STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Krister Berntsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Erfaringer fra studiestart 2. Studiekvalitet stor økning i studenttallet 3. BOA-oppfølging. Etablering prosjektstøttekontor. 4. Oppfølging av 22. juli-kommisjonen 5. Orientering om endringer i struktur og møtefrekvens for ledermøtene ved Høgskolen i Narvik 6. Ofoten regionråd: vedrørende salg av studentboliger i Narvik 7. Referat IDF-møter SAKSLISTE Sak 50 /12: Sak 51/12: Sak 52 /12: Sak 53/12: Sak 54/12: Sak 55/12: Sak 56/12: Sak 57/12: Sak 58/12 Godkjenning av innkalling, referater (fra 19. juni og 27. august) og saksliste Tertialrapporten Økning i stillingsprosent fra 60 % til 100 % for prof. Rajnish Kaur Calay Fullmakt til å gjennomføre lokale forhandlinger Forlengelse av professor II - Bernt Bremdal (deler av dok uoff) Oppnevning av sakkyndig utvalg for professorat i Internasjonal beredskap (vedlegg uoff) Revisjon av studieforskriften Forlengelse av engasjement til Prof. Emeritus Ziqiong Deng Eventuelt

3 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT KDs underliggende virksomheter Deres ref. Vårref. Dato 12/ NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kunnskapsdepartementet viser til vedlagte høringsbrev av fra Justis- og beredskapsdepartementet. Virksomhetens ledelse må sette seg inn i rapporten og bør oppfordre ansatte til å lese hele, eller i det minste oppsummeringen og anbefalingene i rapporten. Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse, og resultatorientert lederskap. Kunnskapsdepartementet ber virksomhetens ledelse redegjøre for hvordan man vil følge opp ovennevnte anbefaling samt andre av kommisjonens anbefalinger som anses relevante. Redegjørelsen skal særlig omtale hvordan virksomheten vil arbeide for å styrke risikoerkjennelse, sikkerhetskultur, holdninger og lederskap knyttet til sikkerhet og beredskap. Redegjørelsen skal sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til innen 20. september Kunnskapsdepartementet ber også om å få kopi av evt. høringsuttalelser som sendes Justis- og beredskapsdepartementet. Postadresse Kontoradresse Administrasjons-og Saksbehandler Postboks 8119Dep Kirkegata18 økonomiavdelingen Avd.dir.Jan Fredrik Schøyen 0032Oslo Mobil Sentralbord: * Org. nr

4 Departementetbenytteranledningentil å minneomstandardkraveneknyttettil sikkerhetog beredskapi tildelingsbrevetfor 2012: [virksomhetens]beredskapsplanerskalbyggepåregelmessigerisiko-og sårbarhetsanalyserog kriseøvelser.[virksomheten]skalfølgegjeldenderegelverk/retningslinjer forinformasjonssikkerhet. [virksomheten]måforetaen beredskapsmessi gjennomgangknyttettilterrortrusler(dvs.at [virksomheten]bl.a.vurderergrunnsikringen,evakueringsrutiner, planerforalternativ lokalisering/annenkontinuitetsplanleggingogrutinerforoppfølgingavansatte/studenter). Detskalrapporterespåovenståendei årsrapportenforbudsjettåret2012.spørsmålom samfunnssikkerhetogberedskapkanogsåtas oppi denvanligestyringsdialogenmeddepartementet ellervedegnetilsyn. Kunnskapsdepartementetunderstrekerat det i årsrapportenfor 2012skalrapporteres konkretpå gjennomføringenavhvert enkeltkrav,herunder den beredskapsmessige gjennomgangenknyttettilterrortrusler. DetvisesogsåtilKunnskapsdepartementetsStyringsdokumentfor arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren av 31. januar 2011, som finnes her: htt ://www.re 'erin en.no/u load/kd/vedle St 'n sdokumenthele. df Medhilsen TrondFevolden(e.f.) departementsråd (4,1,tfr ut Børve ekspedisjonssjef Vedlagt:Høringsbrevav fraJustis-og beredskapsdepartementet Side2

5

6

7

8

9

10 ORIENTERING OM ENDRINGER I STRUKTUR OG MØTEFREKVENS FOR LEDERMØTENE VED HØGSKOLEN I NARVIK. I dag har vi følgende ledermøter ved høgskolen: Ledergruppen, som består av rektor, direktør, dekaner, prodekaner og seksjonsledere fra administrasjonen. Møtes hver onsdag. Lederforum, som består rektor, direktør, dekanene, prodekanene, programområdelederne, studieområdelederne og seksjonslederne i administrasjonen. Møtes ca. en gang pr. mnd. Avdelingsmøter, som består av dekaner og programområdelederne ved de to avdelingene. Møtes ukentlig ved AHS, frem til nå noe mer sporadisk ved AT. Seksjonsledermøter, som består av direktør og seksjonslederne i administrasjonen. Noe sporadisk frekvens på møtene. Med virkning fra og med 01. september 2012 vil følgende endringer gjelde: 1. Rektor etablerer et rektorat som består av rektor, direktør og dekanene. Rektoratet vil møtes hver mandag kl Dagens ledergruppe utgår, men ledermøtet vil bli et fast ledermøte annenhver uke. Møtedag blir onsdag. Samme deltakere som i tidligere lederforum. 3. Seksjonsledermøter i administrasjonen vil avholdes fast hver uke. Møtedag blir tirsdag. 4. Avdelingsmøter avholdes ved hver avdeling (i hovedsak annenhver uke). Til disse møtene vil representanter for administrasjonens seksjonsledere bli invitert i seksjonsovergripende saker. Det vil variere noe etter tema hvem som inviteres. Begrunnelsen for disse endringene er følgende: 1. Rektorat. Rektor ønsker et fast møtepunkt hvor kun øverste faglige og administrative ledelse møtes. I vår struktur er dette rektor, direktør, dekan AHS, dekan og pro-dekan AT. 2. Ledermøtet. Behovet for å etablere nødvendig kontakt og dialog mellom programområdelederne/studieprogramområdelederne og øvrige del av lederstrukturen førte til etableringen av lederforum. Erfaringene så langt er gode. Dette ønskes videreført, men navnet endres fra lederforum til ledermøtet. Selv om det er relativt mange ledere som er involvert, vil dette bli et fast møte hver annen uke i tiden fremover. Dagsaktuell agenda vil være bestemmende for hvilke av lederne som kalles inn til møtene, men medlemmene i den tidligere ledergruppen vil være faste deltakere. Ledermøtet vil bli en meget viktig arena for strategi, informasjon, og samhandling på tvers i organisasjonen.

11 3. Seksjonsledermøtene. Dette er ingen nyskaping, men møtefrekvensen har vært sporadisk den senere tid. Dette er viktige møter for å få til en koordinering internt mellom de administrative seksjoner ved høgskolen. Ettersom alle seksjonene har oppgaver som berører flere enheter ved institusjonen er det viktig at de ulike administrative enheter er godt samkjørte. 4. Avdelingsmøtene. Dette er interne møter for koordinering av de ulike aktiviteter på våre to avdelinger. Det som er nytt nå, er at representanter for de ulike administrative seksjoner vil bli rutinemessig invitert til disse møtene. Begrunnelsen for dette er erkjennelsen av den gjensidige avhengigheten mellom de faglige og administrative aktiviteter ved høgskolen. Mange misforståelser kan ryddes av veien, og forslag til forbedringer i rutiner og oppgaver kan oppnås ved at man på denne måten møtes regelmessig. Med vennlig hilsen Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør

12 Statsråd Kristin Halvorsen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep Akersgata Oslo Saksbehandler: Eystein Markusson 7. september 2012 Vedrørende nedsalg av studentboliger i Narvik Ofoten regionråd, bestående av medlemskommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord har drøftet de pågående prosesser rundt Studentsamskipnaden i Narvik (SSiN). Vi viser til vedtak om nedsalg av boliger i SSiN fra november 2011, og tidligere brev fra Narvik Kommune om dette. I lokalavisen Fremover har saken på nytt vært omtalt, og Ofoten regionråd ber med dette Statsråden om å omgjøre vedtaket slik at nedsalg ikke er aktuelt - heller ikke i den fusjonerte studentsamskipnaden Narvik/Bodø. Det var stor økning i søkertallene til Høgskolen i Narvik (HiN). Ved årets opptak hadde 1800 studenter HiN som førstevalg ved samordna opptak, en økning på 28,5%. Økningen på opptatte studenter er på 13%. Med økt olje og gassvirksomhet i Nord, samt viktige infrastrukturtiltak nevnt i Nordområdestrategien er behovet for ingeniører sterkt økende. Det er viktig at flest mulig blir utdannet ved Nord Norges teknologiske høyskole i Narvik, da de som blir utdannet i Nord gjerne blir i landsdelen og bygger landsdelen. HiN rekrutterer mange av sine studenter fra andre nasjoner. Studenter fra land utenfor Europa må ha visum og dermed bostedsadresse for å kunne bli tatt opp som student i Narvik. SSiN må garantere bolig til visumpliktige studenter. Dette gjør at det blir mange færre boliger for norske studenter. I snitt kommer mellom 70 og 90 internasjonale studenter årlig til Narvik. HiN har en målsetning om å ta opp flere internasjonale studenter, men har i dag ikke nok studentboliger til alle søkerne. Salg av boliger vil legge begrensninger på muligheten til HiN til å vokse som høgskole, både med tanke på norske og internasjonale studenter. Vi vil i denne sammenhengen peke på viktigheten av de kinesiske studentene, som vil bli viktige kontakter for norsk næringsliv senere. I henhold til et studenttall på 1600 studenter er dekningsgraden til SSiN på 27,7 %. Ved salg av to studentbyer vil dekningsgraden reduseres til 19,5 %. Dette er lavere enn ønsket måltall for nasjonal dekningsgrad på 20 %. Ett slikt nedsalg vil også gå mot den intensjonen Regjeringen har flagget, nemlig en økning av dekningsgraden. På den annen side vil inntektsgrunnlaget til SSiN reduseres drastisk. SSiN kan dermed få problemer med å betjene resterende gjeld som følge av at driftsinntektene reduseres betraktelig uten at alle faste kostnader forsvinner. Som følge av en eiendomsmasse Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

13 med fullt belegg vil et evt. boligsalg sette SSiN i en vanskelig økonomisk situasjon, med forverret driftsresultat og dårligere likviditet. Da vil et evt. boligsalg virke mot sin hensikt ved å svekke studentvelferden. Det private leiemarkedet i Narvik er stramt. Det er mye næringsaktivitet i regionen og det er mange bedrifter som leier inn arbeidskraft som er i samme boligmarked som studentene. Investeringene i Narvik er de største i Nord-Norge ved siden av Melkøya, og vi forventer mer i de kommende år. Dette har ført til at studenter som ikke får studentbolig har vanskeligheter med å finne bolig på det private markedet i Narvik. Selv om det er signalisert nå at salg av studentboliger er lagt på is, ligger fortsatt vedtaket der. Dersom det er viktig med tilstrekkelig med studentboliger må statsråden kunne meddele dette skriftlig. Ofoten regionråd er i tvil om hvor hensiktsmessig det er å slå sammen studentsamskipnadene i Bodø og Narvik, all den tid avstanden mellom campusene (5 timer med bil) er svært lang. Skulle Statsråden likevel velge å gjennomføre fusjonen vil vi understreke på viktigheten av likeverdig styrerepresentasjon mellom studiestedene i den nye samskipnaden. Høgskolen i Narvik er en svært viktig utdannings- og forskningsressurs for landsdelen og regionen og er en svært viktig brikke i den pågående nordområdesatsingen. Regionrådet er svært opptatt av HiN har de nødvendige verktøy for å løse dette oppdraget. Vi vil med dette be om et møte med kunnskapsministeren for drøfte hvordan vi best kan skape en solid og forutsigbar ramme for SSiN slik at studenter og ansatte kan bruke sine krefter på studier og forskning for å forvalte nordområdene på en best mulig måte. Vi håper på snarlig og positivt svar. Med vennlig hilsen Tore Nysæter Leder Eystein Markusson Sekretariatsleder Kopi: - Studentsamskipnaden i Narvik - Høgskolen i Narvik

14 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Torsdag kl Møtested: Styrerommet Møtedeltakere: UNIO: Arlene Hall (UDF), Marianne Uteng (UDF), Steen Mejrup (FF), LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL), Christoffer Ørntuvik (NTL) Akademikerne: Asbjørn Danielsen (Tekna), Jan Arne Pettersen (Tekna), Johnny Tokle (NITO), Bjørnar Storeng, Lise Bang Ericsson, Anne Gjerløw Observatør: Forfall: Charlotte Nyhus (NSF) og Arne Erik Holdø. Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 30/ forhandling Det var fremmet ett krav fra arbeidsgiver. Se egen protokoll. Sak 31/12 Saker til styremøtet 19. juni Orienteringssaker: 1) Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. 2) Notat vedrørende økonomiforvaltning 2012, og utarbeidelse av budsjett år 2013 i relasjon til strategiplan, samt langtidsbudsjettering (utdelt i møtet). Kommentar: Direktør sender notatet elektronisk til organisasjonene. Forrige budsjettmodell (vedtatt i 2007) tok også utgangspunkt i balansert målstyring. Representanter fra miljøet ved økonomiutdanningen deltar gjerne i den videre prosessen, slik de gjorde i Styresak 42/12 Nye utdanningstilbud i helseteknologi i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik: Organisasjonene er positive til forslaget, men de kommenterer behovet for en ressursvurdering knyttet til fase 2. Styresak 44/12 Vedrørende valg av studentrepresentanter til høgskolestyret. I pkt 1 i forslag til vedtak bør det presiseres at det gjelder valg til høgskolestyret for perioden 2011/12. Sak 32/12 Eventuelt - Tekna viser på nytt til møte i desember 2011 hvor direktør sa at det skulle foreligge en evaluering av High North Technology Center innen utgangen av mai. Tekna etterlyser

15 denne evalueringen. I følge direktør er ikke arbeidet igangsatt og det er heller ikke satt noen tidsfrist. Tekna ber om tilbakemelding på dato for når evalueringen vil foreligge. - Tekna etterlyser på nytt tilbakemelding på tidligere sak: o Sak 13/12 Måten vi gjennomfører forhandliger på. o Tekna stiller spørsmål ved måten vi gjennomfører forhandlinger på. Praksis er at det forhandles på IDF-møter mellom arbeidsgiver og én organisasjon, mens de andre organisasjonene er til stede. o forhandlingene gjennomføres med én organisasjon av gangen og med plenumsmøter underveis. o Det ble framført argumenter for å beholde dagens praksis og tilsvarende for å endre praksis. o Personalsjefen får i oppgave å sette opp argumenter for og imot dagens ordning. o Direktør undersøker hvordan dette gjennomføres ved andre høgskoler/universitet. I dagens møte tok Tekna opp problemstillinger vedrørende tilgangen på personopplysninger som følger disse forhandlingene. Personalsjefen vil gi tilbakemelding til høsten. - Organisasjonene ber igjen om å få saksdokumenter sendt i god tid før IDF-møtet. - Tekna tar opp behov for bedre rutiner knyttet til administrative system (som FS og ITs learning). o Det bør utarbeides klare rutiner for registrering av arbeidskrav i FS o Det er problemer knyttet til tilgangen i ITs learning i forbindelse med studiestart. Studentene får ikke tilgang til ITs learning før semesteravgiften er betalt dette skaper en del praktiske utfordringer. o Det er ikke kontroll på om studenter innfrir et emnes forkunnskapskrav. - Organisasjonene ber om å få tilbakemelding på arbeidet med kvalitetssystemet og forarbeidet fram mot NOKUTs besøk våren Tekna etterspør søkertall til Bergverksutdanningen og spør om studiet skal igangsettes. - NTL spør om tilbudet i Fornybar energi skal igangsettes. - I styremøtet i mai ble LMU-saken utsatt til neste styremøte. Saken kommer ikke opp 19. juni. Tekna har synspunkt på mandatet til LMU. Direktør vil sende et revidert forslag til mandat på høring til avdelingene, seksjonene og fagforeningene. Tekna vil komme med sine synspunkt i denne høringsrunden. - Organisasjonene ber styret vurdere å legge inn ekstra ressurser i potten ved høstens lokale lønnsforhandlinger. - Organisasjonene registrerer en viss uro knyttet til bemanningssituasjonen på faglig side til høsten. - NTL etterspør HiNs FoU-utvalg. Utvalget er oppført på HiN-weben under forskning. Flere av representantene har permisjon fra HiN og det ser ikke ut til å være aktivitet i utvalget. Neste møte: administrasjonen bes om å sende ut en møteplan tidlig i august. 2

16 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Fredag kl Møtested: E1700 Møtedeltakere: UNIO: Arlene Hall (UDF), Marianne Uteng (UDF), Steen Mejrup (FF), Charlotte Nyhus (NSF) LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) Akademikerne: Jan Arne Pettersen (Tekna), Johnny Tokle (NITO), Bjørnar Storeng, Lise Bang Ericsson, Anne Gjerløw Observatør: Baard Arnøy Forfall: Asbjørn Danielsen (Tekna) og Arne Erik Holdø. Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 34/12 Saker til styremøtet Styreak 48/12: Tilsvar fra Høgskolen i Narvik vedr. Phd-akkrediteringen NOKUTs sakkyndige vurdering har konkludert med at HiN har ett punkt som ikke er godkjent: c..«Studiets innhold og oppbygging skal tilfredsstillende relateres til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen». Studiets innhold og oppbygging er ikke tilfredsstillende relatert til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen. Høyskolen må detaljere en undervisningsplan der det framgår hvor ofte hvert kurs skal gå. Alle oppførte kurs må gis minst hvert annet år. Alle obligatoriske kurs må gå hvert år. Det må videre sannsynliggjøres at undervisningen kan gjennomføres med de tilgjengelige ressursene. Kursbeskrivelsene må utformes slik at kursenes omfang og innhold er klart. Dette er spesielt viktig for hovedkursene i porteføljen, de fire obligatoriske kursene, samt eventuelt utvalgte hovedkurs for spesialiseringsretningene. Kursene må ha en innholdsmengde som er tilpasset antall studiepoeng. I tillegg kommer NOKUT med flere anbefalinger som høgskolen vil prøve å imøtekomme, blant annet gjennom en revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Narvik Høgskolen har svarfrist til 30. august til NOKUT. Anette Meidell og Dag Lukkassen orienterte om arbeidet med tilsvaret.

17 Organisasjonene tar orienteringen til etterretning og ønsker lykke til. Sak 49/12: Godkjenning av sakkyndig utvalg professor i folkehelse ved Avdeling for helse og samfunn. Organisasjonene hadde ikke merknader til saken, men de stiller spørsmål til hvorfor styresaker om sakkyndig utvalg unntas offentlighet. Oppfølging av tidligere IDF-saker Sak 13/12 Måten vi gjennomfører forhandliger på. o Tekna stiller spørsmål ved måten vi gjennomfører forhandlinger på. Praksis er at det forhandles på IDF-møter mellom arbeidsgiver og én organisasjon, mens de andre organisasjonene er til stede. o forhandlingene gjennomføres med én organisasjon av gangen og med plenumsmøter underveis. o Det ble framført argumenter for å beholde dagens praksis og tilsvarende for å endre praksis. o Personalsjefen får i oppgave å sette opp argumenter for og imot dagens ordning. o Direktør undersøker hvordan dette gjennomføres ved andre høgskoler/universitet. I dagens møte tok Tekna opp problemstillinger vedrørende tilgangen på personopplysninger som følger disse forhandlingene. Personalsjefen vil gi tilbakemelding til høsten. Personalseksjonen har vært i kontakt med seniorrådgiver Bodil Marie Olsen i Kunnskapsdepartementet: Hun mener praksisen vi har i dag er riktig og henviser til HTA pkt 2.2.1: Krav om forhandlinger skal framsettes skriftlig til det enkelte forhandlingssted. Når forhandlingene kreves opptatt, skal arbeidsgiver skriftlig varsle alle forhandlingsberettigede organisasjoner i forhandlingsområdet. Hun mener arbeidsgiver skal kalle inn alle organisasjoner, så er det opp til organisasjonene om de ønsker å delta eller ikke. Tekna stiller spørsmål ved fortolkningen av forhandlingsområde. Administrasjonen ved HiN fortolker forhandlingsområde som hele HiN (vi har ett styringsnivå). Organisasjonene oppfordres til å kontakte sine sentrale nivå for å få vurdert denne fortolkningen juridisk. NTL mener at det bør sendes en særskilt innkalling til organisasjonene angående forhandlinger, men ønsker at de fortsatt behandles så langt det er mulig i forbindelse med IDF-møtene, etter at hovedverneombud / inviterte møtedeltakere har forlatt. Dette for å unngå en økning i møtevirksomheten. Organisasjonene ber om at det kalles inn særskilt til forhandlinger. Tekna tar opp behov for bedre rutiner knyttet til administrative system (som FS og ITs learning). 2

18 o Det bør utarbeides klare rutiner for registrering av arbeidskrav i FS o Det er problemer knyttet til tilgangen i ITs learning i forbindelse med studiestart. Studentene får ikke tilgang til ITs learning før semesteravgiften er betalt dette skaper en del praktiske utfordringer. o Det er ikke kontroll på om studenter innfrir et emnes forkunnskapskrav. Studiesjefen har laget et notat som svarer på disse problemstillingene, notatet ble sendt med møteinnkallingen. Tekna er fornøyd med svaret fra studiesjefen. Tekna etterspør søkertall til Bergverksutdanningen og spør om studiet skal igangsettes. Det er ikke egne søkertall til bergverksutdanningen, studentene har søkt opptak på bygg. Bergverk er ikke utlyst som et eget studium, men som en mulig fordypning i bergverksdrift og mineralteknologi, som studentene velger seinere. Programområdet skal i nærmeste framtid ha en gjennomgang av fordypningsområdene og vurdere om de kan tilby bergverksdrift og mineralteknologi. NTL spør om tilbudet i Fornybar energi skal igangsettes. Studietilbudet har 6 studenter og er igangsatt. Elisabeth Roman er studiekoordinator. Mandat for LMU Direktøren orienterte om at mandatet er under arbeid og vil bli sendt ut på høring. Organisasjonene ber styret vurdere å legge inn ekstra ressurser i potten ved høstens lokale lønnsforhandlinger. Personalsjefen forbereder sak om delegasjon av forhandlingsfullmakt til styremøtet i september. Evt. ekstra ressurser til forhandlingspotten vil også bli vurdert av styret. Organisasjonene registrerer en viss uro knyttet til bemanningssituasjonen på faglig side til høsten. Avdeling for teknologi er i gang med flere ansettelser, men det vil ta tid før alle er på plass. Inntil videre må vi kjøpe inn tjenester eksternt. NTL etterspør HiNs FoU-utvalg. Utvalget er oppført på HiN-weben under forskning. Flere av representantene har permisjon fra HiN og det ser ikke ut til å være aktivitet i utvalget. Direktør orienterer om at FoU-utvalget er ikke i drift. Han vil be om at websiden fjernes. Vedrørende felles gjennomgang av hovedavtalen: Seniorrådgiver Bodil Marie Olsen i KD kan stille fra arbeidsgiversiden. Hun ber om forslag til tre alternative møtedatoer. NITO har tidligere foreslått: Mona Fagerheim Synnøve Eide som mulige representanter fra arbeidstakersiden. NITO får innspill fra NSF på aktuelle datoer i november og tar deretter kontakt med Fagerheim og/eller Eide. NITO kommer deretter med forslag til mulige møtedatoer som kan sendes til Bodil Marie Olsen i KD. 3

19 Sekretær ber om rask tilbakemelding. Sak 35/12 Eventuelt o Organisasjonene ber nok en gang om å få saksdokumenter sendt i god tid før IDFmøtet. I dag ble styrepapirene delt ut i møtet. o Tekna informerer om at vi må være forsiktige med hva vi legger inn som vedlegg til møteinnkallinger. Flere av kalenderne i Outlook (blant annet rektor og direktørs) er åpne for de ansatte. Saker som ikke skal være allment kjent må derfor sendes særskilt via e-post. o NTL etterlyser et felles personalmøte i forbindelse med semesterstart og en møteplan for personalmøtene. o I styremøtet 30. mai ble det vedtatt å etablere priser for o Forskning o Formidling o Læringsmiljø og studiekvalitet Endelige statutter etterlyses, samt informasjon om når prisene tenkes delt ut høsten De skal ordinært deles ut i forbindelse med studiestart om høsten. o Direktør orienterer om at investeringsmidlene for 2012 skal fordeles i neste uke. Siden tildelingen skjer så seint, vil det være aktuelt at tildelte midler også kan disponeres i o TEKNA spør om funksjonsbeskrivelser for Avdeling for teknologi. Disse har ikke vært drøftet med organisasjonene på avdelingen. Direktør informerer om at funksjonsbeskrivelsene er under vurdering av ny dekan. Møteplan IDF høsten 2012: Fredag 24. august kl (styremøte 27. august) Tirsdag 18. september kl (styremøte 25.09) Lokale lønnsforhandlinger (frist 31.10) Tirsdag 30. oktober kl (styremøte 6.11) Mandag 3. desember kl (styremøte ) 4

20 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Tirsdag kl Møtested: Styrerommet Møtedeltakere: UNIO: Arlene Hall (UDF), Randi Eilertsen (UDF), Steen Mejrup (FF), Charlotte Nyhus (NSF) LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) Akademikerne: Asbjørn Danielsen (Tekna), Jan Arne Pettersen (Tekna), Boy-Arne Buyle (NITO) Bjørnar Storeng, Lise Bang Ericsson, Anne Gjerløw Observatør: Forfall: Arne Erik Holdø. Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 36/12 Saker til styremøtet Orienteringssaker: Orientering om endringer i struktur og møtefrekvens for ledermøtene ved Høgskolen i Narvik: Organisasjonene tar opp begrepsbruken i dokumentet, blant annet studieprogramområdelederne og avdelingsmøter. Per i dag har AHS avdelingsmøter hvor alle ansatte møter. Når det gjelder innkalling til ledermøtet så presiserer direktør at innkallingen vil bli sendt ut til alle, men det er opp til den enkelte å vurdere deltakelse ut fra hvilke tema som er på dagsorden. Direktør vil ha en gjennomgang av ordlyden i dokumentet og ta det opp i rektoratet på nytt. Sak 51/12: Tertialrapporten Direktør og økonomisjef er ikke komfortable med usikkerheten rundt BOAprosjektene ved HiN. Sak 53/12: Fullmakt til å gjennomføre lokale forhandlinger Organisasjonene beklager at ledelsen ikke fremmer styresak om å øke potten til de lokale lønnsforhandlingene. Organisasjonene ber likevel styret om legge mer penger i forhandlingspotten. HiN ønsker å framstå som Nord-Norges teknologiske høgskole. Tekna viser til at HiN lønnsmessig ligger langt under nivået på NTNU for flere stillingsgrupper. Dette vil på sikt kunne virke inn på rekrutteringen og muligheten vi har for å beholde

21 medarbeidere. Professorer i ved NTNU avlønnes i snitt mer enn 6 lønnstrinn over det vi har ved HiN. NITO tar opp problemstillingen knyttet til kostnader ved innleie kontra det å rekruttere egne medarbeidere. Dette handler også om lønn. Sak 37/12 Møteplan IDF-møter høsten 2012 På oppfordring fra Tekna ble IDF-møtene flyttet til onsdager kl Møtedatoer: Onsdag 31. oktober (før styremøtet 6. november) Onsdag 5. desember (før styremøtet 10. desember) Sak 38/12 Plan for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger Tiltak Forberedende møte med organisasjonene - Informasjon om forhandlingene - Lokal lønnspolitikk personvurdering/kriterier - De ulike forhandlingsdelegasjonene meldes inn - Referat fra forberedende møte + kravskjema sendes til organisasjoner og ledere Periode/ Dato kl Ansvarlig Direktør Tillitsvalgte/ direktør Personal Oppdaterte medlemslister Leveres til Eirin Fjeld Melund Innleveringsfrist Tillitsvalgte Informasjon til de ansatte om lokale lønnsforhandlinger + kravskjema - organisasjonene sender ut informasjon til sine medlemmer - personalseksjonen legger ut informasjon i HRportalen - Lønnsstatistikk Organisasjonene kan kvittere ut lønnsstatistikk hos personalsjef. Lønnsstatistikk leveres til lederne Kravfrist Fra organisasjoner og ledere Kravene leveres til Eirin Fjeld Melund Kravbehandling Tilbudsutforming (inkl. gjennomgang sammen med dekaner, seksjonsledere og rektor) raskt etter forberedende møte Tillitsvalgte Personal Tillitsvalgte Personal Tillitsvalgte Ledere Direktør m.fl. HiNs krav og tilbud Kvitteres ut hos personalsjef Tillitsvalgte forhandlinger (reserve) Etterarbeid Lønnsmeldinger Evalueringsmøte November November Personal IDF 2

22 Rapportering 1. januar 2013 Personal Sak 39/12 Oppølging av tidligere IDF-saker Sak 13/12 Måten vi gjennomfører forhandliger på. Det er enighet om at vi har enhetlig ledelse og at forhandlinger skjer mellom rektor/direktør og organisasjonene. Alle organisasjoner kalles inn til forhandlingsmøter, så er det opp til organisasjonene om de ønsker å delta eller ikke. Det er enighet om at vi kaller inn særskilt til forhandlinger. NTL ber om at forhandlingene så langt det er mulig legges i forbindelse med IDF-møtene, etter at hovedverneombud / inviterte møtedeltakere har forlatt. Dette for å unngå en økning i møtevirksomheten. Mandat for LMU Direktøren orienterte om at mandatet vil bli sendt ut i slutten av denne uken. Saken skal opp på styremøtet 6. november. NTL etterspør HiNs FoU-utvalg. Utvalget er oppført på HiN-weben under forskning. Flere av representantene har permisjon fra HiN og det ser ikke ut til å være aktivitet i utvalget. Direktør har bedt om at websiden fjernes, men dette er ikke gjort. Han vil ta opp saken på nytt. Statutter for priser I styremøtet 30. mai ble det vedtatt å etablere priser for o Forskning o Formidling o Læringsmiljø og studiekvalitet Endelige statutter etterlyses, samt informasjon om når prisene tenkes delt ut høsten De skal ordinært deles ut i forbindelse med studiestart om høsten. Saken skal opp igjen til styret 6. november. Investeringsmidler Vedtak rundt investeringsmidlene har blitt utsatt. Ledelsen har vurdert investeringene opp mot den økonomiske situasjonen til høgskolen. Direktør orienterer om at investeringsmidlene for 2012 (2 millioner) om kort tid skal fordeles i møte mellom direktør og dekan ved Avdeling for teknologi. Sak 40/12 Eventuelt - Tekna viser på nytt til møte i desember 2011 hvor direktør sa at det skulle foreligge en evaluering av High North Technology Center innen utgangen av mai. Tekna etterlyser denne evalueringen. I følge direktør er ikke arbeidet igangsatt og det er heller ikke satt noen tidsfrist. Tekna ber om tilbakemelding på dato for når evalueringen vil foreligge. Tekna vil sende en henvendelse til direktøren og be om at saken kommer opp på neste IDF-møte. - Angående gjennomgangen av hovedavtalen 7. november: Foredragsholderne ber oss gi respons på om det er spesielle saker vi ønsker fokus på. 3

23 Organisasjonene ønsker en generell gjennomgang av hovedavtalen. Dersom det er tid til rådighet så kan de også ha en gjennomgang av hovedtariffavtalen, med særlig fokus på lønnsfastsettelse, siden det er mange nye ledere ved HiN. - Vi har mistet to representanter i velferdsgruppa. Organisasjonene bes om å melde inn forslag til nye medlemmer. Sekretær har sendt ut en e-post om saken. Vi ber om rask tilbakemelding med tanke på arrangementene vi bruker å ha i høstsemesteret. - Funksjonstiden til to arbeidstakerrepresentanter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) går ut ved årsskiftet. Vi ber organisasjonene foreslå representanter for neste periode. Per i dag er det kun menn i AMU, så vi ber om at minst en av representantene er kvinne. - Innen utgangen av september vil direktøren kalle inn arbeidsplangruppen (direktør, Asbjørn Danielsen, Frode Næsje og Anne Gjerløw) til møte. Dekan Bjørn Solvang vil delta i møtet. - Phd-søknaden fra høgskolen vil ikke bli behandlet i NOKUTs styre før i november. 4

24 MØTEBOK UOFF. HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Arlene Hall Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng Økonomisjef Jan Robin Bolle Prodekan Ger Wackers Wenche Falch Ekstern representant Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn / adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Forfall: Wei Deng Solvang Referent: Laila B. Steffensen/Bjørnar Storeng 1

25 ORIENTERINGER 1. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HARSTAD OG HØGSKOLEN I NARVIK Rektor orienterte rundt dette. Det gis honnør for god relasjon mellom høgskolene. Tatt til orientering. 2. NOTAT VEDR. ØKONOMIFORVALTNING 2012, OG UTARBEIDELSE AV BUDSJETT ÅR 2013 I RELASJON TIL STRATEGIPLAN, SAMT LANGTIDSBUDSJETTERING Jan Robin Bolle orienterte. Tatt til orientering. SAKER Sak 41/12 INNKALLING, REFERAT OG SAKSLISTE Innkalling, referat og saksliste godkjent med de merknader som framkom. Det kom forslag om at 2 stykker underskriver referatet ved møtets slutt. Dette forslaget tas ikke til følge. Sak 42/11. NYE UTDANNINGSTILBUD I HELSETEKNOLOGI I ET SAMARBEID MELLOM UNIVERSITETET I TROMSØ OG HØGSKOLEN I NARVIK Ger Wackers orienterte. Forslag til vedtak: 1. Styret tar helseteknologiutvalgets rapport til etterretning. 2. Styrene vedtar å etablere tre arbeidsgrupper som jobber parallelt. En faglig arbeidsgruppe som utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en helseteknologisk mastergradsutdanning i Innovasjon i omsorgstjenester (foreløpig arbeidstittel). Arbeidsgruppen settes sammen av fagpersonale fra Avdeling for helse og samfunn og Avdeling for teknologi ved HiN og fra Institutt for helse- og omsorgsfag ved Helsefak/UiT. 2

26 En faglig arbeidsgruppe som utreder og utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en master i Medisinsk teknologi. Dette mulige utdanningstilbudet bygger på et samarbeid som involverer Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus i tillegg til relevante fagmiljø og fakulteter ved UiT, Avdeling for teknologi ved HiN og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dette må reflekteres i arbeidsgruppens sammensetning. En administrativ arbeidsgruppe som utarbeider avtaleverket mellom UiT og HiN og eventuelt UiO/OUS og UNN og som ser på kapasitetsspørsmålet (personell). Det arbeidet må gjøres parallelt med utarbeidelsen av fagplaner for å kunne legge frem beslutningsgrunnlaget for styrene i november/desember Styrene anbefaler at hver av arbeidsgruppene peker ut en leder og arbeidsgruppelederne danner en styringsgruppe. Styringsgruppen bør utvides med representanter fra KS og NHO. Styringsgruppen skal: koordinere og integrere arbeidet i arbeidsgruppene; vurdere forholdet mellom nye utdanningstilbud og det allerede etablerte utdanningstilbud MSc in Telemedicine and e-health (komplementaritet, konkurranse, undervisningsspråk, muligheter for tverrprofesjonell nyskapning); gjennomføre markedsundersøkelser for mulige nye studietilbud blant ansatte i kommunehelsetjenestene i landsdelen og blant helsefaglige bachelorstudenter ved UiT og HiN; utarbeide anbefalinger til styrene angående prioritering og periodisering av nye helseteknologiske studietilbud; gjøre et utredningsarbeid i forhold til laboratoriefasiliteter; søke om ekstern finansiering for utviklings- og etableringsfasen av nye studietilbud samt markedsføring. 4. Kostnader for egne ansatte i fase to av arbeidet dekkes av egen institusjon. Enstemmig vedtatt som foreslått 3

27 Sak 43/12 AVVIKLING AV STUDIETILBUDET PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) VED HØGSKOLEN I NARVIK. Forslag til vedtak: Styret vedtar å avvikle Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) ved Høgskolen i Narvik etter uteksaminering av kull våren Enstemmig vedtatt som foreslått. Det bemerkes for øvrig at man har forsøkt å få det til, men mangler fagmiljø. SAKsamarbeidet er ikke i orden og HiN kan ikke stå alene. SAK 44/12 VEDRØRENDE VALG AV HØGSKOLESTYRETS STUDENTREPRESENTANTER (unntatt offentlighet) Forslag til vedtak: 1. Styret tar til etterretning at valget av studentenes vararepresentanter til høgskolestyret for perioden 2011/2012 ikke er gjennomført korrekt i henhold til universitets- og høgskolelovens 9 (3). Styret forventer at man ved fremtidige valg iakttar de formelle krav som lovverket stiller ved valg av studentrepresentanter med vararepresentanter til høgskolens styre. 2. Styret kan for øvrig ikke se at det er forhold knyttet til inhabilitet i denne sammenheng som kan ha hatt betydning for de valg som er foretatt. Enstemmig vedtatt som foreslått. 4

28 45/12 Møteplan for styret høst 2012/vår 2013 Saken fremlagt og drøftet i møtet. Enstemmig vedtak: Møteplan vedtatt som følger: Dato Tema 25. september Regnskap 2. tertial. Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU). Studiekvalitet. Tilbakemeldinger fra studentene om studiesituasjonen. Rapport fra medarbeiderundersøkelse ved HiN 06. november Foreløpig budsjett Nye studieplaner med emnebeskrivelser. Studieporteføljen for kommende studieår. Rapport om søker, -opptaks -og studenttall. Budsjettforslag Innenfor og utenfor rammen. 10. desember Budsjett Oversikt over hvor våre kandidater blir av, 3 år etter avsluttet studie. 26. februar Rapport og planer, regnskap 22. april Styreseminar; organisering internt, ansvar, personalpolitikk, rekruttering, kvalitet, rekruttere utenlandske i samfunnet på HiN 23. april 28. mai Regnskap 1. tertial 18. juni (reservedato) Sakene på de ulike møter arbeides videre med og gis ny behandling på neste styremøte. Som agenda for møtene på våren skal vi se på: Strategiplan samlet Oppsummere samarbeidsrelasjoner Følge videre fremdrift offshore og dele oppgaver internt samt skaffe lærerkrefter Få innspill fra Statoil, Statens vegvesen, sykehus (andre i helsesektoren) og flere av våre «kunder» for å ta med i markedsarbeidet og forbedre det. 5

29 46/12 Forlengelse av rektors kontrakt Møtet ble lukket og uten administrasjonens tilstedeværelse. Saken ble fremlagt av styreleder. Enstemmig vedtak: Styret forlenger rektors åremål for en ny fire-årsperiode, frem til Styrets leder utformer kontrakt med lønnsøkning på 2 lønnstrinn, et års studiepermisjon/forskningspermisjon med lønn etter endt åremål, og professorstilling ved utløpet av permisjonstiden. 47/12 Eventuelt Ruben Jensen har fått positive tilbakemeldinger vedrørende samarbeidsavtalen med HiH. Han stilte spørsmål om når 1. års ingeniørutdanning i regi av HiN kommer til Tromsø. NHO vil støtte HiN i dette arbeidet. Ber om at styret får tilbakemelding etter møtet den 22. juni og ser om man kan bidra med noe. Til slutt ble Arne Lakså takket av som dekan. Bjørn Christian Nilsen ønskes lykke til når han går ut i permisjon. Studentrepresentantene Jeanette Solbjørg og Svein-Åge Martinussen ble takket av og ønskes lykke til. 6

30 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2012 Styremøte - telefonmøte 27. august 2012 Styremedlemmer på telefon: Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Ekstern representant Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Styremedlemmer til stede: Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Arlene Hall Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn / adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø pr telefon Direktør Bjørnar Storeng Fra avdeling for teknologi: Professor Annette Meidell (kun sak 48) Professor Dag Lukkassen (kun sak 48) Dekan Bjørn Solvang Forfall: Merete Kumle Referent: Laila B. Steffensen/Bjørnar Storeng 1

31 SAKSLISTE Det var ingen merknader til innkallingen og sakslista. Sak 48/12: Tilsvar fra Høgskolen i Narvik vedr. Phd-akkrediteringen I tillegg til de på forhånd utsendte saksdokumenter kom skrivet til NOKUT «Kommentarer til den sakkyndige vurderingen Høgskolen i Narvik søknad om akkreditering av ph.d.-studium i Anvendt Matematikk og Beregningsorienterte Ingeniøranvendelser» Det bemerkes at styret fikk dokumentene veldig sent i forkant av møtet. Professor Annette Meidell orienterte om saken. Det ble ellers presisert at vi nå ser på hele studieopplegget samlet ikke bare de siste endringer. Styret må stå bak hele opplegget. Styret påpeker at praktiske og økonomiske ressurser må ha vært vurdert i denne sammenhengen. Vedtak: 1. Det vedlagte forslaget til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Narvik godkjennes som høgskolens ph.d.-forskrift, med de endringene som fremkom i styremøtet, og erstatter Høgskolen i Narviks forskrift fastsatt av høgskolestyret Styret godkjenner studiets oppbygging og innhold. Sak 49/12: Godkjenning av sakkyndig utvalg professor i folkehelse ved Avdeling for helse og samfunn. Vedtak: Styret godkjenner følgende sakkyndige utvalg for å vurdere professorat i folkehelse Professor Bente Wold Professor Per Carlbring Professor Staffan Janson Professor Per Calbring leder utvalget 2

32 SAK 51/12 REGNSKAP PR 2.TERTIAL ÅR 2012 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt regnskap per 2.tertial 2012 godkjennes. Narvik Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Regnskapet per 2.tertial er avslutning per og skal rapporteres til Kunnskapsdepartementet (KD) via Database for høyere utdanning (DBH) innen frist den Kopi sendes til Riksrevisjonen. Rapporteringen følger KD s opplegg og vedlegges styresak med et utvalg av noter. Det tas forbehold om at mindre justeringer kan gjøres før innsending til KD. Regnskapsrapporten under er for hele HiN s virksomhet inklusiv bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Per august fremkommer et resultat på kr. 0,05 mill. som er resultat på oppdragsaktivitet. Beløpet er overført til virksomhetskapitalen i balansen. Øvrig resultat i forhold til budsjett for drift og BOA er også overført til balansen og ubenyttede KD-midler m.m., ref. note 15. Dette utgjør et netto overforbruk på - kr. 1,3 mill. Tabellen under viser regnskap mot budsjett per august og avvik. I tillegg vises en kolonne med årsbudsjettet. Kommentarer til regnskapet ses av ledelseskommentarer til KD-rapporten siden resultatoppsettene følger samme logikk. Budsjettet fordeles lineært ut over året med 11 måneder for lønn med unntak av juni hvor feriepenger betales ut, resten fordeles over 12 måneder. Oppfølging av regnskap i forhold til budsjett gjøres med interne rapporter for hver enhet ved HiN. Overforbruket på 1,3 mill. er fordelt på enhetene hvor avdeling for teknologi har et stort overforbruk, mens avvik på de andre enhetene langt på veier opphever dette ved mindre forbruk i forhold til budsjett. Situasjonen i avdeling for teknologi skyldes blant annet at det er kostnadsført ekstraordinære egenandeler i prosjektfinansiering. Situasjonen krever full gjennomgang av alle prosjekter innen BOA-området og dette arbeidet er iverksatt i september. Kostnadspådraget vil fortsette utover høsten slik at risikoen for økt budsjettavvik er tilstede. En prognose for resten av året skal ferdigstilles til styremøtet. I tilknytning til høstens videre drift vil rektor og direktør vurdere enhetenes mulighet til å fortsette sine planlagte disposisjoner inne budsjettrammene og avsetningene (ref. note 15). Rektor vektlegger at høgskolen er inne i en ekspansiv fase og må opprettholde trykket i høgskolens aktiviteter. Side 1 av 2

33 Tabell - Regnskap per 2.tertial år 2012 Høgskolen i Narvik Regnskapsrapport Regnskap - Avvik Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Navn Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Inntekter Salgs- og leieinntekt Ekstern inntekt prosjekt (BOA) Inntekt fra KD-bevilgninger Motpost investering/avskrivning Sum inntekter Kostnader Lønn Fordel i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie Offentlige tillskudd og refusjoner Annen personalkostnad Sum Lønn og godtgjørelser Av- og nedskrivning Kostnader lokaler Kostnader maskiner, inventar og lignende Kjøp av fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksak og lignende Telefon, porto og lignende Kostnad og godgjørelse for reise, diett og kurskostnad Salg, reklame og representasjon Kontingent, gave, forsikringspremie, garanti og service Lisenser og patenter Annen kostnad Sum Driftskostnad Finansinntekt og finanskostnad Disponering -periodens resultat Avregning - Resultat av periodens aktiviteter Prosjektkonto Sum finans, interne føringer og periodisering Resultat Resultatet er forøvrig kommentert i ledelseskommentarene S l u t t Side 2 av 2

34

35

36

37 Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1 0 Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer

38 Balanse Virksomhet: Høgskolen i Narvik EIENDELER Note A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler AI.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser Sum varige driftsmidler AII.1 III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer og aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer 0 0 Sum finansielle anleggsmidler A111.1 Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdning og forskudd til leverandører Varebeholdninger BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører BI.2 Sum varebeholdning og forskudd til leverandører 0 0 II Fordringer Kundefordringer BII.1 Andre fordringer BII.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer III Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd BIV.2 Andre kontanter og kontantekvivalenter BIV.3 Sum kasse og bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

39 Balanse Virksomhet: Høgskolen i Narvik VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note C. Virksomhetskapital I INNSKUTT VIRSOMHETSKAPITAL Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital 0 0 II OPPTJENT VIRKSOMHETSKAPITAL Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital C.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 DI.2 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld DIII.1 Skyldig skattetrekk DIII.2 Skyldige offentlige avgifter DIII.3 Avsatte feriepenger DIII.4 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter DIII.5 Annen kortsiktig gjeld DIII.6 Sum kortsiktig gjeld IV. Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) DIV.1 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet DIV.2 Ikke inntektsført bevilgninger og bidrag DIV.3 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger DIV.4 Sum avregninger Sum gjeld SUM VIRKSOMHETSKAPTAL OG GJELD

40 Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Referanse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) L1 innbetalinger fra salg av varer og tjenester L4 innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater L6 innbetaling av refusjoner L9 andre innbetalinger L10 Sum innbetalinger Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader L11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk L12 utbetalinger av renter L13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter L14 Sum utbetalinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler L17 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter L25 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse L26 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt * Avstemming Note periodens resultat ordinære avskrivninger netto avregninger avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler endring i kundefordringer endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag endring i leverandørgjeld poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Dato: Versjon: :05

Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00. Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30

Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00. Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30 Det innkalles til: Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00 Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30 Sted: E1700 begge dager (nede ved siden av kantina) Innkallingen går til: Styremedlemmer

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE. Det innkalles til: 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid. og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE. Det innkalles til: 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid. og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN (OFFENTLIG VERSJON) Det innkalles til: STYREMØTE 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben

Detaljer

STYREMØTE. Det innkalles til: 19. juni kl. 08.30 på Styrerommet, HiN. Innkallingen går til: Kopi til orientering: (UNNTATT OFFENTLIGHET)

STYREMØTE. Det innkalles til: 19. juni kl. 08.30 på Styrerommet, HiN. Innkallingen går til: Kopi til orientering: (UNNTATT OFFENTLIGHET) (UNNTATT OFFENTLIGHET) Det innkalles til: STYREMØTE 19. juni kl. 08.30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Starter med lunsj i kantina kl. 11.00 og møtestart kl. 11.30 Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle

Detaljer

STYREMØTE 28. mai 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 28. mai 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 28. mai 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 12. februar 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30

STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 Det innkalles til: STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Randi Erlandsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 13. mars 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest til sekretæren på mobil 45 22 46 90, e-post: svenef@hinesna.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest til sekretæren på mobil 45 22 46 90, e-post: svenef@hinesna.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen, Torolv Kveldulvsonsgate 27 Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30. Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30 Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Telefonstyremøte, fredag 24. februar kl. 1000.

Telefonstyremøte, fredag 24. februar kl. 1000. Det innkalles til: Telefonstyremøte, fredag 24. februar kl. 1000. Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Rensaa Raymond

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen.

Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana H Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 10:00 15:00 Program for møtet: Kl. 10:00 Kl. 10:05 Kl. 10:30 Kl. 10:50 Kl. 11:05 Kl. 12:00 Kl. 15:00 Velkommen

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Kunsthøgskolen Årsrapport 2014

Kunsthøgskolen Årsrapport 2014 Kunsthøgskolen Årsrapport 2014 Versjon pr 03.03.2015 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning... 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 3 Årets aktiviteter og resultater... 7 a. Samlet vurdering

Detaljer

Høgskolen i Telemark AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848. 13.02.2014 S-sak 5/14

Høgskolen i Telemark AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013. Styret. Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848. 13.02.2014 S-sak 5/14 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.02.2014 S-sak 5/14 Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt 2013/1848 AVLAGT ÅRSREGNSKAP 2013 Saken i korte trekk Høgskolens avlagte årsregnskap

Detaljer