Lovlegkontroll av avgjerd om lukking av budsjettmøte, Lærdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lovlegkontroll av avgjerd om lukking av budsjettmøte, Lærdal kommune"

Transkript

1 Sakshandsamar: Arnt Erik Nordheim Vår dato Vår referanse Telefon: / E-post: Dykkar dato Dykkar referanse Elektronisk oversending: Lærdal kommune Postboks Lærdal Lovlegkontroll av avgjerd om lukking av budsjettmøte, Lærdal kommune Vi viser til tidlegare korrespondanse om innhenting av dokumentasjon kring gjennomføring av budsjettmøte i Lærdal kommune Vi viser vidare til oversendingar frå kommunen , som svar vår førespurnad, jf. kommunelova 59 nr. 6. Vedtak Lærdal kommune si avgjerd om å lukke førebuande budsjettmøte , er ikkje lovleg, jf. kommunelova 31 nr. 1. Lukkinga av møtet har ikkje heimel i kommunelova 31 nr. 3, 31 nr. 5 eller offentleglova 23. Fylkesmannen føreset at Lærdal kommune tek denne avgjerda til etterretning, og innrettar den vidare budsjetthandsaminga i tråd med dette. Bakgrunn for saka Lærdal kommune gjennomførte eit førebuande budsjettmøte den Til stades på møtet var medlemmene i Lærdal formannskap, i tillegg til representantar frå tilsette i administrasjonen. Gruppeleiar for partiet Venstre, som til vanleg ikkje er representert i formannskapet, vart også invitert, men melde forfall. Fylkesmannen vart kjent med møtet gjennom media, der det går fram at møtet var lukka. På bakgrunn av dette kontakta vi kommunen den og bad kommunen gjere greie for saka. Kommunen har opplyst at møtet vart lukka med heimel i kommunelova 31 nr. 3, alternativt 31 nr. 5, eller offentleglova 23. Formålet med møtet var å drøfte dei samla budsjettutfordringane, beståande av både meirforbruk og bortfall av inntekter. Ifølgje kommunen har denne kombinasjonen resultert i eit behov for å dekke inn mellom 8 og 10 mill. kroner. Det vart ikkje ført formell protokoll frå budsjettmøtet , men kommunen har utarbeidd eit kortfatta referat. Kommunen har opplyst at dette notatet primært er ei bestilling for det vidare budsjettarbeidet. Notatet inneheld kommunen si grunngjeving for å lukke møtet, og dei lovheimlane som vart brukt. Inntektstapet kommunen no erfarer, vart først gjort kjent for kommunen Denne informasjonen gjorde at kommunen på kort varsel måtte sette opp nye møte utanfor ordinær møteplan, jf. kommunelova 32 nr. 1. Dette er bakgrunnen for at møtet , og møtet som er planlagt , ikkje går fram av møteplanen på kommunen sine nettsider. Telefon Organisasjonsnummer N Nettstad fylkesmannen.no/sfj E-post Besøksadresse Hovudkontor: Njøsavegen 2, 6863 Leikanger Landbruksavdelinga: Fjellvegen 11, 6800 Førde Postadresse Hovudkontor: Njøsavegen, Leikanger Landbruksavdelinga: Postboks 14, 6801 Førde

2 2/6 Fylkesmannen varsla lovlegkontroll av kommunen si avgjerd den Regelverk Lovlegkontroll med kommunale avgjerder er regulert i kommunelova 59. Fylkesmannen er delegert mynde til å utføre lovlegkontroll på det det aktuelle området, jf. rundskriv H-25/92 frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det same gjeld avgjerder om møte skal haldast for opne dører, jf. kommunelova 31, og avgjerder om habilitet. Nærare retningslinjer for lovlegkontroll er gitt i rundskriv H-2299 av Etter kommunelova 59 nr. 5 kan Fylkesmannen utføre lovlegkontroll på eige initiativ. Myndet til å føre kontroll på eige initiativ skal nyttast med varsemd. I saker som gjeld møteoffentlegheit etter kommunelova 31, tilseier likevel omsyna til openheit, demokratisk kontroll og tillit til forvaltninga at terskelen for lovlegkontroll ikkje bør vere for høg, jf. rundskriv H-2299 pkt Dersom ei kommunal avgjerd vert teken opp til kontroll, skal Fylkesmannen etter 59 nr. 4 ta stilling til om: innhaldet i avgjerda er lovleg avgjerda er teken av nokon har mynde til å ta slik avgjerd avgjerda har kome til på rett måte Dersom Fylkesmannen kjem til at ei avgjerd er ugyldig, skal ho opphevast. Fylkesmannen si vurdering Kommunelova 30 fastset møteprinsippet, som krev at folkevalde organ skal handsame og avgjere sakene sine i møte. Kommunen skal føre møtebok over forhandlingane i alle folkevalde organ, jf. 30 nr. 3, etter dei reglane kommunestyret har fastsett for dette. Møte i folkevalde organ skal vere opne for allmenta, jf. kommunelova 31 nr. 1. Unntak frå denne hovudregelen krev vedtak om lukking og må ha særskilt heimel, jf. kommunelova 31 nr. 2 til 5. Dersom organet avgjer at møtet skal vere lukka, skal avgjerda og heimelen for lukkinga gå fram av møteboka, jf. kommunelova 30 nr. 4. Avstemminga om å lukke eit møte skal skje i ope møte, jf. kommunelova 31a nr. 1. Debatten av om møtet skal vere ope eller lukka, kan likevel lukkast dersom møteleiaren eller organet sjølv krev det. Hovudformålet med opne møte er å legge til rette for auka innsyn og kontroll med dei demokratiske prosessane som fører fram til vedtak. Reglane om møteoffentlegheit gjeld derfor på alle steg i ein prosess, og kvar gong organet er samla for å drøfte problemstillingar som ligg innanfor organet sitt saklege virkeområde. Det første spørsmålet er dermed om det førebuande budsjettmøtet i kommunen var eit møte i «folkevalgt organ» etter kommunelova 31. Møteomgrepet i kommunelova skal tolkast vidt. Etter praksis er det innhaldet i møtet som er avgjerande, og kven som møter. Det er ikkje noko krav om at det er gjort formelle vedtak for at ei samkome må reknast som eit «møte» etter kommunelova kapittel 6, sjå Prp. 152 L ( ), s. 44. Sivilombodsmannen har i SOMB og SOMB uttala følgjande (utdrag):

3 3/6 «En sammenkomst av folkevalgte vil være et møte i lovens forstand når det på forhånd er fastsatt at medlemmene av organet skal tre sammen som folkevalgt organ for å forhandle, drøfte, treffe vedtak eller på annen måte behandle saker og spørsmål som det etter lov eller forskrift har som oppgave å behandle.» [ ] «Jeg kan vanskelig se annet enn at når det avholdes uformelle møter hvor formannskapet blir orientert om og drøfter aktuelle saker i kommunen, og herunder gir signaler og premisser for den videre behandlingen av saken, må dette betraktes som et ledd i formannskapets behandling av saken.» Kommunal- og moderniseringsdepartementet har òg uttalt i sak 96/2479, referert i rundskriv H-17/96 på s. 8, at det ikkje er avgjerande om representantar frå administrasjonen, eller politikarar som ikkje er medlemmar av organet til vanleg, er til stades og deltek. Det avgjerande var som elles at «det som foregikk var ledd i den kommunale behandling av konkret forvaltningssak», og at formannskapet var samla. I dømet frå H-17/96 hadde rådmannen kalla inn formannskapet og resten av dei politiske gruppeleiarane for å orientere om økonomiplan og budsjett, før framlegget vart offisielt overlevert til formannskapet i møte. Innhaldsmessig har saka frå 1996 såleis klare likskapstrekk til møtet i Lærdal kommune Etter ein gjennomgang av opplysningane vi har fått tilsendt frå kommunen, kjem Fylkesmannen til at det lukka møtet i Lærdal var eit møte i folkevalt organ. Vi viser til at formannskapet var innkalla som organ, at alle medlemmane var til stades, og at temaet for møtet var førebuande budsjetthandsaming. Dette er verksemd som til vanleg høyrer til formannskapet sine oppgåver som finansutval. 1 Utgangspunktet er dermed at reglane i kommunelova kapittel 6 gjeld, og at møtet skulle ha vore ope, med mindre det var særskilt heimel for lukking. Avgjerda om å lukke møtet skulle også vore protokollert i ei møtebok, jf. kommunelova 30 nr. 4. Slik møtebok manglar frå møtet, og dette er ein sakshandsamingsfeil etter kommunelova 30 nr. 3. Fylkesmannen viser til at formannskapet er delegert mynde frå kommunestyret til å førebu budsjettprosessen. Av omsyn til tillit til forvaltninga er det då viktig at formannskapet rettar seg reglane for føring av møtebok, som kommunestyret sjølv skal fastsette. Det er også spørsmål om møtet kom i stand på lovleg måte, jf. kommunelove 59 nr. 4 c. Kommunelova 32 nr. 1 fastset at møte i folkevalde organ skal skje etter vedteken plan, eller når leiaren eller 1/3 av medlemmane krev det. Innkalling skal skje med høveleg varsel, og møtet skal kunngjerast på formålstenleg måte. Kommunen har opplyst at innkallinga til møtet skjedde utanfor den ordinære møteplanen, men elles på vanleg måte per e-post, på kommunen si nettside og via politikarportal. Fylkesmannen har etter dette ikkje merknader til innkallinga, eller til måten møtet kom i stand på. Fylkesmannen tek vidare stilling til om formannskapet kunne lukke møtet med heimel i dei føresegnene som er oppgitt. Ettersom det ikkje er ført formell møtebok frå møtet, er avgjerda og heimlane for lukking heller ikkje protokollert. Grunngjevinga og lovheimlane går likevel fram av referatet som er skrive av rådmannen. Sjølv om grunngjevinga er dokumentert, er denne framgangsmåten ikkje uproblematisk. Fylkesmannen viser til at møtebøker og protokollar frå formannskapet normalt er offentlege dokument, jf. kommunelova 32 nr. 3, medan kommunen har lagt til grunn at det aktuelle referatet er unnateke offentleg innsyn. Heimlane som er nytta for å gjere unntak frå offentleg innsyn, er dei same som kommunen har brukt for å lukke møtet. Kommunen har for det første vist til kommunelova 31 nr. 3, som lyder: 1 Jf. Reglement for politisk organisering i Lærdal kommune 2.2.3, vedteke , ref. 08/745-2.

4 4/6 «Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.» Tidlegare fastsette 31 nr. 3 at «personalsaker» alltid skulle handsamast for lukka dører. Ved Lovendring vart det klargjort i lovteksten at unntaket berre gjeld einskilde arbeidstakarar, og ikkje generelle saker om organisatoriske forhold. 2 På s. 28 i lovforarbeida viser departementet også til at dette berre var ei presisering av det som allereie gjaldt. Formålet med presiseringa var å unngå at unntaka vart praktisert for omfattande: «Det blei [i høyringa] vist til at lovteksten berre viser til «personalsaker», utan å definere eller avgrense omgrepet på nokon måte. Departementet uttalte at dette er uheldig fordi ordlyden i lova da tilsynelatande stiller opp eit kategorisk unntak frå offentlegheit. I forarbeida har ein likevel hatt som utgangspunkt at omgrepet må tolkast snevert, og at saker som til dømes gjeld organisasjonsmessige tilhøve og rutinar for sakshandsaming, ikkje er omfatta av unntaket. Departementet viste [i høyringa] til at det i forarbeida til 31 er presisert at personalsaker berre skal omfatte saker som gjeld tilsetjing eller andre tenestlege tilhøve. Departementet føreslo at lovteksten blir presisert på dette punktet, slik at det går fram av lovteksten at plikta til å lukke dørene berre gjeld personalsaker som har med dei tenestlege tilhøva til den enkelte arbeidstakaren å gjere...» Ut frå dette må Fylkesmannen konkludere med at kommunelova 31 nr. 3 ikkje kan nyttast som heimel for å lukke eit førebuande budsjettmøte i formannskapet. Vi kan ikkje sjå at unntaksregelen i 31 nr. 3 kan tolkast utvidande, sjølv om Lærdal er ein liten kommune med små tenesteeiningar. Slik saka er opplyst, er det den økonomisk utfordrande stillinga til kommunen som har medført at budsjetthandsaminga har vorte krevjande, ikkje personalforvaltninga eller dei einskilde tilsette sine eigenskapar. Fylkesmannen kjem også til at det er mogleg å gjere ei forsvarleg budsjetthandsaming og -vurdering av tenesteeiningar og stillingsheimlar, utan å drøfte personomsyn eller eigenskapane til einskilde arbeidstakarar. Dette gjeld sjølv om einingane og tala på tilsette er så små arbeidstakarane kan identifiserast. Kommunen har elles grunngjeve unntaket med behovet for å kunne informere dei tilsette på ein ryddig møte, og å unngå unødig uro i organisasjonen. I notatet frå møtet heiter det: «Situasjonen er slik at me ikkje har mulegheiter til å varsle og førebu tilsette før me kjenner til kvar ein vil prioritere å gjere endringar. Det kan lett bli slik at tilsette les i media og endringar på sin arbeidsstad, utan at organisasjonen har hatt høve til å informere og førebu dei. Det kan også vere slik at på eitt stadium vert noko vurdert, men seinare endra når me kjem til vedtak. Opne drøftingar vil skape unødvendig uro i organisasjonen. Det ønsker me å unngå.» Fylkesmannen ser dette at motivet og omsynet til dei tilsette, som formannskapet har lagt vekt på, kan ha aktverdige formål. Dette endrar likevel ikkje utgangspunktet ovanfor. Budsjetthandsaminga har overordna karakter og tek utgangspunkt organisatorisk styring, ikkje personalsaker i snever forstand. Kommunen har heller ikkje hevda at budsjettdrøftingane og kuttforslaga har skjedd med utgangspunkt i vurdering av enkeltpersonar, til dømes ut frå kven som fungerer godt i stillingane sine. Nedbemanning eller avvikling av tenesteeiningar og stillingar kan ikkje likestillast med ein einskild tilsett sitt tenestlege forhold, sjølv om ei eining eller ein funksjon skulle bestå av så få som ein til fem tilsette. 2 Jf. Prop. 152 L ( ) s. 44.

5 5/6 Vidare kan Fylkesmannen ikkje sjå at andre opplysningar i referatet, i seg sjølv gjev grunnlag for lukking, jf. offentleglova 23, jf. kommunelova 31 nr. 5. Kommunen har heller ikkje lagt fram opplysningar om drøftingane i møtet, som tilseier at desse kunne ha vore unnateke offentleg innsyn dersom dei hadde vore nedskrivne, jf. 31 nr. 5. Unntaket i offentleglova 23 første ledd, som kommunen har vist til, lyder: «23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m. Det kan gjerast unntak frå innsyn i opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet» Etter lovteksten er dette unntaket meint å verne dei økonomiske interessene til organet, når organet står i ein forhandlingssituasjon. Tilvisinga til «personalforvaltninga» gjeld såleis først og fremst strategiske posisjonar ved lønnsforhandlingar med tilsette, både kollektive og individuelle. Unntaket omfattar også forhandlingar som ikkje direkte vedkjem økonomiske interesser, slik som forhandlingar om arbeidstidsordningar, eller forhandlingar for å løyse arbeidskonfliktar. Det følgjer også klart av Justis- og beredskapsdepartementet sin rettleiar til offentleglova, s. 139, at offentleglova 23 ikkje gjeld budsjettsaker og intern økonomiforvaltning. Dei politiske prioriteringane og debattane som folkevalde må gjere i ein slik prosess, fell såleis utanfor unntaket. Fylkesmannen kjem derfor til at korkje kommunelova 31 nr. 3, 31 nr. 5 eller offentleglova 23 kan heimle lukkinga av møtet i Lærdal Vi kan heller ikkje sjå at andre lukkingsgrunnlag kunne ha vore aktuelle, men at møtet skulle ha følgd hovudregelen om opne dører. Avgjerda om å lukke møtet har dermed ikkje lovleg innhald, jf. kommunelova 59 nr. 4 a. Fylkesmannen strekar under at det er særlege omsyn, slik som veljarkontroll, som taler for offentlegheit og innsyn i kommunale budsjettprosessar, og i dei prioriteringane dei folkevalde gjer undervegs i denne prosessen. Kommunelova 31 nr. 5 gav tidlegare heimel for lukke førebuande møte i bestemte sakstypar, når dette var fastsett av kommunestyret. Denne heimelen, som i praksis var mest brukt for å lukke førebuande budsjetthandsamingar i formannskapet, vart oppheva i Departementet drøfta særskilt om ein burde behalde ein særregel for førebuande budsjettmøte, men kom etter høyringa til at heile regelen burde opphevast: 3 «Utarbeidinga av årsbudsjettet er ei svært viktig sak for innbyggjarane i kommunen. Som det blei peikt på i St.meld.nr.33 ( ) Eit sterkt lokaldemokrati, er det avgjerande for at lokaldemokratiet skal vere reelt, at innbyggjarane har høve til å få vite kva som skjer i kommunen, kva avgjerder som blir gjorde, korleis dei kom i stand, og kven som står bak dei. Dette gjeld, slik departementet ser det, ikkje minst utarbeidinga av årsbudsjettet. Vala den enkelte politikaren tek i den samanhengen, bør verke inn på om vedkommande får fornya tillit ved neste val. Departementet meiner at dette taler for å gi ålmenta rett til å vere til stades på budsjettmøta.» Desse lovomsyna gjeld også i denne saka, sjølv om den konkrete budsjetthandsaminga er utfordrande for kommunen. Fylkesmannen viser til at lovgjevaren i 2011 tok eit aktivt og medvite val om at kommunane ikkje lenger skulle kunne lukke førebuande budsjettmøte, slik lova tidlegare opna for. Fylkesmannen er derfor kritisk til at kommunen har tolka dei andre unntaksheimlane utvidande for å likevel kunne gjere unntak. 3 Prop. 152 L ( ) s. 35.

6 6/6 Spørsmålet er dermed kva følgjer det får for handsaminga av saka at budsjettmøtet har blitt gjennomført bak lukka dører og utan møtebok. I juridisk teori 4 er det lagt til grunn at brot på reglane om lukking av møte, normalt ikkje fører at avgjerder tekne i saka, vert ugyldige. Det same må gjelde for dei andre prosessreglane i kommunelova kapittel 6, så lenge det er klart at budsjettmøtet var eit drøftingsmøte utan endelege avgjerder. Ugyldigheit er då ikkje eit alternativ, ettersom det ikkje er teke noko formell avgjerd i budsjettsaka. Av same grunn har det har også lite for seg å krevje at budsjettmøtet må haldast på nytt. Omsynet bak føresegnene om lukking er å balansere allmenta sitt behov for innsyn og demokratisk kontroll, opp mot forvaltninga sitt behov for å gjere unntak ut frå saklege og verneverdige interesser. Reglane skal såleis ivareta andre omsyn enn å sikre forsvarlege avgjerdsgrunnlag. Den feilen som er gjort, får derfor ingen direkte rettslege følgjer for budsjettprosessen i kommunen. Fylkesmannen føreset derimot at kommunen tek denne avgjerda til etterretning og endrar praksis for framtida, både for inneverande og framtidige budsjettprosessar. Vedtak Lærdal kommune si avgjerd om å lukke førebuande budsjettmøte , er ikkje lovleg, jf. kommunelova 31 nr. 1. Lukkinga av møtet har ikkje heimel i kommunelova 31 nr. 3, 31 nr. 5 eller offentleglova 23. Fylkesmannen føreset at Lærdal kommune tek denne avgjerda til etterretning, og innrettar den vidare budsjetthandsaminga i tråd med dette. Avgjerda er endeleg og kan ikkje klagast på. Med helsing Gunnar O. Hæreid ass. fylkesmann Anne Kristin Eitungjerde juridisk sjef Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. 4 Bernt og Overå; Kommuneloven med kommentarer (2011), s. 286.

Lovlegkontroll av formannskapet si avgjerd om lukking av møte den

Lovlegkontroll av formannskapet si avgjerd om lukking av møte den Sakshandsamar, innvalstelefon Hugo Morken, 55 57 21 17 Vår dato 19.04.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/1635 323 Dykkar referanse 16/197 Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik Lovlegkontroll av

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova

Vedtak i sak som gjeld klage på manglande innsyn etter offentleglova Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 03.07.2012 2012/1917-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Foreldrearbeidsutvalet Lærdalsøyri skule v/hadle

Detaljer

Vedtak Ordføraren si avgjerd om ikkje å setje saka om kommunereforma på saklista til møtet den er ulovleg og vert vert oppheva.

Vedtak Ordføraren si avgjerd om ikkje å setje saka om kommunereforma på saklista til møtet den er ulovleg og vert vert oppheva. Sakshandsamar, innvalstelefon Hugo Morken, 55 57 21 17 Vår dato 27.09.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/11766 323 Dykkar referanse Jondal kommune v/ordførar Jon Larsgard Kommunehuset 5627 Jondal Lovlegkontroll

Detaljer

Lovlegkontroll av avgjerd som gjeld lukking av møte, Flora kommune

Lovlegkontroll av avgjerd som gjeld lukking av møte, Flora kommune Sakshandsamar: Arnt Erik Nordheim Vår dato Vår referanse Telefon: 57643168 29.10.2013 2013/2721-323 E-post: fmsfaen@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2013 13/998 Flora kommune Markegata

Detaljer

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16

Balestrand kommune lovlegkontroll av budsjettvedtak sak 70/14 manglande budsjettering av midlar til Fjordtun og Nessane skule frå skuleåret 2015/16 Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 19.02.2015 2015/481-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 02.02.2015 Balestrand kommune Kong Beles

Detaljer

Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga

Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga Møteoffentlegheit i kommunalforvaltninga Grunnlova 100 femte ledd: «Alle har rett til innsyn i dokumenta til staten og kommunane og til å følgje forhandlingane i rettsmøte og folkevalde organ. Det kan

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Dok. ref. 16/591-2/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Reglementet gjeld for folkevalde organ så langt kommunestyret ikkje har vedteke

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

Godkjenning av Flåm, Gudvangen, Aurlandsvangen og Undredal i Aurland kommune som typiske turiststadar

Godkjenning av Flåm, Gudvangen, Aurlandsvangen og Undredal i Aurland kommune som typiske turiststadar Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 09.05.2017 2017/675-552.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Aurland kommune Vangen 1 5745 Aurland Godkjenning

Detaljer

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16)

FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) FELLES REGLEMENT FOR DEI POLITISKE ORGANA (K-sak 28/16) 1.1 Føremål Føremålet med dette reglementet er: Gje hovudretningsliner for arbeidet i dei politiske organa Gje einsarta og like retningsliner for

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Vedtak i klagesak etter offentleglova

Vedtak i klagesak etter offentleglova Sakshandsamar: Turid Måseide Vår dato Vår referanse Telefon: 57643164 22.12.2017 2017/4085-326.1 E-post: fmsftbm@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse porten.no halvorfarsundstorvik@gmail.com Vedtak

Detaljer

Fylkesmannen har handsama klagen som klageinstans, jf. offentleglova 32.

Fylkesmannen har handsama klagen som klageinstans, jf. offentleglova 32. Sakshandsamar: Turid Måseide Vår dato Vår referanse Telefon: 57643164 07.03.2016 2015/4512-326.1 E-post: fmsftbm@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Arne Sanden (arne.sanden@privat.alb.no) Vedtak

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL

MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Side 1 av 6 MØTEREGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVAL Innhald: 1. Val og samansetting 2. Mynde og oppgåver 3. Førebuing av saker 4. Innstillingsrett - møterett 5. Innkalling sakliste kunngjering 6. Forfall

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune

Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune Reglement for administrasjonsutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyre den 29. april 2009 Sak 027/09) 1. Val og samansetjing. Administrasjonsutvalet består av 10 personar med varamedlemar.

Detaljer

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Stongfjorden skule og nye krinsgrenser

Lovlegkontroll av vedtak om nedlegging av Stongfjorden skule og nye krinsgrenser Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 12.09.2013 2013/3007-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 15.08.2013 Askvoll kommune Postboks

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Lovlegkontroll av vedtak som gjeld reguleringsplan for rutilutvinning i Engebøfjellet m.m., Naustdal kommune

Lovlegkontroll av vedtak som gjeld reguleringsplan for rutilutvinning i Engebøfjellet m.m., Naustdal kommune Sakshandsamar: Arnt Erik Nordheim Vår dato Vår referanse Telefon: 57643168 08.07.2011 2011/2624-323 E-post: fmsfaen@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 17.06.2011 AHK/10/366-55/K2-L82, K3-&01

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Flora kommune - krav om lovlegkontroll av vedtak om endring av intensjonsavtale om samanslåing av Flora og Vågsøy kommunar.

Flora kommune - krav om lovlegkontroll av vedtak om endring av intensjonsavtale om samanslåing av Flora og Vågsøy kommunar. Sakshandsamar: Terje Øvrebø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643078 29.05.2017 2017/1768-323 E-post: fmsftov@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Flora kommune Markegata 51 6900 Florø Flora kommune

Detaljer

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Formannskapet. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Formannskapet Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster formannskap skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer, valde av kommunestyret i samsvar med reglane

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte

Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad. Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Dato: 15.08.2017 Saksframlegg Saksbehandlar: Vigdis Rotlid Vestad Ref.: 2017/2464/FMMRVIVE Til: Felles kommunestyremøte FELLES KOMMUNESTYREMØTE for kommunane Norddal og Stordal

Detaljer

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK

KRAV OM LOVLEGHEITSKONTROLL AV K-SAK SKODJE KOMMUNE Tilleggsinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.02.2015 Tid: 17:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for utviding av masseuttak på Skårhaug, Eid kommune

Detaljreguleringsplan for utviding av masseuttak på Skårhaug, Eid kommune Sakshandsamar: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 21.11.2016 2016/2321-421.4 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Jf. adresseliste nedanfor Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Dok. ref. 16/591-3/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I ØYGARDEN KOMMUNESTYRE Kommunestyret er kommunen sitt høgaste politiske organ og gjer vedtak på vegner

Detaljer

Informasjonsreglement

Informasjonsreglement ÅRDAL KOMMUNE Informasjonsreglement Vedteke av kommunestyret 30.09.10 sak 057/10 Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer.

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Korleis treffe lovlege vedtak i politiske organ

Korleis treffe lovlege vedtak i politiske organ Korleis treffe lovlege vedtak i politiske organ Tema: Lovlege enkeltvedtak i politiske organ Saksførebuing Grunngjeving Habilitet Følgjer av feil Lovlegkontroll Korleis spiller sakshandsamingsreglane inn

Detaljer

Politisk reglement For Innsyn. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Innsyn. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Innsyn Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Kommunestyret og andre folkevalde organ sin rett til innsyn i saksdokument (innsynsreglementet) 1 Rett til innsyn i samsvar med dette reglementet

Detaljer

5 LOVLEGHEITSKONTROLL Formannskapet skal ikkje handsama saker som er sendt departementet / fylkesmannen etter reglane i Koml. 59.

5 LOVLEGHEITSKONTROLL Formannskapet skal ikkje handsama saker som er sendt departementet / fylkesmannen etter reglane i Koml. 59. REGLEMENT FOR HANDSAMING AV KLAGESAKER I VINDAFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.05.17, sak 030/17. 1 RETTSGRUNNLAG Formannskapet er kommunen sitt klageorgan for forvaltningssaker, oppretta av kommunestyret

Detaljer

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110

Reglement for administrasjonsutvalet. Vedteke av kommunestyret , sak K-13/110 Reglement for administrasjonsutvalet Vedteke av kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/110 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Arbeidsområde... 3 3 Saker der administrasjonsutvalet har avgjerdsmakt... 3 4

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget blir med dette innkalt til møte: Møtedato: 24.04.2012 Tid: Kl. 0830 1030 Møtestad: Administrasjonsbygget Evt. forfall meldes snarest mulig

Detaljer

I møte gjorde Fylkeslandbruksstyret slik vedtak med 5 mot 2 røyster i sak nr. 08/4004:

I møte gjorde Fylkeslandbruksstyret slik vedtak med 5 mot 2 røyster i sak nr. 08/4004: FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar, tlf Vår dato Terje Øvrebø - 57 72 32 51 20102008 E-post Dykkar dato tov@fmsfno 15092008 Vår referanse 2008/4004-4220 Dykkar referanse Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova)

Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova) Adressatar ifølgje liste Deres ref Vår ref Dato 15/140-28.01.2015 Høyringsbrev med forslag til endring av lov 21. juni 2013 (jordskiftelova) 1. Kva høyringsbrevet gjeld Ny jordskiftelov blei fastsett 21.

Detaljer

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR

REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR REGLEMENT FOR SEKTORUTVAL FOR SKULE- OG KULTUR VEDTEKE AV STRYN KOMMUNESTYRE 07.09.99. 1. VAL OG SAMANSETTING Sektorutvalet for skule- og kultur skal ha 7 medlemer valde av kommunestyret mellom kommunestyret

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Utdanningsetaten i Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/01411-20 06.05.2013 2013/9198-2 FM-J Ole Hjalmar Fagerlie 22.05.2013

Detaljer

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016

Grenseendringar etter inndelingslova. Volda, 25. august 2016 Grenseendringar etter inndelingslova Volda, 25. august 2016 Endring av kommunegrenser Tre måter å endre kommunegrenser på etter inndelingslova 1. Samanslåing 2. Deling 3. Grensejusteringar Alternativa

Detaljer

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste

Svar frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Høyring av NOU 2012:1 Til barns beste Sakshandsamar: Bodhild Therese Cirotzki Vår dato Vår referanse Telefon: 03.05.2012 2012/732-610 E-post: fmsfboc@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold

RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE. Innhold RETNINGSLINER GRANVIN HERADSSTYRE Vedtekne i Granvin Heradsstyre 15.04.2015 Retningslinene er bygde på reglane i Kommunelova, Forvaltningslova og Offentlegheitslova. Innhold 1. Heradsstyret si samansetjing

Detaljer

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET

REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET HYLLESTAD KOMMUNE REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONS- UTVALET Vedteke av Hyllestad kommunestyre 20.12.2011, sak 88/11. Gjeldande frå vedtaksdato. Revisjon av reglement vedteke 6.9.95, sak 73/95. 1 Heimel Administrasjonsutvalet

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, sist ved ordførerens brev datert , mottatt her

Vi viser til tidligere korrespondanse i ovennevnte sak, sist ved ordførerens brev datert , mottatt her Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Renate Kristiansen 77 64 20 63 30.01.2012 2011/6695-5 325.1 Deres dato Deres ref. 01.12.2011 Bardu kommune Postboks 401 9365 Bardu Klage fra avisen Nye

Detaljer

Delegeringsreglement

Delegeringsreglement SKODJE KOMMUNE Delegeringsreglement Vedtatt av kommunestyret 05.10.2016 Heimel for å delegere mynde: Kommunelova 8 (formannskapet) Kommunelova 10 (faste utval/komitear) Kommunelova 13 (hastesaker) Kommunelova

Detaljer

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab

VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab VOSS KOMMUNE Rådmannen sin stab Vår ref 12/1351-21 13453/13 Etat/ avd. STA Saksbeh KJ Ark. 044 Dykkar ref. Dato 25.07.2013 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedteke i Kommunestyret 30.11.95 sak 86/95. Revidert

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Offentleglova og teieplikt. Politikardag

Offentleglova og teieplikt. Politikardag Offentleglova og teieplikt Politikardag 29.05.17 Bakgrunn for opplæringa FT-sak 29/16 «Selskapskontroll 2016 Eigarskapskontroll Fjord1»: Fylkestinget bad m.a. om at «det vert gjeve tilstrekkeleg opplæring

Detaljer

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109

Reglement for formannskapet. Vedteke i kommunestyret , sak K-13/109 Reglement for formannskapet Vedteke i kommunestyret 26.9.2013, sak K-13/109 INNHALD: 1 Val og samansetting... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Saker der utvalet har avgjerdsmakt... 3 4 Saker der utvalet har ytringsrett...

Detaljer

Lovlegkontroll - vedtak i bystyresak vedtakspunkt 6h, v) Skolebruks-plan

Lovlegkontroll - vedtak i bystyresak vedtakspunkt 6h, v) Skolebruks-plan Sakshandsamar, innvalstelefon Line Sperre, 5557 2085 Vår dato 28.02.2017 Dykkar dato 05.10.2016 Vår referanse 2016/12983 323 Dykkar referanse Bergen kommune v/ Bystyrets kontor Bergen Rådhus 5020 BERGEN

Detaljer

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE

MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE MØTEREGLEMENT FOR LÆRDAL KOMMUNE Innhald KAPITEL 1. MØTEREGLEMENT...2 1. FØREBUING TIL MØTET...2 1.1 KVEN DET GJELD FOR...2 1.2 INNKALLING TIL MØTE...2 1.3 MØTEPLIKT - FORFALL - VARAREPRESENTANTAR...2

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15

Politisk reglement For Utval. Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 Politisk reglement For Utval Vedteke av kommunestyret Sak 117/15 1 Val og samansetjing a. Jølster kommune har to faste utval, Utvalet for oppvekst, kultur og helse (OKH) og Utvalet for plan og utvikling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/34209 10/3847-2 / FE-000, TI-&13 Saksbehandler: Helge Skatvedt Forslag til endringer i kommuneloven - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 25.10.2010 076/10 Kommunestyret

Detaljer

Innst. 118 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag. Prop. 152 L ( )

Innst. 118 L. ( ) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen. 1. Samandrag. Prop. 152 L ( ) Innst. 118 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget frå kommunal- og forvaltningskomiteen Prop. 152 L (2009 2010) Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)

Detaljer

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE

PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE Side 1 av 5 PRINSIPP FOR DELEGERING I SULA KOMMUNE 1. Delegasjon 1.1. Kva: Delegasjon inneber at nokon (A) med mynde gir ein annan (B) mynde av same art som ein sjølv (A) har. Ein delegasjon frå kommunestyret

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 14.6.2017 Møtetid: 12:30 15.50 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 10/17-14/17 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Jens Rikheim Astrid Grøndal

Detaljer

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune

Etisk reglement for tilsette og folkevalde i Radøy kommune for tilsette og folkevalde i Radøy kommune Vedteke av Radøy kommunestyre 2009 Føremålet med reglementet er å skapa medvit om haldningar og etiske verdiar og dermed styrkja innbyggjarane sin tillit til

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 6278/2017 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Detaljregulering

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Konklusjon Lærdal kommune sitt vedtak av i sak nr. 73/16 om å legge ned Ljøsne skule med verknad frå skuleåret , er lovleg.

Konklusjon Lærdal kommune sitt vedtak av i sak nr. 73/16 om å legge ned Ljøsne skule med verknad frå skuleåret , er lovleg. Sakshandsamar: Anne Marte Wiland Sæle Vår dato Vår referanse Telefon: 57643107 16.12.2016 2016/4213-323 E-post: fmsfase@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.11.2016 Lærdal kommune Postboks 83

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Rettleiar. Innbyggjarforslag

Rettleiar. Innbyggjarforslag Rettleiar Innbyggjarforslag Innhald 1. Innleiing... 5 2. Bakgrunnen for innføring av forslagsretten... 7 3. Krav til eit innbyggjarforslag... 8 3.1 Førebuing til behandling... 8 3.2 Krav til formulering

Detaljer

Folkevalde sin rett til innsyn

Folkevalde sin rett til innsyn Aukra kommune Folkevalde sin rett til innsyn Reglement om kommunestyret og andre folkevalde organ sin rett til innsyn i saksdokument 2016-2019 Vedteke i K-sak 6/06, 1. mars 2006 Revidert i K-sak 69/16

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtak i klagesak som gjelder delvis avslag på forespørsel om innsyn Kommunal Rapport mot Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksbehandler: Ove Midtbø Vår dato Vår referanse Telefon: 57643176 04.03.2016 2016/643-326.1 E-post: fmsfomi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Vegard Venli vegard@kommunal-rapport.no Vedtak i

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 05.05.2015 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Hyllestad kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Håkon S Giil, leiar

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/3004-12 297/13 033 &00 SEN/SEN/WBD REGLEMENT - FORMANNSKAP

Detaljer

Kontrollutvalet Møteprotokoll

Kontrollutvalet Møteprotokoll Kontrollutvalet Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Kvinnherad kommune Møtestad: Samfunnskroken, Kvinnherad rådhus Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 13:00 16.00. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 20/13 22/13 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat Anders

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat

Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat Flora kontrollutval SEKOM-sekretariat Møtebok Møtestad: Flora samfunnshus, møterom Ytterøyane Dato: 02.09.2016 Tid: Kl. 09:30 14:30 Faste representantar som møtte: Bjørn Hollevik Eva Richter Miriam Nesje

Detaljer

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE MERKNADER TIL REGLEMENTA FOR HOVUDUTVALA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Justert som følgje av vedtak i fylkestinget i sak T-88/02 og T-8/03. INNLEIING Etter vedtak i fylkestinget i sak T-38/90 har fylkeskommunen

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFOskriv nr. 3/2017 Innhald 1. Uttale til Fylkesmannen om budsjett og økonomiplan frå dei enkelte samanslåingskommunane 2. Rekneskapsføring for fellesnemnder 3. Prosjektorganisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR HÆGEBOSTAD KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret den 12.10.1995 med endring av 3 siste avsnitt i møte den 14.09.2000. For sakshandsaming i kommunestyret gjeld kommuneloven sine reglar med

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

OM OPPDRAGET EVALUERING AV OFFENTLEGLOVA

OM OPPDRAGET EVALUERING AV OFFENTLEGLOVA OM OPPDRAGET EVALUERING AV OFFENTLEGLOVA 1. BAKGRUNN OG GENERELLE RAMMER Justis- og beredskapsdepartementet ynskjer tilbod på ei forskingsbasert evaluering som skal frambringe fakta om korleis offentleglova

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS 16.02.2016 006/2016 Kommunestyret PS 24.02.2016 Val av høyringsform

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Reglement for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune Reglement for kontrollutvalet i Sogn og Fjordane fylkeskommune Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommunar og fylkeskommuner (Kommuneloven) i tillegg til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA KM 09.1/17 Kyrkjemøtet innstilling

DEN NORSKE KYRKJA KM 09.1/17 Kyrkjemøtet innstilling DEN NORSKE KYRKJA KM 09.1/17 Kyrkjemøtet 2017 1. innstilling Saksdokument: KM 09/17 Mandat Arbeidsgjevarutvalet Mandat Arbeidsgjevarutvalet Innstilling frå komité E Samandrag av saksorienteringa I denne

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Kontrollutvalet. Målet i dag

Kontrollutvalet. Målet i dag Kontrollutvalet 2015 2019 Oppstartmøte Målet i dag Gi dykk som er folkevalde i kontrollutvalet ein god start på 4-årsperioden.. Bli kjende med kvarandre Gi ein introduksjon om kontrollutvalet sin funksjon

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

www.forde.kommune.no Visjon: Førde kommune ei drivkraft med menneska i sentrum Verdiar: I Førde kommune er vi engasjerte, inkluderande, tydelege og vi viser andre respekt. Førde kommune skal vere ein god

Detaljer

Vedtak i sak som gjeld klager på reguleringsplan for næringsområde på Stokkenes

Vedtak i sak som gjeld klager på reguleringsplan for næringsområde på Stokkenes Sakshandsamar: Terje Øvrebø Vår dato Vår referanse Telefon: 57 72 32 51 06.05.2011 2010/14973-421.4 E-post: omi@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Mottakarar i følgje liste Vedtak i sak som gjeld klager

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 08.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Fedje kommune 5947 Fedje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Reduksjon

Detaljer