Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidsbolig -Pihl Gnr. 527 Bnr. 1 Festenr SERTIFISERT TAKSTMANN VERITAS sertifisert for BSR Oppdrag Bef.dato Vedlegg

2 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er 2 av 18

3 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Takstmann er ikke gjort kjent med andre forhold som kan ha innvirkning på verdien enn det som er nevnt i dokumentet. Feil eller mangler er kun anmerket der det er klart synlige forhold som kan registreres visuelt, uten inngrep i bygningskonstruksjoner. Alder er et symptom på svikt i seg selv, og referansenivået er fra den gang bygningene ble oppsatt (relatert til byggforskrifter som var gjeldene ved oppføringen). Takstmann tar forbehold om skjulte feil om mangler og forutsetter at byggene er godkjent slik som de fremsto ved befaringen (ferdigattest er ikke fremlagt). Markedsverdien som er satt på eiendommen er ansatt pr. takseringsdagen og det er bl.a. tatt hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, utidsmessighet, avvik, osv. Markedsverdien defineres som; "Det ansatte beløp som takstmannen mener eiendommen normalt kan omsettes for på takseringsdatoen". Datagrunnlag kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det statlige selskapet Norsk Eiendomsinformasjon. Opplysningene kan være ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil. Bruker eller annen part kan ikke gjøre noe ansvar gjeldende overfor undertegnede, leverandør eller programleverandør. Merk: alle steder hvor det er påvist eller indikert fukt krever ytterligere undersøkelser. 3 av 18

4 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse BELIGGENHET: Hytte beliggende på Storåsen ved i Ringsakerfjellet. Ett glimrende utgangspunkt for turmuligheter, jakt og fiske - Alpinanlegg og oppkjørte turløyper nevnes på vinterstid. Vinterbrøytet vei til eiendommen, og Graaten sæter med dagligvareforretning mv ca. 3 km fra hytta. SJUSJØEN: hytteområde ligger ca 20 km fra Lillehammer, og er preget av hyttebebyggelse. Hoteller, serveringssteder og butikker ved Graaten seter som er "sentrum" for stedet. Offentlig hovedvei frem til Storåsen. TOMTEN: Festet tomt. Naturtomt. Gruset innkjøring og gårdsplass. BEBYGGELSEN: Fritidsbolig oppført i Garasje oppført i STANDARD: Fundamentert med multimur. Oppført i bindingsverk over grunmur. Utvendig har bygningen stående villmarkskledning. Vinduer er i isolerglass og i koblet utførelse, sprosserammer og trekarmer. Taket er tekket med torvtak Innvendig er hytta preget av paneler, villmarkskledning og noe malte paneler på vegger. Gulv i hytta er preget av lakkerte tregulv på det meste av hytta. Kjellerrom i hovedsak med pussede betonggulv. VANN. AVLØP og VEI: Privat vann og avløp, privat stikkvei fra offentlig vei. ANDRE FORHOLD: Eier har gitt de fleste opplysninger. Eiendommen er vurdert i den stand den var på befaringsdagen. Datagrunnlag kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse fra Staten gjennom det statlige selskapet Norsk Eiendomsinformasjon. Opplysningene kan være ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil. SPESIELLE FORHOLD: Det er ikke opplyst om noe spesielle forhold utover det som fremkommer i denne rapporten, men eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten og gi tilbakemelding om eventuelle avvik før rapporten tas i bruk. Merk: Befaringen er gjort med snø på marken og snø på taket. Dette begrenser kontrollen vesentlig, spesielt med innspeksjon av takflater og fundamentering / terrengforhold. Det tas forbehold. 4 av 18

5 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Konklusjon tilstand Ca 25 år gammel hytte oppført i kjente konstruksjoner som er typiske for byggestedet. Det er ikke påvist avvik i hytta utover normal bruksslitasje, men eier opplyser om noe dårlig vannkvalitet. Hytta vurderes til være i god stand og er preget av eiere som har tatt vare på sine verdier. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Fritidsbolig oppført i kjente konstruksjoner, kurant planløsning og god arealeutnyttelse. Markedsverdien gir inntrykk av hva som etter takstmannens skjønn, kan forventes for eiendommen i dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Tomten er festet og dette er det tatt hensyn til i verdiansettelsen. Moelv, Takstmann MNTF & ITC Termografør L1, DNV (Veritas) sertifisert takstmann for BSR. 5 av 18

6 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Grethe Sønsteby Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Grethe Sønsteby - Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Grunnbokutskrift Dato ajour Ubekreftet del - utskrift utkjørt av takstmann Festekontrakt Dato Dagbokført Målebrev Dato Punktfestet Situasjonskart Dato Områdekart fra Norkart. EDR Dato Dok.kilde automatisk lagt inn fra Eiers egenerklæring Dato Vedlagt Andre dok./kilder: Eier Dato Eier har gitt de fleste opplysninger som fremkommer i denne taksten. Teknisk etat Dato Telefonisk henvendelse ang pålegg Grunneier Dato Gitt opplysninger over telefon Kommentar til egenerklæring Takstmannens Eiers egenerklæring samsvarer på de fleste punkter med takstmannens kommentar til oppfatning av eiendommen, men jmf byningsdelsbeskrivelsen her. egenerklæringen: Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider 1 Eiers egenerklæring Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 527 Bnr. 1 Festenr Hjemmelshaver: Grunneier: Pihl As Festerett: Sønsteby, Grethe Tomt: Festet tomt. Areal m² Merk: Areal er bestående PUNKTFESTE, areal oppgitt er normalt disp areal på festetomter i området. Tomt er IKKE oppmålt, dette er et teoretisk disponibelt areal. Kontakt grunneier for opplysninger o Konsesjonsplikt: Det er ikke nødvendig å søke konsesjon ved overtagelse av denne eiendommen. Adkomst: Privat stikkvei fra offentlig vei, ca 100 m. Vann: Privat innlagt Avløp: Privat avløp med tett tank. Regulering: Området er regulert Kommuneplan: Kommundelplan viser området for eksisterende fritidsboliger. Offentl. avg. pr. år: Kr Stipulert, inkl eiendomsskatt 6 av 18

7 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Festeforhold Årlig festeavgift: Kr Inngått år: År 1988 Neste regulering: År 2018 Festetid utløper: År 1 Kommentar: Reguleres hvert 10 år. Ingen endringer ved overdragelse. Opplysninger her er gitt av grunneier. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: Gjensidige. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdi Forsikringssum: Kr Premiebeløp: Kr Kommentar: Gjeldene polise ble fremalgt Lignings/skattetakst Ligningstakst: Kr År 2011 Skattetakst: Kr År 2011 Justeres 2012, belastning blir nå kr 4418,- Bygninger på eiendommen Hytte Byggeår: Anvendelse: Ombygd: Tilbygd: Garasje Byggeår: Anvendelse: Ombygd: Tilbygd: Dato tatt i bruk: iflg EDR Benyttet som helårsbolig Ikke ombygd Ikke tilbygd eller endret eieropplysning I bruk av eier Ikke ombygd Ikke tilbygd 7 av 18

8 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Hytte - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1.etasje Stue, kjøkken, 3 soverom, bad, vindfang, entré, bod Arealet er beregnet fra oppmåling på stedet. Kjelleretasje Lagerrom, bryggerhus, bad, 1 soverom, kjølerom, gang Arealet er beregnet fra oppmåling på stedet. Sum bygning Hytte - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1.etasje Stue, kjøkken, 3 soverom, bad, vindfang, entré Bod Kjelleretasje Bad, 1 soverom, gang 4 lagerrom, bryggerhus, kjølerom Garasje - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1.etasje Biloppstillingsplasser Arealet er beregnet fra oppmåling på stedet. Sum bygning Garasje - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1.etasje 2 biloppstillingsplasser 8 av 18

9 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Beskrivelser - Hytte Bygning generelt Bygning, generelt OPPLYSNINGER FRA EIENDOMSDATA: Bygning: Fritidsbygg Bygning: Garasje Tettbebygd: Nei Utfyllende data adresse: -pihl 4027 Valgkrets: Messenlia Kirkesogn: Brøttum Grunnkrets: Utfyllende data eier: Pihl As Rolle: Hjemmelshaver Adresse: Sjusjøvegen 1256 Postnr: 2610 Poststed: Mesnali Utfyllende data eier: Sønsteby Grethe Rolle: Gjelder feste Adresse: -pihl 4027 Postnr: 2612 Poststed: Oppgradering eller ekstra standard er medtatt under beskrivelsen, slik det er opplyst eller påvist ved befaring. Merk at opplysninger om påkostninger mv i vesentlig grad er basert på opplysninger som er gitt ved befaring og at dette til stor grad ikke kan etterprøves. Vedlikehold ol: Bygningene er oppført etter den byggeskikk som var vanlig på oppføringstidspunktet, og det vil normalt alltid kunne registreres enkelte symtomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å huske at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter/regler som gjaldt på oppføringstidspunktet. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er normalt strengere enn de som gjaldt da bygningen ble bygget er strengere enn de som var gjeldende da bygningen ble oppført. Bygningsdelene er gitt TG ut fra generelle vurderinger og vurdering av levetider på bygningselement. En del bygningselement kan ha generelle levetider helt ned til 15 år (f.eks VVB og andre elektriske komponenter), mens andre bygningsdeler kan ha tilnærmet ubegrenset levetid. TG er satt ut fra en generell vurdering med ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes utbedringer og vedlikehold av en brukt eiendom. Jo eldre en bygning er, jo større tiltak må påregnes (jmf også innledene tekst på side 2 i dette dokumentet som forklare mer om TG / tilstandsgrad). Det bemerkes imidlertid at alle levetider er teoretiske, og levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og ikke minst hvor værutsatt bygningsdelen er (i forhold til f.eks sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke 9 av 18

10 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 har. Dette kan være slitasjer, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere av slik forhold må en kjøper forvente. Sjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruksslitasje er ikke kommentert. Takstmann viser til kjøpers undersøkelsesplikt, denne rapporten erstatter ikke på noen måte plikten til å undersøke eiendommen grundig, jmf avhendingslovens 3-10, 2. ledd. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert, og tekniske anlegg og installasjoner, funksjoner på ovner, piper og ildsteder / fyringsanlegg mv er ikke kontrollert av takstmann. Det er stedvis i denne rapporten henvist til dagens byggforskrifter, dette er kun ment som en orientering. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Trolig morenmasser i grunnen. Ingen endringer eller påkostninger er registrert siden byggeåret. Vedlikehold ol: Det er ingen tegn til setninger eller utglidninger i grunnen. Ikke vurdert på tilstandsnivå, da det ikke er mulighet for kontroll av byggegrunn og stabilitet i masser uten vesentlige inngrep. Opplysninger om grunn er antagelser. Det presiseres at det ikke er foretatt noen geotekniske undersøkelser. Direkte fundamentering Radon: Det er ikke utført Radon målinger som takstmann kjenner til eller er blitt opplyst om. Radon målinger blir anbefalt de fleste plasser for å danne seg et bilde av situasjonen angående risiko knyttet til eventuelt radon eksponering. Det kan ikke utelukkes at det kan finnes forhøyede verdier. Merk at det er krav til radonmålinger på alle utleieboliger og at tiltak må iverksettes om resultatet er over 100 Bq/m3. Målinger er eneste reelle mulighet for påvisninger. Nærmere info bør hentes fra kommunes hjemmeside, eventuelt kan takstmann bistå med målinger. Fundamentert med multimur. Deler av kjellervegger er utforet. Ingen påkostninger er registrert. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt noen konstruksjonsmessige endringer av grunnmur. Påvist setningssprekker. Påvist fukt ved kjellervegger. Mrk: Multi mur er en kjent risiko - konstruksjon, og konstruksjonstypen Multi/element har høy risiko for fukt-, mugg- og råtesoppskader. Multi/Mur ble lansert på slutten av 70-tallet, og var mye i bruk på 80- og 90- tallet som grunnmur i rekkehus og eneboliger med innredete underetasjer. TG: 2 10 av 18

11 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Ukjent drenering. Ikke kjente kultmasser under bygningen. Ingen påkostninger er registrert siden byggeåret. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt noen kjente utbedringer eller endringer av drenering. Påvist saltutslag og fuktvandring på grunnmur og kjellergulv. Fukt i hjørner mot nord. TG: 2 Saltutslaget som er påvist kommer som resultat av en transport av fuktighet i murvegger. Under fuktvandringen skjer en oppløsning av vannløslige salter. Disse saltene transporteres med vannet til utsiden av materialet. Her fordamper vannet bort, mens saltene utkrystaliseres i forskjellige former og farger. Den vanligste varianten er hvite utstående krystaller. Hvis saltutslagene er store, tyder dette på rikelig fukttransport. Risikoen for råtesopp i treverket er stor dersom slike vegger blir kledd inn. Bygningskonstruksjoner mot bakken skal utføres slik at forurensninger fra grunnen ikke kan trenge inn i byggverket og gi helseskader. Det skal tas særlig hensyn til at fuktighet ikke trenger inn i byggverket. Man må begrense tilførselen av overvann til bygningens dreneringssystem mest mulig. Overflatevann må ikke renne inn til bygningen. Vann fra taknedløp må ledes bort fra bygningen. Overvann og vann fra taknedløp overstiger ofte kapasiteten til en vanlig husdrenering og er en utbredt årsak til fuktskader. Fuktopptrekk i såler, grunnmur og pipestokk og i gulv skyldes kapillært opptrekk fra grunnen. Det er ikke spylekum tilknyttet drenssystemet. Merknad: Levetider: Opplysinger om drenering er antakelser, det er ingen kontrollmulighet av dreneringen. Her er det fare for skjult svikt utover det som er påvist. Alle steder det er indikert fukt krever nærmere undersøkelser. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Oppført i bindingsverk over grunnmur, isolert med mineralull. Ingen påkostninger registrert Ingen merknader, men merk at dagens krav til isolering og tetthet er strengere enn de som var da dette ble bygget. TG er satt ut fra byggeårets standard. TG: 1 11 av 18

12 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Merknad: Levetider: Utvendige overflater Takstmann/ har ikke vurdert isolasjonsevne i ytterveggene, undersøkelse med termografi anbefales. Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Normal tid før reparasjon av plasstøpt betong er år. Stående villmarkskledning på hytta. Normal slitasje. TG: 2 Levetider: Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vinduer er i isolerglass og i koblet utførelse, sprosserammer og trekarmer. Ingen endringer er registrert. Vedlikehold ol: Normalt vedlikehold er foretatt. Noe kondensmerker på innvendige karmer. TG: 2 Levetider: Ytterdører og porter Normal tid før utskifting av trevindu er år. Furu/malt ytterdør. Ingen merknader utover normale bruksslitasjer. TG: 1 Levetider: Innvendige dører Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Malte fyllingsdører innvendig. Ingen endringer er registrert siden byggeåret. Ingen mangler utover elde og normal slitasje. TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av tredør er år. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Takstoler med skrå undergurt, bordtak som undertak. Sperre/tømmeråser. Adkomst til loft via loftsluke i gavl. Trerenner beslått med kobber, kjettingnedløp. Ingen endringer er registrert siden byggeåret. Vedlikehold ol: Det er ikke foretatt noen konstrukjsonsmessige utbedringer eller endringer av takkonstruksjoner. Ingen spesielle merknader. TG: 1 12 av 18

13 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Levetider: Overlys, takluker m.m. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering. Overlys og takluker Taket er tekket med torvtak. Ingen påkostninger er registrert den siste tiden. Snødekt ved befaring, ikke kontrollert. Ingen torvtak er helt vedlikeholdsfrie. Det er med torvtak som med en plen, det kreves riktig stell for et bra tak. Normal tid før omlegging av torvtak er år. Det er ingen overlys eller takluker på dette bygget Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Levetider: Innvendig trapp til u. etg i furu, lakkert utførelse. Ingen endringer er registrert siden byggeåret. Ingen merknader utover normal bruksslitasjer, men mangler håndlist på en side. Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Merknad: Elementpipe med feieluke i kjeller. Takstmann har ingen spesielle merkander utover normale slitasjer, men pipe og ildsteder er ikke funksjonstestet av takstmann. TG er satt ut fra alder og normal bruk. Det er ikke opplyst om pålegg, funksjonsfeil eller mangler ved pipa På generell basis anbefales alltid kontroll av piper og ildsteder ved omsetning av eiendommer. Levetider: Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er år. Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er år. TG: 2 TG: 1 13 av 18

14 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Gulvsystemer Trebjelkelag i etasjeskillere mot kjeller. Ingen påkostninger er registrert Vedlikehold ol: Det er ikke utført noen konstruksjonsmessige endringer. Påvist skjevheter i konstruksjoner (det er ikke foretatt nivellering). TG: 2 Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 1.etasje - Bad Himlinger inklusive taklister Folierte takplater. Ingen påkostninger er registrert den siste tiden. Fuktmerker ved ventil. TG: 2 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Fliser på gulv. Varmekabler. Ingen påkostninger er registrert den siste tiden. Noe bakfall på gulv. TG: 2 Overflater på innvendige vegger Fliser og panel på vegger Ingen spesielle påkostninger er registrert den siste tiden. Ingen spesielle merknader, men merk levetider. TG: 2 Levetider: Utstyr for sanitærinstallasjoner Luftbehandling, generelt Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Veggmontert dusj med dusjvegger, wc, bide og servant. Sluk i gulv. Sluk montert skjevt uten slukforlenger. Sluk er innbygd i dusjhjørne med dusjveggene og ved lekkasjer fra annet utstyr vil vann kunne strømme inn i boligen (løsningen bør endres). Naturlig avtrekk. TG: 2 Mangler spalte i dør. TG: 2 Kjelleretasje - Bad Himlinger inklusive taklister Folierte takplater. Ingen påkostninger er registrert den siste tiden. 14 av 18

15 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Ingen merknader TG: 1 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Fliser på gulv. Varmekabler. Ingen påkostninger er registrert den siste tiden. Noe enkle avslutninger TG: 2 Overflater på innvendige vegger Baderomsplater og fliser på vegger. Ingen spesielle påkostninger er registrert den siste tiden. Delvis uisolerte vegger. TG: 2 Utstyr for sanitærinstallasjoner Badekar, wc og servant i innredning. Sluk i gulv. Vvb Vedlikehold ol: Det oppfordres til kontroll av sanitærutstyr og anlegg, takstmann er ikke vvs fagmann og kontrollen er meget begrenset. Sluk under badekar, ikke kontrollert. TG: 2 Luftbehandling, generelt Ikke tilfredstillende avlufting Ikke tilfredstillende avtrekk fra bad. Krav til avlufting over tak eller mekanisk ut gjennom vegg. Kjølerom Visuell observasjon spesielt med hensyn til overflater og ventilering. Videre gjøres fuktvurderinger rettet mot kondensproblematikk, som kan medføre råteskader. Kjelleretasje - Kjølerom Annet Har ikke vært i bruk de siste 20 år, ukjent tilstand. TG: 3 Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning i furu utførelse, ca 4 m med overskap og bra benkeplass. Ventilator over komfyrplass. Oppvaskmaskin, nedfelt platetopp, integrert komfyr og frittstående kjøleskap. Ingen spesielle mangler utover normale slitasjer. TG: 1 Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Gulv i hytta er preget av lakkerte tregulv på det meste av hytta. (Våtrom, se egne beskrivelser). 15 av 18

16 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Ingen påkostninger er registrert den siste tiden. Normale bruksslitasjer. TG: 2 Overflater på innvendige vegger Innvendig er hytta preget av paneler, villmarkskledning og noe malte paneler på vegger. Ingen spesielle merknader utover normale bruksslitasjer. TG: 1 Overflater på innvendig himling Hytta er preget av paneler i himlinger, noe folierte takplater. (Våtrom, se egne beskrivelser). Vedlikehold ol: Slitasjer mv anses som normalt ihht boligens alder. Skader i kjøkkentak etter lyn-nedslag (TG2) ellers ingen merknader. TG: 1 VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Privat vann og avløp. Privat avløp med tett tank (2x6000 l, iflg eier). Privat vann fra borrehull. Vvb plassert i bad i kjeller på 200 liter fra byggeåret. Opplegg/avløp for vaskemaskin i bryggerhus i kjeller. Ingen endringer er registrert siden byggeåret. Vedlikehold ol: Takstmann er ikke VVS fagmann og kontrollen er meget begrenset. Kontakt kommune eller rørlegger for nærmere info/ kontroll av anlegget. Merknad: Varme, generelt Privat vann, vannprøver må fremlegges. Eier opplyser om noe dårlig vannkvalitet. Normal levetid for avløpsledninger av plast er 25 til 75 år Normal levetid for vannledning av PE/PEX er 25 til 75 år Normal levetid for blandeventil for beredere er 10 til 25 år. Normal levetid for utslagsvask/wc/badekar er 20 til 50 år. Normal levetid for v.v beredere elektrisk er 15 til 25 år. Varmekabler i bad i kjeller. Innmuringspeis i stue. Vedovn i kjeller og kjøkken, parafinovn i stue. Ellers el-oppvarming. Ingen påkostninger er registrert den siste tiden. Vedlikehold ol: Varmekilder er ikke funksjonstestet av taksmann. TG er i all hovedsak satt ut fra alder og på bakgrunn av at "varme" er ett svært sammensatt. Noen elementer har begrenset levetid, og TG er gitt ut fra generelle vurdering. Det er ikke registrert synlig svikt, og det er ikke opplyst om svikt. TG: 2 TG: 2 16 av 18

17 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Luftbehandling, generelt Ventilator over komfyr på kjøkken. Naturlig avtrekk fra våtrom. Ingen påkostninger er registrert. Bedre avlufting av bad i kjeller er nødvendig. TG: 2 Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Åpnet fordelingsanlegg. Punkter godt fordelt over boligen. Automatsikringer. El-skap i lagerrom i kjeller. Vedlikehold ol: Egen kontroll av aut.installatør anbefales. Takstmann er ikke el. fagmann og det er ikke foretatt kontroll av det elektriske anlegget. El-skap har trevirke helt inntil (ikke forskriftsmessig). Ikke vurdert på tilstandsnivå. Ukjent TG, takstmann er ikke El fagmann. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring. Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Annet fast inventar Greit med garderobeskap i boligen. Ingen spesielle merknader. TG: 1 Terrengforhold Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Bearbeidet terreng, generelt Naturtomt. Gruset innkjøring og gårdsplass. Vedlikehold ol: Befaringen er foretatt på vinterstid og den utvendige befaringen er meget begrenset. Ikke vurdert på tilstandsnivå. Støttemurer og andre murer Det er ingen utvendige støttemurer eller andre murer på denne eiendommen. Kummer og tanker for tekniske installasjoner Nedgravd oljetank i glassfiber fra byggeåret. Vedlikehold ol: Ikke vurdert på tilstandsnivå. Eieren har ansvar for den nedgravde oljetanken og må kontrollere at tanken til enhver tid er i betryggende stand. Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstandskontroller, eller ved et system for automatisk lekkasjeovervåking. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig og det bemerkes at dokumentasjon er ikke framvist. 17 av 18

18 Fritidsbolig - -Pihl 4027, 2612 Beskrivelser - Garasje Bygning generelt Bygning generelt Garasje oppført i uisolerte trekonstrukjoner. Jordgulv. Takstoler i takkonstruksjon og torv som tekking. 2 porter, villmarkskledning utvendig. Vedlikehold ol: Bygningen er ikke vurdert på tilstandsnivå. Normal slitasje, ingen spesielle avvik opplyst eller påvist. Verdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Årlige kostnader Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: Årlig festeavgift: Forsikring: Administrasjon og div.: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Kapitalisert verdi Kommentar: Takstmannen har ikke kapitalisert netto årlige leieinntekter fordi det i dagens markedssituasjon for utleie ikke er samsvar mellom kapitalisert verdi og markedsverdi. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Hytte Garasje Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Tomten er festet og dette er det tatt hensyn til i verdiansettelsen. 18 av 18

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr.

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst. Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig Skogvegen 3 1929 AULI Gnr. 201 Bnr. 363 SERTIFISERT TAKSTMANN Roger Solbrekken Oppdrag Bef.dato 3285 15.08.2011

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Eitrheimsvegen 103 Gnr. 61 Bnr. 124 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1641 31.08.2012 2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Eggedal 3359 EGGEDAL Gnr. 162 Bnr. 1 Festenr. 46 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 2009020 23.10.2012 Om rapporten

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien 143 3175 RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Lislebyveien 206 1617 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 2 Sameiebrøk: 131/262 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Enebolig i Stølsvegen 25 B 0590 OSLO Gnr. 86 Bnr. 224 Seksjonsnr. 1 Eiendommen er under seksjonering. SERTIFISERT TAKSTMANN Sven P. Meyer

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 12 A og B, 3891 Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Leilighetsbygg som har vært aldersboliger. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Villa med dobbel garasje Seiersbjerget 9 5022 Bergen SERTIFISERT TAKSTMANN Olav Flagtvedt Bef.dato 06.04.2011 Om rapporten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gamle Kongeveg 10 Gårdsnr. 275 Bruksnr. 81 SERTIFISERT TAKSTMANN Rita Woll Takstmann MNTF Ingeniør Tlf.: 901 11 918 Oppdrag Bef.dato

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Håvard Jensen Telefon: 958 78 091 E-post: post@byggmesterhaavard.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 893

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fritidseiendom i Hafjell Mosetertoppen Felt FB1 - Storslåveien 90 2636 ØYER Gnr. 17 Bnr. 67 Tomtnr. 28 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: 950.000.- + OMK Kontaktinformasjon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer