Årsrapport Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid"

Transkript

1 Årsrapport Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2012 med et hovedfokus på autorisasjonssøknaden med tilsvar til Helse- og omsorgsdepartementet etter en negativ innstilling fra Helsedirektoratet. Vi har også i år fortsatt med reklame for å videreføre bli synlig kampanjen. Ferdigstilling av diverse dokumenter: Tilsvar Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2. Medlemmer Pr. 31. desember 2012 var det 720 fullverdige medlemmer. I løpet av året fikk vi 74 nye medlemmer, hvorav 15 kandidatmedlemmer og 28 studentmedlemmer. Vi hadde 37 utmeldinger. De fleste utmeldte oppga dårlig inntjening som akupunktør og at de avviklet akupunkturpraksisen sin som årsak. Kjønnsfordelingen går i fortsatt i retning av flere kvinner (575) og noen flere menn (195) men kvinnene øker mest i antall.. 3. Styrets og sekretariatets arbeid Fra Landsmøtet 2012 har Akupunkturforeningen vært ledet av dette styret: Cecilie Brewer (leder), Arne Kausland (nestleder),, Erik Vinje Olbjørn, Lise Torp Hellum, Ole Jørgen Frydenlund og John Erling Håndstad. Nina Skoglund (vara) og Mai-Liss Molund (vara). Sekretariatet Sekretariatet bestod av konsulentene Merete Lindén Dahle og Hege M. Damsgaard Helsing begge i 60% stilling. Generalsekretær Erik Nygaard i 100% stilling. Styremøter Akupunkturforeningens styre har hatt 12 møter i 2012 og behandlet 81 saker. Studentmedlemmer Norges Helsehøyskole Campus-Kristiania (NHCK) institutt for akupunktur Studentrepresentant Sabine Rosenhart har deltatt i styret på saker av interesse for studentene og har hatt eget møte med studentene på NHCK institutt for akupunktur. Hun er en koordinator og formidler av saker som er av felles interesse. De viktigste sakene: Autorisasjon Vår autorisasjonssøknad om å bli helsepersonell ble sendt til Helsedirektoratet (Hdir) høsten De besvarte denne søknaden med en negativ innstilling til HOD 27. mars Den ble offentlig for oss 26. juni. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i juni som gjorde en stor innsats for å få tilsvaret på plass

2 innen fristen. HOD gav oss en frist til 12. september med å komme med et tilsvar til innstillingen til Helsedirektoratet. Etter HOD fikk vårt svar sendte de saken tilbake til Hdir med en frist for Hdir. med å kommentere våre svar med en svarfrist til 17. november. Muntlig svar fra HOD sier at Hdir opprettholder sin innstilling. Akupunkturforeningen har avholdt møter med politisk ledelse i HOD ved statssekretærene Robin Martin Kåss og Nina Tangnæs Grønvold. Tilstede var også byråkratene Kjetil Jonsbu og Jon Espelid. Hensikten med møte var for å kommentere og utdype vårt tilsvar. Vi fikk gode tilbakemelding på vår grundighet og faglig svar, men fikk ikke noen lovnader. Vi har også hatt møter med stortingsgruppene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og de viste større grad av forståelse for behovet for at akupunktørene skulle få autorisasjon. Flere møter ble planlagt og utsatt fra de politiske partiene da uforutsette ting dukket opp. Vi har brukt eksterne rådgivere i denne saken. Nålbehandling på fysioterapeuters takstplakat Helsedirektoratet har tidligere slått fast at bruk av nåler i fysioterapi ikke utløser refusjon. Det var derfor overaskende for foreningen at Hdir plutselig endret syn i Foreningen har tidligere ovenfor Hdir. klart gitt uttrykk for sin misnøye gjennom brev og samtaler. Vi mener dette er en stor sak og det er viktig med strategi videre. Nålebehandling av andre yrkesgrupper Akupunkturforeningen er klar over at også andre yrkesgrupper ( naprapater, kiropraktorer, etc) benytter nåler og markedsfører dette. Våre medlemmer har kanskje mistet en del inntekter pga nål behandling av andre yrkesgrupper. Vi må bli tydeligere i å fremme vår kompetanse. Synlighet og media Cecilie har bidratt: Bergens Tidene: Helsetilsynet i Hordaland etterlyser kontrollmuligheter for å redusere pasientrisikoen innen alternativ behandling Medium Magasin: Akupunktur og forskning NRK 1: Folkeopplysningen NRK Ytring: Kronikk Vest Telemark Blad: Hugo Nielsens parallellakupunktur, Fyresdal kommune Annonsering Bli synlig skal bidra til flere pasienter til de med god utdanning i akupunktur, samt gjøre Akupunkturforeningen og akupunktur synlig for helsemyndighetene. Vårt budskap var primært at våre medlemmer er de med god utdannelse og at dèt er viktig for pasientsikkerheten. Sekundært å minne folk (pasienter) på hva /hvilke lidelser de kan bruke akupunktur mot. I perioden 1.november til 15.desember 2012 hadde vi følgende annonsekampanje :

3 På tre helseportaler Helsenett.no, Doktoronline /Klikk Helse sykdom, samt Norsk Helseinformatikk (som består av NHI.no og NHI.pro og Forskning.no). Annonsene utarbeidet vi selv sammen med mediene, i to ulike formater- skyskrapere (smale høydeformater) og faste knapper. Budskapene var Kan akupunktur hjelpe meg og Jeg ville valgt en skikkelig akupunktør. De som klikket på annonsene ble ledet til vår egen nettside. Alle kampanjene leverte en klikk% (antall klikk/antall visninger) som var høyere enn gjennomsnitt for disse sidene. Facebook med små annonser med samme tekst som nettannonsene, for å lede trafikk til vår egen nettside. Før kampanjen hadde vi 868 venner, etter kampanjen over De som klikket på annonsene ble ledet til vår egen nettside. Bedre helse er et populærmedisinsk magasin som passer bra mht målgruppe og redaksjonell stil og innhold. Vi laget en ¼-sides annonse over samme lest som nettannonsene og som lignet lokalannonsen vi tidligere har utarbeidet. Innrykning i uke 48. Særlig i starten av denne kampanjeperioden økte trafikken inn til vår nettside. Folkeopplysningen I kjølvannet av dette programmet har foreningen fått blandete tilbakemeldinger, og enkelte av medlemmene har vist bekymring. Deltagelse i dette programmet ble omtalt i årsrapporten Akupunktur internasjonalt 1. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Association (WFAS) I løpet av 2012 har Arne Kausland hatt 3 mindre møter med WFAS leder og sekretariat i Beijing. WFAS avholdt sitt årlige styremøte i Bandung i Indonesia 16. nov. 2012, Arne ble dessverre forhindret i å dra på møtet, men fikk rapport og referat når han hadde møte med WFAS leder og sekretariat i Beijing måneden etter. Styret møtes en gang i året, i forbindelse med konferanser. WFAS ble etablert i 1987, og siden 1998 har WFAS hatt en offisiell relasjon til WHO. WFAS er også en liasion A organisasjon til ISO/TC 249 komiteen. WFAS har 149 medlemsforeninger fra 51 land og representerer ca akupunktører. I årsrapporten ble det sagt at en ny samarbeidsplanen med WHO for er snart klar, etter at den forrige for var fullført. WHO har uttrykt tilfredshet med standardiseringsarbeidet. Forberedelser til generalforsamlingen i Australia i 2013 og WFAS sitt 25 års jubileum som feires i Australia, blir viktige oppgaver for sekretariatet. Neste styremøte blir 31. oktober 2013 i Australia, dagen før generalforsamlingen 1. nov., samt nytt styremøte iløpet av konferansen nov. 2. European Traditional Medicine Association (ETCMA) Leder Cecilie Brewer er Akupunkturforeningens representant i internasjonalt arbeid I Europa. Cecilie Brewer og generalsekretær Erik Nygaard deltok på ETCMAs arbeidsmøte og generalforsamling i Dublin i februar.

4 Det er to nye medlemsorganisasjoner: Dutch Association of Chinese Traditional Medicine (ZHONG) og Belgian Acupunctors Federation (BAF) i Det er pr i dag 18 foreninger som har fullverdig medlemskap fordelt på 14 forskjellige land. I tillegg én forening som har assosiert medlemskap (Israel). ETCMA representerer ca akupunktører fordelt på de respektive land. To dager før generalforsamlingen ble avsatt til et arbeidsmøte hvor fokus var å drøfte styrker, svakheter, muligheter og trusler for ETCMA. Det ble pekt ut noen satsningsområder som: informasjonsutveksling, å fremme kinesisk medisin, å høyne standarden på akupunkturutdannelsen, å støtte utviklingen av forskning og støtte til medlemsorganisasjonene. Saker under generalforsamlingen 2012: Årsrapport, regnskap, budsjett. Ideene fra arbeidsmøte de to foregående dagene ble implementert i virksomhetsplanen med oppnevning av ansvarlige for fremdriften. Medlemsavgiften ble beholdt bortsett fra at man reduserte maksimumsavgiften. Cecilie Brewer er fortsatt kasserer for ETCMA. ETCMA har gjennomført en medlems spørreundersøkelse vedrørende interessen for- og forståelsen av forskning innen akupunktur, hvor av 332 fra Norge svarte. ETCMA arrangerer symposium annet hvert år. Neste symposium blir i 2013 i Krakow, Polen sammen med generalforsamlingen. I 2014 holdes generalforsamlingen i Nice, Frankrike. 3. Internasjonal standardisering (ISO) 20. til 24. mai i 2012 avholdt ISO/TC 249 sitt 3. plenumsmøte samt arbeidsgruppemøter i Daejeon i Korea med 166 deltakere fra 14 land og 2 liaison organisasjoner (samarbeidsorganisasjoner) WFAS og WFCMS. ISO/TC 249 TCM ble etablert i 2009 med det formålet å standardisere TKM. Komiteen bestemte seg for å fokusere på kvalitet og sikkerhet, samt informatikk, i første omgang. Norge ved Akupunkturforeningen ønsket å delta i dette arbeidet, og siden 2010 har Arne Kausland deltatt på plenumsmøtene (en gang pr. år) og er via Standard Norge (SN) meldt inn som ekspert i 2 arbeidsgrupper. I 2011 ble 5 arbeidsgrupper etablert og alle har hatt 2 arbeidsmøter siden de ble startet. Arbeidsgruppe 3 som har kvalitet og sikkerhet av akupunkturnåler. De oppnådde på sitt andre møte konsensus om en internasjonal standard på engangs akupunkturnåler, som er formelt registrert som Committe Draft. Denne skal videre i ISO systemet gjennom Draft International Standard og Final Draft International Standard før det blir en International Standard. Arbeidsgruppe 5, TKM informatikk, ble enige om at arbeidsfeltet skal være standardisering av TKM nomenklatur, terminologi, klassifisering og ontologi. Det skal gjøres et utvalg på 1000 vanlig brukte TKM begrep som skal gjennomgås av ekspertene i WG 5. ISN dokumentet (International Standard Nomenclature for Chinese Medicine som WFCMS har publisert) brukes som en basis standard med formål om å harmonisere nomenklaturen med liasion organisasjoner som WHO.

5 I denne arbeidsgruppen arbeides det også med å lage et rammeverk for klinisk akupunktur og kinesisk medisinsk (TKM) terminologi og klassifisering av de, slik at de kan tilpasses SNOMED (Standardized nomenclature of medicine), noe som vil være svært nyttig for klinikere, forskere og undervisere. Neste plenumsmøte med arbeidsgruppemøter blir i mai 2013 i Durban. 4. Øvrig internasjonalt engasjement Forskning Nina Cathrine Skoglund har representert Akupunkturforeningen I forskningsgruppen til ETCMA De utarbeidet en spørreundersøkelse som mange av Akupunkturforeningenes medlemmer har svart på. Det er etablert kontakt som studenter og andre kan bruke hvis de behøver hjelp med å finne frem til forskning. Akupunkturforeningen med Nina Cathrine Skoglund og Merete Linden Dahle er med i et prosjekt med NAFKAM. 4. Utvalgene Etter- og videreutdanningsutvalget Medlemmer: Hege Soubeyrat Gjerdrum, Mette Trolie, Cathrine Nodberg og Anja Gravdal. Varamedlem Thuy Dalen. Merete Lindén Dahle er EVUs koordinator i Akupunkturforeningens sekretariat. Kontakten mellom EVU og koordinator har vært pr mail, telefon eller på kursene. Varamedlemmene har fått tilsendt mail på lik linje med EVUs medlemmer, slik at de er oppdaterte og kan delta i arbeidet. Alle fikk utdelt eller tilsendt en mappe med nyttige dokumenter koordinator har utarbeidet for å lette og kvalitetssikre våre kurs. Koordinator og EVU ønsker et møte i året der man samles og planlegger kursene fremover. Dette møtet legges i forbindelse med Landsmøtet. Koordinator har sendt ut kursinvitasjon på mail for hvert enkelt kurs i tillegg til at informasjonen legges på hjemmesidene våre og Facebook, så snart vi har skrevet kontrakt med foreleser. Kursene har også blitt annonsert i DeQi. Koordinator sender ut mail med evaluering i form av en undersøkelse i Questback en til to dager etter kurset med en påminnelse en uke etter. Dette gir en veldig oversiktlig tilbakemelding og letter arbeidet for EVU som ikke lengre trenger å gjøre dette manuelt. Som siste spørsmål i questen listes forslag på forelesere og temaer opp. Kurs som har vært ønsket her har vi satt opp i 2012 og jobber med å få på plass i I 2012 har vi avholdt disse fire kursene: The Fertile Fizz med Jani White, 21. og 22. Januar påmeldte. Akupunktur og ADHD med Nigel Ching, 9. Mars påmeldte hvorav ca 20 studenter. Del 2 Kurs i avansert øreakupunktur. Hvordan optimalisere bruk i klinikk med Per Sloth Jensen, 12. og 13. mai 2012 med 28 deltagere. Planlagt i september, men ble flyttet til mai da Alex Tiberi måtte avlyse pga sykdom. TKM ernæring i praksis med Daverick Leggert 6. og 7. oktober 2012

6 Disse styregodkjente kursene ble avlyst i 2012 Pediatrics in TCM med Alex Tiberi, 12. Og 13. Mai 2012 kurset avlyst pga sykdom En introduksjon til Shan Han Lun med Craig Mitchell, Ph.D, oktober Ikke avholdt da Craig Mitchell mente det var vanskelig å forelese i 2 dager om dette emnet når man ikke kan benytte seg av urter. Akupunktur og mage-tarm sykdommer med Will MacLean ikke avholdt da kostnadene blir for store Faglig utvalg Faglig utvalg (FU) 2012 har bestått av: Merete Åstrøm, Katharina Nes og Arve Haugan Varamedlemmer: Oddrun Nedregård (frem til oktober 2012) og Lars Aastebøl Frøjd Møter: I 2012 har FU behandlet saker via e-post og hatt flere interne arbeidsmøter, ett samarbeidsmøte på NHCK (9/1-12), samt fem fellesmøter i Kongensgate 12 ( 8/2, 29/3, 18/6, 18/10 og 26/11). Sistnevnte møter ble koordinert av Hege Damsgaard Helsing fra foreningens sekretariat, som også har vært referent Medlemssøknader: Foreningens sekretariat mottok 155 medlemssøknader. Dette var både nye og oppgraderinger fra studentmedlem til kandidatmedlem eller direkte til fullverdig, og fra kandidatmedlem til fullverdig medlem. Antallet for 2011 var 102. FU vurderer og behandler de vanskelige søknadene, og dette har vært spesielt tidkrevende for FU i år, siden det tidligere overgangsvinduet for å akseptere søkere som manglet studiepoeng i medisinfag gikk ut ved årsskiftet. Studenter med ren bachelorgrad i akupunktur fra NHCK innehar 180 studiepoeng, mot foreningens krav om 240. Det har vært et utstrakt samarbeide med skolen om hvilke muligheter og tilbud studentene har for påbygging i medisinfag for å møte dette kravet og hva foreningen kan akseptere. Realkompetanse: I kjølvannet av dette kom også en debatt om i hvilken grad annen relevant utdannelse/yrkeserfaring skulle gi fritak fra noe av studiepoengkravet innen medisinfag. Dette fikk vi vedtektsendring ( 4) på landsmøtet i mars 2012, men det manglet styringsverktøy for å vurdere de konkrete søknadene. Utredning av nettopp realkompetansebegrepet har fordret mye av FU, både mht hva slags realkompetanse som kan aksepteres som relevant, og hvordan den evt skal kvantifiseres. Relevant utdannelse/yrkeserfaring innen helse kan pr i dag gi fritak for inntil 10 stp. Søknadsskjemaet ble revidert og tydeligere informasjon til søkerne om krav til medlemskap og dokumentasjon av kompetanse ble lagt ut på nettsidene våre. - Helsepersonell med dobbelt bachelorgrad : FU har gjort en større utredning av kompetansen til hhv fysioterapeuter, sykepleiere, kiropraktorer, radiografer og ergoterapeuter med bachelorgrad i akupunktur. Styret tok en beslutning om å innvilge medlemskap til disse gruppene, men etter at FU gjorde oppmerksom på at 3 av 5 av disse i realiteten manglet studiepoeng for å kvalifisere, gikk styret tilbake på vedtaket. Sammen med FU ble beslutningen omgjort til følgende:

7 Kiropraktorer og fysioterapeuter med fire års utdannelse og bac.aku. innvilges fullverdig medlemskap. Radiografer, ergoterapeuter og sykepleiere (unntatt helsesøstre, jordmødre og spesialsykepleiere) må ta 60 stp. - Søknad fra medlemmer om å få holde kurs: Ingen slike søknader er innkommet, men det er registrert minst ett slikt avholdt kurs man har reagert på. - Nettkurset Klinikkdrift for terapeuter : Et slikt kurs har lenge vært etterspurt, og foreningens sekretariat sammen med FU har hatt dette tilbudet fra Tunsbergs Medisinske Skole til vurdering. Dette kursalternativet ble ansett som omfattende og kvalitativt godt. Kurset ble markedsført gjennom våre egne kanaler (e-post, Facebook, deqi) og er fra 1.7. til gjennomført av 6 medlemmer, med gode tilbakemeldinger. Kurset vil opprettholdes som et løpende tilbud. Det burde være et langt større deltagerpotensiale i foreningen, men det må fortsatt markedsføres. Etisk råd Etisk Råd har bestått av: Birgitte Lunde, Kristin Sanaker, Ove Hummelsund og Svenn Thørn (eksternt medlem fra Migreneforbundet). Vara er Per Arne Øien og Åshild Viste. Etter siste landsmøte har Etisk Råd hatt to saker til behandling: Sak 1 Feil utbetaling. Etisk vedtok at det urettmessige måte betales tilbake. Sak 2 Uetisk praksis som førte til eksklusjon Det har vært et fysisk møte i Kongensgate 12 og resten av møtene har vært på skype. Pasientskadeutvalget Utvalget i 2012 bestått av Arne Johan Norheim, Bernt Rognlien, Bjørn Rismyhr og Einar Borud. Pasientskadeutvalget har i 2012 hatt tre saker til behandling. Den første var en forverring av Tinnitus etter akupunkturbehandling. Utvalget mener det er en sammenheng mellom behandling og forverring av tinnitusen. Utvalget mener at akupunktøren kunne etter at symptomene inntraff ha behandlet pasienten med distale punkter og redusert disse, slik at pasienten da forhåpentligvis ville blitt bedre, mer avslappet og mindre engstelig. Deretter kunne akupunktøren begynt forsiktig å sette lokale punkter i muskulaturen som reduseres så forsiktig som mulig, uten å utløse smerter. Nålene taes ut etter reduksjonen de skal ikke stå i fordi lokale nåler i ansikt ofte vil utløse smerter når pasienten beveger muskulaturen i kjeve og da kan ytterligere stagnasjon utløses. Den andre mente å ha fått synsforstyrrelser etter akupunkturbehandlingen. Utvalget mener at det ikke kunne være noe årsakssammenheng mellom behandling og skade. Tredje sak pasient fått akupunktur i Pericardium 6 og fått smerter i underarm. Det kan inntreffe da dette er umiddelbar nærhet av nervus medianus.

8 Distriktskontaktene Akupunkturforeningens distriktskontakter i 2012 har vært som følger (antall medlemmer/utøvere i hvert lokallag i parentes): Østfold : Gry Løining, frem til sommeren 12. (43) Akershus -Nord: Ingvild Espejord. (137) Oslo / Akershus-S : Magnhild Bugge. (196) Hedmark: Anna-Lena Petersson. (19) Oppland: Per Hovland. Fra april : Trond Enge. (21) Telemark: Egil Salthammar. (23) Aust-/Vest-Agder : Kristina Skeie. (27) Rogaland: Bjørn Rismyhr /Fredrik Balchen. (37) Hordaland: Margrethe Joys. (51) Sogn og Fjordane: Bjørg Stokke Nordgulen. (13) Møre og Romsdal: Kristin Meyer. Vara: Nina Bratli. (24) Sør-Trøndelag: Eirin Løseth. Fra juni: Vigdis Blindheim. Vara: Steinar Holden. (26) Nord-Trøndelag: Karianne Bø. (16) Troms: Hege Soubeyrat Gjerdrum. (11) Øvrige fylker - Østfold (43), Vestfold (38), Buskerud (40), Nordland (10), Finnmark (2) - står ved utgangen av året uten distriktskontakt, men Akupunkturforeningen tar stadig nye initiativ for å få på plass slike og øke aktivitetsnivået, bl.a. gjennom deqi. Foreningens koordinator for lokallagene er Hege Damsgaard Helsing Lokale aktiviteter/møtevirksomhet i 2012: Oppland: To møter, 6-9 deltagere: 3.mai, tunge- og pulsdiagnostikk, med pasienter. 27.oktober, deltagere også fra Hedmark, Oslo og Bergen. Kurs med Minh Khai Mai-Thi i tungediagnostikk. Lokallag Oppland har fortsatt ambisjoner om 2-4 møter i året, gjerne sammen med Hedmark Oslo/Akershus: Tre møter, 8-18 deltagere: Mai, sosial treff på kinarestaurant September, tema nåleteknikk. November, tema moxabehandling. Ambisjoner om jevnlige møter for både faglig påfyll og sosial omgang med kolleger. Vest- og Aust-Agder: Fire møter, 2-7 deltagere. Har sammen sett film om de syv emosjoner (Yair Maimon). Ambisjoner om å utarbeide en møteplan, med forhåndsvarslede møter ca annenhver måned, for å skape felleskap og nettverk Sør-Trøndelag : Tre møter, 7 deltagere hver gang. 2.februar, Arne Kausland forteller fra Kina, samt om ISO-sertifisering og WHO-standarder. 12.juni, minikurs i øreakupunktur, samt valg av ny leder/nestleder i laget.

9 25.november, visning av filmen 9000 needles med diskusjon, samt diskusjon omkring NRK s Folkeopplysningen-programmer. Også drøfting av fysioterapeutenes takstsystem. Ambisjoner om 3-4 møter i året, med vekt på faglig utvikling (kurs etc) Ingen lokal aktivitet rapportert fra øvrige lokallag. I oktober sendte foreningen ut ett eksemplar av dvd-filmen 9000 needles til hver distriktskontakt med oppfordring om å benytte denne som anledning for å samles og diskutere i lokallagene. Kun Sør-Trøndelag har benyttet seg av denne. Det planlegges et workshop-basert kurs i pulsdiagnostikk som arrangeres i flere aktuelle byer sammen med lokallagene. Tillitsvalgtsamling 11. mars på Hotell Park Inn Oslo inviterte deltagere var Styret, Etisk utvalg, Faglig Utvalg, Valgkomiteen, Etter- og videreutdanningskomiteen og Distriktskontraktene. Ca halvparten av de tillitsvalgte deltok. Anniken Fjelberg var leid inn for lede oss igjennom dagen. Temaer var merkevaren Akupunkturforeningen, løfter, visjon, verdier og posisjon. Hvordan skal vi nå målgrupper og skille oss fra andre yrkesgrupper som benytter nåler. Andre viktige stikkord var tillit, lojalitet, respekt, redelighet, stolthet, mot, dristighet, bygge kompetanse, engasjement. Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer: Hillbjørg Igland, Katrine Bostrøm og Liv Ellingsen. Varamedlemmer: Margrethe Joyce og Per Sloth Jensen. Valgkomiteen har i løpet av året arbeidet med å finne egnete kandidater til ledige verv i styret og foreningens utvalg. 5. deqi deqi fortsetter som før, med Hanne Aanensen som redaktør, grafisk designer Tina Fjotland som layoutansvarlig og 07 som trykkeri. Tidsskriftet kom ut med tre numre og opplaget er på 950 eksemplar. Styret takker med dette for flott innsats fra tillitsvalgte, ansatte og andre som har bidratt for Akupunkturforeningen i 2012 Godkjent av styret 26. februar 2013 Erik Nygaard generalsekretær

Årsrapport 2011. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid

Årsrapport 2011. 1. Innledning. 2. Medlemmer. 3. Styrets og sekretariatets arbeid Årsrapport 2011 1. Innledning I 2011 har hovedfokus for Akupunkturforeningen vært Bli synlig kampanjen, med skifte av navn, logo og profil for øvrig. Den første annonsen med brannmannen ble rykket inn

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Årsmøtet 7. november 2015 kl. 14.00. Scandic Helsfyr Strømsveien 108, Oslo

Årsmøtet 7. november 2015 kl. 14.00. Scandic Helsfyr Strømsveien 108, Oslo Årsmøtet 7. november 2015 kl. 14.00 Scandic Helsfyr Strømsveien 108, Oslo Innhold: Side Program.................................................................3 Innkalling årsmøte 2015....................................................4

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS ÅRSMELDING 2006 Innhold Dette er IKS 2 IKS i tiden 3 Nøkkeltall 4 Ideologisk grunnlag 4 Hva er spiseforstyrrelser? 5 Aktiviteter 6 Medlemmer 8 Sekretariatet 9 Lokallag og frivillig arbeid 10 Kvalitetssikring

Detaljer

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi...

Årsrapport for elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag Skoleåret 2011/2012. 1 Innledning... 1. 2 Organisering og drift... 1. 2.1 Økonomi... Årsrapport 2011 / 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 1 2 Organisering og drift... 1 2.1 Økonomi... 1 2.2 Bemanning... 1 2.3 Mandat... 2 3 Veiledningsarbeid... 3 3.1 Henvendelser... 3 3.2 Informasjon...

Detaljer

Årsmelding Mental Helse 2013

Årsmelding Mental Helse 2013 Årsmelding Mental Helse 2013 Landsleder Anne Grethe Klunderud og sentralstyret takkes av på Landsmøtet i Tromsø 16. november 2013. Likeverd Åpenhet Respekt 1 Forord På vegne av sentralstyret og meg selv

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 Årsberetning for 2011 Innholdsfortegnelse 1. DIABETESGLIMT... 4 2. OM DIABETES... 5 3. OM VIRKSOMHETEN... 5 3.1 DIABETESFORBUNDETS OVERORDNEDE MÅL... 5 3.2 TI GRUNNSTEINER FOR DIABETESFORBUNDET... 5 3.3

Detaljer

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Innledning Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 10 møter i perioden (hvorav 8 på skype), i tillegg til utstrakt mail korrespondanse og ad-hoc samtaler etter behov.

Styremøter: Styret har hatt 10 møter i perioden (hvorav 8 på skype), i tillegg til utstrakt mail korrespondanse og ad-hoc samtaler etter behov. Årsrapport for styreperioden 2012 til 2013 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Mona Pettersen, styremedlem Hedvig Rognerud, styremedlem Marga Dijkman, varamedlem

Detaljer

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Innhold NSFs formål side 4 En hilsen fra studentstyret side 6 Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Årsmøtesak 2 Årsberetning for NSF Student 2014-2015 side 16 Årsmøtesak 3 Internasjonalt

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

fysio terapeuten Stor tiltro til fysioterapeuter, side 12 Leserne er sultne på fagstoff, side 6 Flora satser på fysioterapi, side 18

fysio terapeuten Stor tiltro til fysioterapeuter, side 12 Leserne er sultne på fagstoff, side 6 Flora satser på fysioterapi, side 18 www.fysioterapeuten.no april 2004 årgang 71 fysio terapeuten Muskel- og skjelettlidelser: Stor tiltro til fysioterapeuter, side 12 4 Leserne er sultne på fagstoff, side 6 Flora satser på fysioterapi, side

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

TILSTEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012

TILSTEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim (ikke LS 116, 117, delvis 120, 134, 140, 141, 143 og 144a,c,d,e) Øyvind

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015

Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Oslo 08.09.2014 Søknad om midler fra Velferdstinget i Oslo og Akershus for 2015 Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ved arbeidsutvalget, oversender med dette sin søknad om støtte fra Velferdstinget

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s Faggruppe for Psykomotorisk Fysioterapi. Nr 1, februar 2013, årgang 31 Varianter av «frogfish», som er en slektning av breiflabben. Den finnes i mange ulike farger og

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13.00 14.30 Kristiansand www.nbup.no Sakliste 1. Konstituering 1. Navneopprop 2. Praktiske

Detaljer

Dag Olberg. Norsk Sykepleierforbund Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene

Dag Olberg. Norsk Sykepleierforbund Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene Dag Olberg Norsk Sykepleierforbund Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene Dag Olberg Norsk Sykepleierforbund Forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg

Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Innkalling til generalforsamling for NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg Tidspunkt: 12. mars 2015 kl. 17.30 18.45 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Saksliste: 1. Oppnevning av ordstyrer og to

Detaljer

Årsberetning for Norsk Interesseforening for Stamme for 2014

Årsberetning for Norsk Interesseforening for Stamme for 2014 En organisasjon for personer som stammer og personer med løpsk tale Årsberetning for Norsk Interesseforening for Stamme for 2014 1. Foreningens art Norsk Interesseforening for Stamme er en landsomfattende

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre...

Forretningsorden... 3. Årsberetning... 5. Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18. Sak 4 Saker fra sentralstyre... REPRESENTANTSKAPSMAPPE 2014 Innholdsfortegnelse Forretningsorden... 3 Årsberetning... 5 Sak 3 Regnskap 2012 og 2013 Sak 6 Budsjett 2014 og 2015... 18 Sak 4 Saker fra sentralstyre... 23 Sak 5 Innkomne forslag...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer