2000. Utredning. I:\Forbundsledelse\Info-enheten\årsrapporter\årsrapport 2000.doc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2000. Utredning. I:\Forbundsledelse\Info-enheten\årsrapporter\årsrapport 2000.doc"

Transkript

1 2000. Utredning. Hva skjedde? Et nytt millenium, en ny fremtid, nye muligheter og nye utfordringer. For helsevesenet er det viktigste å få tilgang på kompetent personell. Bare slik kan oppgavene løses. Vårt krav er klart: Et real lønnsløft til sykepleierne må til for å løse morgendagens utfordringer og gi pasientene det tilbudet de har krav på! Tariffoppgjøret i offentlig sektor var et skritt i riktig retning. Også arbeidsgiverne, særlig Kommunenes Sentralforbund (KS) ønsket å prioritere arbeidstakere det er vanskelig å rekruttere. Etter harde meklingsrunder, både i KS-området, statlig sektor og i Oslo kommune, la riksmeklingsmannen i (dato) frem et forslag som avverget sykepleierstreik. Resultatet ble at årslønnen til offentlig ansatte sykepleiere over en 2-års periode i gjennomsnitt øker med ca kroner inkludert lokale tillegg. Vi fikk også fire nye feriedager to i 2001 og to i Dette er imidlertid ikke nok. I KS-området, der flesteparten av våre medlemmer er ansatt, forutsatte vi at lokale arbeidsgivere ville følge opp og gi sykepleierne et betydelig lønnsløft. Den lokale potten var på 1,5 milliarder kroner. Dessverre er det ikke alle arbeidsgivere som har forstått at lønn er det virkemiddelet som gir mulighet til å rekruttere de sykepleierne det er behov for. Flere steder var arbeidsgivers tilbud så lavt at NSF valgte å gå til brudd. De vedtatte satsingen på kreftomsorg, psykiatri og eldre kan ikke realiseres uten fagpersonell. Ingen sykepleiere ingen reformer. Så enkelt er det. Hittil har eldrereformen vist en stor svakhet: Den er rettet mot boliger, ikke helse. Derfor arbeider NSF for å sikre kvaliteten i pasienttilbudet. Antall svært gamle i Norge vil øke, og flere pasienter vil få behov for et heldøgns tjenestetilbud. Kvaliteten på dette tilbudet avhenger av tilstrekkelig kompetent bemanning. Arbeidskraftreserven blant sykepleiere i Norge er stor. Vi har ubrukte årsverk fordi mange har forlatt yrket til fordel for bedre betalte jobber i andre bransjer, eller arbeider deltid. Spesielt blant deltidsansatte sykepleiere finnes det store ressurser som ikke benyttes. I en spørreundersøkelse foretatt av Norsk Gallup sier hele deltidsansatte sykepleiere at de kan tenke seg å arbeide mer forutsatt at lønnen i full stilling øker med i året. Dersom disse øker sin stilling med én dag i uken, får vi umiddelbart årsverk. Et slikt tiltak vil langt på vei dekke opp sykepleiermangelen. Det er tydeligvis ikke noe problem å bruke ca. 775 millioner kroner årlig nasjonalt på kortsiktige tiltak som innleie, rekruttering fra utlandet og overtid kroner mer til sykepleierne kommunal sektor beløper seg til ca. 1 milliard. Eller 250 millioner kroner mer for en permanent løsning som kommer befolkningen til gode i form av kortere ventelister, aktive operasjonssaler og en pleie- og omsorgstjeneste som er en velferdsstat verdig! Ansvaret for å løse sykepleiermangelen har hittil blitt henvist til partene i arbeidslivet. Det har ikke gitt resultater. Det er umulig å løse sykepleiermangelen innenfor rammene i et lønnsoppgjør. Derfor har NSF vært pådriver for at Storting og Regjering må ta ansvar. Et sett

2 2 av virkemidler må til for å rekruttere og beholde sykepleiere. Økt lønn og bedre bemanning er de viktigste. Politikerne håper at andre virkemidler vil bedre bemanningssituasjonen i norsk helsevesen. En omdiskutert lovendringen gjorde det mulig for vikarbyråer å drive utleie av helsepersonell. Problemet i norsk helsevesen er ikke mangel på vikarer, men mangel på fast ansatt personell. Helsevesenet preges allerede av svært mange deltidsansatte og vikarer. Økt bruk av vikarer vil gjøre det enda vanskeligere å ivareta kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet for den enkelte pasient. Stortingsflertallet har ikke tatt hensyn til dette, eller at økt bruk av innleide sykepleiere er kostbare løsninger. Dette er penger som heller kunne vært brukt på å styrke kvaliteten på helsetilbudet ved å bedre de tilsattes lønns- og arbeidsvilkår. Også rekruttering av sykepleiere fra utlandet økte i NSF ønsker selvfølgelig utenlandske sykepleiere velkommen til Norge både som kollegaer og medlemmer. Aggressiv rekruttering av sykepleiere fra utlandet - enten det skjer i myndighetenes eller private aktørers regi - har imidlertid ikke noe å gjøre med det frie arbeidsmarked og den enkelte sykepleiers rett til å ta arbeid over landegrensene. Utenlandsrekruttering er ikke bare dyrt - det tapper også andre land for kompetanse. Sykepleiermangel er ikke et særnorsk fenomen. Vi har en global mangelsituasjon som av WHO oppfattes som så alvorlig at man velger å omtale den som "en krise." Sykepleiermangelen må først og fremst motvirkes ved å finne varige løsninger på nasjonalt nivå. Samtidig mener vi at dersom man først tyr til rekruttering fra utlandet, må det følges opp med klare retningslinjer som sikrer språkkunnskap, kulturforståelse og faglig nivå. For NSF er det også viktig at ikke vanskeligere stilte land tappes for sårt tiltrengt kompetanse. Skillet mellom døgnkontinuerlig turnusarbeid og helkontinuerlig skiftarbeid gjør at turnusarbeidere jobber to uker mer i løpet av et år enn en skiftarbeider. Likestillingsombudet har konkludert med at dette er i strid med likestillingsloven, og Stortinget anbefalte i januar 1998 at saken måtte utredes. I en hardt presset helsetjeneste vil likestilling av skiftarbeid og turnusarbeid være et viktig bidrag for å bedre de ansattes arbeidsvilkår slik at flere orker å arbeide i en høyere stillingsbrøk. NSF har også i år presset på for at Stortingets anbefaling skal følges opp, men foreløpig er det ikke politisk vilje til å komme med forslag som fjerner dette tradisjonelle skille mellom kvinnearbeid og mannsarbeid. NSFs satsing på å bedre lønns- og arbeidsvilkår for privatansatte førte blant annet til at man for første gang inngikk en helhetlig tariffavtale med Feiringklinikken. Omlegging i Handelsog Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), som er arbeidsgiverorganisasjonen for mange private institusjoner, gjorde at vi forhandlet frem fire nye overenskomster for medlemmer som tidligere var ansatt i Apo-området. Reforhandling av hovedtariffavtalen med Den Norske Kreftforening (DNK) førte til brudd, mekling og deretter frivillig voldgift. Kjennelsen ga bedre uttelling enn det DNK var villig til å gi. I etterkant har DNK tolket resultatet på en måte som tvang NSF til å stevne DNK for retten. For NSF er medlemsskap og deltakelse i aksjoner og organisasjoner ikke et mål i seg selv - men et middel for å nå andre mål. Deltakelse i Velferdsaksjonen er et viktig virkemiddel for å sikre og videreutvikle velferdsstaten. NSF er også prinsipielt imot økte egenandeler som en del av finansieringen av det offentlige tjenestetilbud. Dette rammer spesielt eldre og kronisk syke, økonomisk svake grupper som må betale for reduserte rammeoverføringer fra regjeringen.. Dette er uakseptabelt.

3 3 Medlemsskap i en sterk hovedorganisasjon bidrar til å bygge opp under samfunnets fellesverdier. I 2000 havarerte forsøket på å slå sammen Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). AF var etter hvert blitt for smalt og for svakt - dermed var det uaktuelt å beholde AF i sin eksisterende form. Representantskapet i AF vedtok derfor at AF oppløses pr. 30. juni Det var bakgrunnen for at NSFs forbundsledelse i samarbeid med lederne for Lærerforbundet, Norsk Lærerlag og Politiets Fellesforbund tok initiativ til å sondere grunnlaget for et tettere samarbeid. Lærere, førskolelærere, sykepleiere og politi representerer kjerneyrker innen velferdssamfunnet og har derfor en solid felles plattform. Dette danner et godt utgangspunkt for en ny hovedorganisasjon tuftet på sterke og selvstendige profesjonsorganisasjoner. NSFs ekstraordinære landsmøte i oktober gav sin tilslutning til at Norsk Sykepleierforbund går inn i et videre samarbeid med Lærerforbundet, Norsk Lærerlag og Politiets Fellesforbund med sikte på å danne en ny hovedorganisasjon. I omorganiseringer og endringsprosesser er råd og veiledning en sentral oppgave for NSF. Dessverre viser det seg at mange omorganiseringer bunner i mangel på helsepersonell. Isteden for å løse sykepleiermangelen, prøver mange kommuner og fylkeskommuner å organisere seg bort fra den. I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte høsten 2000 ble det klart at det er flertall for at staten skal overta ansvaret for sykehusene. NSF støtter fullt ut målsetting om enklere og klarere ansvarsforhold for sykehusene. Tydeligere plassering av ansvar kan gi en helhetlig nasjonal helsepolitikk med klare mål og prioriteringer. Dermed får også pasientene et best mulig tilbud. Omgjøring av statlige sykehus til egne rettssubjekter vil derimot redusere muligheten for offentlig politisk styring og kontroll som klargjør målsettinger, prioriteringer, ressurstildeling og tilgjengelighet. Derfor mener vi at en forvaltningsmodell med utvidede fullmakter er best egnet for å realisere regjeringens mål med reformen. Fire nye helselover ble iverksatt fra år NSF ønsker lovene som blant annet styrker pasientrettighetene og stiller sterkere formelle krav til sykepleiere og annet helsepersonell velkommen. Nye lovfestede krav til faglig forsvarlig yrkesutøvelse, pasientfokus og dokumentasjon bidrar til å sette pasienten i sentrum, et prinsipp NSF alltid har kjempet for. For å imøtekomme behovet for kunnskap om det nye lovverket har NSF drevet omfattende opplæring både gjennom kurs og informasjonsartikler i Tidsskriftet Sykepleien. Høsten 2000 etablerte NSF nettverkssamling for ledere, en satsing som vil bli videreført. For NSF er det viktig å støtte og bidra til utvikling av lederrollen. Gode ledere er avgjørende for en god helsetjeneste. Gruppens omforente mål er Vi skal markedsføre verdiskapningen i sykepleietjenesten i norsk helsevesen. Vi skal gjøre dette gjennom dyktige og strategiske sykepleieledere. NSF driver kontinuerlig arbeid for fagutvikling i helsetjenesten, særlig gjennom arbeidet i faggruppene. Utvikling av kliniske retningslinjer har vært i fokus. Innføring av de nye helselovene med forskrifter har nødvendiggjort opplæring av tillitsvalgte. NSF deler også ut stipender og forskningsmidler for å bidra til utvikling av sykepleierfaget. Totalt ble det utdelt ca 1,4 millioner kroner i Hovedtema for den 5. sykepleierkongressen var Et bedre liv. Mens vi lever. Sykepleierkongressen er Norsk Sykepleierforbunds flaggskip for mønstring, nytenkning og

4 4 utvikling av sykepleiefaget. Kongressen arrangeres hvert annet år og er sykepleiernes naturlige samlingspunkt for diskusjon, faglig utvikling og oppdatering på nyvinninger. Hele 1700 deltok på kongressen som ble avholdt i Bergen i september. Kongressdeltakerne fikk også oppleve fargerike innslag fra våre Tanzanianske gjester. Et av NSFs bistandsprosjekt omfatter forebygging av HIV/AIDS blant barn og unge i Tangaregionen i Tanzania. Prosjektet bygger på tverrfaglig nettverksarbeid, og anses som så vellykket at det brukes som modell for andre bistandsprosjekter. Alle de 682 grunnskolene i regionen er knyttet opp i nettverket, og elever, lærere, helsesøstre, tradisjonelle healere og fødselshjelpere er selv drivkrefter i arbeidet. Det var derfor gledelig å kunne invitere en gruppe på 30 barn og voksne fra dette området til vår Sykepleierkongress. NSF har i år 2000 hatt bistandsprosjekter i Tanzania og Mosambik. I tillegg til forebygging av HIV/AIDS bidrar prosjektene til utvikling av våre søsterorganisasjoner. NSF har dessuten vært deltagende i et pilotprosjekt for å utrede samarbeid mellom fylkesmannen i Vestfold og regionale myndigheter i Tanga. Hensikten med prosjektet er å konkretisere grunnlaget for samarbeid innen ulike samfunnssektorer der utdanning, helse, miljø og næringsutvikling vil stå i fokus. NSF krever tiltak som løfter norsk helsevesen opp av bølgedalen! Norsk Sykepleierforbund vil være med på å finne løsninger. Det var utgangspunktet for at vi i tilknytning til Sykepleierkongressen arrangerte en helsepolitisk dag. Politikere, byråkrater, fagpersonell, forfattere, journalister, pårørende og andre deltok i den helsepolitiske debatten. Her ble det tegnet et bilde av situasjonen i helsevesenet ut fra ulike ståsteder. NSF gav også ut boken Helse-Norge 2000, der aktører fra helsepolitisk dag var bidragsytere og fotograf Morten Krogvolds bilder av sykepleiere og pasienter illustrerte situasjonen i Helse- Norge. Dessverre er ikke innholdet i helsetjenestene alltid godt nok. Forventningene innfris ikke selv om sykehusene behandler flere pasienter enn noen sinne og stadig flere sykdommer kan behandles effektivt. Det mangler ikke bare penger til drift og utstyr. Det er vel så viktig med tilgang på kompetent personale. Sykepleierstudentene viste gjennom sin studentaksjon for lønnstrinn 30 sterkt engasjement for bedre lønns- og arbeidsvilkår og et bedre helsevesen. NSF støttet selvfølgelig aksjonen som viser at morgendagens sykepleiere setter prislapp på sin egen kompetanse. Siden ordningen med medlemsskap for sykepleierstudenter ble etablert i 1998, er NSF-studentene blitt en voksende og aktiv gruppe. Dessverre er de unges interesse for å tre inn i sykepleieryrket sviktende. Søkning til sykepleierutdanningen er redusert med 41% fra 1996 til Samtidig er antall studieplasser økt med 12 prosent over samme periode. Ny rammeplan for sykepleierutdanningen ble innført i Det som skulle bli en styrke for utdanningen økt vekt på praksis og kliniske studier kan vise seg å bli en svakhet. Den lave bemanningen på praksisplassene og stramme arbeidsvilkår for lærerene medfører gradvis dårligere oppfølging av studentene. Derfor har NSF rettet innsatsen mot å få sentrale myndigheter til å ta ansvar for å bedre rammebetingelsene for sykepleierutdanningen. Vi har arbeidet for at det gis honorar til sykepleiere som veileder sykepleierstudenter i praksis, at sykehusene får øremerkede midler for praksisdelen av sykepleierutdanningen og at budsjettrammen til høgskolene økes for å dekke de meromkostningene en tettere praksisoppfølging, flere studenter og lengre praksisperiode innebærer.

5 5 De bedriftsinterne videreutdanningene i sykepleie er formelt overført til det statlige høgskolesystemet i år. Dette har vært en viktig sak for NSF, både for å sikre kvaliteten gjennom nasjonale rammeplaner og for å gi vekttallsuttelling. NSF har også vært pådriver for å bedre jordmorutdanningen. Den selvstendige rollen jordmødre er tiltenkt i fremtidens helsevesen forutsetter at utdanningen styrkes. Slik jordmorutdanningen fungerer i dag, tilfredsstiller den ikke de krav Norge har forpliktet seg til i følge EØS-avtalen, som krever 2-årig løp etter fullført grunnutdanning i sykepleie. Endringer i universitet- og høgskoleloven åpnet for at hjelpeleiere og andre kunne søke opptak til sykepleiehøgskolene på bakgrunn av realkompetanse. Det ble også åpnet for mulighet til å søke fritak fra deler av studiet etter individuell vurdering. Dette er prinsipper NSF støttet. Opptak på bakgrunn av realkompetanse skal gis ut fra individuell vurdering, og ikke som en gruppevis ordning. Dette vedtok Stortingsflertallet etter påtrykk fra NSF.

6 6 Kliniske data. Norsk Sykepleierforbund er den eneste landsomfattende fagorganisasjon for offentlig godkjente sykepleiere og sykepleierstudenter. Siden stiftelsen i 1912 har NSFs hatt fokus mot aktuelle saker av fagpolitisk, samfunnspolitisk og interessepolitisk karakter. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og har pr ca medlemmer. Hele 28 ulike faggrupper er integrert i organisasjonen. De siste årene har også sykepleierstudentene blitt en aktiv og voksende del av NSF. Totalt forvalter organisasjonen et årsbudsjett på ca. 193 millioner kroner. Et godt utbygd organisasjonsapparat muliggjør en mangfoldig innsats. NSF har ca tillitsvalgte. Det er fylkeskontor i hvert fylke. Hovedkontoret som lå i Collettsgate 54 ble solgt i år 2000, og NSF kjøpte nytt hovedkontor som ligger i Tollbugata 22. Dermed fremstår organisasjonen med tidsriktige og sentralt plasserte lokaler i Oslo sentrum Sykepleiernes hus. I tillegg til hovedkontoret, holder også Oslo fylkeskontor, Akershus fylkeskontor og Tidsskriftet Sykepleien til i huset. For å bruke ressurser på NSFs primære funksjoner, og ikke på hotelldrift, ble Vettre kurs- og konferansesenter solgt i Fra 1989 har NSF vært medlem av Akademikernes Fellesorganisasjon (AF). Etter at AF er vedtatt nedlagt fra medio 2001, arbeides det med å etablere en ny hovedorganisasjon i samarbeid med Lærerforbundet, Politiets Fellesforbund og Norsk Lærerlag. NSF er også medlem i en rekke internasjonale organisasjoner, bl.a. International Council og Nurses (ICN), Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN) og Internasjonalen for Stats- og Kommuneansatte (ISKA). I tillegg til å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, tilbyr NSF blant annet gunstige forsikringsordninger og andre medlemsfordeler. NSF arrangerer kurs og konferanser og er aktiv pådriver for sykepleiefagets utvikling og plass i helsevesenet. Organisasjonen utgir tidsskriftene Sykepleien og Jordmorbladet. NSF deler dessuten ut ca. 1,4 millioner kroner årlig gjennom ulike stipendordninger. Stipender gir medlemmene mulighet for å søke om støtte til utdanning, forskning og studiereiser NSFs viktigste innsatsområder er: Arbeidet for bedre lønns- og arbeidsforhold for medlemmene. Styrking av utdanningen for sykepleierne En bedre sykepleie- og helsetjeneste for befolkningen. Gjennom forhandlinger, drøftinger, veiledning og innspill er organisasjonen en sentral aktør for å ivareta samfunnspolitiske, fagpolitiske og interessepolitiske forhold. Forbundsstyret 2000 Valgt på NSFs landsmøte i Kristiansand november 1998 Forbundsleder Bente G. H. Slaatten Nestleder Erik Bårdseng 2. Nestleder Åse Jakobsen Forbundsstyremedlemmer Tone Elin Mekki Ragnhild Brå Vardehaug Gunn Gotland Bakke Aud Jorunn Hovland Kari Henriksen Dagfinn Hokstad 1. varamedlem til forbundsstyret (møter fast) Grete Misund

7 7 Illustrasjon: NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkningens helse påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å forebygge og løse befolkningens helseproblemer påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd Fagpolitisk skal NSF: påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleietjenestens behov utvikle sykepleietjenesten og sykepleiefaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie videreutvikle en høy etisk sykepleiefaglig standard blant sykepleiere. Interessepolitisk skal NSF: ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, lønns- og arbeidssosiale interesser. Illustrasjon: Viktigste saker i tariffoppgjøret Lønnsmisnøyen øker. Medlemsundersøkelse utført av Norsk Gallup i 2000 viser at lønn er det elementet flest medlemmer mener bør prioriteres i tariffoppgjøret. Hele 93% mener høyere lønn skal prioriteres. Det er en økning på 13% fra Hva skal prioriteres ved tariffoppgjøret? % % Høyere lønn Lavere pensjonsalder Fri etterutdanning Lengre ferie Kortere arbeidstid Vet ikke 0 1 Illustrasjon 3 Fellesskapets styrke medlemsutvikling over tid Fra Bergljot Larsson samlet 44 utvalgte sykepleiere til NSFs stiftelse i 1912 har antall medlemmer vokst betraktelig. Bare fra 1999 til 2000 har medlemsveksten vært på 6,3%. Norsk Sykepleierforbund har nå rundt medlemmer. Medlemsutvikling Antall medlemmer

8 8 Diagnose. Samfunnet er fylt av paradokser. Noen bidrar til forundring mens andre skaper forargelse. Helsevesenets paradokser skaper oftest forargelse. Det er vanskelig å få drukket, jeg mangler kopp å drikke av. Min plage er slik at jeg hele tiden må be om hjelp - om bekken. De kommer dessverre ofte for seint. Jeg har også en gips som er skarp og lager sårkant. De sier jo at de skal slipe det ned. Men de gjør det ikke. Når det kommer urin i såret gjør det vondt, beretter en pasient. Det er vondt og provoserende å måtte erkjenne det. Denne historiene tilhører ikke fortiden den er fra norsk helsevesen i år På oppdrag fra NSF tok Arbeidsforskningsinstituttet pulsen på Helse-Norge. På samme dag, på samme tidspunkt og uten forvarsel - banket forskerteamene på døra hos 11 somatiske sykehus over hele landet. Rapporten En dag i Helse-Norge vektlegger arbeidsforhold, pasientreaksjoner og bemanning. Forskerne møtte pasienter i et av verdens rikeste land som er takknemlige og resignerte i en særegen blanding. De møtte personale som er slitne, stolte og skuffet. Denne dagen var det kun 1/3 av de besøkte enhetene som hadde den bemanningen de skulle! Ved inngangen til 2000 var det ca ledige sykepleierstillinger i Norge. Helsetilsynet melder om alarmerende mangel på intensivsykepleiere og 29 av 31 sykehus forklarer flaskehalsproblemene på intensivavdelingen med sykepleiermangel. Sommeren 2000 ble det stengt 900 flere senger enn under ferieavviklingen i Samfunnet bruker store beløp på å utdanne høykvalifiserte sykepleiere, men helsevesenet benytter ikke virksomme midler til å skaffe seg eller beholde denne kompetansen sykepleierårsverk står ubrukt! vil tilbake til yrket de er utdannet til, men de har ikke råd. Hele 4 av 5 sykepleiere er misfornøyd med lønnsforholdene. Hver tredje sykepleier angrer på yrkesvalget på grunn av lav lønn og stress fordi bemanningen ikke er tilstrekkelig. Det investeres i nytt og dyrt utstyr, men ikke i helsepersonell til å bemanne det. Aktiv bruk av dyrt teknisk utstyr, sykepleieres og legers kompetanse pågår bare i noen av døgnets timer. Operasjonsstuer står ubrukte etter klokka fire. Samtidig venter nordmenn på behandling, og korridorpasienter er ikke lenger unntak. Dette er Helse-Norge år Dette er virkeligheten - dette er realiteten - de harde fakta. Diagnosen synes klar. Alle ser hvor det bærer, men hvem tar ansvar?

9 9 Videre behandling. Målet er høyere bemanning. Virkemiddelet er høyere lønn. Effekten av høyere bemanning er et kvalitativt bedre helsevesen. Vårt krav er klart et lønnsløft i størrelsesorden kroner til sykepleierne løser utfordringene i helsevesenet og gjør det mulig å møte morgendagens behov. Helsevesenet må gis rammevilkår som gjør det mulig å løse alle oppgaver. Det gjelder selvsagt utstyr og organisering. Men det gjelder i særlig grad bemanning! Nå forventer vi handling! Det haster med å snu utviklingen. Vi krever tiltak som får sykepleierne tilbake til yrket! Sykepleiernes lønns- og arbeidsbetingelser må bedres. Slik får vi mange nok på jobb til å utføre alle oppgavene som står i kø. Et lønnsløft i størrelsesorden kroner til sykepleierne vil bryte den onde sirkelen med rekrutteringssvikt, økende flukt fra yrket og dårlig kvalitet på pasienttilbudet. Sykepleiermangelen er en konstruert tilstand en situasjon etablert av mangelende vilje til å bruke de tilgjengelige ressursene. I Norge er helsevesenet det eneste stedet med sykepleiermangel. Vi har nemlig en sykepleierreserve i landet som er større enn antall ledige stillinger. Men de jobber ikke i helsevesenet Lønn virker i alle andre sammenhenger. Årsaken til at lønn ikke virker i helsevesenet er at det ikke er forsøkt! Slikt ville aldri skjedd i andre virksomheter med kompetansemangel, og spesielt ikke i de mannsdominerte og høytlønte. I alle andre bransjer blir lønn og gode arbeidsvilkår brukt som rekrutteringsmiddel når man har underskudd på arbeidskraft. En utstrakt mangel på eiendomsmeklere, næringslivsledere og økonomer ville selvfølgelig blitt besvart med høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for å rekruttere kompetente medarbeidere. I dag blir sykepleierne skviset mellom hensynet til pasienten og krav om effektivitet. Tid og menneskelige ressurser er ofte det som skal til for å utøve god sykepleie med andre ord: Tilstrekkelig bemanning. Sykepleiernes utdanning og kompetanse er et kvalitetsstempel og en garanti for faglig soliditet. Men vi kan ikke fungere som garantister for et system med store mangler. Som sykepleiefaglige premissleverandører aksepterer vi ikke at kvaliteten i helsevesenet forringes på grunn av for få sykepleiere. Nå benytter politikere og arbeidsgivere de dyreste og dårligste løsningene for å bøte på sykepleiermangelen. Overtidsbruk, rekruttering fra utlandet og innleie av vikarer er langt mer kostbart enn å ansette sykepleiere på en anstendig lønn. Vi har en arbeidskraftreserve på over sykepleiere. Ved å øke lønnen vil det være mulig å få tilbake i yrket. Norsk Sykepleierforbund ivaretar sykepleiernes interesser, bidrar til utvikling av sykepleierfaget og har lang tradisjon i pasientens tjeneste. Vårt krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår er også en kamp for et bedre helsevesen. Sykepleiernes funksjon er en nøkkelfaktor for å nå helsepolitiske mål.

10 10 Ingen sykepleiere ingen reformer Stortinget har vedtatt ambisiøse og store helsereformer som krever tilgang på flere tusen nye sykepleierårsverk. Fagfolk er den største begrensede faktoren for å få reformene på plass. Uten sykepleiere ingen reformer. Sykepleieprofesjonen står ved flere veiskiller. Internasjonale analyser av utviklingstendenser i Europa, viser at sykepleierne er tiltenkt fremtredende roller innen det forebyggende helsearbeid, i primærhelsetjenesten og i institusjonshelsetjenesten. Men disse viktige rollene kan ikke fylles så lenge sykepleiermangelen er stor. Dermed er det heller ikke mulig å innfri helseløftene uten å lønne sykepleierne bedre. Å tro noe annet vil være å gå med ryggen først inn døren til fremtiden! Pasienten først! Vi tilbyr kompetanse for å få det til. NSF har alltid vært en sentral aktør i debatter om funksjonsfordeling i helsevesenet. Vi hilste diskusjonene rundt rett person på rett plass og pasienten først velkommen. Disse temaene hører på ingen måte fortiden til. De er aktuelle i dag - og de er kanskje enda mer aktuelle i fremtida når teknologiske fremskritt gir helsevesenet nye muligheter og pasientene blir mer bevisst sine rettigheter. Som de fremste bærere av kontinuitet, som de fagfolkene som er hos pasienten i alle livsfaser, fra vugge til grav, 24 timer i døgnet, må sykepleierne gis mulighet til å ta et hovedansvar for å realisere et helsevesen hvor pasienten først er en selvfølgelig realitet! Mange omlegginger i helsesektoren har vært drevet fram av ambisjoner om kostnadsreduksjon og effektivisering. Men omorganiseringer alene løser ikke helsevesenets utfordringer. Til det er mangelen på sykepleiere for stor. Derfor er det nødvendig med tiltak som får sykepleierne tilbake til yrket. Det vil løfte norsk helsevesen opp av bølgedalen! kroner mer til sykepleierne løser krisen i Helse-Norge. En enkel resept. Høyere lønn løser bemanningskrisen! En lønnspakke for sykepleiere må på plass! Ansvaret for å løse krisen i helsevesenet er forsøkt henvist til partene i tariffoppgjøret, uten at dette har gitt resultater. Nå må regjering og stortingspolitikere ta sitt ansvar for tilbudet til pasientene på alvor. Det må iverksettes særskilte lønnstiltak for sykepleiere, slik det tidligere er gjort for blant annet dommere, leger og flygeledere og i år for lærere. Et kraftig lønnsløft for sykepleierne vil bryte den onde sirkelen med stadig større rekrutteringsproblemer, økende flukt fra yrket og dårlig kvalitet på pasienttilbudet. Resepten er enkel: Et lønnsløft i størrelsesorden til sykepleierne gjør det mulig å møte morgendagens behov. Samtidig gir det en langvarig løsning på utfordringene i helsevesenet en løsning som kommer folket til gode i form av kortere ventelister og en verdig pleie- og omsorgstjeneste uten korridorpasienter.

11 11 Tekst til baksiden - nederst: Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo. Besøksadresse: Tollbugt. 22, Oslo Telefon: , Telefax: , E-post: Internett: Tekst-tv: NRK1 side 572