kors lokallag i Sandefjord. De er så sugne på kunnskap! Da er det morsomt og givende å hjelpe! Det sier Bjørn Kvarenes (75), en av leksehjelperne på leksehjelpen i Sandefjord. Han er pensjonert lærer fra videregående skole, med fagkretsen engelsk, historie og statsvitenskap. Så fremt han kan, stiller han på leksehjelpen hver tirsdag på Sandefjord Bibliotek. Bjørn kaller det meningsfull fritid, uten at det betyr at han ikke har nok av andre ting å henge fingrene i, travel som han er med barn, barnebarn og som aktivt medlem i det lokale historielaget. Men dette gir mening utover meg selv, og det er flott å gi noe til andre som trenger det. Leksehjelpen er dessuten et drømmested for en lærer. Hit kommer barn og unge fordi de har lyst til å lære, ikke fordi de må. I klasserommet er det gjerne én lærer på 30 elever. Her er vi én til én. Ungene vet å verdsette det, og de er fulle av innsatsvilje, forteller Bjørn, som også har rekruttert tidligere kolleger som i dag er leksehjelpere. I tillegg til å hjelpe andre, lærer jeg samtidig en hel del selv. Vi nordmenn er ofte ikke så flinke til å ta kontakt med våre nye landsmenn. Det er synd, for vi går glipp av en hel del. De fleste på leksehjelpen trenger hjelp til matte, også Avin Amir Ali (12). De gir veldig god hjelp, og jeg forstår mer nå, nesten så mye at jeg kan hjelpe andre, sier hun og ler. Avin får et lett dult i siden av bestevenninnen Madelin Mikkelsen som går i samme klasse. Jentene er som erteris, og pleier å komme hit sammen. De er akkurat ferdige med norskleksene, og nå er det geometri som gjelder. Det er litt vanskelig, for det er så nøyaktig, sier Madelin. Heldigvis er leksehjelper Ida Kristine Stakston bare en håndsopprekning unna. Ida setter seg ned for å hjelpe, men svaret må Avin og Madelin finne frem til ved egen hjelp. Jobben min er å forklare slik at elevene selv finner svaret, sier Ida. Leder på Røde Kors Leksehjelp i Sandefjord, Kåre Henning, understreker at leksehjelp handler om mer enn å løse oppgaver og pugge gloser. Det er også en viktig sosial arena. En del av elevene sliter med språkforståelsen. Noen ganger er det vel så viktig bare å snakke, lære ord og begreper. Språket er viktig for å kunne tilegne seg kunnskap, lese og forstå oppgaver. I tillegg til at ungene får hjelp, lærer de seg å strukturere arbeidet. Også det er en viktig faktor, påpeker han. 13

14 Rekordmange elever deltok på Hordaland Fylkeskommune og Røde Kors sommerskole. Skrevet av: Anne Charlotte Valaker Bruheim, Rekordmange elever deltok på Hordaland Fylkeskommune og Røde Kors sommerskole. På sommerskolen samarbeider vi om morgendagens vinnere, sier Petter Borthen, som er koordinator og ansvarlig for de tre sommerskolene i bergensområdet. -Elevene som kommer hit er motiverte og vi vet at mange gir tilbakemelding om at de opplever tilbudet som vellykket, forteller Borthen, som jobber i opplæringsavdelingen i fylkeskommunen. Frivillige fra Røde Kors serverer frokost til elevene. Fra venstre: Torill Kleppe, Else Torsvik, Anne Fuhr, Sol Riger-Kusk og Gisle Hoem. Da Hordaland Røde Kors gjestet sommerskolen på Askøy videregående skole, var frokostsalen fullpakket med innsatsvillige elever, og over 20 frivillige fra Røde Kors var i sving med det praktiske. De frivillige sørger for at elevene får frokost og varm lunsj hver dag og ikke minst så bidrar de til trivsel og god stemning. Sommerskolen, som er et samarbeid mellom Fylkeskommunen og Røde Kors, arrangeres i år for syvende gang. Fylkeskommunen har det overordnede pedagogiske ansvaret, mens Røde Kors er ansvarlige for gjennomføringen av tilbudet. Kursene er et gratis tilbud til elever i offentlige skoler, og lærlinger som mangler matematikk fra vg1. -Uten Røde Kors som stiller med frivillige som ordner det praktiske, og stiller som assistenter i under visningen og arrangerer sosiale aktiviteter for de som ønsker det, hadde ikke dette latt seg gjøre. Vi opp lever både samarbeidet og tilbudet som vellykket, og dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, forteller Petter videre. Tonje-Elin, som skal begynne i 2. klasse ved idrettslinjen på Sotra videregående skole til høsten, er en av elevene som deltar på årets sommerskole på Askøy. -Jeg skal ha matte i to år til og derfor ønsker jeg å forbedre mattekarakteren fra 1. klasse, forteller hun. Jeg ønsket å prøve en ny måte å lære matte og jeg er veldig glad for muligheten til å delta på sommerskolen. Vi har fått en veldig grei lærer, som følger opp alle og han merker fort hvilket nivå vi er på. Jeg har allerede lært mange nye teknikker og jeg har lært mer her på 2 dager, enn på flere år på vanlig skole, sier hun. 14

15 Oppstart av Barnas Røde Kors i Ålesund Lokalforeningen Aalesund Røde Kors startet i høst opp med BARK. Lederen for omsorgsavdelingen i Aalesund Røde Kors, Torunn Hole, er glad for at en ivrig gjeng med frivillige nå er i gang med aktiviteten. - Dette er noe vi har hatt lyst til å gjøre lenge, sier Torunn. - Og jeg er glad for at vi omsider kan tilby byens barn en gratis og spennende aktivitet. med på turen at båten til Os Rotary og brannvesenet i Os måtte kjøre to ganger ut fra Halhjem. Ute på holmen ble ungene aktivisert med både plukking av kongler og fisking. Os BARK har hatt rundt 25 barn på de første samlingene og stemningen har vært veldig god. - Vi gjør dette for å få aktivisert barna, og så er det kjekt for Barn og voksne fikk kjøre brannvesenet sin båt da barnegruppen til Os Røde Kors dro på tur til Ramsholmen. Foto: Jan Petter Svendal. oss voksne også, sier Becky fra Nigeria, som er en av lederne i barnegruppen til Os Røde Kors. Blindebukk i byparken i Ålesund under oppstart av Barnas Røde Kors. Foto:Torunn Hole Rundt 40 personer tok imot invitasjonen til lek, moro, mat og drikke under oppstartsdagen i byparken. Torunn er godt fornøyd med oppslutningen, og forteller at leker som blindemann, pil og bue-skyting og kappløp engasjerte både de små og store barna som deltok. Siste post på programmet var rebus, og det endte opp i våre lokaler i Keiser Wilhelmsgate, forteller hun videre. - Der satte vi oss ned og forsynte oss godt med pølse og brus. Velfortjent etter innsatsen i parken! Barnas Røde Kors i Os, Hordaland, med oppstart i år Ti ledere fra fem ulike land (Norge, Polen, Tanzania, Nigeria og Bulgaria) sto klar til å ta imot barn i aldersgruppen 3-13 år, da Os Røde Kors startet opp BARK i Røde Kors-huset i Kolskogen. BARKgruppen har hatt bra besøk på sine samlinger. En dag i september dro barnegruppen ut på tur til Ramsholmen som ligger fint til i innseilingen til Halhjem. Os Rotary sørget for skyssen ut. Det var såpass mange Barnegruppen har samling på tirsdager, annenhver uke. - Neste gang skal vi ha førstehjelp i Røde Korshuset. Da kan de minste komme og få førstehjelp til bamsene sine, mens de litt større skal få lære litt ved å bruke hverandre, forteller leder i Os Røde Kors, Nina Solvær Sælen. Sommerleir med Barnas Røde Kors i Hedmark Sommeren 2013 ble det arrangert en sommerleir der 40 BARK-deltagere koste seg på leir. Her var det stort fokus på aktiviteter som svømming, livredning, fisking og mye mer. Barna lærte seg å samarbeide med både barn og voksne, ta i mot beskjeder, og ta ansvar både for deg selv og andre barn. Foreldre som har hentet barna sine på leieren har takket spesielt fordi denne leieren var den eneste sommerferieturen barna var med på dette året. Et av barna kunne med meget stolt stemme fortelle at hun hadde trent veldig mye, hele året på å lære seg å svømme til neste sommerleir, slik at hun kunne få bade uten redningsvest. Dette var veldig godt å høre om, da dette var ei jente som ikke likte vann og som ikke orket å delta i svømmetimene på skolen. Takket være god støtte fra andre barn og frivillig voksne, hadde hun overvunnet frykten og skulle til og med padle i kano under årets sommerleir. 15

16 Barnas Røde Kors i Telemark I Telemark er det tre veldrevne BARK-grupper; Nome, Skien og Porsgrunn. Gruppene møtes i to timer annenhver uke. De fleste aktivitetene foregår utendørs, og det blir gjennomført aktiviteter som passer til de ulike sesongene. Fokus for aktivitetene har vært friluftsliv og førstehjelp. Det har også vært andre aktiviteter som baking, kino/teater og lek. Gruppene har et Røde Kors-tema på hver samling som er en rød tråd gjennom samlingen. I høst har det vært fokus på Røde Kors-prinsippene. Det serveres variert mat på hver aktivitet, og det å poppe popcorn på bålet har vært en absolutt vinner. Barna og foreldre gir stadig utrykk over å være veldig fornøyde med aktivitetene. En del av barna har liten erfaring med å reise på tur og gleder seg stort over både store og små opplevelser. Barna er utrolig flinke til å ta være på og stille opp for hverandre. Det finnes utallige flotte opplevelser på aktivitetene som har vært i år. En del av opplevelsene ungene deler og gleder seg stor tover er små ting som voksne tar for gitt. Ei jente på 8 år fortalte etter en aktivitet: «I dag var det dødskult. Jeg har gått under en jernbanebru, det har jeg aldri gjort før». Sommerleir i Karalaks i Finnmark På sommerleiren fikk deltakerne lære førstehjelp, delta på ulike friluftsaktiviteter og bli kjent med mye av Røde Kors sitt arbeid i Norge. Klatreveggen i Lemivarre Klatreklubb i Lakselv var ett av høydepunktene. Det var fjelltur, og det var masse bading, særlig i bassenget på leirområdet. Gokart var også populært, det var det ingen som hadde gjort før. Videre var det besøk på brannstasjonen, noe barna syns var veldig spennende og interessant. De lærte for eksempel hva de skal gjøre hvis det brenner i huset, og hvordan de skal behandle brannskader. Det ble et tett program, men det ble også tid til frilek og konkurranser. Det største høydepunktet for mange var nok besøket på 330- skvadronene på Banak. Alle ble tatt veldig godt imot og fikk en grundig gjennomgang av 330-skvadronens arbeid på redningsaksjoner. Alle fikk komme inn i helikopteret og se på alt utstyret. Oppholdet i Karalaks ble avsluttet med kanopadling og grilling. Været var fint og ungene flinke til å padle. Nye vennskapsbånd ble knyttet uavhengig av etnisk bakgrunn, og det var vemodig for alle flotte unger og voksne som var med på leiren å si farvel til hverandre. Ferie for alle med Hordaland Røde Kors på Merket 97 små og store reiste i sommer fra store deler av Hordaland til Valdres. Der var deltakerne ute på vannet i kanoer, robåter og pedalbåter. De badet, lekte vikinger og var på disko både ute og inne. Det ble arrangert konkurranser både i klatreveggen og i bruskassestabling, og mange var på kino. Det ble tur både opp til fjellet Gribbe og til Gol sentrum. Noen ble med med på linedance, fotball, volleyball, bordtennis og bowling, og andre fikk ansiktsmaling, spilte bingo og var med med på trollstien. Dagen i vikingleiren ble det skutt med bil og bue, snekret litt, og både hår og armbånd ble flettet. Frivillige i Nordland Røde Kors sørger for at deltakerne trygt kan rutsje ned taubanen. Foto: Henriette Kjærstad. 16

17 Jeg er ENsom bryr meg også på Ferie for alle Røde Kors har i to år brukt Røde Kors-dagen, 8. mai, til å løfte temaet ensomhet, og Røde Kors Ungdom gjennomførte våren 2013 den storstilte kampanjen «Jeg er ENsom bryr meg». Røde Kors valgte å knytte denne kampanjen inn i aktiviteten Ferie for alle. Dette fordi vi vet at mange av deltakerne på Ferie for alle kan oppleve ensomhet. Nettverksbygging og sosial inkludering er målsetninger for Ferie for alle, og «Jeg er ENsom bryr meg»-kampanjen kan hjelpe oss å nå disse målsetningene. For å gjøre sommerens ferieopphold så inkluderende som mulig, ble det derfor utviklet egne samvittighetskontrakter for både frivillige, voksne og barn som deltok på Ferie for alle. Buttons og kontrakter ble sendt ut til alle oppholdene, og mange valgte å tegne kontrakt med samvittigheten eller hjertet. 17

18 18

19 19

20 Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo Hausmanns gate 7, 0186 Oslo Telefon Telefaks

BARNAS RØDE KORS 2013

BARNAS RØDE KORS 2013 BARNAS RØDE KORS 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 BARK-løftet 2013 06 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 07 Kvalitetssikring

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Net t verksarbeid 2012

Net t verksarbeid 2012 Nettverksarbeid 2012 Røde Kors-prinsippene Innhold 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Frivillige 04 Kvalitetssikring Samarbeidspartnere og bidragsytere 05 Eksempler 06 Tall Humanitet Røde

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2013 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Samarbeidspartnere

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

VITNESTØTTE. Vitnestøtte

VITNESTØTTE. Vitnestøtte VITNESTØTTE 2014 Vitnestøtte RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør Målsetting 04 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold Kvalitetssikring 05 Opplæring og fagsamlinger

Detaljer

Hovedprogram for Røde Kors i Norge

Hovedprogram for Røde Kors i Norge Hovedprogram for Røde Kors i Norge 2017 2020 Hovedprogrammet er en treårig konkretisering av «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011 2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2013 Integreringsarbeid RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Aktiviteter Flyktningguide 06 Norsktrening 07

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2013 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Frivillige Røde Kors satser på økt mangfold 06 Kvalitetssikring

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS

OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS OMSORGSAKTIVITETER I RØDE KORS 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Hvem vi er Hva vi gjør 04 Omsorgsaktiviteter 12 Eksempler på aktiviteter HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016

ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 ÅRSRAPPORT FLYKTNINGGUIDEN 2016 Om Flyktningguiden Hovedmålet for Flyktningguiden er å bidra til at nylig bosatte flyktninger og innvandrere finner seg til rette i Oslo. Dette gjøres ved å sette flyktningen/innvandreren

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET LEKSEHJELP 2013 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting 05 Målgrupper Beskrivelse av Røde Kors Leksehjelp 06 Varianter av leksehjelp 08 Frivillige

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Bergenhus og Årstad Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal

Detaljer

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk,

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten

BESØKSTJENESTEN. Besøkstjenesten BESØKSTJENESTEN 2014 Besøkstjenesten RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Målsetting og målgrupper 05 Besøkstjeneste med hund Frivillige 06 Røde Kors satser

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle

I n v i t a s j o n. Ferie for alle I n v i t a s j o n Ferie for alle Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte er konsekvensen at foreldrene ikke kan gi barna de sosiale

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard Gatemegling Konfliktarbeid i praksis Mari Olsgaard Gatemegling sin historie Konfliktrådets prosjekt fra 1998 Hoveddelen av saker var alternativ til straff i mindre lovbrudd utført av ungdom Ville forebygge

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer