2000. Utredning. I:\Forbundsledelse\Info-enheten\årsrapporter\årsrapport 2000.doc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2000. Utredning. I:\Forbundsledelse\Info-enheten\årsrapporter\årsrapport 2000.doc"

Transkript

1 2000. Utredning. Hva skjedde? Et nytt millenium, en ny fremtid, nye muligheter og nye utfordringer. For helsevesenet er det viktigste å få tilgang på kompetent personell. Bare slik kan oppgavene løses. Vårt krav er klart: Et real lønnsløft til sykepleierne må til for å løse morgendagens utfordringer og gi pasientene det tilbudet de har krav på! Tariffoppgjøret i offentlig sektor var et skritt i riktig retning. Også arbeidsgiverne, særlig Kommunenes Sentralforbund (KS) ønsket å prioritere arbeidstakere det er vanskelig å rekruttere. Etter harde meklingsrunder, både i KS-området, statlig sektor og i Oslo kommune, la riksmeklingsmannen i (dato) frem et forslag som avverget sykepleierstreik. Resultatet ble at årslønnen til offentlig ansatte sykepleiere over en 2-års periode i gjennomsnitt øker med ca kroner inkludert lokale tillegg. Vi fikk også fire nye feriedager to i 2001 og to i Dette er imidlertid ikke nok. I KS-området, der flesteparten av våre medlemmer er ansatt, forutsatte vi at lokale arbeidsgivere ville følge opp og gi sykepleierne et betydelig lønnsløft. Den lokale potten var på 1,5 milliarder kroner. Dessverre er det ikke alle arbeidsgivere som har forstått at lønn er det virkemiddelet som gir mulighet til å rekruttere de sykepleierne det er behov for. Flere steder var arbeidsgivers tilbud så lavt at NSF valgte å gå til brudd. De vedtatte satsingen på kreftomsorg, psykiatri og eldre kan ikke realiseres uten fagpersonell. Ingen sykepleiere ingen reformer. Så enkelt er det. Hittil har eldrereformen vist en stor svakhet: Den er rettet mot boliger, ikke helse. Derfor arbeider NSF for å sikre kvaliteten i pasienttilbudet. Antall svært gamle i Norge vil øke, og flere pasienter vil få behov for et heldøgns tjenestetilbud. Kvaliteten på dette tilbudet avhenger av tilstrekkelig kompetent bemanning. Arbeidskraftreserven blant sykepleiere i Norge er stor. Vi har ubrukte årsverk fordi mange har forlatt yrket til fordel for bedre betalte jobber i andre bransjer, eller arbeider deltid. Spesielt blant deltidsansatte sykepleiere finnes det store ressurser som ikke benyttes. I en spørreundersøkelse foretatt av Norsk Gallup sier hele deltidsansatte sykepleiere at de kan tenke seg å arbeide mer forutsatt at lønnen i full stilling øker med i året. Dersom disse øker sin stilling med én dag i uken, får vi umiddelbart årsverk. Et slikt tiltak vil langt på vei dekke opp sykepleiermangelen. Det er tydeligvis ikke noe problem å bruke ca. 775 millioner kroner årlig nasjonalt på kortsiktige tiltak som innleie, rekruttering fra utlandet og overtid kroner mer til sykepleierne kommunal sektor beløper seg til ca. 1 milliard. Eller 250 millioner kroner mer for en permanent løsning som kommer befolkningen til gode i form av kortere ventelister, aktive operasjonssaler og en pleie- og omsorgstjeneste som er en velferdsstat verdig! Ansvaret for å løse sykepleiermangelen har hittil blitt henvist til partene i arbeidslivet. Det har ikke gitt resultater. Det er umulig å løse sykepleiermangelen innenfor rammene i et lønnsoppgjør. Derfor har NSF vært pådriver for at Storting og Regjering må ta ansvar. Et sett

2 2 av virkemidler må til for å rekruttere og beholde sykepleiere. Økt lønn og bedre bemanning er de viktigste. Politikerne håper at andre virkemidler vil bedre bemanningssituasjonen i norsk helsevesen. En omdiskutert lovendringen gjorde det mulig for vikarbyråer å drive utleie av helsepersonell. Problemet i norsk helsevesen er ikke mangel på vikarer, men mangel på fast ansatt personell. Helsevesenet preges allerede av svært mange deltidsansatte og vikarer. Økt bruk av vikarer vil gjøre det enda vanskeligere å ivareta kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet for den enkelte pasient. Stortingsflertallet har ikke tatt hensyn til dette, eller at økt bruk av innleide sykepleiere er kostbare løsninger. Dette er penger som heller kunne vært brukt på å styrke kvaliteten på helsetilbudet ved å bedre de tilsattes lønns- og arbeidsvilkår. Også rekruttering av sykepleiere fra utlandet økte i NSF ønsker selvfølgelig utenlandske sykepleiere velkommen til Norge både som kollegaer og medlemmer. Aggressiv rekruttering av sykepleiere fra utlandet - enten det skjer i myndighetenes eller private aktørers regi - har imidlertid ikke noe å gjøre med det frie arbeidsmarked og den enkelte sykepleiers rett til å ta arbeid over landegrensene. Utenlandsrekruttering er ikke bare dyrt - det tapper også andre land for kompetanse. Sykepleiermangel er ikke et særnorsk fenomen. Vi har en global mangelsituasjon som av WHO oppfattes som så alvorlig at man velger å omtale den som "en krise." Sykepleiermangelen må først og fremst motvirkes ved å finne varige løsninger på nasjonalt nivå. Samtidig mener vi at dersom man først tyr til rekruttering fra utlandet, må det følges opp med klare retningslinjer som sikrer språkkunnskap, kulturforståelse og faglig nivå. For NSF er det også viktig at ikke vanskeligere stilte land tappes for sårt tiltrengt kompetanse. Skillet mellom døgnkontinuerlig turnusarbeid og helkontinuerlig skiftarbeid gjør at turnusarbeidere jobber to uker mer i løpet av et år enn en skiftarbeider. Likestillingsombudet har konkludert med at dette er i strid med likestillingsloven, og Stortinget anbefalte i januar 1998 at saken måtte utredes. I en hardt presset helsetjeneste vil likestilling av skiftarbeid og turnusarbeid være et viktig bidrag for å bedre de ansattes arbeidsvilkår slik at flere orker å arbeide i en høyere stillingsbrøk. NSF har også i år presset på for at Stortingets anbefaling skal følges opp, men foreløpig er det ikke politisk vilje til å komme med forslag som fjerner dette tradisjonelle skille mellom kvinnearbeid og mannsarbeid. NSFs satsing på å bedre lønns- og arbeidsvilkår for privatansatte førte blant annet til at man for første gang inngikk en helhetlig tariffavtale med Feiringklinikken. Omlegging i Handelsog Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), som er arbeidsgiverorganisasjonen for mange private institusjoner, gjorde at vi forhandlet frem fire nye overenskomster for medlemmer som tidligere var ansatt i Apo-området. Reforhandling av hovedtariffavtalen med Den Norske Kreftforening (DNK) førte til brudd, mekling og deretter frivillig voldgift. Kjennelsen ga bedre uttelling enn det DNK var villig til å gi. I etterkant har DNK tolket resultatet på en måte som tvang NSF til å stevne DNK for retten. For NSF er medlemsskap og deltakelse i aksjoner og organisasjoner ikke et mål i seg selv - men et middel for å nå andre mål. Deltakelse i Velferdsaksjonen er et viktig virkemiddel for å sikre og videreutvikle velferdsstaten. NSF er også prinsipielt imot økte egenandeler som en del av finansieringen av det offentlige tjenestetilbud. Dette rammer spesielt eldre og kronisk syke, økonomisk svake grupper som må betale for reduserte rammeoverføringer fra regjeringen.. Dette er uakseptabelt.

3 3 Medlemsskap i en sterk hovedorganisasjon bidrar til å bygge opp under samfunnets fellesverdier. I 2000 havarerte forsøket på å slå sammen Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). AF var etter hvert blitt for smalt og for svakt - dermed var det uaktuelt å beholde AF i sin eksisterende form. Representantskapet i AF vedtok derfor at AF oppløses pr. 30. juni Det var bakgrunnen for at NSFs forbundsledelse i samarbeid med lederne for Lærerforbundet, Norsk Lærerlag og Politiets Fellesforbund tok initiativ til å sondere grunnlaget for et tettere samarbeid. Lærere, førskolelærere, sykepleiere og politi representerer kjerneyrker innen velferdssamfunnet og har derfor en solid felles plattform. Dette danner et godt utgangspunkt for en ny hovedorganisasjon tuftet på sterke og selvstendige profesjonsorganisasjoner. NSFs ekstraordinære landsmøte i oktober gav sin tilslutning til at Norsk Sykepleierforbund går inn i et videre samarbeid med Lærerforbundet, Norsk Lærerlag og Politiets Fellesforbund med sikte på å danne en ny hovedorganisasjon. I omorganiseringer og endringsprosesser er råd og veiledning en sentral oppgave for NSF. Dessverre viser det seg at mange omorganiseringer bunner i mangel på helsepersonell. Isteden for å løse sykepleiermangelen, prøver mange kommuner og fylkeskommuner å organisere seg bort fra den. I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte høsten 2000 ble det klart at det er flertall for at staten skal overta ansvaret for sykehusene. NSF støtter fullt ut målsetting om enklere og klarere ansvarsforhold for sykehusene. Tydeligere plassering av ansvar kan gi en helhetlig nasjonal helsepolitikk med klare mål og prioriteringer. Dermed får også pasientene et best mulig tilbud. Omgjøring av statlige sykehus til egne rettssubjekter vil derimot redusere muligheten for offentlig politisk styring og kontroll som klargjør målsettinger, prioriteringer, ressurstildeling og tilgjengelighet. Derfor mener vi at en forvaltningsmodell med utvidede fullmakter er best egnet for å realisere regjeringens mål med reformen. Fire nye helselover ble iverksatt fra år NSF ønsker lovene som blant annet styrker pasientrettighetene og stiller sterkere formelle krav til sykepleiere og annet helsepersonell velkommen. Nye lovfestede krav til faglig forsvarlig yrkesutøvelse, pasientfokus og dokumentasjon bidrar til å sette pasienten i sentrum, et prinsipp NSF alltid har kjempet for. For å imøtekomme behovet for kunnskap om det nye lovverket har NSF drevet omfattende opplæring både gjennom kurs og informasjonsartikler i Tidsskriftet Sykepleien. Høsten 2000 etablerte NSF nettverkssamling for ledere, en satsing som vil bli videreført. For NSF er det viktig å støtte og bidra til utvikling av lederrollen. Gode ledere er avgjørende for en god helsetjeneste. Gruppens omforente mål er Vi skal markedsføre verdiskapningen i sykepleietjenesten i norsk helsevesen. Vi skal gjøre dette gjennom dyktige og strategiske sykepleieledere. NSF driver kontinuerlig arbeid for fagutvikling i helsetjenesten, særlig gjennom arbeidet i faggruppene. Utvikling av kliniske retningslinjer har vært i fokus. Innføring av de nye helselovene med forskrifter har nødvendiggjort opplæring av tillitsvalgte. NSF deler også ut stipender og forskningsmidler for å bidra til utvikling av sykepleierfaget. Totalt ble det utdelt ca 1,4 millioner kroner i Hovedtema for den 5. sykepleierkongressen var Et bedre liv. Mens vi lever. Sykepleierkongressen er Norsk Sykepleierforbunds flaggskip for mønstring, nytenkning og

4 4 utvikling av sykepleiefaget. Kongressen arrangeres hvert annet år og er sykepleiernes naturlige samlingspunkt for diskusjon, faglig utvikling og oppdatering på nyvinninger. Hele 1700 deltok på kongressen som ble avholdt i Bergen i september. Kongressdeltakerne fikk også oppleve fargerike innslag fra våre Tanzanianske gjester. Et av NSFs bistandsprosjekt omfatter forebygging av HIV/AIDS blant barn og unge i Tangaregionen i Tanzania. Prosjektet bygger på tverrfaglig nettverksarbeid, og anses som så vellykket at det brukes som modell for andre bistandsprosjekter. Alle de 682 grunnskolene i regionen er knyttet opp i nettverket, og elever, lærere, helsesøstre, tradisjonelle healere og fødselshjelpere er selv drivkrefter i arbeidet. Det var derfor gledelig å kunne invitere en gruppe på 30 barn og voksne fra dette området til vår Sykepleierkongress. NSF har i år 2000 hatt bistandsprosjekter i Tanzania og Mosambik. I tillegg til forebygging av HIV/AIDS bidrar prosjektene til utvikling av våre søsterorganisasjoner. NSF har dessuten vært deltagende i et pilotprosjekt for å utrede samarbeid mellom fylkesmannen i Vestfold og regionale myndigheter i Tanga. Hensikten med prosjektet er å konkretisere grunnlaget for samarbeid innen ulike samfunnssektorer der utdanning, helse, miljø og næringsutvikling vil stå i fokus. NSF krever tiltak som løfter norsk helsevesen opp av bølgedalen! Norsk Sykepleierforbund vil være med på å finne løsninger. Det var utgangspunktet for at vi i tilknytning til Sykepleierkongressen arrangerte en helsepolitisk dag. Politikere, byråkrater, fagpersonell, forfattere, journalister, pårørende og andre deltok i den helsepolitiske debatten. Her ble det tegnet et bilde av situasjonen i helsevesenet ut fra ulike ståsteder. NSF gav også ut boken Helse-Norge 2000, der aktører fra helsepolitisk dag var bidragsytere og fotograf Morten Krogvolds bilder av sykepleiere og pasienter illustrerte situasjonen i Helse- Norge. Dessverre er ikke innholdet i helsetjenestene alltid godt nok. Forventningene innfris ikke selv om sykehusene behandler flere pasienter enn noen sinne og stadig flere sykdommer kan behandles effektivt. Det mangler ikke bare penger til drift og utstyr. Det er vel så viktig med tilgang på kompetent personale. Sykepleierstudentene viste gjennom sin studentaksjon for lønnstrinn 30 sterkt engasjement for bedre lønns- og arbeidsvilkår og et bedre helsevesen. NSF støttet selvfølgelig aksjonen som viser at morgendagens sykepleiere setter prislapp på sin egen kompetanse. Siden ordningen med medlemsskap for sykepleierstudenter ble etablert i 1998, er NSF-studentene blitt en voksende og aktiv gruppe. Dessverre er de unges interesse for å tre inn i sykepleieryrket sviktende. Søkning til sykepleierutdanningen er redusert med 41% fra 1996 til Samtidig er antall studieplasser økt med 12 prosent over samme periode. Ny rammeplan for sykepleierutdanningen ble innført i Det som skulle bli en styrke for utdanningen økt vekt på praksis og kliniske studier kan vise seg å bli en svakhet. Den lave bemanningen på praksisplassene og stramme arbeidsvilkår for lærerene medfører gradvis dårligere oppfølging av studentene. Derfor har NSF rettet innsatsen mot å få sentrale myndigheter til å ta ansvar for å bedre rammebetingelsene for sykepleierutdanningen. Vi har arbeidet for at det gis honorar til sykepleiere som veileder sykepleierstudenter i praksis, at sykehusene får øremerkede midler for praksisdelen av sykepleierutdanningen og at budsjettrammen til høgskolene økes for å dekke de meromkostningene en tettere praksisoppfølging, flere studenter og lengre praksisperiode innebærer.

5 5 De bedriftsinterne videreutdanningene i sykepleie er formelt overført til det statlige høgskolesystemet i år. Dette har vært en viktig sak for NSF, både for å sikre kvaliteten gjennom nasjonale rammeplaner og for å gi vekttallsuttelling. NSF har også vært pådriver for å bedre jordmorutdanningen. Den selvstendige rollen jordmødre er tiltenkt i fremtidens helsevesen forutsetter at utdanningen styrkes. Slik jordmorutdanningen fungerer i dag, tilfredsstiller den ikke de krav Norge har forpliktet seg til i følge EØS-avtalen, som krever 2-årig løp etter fullført grunnutdanning i sykepleie. Endringer i universitet- og høgskoleloven åpnet for at hjelpeleiere og andre kunne søke opptak til sykepleiehøgskolene på bakgrunn av realkompetanse. Det ble også åpnet for mulighet til å søke fritak fra deler av studiet etter individuell vurdering. Dette er prinsipper NSF støttet. Opptak på bakgrunn av realkompetanse skal gis ut fra individuell vurdering, og ikke som en gruppevis ordning. Dette vedtok Stortingsflertallet etter påtrykk fra NSF.

6 6 Kliniske data. Norsk Sykepleierforbund er den eneste landsomfattende fagorganisasjon for offentlig godkjente sykepleiere og sykepleierstudenter. Siden stiftelsen i 1912 har NSFs hatt fokus mot aktuelle saker av fagpolitisk, samfunnspolitisk og interessepolitisk karakter. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og har pr ca medlemmer. Hele 28 ulike faggrupper er integrert i organisasjonen. De siste årene har også sykepleierstudentene blitt en aktiv og voksende del av NSF. Totalt forvalter organisasjonen et årsbudsjett på ca. 193 millioner kroner. Et godt utbygd organisasjonsapparat muliggjør en mangfoldig innsats. NSF har ca tillitsvalgte. Det er fylkeskontor i hvert fylke. Hovedkontoret som lå i Collettsgate 54 ble solgt i år 2000, og NSF kjøpte nytt hovedkontor som ligger i Tollbugata 22. Dermed fremstår organisasjonen med tidsriktige og sentralt plasserte lokaler i Oslo sentrum Sykepleiernes hus. I tillegg til hovedkontoret, holder også Oslo fylkeskontor, Akershus fylkeskontor og Tidsskriftet Sykepleien til i huset. For å bruke ressurser på NSFs primære funksjoner, og ikke på hotelldrift, ble Vettre kurs- og konferansesenter solgt i Fra 1989 har NSF vært medlem av Akademikernes Fellesorganisasjon (AF). Etter at AF er vedtatt nedlagt fra medio 2001, arbeides det med å etablere en ny hovedorganisasjon i samarbeid med Lærerforbundet, Politiets Fellesforbund og Norsk Lærerlag. NSF er også medlem i en rekke internasjonale organisasjoner, bl.a. International Council og Nurses (ICN), Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) og Internasjonalen for Stats- og Kommuneansatte (ISKA). I tillegg til å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, tilbyr NSF blant annet gunstige forsikringsordninger og andre medlemsfordeler. NSF arrangerer kurs og konferanser og er aktiv pådriver for sykepleiefagets utvikling og plass i helsevesenet. Organisasjonen utgir tidsskriftene Sykepleien og Jordmorbladet. NSF deler dessuten ut ca. 1,4 millioner kroner årlig gjennom ulike stipendordninger. Stipender gir medlemmene mulighet for å søke om støtte til utdanning, forskning og studiereiser NSFs viktigste innsatsområder er: Arbeidet for bedre lønns- og arbeidsforhold for medlemmene. Styrking av utdanningen for sykepleierne En bedre sykepleie- og helsetjeneste for befolkningen. Gjennom forhandlinger, drøftinger, veiledning og innspill er organisasjonen en sentral aktør for å ivareta samfunnspolitiske, fagpolitiske og interessepolitiske forhold. Forbundsstyret 2000 Valgt på NSFs landsmøte i Kristiansand november 1998 Forbundsleder Bente G. H. Slaatten Nestleder Erik Bårdseng 2. Nestleder Åse Jakobsen Forbundsstyremedlemmer Tone Elin Mekki Ragnhild Brå Vardehaug Gunn Gotland Bakke Aud Jorunn Hovland Kari Henriksen Dagfinn Hokstad 1. varamedlem til forbundsstyret (møter fast) Grete Misund

7 7 Illustrasjon: NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å forebygge og løse befolkningens helseproblemer påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd Fagpolitisk skal NSF: påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere. Interessepolitisk skal NSF: ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, lønns- og arbeidssosiale interesser. Illustrasjon: Viktigste saker i tariffoppgjøret Lønnsmisnøyen øker. Medlemsundersøkelse utført av Norsk Gallup i 2000 viser at lønn er det elementet flest medlemmer mener bør prioriteres i tariffoppgjøret. Hele 93% mener høyere lønn skal prioriteres. Det er en økning på 13% fra Hva skal prioriteres ved tariffoppgjøret? % % Høyere lønn Lavere pensjonsalder Fri etterutdanning Lengre ferie Kortere arbeidstid Vet ikke 0 1 Illustrasjon 3 Fellesskapets styrke medlemsutvikling over tid Fra Bergljot Larsson samlet 44 utvalgte sykepleiere til NSFs stiftelse i 1912 har antall medlemmer vokst betraktelig. Bare fra 1999 til 2000 har medlemsveksten vært på 6,3%. Norsk Sykepleierforbund har nå rundt medlemmer. Medlemsutvikling Antall medlemmer

8 8 Diagnose. Samfunnet er fylt av paradokser. Noen bidrar til forundring mens andre skaper forargelse. Helsevesenets paradokser skaper oftest forargelse. Det er vanskelig å få drukket, jeg mangler kopp å drikke av. Min plage er slik at jeg hele tiden må be om hjelp - om bekken. De kommer dessverre ofte for seint. Jeg har også en gips som er skarp og lager sårkant. De sier jo at de skal slipe det ned. Men de gjør det ikke. Når det kommer urin i såret gjør det vondt, beretter en pasient. Det er vondt og provoserende å måtte erkjenne det. Denne historiene tilhører ikke fortiden den er fra norsk helsevesen i år På oppdrag fra NSF tok Arbeidsforskningsinstituttet pulsen på Helse-Norge. På samme dag, på samme tidspunkt og uten forvarsel - banket forskerteamene på døra hos 11 somatiske sykehus over hele landet. Rapporten En dag i Helse-Norge vektlegger arbeidsforhold, pasientreaksjoner og bemanning. Forskerne møtte pasienter i et av verdens rikeste land som er takknemlige og resignerte i en særegen blanding. De møtte personale som er slitne, stolte og skuffet. Denne dagen var det kun 1/3 av de besøkte enhetene som hadde den bemanningen de skulle! Ved inngangen til 2000 var det ca ledige sykepleierstillinger i Norge. Helsetilsynet melder om alarmerende mangel på intensivsykepleiere og 29 av 31 sykehus forklarer flaskehalsproblemene på intensivavdelingen med sykepleiermangel. Sommeren 2000 ble det stengt 900 flere senger enn under ferieavviklingen i Samfunnet bruker store beløp på å utdanne høykvalifiserte sykepleiere, men helsevesenet benytter ikke virksomme midler til å skaffe seg eller beholde denne kompetansen sykepleierårsverk står ubrukt! vil tilbake til yrket de er utdannet til, men de har ikke råd. Hele 4 av 5 sykepleiere er misfornøyd med lønnsforholdene. Hver tredje sykepleier angrer på yrkesvalget på grunn av lav lønn og stress fordi bemanningen ikke er tilstrekkelig. Det investeres i nytt og dyrt utstyr, men ikke i helsepersonell til å bemanne det. Aktiv bruk av dyrt teknisk utstyr, sykepleieres og legers kompetanse pågår bare i noen av døgnets timer. Operasjonsstuer står ubrukte etter klokka fire. Samtidig venter nordmenn på behandling, og korridorpasienter er ikke lenger unntak. Dette er Helse-Norge år Dette er virkeligheten - dette er realiteten - de harde fakta. Diagnosen synes klar. Alle ser hvor det bærer, men hvem tar ansvar?

9 9 Videre behandling. Målet er høyere bemanning. Virkemiddelet er høyere lønn. Effekten av høyere bemanning er et kvalitativt bedre helsevesen. Vårt krav er klart et lønnsløft i størrelsesorden kroner til sykepleierne løser utfordringene i helsevesenet og gjør det mulig å møte morgendagens behov. Helsevesenet må gis rammevilkår som gjør det mulig å løse alle oppgaver. Det gjelder selvsagt utstyr og organisering. Men det gjelder i særlig grad bemanning! Nå forventer vi handling! Det haster med å snu utviklingen. Vi krever tiltak som får sykepleierne tilbake til yrket! Sykepleiernes lønns- og arbeidsbetingelser må bedres. Slik får vi mange nok på jobb til å utføre alle oppgavene som står i kø. Et lønnsløft i størrelsesorden kroner til sykepleierne vil bryte den onde sirkelen med rekrutteringssvikt, økende flukt fra yrket og dårlig kvalitet på pasienttilbudet. Sykepleiermangelen er en konstruert tilstand en situasjon etablert av mangelende vilje til å bruke de tilgjengelige ressursene. I Norge er helsevesenet det eneste stedet med sykepleiermangel. Vi har nemlig en sykepleierreserve i landet som er større enn antall ledige stillinger. Men de jobber ikke i helsevesenet Lønn virker i alle andre sammenhenger. Årsaken til at lønn ikke virker i helsevesenet er at det ikke er forsøkt! Slikt ville aldri skjedd i andre virksomheter med kompetansemangel, og spesielt ikke i de mannsdominerte og høytlønte. I alle andre bransjer blir lønn og gode arbeidsvilkår brukt som rekrutteringsmiddel når man har underskudd på arbeidskraft. En utstrakt mangel på eiendomsmeklere, næringslivsledere og økonomer ville selvfølgelig blitt besvart med høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for å rekruttere kompetente medarbeidere. I dag blir sykepleierne skviset mellom hensynet til pasienten og krav om effektivitet. Tid og menneskelige ressurser er ofte det som skal til for å utøve god sykepleie med andre ord: Tilstrekkelig bemanning. Sykepleiernes utdanning og kompetanse er et kvalitetsstempel og en garanti for faglig soliditet. Men vi kan ikke fungere som garantister for et system med store mangler. Som sykepleiefaglige premissleverandører aksepterer vi ikke at kvaliteten i helsevesenet forringes på grunn av for få sykepleiere. Nå benytter politikere og arbeidsgivere de dyreste og dårligste løsningene for å bøte på sykepleiermangelen. Overtidsbruk, rekruttering fra utlandet og innleie av vikarer er langt mer kostbart enn å ansette sykepleiere på en anstendig lønn. Vi har en arbeidskraftreserve på over sykepleiere. Ved å øke lønnen vil det være mulig å få tilbake i yrket. Norsk Sykepleierforbund ivaretar sykepleiernes interesser, bidrar til utvikling av sykepleierfaget og har lang tradisjon i pasientens tjeneste. Vårt krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår er også en kamp for et bedre helsevesen. Sykepleiernes funksjon er en nøkkelfaktor for å nå helsepolitiske mål.

10 10 Ingen sykepleiere ingen reformer Stortinget har vedtatt ambisiøse og store helsereformer som krever tilgang på flere tusen nye sykepleierårsverk. Fagfolk er den største begrensede faktoren for å få reformene på plass. Uten sykepleiere ingen reformer. Sykepleieprofesjonen står ved flere veiskiller. Internasjonale analyser av utviklingstendenser i Europa, viser at sykepleierne er tiltenkt fremtredende roller innen det forebyggende helsearbeid, i primærhelsetjenesten og i institusjonshelsetjenesten. Men disse viktige rollene kan ikke fylles så lenge sykepleiermangelen er stor. Dermed er det heller ikke mulig å innfri helseløftene uten å lønne sykepleierne bedre. Å tro noe annet vil være å gå med ryggen først inn døren til fremtiden! Pasienten først! Vi tilbyr kompetanse for å få det til. NSF har alltid vært en sentral aktør i debatter om funksjonsfordeling i helsevesenet. Vi hilste diskusjonene rundt rett person på rett plass og pasienten først velkommen. Disse temaene hører på ingen måte fortiden til. De er aktuelle i dag - og de er kanskje enda mer aktuelle i fremtida når teknologiske fremskritt gir helsevesenet nye muligheter og pasientene blir mer bevisst sine rettigheter. Som de fremste bærere av kontinuitet, som de fagfolkene som er hos pasienten i alle livsfaser, fra vugge til grav, 24 timer i døgnet, må sykepleierne gis mulighet til å ta et hovedansvar for å realisere et helsevesen hvor pasienten først er en selvfølgelig realitet! Mange omlegginger i helsesektoren har vært drevet fram av ambisjoner om kostnadsreduksjon og effektivisering. Men omorganiseringer alene løser ikke helsevesenets utfordringer. Til det er mangelen på sykepleiere for stor. Derfor er det nødvendig med tiltak som får sykepleierne tilbake til yrket. Det vil løfte norsk helsevesen opp av bølgedalen! kroner mer til sykepleierne løser krisen i Helse-Norge. En enkel resept. Høyere lønn løser bemanningskrisen! En lønnspakke for sykepleiere må på plass! Ansvaret for å løse krisen i helsevesenet er forsøkt henvist til partene i tariffoppgjøret, uten at dette har gitt resultater. Nå må regjering og stortingspolitikere ta sitt ansvar for tilbudet til pasientene på alvor. Det må iverksettes særskilte lønnstiltak for sykepleiere, slik det tidligere er gjort for blant annet dommere, leger og flygeledere og i år for lærere. Et kraftig lønnsløft for sykepleierne vil bryte den onde sirkelen med stadig større rekrutteringsproblemer, økende flukt fra yrket og dårlig kvalitet på pasienttilbudet. Resepten er enkel: Et lønnsløft i størrelsesorden til sykepleierne gjør det mulig å møte morgendagens behov. Samtidig gir det en langvarig løsning på utfordringene i helsevesenet en løsning som kommer folket til gode i form av kortere ventelister og en verdig pleie- og omsorgstjeneste uten korridorpasienter.

11 11 Tekst til baksiden - nederst: Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo. Besøksadresse: Tollbugt. 22, Oslo Telefon: , Telefax: , E-post: Internett: Tekst-tv: NRK1 side 572

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund NSF Telemark Til politikere i Telemark Lundegt 4C 3724 Skien Tlf.: 35 53 27 70 Mobil: 91 71 19 97 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: postboks 1535, 7435 Trondheim

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Hva skjedde? 2001 Utredning.

Hva skjedde? 2001 Utredning. 2001 Utredning. Hva skjedde? Beslutninger fattes fortere, den teknologiske utviklingen går lynraskt, befolkningen forventer økt kvalitet på helsetilbudet og god tilgjengelighet til nye behandlingsmetoder.

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00

Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Helse Stavanger HF Endelig krav/tilbud gitt i avsluttende sentrale forhandlinger 27. juni 2014, kl. 17.00 Overenskomst Partene er kommet til enighet om revidert B- del - se vedlegg 1. De punkter som gjenstår

Detaljer

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar.

Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. Valg 2011 Spørsmål til de politiske partiene i Bærum, og deres svar. BARNEHAGE 1. Barnehageloven angir maksimalt antall barn pr. pedagogisk leder i barnehagen. Den sier 7-9 barn under 3 år og 14-18 barn

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Her er din nye arbeidsgiver:

Her er din nye arbeidsgiver: Design: z:design, Gazette, tekst og produkssjon: Gazette. Her er din nye arbeidsgiver: MER INFORMASJON Generell informasjon om sykehusreformen finner du på følgende nettadresse: www.dep.no/shd/sykehusreformen

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet.

Prosjektet er besluttet videreført som ei fast ordning fra 03.02.2014. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. SLUTTRAPPORT PROSJEKT UFRIVILLIG DELTID RINDAL KOMMUNE: «YOU CAN`T ALWAYS GET WHAT YOU WANT, BUT IF YOU TRY SOMETIMES, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED» Rindal kommune har i 2012 og 2013 gjennomført

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering

En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Tale En Sjelden Dag 28. februar 2013: Grenseløse tjenester sjeldenhet og prioritering Innledning: Først takk for anledningen til å komme hit og snakke om et felt som har vært nært og kjært for oss i Helsedirektoratet

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV.

Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAVs kontakt med arbeidsmarkedet og arbeidsgiver Tromsø kommune støtter Vågeng-utvalgets synspunkter om at arbeidsgivere må prioriteres langt høyere av NAV. NAV er helt avhengig av et godt samarbeid med

Detaljer

Fylkeslagets valgundersøkelse

Fylkeslagets valgundersøkelse Vår dato 04.09.2013 Buskerud Fylkeslagets valgundersøkelse I forbindelse med Stortingsvalget 2013 har Utdanningsforbundet Buskerud stilt de politiske partiene i Buskerud tre spørsmål om barnehagepolitikk:

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE Alle rettigheter, inkludert oversettelse til andre språk, er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen må reproduseres ved trykking, fotokopiering eller andre metoder,

Detaljer

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester?

Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Sykepleien helsetjenestens hemmelige tjenester? Lederkonferansen Tromsø 28. 30.10.09. Arr. Landsgruppa for sykepleierledere Hanne Marit Bergland Fylkesleder NSF Troms Din kunnskap - pasientens sikkerhet

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

Sentralstyrets forslag til uttalelser

Sentralstyrets forslag til uttalelser Sak Sentralstyrets forslag til uttalelser a) Vi krever økt satsning på varig lønnstilskudd! b) Økt fokus på psykisk helse og CP c) CP-diagnosen krever spesialister! d) Alle barn har rett på et tilpasset

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere Norsk Sykepleierforbund 2001 NSF-serien nr.år FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. I ettertid

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret

Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret HELTIDSKULTUR OG REKRUTTERING I HELSE BERGEN Britt Velsvik Leder Bemanningssenteret KS- Tønsberg 18. mars 2016 UTFORDRINGER I HELSE NORGE Økt behov for kompetent personell i fremtiden. Innen 2035 vil Norge

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013)

Innst. 474 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:114 S (2012 2013) Innst. 474 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:114 S (2012 2013) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi?

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Helsekonferansen 20. januar 2016, Oslo Plaza Petter Øgar Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens målbilde En retningsreform som formelt startet

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Helsevesenet del II Reformer i spesialisthelsetjenesten. Jon Magnussen IIIC Høst 14

Helsevesenet del II Reformer i spesialisthelsetjenesten. Jon Magnussen IIIC Høst 14 Helsevesenet del II Reformer i spesialisthelsetjenesten Jon Magnussen IIIC Høst 14 Viktige reformer siste 20 år Innsatsstyrt finansiering 1997 Fritt sykehusvalg - 2001 Fastlegereformen 2001 Helseforetaksreformen

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Tusen takk for den æren det er å få delta på en historisk. konferanse om lindrende omsorg for barn og deres familier.

Tusen takk for den æren det er å få delta på en historisk. konferanse om lindrende omsorg for barn og deres familier. HELSE ER MER ENN HELBREDELSE Bent Høies innlegg på konferansen Helt, ikke stykkevis og delt om lindrende omsorg for barn 12.april 2012. INNLEDNING Tusen takk for den æren det er å få delta på en historisk

Detaljer

09/2394-35 12.04.2011 LDO

09/2394-35 12.04.2011 LDO NOTAT Vår ref. Dato: 09/2394-35 12.04.2011 LDO OMBUDETS UTTALELSE SAKENS BAKGRUNN A og B arbeider som psykiatriske sykepleiere ved sykehus C (tidligere E sykehus). Begge har arbeidet innen tungpsykiatrien

Detaljer

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015

NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 NORSK BARNESMERTEFORENING Tverrfaglig Kurs Lovisenberg Oslo 11.05.2015 Ja til lindrende enhet og omsorg for barn www.barnepalliasjon.no kontakt@barnepalliasjon.no } Alle har en historie } Andreas reise

Detaljer

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD

LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR TROMSØ KIRKELGE FELLESRÅD Vedtatt i Tromsø kirkelige fellesråd 20.oktober 2011 1. GENERELT Tromsø kirkelige fellesråd (TKF) skal tilby sine ansatte en lønn som gjør at

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier(og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid må være et krav" "Tjenestene må organiseres slik at den som registrerer

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre

LOKAL LØNNSPOLITIKK. Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn... 3 Vadsø kommune som arbeidsgiver konkurrerer med blant annet Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Hensiktsmessig oppgavedeling

Hensiktsmessig oppgavedeling Hensiktsmessig oppgavedeling En mulighetsstudie i barnehage-, skole og helsesektoren www.afi.no Utgangspunktet: samfunnsmessige utfordringer Økt behov for og redusert tilgang til arbeidskraft som følge

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR

Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Kommunestyre 25/6-2009 SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY SYKEHUSSTRUKTUR Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandling; er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

EU kommisjonens grønnbok om helsepersonell Norsk Sykepleierforbunds høringssvar til Helseog omsorgsdepartementet

EU kommisjonens grønnbok om helsepersonell Norsk Sykepleierforbunds høringssvar til Helseog omsorgsdepartementet EU kommisjonens grønnbok om helsepersonell Norsk Sykepleierforbunds høringssvar til Helseog omsorgsdepartementet Vi viser til departementets høringsbrev. Norsk Sykepleierforbund (NSF) ser positivt på muligheten

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015

Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis. Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringens helsepolitikk - og kunnskapsbasert praksis Statssekretær Lisbeth Normann PPS brukerforum, 22.01. 2015 Regjeringsplattformen setter målene og Regjeringen har en visjon En bedre og tryggere

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

være med å bidra til at fylkeskommunen

være med å bidra til at fylkeskommunen Politisk paneldebatt 22. mars 2013 - Nordlys Hotell Alta Finnmárkku Finnmark Invitasjon til media Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 156.000 medlemmer. Vi har medlemmer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei. Arbeidsdepartementet Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.: Medlemsnr.: Horingssvar: Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse,

Detaljer

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde

1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype... 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009... 5 1.3. Antall medlemmer etter tariffområde StatistikK 09 2 INNHOLD 1. NSF et forbund i sterk vekst 4 1.1. Antall medlemmer etter medlemskapstype................................ 4 1.2. Vekst i medlemstall 2004 2009....................................

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer