Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF"

Transkript

1 Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen,Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal, Emil Mohr,Inge Reidar Kallevåg, Else Berit Støle Laila Thorsen,, Linda Ferkingstad, Synnøve Solbakken,Torbjørn Saltveit Forfall: Frå administrasjonen: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Saksliste Sak 01/ 06 Vedtak: Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent Sak 02/ 06 Godkjenning av saksliste Sak 01/ 07 Godkjenning av innkalling Sak 02/ 07 Godkjenning av saksliste Sak 03/ 07 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 04/07 Økonomi tal og tiltak Sak 05/07 Adm. Direktør si orientering Sak 06/06 Budsjett 2007 Sak 07/07 Årleg melding (ettersendast) Sak 08/07 Val av valstyre for tilsetterepresentantar Sak 09/07 Helse2020 munnleg info. Frå Helse Vest v/bjørg Sandal Sak 10/07 Brev Sak 11/07 Eventuelt Vedtak: Saksliste godkjent Side 1 av 5

2 Sak 03/ 07 Godkjenning av protokoll frå møtet Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet. Til Vedtak i sak 70/2006: Sak 04/ 07 Økonomi tal og tiltak Vedtak: Styret tar saka til orientering Sak 05/ 07 Adm. Direktør si orientering 1. Orientering om indikatorar 2. Orientering om innkjøp av felles elektronisk journal Helse Vest RHF Vedtak: Styret tok meldingane til orientering Sak 06/ 06 Budsjett 2007 Styret fekk presentert administrasjonen sitt forslag til budsjett. Fleire av medlemmane utrykte at dei ikkje kunne stilla seg bak administrasjonen sitt framlegg. Særleg vart enkelttiltak i budsjettframlegget diskutert så som forslag til nedlegging av kirurgisk dagtilbod i Sauda. Det vart og fokusert på at endringar i pleiefaktoren var krevjande for dei tilsette. Det ble framsett tre alternative forslag til budsjett som det vart votert over: Medlem Laila Thorsen la fram føljande forslag som fire medlemmer røysta for: I 2007 skal vi nå målet om å redusere sykefraværet med 1.5 % i forhold til snitt av 2006 og For å følgje arbeidet med dette og andre HMS tiltak, skal HMS være egen sak/informasjon på hvert styremøte. Dette vil gi ein innsparing på 12 mill. Disse 12 mill foreslås herved å dekke inn forslaget om nedlegging av kirurgisk virksomhet i Sauda, 5,5, de resterende 6.5 mill foreslås kuttes i nedbemanningen i somatikken. Medlem Synnøve Solbakken og Linda Ferkingstad la fram føljande forslag som 4 medlemer røysta for: Alternativ kostnadsreduksjon i Helse Fonna: Evaluering av leiarstrukturen i Helse Fonna. Side 2 av 5

3 Gjennomgang av alle innkjøpsavtalane m/ Helse Vest. (og spes. laboratorie teneste) varekostnader,beha,relaterte tenester. Red i utg. på innleige av spesialistar (satsa på eigen rekruttering) Red.på bruk av politivakt i psyk.klinikk. Auka akt.for å få ferdigbeh.pas.ut der dei skal( ex. Kommunane) Red. i sjukefråværet. Medisinsk teknisk utstyr redusere til det aller nødvendigst for å redde liv. Bilparken. Medlem Inge Reidar Kallevåg la fram føljande forslag som blei vedtatt med 8 stemmar: Vedtak: Styret vedtek forslag til budsjett med resultat - 17 mill: Inntekter poliklinikk vert auka med 2 mill Inntekter ISF vert sett lik bestillinga frå Hele Vest og vert auka med 5,7 mill Kapitalkostnader (renter) vert redusert med 2 mill Midlertidig stenging av post på Stord grunna renovering kalk. vinst 4,5 mill Nedbemanning støtte 10 årsverk, ca 4,5 mill Nedbemanning somatikk ca 30 årsverk, ca 15 mill Kirurgisk virksomhet i Sauda vert videreført til ein kostnad på 4 mill Protokolltilførsel frå medlem Else Berit Støle: Nedbemanning somatikken: Ingen reduksjon av pleiefaktoren før ein ser effekten av dei prosessar/endringar no er under utbetring/utarbeiding. Sak 07/ 06 Årleg melding 2006 Vedtak: Styret godkjenner framlegg til Årleg melding Sak 08/ 07 Vedtak: Val av valstyre for tilsetterepresentantar Styret oppnemnar fyljande valstyre til val av tilsetterepresentantar til for Linda Ferkingstad,Laura-Lill Haavik og Lucie Christensen Berge (leiar). Side 3 av 5

4 Administrerande direktør kan oppnemna vararepresentantar dersom ein finn dette naudsynt. Sak 09/ 07 Vedtak: Helse2020-munneleg info. Styret saka til orientering. Sak 10 / 07 Brev Brev frå Helse Vest RHF Praktisering av opne styremøte. Brev frå Norsk sykepleierforbund Brev frå Eva Schøning TV/NSF Kir 4 vest. Brev frå Nito og fagforbundet ved Odda sjukehus Brev frå KFO medlemmene ved Stord sjukehus Brev frå fylkesordførar Roald G Bergsaker Brev frå fastlegane i Sauda Brev frå brukarutvalet i Helse Fonna HF Samarbeidsutvalet mellom Helse Fonna HF og kommunane i Sunnhordland. Brev frå Sauda kommune Brev frå fellesforbundet Brev frå Stord kommune ved formannskapet. Brev frå allmennlegene i Odda,Ullensvang,Eidfjord og Jondal. Brev frå Suldal kommune. Brev frå Allmennlegeutvalget i Stord og Fitjar kommune Brev om pressemelding frå Hardangerrådet. Brev frå Funksjonshemmedes fellesforbund i Odda/Ullensvang Brev frå Odda formannskap Brev frå Ann Iren S. Nordhagen Sauda. Brev frå Eldrerådet i Odda Brev frå tverrpolitisk strategigruppe for Odda sjukehus Til orientering: Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalget Vedtak: Styret tar breva til orientering. Sak 11/ 06 Vedtak: Eventuelt Ingen saker til behandling. Side 4 av 5

5 Stord, Magnus Skåden Toralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Synnøve Solbakken Emil Mohr Linda Ferkingstad Bjørg Sandal Else Berit Støle Laila Thorsen Inge Reidar Kallevåg Torbjørn Saltveit Side 5 av 5

6 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 04/07 Resultater pr desember 2006 Møtedato: 18. januar 2007 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 10. januar 2007 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Ingen Bakgrunn Avslutninga av rekneskapen for året 2006 er i full gong. Dette er ei årleg aktivitet som er tidkrevjande. For å få mest muleg av informasjon og detaljar i periode 12, er avslutninga for rekneskapen sett til 16. januar. Av den grunn er det ikkje muleg å sende ut underlag til saka på dette tidspunkt. Førebels underlag vil bli delt ut i styremøtet 18. januar. Det vil samstundes bli gitt ein presentasjon over førebels resultat for Endeleg resultat vil bli rapportert og meldt når årsoppgjeret er avslutta. Vi reknar med at styret vil få saka til vedtak i styremøte i mars. Haugesund 10. januar 2007 Johannes Kolnes Adm dir Side 1 av 1

7 Administrerande direktør si orientering Saksnr. 05/07 Administrerande direktør si orientering Møtedato: 18. januar 2007 Møtestad Haugesund Saksbehandlar: Johannes Kolnes Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Vedlegg 1 Indikatorar og ventetider 1. Ventetider og indikatorar for desember Sjå vedlegg 1 Indikatorane er utarbeidde pr desember månad, men er ikkje ferdig pr for heile året. Ventetidene er dei siste offisielle tala som er tilgjengelige. Nærare orientering om indikatorar og ventetider blir gitt munnleg frå adm.dir i møtet Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Signatur / dato Haugesund, 11. januar 07 Johannes Kolnes Adm. dir. Side 1 av 1

8 Sak 05/07 Adm dir orienterer Ventetider og kvalitetsindikatorer status desember 2006

9 Ventetider Fonna Gjennom snitt ventetid i dager Haugesund SH Gjsn v.tid ventende Stord SH Gjsn v.tid ventende Odda SH Gjsn v.tid ventende Tertial Tertial Evt. Bunntekst

10 Ventelister Helse Fonna HF Antall pasienter på venteliste Tertial Tertial Haugesund SH Ant ventende Stord SH Ant ventende Odda SH Ant ventende Auken i ventelistetalet innafor somatikk fordeler seg på følgande måte (Jan-Des) Poliklinikk Innleggingar Dagpasientar Somatikk Som tabellen ovafor viser, så er det i all hovudsak innafor poliklinikk vi har auke i ventelistetalet. Evt. Bunntekst

11 Venteliste BUPA Antall pasienter på venteliste FSH i Hgsd BUP Ant ventende FSH på Stord BUP Ant ventende Tertial Tertial Evt. Bunntekst

12 Ventetid BUPA Gjennom snitt ventetid i dager FSH i Hgsd BUP Gjsn v.tid ventende FSH på Stord BUP Gjsn v.tid ventende Tertial Tertial Evt. Bunntekst

13 Antall ventende over 6 mnd Antall ventende over 6 mnd Haugesund SH Ant ventende Stord SH Ant ventende Odda SH Ant ventende tertial Tertial Evt. Bunntekst

14 Epikrisetid Epikrisetid Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Evt. Bunntekst Des 62 Epikrise 2006 Mål 2006

15 Epikrisetid pr klinikk % epikriser Utvikling epikrisetid pr klinikk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Epikrise KIR Epikrise MED Epikrise KKB Epikrise PSYK mnd Evt. Bunntekst

16 Korridorpasientar Korridorpasienter Antall Korridor Mål = 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Evt. Bunntekst

17 Overbelegg Overbelegg Antall Overbelegg 100 Mål = 0 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Evt. Bunntekst

18 Sak til styremøtet Saksnr. 06/07 Budsjett 2007 Møtedato: 18. januar 2007 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 10. januar Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Vedlegg 1 budsjettforslag Vedlegg 2 - risikovurdering Vedlegg 3 pleie og sengekapasitet Vedlegg 4 kalkyle for sommarstenging Vedlegg 5 spesifisering ADK (andre driftskostnadar) 15. desember 2006 Saksframstilling Bakgrunn for saka: Viser til saka som blei behandla i styremøtet 15 desember og der vedtak var: Styret hadde eit ordskifte der fleire av medlemmane uttrykte uro for den risikoen som ligg i budsjett framlegget. Fleire av dei skisserte tiltaka som ligg i budsjettframlegget må utredast vidare i forhold til konsekvens. Styret ser at budsjettsituasjonen er krevjande og at det vil vere aktuelt med tiltak utover dei forslaga som låg føre til møtet. Det kan også bli aktuelt å vurdere ein reduksjon i talet på tilsette, og styret ber administrerande direktør greie ut behov for evt personellreduksjon og kva for følgjer eit slikt tiltak evt vil ha. Vedtak: Styret godkjente budsjett 2007 med ein korreksjon av inntektene med 25. mill på ISF, og ein reduksjon av kostnadane til mill og auke av rentekost til 15 mill. Nettoresultatet vert etter dette 17.mill. Side 1 av 7

19 Vurdering og nye opplysningar Saka er blitt arbeidd vidare med sidan styremøtet i desember. Inntekter Styrets forslag om reduksjon av inntekter er blitt handsama særskild. Helse Fonna HF får sine hovud- inntekter fastsett i bestillinga frå Helse Vest RHF. I tillegg til denne bestillinga kjem polikliniske og andre inntekter. Polikliniske inntekter blir berekna av føretaket ut frå kapasitet og då særleg legeressurs. Poliklinisk verksemd er ein viktig aktivitet fordi det er stor etterspurnad og at den genererar nye pasientar til handsaming. Vi finn det lite klokt å redusera desse inntektene. Tvert om burde føretaket utført meir av desse då det er stort volum på ventelistene. Andre inntekter er avtalefesta og der hovudgrunnlaget er samarbeid med ulike andre partar. ISF-inntektene er i si heilskap basert på bestilling frå Helse Vest RHF og blir årleg vedteke i styret for Helse Vest RHF. Forslaget som styret i Helse Fonna HF gav med reduksjon av ISF-inntektene med 15 mill er den største utfordringa. Vi grunngir dette som følgje: Vi har sjekka ut med Helse Vest RHF om endring i bestillinga. Dei fastset at bestillinga er gitt og at dei ikkje har til hensikt å endra den. Dermed må budsjettkravet frå Helse Vest RHF oppretthaldast og vi må styra og rapportera mot det. Dersom Helse Fonna HF likevel skal redusera inntekta må vi ha ei rapportering i to versjonar. Ei med styrets krav og ei med Helse Vest RHF sitt krav. Ein av desse versjonane må då vera den offisielle i føretaket. Bestillinga frå Helse Vest er basert på inntektsmodellen i Helse Vest. Den er slik laga at ein fordel ramme og produksjon i tråd med befolkning relatert til dei ulike føretaka. Helse Fonna si bestilling er dermed rekna ut frå befolkninga sine behov for helsetenester. Dersom vi ikkje kan produsera det som er behovet vil konsekvensane bli 3 delte: Andre føretak må handsama pasientane og vi vil få rekninga i form av gjestepasientoppgjer o Det kan føra til lågare rammer neste år Private ideelle eller kommersielle må få utvida si bestilling/kontrakt Ventelistene i Helse Fonna vil veksa Ei reduksjon av pasienthandsaming vil vera det same som ei nedbygging av kapasitet. Fyrst og fremst gjeld det for elektive pasientar. Dette vil automatisk føra til ei dyrare løysing for den akutte pasienthandsaminga som i liten grad kan reduserast. Om Helse Fonna sin kapasitet blir redusert for eit tidsrom til dømes 1 år, vil ikkje det vera kritisk. Men løysinga kan lett føra til at det blir ei permanent ordning, som då er uheldig. Dette er heller ikkje ein ønska situasjon for vår befolkning som i stor grad ynskjer å bli handsama nærast muleg sin bustad. Konsekvensane i punkt 1 vil bli at Helse Fonna får rekninga og må då redusera kostnadene i form av løn for å dekkja gjestepasientoppgjeret. Det er muleg å velja ut ulike funksjonar som vi ikkje vil utføra og ruta desse til andre behandlingsstadar. Dei funksjonane vil då for kort eller lengre tid ikkje bli utført i Side 2 av 7

20 Helse Fonna. På dette tidspunkt har vi ikkje tatt standpunkt til kva slag og kva for sjukehus som bør bli råka av ei slik endring. I alternativ 2, kan ei reduksjon av kapasiteten i Helse Fonna blir seld ut til private ideelle eller kommersielle. Helse Fonna HF er skeptiske til dette og meinar det vil vera uheldig på lengre sikt. Alt 3 vil få vekst i ventelistene og pasientane vil oppnå lang handsamingstid. Dette er svært lite tilfredstillande og vil gi dårleg omdøme for vårt føretak. Slik vi ser situasjonen anbefaler vi at styret drøftar konsekvensane som inntektsreduksjonen vil gi. Helse Fonna si leiing anbefaler stert at nivået for ISF (innsatsstyrt finansiering) blir tilnærma lik bestillinga som Styret i Helse Vest har vedteke. Vårt forslag til inntektsbudsjett er vist i vedlegg 1. Dette forslaget gir følgjande endringar: Reduksjon av poliklinikk på 4 mill Reduksjon på ISF (innsatsstyrt finansiering) med inntil 5 mill Auke i rammeinntekt tilknyta endring i arbeidsgivaravgift 7 mill Reduksjon av andre inntekter 1,5 mill Total reduksjon 3,5 mill Helse Fonna har sidan styrevedtaket i desember, utarbeida ulike alternative tiltak for å møta utfordringa med å redusera budsjettforslaget. Alle alternativa har i sum gitt resultat minus 17 mill slik styret bad om, men har ulike innhald for inntekter og kostnadar. Alternative utredningar og vurderingar Følgjande tiltak er vurdert: Sommarstenging på heile Stord sjukehus i 5 veker ca 6,4 mill Sommarstenging av heile Odda sjukehus i 5 veker ca 4 mill Ikkje lønsauke i 2007 Nedbemanning Nedlegging av dagkirurgisk verksemd i Sauda Sommarstenging av sjukehusa på Stord og Odda er blitt utreda og kalkulert. Fordelar og ulemper er blitt vurdert. Ut frå forsvarleg drift og omdøme er den einaste mulege løysing, 5 veker med sommarstenging. Det vil sei at alle medarbeidarar blir tvungen ut i 5 vekers ferie og at resten av året må ha høg og uforstyrra aktivitet. Haugesund sjukehus vil bli svært overfylt i desse vekene, men vi har vurdert det som muleg med god planlegging og streng prioritering før innlegging. Fordeler ved 5 vekers stenging ved Stord Drifta går uforstyrra resten av året Ferien blir avvikla i sommarperioden Side 3 av 7

21 Ikkje vikarbruk - dyre vikartimar Vesentlig kostnadsreduksjon Alle får avvikla sin ferie i fellesferien Bygningsmessige oppgradering tas i ferien Lettare ferieplanlegging Ulemper Skaper negativ oppmerksomheit Pasientar og pårørande vil kunne få lengre vei til sjukehus innlegging Gjestepasientoppgjøret aukar - gir større kostnad Skaper uro for framtidige omleggingar av drifta Fleire pasientar i Haugesund kan gi overbelegg og auke av korridorpasientar Høgare innleie i Haugesund av lege og pleiepersonale evt til høy pris Dialysebehandling - sprengt kapasitet i haugesund - gir dyr løysning? Haugesund får sprengt kapasitet - Transportkostnader for pasientar som i samband med polikliniske undersøkingar blir innlagde, brotskadar etc. "Good Will" mot primær helse tenesta Dei same momenta gjeld for Odda. Avstand til næraste sjukehus blir den faktor som er den styrste ulempe når det gjeld Odda. Denne er særleg vurdert ut frå forsvarleg pasienthandsaming. Konklusjon: Ut frå den totale vurderinga, fagleg og forsvarleg, avstand til næraste sjukehus, omdøme, arbeidsbyrde på tilsette og økonomisk vinst, anbefalar vi ikkje dette tiltaket. Ikkje lønsauke i Dette blei framsett som et forslag til vurdering til tillitsvalte. Økonomisk vinst er kalkulert til minimum 20 mill. For å få tiltaket iversett er vi nøgd å ha full støtte og einigheit frå dei tilsette. Tillitsvalte vil ikkje gå for dette tiltaket og vi har dermed skrinlagd det. Nedlegging av dagkirurgisk verksemnd i Sauda Våren 2007 vil 3 DMS (distriktsmedisinske) senger bli oppretta i Sauda. Dette er etablert i eit samarbeidsprosjekt med kommunehelsetenesta. Opprettinga er sett på som et nytt tilbod til befolkninga i Sauda. Pasientar som vil nytta tilbodet er kronikarar og pasientar til observasjon. Den dagkirurgiske verksemda i Sauda blei etablert når akuttfunksjonen ved sjukehuset i Sauda blei nedlagt. Den har sidan vore drive som ei eining av Haugesund sjukehus. Pasientar som blir behandla i Sauda kjem i stor grad frå sørfylket og i mindre grad frå befolkninga til Helse Fonna og Ryfylke. Vi reknar 75 % frå Stavanger-regionen og 25 % frå eige distrikt. Det er små og lette kirurgiske inngrep som blir utførte. Helse Fonna har vurdert at desse pasientane har vi kapasitet til å handsama ved Odda og Stord sjukehus. Vi føreset i dette forslaget at vi skal produsera Sauda sitt volum ved våre andre sjukehus, slik at vi Side 4 av 7

22 ikkje mister inntekter på dette tiltaket. Vi føreset også å finna løysingar som blir tilfredstillande for dei tilsette som blir råka av endringa. Konklusjon: Vi anbefalar at tiltaket blir gjennomført. Nedbemanning Nedbemanning i verksemda er det tiltaket som vi i styrst muleg grad vil unngå. Dette fordi det er svært krevjande å få tilsette med i endringa og dermed få til ei vellukka gjennomføring. For å møte styret sitt krav med betre resultat frå det som blei framlagt i budsjettforslaget 15 desember, ser vi oss nøydd til å bruke dette tiltaket. Alle klinikkar har sidan 15 desember arbeidd gjennom sine forslag for å finne muligheit til ei alternativ løysing. Nokre klinikkar har kome med gode og nye forslag som vi i stor grad har kome i møte. Total naudsynt nedbemanning er kalkulert til ca 80 tilsette. Etter nøye vurdering er vårt forslag bygd på å nedbemanna i heile føretaket der alle klinikkar og områder blir råka. Følgjande er føreslått: KK-barn årsverk Medisin årsverk (Stord renovering og generell nedbemanning) Kirurgi årsverk (Sauda og generell nedbemanning) Akutt 2,5 årsverk DTK 5,5 årsverk Støtte 12 årsverk og 2,5 mill i tillegg løn eller ADK (andre driftskostnadar) Nedbemanninga er stor i volum å ta på eit år og er derfor krevjande å utføra. Tiltaket vil bli støtta opp omkring ulike aktivitetar. Dette er: Prosjekt for betring av pasientlogistikk og prosessar Årsplanar Ressurspool Ressurskoordinator Innføring av nytt løn-personal og ressursstyringssystem (MOT) Sterkare resultatstyring med nye måleparametre Konsekvensane ved nedbemanninga er vurdert. Vi meinar tiltaket er mogleg å gjennomføra, utan at det vil gå utover forsvarleg drift i pasienthandsaminga. Men vi ser at både tilsette og pasientar vil merka effekten av dette tiltaket. Det er ikkje mogleg å gjennomføra tiltaket utan å redusera ressursar til pleie. Dette betyr at det vil føra til mindre ressursar til pleie til kvar seng. Ein reduksjon på 0,1 i pleiefaktor vil føra til ei reduksjon med 10 % av bemanninga på sengepostane. Tiltaket inneheld risiko mhp gjennomføring og realisering av berekna vinst i Særleg gjeld det i dei kliniske einingane og den delen som er i direkte pasientkontakt. Tiltaket er heilt avhengig av å få til ei betring i logistikk og prosessar. Psykiatri er halde utanom dette tiltaket. Vedlegg 3 viser årsverk og kostnadar på dagens pleiepostar. Kapitalkostnadar Desse er auka med 4 mill i tråd med styrets vedtak. Side 5 av 7

23 Dette fører til ei tilsvarande reduksjon av kostnadar til løn. Vi ar arbeidd vidare med kapitalkostnadane. Vårt siste langsiktige lån på 27 mill er nå bunde til fastrente. Vi har dermed alle våre langsiktige lån til fast rente. Det som nå er usikkert og har flytande rente er renta på byggjelån anslag snitt 50 mill og driftskreditt anslag 130 mill. Med desse føresetnadane vil våre kapitalkostnader bli 12,5 mill i Med eit budsjett på 15,5 mill vil det gje ei sikkerheit på 3 mill Andre driftskostnadar I tråd med kravet frå styret har vi detaljert ADK(andre driftskostnader). Vi har også gitt dokumentasjon i form av opplista avtalar og kontraktar og erfaring frå tidlegare års bruk. Kostnadane er spesifisert pr eining og på kostnadsartar. I tillegg har vi gitt ei verbal forklåring på kva slag kostnadar som blir ført på dei ulike kostnadsartar. Vi meinar framleis at nivået på ADK(andre driftskostnadar) er sett forsvarleg for året 2007 og ser ikkje at dette nivået skal endras eller bli kalkulert med større sikkerheit.. Risiko Renovering Stord vil neppe gi meir vinst enn 5 mill i Årsaka er tidbruk til planlegging og at ein mest sannsynleg ikkje kjem i gong med dette før mai Vi har kalkulert med 4,5 mill i budsjettet. Nedbemanninga er totalt kalkulert til ca 30 mill. Sjølv om vi planlegg god støtte til dette tiltaket, vil det vera betydeleg risiko med å realisera det. Vi reknar dette til 50 % og ca 15 mill. Vi treng eit år der fokus er : Betre helsetilbod til lågare pris og der alle tilsette er positive bidragsytarar. Sikring av pasienthandsaming med gode planar for ressursutnytting og prosessar tilknyta pasientlogistikken er den viktigaste aktivitet for å lukkas. Nytt forslag til budsjett er drøfta med personalorganisasjonane i tråd med avtaleverket. Vedlegg 1 syner protokoll. Ingen av tilsette organisasjonane støttar tiltaket på nedbemanning. Vedlegg 1 viser nytt forslag til budsjett Vedlegg 2 viser ny risikovurdering Vedlegg 3 viser oversikt på pleieårsverk og sengekapasitet Vedlegg 4 viser oppsummert kalkyle for sommarstenging Vedlegg 5 viser detaljering av ADK (andre driftskostnadar) Framlegg til vedtak: Styret vedtek forslag til budsjett med resultat 17 mill Styret vedtek at fylgjande tiltak vert sett i verk for å understøtta budsjettkravet: Stenging av post på Stord grunna renovering - kalkulert vinst 4,5 mill i 2007 Nedlegging av kirurgisk verksemd i Sauda - kalkulert vinst 5,5 mill 2007 Nedbemanning støtte 10 årsverk kalkulert til 4,5 mill i 2007 Nedbemanning somatikk ca 40 årsverk kalkulert til 20 mill i 2007 Side 6 av 7

24 Signatur / dato Haugesund, 10. januar 2007 Johannes Kolnes Adm.dir Side 7 av 7

25 1

26 Innhald: 1. Innleiing..side 1 Del I 2. Styret sitt plandokument for verksemda..side 1 Del II A. Styret sin rapport til helsefagleg bestilling 1. Ressursgrunnlaget..side 4 2. Styringskrav for Kvalitet i tenesta..side Prioritering...side Pasientbehandling side Psykisk helsevern og opptrappingsplanen for psykisk Helse Vest.side Tilbodet til rusmiddelmisbrukarar..side Rehabilitering og habilitering.side Nasjonale strategiar mv..side Lokalsjukehusfunksjon og samhandling med primærhelsetenesta side Smittevern og beredskap side Høgspesialiserte tenester side Utdanning.side Forsking side Opplæring pasientar og pårørande side Oppfølging av sentrale styrevedtak side24 B. Rapport til eigarstyringsdokument 3. Økonomiske krav og rammevilkår 3.1. Omstillingsutfordring og balansekrav side Investeringar.side Låneopptak og driftskredittar.side Leigeavtalar side Rekneskapsføring..side26 4. Organisatoriske krav 4.1. God verksemdstyring side Organisatorisk vidareutvikling side Organisering og ansvarsdeling.side Tiltak innan HR-området.side Oppretting av selskap...side Innkjøp.side Avtalar med eksterne tenesteytarar og leverandørar...side Kommunikasjon og omdømme side Oppfølging av juridisk rammeverk Arbeid med internkontroll,side Område innanfor internkontroll som skal ha særskild prioritet i Regionale prosjekt 4.5. IKT Samarbeid med Helse Vest IKT AS 4.6. Samarbeid med apotekføretaket Del III Tilleggsrapportering til årleg melding..side 35 2

27 1. Innleiing I styringsdokumentet 2006 for Helse Fonna HF ligg det krav om at det skal utarbeidast ei årleg melding om føretaket. Årleg melding er eit ledd i det samanhengande plan- og styringssystemet mellom Helse Vest RHF og Helse Fonna HF, og skal i tråd med 13 i vedtektene innehalda: styret sitt plandokument for verksemda styret sin rapport for det føregåande året Styret sin rapport for det føregåande året er lagt opp med styret sitt plandokument for verksemda i del I, rapport på den helsefaglege bestillinga som del II A, og rapport på eigarstyring og resultatkrava som del II B. Rapporten følgjer punkt-nummereringa i Styringsdokument 2006 for Helse Fonna HF. I brev av melde Helse Vest RHF om tilleggsrapportering til årleg melding; den rapporten følgjer i del III. Del I Styret sitt plandokument for verksemda Styret har i 2006 ikkje endra den strategiske retninga. Styret har heller ikkje hatt den overordna strategiplanen til drøfting, men held seg til følgjande. Styret held seg overordna til Helse Vest sitt strategidokument. Vidare legg ein i Helse Fonna HF til grunn den reviderte strategiplanen frå juni Hovudelementa her er følgjande: Helse Fonna HF skal vere den naturlege helseportalen når innbyggjarane våre treng spesialisthelsetenester. Pasientane våre skal vere trygge for at vi raskt stiller rett diagnose og gjev dei ein plan for vidare behandling. Vi spesialiserer oss på behandling av dei vanlegaste sjukdommane i befolkninga. Pasientar med sjeldnare sjukdommar skal sikrast høgkompetent behandling hos utvalde samarbeidspartnarar. Pasientar og pårørande knyter Helse Fonna HF til god kommunikasjon, informasjon og brukarmedverknad med fokus på eigenmeistring. Helse Fonna HF har ein effektiv pasientflyt i heile behandlingskjeda med samordning av ressursane internt og god samhandling med primærhelsetenesta og samarbeidspartar i spesialisthelsetenesta. Helse Fonna HF har eit godt omdømme, og blir oppfatta som nyskapande i Helse- Noreg. Konkret har vi i 2006 lagt vekt på følgjande element: Vidareføring av lokalsjukehusprosjektet. Helse Fonna HF starta i 2005 opp eit omfattande prosjekt med å sjå på dei einskilde lokalsjukehusa si framtidige rolle. Sluttrapport blei overlevert styringsgruppa I 2006 har det vore eit gjennomføringsprosjekt, administrasjonen har i styremøte orientert styret om det arbeidet ein gjer med bakgrunn i planen. 3

28 Del II Styret sin rapport til helsefagleg bestilling for Ressursgrunnlaget Helse Fonna HF har i 2006 ikkje klart å innfri dei økonomiske måla. Men føretaket viser ved utgangen av desember at ein har klart å få styring på kostnadene, slik at ein ved inngangen til 2007 har ein styringsfart som er i samsvar med ressursgrunnlaget. For driftsåret 2006 har ein hatt ei særleg utfordring på inntektssida ved at endringane i DRGvekting har gjort eit relativt stort utslag på inntektssida. Det gjeld både for medisinske pasientar og fertilitetsbehandlinga. I tillegg har ein ikkje klart å ha den budsjetterte aktiviteten på polikliniske konsultasjonar. På kostnadssida er det særleg utgifta til lønn som utgjer det største avviket. Det kan forklarast med at Helse Fonna HF manglar ein del nøkkelpersonell som er nødvendig for at vi skal kunne gje eit helsetilbod til befolkninga som er fagleg forsvarleg og i tråd med dei helsetenester befolkninga har rett på. Difor har ein i føretaket vore bunden av å måtte leige inn nøkkelpersonell til ein monaleg høgare kostnad enn om dette hadde vore fast tilsette. Mangel på nøkkelpersonell er og grunn til at ein ikkje har klart å halde budsjettert produksjon på poliklinikk. Helse Fonna HF ser difor fram til gjennomgangen i regionen i forhold til grå stillingar. Aktivitetsnivå 2. STYRINGSKRAV FOR Kvalitet i tenesta Helse Fonna HF har i heile 2006 hatt fokus på IK-arbeidet i føretaket. Dette er eit vidare arbeid frå I første halvdel av 2006 blei arbeidet fokusert med å avklara og tilretteleggja for standardiseringa og formaliseringa av strukturen. Dette har vore ei tidkrevjande oppgåve. I juni 2006 blei det halde eit seminar, der vi sette oss som mål å fullføra IK-arbeidet i 2006 innanfor godkjend struktur og definisjonar. Målet som blei sett, var å få ein leveranse på føretaksnivå der alle prosedyrar og prosessar var skrivne. Ein viktig del av dette arbeidet var å oppnemne emneansvarlege og fagansvarlege for alle område og prosedyrar. Heile arbeidet skal vere elektronisk tilgjengeleg for alle våre tilsette. Ved slutten av året er vi ikkje heilt i mål med arbeidet. Det vi har ferdigstilt, er at alle ansvarlege er oppnemnde, og at svært mange prosedyrar og prosessar er fullførte. Alle ansvarlege har vore i god prosess med sine leveransar. Vi reknar med at heile arbeidet vil vere på plass innan svært kort tid. 4

29 Helse Fonna HF er også i gang med å innføre nytt avvikssystem. Det blei valt eit regionalt avvikssystem Synergi. Innføringa av systemet er eit pågåande prosjekt i føretaket. Prosjektet er avhengig av det regionale prosjektet der Helse Bergen HF også er i prosess med å innføre det same systemet. Sjå vedlegg 1 KVALITETSUTVALET HELSE FONNA HF Kvalitetsutvalet sin leiar i Helse Fonna HF 2006 er direktør for kirurgisk klinikk. Andre representantar er direktør for pasientservice, leiar for brukarutvalet, smittevernlege og leiarane for dei ulike kvalitetsgruppene ved sjukehusa i Helse Fonna HF. Dei viktigaste sakene utvalet har jobba med i 2006 har vore å vere pådrivar for å få nytt IKsystem på plass, arbeid med alvorleg systemfeil og plan for systematisk kvalitetsarbeid. Kvalitetsutvalet tok i 2006 opp att tradisjonen med å arrangere kvalitetsdag. Arrangementet hadde stor oppslutnad, og det var 22 søkjarar til Kvalitetsprisen. Den einskilde klinikkdirektør i føretaket har ansvar for at fagmiljøa er kjende med, og har eit bevisst forhold til oppfølginga av nasjonale faglege retningslinjer. Helse Fonna HF vil særleg trekkje fram det arbeidet som er gjort på dette området innan Kvinne/Barn-klinikken. Grunnen til at ein særleg trekkjer fram denne klinikken sitt arbeid, er at klinikken i lokalsjukehusprosjektet har klart å få opprette ei funksjonsfordeling innan fødetilbodet på lokalsjukehusa som er tufta på eit særs godt fagleg kvalitetsarbeid i klinikken. Helse Fonna HF vil for KK/Barn trekkje fram følgjande moment knytt til kvalitetsarbeid i 2006: Utvikling og gjennomgang av prosedyrar som er/skal innarbeidast i nytt elektronisk kvalitetsysem i Helse Fonna HF. Aktiv deltaking og representasjon i nasjonale og regionale fora for fagleg standardsetjing. Gode nasjonale resultat vedr. keisarsnittfrekvens, særleg merkbar utvikling for Stord sjukehus i høve til tidlegare år. Kvalitetspris i 2006 til KK Haugesund pga. prosjekt for nedgang i sphincterrupturar. Har redusert sphincterrupturar med 60 % over ein kort periode. Generelt høg fokus på nasjonale standardar. Kvalitet og metode Helse Fonna HF har ikkje hatt den utviklinga på epikrisetid i 2006 som eigar la til grunn i styringsdokumentet for Med eit resultat på 62 % i desember, og jamt under 70 % heile året må føretaket også det kommande året jobbe særs aktivt for å få redusert den gjennomsnittlege epikrisetida. Men det er klinikkar som har nådd måltala på dette punktet. 5

30 Kirurgisk klinikk er no på måltal pr. siste kvartal 2006, dvs. 80 prosent. Det har i 2006 vore sterkt fokus på indikatoren. Klinikken gjer synleg resultat kvar månad ved grafisk framstilling for alle resultateiningar. Psykiatrisk klinikk ligg noko under 80 %, nærmare bestemt 72,7 %. Resultata blir regelmessig gått gjennom med klinikkleiinga, og det blir der sett fokus på dei områda som har lågast og høgast prosentsats, for å klargjere kor i organisasjonen det er viktig at tidleg sendt epikrise må bli presisert. 90 Epikrisetid Epikrise Mål % epikriser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utvikling epikrisetid pr klinikk 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Epikrise KIR Epikrise MED Epikrise KKB Epikrise PSYK mnd 6

31 Helse Fonna HF har tidvis eit høgt tal korridorpasientar. Det er særleg Haugesund sjukehus som har utfordringar her, og då spesielt innanfor medisin. Vi arbeider no med fleire spesifikke tiltak som skal gje betring for denne situasjonen. Med den strukturen vi har knytt til gamle ineffektive bygningar, vil vi nok ikkje greie å unngå nokre korridor-pasientar, men føretaket har fokus på dette arbeidet. Korridorpasienter Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Korridor Mål = 0 Overbelegg i Helse Fonna HF er og tidvis høgt. Her er det Haugesund sjukehus, fordelt mellom Kir. og Med. klinikk, som rapporterer det meste av overbelegget. 7

32 Overbelegg Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Måned Overbelegg Mål = Prioritering Helse Fonna HF nyttar prioriteringsforskrifta innanfor dei ulike fagområda, og dei felles regionale retningslinjene for prioritering blei nytta. Helse Fonna HF har innan enkelte fagområde særlege prioriteringsutfordringar i samband med dei pasientane som har rett til individuell frist. Rekrutteringsproblem innan einskilde fag gjer at pasientar utan individuell frist somme tider har kortare ventetid enn dei pasientane som har individuell frist. Innan psykiatri har ein hatt ein bevisst og god bruk av prioriteringsforskrifta. Men føretaket registrerer at primærhelsetenesta ikkje har den same kunnskapen kring forskrifta; noko som gjer at ein i einskilde saker brukar mykje tid på å tilby pasientane helsehjelp på rett omsorgsnivå. Individuell Plan Psykiatrien Helse Fonna HF har eit forbetringpotensial når det gjeld individuell plan for barn og unge. Ein har i dette arbeidet hatt utfordringar knytt til registreringsrutinar i BUP-data. Dette vil det bli sett fokus på og jobba med i kommande år. Psykiatrisk klinikk har inngått ein samarbeidsavtale om individuell plan i vaksenpsykiatrien med dei fleste kommunane i Helse Fonna HF sitt dekningsområde. Avtalen definerer kven som har koordinatoransvar for ulike pasientgrupper når det gjeld individuell plan. I 2006 har Helse Fonna HF jobba med å sikre ei felles forståing av ansvarsdelinga mellom kommune og spesialisthelsetenesta gjennom arbeidsseminar. For somatikken har Helse Fonna HF gjennom samarbeidsavtalane med kommunane ivareteke føretaket sitt ansvar i forhold til dei pasientane som har eller som skal ha individuell plan. 8

33 Ventetider og fristbrot Somatikk Helse Fonna HF har låge ventetider sett i forhold til andre føretak. Venteliste: Talet på pasientar på venteliste er totalt registrert til i overkant av fem tusen og har vore aukande sidan januar for Helse Fonna HF totalt. Auken er registrert på Haugesund og Stord, mens Odda har hatt ein nedgang i talet på venteliste. Ventetida: Haugesund sjukehus og Odda sjukehus har i 2006 hatt ein auke i sine ventetider. Ventetida på Stord sjukehus har vore stabil. Tabell viser gjennomsnittlege ventetider og -dagar Offisiell venteliste Helse-Fonna, somatikk Periode Tertial Tertial Haugesund SH Ant ventende Haugesund SH Gjsn v.tid ventende Stord SH Ant ventende Stord SH Gjsn v.tid ventende Odda SH Ant ventende Odda SH Gjsn v.tid ventende Helse Fonna Ant ventende Antall pasienter på venteliste Haugesund SH Ant ventende Stord SH Ant ventende Odda SH Ant ventende Tertial Tertial Gjennom snitt ventetid i dager Haugesund SH Gjsn v.tid ventende Stord SH Gjsn 9

34 Auken i venteliste-talet innanfor somatikk fordeler seg på følgjande måte (jan. des.). Poliklinikk Innleggingar Dagpasientar Somatikk Som tabellen ovafor viser, er det i all hovudsak innanfor poliklinikk vi har auke i venteliste-talet. Områda med sterkast auke er: * Ortopedi 184 Auka tilstrøyming etter endring i dei regionale avtalane med private spesialistar. * Gastro 262 Auke som følgje av legemangel delar av året. * Kvinne/Barn 128 Auke i talet på gravide. * Nevropol % vakanse store delar av året har ført til auke på venteliste. * ØNH 182 Er noko høg avdelinga opplever ventetida som stabil. Ventetider Psykiatri Vi har ikkje tal for vaksenpsykiatrien, og BUP-data er ikkje klar for lengre periode enn til september Her var ein auke fram til 1. tertial Denne blei pr. september redusert til under nivå pr

35 Antall pasienter på venteliste FSH i Hgsd BUP Ant ventende FSH på Stord BUP Ant ventende Tertial Tertial Periode Tertial Tertial FSH i Hgsd BUP Ant ventende FSH i Hgsd BUP Gjsn v.tid ventende FSH på Stord BUP Ant ventende FSH på Stord BUP Gjsn v.tid ventende Helse Fonna Ant ventende

36 Talet på ventande over 6 md. Antall ventende over 6 mnd Haugesund SH Ant ventende Stord SH Ant ventende 450 Odda SH Ant ventende tertial Tertial Fristbrot Psykiatri Helse Fonna HF har ikkje hatt fristbrot innan barne- og ungdomspsykiatrien. Så langt i 2006 har ein innan vaksen-psykiatrien registrert fleire fristbrot på spesialisert tverrfagleg behandlingstilbod til rusmiddelavhengige. Så langt (november -06) var det registrert 30 fristbrot på polikliniske tenester (Haugaland A-senter). Så langt har vi 3 fristbrot på døgnbehandling. Desse har RTV måtta skaffe plassar til. Somatikk Helse Fonna HF har ikkje fristbrot anna enn nokon fristbrot i medisinsk klinikk. 2.3 Pasientbehandling Generelt Aktiviteten innanfor somatikken har vore lågare enn planlagd, og det er poliklinisk aktivitet som har det største avviket. Talet på sjukehusopphald og dagkirurgi/dagbeh. har eit negativt avvik på 94 ( 0,2 %), og føretaket har ikkje klart å dreie frå sjukehusopphald til dagbehandling i same grad som planlagt i budsjett. Den somatiske aktiviteten har likevel auka frå 2005 til 2006, og det er størst auke innanfor poliklinisk aktivitet. Manglande måloppnåing på DRG-poeng skuldast i all hovudsak endringane som er utførte på DRG-vekt, og som er ein endra føresetnad som føretaket ikkje har teke høgde for. Helse Fonna HF har kalkulert til å vere om lag 8 mill. i årleg effekt. 12

37 Innanfor psykiatrien har vi hatt auke i poliklinisk aktivitet med 3 % frå 2005, og nedgang på om lag 9 % i opphaldsdagar og liggjedøgn. Tabell viser status: Rekneskap 2006 Budsjett 2006 Resultat 2005 Type Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/ dagbeh DRG-poeng *) Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons *) Talet på DRG-poeng i 2006 er ikkje endeleg, då rekneskapen førebels ikkje er avslutta. Andre produksjonstal kan og bli justerte når endelege tal føreligg. Ungdomseininga på Thuestad er ikkje med i psyk.-tala Somatikk-Fonna Rekneskap 2006 Budsjett 2006 Resultat Antal Sjukehusopphald Dagkirurgi/ dagbeh. DRG-poeng Pol.kons. Produksjonstypar 13

38 Antal Psykiatri Fonna Resultat Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas. Pol.kons Produksjonstypar Rekneskap 2006 Budsjett 2006 Kapasitetsanalyse Helse Fonna HF har i 2006 oppretta eit team som har jobba målretta i samband med ventelisteregistrering. Helse Fonna HF har brukt mykje tid på å sikre kvaliteten på at dei ventelistetala vi har, er reelle, og at ein etter desse kan planleggje i forhold til kapasitet. Helse Fonna HF kirurgisk klinikk særleg sjukehusa Odda og Stord hadde første halvår overkapasitet på grunn av mangel på pasientar. Situasjonen er endra etter at Helse Vest endra avtalane sine med privatespesialistar. Klinikken har no eit aukande tal pasientar som blir tilviste Haugesund og Stord. 2.3 Pasientbehandling Psykisk helsevern og opptrappingsplanen for psykisk helse Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Helse Fonna HF har gjennomgått ei omorganisering i BUP har tidlegare vore ei samla eining som har lege under Kvinne/Barn-klinikken i Helse Fonna HF. I februar 2006 blei BUP organisert under psykiatrisk klinikk sitt ansvarsområde. I samband med denne omorganiseringa valde føretaket å dele eininga opp i to separate seksjonar; BUP Stord/Kvinnherad og BUP Haugesund. Sidan omorganiseringa av BUP har kvar av seksjonane arbeidd med å byggje opp ein ny organisasjonsstruktur. Gjennomsnittleg ventetid ved BUP er varierande: For BUP Haugesund er ventetida på 64 dagar gjennomsnittleg for For BUP Stord/Kvinnherad er ventetida på 107 dagar. Ventetida for vurdering blir gjort fortløpande, ut frå skriftleg tilvising. Det blir også gjort fortløpande tilvisingsvurderingar (møte med pasient og føresette og/eller tilvisar) i dei tilfella der ein er usikker på hastegrad og/eller manglande informasjon. I hovudsak blir pasientane vurderte innan ti dagar. Dette er ei særleg utfordring for seksjonane fordi ein tidvis har manglande kapasitet på grunn av turnover. Dette gjeld og dei tilvisande 14

39 instansane. Seksjonane vil fortsetje dialogen i 2007 med tilvisande instansar for å finne eit best mogleg samhandlingsmønster som kan korte ned vurderingsventetida. Per desember -06 dekkjer Helse Fonna HF BUP ca. 3,8 % av barne- og ungdomsbefolkninga i opptaksområdet vårt. Dei generelle utfordringane for BUP-seksjonane er å dekkje opp for turnover, permisjonar og sjukemeldingar. Fram til no har seksjonane mist nokre klinikarar til andre instansar, men vi klarer å rekruttere tilsvarande igjen; anten ved ny rekruttering og/eller ved vidareutdanning av personell. BUP Stord/Kvinnherad har strevd med høg sjukemeldingsfrekvens som delvis kjem av arbeidsbelastning og dårlege inneklima, noko som har gått ut over produktiviteten fordi ein har måtta stengja lokale for bruk. Men dette er eit område det er sett fokus på, og ein har her sett i gang forbetringsprosessar. Ein må pårekne noko tid før ein ser resultat frå desse prosessane. Helse Fonna HF BUP har hatt utfordringar i forhold til neste ledd i behandlingskjeda; 1.-linjetenesta. Hjelpeapparatet på 1.-linjenivå er delvis mangelfullt utbygd eller ber preg av vakante stillingar i nøkkelstillingar som for eksempel PPT-psykologar eller psykisk helsearbeidarar. I nokre tilfelle sit BUP med pasientar som burde vore ferdigbehandla på grunn av den manglande kapasiteten i 1.-linjetenesta. Helse Fonna HF BUP jobbar aktivt med samhandling mellom BUP og kommunehelsetenesta, Bufetat/Familievernkontoret og PPT-tenesta, og det er inngått skriftleg avtale om samarbeid mellom BUP og Bufetat i Helse Fonna HF-området. Samstundes har ein begynt å sjå på om det er mogleg å få til eit samarbeid mellom BUP og DPS-tenestenivået. Alle desse ulike samarbeidsprosjekta og vegane for samhandling skal vidareutviklast i det kommande året. Omorganiseringa i Helse Fonna HF BUP, samt tilføring av stillingar, er eit ledd for å nå målsetjingane for barne- og ungdomspsykiatrien. Stillingar til BUP er prioriterte område i fordelinga av opptrappingsmidlane. Helse Fonna HF forventar at ein med desse tiltaka når måltalet om 5 % dekningsgrad for barn og unge i Helse Fonna HF. Akuttenesta for vaksne Helse Vest RHF blei i bestillardokumentet for 2006 beden om å gå gjennom akuttenesta for vaksne, slik at ein kunne sikre at ein tok vare på kvaliteten på tenestene og at tenestene var tilgjengelege. Denne utgreiinga blei gjennomført som eit samarbeid mellom dei fem regionale helseføretaka og Sosial- og helsedirektoratet. I rapporten frå utgreiinga seier ein: Situasjonen er bedret de siste to årene men er fortsatt ikke tilfredsstillende. Årsaken oppfattes imidlertid ikke å være generell mangel på plasser i akuttenhetene. Problemene er først og fremst knyttet til disse tre forholdene som henger sammen: Mange pasienter forblir liggende i akuttenhetene som følge av at andre sykehusenheter og DPS-ene ikke er i stand til å motta pasientene. Det er ikke tilstrekkelig kompetanse ved DPS-ene slik at disse samlet fungerer som aktive behandlings- og rehabiliteringstilbud med allmennpsykiatriske tjenester. Det er mange utskrivningsklare pasienter, særlig i DPS-ene, som venter på tilbud i 15

40 kommunene. Helse Fonna HF psykiatrisk klinikk sine konklusjonar etter utgreiinga er at akuttplassane blei nytta til det dei var pårekna til, og stort sett var det ikkje pasientar som burde vore innlagde andre stader. Helse Fonna HF psykiatrisk klinikk har inklusjonskriteria for kven som skal leggjast inn på akuttavdeling, men vi har ikkje klare eksklusjonskriterium. Det blir ikkje avvist pasientar på grunnlag av plassmangel, men berre etter fagleg vurdering. Det er også oppretta akutte tenester eller sett av tid til dei som vender seg til Helse Fonna HF sine distrikts-psykiatriske senter (DPS) i akutte situasjonar. Utbygginga av det akutte tilbodet varierer mellom DPS-a, og er avhengig av tilgang på kompetanse. Det er behov for å auke legedekninga for å gje ein betre akuttberedskap. Dette er ei velkjend utfordring i heile psykiatrisk klinikk, og er noko klinikken jobbar kontinuerleg med. Psykiatrisk klinikk har per i dag eit ambulant akutteam i drift, og leiargruppa har begynt eit konkret arbeid for å få dette på alle DPS-a innan I forhold til primærhelsetenesta gjer mangelen på tilbod på dette tenestenivået at utskrivinga av dei dårlegaste pasientane blir noko forseinka. For pasientar med primært rusrelaterte lidingar har tilbodet vore lite koordinert. Kapasiteten i akuttkjeda blir delvis påverka av at pasientar som burde hatt spesialtilbod innan tverrfagleg behandling for rusmiddelmisbruk, blir svingdørspasientar i akuttpsykiatrien. Klinikken har sett i verk tiltak for å få til ei betre samordning, mellom anna ved å tilsetje ein ruskoordinator i klinikken. Klinikken har her konkrete prosjekt på gang for å opprette rusteam innan Med omsyn til ressursar, samarbeid og ansvarsdeling har vi avtalar og rutinar for samarbeid både når det gjeld utskriving, samarbeid med pårørande og med politiet. Klinikken meiner at ressursfordelinga mellom sjukehusnivå og DPS er føremålstenleg Tilbodet til rusmiddelavhengige Helse Fonna HF har hatt fleire fristbrot i forhold til rusmiddelavhengige med rett til individuell frist (sjå pkt. 2.2). Helse Fonna HF har lite plassar for denne gruppa pasientar, men har garantert for 18 behandlingsplassar utanfor eigen helseregion. Helse Fonna HF Valen sjukehus har opna eiga avdeling for pasientar med vedvarande alvorleg misbruk av rusmidlar i kombinasjon med alvorleg psykisk liding. Helse Fonna HF har oppretta ei plangruppe med representantar frå ulike interne fagmiljø. Plangruppa består av representantar frå psykiatrisk klinikk, Haugaland A-senter, LAR Rogaland og to representantar frå brukarorganisasjonar. Målet er at planen skal ferdigstillast i løpet av våren Planen skal foreslå konkrete tiltak når det gjeld tilbodet innan spesialisert tverrfagleg behandlingstilbod i Helse Fonna HF. Vi har kartlagt noverande tilbod, og vi har også kartlagt kommunane sitt behov. Vi ventar no på den statlege opptrappingsplanen og retningslinjer for rett til nødvendig helsehjelp til denne pasientgruppa. I samarbeid med sosialtenesta i sju kommunar og forskingssenteret IRIS har psykiatrisk klinikk utvikla eit kartleggings- og planverktøy BrukarPlan. Med bruk av dette verktøyet 16

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-12-16 Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø,

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Rapportering på bestillardokumentet til Helse- og omsorgsdepartementet

Rapportering på bestillardokumentet til Helse- og omsorgsdepartementet Rapportering på bestillardokumentet til Helse- og omsorgsdepartementet 2. tertial 2006 Innhald: 1. INNLEIING... 2 2. FAGLEG RAMMEVERK... 2 2.1 Prosentdel epikrisar sende ut innan sju dagar... 2 2.2 Korridorpasientar...

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Styresak. Opptrappingsplanen for psykisk helse utløpar ved utgongen av neste år.

Styresak. Opptrappingsplanen for psykisk helse utløpar ved utgongen av neste år. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 28.08.2007 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Utvikling av tilbodet til barn og unge innan psykisk helsevern Arkivsak 2003/386/330 Styresak

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Arkivsak 71/12 B 99/12 B 14/13 O 26/13

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: MØTETIDSPUNKT: Haugesund sjukehus Møterom Føretaksleiing 6.etg. 29.04.16, Kl.09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.12.15 Kl. 09.00 13.00 Møtestad: Møterom føretaksleiing 6.etg.Haugesund sjukehus Deltakarar frå styret Til stede: Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Hilde

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat Framlegg til endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova eigendel ved poliklinisk helsehjelp hjå fysioterapeut, ergoterapeut, og

Detaljer

Styresak. 1. Opptrappingsplanen for psykisk helse mål for tilbodet til barn og unge

Styresak. 1. Opptrappingsplanen for psykisk helse mål for tilbodet til barn og unge Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 27.09.2006 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Utvikling av tilbodet til barn og unge innan psykisk helsevern Arkivsak 0 2003/386/330

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Rapport frå verksemda juni og juli 2011

Rapport frå verksemda juni og juli 2011 Rapport frå verksemda juni og juli 2011 1 Innhald 1. Økonomisk resultat... 3 Økonomisk resultat juni månad... 3 Inntekter... 3 Kostnader... 3 1.1 Oversikt Juli... 4 1.2 Økonomisk resultat juli... 4 Inntekter...

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest.

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 24.02.05 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2008 DPS- Strukturen i Helse Stavanger

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Status dagkirurgi i Helse Førde

Status dagkirurgi i Helse Førde NOTAT Til: Styreleiar Frå: Adm.direktør Sakshandsamar: Lena Haveland Dato: 14.9.1 Status dagkirurgi i Helse Førde Med dette notatet vil ein syne: 1 Utvikling i dagkirurgisk verksemd i Helse Førde frå 6-1

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Helse Stavanger Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.03.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Skisseprosjekt nytt bygg for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 25.05.2011 kl. 12.00 17.00 Møtestad: Valen sjukehus, Gamle kantine Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Toralv Mikkelsen Inge Reidar

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 30.05.13 kl. 09.30 14.00 Møtestad: Kommunehuset Utsira Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Inge Reidar Kallevåg Tove Martha Hovda

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer