STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN"

Transkript

1 Det innkalles til: STYREMØTE 25. september 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Anna Hultgren Olsen Krister Berntsen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt vara for Bjørn Christian Nilsen (permisjon) Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Administrativt ansatte Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Bjørn Solvang Wenche Falch Rektor, HiN Direktør, HiN Dekan, avdeling for teknologi Dekan, avdeling for helse og samfunn

2 ORIENTERINGSSAKER: 1. Erfaringer fra studiestart 2. Studiekvalitet stor økning i studenttallet 3. BOA-oppfølging. Etablering prosjektstøttekontor. 4. Oppfølging av 22. juli-kommisjonen 5. Orientering om endringer i struktur og møtefrekvens for ledermøtene ved Høgskolen i Narvik 6. Ofoten regionråd: vedrørende salg av studentboliger i Narvik 7. Referat IDF-møter SAKSLISTE Sak 50 /12: Sak 51/12: Sak 52 /12: Sak 53/12: Sak 54/12: Sak 55/12: Sak 56/12: Sak 57/12: Sak 58/12 Godkjenning av innkalling, referater (fra 19. juni og 27. august) og saksliste Tertialrapporten Økning i stillingsprosent fra 60 % til 100 % for prof. Rajnish Kaur Calay Fullmakt til å gjennomføre lokale forhandlinger Forlengelse av professor II - Bernt Bremdal (deler av dok uoff) Oppnevning av sakkyndig utvalg for professorat i Internasjonal beredskap (vedlegg uoff) Revisjon av studieforskriften Forlengelse av engasjement til Prof. Emeritus Ziqiong Deng Eventuelt

3 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT KDs underliggende virksomheter Deres ref. Vårref. Dato 12/ NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen Kunnskapsdepartementet viser til vedlagte høringsbrev av fra Justis- og beredskapsdepartementet. Virksomhetens ledelse må sette seg inn i rapporten og bør oppfordre ansatte til å lese hele, eller i det minste oppsummeringen og anbefalingene i rapporten. Kommisjonens viktigste anbefaling er at ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse, og resultatorientert lederskap. Kunnskapsdepartementet ber virksomhetens ledelse redegjøre for hvordan man vil følge opp ovennevnte anbefaling samt andre av kommisjonens anbefalinger som anses relevante. Redegjørelsen skal særlig omtale hvordan virksomheten vil arbeide for å styrke risikoerkjennelse, sikkerhetskultur, holdninger og lederskap knyttet til sikkerhet og beredskap. Redegjørelsen skal sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til innen 20. september Kunnskapsdepartementet ber også om å få kopi av evt. høringsuttalelser som sendes Justis- og beredskapsdepartementet. Postadresse Kontoradresse Administrasjons-og Saksbehandler Postboks 8119Dep Kirkegata18 økonomiavdelingen Avd.dir.Jan Fredrik Schøyen 0032Oslo Mobil Sentralbord: * Org. nr

4 Departementetbenytteranledningentil å minneomstandardkraveneknyttettil sikkerhetog beredskapi tildelingsbrevetfor 2012: [virksomhetens]beredskapsplanerskalbyggepåregelmessigerisiko-og sårbarhetsanalyserog kriseøvelser.[virksomheten]skalfølgegjeldenderegelverk/retningslinjer forinformasjonssikkerhet. [virksomheten]måforetaen beredskapsmessi gjennomgangknyttettilterrortrusler(dvs.at [virksomheten]bl.a.vurderergrunnsikringen,evakueringsrutiner, planerforalternativ lokalisering/annenkontinuitetsplanleggingogrutinerforoppfølgingavansatte/studenter). Detskalrapporterespåovenståendei årsrapportenforbudsjettåret2012.spørsmålom samfunnssikkerhetogberedskapkanogsåtas oppi denvanligestyringsdialogenmeddepartementet ellervedegnetilsyn. Kunnskapsdepartementetunderstrekerat det i årsrapportenfor 2012skalrapporteres konkretpå gjennomføringenavhvert enkeltkrav,herunder den beredskapsmessige gjennomgangenknyttettilterrortrusler. DetvisesogsåtilKunnskapsdepartementetsStyringsdokumentfor arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i sektoren av 31. januar 2011, som finnes her: htt ://www.re 'erin en.no/u load/kd/vedle St 'n sdokumenthele. df Medhilsen TrondFevolden(e.f.) departementsråd (4,1,tfr ut Børve ekspedisjonssjef Vedlagt:Høringsbrevav fraJustis-og beredskapsdepartementet Side2

5

6

7

8

9

10 ORIENTERING OM ENDRINGER I STRUKTUR OG MØTEFREKVENS FOR LEDERMØTENE VED HØGSKOLEN I NARVIK. I dag har vi følgende ledermøter ved høgskolen: Ledergruppen, som består av rektor, direktør, dekaner, prodekaner og seksjonsledere fra administrasjonen. Møtes hver onsdag. Lederforum, som består rektor, direktør, dekanene, prodekanene, programområdelederne, studieområdelederne og seksjonslederne i administrasjonen. Møtes ca. en gang pr. mnd. Avdelingsmøter, som består av dekaner og programområdelederne ved de to avdelingene. Møtes ukentlig ved AHS, frem til nå noe mer sporadisk ved AT. Seksjonsledermøter, som består av direktør og seksjonslederne i administrasjonen. Noe sporadisk frekvens på møtene. Med virkning fra og med 01. september 2012 vil følgende endringer gjelde: 1. Rektor etablerer et rektorat som består av rektor, direktør og dekanene. Rektoratet vil møtes hver mandag kl Dagens ledergruppe utgår, men ledermøtet vil bli et fast ledermøte annenhver uke. Møtedag blir onsdag. Samme deltakere som i tidligere lederforum. 3. Seksjonsledermøter i administrasjonen vil avholdes fast hver uke. Møtedag blir tirsdag. 4. Avdelingsmøter avholdes ved hver avdeling (i hovedsak annenhver uke). Til disse møtene vil representanter for administrasjonens seksjonsledere bli invitert i seksjonsovergripende saker. Det vil variere noe etter tema hvem som inviteres. Begrunnelsen for disse endringene er følgende: 1. Rektorat. Rektor ønsker et fast møtepunkt hvor kun øverste faglige og administrative ledelse møtes. I vår struktur er dette rektor, direktør, dekan AHS, dekan og pro-dekan AT. 2. Ledermøtet. Behovet for å etablere nødvendig kontakt og dialog mellom programområdelederne/studieprogramområdelederne og øvrige del av lederstrukturen førte til etableringen av lederforum. Erfaringene så langt er gode. Dette ønskes videreført, men navnet endres fra lederforum til ledermøtet. Selv om det er relativt mange ledere som er involvert, vil dette bli et fast møte hver annen uke i tiden fremover. Dagsaktuell agenda vil være bestemmende for hvilke av lederne som kalles inn til møtene, men medlemmene i den tidligere ledergruppen vil være faste deltakere. Ledermøtet vil bli en meget viktig arena for strategi, informasjon, og samhandling på tvers i organisasjonen.

11 3. Seksjonsledermøtene. Dette er ingen nyskaping, men møtefrekvensen har vært sporadisk den senere tid. Dette er viktige møter for å få til en koordinering internt mellom de administrative seksjoner ved høgskolen. Ettersom alle seksjonene har oppgaver som berører flere enheter ved institusjonen er det viktig at de ulike administrative enheter er godt samkjørte. 4. Avdelingsmøtene. Dette er interne møter for koordinering av de ulike aktiviteter på våre to avdelinger. Det som er nytt nå, er at representanter for de ulike administrative seksjoner vil bli rutinemessig invitert til disse møtene. Begrunnelsen for dette er erkjennelsen av den gjensidige avhengigheten mellom de faglige og administrative aktiviteter ved høgskolen. Mange misforståelser kan ryddes av veien, og forslag til forbedringer i rutiner og oppgaver kan oppnås ved at man på denne måten møtes regelmessig. Med vennlig hilsen Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør

12 Statsråd Kristin Halvorsen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep Akersgata Oslo Saksbehandler: Eystein Markusson 7. september 2012 Vedrørende nedsalg av studentboliger i Narvik Ofoten regionråd, bestående av medlemskommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord har drøftet de pågående prosesser rundt Studentsamskipnaden i Narvik (SSiN). Vi viser til vedtak om nedsalg av boliger i SSiN fra november 2011, og tidligere brev fra Narvik Kommune om dette. I lokalavisen Fremover har saken på nytt vært omtalt, og Ofoten regionråd ber med dette Statsråden om å omgjøre vedtaket slik at nedsalg ikke er aktuelt - heller ikke i den fusjonerte studentsamskipnaden Narvik/Bodø. Det var stor økning i søkertallene til Høgskolen i Narvik (HiN). Ved årets opptak hadde 1800 studenter HiN som førstevalg ved samordna opptak, en økning på 28,5%. Økningen på opptatte studenter er på 13%. Med økt olje og gassvirksomhet i Nord, samt viktige infrastrukturtiltak nevnt i Nordområdestrategien er behovet for ingeniører sterkt økende. Det er viktig at flest mulig blir utdannet ved Nord Norges teknologiske høyskole i Narvik, da de som blir utdannet i Nord gjerne blir i landsdelen og bygger landsdelen. HiN rekrutterer mange av sine studenter fra andre nasjoner. Studenter fra land utenfor Europa må ha visum og dermed bostedsadresse for å kunne bli tatt opp som student i Narvik. SSiN må garantere bolig til visumpliktige studenter. Dette gjør at det blir mange færre boliger for norske studenter. I snitt kommer mellom 70 og 90 internasjonale studenter årlig til Narvik. HiN har en målsetning om å ta opp flere internasjonale studenter, men har i dag ikke nok studentboliger til alle søkerne. Salg av boliger vil legge begrensninger på muligheten til HiN til å vokse som høgskole, både med tanke på norske og internasjonale studenter. Vi vil i denne sammenhengen peke på viktigheten av de kinesiske studentene, som vil bli viktige kontakter for norsk næringsliv senere. I henhold til et studenttall på 1600 studenter er dekningsgraden til SSiN på 27,7 %. Ved salg av to studentbyer vil dekningsgraden reduseres til 19,5 %. Dette er lavere enn ønsket måltall for nasjonal dekningsgrad på 20 %. Ett slikt nedsalg vil også gå mot den intensjonen Regjeringen har flagget, nemlig en økning av dekningsgraden. På den annen side vil inntektsgrunnlaget til SSiN reduseres drastisk. SSiN kan dermed få problemer med å betjene resterende gjeld som følge av at driftsinntektene reduseres betraktelig uten at alle faste kostnader forsvinner. Som følge av en eiendomsmasse Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

13 med fullt belegg vil et evt. boligsalg sette SSiN i en vanskelig økonomisk situasjon, med forverret driftsresultat og dårligere likviditet. Da vil et evt. boligsalg virke mot sin hensikt ved å svekke studentvelferden. Det private leiemarkedet i Narvik er stramt. Det er mye næringsaktivitet i regionen og det er mange bedrifter som leier inn arbeidskraft som er i samme boligmarked som studentene. Investeringene i Narvik er de største i Nord-Norge ved siden av Melkøya, og vi forventer mer i de kommende år. Dette har ført til at studenter som ikke får studentbolig har vanskeligheter med å finne bolig på det private markedet i Narvik. Selv om det er signalisert nå at salg av studentboliger er lagt på is, ligger fortsatt vedtaket der. Dersom det er viktig med tilstrekkelig med studentboliger må statsråden kunne meddele dette skriftlig. Ofoten regionråd er i tvil om hvor hensiktsmessig det er å slå sammen studentsamskipnadene i Bodø og Narvik, all den tid avstanden mellom campusene (5 timer med bil) er svært lang. Skulle Statsråden likevel velge å gjennomføre fusjonen vil vi understreke på viktigheten av likeverdig styrerepresentasjon mellom studiestedene i den nye samskipnaden. Høgskolen i Narvik er en svært viktig utdannings- og forskningsressurs for landsdelen og regionen og er en svært viktig brikke i den pågående nordområdesatsingen. Regionrådet er svært opptatt av HiN har de nødvendige verktøy for å løse dette oppdraget. Vi vil med dette be om et møte med kunnskapsministeren for drøfte hvordan vi best kan skape en solid og forutsigbar ramme for SSiN slik at studenter og ansatte kan bruke sine krefter på studier og forskning for å forvalte nordområdene på en best mulig måte. Vi håper på snarlig og positivt svar. Med vennlig hilsen Tore Nysæter Leder Eystein Markusson Sekretariatsleder Kopi: - Studentsamskipnaden i Narvik - Høgskolen i Narvik

14 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Torsdag kl Møtested: Styrerommet Møtedeltakere: UNIO: Arlene Hall (UDF), Marianne Uteng (UDF), Steen Mejrup (FF), LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL), Christoffer Ørntuvik (NTL) Akademikerne: Asbjørn Danielsen (Tekna), Jan Arne Pettersen (Tekna), Johnny Tokle (NITO), Bjørnar Storeng, Lise Bang Ericsson, Anne Gjerløw Observatør: Forfall: Charlotte Nyhus (NSF) og Arne Erik Holdø. Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 30/ forhandling Det var fremmet ett krav fra arbeidsgiver. Se egen protokoll. Sak 31/12 Saker til styremøtet 19. juni Orienteringssaker: 1) Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. 2) Notat vedrørende økonomiforvaltning 2012, og utarbeidelse av budsjett år 2013 i relasjon til strategiplan, samt langtidsbudsjettering (utdelt i møtet). Kommentar: Direktør sender notatet elektronisk til organisasjonene. Forrige budsjettmodell (vedtatt i 2007) tok også utgangspunkt i balansert målstyring. Representanter fra miljøet ved økonomiutdanningen deltar gjerne i den videre prosessen, slik de gjorde i Styresak 42/12 Nye utdanningstilbud i helseteknologi i samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Narvik: Organisasjonene er positive til forslaget, men de kommenterer behovet for en ressursvurdering knyttet til fase 2. Styresak 44/12 Vedrørende valg av studentrepresentanter til høgskolestyret. I pkt 1 i forslag til vedtak bør det presiseres at det gjelder valg til høgskolestyret for perioden 2011/12. Sak 32/12 Eventuelt - Tekna viser på nytt til møte i desember 2011 hvor direktør sa at det skulle foreligge en evaluering av High North Technology Center innen utgangen av mai. Tekna etterlyser

15 denne evalueringen. I følge direktør er ikke arbeidet igangsatt og det er heller ikke satt noen tidsfrist. Tekna ber om tilbakemelding på dato for når evalueringen vil foreligge. - Tekna etterlyser på nytt tilbakemelding på tidligere sak: o Sak 13/12 Måten vi gjennomfører forhandliger på. o Tekna stiller spørsmål ved måten vi gjennomfører forhandlinger på. Praksis er at det forhandles på IDF-møter mellom arbeidsgiver og én organisasjon, mens de andre organisasjonene er til stede. o forhandlingene gjennomføres med én organisasjon av gangen og med plenumsmøter underveis. o Det ble framført argumenter for å beholde dagens praksis og tilsvarende for å endre praksis. o Personalsjefen får i oppgave å sette opp argumenter for og imot dagens ordning. o Direktør undersøker hvordan dette gjennomføres ved andre høgskoler/universitet. I dagens møte tok Tekna opp problemstillinger vedrørende tilgangen på personopplysninger som følger disse forhandlingene. Personalsjefen vil gi tilbakemelding til høsten. - Organisasjonene ber igjen om å få saksdokumenter sendt i god tid før IDF-møtet. - Tekna tar opp behov for bedre rutiner knyttet til administrative system (som FS og ITs learning). o Det bør utarbeides klare rutiner for registrering av arbeidskrav i FS o Det er problemer knyttet til tilgangen i ITs learning i forbindelse med studiestart. Studentene får ikke tilgang til ITs learning før semesteravgiften er betalt dette skaper en del praktiske utfordringer. o Det er ikke kontroll på om studenter innfrir et emnes forkunnskapskrav. - Organisasjonene ber om å få tilbakemelding på arbeidet med kvalitetssystemet og forarbeidet fram mot NOKUTs besøk våren Tekna etterspør søkertall til Bergverksutdanningen og spør om studiet skal igangsettes. - NTL spør om tilbudet i Fornybar energi skal igangsettes. - I styremøtet i mai ble LMU-saken utsatt til neste styremøte. Saken kommer ikke opp 19. juni. Tekna har synspunkt på mandatet til LMU. Direktør vil sende et revidert forslag til mandat på høring til avdelingene, seksjonene og fagforeningene. Tekna vil komme med sine synspunkt i denne høringsrunden. - Organisasjonene ber styret vurdere å legge inn ekstra ressurser i potten ved høstens lokale lønnsforhandlinger. - Organisasjonene registrerer en viss uro knyttet til bemanningssituasjonen på faglig side til høsten. - NTL etterspør HiNs FoU-utvalg. Utvalget er oppført på HiN-weben under forskning. Flere av representantene har permisjon fra HiN og det ser ikke ut til å være aktivitet i utvalget. Neste møte: administrasjonen bes om å sende ut en møteplan tidlig i august. 2

16 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Fredag kl Møtested: E1700 Møtedeltakere: UNIO: Arlene Hall (UDF), Marianne Uteng (UDF), Steen Mejrup (FF), Charlotte Nyhus (NSF) LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) Akademikerne: Jan Arne Pettersen (Tekna), Johnny Tokle (NITO), Bjørnar Storeng, Lise Bang Ericsson, Anne Gjerløw Observatør: Baard Arnøy Forfall: Asbjørn Danielsen (Tekna) og Arne Erik Holdø. Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 34/12 Saker til styremøtet Styreak 48/12: Tilsvar fra Høgskolen i Narvik vedr. Phd-akkrediteringen NOKUTs sakkyndige vurdering har konkludert med at HiN har ett punkt som ikke er godkjent: c..«Studiets innhold og oppbygging skal tilfredsstillende relateres til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen». Studiets innhold og oppbygging er ikke tilfredsstillende relatert til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen. Høyskolen må detaljere en undervisningsplan der det framgår hvor ofte hvert kurs skal gå. Alle oppførte kurs må gis minst hvert annet år. Alle obligatoriske kurs må gå hvert år. Det må videre sannsynliggjøres at undervisningen kan gjennomføres med de tilgjengelige ressursene. Kursbeskrivelsene må utformes slik at kursenes omfang og innhold er klart. Dette er spesielt viktig for hovedkursene i porteføljen, de fire obligatoriske kursene, samt eventuelt utvalgte hovedkurs for spesialiseringsretningene. Kursene må ha en innholdsmengde som er tilpasset antall studiepoeng. I tillegg kommer NOKUT med flere anbefalinger som høgskolen vil prøve å imøtekomme, blant annet gjennom en revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Narvik Høgskolen har svarfrist til 30. august til NOKUT. Anette Meidell og Dag Lukkassen orienterte om arbeidet med tilsvaret.

17 Organisasjonene tar orienteringen til etterretning og ønsker lykke til. Sak 49/12: Godkjenning av sakkyndig utvalg professor i folkehelse ved Avdeling for helse og samfunn. Organisasjonene hadde ikke merknader til saken, men de stiller spørsmål til hvorfor styresaker om sakkyndig utvalg unntas offentlighet. Oppfølging av tidligere IDF-saker Sak 13/12 Måten vi gjennomfører forhandliger på. o Tekna stiller spørsmål ved måten vi gjennomfører forhandlinger på. Praksis er at det forhandles på IDF-møter mellom arbeidsgiver og én organisasjon, mens de andre organisasjonene er til stede. o forhandlingene gjennomføres med én organisasjon av gangen og med plenumsmøter underveis. o Det ble framført argumenter for å beholde dagens praksis og tilsvarende for å endre praksis. o Personalsjefen får i oppgave å sette opp argumenter for og imot dagens ordning. o Direktør undersøker hvordan dette gjennomføres ved andre høgskoler/universitet. I dagens møte tok Tekna opp problemstillinger vedrørende tilgangen på personopplysninger som følger disse forhandlingene. Personalsjefen vil gi tilbakemelding til høsten. Personalseksjonen har vært i kontakt med seniorrådgiver Bodil Marie Olsen i Kunnskapsdepartementet: Hun mener praksisen vi har i dag er riktig og henviser til HTA pkt 2.2.1: Krav om forhandlinger skal framsettes skriftlig til det enkelte forhandlingssted. Når forhandlingene kreves opptatt, skal arbeidsgiver skriftlig varsle alle forhandlingsberettigede organisasjoner i forhandlingsområdet. Hun mener arbeidsgiver skal kalle inn alle organisasjoner, så er det opp til organisasjonene om de ønsker å delta eller ikke. Tekna stiller spørsmål ved fortolkningen av forhandlingsområde. Administrasjonen ved HiN fortolker forhandlingsområde som hele HiN (vi har ett styringsnivå). Organisasjonene oppfordres til å kontakte sine sentrale nivå for å få vurdert denne fortolkningen juridisk. NTL mener at det bør sendes en særskilt innkalling til organisasjonene angående forhandlinger, men ønsker at de fortsatt behandles så langt det er mulig i forbindelse med IDF-møtene, etter at hovedverneombud / inviterte møtedeltakere har forlatt. Dette for å unngå en økning i møtevirksomheten. Organisasjonene ber om at det kalles inn særskilt til forhandlinger. Tekna tar opp behov for bedre rutiner knyttet til administrative system (som FS og ITs learning). 2

18 o Det bør utarbeides klare rutiner for registrering av arbeidskrav i FS o Det er problemer knyttet til tilgangen i ITs learning i forbindelse med studiestart. Studentene får ikke tilgang til ITs learning før semesteravgiften er betalt dette skaper en del praktiske utfordringer. o Det er ikke kontroll på om studenter innfrir et emnes forkunnskapskrav. Studiesjefen har laget et notat som svarer på disse problemstillingene, notatet ble sendt med møteinnkallingen. Tekna er fornøyd med svaret fra studiesjefen. Tekna etterspør søkertall til Bergverksutdanningen og spør om studiet skal igangsettes. Det er ikke egne søkertall til bergverksutdanningen, studentene har søkt opptak på bygg. Bergverk er ikke utlyst som et eget studium, men som en mulig fordypning i bergverksdrift og mineralteknologi, som studentene velger seinere. Programområdet skal i nærmeste framtid ha en gjennomgang av fordypningsområdene og vurdere om de kan tilby bergverksdrift og mineralteknologi. NTL spør om tilbudet i Fornybar energi skal igangsettes. Studietilbudet har 6 studenter og er igangsatt. Elisabeth Roman er studiekoordinator. Mandat for LMU Direktøren orienterte om at mandatet er under arbeid og vil bli sendt ut på høring. Organisasjonene ber styret vurdere å legge inn ekstra ressurser i potten ved høstens lokale lønnsforhandlinger. Personalsjefen forbereder sak om delegasjon av forhandlingsfullmakt til styremøtet i september. Evt. ekstra ressurser til forhandlingspotten vil også bli vurdert av styret. Organisasjonene registrerer en viss uro knyttet til bemanningssituasjonen på faglig side til høsten. Avdeling for teknologi er i gang med flere ansettelser, men det vil ta tid før alle er på plass. Inntil videre må vi kjøpe inn tjenester eksternt. NTL etterspør HiNs FoU-utvalg. Utvalget er oppført på HiN-weben under forskning. Flere av representantene har permisjon fra HiN og det ser ikke ut til å være aktivitet i utvalget. Direktør orienterer om at FoU-utvalget er ikke i drift. Han vil be om at websiden fjernes. Vedrørende felles gjennomgang av hovedavtalen: Seniorrådgiver Bodil Marie Olsen i KD kan stille fra arbeidsgiversiden. Hun ber om forslag til tre alternative møtedatoer. NITO har tidligere foreslått: Mona Fagerheim Synnøve Eide som mulige representanter fra arbeidstakersiden. NITO får innspill fra NSF på aktuelle datoer i november og tar deretter kontakt med Fagerheim og/eller Eide. NITO kommer deretter med forslag til mulige møtedatoer som kan sendes til Bodil Marie Olsen i KD. 3

19 Sekretær ber om rask tilbakemelding. Sak 35/12 Eventuelt o Organisasjonene ber nok en gang om å få saksdokumenter sendt i god tid før IDFmøtet. I dag ble styrepapirene delt ut i møtet. o Tekna informerer om at vi må være forsiktige med hva vi legger inn som vedlegg til møteinnkallinger. Flere av kalenderne i Outlook (blant annet rektor og direktørs) er åpne for de ansatte. Saker som ikke skal være allment kjent må derfor sendes særskilt via e-post. o NTL etterlyser et felles personalmøte i forbindelse med semesterstart og en møteplan for personalmøtene. o I styremøtet 30. mai ble det vedtatt å etablere priser for o Forskning o Formidling o Læringsmiljø og studiekvalitet Endelige statutter etterlyses, samt informasjon om når prisene tenkes delt ut høsten De skal ordinært deles ut i forbindelse med studiestart om høsten. o Direktør orienterer om at investeringsmidlene for 2012 skal fordeles i neste uke. Siden tildelingen skjer så seint, vil det være aktuelt at tildelte midler også kan disponeres i o TEKNA spør om funksjonsbeskrivelser for Avdeling for teknologi. Disse har ikke vært drøftet med organisasjonene på avdelingen. Direktør informerer om at funksjonsbeskrivelsene er under vurdering av ny dekan. Møteplan IDF høsten 2012: Fredag 24. august kl (styremøte 27. august) Tirsdag 18. september kl (styremøte 25.09) Lokale lønnsforhandlinger (frist 31.10) Tirsdag 30. oktober kl (styremøte 6.11) Mandag 3. desember kl (styremøte ) 4

20 M ø t e r e f e r a t Møte: IDF-møte Møtetidspunkt: Tirsdag kl Møtested: Styrerommet Møtedeltakere: UNIO: Arlene Hall (UDF), Randi Eilertsen (UDF), Steen Mejrup (FF), Charlotte Nyhus (NSF) LO: Sidsel Kruuse-Meyer (NTL) Akademikerne: Asbjørn Danielsen (Tekna), Jan Arne Pettersen (Tekna), Boy-Arne Buyle (NITO) Bjørnar Storeng, Lise Bang Ericsson, Anne Gjerløw Observatør: Forfall: Arne Erik Holdø. Fra/Referent: Anne Gjerløw Sak 36/12 Saker til styremøtet Orienteringssaker: Orientering om endringer i struktur og møtefrekvens for ledermøtene ved Høgskolen i Narvik: Organisasjonene tar opp begrepsbruken i dokumentet, blant annet studieprogramområdelederne og avdelingsmøter. Per i dag har AHS avdelingsmøter hvor alle ansatte møter. Når det gjelder innkalling til ledermøtet så presiserer direktør at innkallingen vil bli sendt ut til alle, men det er opp til den enkelte å vurdere deltakelse ut fra hvilke tema som er på dagsorden. Direktør vil ha en gjennomgang av ordlyden i dokumentet og ta det opp i rektoratet på nytt. Sak 51/12: Tertialrapporten Direktør og økonomisjef er ikke komfortable med usikkerheten rundt BOAprosjektene ved HiN. Sak 53/12: Fullmakt til å gjennomføre lokale forhandlinger Organisasjonene beklager at ledelsen ikke fremmer styresak om å øke potten til de lokale lønnsforhandlingene. Organisasjonene ber likevel styret om legge mer penger i forhandlingspotten. HiN ønsker å framstå som Nord-Norges teknologiske høgskole. Tekna viser til at HiN lønnsmessig ligger langt under nivået på NTNU for flere stillingsgrupper. Dette vil på sikt kunne virke inn på rekrutteringen og muligheten vi har for å beholde

21 medarbeidere. Professorer i ved NTNU avlønnes i snitt mer enn 6 lønnstrinn over det vi har ved HiN. NITO tar opp problemstillingen knyttet til kostnader ved innleie kontra det å rekruttere egne medarbeidere. Dette handler også om lønn. Sak 37/12 Møteplan IDF-møter høsten 2012 På oppfordring fra Tekna ble IDF-møtene flyttet til onsdager kl Møtedatoer: Onsdag 31. oktober (før styremøtet 6. november) Onsdag 5. desember (før styremøtet 10. desember) Sak 38/12 Plan for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger Tiltak Forberedende møte med organisasjonene - Informasjon om forhandlingene - Lokal lønnspolitikk personvurdering/kriterier - De ulike forhandlingsdelegasjonene meldes inn - Referat fra forberedende møte + kravskjema sendes til organisasjoner og ledere Periode/ Dato kl Ansvarlig Direktør Tillitsvalgte/ direktør Personal Oppdaterte medlemslister Leveres til Eirin Fjeld Melund Innleveringsfrist Tillitsvalgte Informasjon til de ansatte om lokale lønnsforhandlinger + kravskjema - organisasjonene sender ut informasjon til sine medlemmer - personalseksjonen legger ut informasjon i HRportalen - Lønnsstatistikk Organisasjonene kan kvittere ut lønnsstatistikk hos personalsjef. Lønnsstatistikk leveres til lederne Kravfrist Fra organisasjoner og ledere Kravene leveres til Eirin Fjeld Melund Kravbehandling Tilbudsutforming (inkl. gjennomgang sammen med dekaner, seksjonsledere og rektor) raskt etter forberedende møte Tillitsvalgte Personal Tillitsvalgte Personal Tillitsvalgte Ledere Direktør m.fl. HiNs krav og tilbud Kvitteres ut hos personalsjef Tillitsvalgte forhandlinger (reserve) Etterarbeid Lønnsmeldinger Evalueringsmøte November November Personal IDF 2

22 Rapportering 1. januar 2013 Personal Sak 39/12 Oppølging av tidligere IDF-saker Sak 13/12 Måten vi gjennomfører forhandliger på. Det er enighet om at vi har enhetlig ledelse og at forhandlinger skjer mellom rektor/direktør og organisasjonene. Alle organisasjoner kalles inn til forhandlingsmøter, så er det opp til organisasjonene om de ønsker å delta eller ikke. Det er enighet om at vi kaller inn særskilt til forhandlinger. NTL ber om at forhandlingene så langt det er mulig legges i forbindelse med IDF-møtene, etter at hovedverneombud / inviterte møtedeltakere har forlatt. Dette for å unngå en økning i møtevirksomheten. Mandat for LMU Direktøren orienterte om at mandatet vil bli sendt ut i slutten av denne uken. Saken skal opp på styremøtet 6. november. NTL etterspør HiNs FoU-utvalg. Utvalget er oppført på HiN-weben under forskning. Flere av representantene har permisjon fra HiN og det ser ikke ut til å være aktivitet i utvalget. Direktør har bedt om at websiden fjernes, men dette er ikke gjort. Han vil ta opp saken på nytt. Statutter for priser I styremøtet 30. mai ble det vedtatt å etablere priser for o Forskning o Formidling o Læringsmiljø og studiekvalitet Endelige statutter etterlyses, samt informasjon om når prisene tenkes delt ut høsten De skal ordinært deles ut i forbindelse med studiestart om høsten. Saken skal opp igjen til styret 6. november. Investeringsmidler Vedtak rundt investeringsmidlene har blitt utsatt. Ledelsen har vurdert investeringene opp mot den økonomiske situasjonen til høgskolen. Direktør orienterer om at investeringsmidlene for 2012 (2 millioner) om kort tid skal fordeles i møte mellom direktør og dekan ved Avdeling for teknologi. Sak 40/12 Eventuelt - Tekna viser på nytt til møte i desember 2011 hvor direktør sa at det skulle foreligge en evaluering av High North Technology Center innen utgangen av mai. Tekna etterlyser denne evalueringen. I følge direktør er ikke arbeidet igangsatt og det er heller ikke satt noen tidsfrist. Tekna ber om tilbakemelding på dato for når evalueringen vil foreligge. Tekna vil sende en henvendelse til direktøren og be om at saken kommer opp på neste IDF-møte. - Angående gjennomgangen av hovedavtalen 7. november: Foredragsholderne ber oss gi respons på om det er spesielle saker vi ønsker fokus på. 3

23 Organisasjonene ønsker en generell gjennomgang av hovedavtalen. Dersom det er tid til rådighet så kan de også ha en gjennomgang av hovedtariffavtalen, med særlig fokus på lønnsfastsettelse, siden det er mange nye ledere ved HiN. - Vi har mistet to representanter i velferdsgruppa. Organisasjonene bes om å melde inn forslag til nye medlemmer. Sekretær har sendt ut en e-post om saken. Vi ber om rask tilbakemelding med tanke på arrangementene vi bruker å ha i høstsemesteret. - Funksjonstiden til to arbeidstakerrepresentanter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) går ut ved årsskiftet. Vi ber organisasjonene foreslå representanter for neste periode. Per i dag er det kun menn i AMU, så vi ber om at minst en av representantene er kvinne. - Innen utgangen av september vil direktøren kalle inn arbeidsplangruppen (direktør, Asbjørn Danielsen, Frode Næsje og Anne Gjerløw) til møte. Dekan Bjørn Solvang vil delta i møtet. - Phd-søknaden fra høgskolen vil ikke bli behandlet i NOKUTs styre før i november. 4

24 MØTEBOK UOFF. HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Arlene Hall Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng Økonomisjef Jan Robin Bolle Prodekan Ger Wackers Wenche Falch Ekstern representant Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn / adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Forfall: Wei Deng Solvang Referent: Laila B. Steffensen/Bjørnar Storeng 1

25 ORIENTERINGER 1. SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HARSTAD OG HØGSKOLEN I NARVIK Rektor orienterte rundt dette. Det gis honnør for god relasjon mellom høgskolene. Tatt til orientering. 2. NOTAT VEDR. ØKONOMIFORVALTNING 2012, OG UTARBEIDELSE AV BUDSJETT ÅR 2013 I RELASJON TIL STRATEGIPLAN, SAMT LANGTIDSBUDSJETTERING Jan Robin Bolle orienterte. Tatt til orientering. SAKER Sak 41/12 INNKALLING, REFERAT OG SAKSLISTE Innkalling, referat og saksliste godkjent med de merknader som framkom. Det kom forslag om at 2 stykker underskriver referatet ved møtets slutt. Dette forslaget tas ikke til følge. Sak 42/11. NYE UTDANNINGSTILBUD I HELSETEKNOLOGI I ET SAMARBEID MELLOM UNIVERSITETET I TROMSØ OG HØGSKOLEN I NARVIK Ger Wackers orienterte. Forslag til vedtak: 1. Styret tar helseteknologiutvalgets rapport til etterretning. 2. Styrene vedtar å etablere tre arbeidsgrupper som jobber parallelt. En faglig arbeidsgruppe som utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en helseteknologisk mastergradsutdanning i Innovasjon i omsorgstjenester (foreløpig arbeidstittel). Arbeidsgruppen settes sammen av fagpersonale fra Avdeling for helse og samfunn og Avdeling for teknologi ved HiN og fra Institutt for helse- og omsorgsfag ved Helsefak/UiT. 2

26 En faglig arbeidsgruppe som utreder og utarbeider fagplan og emnebeskrivelser for en master i Medisinsk teknologi. Dette mulige utdanningstilbudet bygger på et samarbeid som involverer Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus i tillegg til relevante fagmiljø og fakulteter ved UiT, Avdeling for teknologi ved HiN og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dette må reflekteres i arbeidsgruppens sammensetning. En administrativ arbeidsgruppe som utarbeider avtaleverket mellom UiT og HiN og eventuelt UiO/OUS og UNN og som ser på kapasitetsspørsmålet (personell). Det arbeidet må gjøres parallelt med utarbeidelsen av fagplaner for å kunne legge frem beslutningsgrunnlaget for styrene i november/desember Styrene anbefaler at hver av arbeidsgruppene peker ut en leder og arbeidsgruppelederne danner en styringsgruppe. Styringsgruppen bør utvides med representanter fra KS og NHO. Styringsgruppen skal: koordinere og integrere arbeidet i arbeidsgruppene; vurdere forholdet mellom nye utdanningstilbud og det allerede etablerte utdanningstilbud MSc in Telemedicine and e-health (komplementaritet, konkurranse, undervisningsspråk, muligheter for tverrprofesjonell nyskapning); gjennomføre markedsundersøkelser for mulige nye studietilbud blant ansatte i kommunehelsetjenestene i landsdelen og blant helsefaglige bachelorstudenter ved UiT og HiN; utarbeide anbefalinger til styrene angående prioritering og periodisering av nye helseteknologiske studietilbud; gjøre et utredningsarbeid i forhold til laboratoriefasiliteter; søke om ekstern finansiering for utviklings- og etableringsfasen av nye studietilbud samt markedsføring. 4. Kostnader for egne ansatte i fase to av arbeidet dekkes av egen institusjon. Enstemmig vedtatt som foreslått 3

27 Sak 43/12 AVVIKLING AV STUDIETILBUDET PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) VED HØGSKOLEN I NARVIK. Forslag til vedtak: Styret vedtar å avvikle Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) ved Høgskolen i Narvik etter uteksaminering av kull våren Enstemmig vedtatt som foreslått. Det bemerkes for øvrig at man har forsøkt å få det til, men mangler fagmiljø. SAKsamarbeidet er ikke i orden og HiN kan ikke stå alene. SAK 44/12 VEDRØRENDE VALG AV HØGSKOLESTYRETS STUDENTREPRESENTANTER (unntatt offentlighet) Forslag til vedtak: 1. Styret tar til etterretning at valget av studentenes vararepresentanter til høgskolestyret for perioden 2011/2012 ikke er gjennomført korrekt i henhold til universitets- og høgskolelovens 9 (3). Styret forventer at man ved fremtidige valg iakttar de formelle krav som lovverket stiller ved valg av studentrepresentanter med vararepresentanter til høgskolens styre. 2. Styret kan for øvrig ikke se at det er forhold knyttet til inhabilitet i denne sammenheng som kan ha hatt betydning for de valg som er foretatt. Enstemmig vedtatt som foreslått. 4

28 45/12 Møteplan for styret høst 2012/vår 2013 Saken fremlagt og drøftet i møtet. Enstemmig vedtak: Møteplan vedtatt som følger: Dato Tema 25. september Regnskap 2. tertial. Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU). Studiekvalitet. Tilbakemeldinger fra studentene om studiesituasjonen. Rapport fra medarbeiderundersøkelse ved HiN 06. november Foreløpig budsjett Nye studieplaner med emnebeskrivelser. Studieporteføljen for kommende studieår. Rapport om søker, -opptaks -og studenttall. Budsjettforslag Innenfor og utenfor rammen. 10. desember Budsjett Oversikt over hvor våre kandidater blir av, 3 år etter avsluttet studie. 26. februar Rapport og planer, regnskap 22. april Styreseminar; organisering internt, ansvar, personalpolitikk, rekruttering, kvalitet, rekruttere utenlandske i samfunnet på HiN 23. april 28. mai Regnskap 1. tertial 18. juni (reservedato) Sakene på de ulike møter arbeides videre med og gis ny behandling på neste styremøte. Som agenda for møtene på våren skal vi se på: Strategiplan samlet Oppsummere samarbeidsrelasjoner Følge videre fremdrift offshore og dele oppgaver internt samt skaffe lærerkrefter Få innspill fra Statoil, Statens vegvesen, sykehus (andre i helsesektoren) og flere av våre «kunder» for å ta med i markedsarbeidet og forbedre det. 5

29 46/12 Forlengelse av rektors kontrakt Møtet ble lukket og uten administrasjonens tilstedeværelse. Saken ble fremlagt av styreleder. Enstemmig vedtak: Styret forlenger rektors åremål for en ny fire-årsperiode, frem til Styrets leder utformer kontrakt med lønnsøkning på 2 lønnstrinn, et års studiepermisjon/forskningspermisjon med lønn etter endt åremål, og professorstilling ved utløpet av permisjonstiden. 47/12 Eventuelt Ruben Jensen har fått positive tilbakemeldinger vedrørende samarbeidsavtalen med HiH. Han stilte spørsmål om når 1. års ingeniørutdanning i regi av HiN kommer til Tromsø. NHO vil støtte HiN i dette arbeidet. Ber om at styret får tilbakemelding etter møtet den 22. juni og ser om man kan bidra med noe. Til slutt ble Arne Lakså takket av som dekan. Bjørn Christian Nilsen ønskes lykke til når han går ut i permisjon. Studentrepresentantene Jeanette Solbjørg og Svein-Åge Martinussen ble takket av og ønskes lykke til. 6

30 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2012 Styremøte - telefonmøte 27. august 2012 Styremedlemmer på telefon: Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Ekstern representant Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Styremedlemmer til stede: Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Arlene Hall Baard Arnøy Diana Jensen Mykyta Konovalov Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn / adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø pr telefon Direktør Bjørnar Storeng Fra avdeling for teknologi: Professor Annette Meidell (kun sak 48) Professor Dag Lukkassen (kun sak 48) Dekan Bjørn Solvang Forfall: Merete Kumle Referent: Laila B. Steffensen/Bjørnar Storeng 1

31 SAKSLISTE Det var ingen merknader til innkallingen og sakslista. Sak 48/12: Tilsvar fra Høgskolen i Narvik vedr. Phd-akkrediteringen I tillegg til de på forhånd utsendte saksdokumenter kom skrivet til NOKUT «Kommentarer til den sakkyndige vurderingen Høgskolen i Narvik søknad om akkreditering av ph.d.-studium i Anvendt Matematikk og Beregningsorienterte Ingeniøranvendelser» Det bemerkes at styret fikk dokumentene veldig sent i forkant av møtet. Professor Annette Meidell orienterte om saken. Det ble ellers presisert at vi nå ser på hele studieopplegget samlet ikke bare de siste endringer. Styret må stå bak hele opplegget. Styret påpeker at praktiske og økonomiske ressurser må ha vært vurdert i denne sammenhengen. Vedtak: 1. Det vedlagte forslaget til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Narvik godkjennes som høgskolens ph.d.-forskrift, med de endringene som fremkom i styremøtet, og erstatter Høgskolen i Narviks forskrift fastsatt av høgskolestyret Styret godkjenner studiets oppbygging og innhold. Sak 49/12: Godkjenning av sakkyndig utvalg professor i folkehelse ved Avdeling for helse og samfunn. Vedtak: Styret godkjenner følgende sakkyndige utvalg for å vurdere professorat i folkehelse Professor Bente Wold Professor Per Carlbring Professor Staffan Janson Professor Per Calbring leder utvalget 2

32 SAK 51/12 REGNSKAP PR 2.TERTIAL ÅR 2012 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt regnskap per 2.tertial 2012 godkjennes. Narvik Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Regnskapet per 2.tertial er avslutning per og skal rapporteres til Kunnskapsdepartementet (KD) via Database for høyere utdanning (DBH) innen frist den Kopi sendes til Riksrevisjonen. Rapporteringen følger KD s opplegg og vedlegges styresak med et utvalg av noter. Det tas forbehold om at mindre justeringer kan gjøres før innsending til KD. Regnskapsrapporten under er for hele HiN s virksomhet inklusiv bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Per august fremkommer et resultat på kr. 0,05 mill. som er resultat på oppdragsaktivitet. Beløpet er overført til virksomhetskapitalen i balansen. Øvrig resultat i forhold til budsjett for drift og BOA er også overført til balansen og ubenyttede KD-midler m.m., ref. note 15. Dette utgjør et netto overforbruk på - kr. 1,3 mill. Tabellen under viser regnskap mot budsjett per august og avvik. I tillegg vises en kolonne med årsbudsjettet. Kommentarer til regnskapet ses av ledelseskommentarer til KD-rapporten siden resultatoppsettene følger samme logikk. Budsjettet fordeles lineært ut over året med 11 måneder for lønn med unntak av juni hvor feriepenger betales ut, resten fordeles over 12 måneder. Oppfølging av regnskap i forhold til budsjett gjøres med interne rapporter for hver enhet ved HiN. Overforbruket på 1,3 mill. er fordelt på enhetene hvor avdeling for teknologi har et stort overforbruk, mens avvik på de andre enhetene langt på veier opphever dette ved mindre forbruk i forhold til budsjett. Situasjonen i avdeling for teknologi skyldes blant annet at det er kostnadsført ekstraordinære egenandeler i prosjektfinansiering. Situasjonen krever full gjennomgang av alle prosjekter innen BOA-området og dette arbeidet er iverksatt i september. Kostnadspådraget vil fortsette utover høsten slik at risikoen for økt budsjettavvik er tilstede. En prognose for resten av året skal ferdigstilles til styremøtet. I tilknytning til høstens videre drift vil rektor og direktør vurdere enhetenes mulighet til å fortsette sine planlagte disposisjoner inne budsjettrammene og avsetningene (ref. note 15). Rektor vektlegger at høgskolen er inne i en ekspansiv fase og må opprettholde trykket i høgskolens aktiviteter. Side 1 av 2

33 Tabell - Regnskap per 2.tertial år 2012 Høgskolen i Narvik Regnskapsrapport Regnskap - Avvik Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Navn Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Inntekter Salgs- og leieinntekt Ekstern inntekt prosjekt (BOA) Inntekt fra KD-bevilgninger Motpost investering/avskrivning Sum inntekter Kostnader Lønn Fordel i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie Offentlige tillskudd og refusjoner Annen personalkostnad Sum Lønn og godtgjørelser Av- og nedskrivning Kostnader lokaler Kostnader maskiner, inventar og lignende Kjøp av fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksak og lignende Telefon, porto og lignende Kostnad og godgjørelse for reise, diett og kurskostnad Salg, reklame og representasjon Kontingent, gave, forsikringspremie, garanti og service Lisenser og patenter Annen kostnad Sum Driftskostnad Finansinntekt og finanskostnad Disponering -periodens resultat Avregning - Resultat av periodens aktiviteter Prosjektkonto Sum finans, interne føringer og periodisering Resultat Resultatet er forøvrig kommentert i ledelseskommentarene S l u t t Side 2 av 2

34

35

36

37 Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1 0 Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investeringer og påkostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Sum avregninger Periodens resultat Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital Sum disponeringer

38 Balanse Virksomhet: Høgskolen i Narvik EIENDELER Note A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler AI.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser Sum varige driftsmidler AII.1 III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer og aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer 0 0 Sum finansielle anleggsmidler A111.1 Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdning og forskudd til leverandører Varebeholdninger BI.1 Forskuddsbetalinger til leverandører BI.2 Sum varebeholdning og forskudd til leverandører 0 0 II Fordringer Kundefordringer BII.1 Andre fordringer BII.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter BII.3 Sum fordringer III Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd BIV.2 Andre kontanter og kontantekvivalenter BIV.3 Sum kasse og bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

39 Balanse Virksomhet: Høgskolen i Narvik VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note C. Virksomhetskapital I INNSKUTT VIRSOMHETSKAPITAL Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital 0 0 II OPPTJENT VIRKSOMHETSKAPITAL Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital C.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, DI.1 Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 DI.2 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 DII.1 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld DIII.1 Skyldig skattetrekk DIII.2 Skyldige offentlige avgifter DIII.3 Avsatte feriepenger DIII.4 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter DIII.5 Annen kortsiktig gjeld DIII.6 Sum kortsiktig gjeld IV. Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) DIV.1 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet DIV.2 Ikke inntektsført bevilgninger og bidrag DIV.3 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger DIV.4 Sum avregninger Sum gjeld SUM VIRKSOMHETSKAPTAL OG GJELD

40 Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note Referanse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) L1 innbetalinger fra salg av varer og tjenester L4 innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater L6 innbetaling av refusjoner L9 andre innbetalinger L10 Sum innbetalinger Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader L11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk L12 utbetalinger av renter L13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter L14 Sum utbetalinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler L17 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter L25 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse L26 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt * Avstemming Note periodens resultat ordinære avskrivninger netto avregninger avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler endring i kundefordringer endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag endring i leverandørgjeld poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Dato: Versjon: :05

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Møtebok 10 STYREMØTE 10. desember 2012 kl.08:30 14:05 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Randi Punsvik Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede:

Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Møtebok 9/12: Høgskolestyrets møte 6. november 2012 kl.08:30 14:00 - HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 12. februar 2014 kl.09:00 14.30 på Styrerommet, HiN Deltakere: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN

Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: Telefonstyremøte 13. februar 2013 kl.09:00. Interne medlemmer møter på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00. Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30

Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00. Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30 Det innkalles til: Strategiseminar den 25. januar; oppstart kl. 12.00 Styremøte den 26. januar; oppstart kl. 08:30 Sted: E1700 begge dager (nede ved siden av kantina) Innkallingen går til: Styremedlemmer

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:

Kunnskapsdepartementet. Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog. Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter: 1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Kontoplan/økonomirapportering

Kontoplan/økonomirapportering Kontoplan/økonomirapportering Økonomiseminarene oktober 2012 Avd. dir. Joar Nybo og seniorrådgiver Rolf Petter Søvik, Kunnskapsdepartementet Tema Standard kontoplan Føringskontoplan Saldobalansen Krysstabell

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017

DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 DE STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDENE (SRS) KDs økonomiseminarer oktober 2017 Agenda Status SRS Regnskapsføring av inntekt fra bevilgning SRS 10 Pågående arbeid med å forenkle de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015

Rapporteringspakken. Rolf Petter Søvik og Joar Nybo. Økonomiseminarene 2015 Rapporteringspakken Rolf Petter Søvik og Joar Nybo Økonomiseminarene 2015 Målsetting Oppnå perfekt års- og delårsrapportering Diskusjon og forbedring av pakken Forklare hensikten med rapporteringen Lysarkene

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer