Barnehagen i et internasjonalt perspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagen i et internasjonalt perspektiv"

Transkript

1 Temanotat 2007/01 Landsmøtet 2006

2 Temanotat 2007/01 Utarbeidet i avdeling for utredning ved Einar Juell Avdeling for utredning er en avdeling i Utdanningsforbundets sekretariat. Arbeidet i avdeling for utredning er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før de offentliggjøres. Utgiver: Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo

3 Innhold Innledning...4 Starting Strong II...6 Økt satsing på kvalitet?...6 Konklusjoner og politiske observasjoner i Starting Strong II...7 Sosial kontekst...7 Læring...8 Styring av barnehagesektoren...8 Rammeplaner og læreplaner...8 Offentlig finansiering...8 Fattigdom og ekskludering...9 Foreldreengasjement...9 Arbeidsvilkår...9 Autonomi Demokratibygging Oppsummering Strong Foundations UNESCOs prinsipper Kunnskapsbasert politikkutforming Konklusjoner i Strong foundations Samarbeid Nye strukturer Oppsummering Utfordringer for Utdanningsforbundet Litteratur

4 Innledning Barnehagens betydning, oppdrag og mandat har i løpet av de seneste årene fått en langt større oppmerksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Politisk og faglig har begrepet livslang læring - i betydningen fra vugge til grav i økende grad blitt en innarbeidet del av utdanningspolitikken. Dette temanotatet tar utgangspunkt i OECDs og UNESCOs arbeid på barnehageområdet, og ser på noen internasjonale trender innenfor barnehagepolitikken. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) lanserte prosjektet Making Lifelong Learning a Reality for All i Dette var bakgrunnen for organisasjonens tematiske gransking av barnehagesektoren i tolv industrialiserte medlemsland, blant annet Norge. På bakgrunn av nasjonale kartleggingsrapporter som ble utarbeidet i samarbeid mellom nasjonale myndigheter og OECD, ble forskningsrapporten Starting Strong publisert i 2001 (Utdanningsforbundet: 2002). Senere har dette arbeidet blitt utvidet med ytterligere åtte land. OECD publiserte rapporten Starting Strong II høsten 2006 (Utdanningsforbundet: 2006). Samtidig har også UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, utgitt Global Monitoring Report: Strong foundations. Rapporten dekker kjerneområder og statistikk knyttet til barn i barnehagealderen. Strong foundations er en del av arbeidet med Education for All (EFA) Utdanning for alle, i sammenheng med FNs tusenårsmål (Utdanningsforbundet: 2004). Rapportene fra OECD og UNESCO kom begge i slutten av Også EU har systematisk begynt å rette oppmerksomhet mot førskole/barnehage. I meldingen fra EU-kommisjonen om effektivitet og likeverd fra høsten 2006 framheves at førskole/barnehage gir de beste resultater med hensyn til skoleresultater og sosial tilpasning. Medlemsstatene oppfordres til å investere mer i førskole/barnehage som et effektivt middel til å etablere grunnlaget for videre læring, forebygge frafall i skolen og fremme like muligheter til skoleresultater. Samlet sett er det utviklet et nært samarbeid mellom OECD, UNESCO og EU knyttet til suksesskriterier for kunnskapsbasert politikkutforming. OECD bruker betegnelsen Early Childhood Education and Care (ECEC) som begrep i sine utredninger om småbarnsalderen og barnehagen som samfunnsinstitusjon, mens UNESCO bruker Early Childhood Care and Education (ECCE). Education International (EI), vår internasjonale paraplyorganisasjon, hvor spesielt Utdanningsforbundet har bidratt til å sette barnehagen på det politiske kartet, bruker betegnelsen Early Childhood Education (ECE) som samlebetegnelse for feltet. EI vedtok en resolusjon om barnehagen knyttet til FNs barnekonvensjon i Dette har lagt grunnlaget for politiske strategier og et europeisk policydokument vedtatt i Early Childhood Education vil være tema på EIs verdenskongress i Berlin sommeren Fagforeningene skal vedta retningslinjer for å nå målene om en framtidsrettet barnehagepolitikk. Internasjonalt brukes betegnelser som kindergartens, pre-schools, centre based institutions, early years services og école maternelle for institusjoner som arbeider med de minste barna i samfunnet. I dette temanotatet brukes fellesbetegnelsen barnehager. En av hovedgrunnene til at OECD har stor og økende interesse for førskole/barnehage er altså at investeringer i førskole/barnehage gir høy avkastning. Dette er det området hvor 4

5 investeringer i utdanning på lang sikt kaster mest av seg, i den forstand at det er her en legger et vesentlig grunnlag for senere prestasjoner i utdanning og bedret sosial tilpasningsevne. Forskning viser at læringskapasiteten er svært stor de første årene av barnas liv. Aukrust (2005) viser at barn som tidlig får tilstrekkelig stimulering og støtte til å utvikle sitt talespråk, enten hjemme eller i barnehagen, vil påbegynne læringsforløp som understøtter og forsterker læring senere i skoleløpet. Tidlig språkstimulering er spesielt viktig i forhold til barn fra språklige minoriteter. OECD (2001) understreker behovet for et likeverdig partnerskap mellom barnehage og skole, og dette samarbeidet må forholde seg til individets forutsetninger, uansett økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn. OECD (2004) viser at barn som har gått i barnehagen har et fortrinn i forhold til andre barn, og de positive resultatene gjelder også når man justerer for sosioøkonomiske faktorer. I dette temanotatet redegjør vi for og oppsummerer hovedelementene i de to sammenliknende rapportene Starting Strong II og Strong Foundations. Kan så disse rapportene bidra til å styrke grunnlaget for Utdanningsforbundets barnehagepolitikk, både når det gjelder betydningen av barnehagen som del av utdanningssystemet og vårt krav om økt pedagogtetthet. Det er nødvendig å øke Utdanningsforbundets bevissthet og oppmerksomhet om hvordan nasjonal utdanningspolitikk blir påvirket av internasjonale forhold. Kunnskap om og analyser av samspillet mellom nasjonal og internasjonal politikk må blant annet brukes til å initiere utdanningspolitiske debatter. Det internasjonale perspektivet må også innarbeides i skoleringen innen organisasjonens kjerneområder; lønns- og arbeidsvilkår og utdanningspolitikk. Det internasjonale perspektivet må utvikles og implementeres i forbundets informasjonsstrategi og i det praktiske solidaritetsarbeidet med våre samarbeidsland. Satsingen på Utdanning for alle (EFA) står overfor spesielle utfordringer, ikke minst knyttet til utviklingslandene og utvalgte regioner. Problemene strekker seg lang utover utdanningspolitikken. Ikke minst av den grunn er det derfor viktig å utvikle en helhetlig utdanningspolitikk som integrerende tilnærmingsmåte. I hvilken grad kan Utdanningsforbundet posisjonere Early Childhood Education som strategi for å nå EFA? Disse spørsmålene vil vi komme tilbake til i siste kapittel. Men først vil vi se nærmere på innholdet i de to rapportene som omtales. 5

6 Starting Strong II I dette kapitlet presenterer vi hovedlinjene i rapporten Starting Strong II. Det var ingen tilfeldighet at rapporten ble presentert på en konferanse høsten 2006 akkurat i den italienske byen Reggio Emilia. På mange områder bygger Starting Strong II på erfaringene knyttet til den pedagogiske filosofien fra Reggio Emilia. Reggio Emilia har lang tradisjon for å vektlegge barnehagens innhold og det pedagogiske grunnlaget for arbeidet med de minste barna i samfunnet. Et barn har hundre språk sa Loris Malaguzzi, ildsjelen bak Reggio Emilia-filosofien. Det handler om å bygge et barnehagemiljø som fremmer samarbeid og ser barna som den viktigste ressursen. Det utfordrer vårt syn på kunnskap og læring, og på barnehagen som en lærende organisasjon. Den svenske professoren Gunilla Dahlberg har i mange år utfordret gammelt tankegods i barnehagepedagogikken, og har arbeidet for å få etikk og politikk i barnehagen som samfunnsinstitusjon inn i samfunnsdebatten om barnehagens mandat, innhold og arbeidsmåter. Dahlberg og Moss (2005) kaller dette for lyssnandets pedagogik. Hvis vi er interessert i samfunns- og demokratispørsmål må vi begynne med den nye generasjonen. Det bygger på respekten for barna, pedagogene må være tilstede og delaktige. Pedagogene må være deltakere og dokumentere sitt arbeid, gjennom utforskende, kritiske og dialogiske prosesser. Fordi kunnskap bygges gjennom samhandlinger og refleksjon med omgivelsene. Læring skjer gjennom utforsking når alle menneskets sider er involvert. Dette fordrer totalt sett et åpent syn på mangfoldighet, pluralisme, ulikhet og nettverksbygging. Økt satsing på kvalitet? Alt i alt har OECD i Starting Strong II (2006) kartlagt barnehagepolitikken i 20 land. OECDs vurderinger er sentrale på samme måte som i Starting Strong fra Fokus i alle undersøkelsene knyttes til følgende områder: tilgjengelighet kvalitet personalets utdannelse pedagogisk innhold lovgivning finansiering vurdering og forskning Funnene knyttet til det de enkelte land har gjort som grunnlag for å lykkes, blir her drøftet og utlagt som politiske observasjoner. Hensikten er å kategorisere kjerneområder av spesiell interesse for barnehagefeltet, både internasjonalt, regionalt og lokalt. Rapporten viser at det er økende enighet på regjeringsnivå i OECD om at landene må investere mer i barnehagesektoren. Myndighetene i landene som er med i kartleggingen begynner å skjønne at kvalitet kun kan oppnås med kvalifiserte ansatte. Variasjonen mellom landene er naturligvis stor. OECD anbefaler at landene baserer de offentlige barnehage- 6

7 tilskuddene på å oppnå kvalitet, ikke bare full dekning. Da er det naturlig å diskutere barnehagens rolle og tilknytning til utdanningssystemet. Barnehagene i alle de nordiske landene er en integrert del av velferdssamfunnet. OECD trekker fram den nordiske modellen, den helhetlige pedagogikken og forståelsen av at barnehagene er institusjoner for alle barn. Samtidig er store deler av personalet høyskoleutdannet og har en status som kan sammenlignes med lærernes. Dette plasserer barnehagene i disse landene nokså nær utdanning og skole. Et spørsmål er hvordan barnehagen og skolen integreres i utdanningssystemet, og i hvilken grad barnehagene og skolene er i stand til å endre seg for å bli en møteplass som kan skape en ny og jevnbyrdig relasjon. Hvor langt hvert land skal gå når det gjelder integrering av systemene, kan baseres på en vurdering av om og hvordan barnehagene og skolene kan endre seg. Hvordan kan vi ivareta institusjonenes særpreg og kvalitet til barnas beste? Konklusjoner og politiske observasjoner i Starting Strong II I Starting Strong II peker OECD på ti hovedområder som vurderingsgrunnlag for de respektive barnehagemyndighetene og ulike eiere, offentlige og private. Til forskjell fra den første undersøkelsen er observasjonene ikke i like sterkt uttrykt som politiske anbefalinger. Områdene er: å ta hensyn til den sosiale sammenhengen for små barns utvikling å sette trivsel, tidlig utvikling og læring i sentrum for arbeidet med barnehagetilbudet, samtidig som barnets handlemåte og naturlige læringsstrategier respekteres å skape de styringsstrukturene som er nødvendige for systemansvar og kvalitetssikring å utarbeide vide retningslinjer og læringsstandarder for alle barnehagetilbud sammen med involverte aktører å basere offentlige tilskudd til barnehagedrift på at en skal oppnå pedagogiske mål av høy kvalitet å redusere fattigdom og ekskludering blant barn gjennom økonomiske, sosiale og arbeidsmarkedsrelaterte tiltak, og å øke ressursene til barn med ulike læringsbehov innenfor ordinære tilbud å oppmuntre familiene og samfunnet til å engasjere seg i tilbudet for små barn å forbedre arbeidsforholdene og yrkesutdanningen for arbeidstakere innenfor barnehagesektoren å fremme selvbestemmelse, finansiering og støtte i tilbudet til små barn å arbeide for et barnehagetilbud som fremmer helhetlig læring, deltakelse og demokrati. Sosial kontekst OECD er først og fremst opptatt av at det må tas hensyn til den sosiale sammenhengen relatert til små barns trivsel og utvikling. Organisasjonen peker på at forståelse for sosiale og økonomiske sammenhenger er grunnleggende i utviklingen av en barnehagepolitikk for kvalitet i barnehagetilbudet. Forhold som må tas i betraktning er sosial utjevning, velferd og 7

8 likestilling. Videre understrekes at det må arbeides for bedrede lønns- og arbeidsvilkår i barnehagesektoren. Aktiv foreldredeltakelse bør også trekkes fram. Læring OECD legger vekt på at trivsel, tidlig utvikling og læring må settes i sentrum for arbeidet med barnehagetilbudet, samtidig som barnets handlemåte og naturlige læringsstrategier respekteres. Rapporten viser til tre prinsipper som er hentet fra undersøkelsene i de enkelte land når det gjelder å støtte barns motivasjon for å lære: Fokus på barnets forutsetninger, inklusive respekt for barnets naturlige læringsstrategier (Norge, Sverige) Lytting, prosjektarbeid og dokumentasjon (Reggio Emilia) Foreldrenes involvering i barnas utvikling og læring. Styring av barnehagesektoren OECDs undersøkelser avdekker svak styring av sektoren. Det pekes på at det må etableres styringsstrukturer som er nødvendige for å sikre systemansvar og kvalitetssikring. Aktiv styring av barnehagesektoren fører stort sett til forbedringer i tilgjengelighet og kvalitet. For å oppnå effektiv styring er det nødvendig å etablere en sentral, politisk barnehagemyndighet av en viss størrelse, som understøttes av lovgivning og finansiering. Det er nødvendig med effektiv desentralisering og med overføring av styring og økonomiske midler til lokale myndigheter, samtidig som det sikres et nasjonalt grep om forskrifter, bemanning og sikring av kvalitet. Rammeplaner og læreplaner Starting Strong II drøfter sammenhengen mellom barnehage og skole. OECD fokuserer på rammeplaner for barnehagevirksomheten, og hevder at det må utarbeides vide retningslinjer og læringsstandarder for alle barnehagetilbud sammen med involverte aktører. Det understrekes at pedagogiske rammeplaner fremmer et mer likeverdig kvalitetsnivå i ulike aldersgrupper og tilbud. Rammeplaner veileder og støtter førskolelærere i deres praksis, letter kommunikasjonen med foreldre og sikrer pedagogisk kontinuitet mellom barnehage og skole. Pedagogiske rammeplaner er videre enn tradisjonelle læreplaner. De kan for eksempel definere den lovmessige statusen for barnehagetilbudet, de grunnleggende pedagogiske mål og orienteringer, og rammebetingelser inklusive standarder på tilbudet. OECDs undersøkelser kartlegger ulike tradisjoner i utformingen av ramme- og læreplaner, og påviser forskjellige retninger. Offentlig finansiering OECD er opptatt av kvalitet i barnehagetilbudet og at dette vil kreve økonomisk innsats. Myndighetene må basere offentlige tilskudd til barnehagedrift på at en skal oppnå pedagogiske mål av høy kvalitet. Da er det nødvendig å investere for å opprettholde en fungerende sektor med høy kvalitet og et tilgjengelig tilbud. I velfungerende systemer utvikler 8

9 myndighetene strategier for investeringer i infrastruktur basert på langsiktig planlegging og vedvarende kvalitetstiltak. Når det gjelder finansiering, sier OECD at dagens situasjon er skuffende. Organisasjonen mener at finansiering av plasser som ikke kan levere pedagogisk kvalitet virker svært korttenkt, og er i strid med hva vi vet fra forskning om antall barn per voksen, profesjonskvalifikasjoner og sosio-emosjonell utvikling hos små barn. Markedstilpasning av tilbudene er ikke løsningen fordi det ofte henger sammen med svakt statlig engasjement og bortfall av reguleringer. Svakt engasjement hos regjeringen fører til fragmentering og reduksjon i tilbudet, og i ulikheter i tilgjengelighet og utbytte av tilbudet. Fattigdom og ekskludering OECD peker på at det er viktig å redusere fattigdom og ekskludering blant barn gjennom økonomiske, sosiale og arbeidsmarkedsrelaterte tiltak, og å øke ressursene til barn med ulike læringsbehov innenfor ordinære tilbud. Det å inkludere disse barna i gode barnehagetilbud ser ut til å være den beste og mest effektive tilnærmingen, fordi ekskludering kan segregere og stigmatisere barn. Reggio Emilias metafor Et barn har hundre språk er derfor grunnleggende for mangfoldet og for kvaliteten i tilbud til barn fra andre språkgrupper enn majoriteten. Foreldreengasjement OECD mener at familier har en avgjørende rolle i oppdragelsen og utdanningen av sine barn, spesielt i alderen da ferdigheter utvikles og personligheten formes. Mange foreldre hindres pga. tidsnød, de kan undervurdere viktigheten av dette ansvaret, eller de vet ikke hvordan de best kan støtte barnas læring. Foreldreengasjement må bygge på foreldrenes unike interesse for og kunnskap om barna sine. Samfunnets involvering i barnehageområdet er av voksende betydning, ikke bare for å kunne komme med utvidede tilbud og henvisninger hvis det er nødvendig, men også som et rom for partnerskap og demokratisk deltakelse fra foreldrene. Arbeidsvilkår OECD har en klar mening om at myndighetene må forbedre arbeidsforholdene og yrkesutdanningen for arbeidstakere innenfor barnehagesektoren. Det pekes også på behovet for etterutdanning, tid til samarbeid og planlegging. Det er en sterk sammenheng mellom utdanning av og støtte til personalet inklusive gode lønns- og arbeidsvilkår og kvaliteten på barnehagetilbudet. OECD peker på svakheter knyttet til rekruttering og lavt lønnsnivå, særlig i barneomsorgstilbud. Det er få land som tar spørsmål om menn i barnehagen på alvor. Dette fører til en feminisering av arbeidskraften. Det pekes også på at etnisk mangfold fører til en økende forståelse for at arbeidsstyrken burde reflektere den etniske sammensetningen i nærmiljøet. 9

10 Autonomi OECD er opptatt av at det er viktig å sørge for autonomi, finansiering og støtte i tilbudet til små barn. Med en gang målene for barnehagevirksomheten er fastsatt, må hver barnehage få nødvendig finansiering og støtte for at målene skal nås. Førskolelærerne må få støtte gjennom koordinering på distriktsnivå, nettverk og veiledere, og gjennom en kultur preget av deltakende evaluering og forskning. Demokratibygging OECD er tydelige på at det må arbeides for et barnehagetilbud som fremmer helhetlig læring, deltakelse og demokrati. Det innebærer visjonen om barnhagen som en arena for livslang læring og som lærende organisasjon, der alle aktører, førskolelærere og familier jobber sammen for å fremme velferd, utvikling og læring hos små barn, basert på prinsippet om dialog og deltakelse. Ånden og artiklene i FNs konvensjon om barns rettigheter gir et felles verdigrunnlag for utvikling av barnehagetilbud i de fleste kulturer. Det er viktig at involverte myndigheter kan bli kraftfulle og innflytelsesrike stemmer for de yngste barnas rettigheter. Oppsummering Starting Strong II viser hvor stort spenn det er i de kulturelle forutsetningene for synet på barn og barndom i en institusjonalisert virkelighet. Kvalitet i barnehagetilbudet er ikke et entydig begrep. Alle landene får belyst sine sterke og svake sider i rapporten. Samlet sett er det et skille i tilbudet til barn under og over tre år i deltakerlandene. De nordiske landene har høy kvalitet på tilbudene, også for barn under tre år. Samtidig får vi god omtale når det gjelder synet på barn og barndom med egenverdi. Barnehagen er ikke bare en forberedelse til skolegang og voksenliv. Dette synet preger barnehagen slik at den ikke måler og bedømmer prestasjoner. De nordiske barnehagene kombinerer pedagogikk og omsorg og barn med særskilte behov integreres i virksomhetene. På nasjonalt nivå er de viktigste virkemidlene for en vellykket barnehagesektor knyttet til lovgivning og finansiering. Starting Strong har bidratt til å belyse samfunnets avgjørende ansvar for barn i barnehagealderen. Samtidig kan denne kunnskapen forsterke trykket på barnehagens muligheter og utfordringer i et demokratisk perspektiv. 10

11 Strong Foundations I dette kapitlet vil vi presentere noen hovedtrekk i UNESCO-rapporten som ble lagt fram høsten UNESCOs prinsipper UNESCOs barnehageavdeling Early Childhood and Family Education arbeider etter følgende prinsipper: Utdanning og omsorg starter ved fødselen. Begrepene livslang og livsvid læring innebærer at alle bør og skal ha rett til omsorg og utdanning på likeverdige vilkår. Dette er nedfelt i ulike internasjonale konvensjoner med bred tilslutning i alle land, selv om forståelse og praktisering på barnehageområdet varierer sterkt, både nasjonalt og internasjonalt. Utdanning, omsorg og utvikling skal være en integrerende faktor for arbeidet med barn, barndom og barnehage. UNESCOs småbarnspolitikk gjelder for barn i alderen fra 0 til 8 år. Barnehagen er et anliggende både for barna og deres familier. Kunnskapsbasert politikkutforming UNESCO koordinerer arbeidet med politikkutforming og tiltak som skal fremme en bærekraftig utvikling knyttet til handlingsplanen for Utdanning for alle (EFA), som ble vedtatt i Dakar i Det er i denne sammenhengen UNESCO-rapporten Strong foundations er forankret. EFA-arbeidet skal i første rekke vare fram mot 2015 og har følgende hovedmål: Utvide og forbedre førskoletilbud og omsorgen for små barn, spesielt de mest utsatte barna Sikre gratis, obligatorisk og god grunnutdanning for alle innen 2015, med spesiell vekt på jenter, barn som lever under vanskelige vilkår og barn fra etniske minoriteter Imøtekomme læringsbehovene hos unge og voksne ved å sikre alle tilgang til relevant opplæring og "life-skills"-programmer Heve alfabetiseringsnivået for voksne, spesielt kvinner, med 50 prosent innen 2015, og sikre lik tilgang for alle til grunn- og videregående utdanning Fjerne kjønnsforskjellene i grunn- og videregående utdanning innen Likestilling når det gjelder utdanning skal være oppnådd innen 2015, med spesiell vekt på jenters tilgang til grunnutdanning av god kvalitet Forbedre utdanningens kvalitet slik at alle kan oppnå anerkjente og målbare læringsresultater, spesielt når det gjelder lesing og skriving, matematikk og grunnleggende "life skills". UNESCO ser barnehagen som del av utdanningssystemet og støtter og tilrettelegger dermed arbeidet til organisasjoner og myndigheter som er ansvarlige for barneomsorgs- og barnehagepolitikk, offentlige som private. Dette gjøres ved å videreutvikle og tilby erfaringsog forskningsbasert kunnskap fra ulike medlemsland. Denne kunnskapen skal danne grunnlag 11

12 for og gi innsikt i hva som kjennetegner god kvalitet. Dette gjelder både kvalitet i institusjonene og utviklingen av politiske, administrative, økonomiske og juridiske virkemidler for barnehagesektoren. En vesentlig målsetting for dette arbeidet er å videreutvikle kunnskap, kvalitativt og kvantitativt. Ved å studere utviklingstrender i Sverige, New Zealand og Senegal, har man for eksempel undersøkt barnehagen som del av utdanningssystemet. Konklusjoner i Strong foundations Det er ingen overdrivelse å hevde at barnehagetilbudet varierer sterkt fra land til land. Det er langt fram til målene i programerklæringene for Utdanning for alle. Erfaringene til UNESCO kan langt på vei oppsummeres i konklusjonene fra OECD. Ulikhetene i UNESCOs medlemsland er bare uendelig mye større, og forutsetningene økonomisk og sosialt er vesensforskjellige. Oppsummert kan det pekes på følgende: Tiden før skolestart er avgjørende for barns muligheter til læring og utdanning. Tidlig innsats innenfor språk, ernæring og helse, er på sikt en svært lønnsom investering både for den enkelte og for samfunnet. Det er særlig barn fra marginaliserte grupper som har mest å tjene på gode tiltak - fattige, minoritetsspråklige og barn med lite utdanningsressurser hjemme. På tross av disse entydige funnene utnyttes barnehagealderen i liten grad til læringsfremmende tiltak. I de fleste land er det også slik at de barna som trenger tilbudet mest, er de som bruker det minst. Små barns trivsel og utvikling er svært følsom overfor underernæring, omsorgssvikt og mangel på stimulans. Dersom de grunnleggende behovene ikke blir dekket, får det ofte følger gjennom hele livsløpet. Tiltak i barnehagealderen med kvalitet kan redusere sosial ulikhet. Slike tiltak må kombinere ernæring, helse, omsorg og læring. De må bygge på tradisjonell og anerkjent praksis for barneomsorg, respektere barns språklige og kulturelle mangfold, og integrere barn med spesielle behov. De bør fremme barnas morsmål. Den samfunnsmessige gevinsten ved å tilby gode tiltak til barn som ikke får tilstrekkelig stimulans hjemme, er svært høy. Tiltakene forebygger nederlag på skolen, øker deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, og reduserer sannsynligheten for å havne i en kriminell løpebane. UNESCO-rapporten viser at de familiene som har størst behov, er de som i minst grad har tilgang til gode tiltak før skolestart. Barnehagedekningen er tredoblet på verdensbasis siden 1970, men er fortsatt svært lav i utviklingsland. Rapporten viser at Norge ligger relativt bra an internasjonalt når det gjelder barnehagedekning for 3-5-åringer med 85 prosent dekning i 2003/2004. Norge ligger jevnt med Sverige (85 prosent), bak Danmark (92 prosent) og langt foran Finland (58 prosent). I over halvparten av landene som har rapportert, dominerer offentlig sektor barnehagetilbudet. Spesielt i arabiske land og Latin-Amerika er det vanlig med private tilbud. Norge tilhører en relativt liten gruppe land med en mellomløsning. 12

13 Samarbeid Både OECD og UNESCO ønsker å følge opp og analysere utviklingen i medlemslandene. Det legges vekt på at utviklingslandene skal kunne dra nytte av de mulighetene som globaliseringen gir innen utdanning. UNESCO spiller en sentral rolle i internasjonal utdanning og kan derfor bidra til større oppmerksomhet på barnehagefeltet. Organisasjonens arbeid skal bidra til å videreutvikle forskningsbasert kunnskap som grunnlag for politikkutforming. Gjennom økt forståelse for sammenhengen mellom finansiering og sektortilhørighet, vil en støtte opp om barnas og familienes behov og muligheter for å utvikle en helhetlig familie- og utdanningspolitikkpolitikk. I et globalt perspektiv skal dette arbeidet følges opp, som allerede nevnt, ved å undersøke forholdene i utvalgte medlemsland og publisere disse rapportene internasjonalt, etter mønster fra OECD. Videre vil det bli avholdt konferanser, kurs og workshops for å utdanne ansvarlige, politiske og administrative myndigheter og lærerutdannere i utvalgte medlemsland. Nye strukturer UNESCO vil restrukturere arbeidet med Early Childhood til også å inkludere området Education. Målsettingen er å arbeide bevisst og målrettet med jenters rettigheter og utdanning - og å rette blikket mot og ta vare på barn med spesielle behov. UNESCO vil samarbeide med myndigheter, forskere og eksperter i medlemslandene, samt forskningsinstitutter og partnere i FN-systemet. Lokale UNESCO-avdelinger vil få et særskilt ansvar med å implementere politikkutformingen. Samtidig skal organisasjonen videreutvikle sine forskningsbaserte studier og sin politiske informasjonsvirksomhet, for derved å bidra til kompetansebygging og nettverksspredning, regionalt og lokalt. Organisasjonen arbeider for et helhetlig syn på barn, barndom og barnehage. Barnehagen ses på som noe mer enn bare et skoleforberedende tiltak. Organisasjonen arbeider for å videreutvikle det politiske grunnlaget som ivaretar barna og familiene i et overordnet økonomisk og sosialt perspektiv. OECD har få konkrete planer om å videreføre sitt engasjement når det gjelder barnehagesektoren, men intensjonen er å etablere et uformelt nettverk for barnehagespørsmål. Utdanningskomiteen i OECD har nylig sluttet seg til dette, og Belgia har tatt ansvaret for at dette kommer i gang. Det er et sterkt ønske blant mange deltakerland om å fortsette utveksling av erfaringer og data. Begge organisasjonene erkjenner at Early Childhood Education fremmer prinsippene om livslang læring. Dette støtter opp om familienes utdanningsmessige og sosiale behov. I de fleste land vil omsorg og utdanning for små barn være i grenselandet mellom den private og offentlige sfære, med mye oppmerksomhet rundt den utfyllende rollen både familien og barnehagen har i små barns tidlige utvikling og læring. Oppsummering Et hovedbilde i Strong foundations er at det skjer en viss framgang, men at utviklingen går altfor sakte til å kunne nå de milepælene det var enighet om innenfor de seks konkrete EFA- 13

14 målene. Det er også spesielt vanskelig å innhente kunnskap om barns situasjon og livsbetingelser i mange konfliktområder. UNESCOs arbeid har som formål å sørge for at myndighetene holder sine løfter og forpliktelser overfor de minste barna i samfunnet. Kunnskap og handlingsplaner må inngå i landenes strategier for politikkutforming. Utvikling av nasjonal lovgivning er det viktigste virkemiddelet for å bevisstgjøre myndigheter om barns rettigheter i tråd med FNs barnekonvensjon. Utdanning og fattigdomsbekjempelse må utvikles i samarbeid med ulike grupper i sivilsamfunnet - inkludert lokalpolitikere, lærere, foreldre og barn. For at fattige land skal kunne gjennomføre sine nasjonale planer for å oppnå utdanning for alle, kreves det et internasjonalt og forpliktende samarbeid. For utdanningspolitikk handler om mer enn barnehagepedagogikk, omsorg og læring for småbarn. Dette handler om arbeidsmarkedet, sysselsetting og kvinners yrkesdeltakelse, likestilling mellom kjønnene, barn og fattigdom, og ikke minst helse og sosial velferd. 14

15 Utfordringer for Utdanningsforbundet I en verden der den kunnskapsbaserte økonomien spiller en stadig større rolle, er det viktigere enn noen gang å sikre at alle får tilgang på utdanning. Starting Strong II og Strong foundations utfordrer styresmakter og oss alle i synet på barn, barndom og læring. Den første sammenliknende rapporten fra OECD oppfordret til partnerskap med utdanningssystemet. Starting Strong II stiller spørsmål ved sammenhengen mellom undervisningen og utdanningen i skolen og innholdet i barnehagen. OECD er særlig opptatt av at det utvikles en barnehagepolitikk og etableres et helhetlig system for barn i alderen 0-6 år og at barnehagen ikke bare er skoleforberedende. Organisasjonen argumenterer sterkt for godt utdannede og godt lønnede ansatte, ikke bare for å styrke barns læring, men også for å bryte tradisjonen med at dette er passende yrke for ufaglærte kvinner. Arbeidet med Starting Strong i OECD-landene har bidratt til et forsterket fokus på barnehagesektoren og de minste barna. Dette arbeidet må intensiveres og følges opp. Utfordringene er ulike, men det handler om solidaritet med de minste barna i demokratiets interesse, for barns rett til deltakelse på egne og like vilkår. For at fattige land skal kunne gjennomføre nasjonale og lokale planer for å oppnå utdanning for alle, kreves det at de rike landene bidrar med koordinert og forutsigbar økonomisk støtte til disse planene. Mangelen på kunnskap er stor, men denne kunnskapen finnes. Utbygging av barnehagen i utdanningssystemet bidrar til sosial likhet, slik at alle som måtte ønske får bedre muligheter til sosial rettferdighet og utdanning. Tilgang på barnehageplasser er en utfordring i størstedelen av verden. OECDs arbeid med kvalitetsindikatorer er og har vært en viktig veiviser for barnehagesektoren, nasjonalt og internasjonalt. Utfordringene for deltakerlandene er som sagt store og forskjellige. I Norge har ingen aldersgrupper rett til gratis tilbud, og mange har fortsatt ikke barnehageplass. I Norge har vi heller ikke en lovfestet rett til barnehageplass som i Danmark og Sverige. Men barnehagene er en integrert del av velferdssamfunnet. De store utfordringene for Norge er knyttet til kvaliteten og innholdet i barnehagen og til rekrutteringen av flere førskolelærere. Andelen av pedagoger er langt under nivået i våre naboland. Det er lite langsiktig forskning i sektoren og den kristne formålsparagrafen er en utfordring for familier med annen religiøs bakgrunn. Det er en utfordring for Utdanningsforbundet å videreutvikle arbeidet med pedagogisk dokumentasjon for å tydeliggjøre barnehagens innhold og kvalitet. Slike prosesser er ikke lettvinte eller kortsiktige, de krever forpliktende engasjement, tid og støtte. Profesjonen må arbeide med rammeplanforståelse og implementering av rammeplaner som grunnlag for innholdet i barnehagen. Ulike metoder må være åpne for barnets initiativ, erfaringer og ståsted i et perspektiv av livslang læring og felles målrettethet. Barnehagene må utvikle vurderingskompetanse som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i hverdagen. Hva som oppfattes som kvalitet må tydeliggjøres og konkretiseres, ellers er det vanskelig å vurdere virksomheten og kvaliteten. 15

16 Læreplaner bør ha oppmerksomhet på forutsetningene for demokrati og spesielle forhold knyttet til likestilling, likeverd, roller og kjønn i samfunnet. Visjonen knyttet til en sterk start anerkjenner og verdsetter respekt, tillit, mangfold, ulikhet og kritikk. Dette må følges opp politisk. En vesentlig utfordring er å implementere kunnskapsgrunnlaget og utarbeide kompetansestrategier. Utdanningsforbundet bør tydeliggjøre og dokumentere hva barnehagens særpreg er, og hva institusjonen skal være som en integrert del av utdanningen i skolen. Samtidig kan vi vektlegge barnehagen som et demokratisk prosjekt. Det at barnehagens læreplan fikk samme status som skolens læreplan i Sverige i 1998, ble betraktet som en garanti for likeverdet mellom institusjonene og dermed for alle barna. I et kontinuitetsperspektiv kunne det tenkes at skolen skulle bygge på barnehagens innhold. Samarbeid må initieres politisk og forankres "ovenfra og nedover som uttalt politikk, og som ønskede utviklingsområder både for barnehagene og skolene. Førskolelærere er fortsatt den viktigste garantisten for kvalitet. De grunnleggende forutsetningene for kvalitet er nært knyttet til personalets kompetanser, personaltetthet og antall barn i barnegruppene. Det pedagogiske lederskapet har stor betydning for en velfungerende barnehage, og foreldresamarbeidet er helt avgjørende. I en globalisert verden har samfunnet og barnehagen spesielle og viktige funksjoner knyttet til språk, kulturelt mangfold, likestilling og integrering. Barnehagens kvalitetsutvikling i et internasjonalt perspektiv involverer med andre ord alle berørte parter i virksomheten, og det er flere departementers ansvarsområder. Ifølge begge rapportene kjennetegnes gode tiltak i barnehagealderen ved at de kombinerer ernæring, helse, omsorg og læring. Dette bidrar til helhetlig utvikling, lærelyst og evne til samhandling med andre barn. Å se omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng, er et særtrekk i den nordiske barnehagetradisjonen som fraheves som de gode eksemplene. Utdanningsforbundet må vurdere hva som er aktuelt å bruke videre i samfunnsdebatten og i det politiske arbeidet overfor myndighetene sentralt. Stikkordene er samarbeid og koordinering. Utdanningsforbundet må vise vei og etablere dialogen om betydningen av Early Childhood Education i organisasjonens internasjonale arbeid. For Utdanningsforbundet innebærer arbeidet med ECE at vi skal være pådrivere i alle fora nasjonalt og internasjonalt som vi deltar i. Forbundet skal drive påvirkning i tråd med vår politikk og det handler om solidaritetsarbeid som setter Early Childhood Education på dagsorden i framtidige prosjekter, i samarbeid med de andre nordiske landene. Det er fastslått at barnehagen kan ha stor betydning for sosial utjevning. Det internasjonale arbeidet i OECD, UNESCO og EU har vært en premissleverandør for det norske arbeidet med å skrive inn barnehagen som en del utdanningssystemet, slik det er dokumentert i St. meld. nr. 16 ( )...og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring. I denne sammenhengen kan spørsmålet være hvordan Utdanningsforbundet bør bidra til å utvikle faglige og profesjonsrettede møteplasser, der man diskuterer demokratisk oppdragelse og deltakelse i tråd med visjonen om et samfunn med mindre klasseskiller, bekjempelse av fattigdom og et utdanningssystem som skal svare for disse utfordringene. Spørsmålet er langt på vei hvordan Early Childhood Education kan brukes som strategi for å bedre situasjonen for svake og marginaliserte samfunnsgrupper i et forsterket politisk samarbeid, og i dialogene mellom barnehage og skole. Dette innebærer å utarbeide prinsipper, retningslinjer og tiltak for barnehagens utdanningsbidrag, internasjonalt og nasjonalt. 16

17 Å utvikle en vellykket strategi for å nå politiske mål krever refleksjon og tålmodighet. Det er ikke nok å utarbeide rapporter eller å vedta resolusjoner i politiske fora. Resolusjoner må implementeres i praktisk arbeid. 17

18 Litteratur Aukrust, G. V. (2005): Tidlig språkstimulering og livslang læring en kunnskapsoversikt. UFD: Oslo Dahlberg, G., and Moss, P., (2005): Ethics and politics in early childhood education. Oxfordshire: Routledge Falmer. EU-Kommisjonen (2006): Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet og Europa-Parlamentet. Effektivitet og lige muligheder for alle i de europæiske uddannelsessystemer, 8. september 2006 Organisation for Economic Co-operation and Development (1999) OECD Country Note: Early Childhood Education and Care. Policy in Norway. Paris. OECD (2001): Starting strong. Early Childhood Education and Care. Paris. Organisation for Economic Co-operation and Development (2004): Learning for Tomorrow's World. OECD: Paris. OECD (2006): Equity in Education. Thematic Review. Country Note Norway OECD (2006): Starting Strong II Early Childhood Education and Care. Paris UNESCO (2006): Strong foundations. Early childhood care and education. Paris. Utdanningsforbundet (2002): Barnehagen en del av utdanningssystemet? Utredning nr. 3. Oslo. Utdanningsforbundet (2004): FNs tusenårsmål og Education For All (EFA). Faktaark nr. 4. Oslo Utdanningsforbundet (2006): Starting Strong om OECDs barnehagesatsing. Faktaark nr. 11. Oslo. Andre kilder: Kunnskapsdepartementet.no 18

19 Landsmøtet Hausmannsgate 17, Oslo Telefon Faks utdanningsforbundet.no

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om?

Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk utdanning. Hva dreier det seg egentlig om? Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 3/2012 Kvalitetsbegrepet i norsk

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39

Forskningsdel. 0313 Spesialpedagogikk 39 Forskningsdel Forskningsdelen inneholder artikler som er et supplement til de vanlige fagartiklene i Spesialpedagogikk. Disse artiklene er vurdert av fagfeller (blind review) og underlagt strengere formkrav

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING

FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING Fra teori til praksis European Agency for Special Needs and Inclusive Education European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EA, tidligere kjent

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10

Siste skanse: En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage. Marie Louise Seeberg. nr 7/10 Siste skanse:. NOVA En undersøkelse om 3 5-åringer som ikke går i barnehage ISBN 978-82-78-94347-2 ISSN 0808-5013 nr 7/10 7/2010 Rapport nr 7/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse:

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Utdanningskvalitet og privatisering

Utdanningskvalitet og privatisering Utdanningskvalitet og privatisering Temanotat 8/2013 Utdanningskvalitet og privatisering Temanotat 8/2013 Utgitt i seksjon for samfunn og analyse i avdeling for profesjonspolitikk, desember 2013 Saksansvarlige:

Detaljer

Masteroppgave. Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..?

Masteroppgave. Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? En studie av iverksettingen

Detaljer

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Innst. 192 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. 192 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 44 (2008 2009) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Kunnskap og fellesskap

Kunnskap og fellesskap Kunnskap og fellesskap Skolepolitisk plattform Vedtatt av Landsmøtet 2007 Kunnskap og fellesskap - skolepolitisk plattform Vedtatt på Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. 22. april 2007 Innhold

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer

Stavangerskolen 2011. Innhold, kvalitet og utfordringer Stavangerskolen 2011 Innhold, kvalitet og utfordringer Kvalitets- og ut vik ling smelding 2011 Innhold Innledning...5 Min skolehverdag...9 Elevenes opplevelse av Stavangerskolen trivsel, mestring og veiledning

Detaljer

Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011

Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011 Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006-2011 En systematisk forskningskartlegging av Hanna Bjørnøy Sommersel Stinna Vestergaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Detaljer