Folkeriksdagen 2008 samling med stor spennvidd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkeriksdagen 2008 samling med stor spennvidd"

Transkript

1 36. årgang - nr Folkeriksdagen 2008 samling med stor spennvidd Av John Dale Bladet Frit Norden er fangar denne gongen opp den Nordiske Folkeriksdagen Det er ein dokumentasjon av kva fagpersonar og politikarar i LÆS I BLADET En nordisk utviklingsmodell? Av Ragnar Elias Nilsen... s. 2 Norden unik som institusjonell modell, Peter Ørebech, ref. John Dale... s. 6 Finland - symbol for renessansen av uran som energikjelde Av Mika Fløjt... s. 7 Kan Norden være forbillede i spørsmål omkring folkesuverenitet og internationalt samarbejde? Av Kolbrún Halldórsdóttir... s. 8 Norden som sentrum for udvikling af internationalt samarbejde indenfor MILJØ, ENERGI, VELFERD og FORSVARSPOLITIKK. Av Heidi Petersen... s. 10 Glimt fra Nordisk Folkeriksdag 2008 i Bergen Foto: Jon Haarberg... s. 12 Samenes stilling Av Silje Karine Muotka... s. 14 Hvorfor nektes de selvstyrte områdene full likestilling i det nordiske samarbeidet? Ref. John Dale... s. 17 Betydningen af Grundtvigianismen i dag Af Leif Kajberg... s. 18 Nordisk forsvars-samarbeid blir stadig mer aktuelt Av Bjørn Jacobsen s. 21 Bokomtale. Fritz Holte: En fjerde vei. Alternativer til internasjonal markedsliberalisme Av Jon Haarberg.... s. 22 Norden meiner om viktige tema i vår tid, sett inn i eit nordisk perspektiv. Foredraga / referata bør difor nå ut til lesarane av bladet. Vi som var til stades på Frekhaug ved Bergen fekk dessutan oppleve brytinga mellom ulike synspunkt. Kombinasjonen av tema og innleiarar skapte stor spenn vidd for tanken, vi vart utfordra av nye tankar og synsvinklar. Folkeriksdagen var tematisk delt i fem bolkar, ein om det som kan seiast å vera spesielt ved det nordiske samarbeidet ( Peter Ørebech, Ragnar Elias Nilsen), ein annan om den ressurs- og miljøpolitiske situasjonen i Norden ( Mika Fløjt, Krister Skånberg og Bjørn Jacobsen), ein tredje om status og framtidsperspektiv for dei sjølvstyrte områda og samane sin stilling, sett i lys av folkeretten ( Kolbrún Halldórsdóttir, Heidi Petersen, Silje Karine Muotka), ein fjerde om nordisk forsvarssamarbeid ( Bjørn Jacobsen). Grundtvig-foredraget av Leif Kajberg var også eit sentralt innslag under samlinga. Som sagt, programmet engasjerte tilhøyrarane. Også lesarane vil ha utbytte av det foredraghaldarane presenterte. For mange av synspunkta går hus forbi i dagens mediasituasjon, og spesielt går folk glipp av spenninga som ligg i lufta når Norden vert ett på kartet. At vi står nær kvarandre i kultur og livsstil er tydeleg for oss alle. Under Folkeriksdagen vart vi på nytt minna om kva f.eks Grundtvig betyr som samlingspunkt. Men vi registrerte og ulike oppfatningar av fenomentet det nordiske, vi la merke til at det i området vårt vert tenkt ulikt omkring Mange nordiske hilsener til European Social Forum i Malmø september energi- og miljø, og at det stadig er uro omkring spørsmål knytta til sjølvstyrde område (Grønland, Færøyane, Åland) og til samane. Forsvarsamarbeidet har dei siste åra kome til som eit nytt moment, kva kan framtida by på her? Folkeriksdagen drøfta ikkje EUspørsmålet eksplisitt. Det kom likevel fram i fleire samanhengar at tilhøvet mellom EU og Norden byr på meir konflikt enn på harmoni. EU påverkar oss som ei sentrifugal kraft. Unionen kallar på ei motvekt, både her og i mange andre deler av Europa. Difor har Frit Norden ein misjon. At Heming Olausson, leiar for Nei til EU i Norge, i si helsing til Folkeriksdagen kunne fortelja at det norske standpunktet står støtt i opinionen, var sjølvsagt ei oppmuntrande melding å få.

2 2 Frit Norden nr EN NORDISK UTVIKLINGSMODELL? Av Ragnar Elias Nilsen På nordisk folkeriksdag i Reykjavik for to år siden hadde vi en givende debatt om den nordiske modellen etter foredragene til Jørgen Bengtson og Frank Dahlgaard. På grunnlag av nordisk økonomisk statistikk og EUstatistikk viste de hvordan de nordiske landa klarer seg godt i forhold til den generelle utviklinga i EU Det uavklarte spørsmålet er: Finnes det en egen nordisk samfunnsmodell? Altså en modell eller en måte å organisere samfunnet på som fungerer for å sikre vekst og utvikling i de nordiske land. Og som ser ut til å bidra til å kunne gjøre Norden til en global vinnerregion, slik det ble uttrykt i den rapporten for Nordisk Ministerråd Frit NORDEN Redaktion: Fritt Norden, Norge: John Dale (ansvarshavende) Fritt Norden, Danmark: Hanne Kock Luise Pihl Jakob Buhl Leif Kajberg Jesper Morville Fritt Norden, Sverige: Jörgen Bengtson Gunilla Winberg Abonnement: Dkr Tryk: Toptryk, Gråsten som Mandag morgen utarbeidet i Her skal jeg prøve å gi et kort svar på dette spørsmålet. Først skal jeg se på dagens situasjon og gi et riss av det noen økonomer mener er en type innhold i en aktuell nordisk konkurransemodell. Så skal jeg peke på noen sider ved det jeg mener må kunne karakteriseres som en nordisk utviklingsmodell noen felles prosesser som ser ut til å ha kunne ha ført til den utvikling fra fattige samfunn til moderne velferdsstater som vi har sett i de nordiske land over de drøyt siste hundre år. En relativt sterk grad av sosial likhet står etter mi mening fram som et særegent og felles innhold i den nordiske konkurransemodellen og utviklingsmodellen. Likelønn og vekst I følge Kalle Moene og kolleger på Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo finnes det en aktuell nordisk konkurransemodell - en økonomisk fungerende modell av i dag som gir de nordiske land sterk konkurransekraft i en globalisert verden. Universitetsøkonomene legger vekt på likelønn og nasjonalt samordna lønnoppgjør og når de skal forklare de enkelte nordiske lands økonomiske suksess: Altså den form for kompromiss mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som først og fremst er et resultat av den omfattende fagorganiseringa i de nordiske land. De understreker også samspillet mellom de nasjonale lønnsoppgjørene og velferdstatsordningene som de mener er medvikende i skapinga av den nordiske økonomiske modellen. De nasjonalt samordna lønnsoppgjørene har, mener økonomene, ført til ansvarlighet når det gjelder lønnskrav fra arbeiderne på den ene sida og til et press på arbeidsgiverne om å være mest mulig nyskapende eller innovative på den andre sida. De viser hvordan denne formen for nasjonale fellesskaplige oppgjør både skaper lave lønnsforskjeller i de nordiske land sammenliknet med andre land. Og de viser hvordan denne typen kompromisser bidrar til fungerende institusjoner og forutsigbarhet på den ene sida, og et generelt press i retning av innovasjon og nyskaping i de bedriftene som kan overleve i den harde konkurransen på den andre sida. Et viktig resonnement her er at like lønninger belønner lønnsomme og nyskapende bedrifter fordi disse bedriftene får større overskudd enn de ville hatt ved bedriftsbaserte lønnsavtaler. Mens lite lønnsomme bedrifter tilvarende taper fordi lønnsnivået ved samordning blir høyere enn det ville ha blitt ved lønnsavtale mellom arbeidere og bedriftseier på den enkelte bedrift. Både de norske økonomene og utenlandske forskere har pekt på hvordan velferdsstatsordningene i det som kalles for ko-ordinerte markedsøkonomier av den nordiske typen sikrer bedre kvalifikasjonsnivå hos arbeiderne enn det en finner i liberale markedsøkonomier som Storbritannia eller USA. En grunn til at dette er interessant er jo at den sterke organiseringa i arbeidslivet og den oppbygginga av fungerende institusjonelle ordninger i arbeidsliv og stat som dette bidrar til er basert på likheten i de nordiske land: Altså den verdien i disse landene som sier at det ikke skal være for store forskjeller mellom folk. Det overraskende er at denne likheten bidrar til nasjonal økonomisk suksess i en beinhard globalisert konkurranseøkonomi. Her ser det ut til at de nordiske land får både i pose og sekk: De får vedlikeholdt sine egalitære og demokratiske institusjoner og får samtidig konkurransekraftige nasjonale økonomier. Så dette er kanskje det nye internasjonale bidraget fra den nordiske folkeligheten, som Grundtvig var opptatt av.

3 Frit Norden nr Ragnar Elias Nilsen, er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Tromsø. Likhetsbasert utvikling Jeg har vært opptatt av hva slag samfunnsutvikling som ligger bak den nordiske modellen og om vi også når det gjelder utvikling kan peke på noen felles trekk i de nordiske land som gjør at vi kan snakke om en type felles nordisk modell som har virker til å sikre overgangen fra fattige, tilbakeliggende land til rike velferdsstater. Min påstand vi har hatt noen slike ei slik utvikling, og at også denne i stort mon ser ut til å være basert på sosial likhet. Men da snakker vi om en likhet som er klart forskjellig i forhold til den likheten som er basert på sterke fagforeninger og samordna lønnsoppgjør som økonomene mener er et hovedgrunnlag for i dagens nordiske modell. Når det går an å påstå dette, skyldes det i stor grad arbeidet til en tysk utviklingsforsker, Dieter Senghaas, som allerede i 1982 pekte på det særegne med moderniseringa av de nordiske land, der stikkordet er likhetsbasert vekstspredning. Etter Englands industrielle revolusjon og den påfølgende økonomiske veksten i Europa og Vesten var det noen land som klarte å følge etter Englands eksempel med industrialisering og vekst, mens andre ikke klarte det. I motsetning til for eksempel Romania eller Portugal, fikk de nordiske land til en spredning av vekstimpulsene fra en voksende eksportindustri. Grunnen til dette var, sier Senghaas, at de nordiske land i større grad enn andre land hadde spredt sjøleie til jord og annen eiendom, fri folke-lig adgang til viktige naturressurser, for eksempel fisk, skog, beiteland altså at de hadde likhetsprega tradisjoner og institusjoner. Denne mer likhetsprega eiendomstrukturen og kulturen førte til at eksportinntektene i denne perioden ble relativt likt fordelt i de nordiske land dvs. blant småbrukere, fiskere, og håndverkere som konsumerte, sparte og investerte og som dermed satte i gang en generelle landsomfattende vekstprosesser i sine land som la grunnlag for overgangen til modne industrisamfunn. I Romania og Portugal ble de økende eksportinntektene værende hos en avgrensa overklasse, som brukte de økte inntektene til slike ting som konsum av utenlandske varer, utdanning til egne barn osv, og der en dermed ikke fikk den spredning av veksten og utvikling som preget de nordiske land. Så konkusjonen må bli når vi ser på den spesielle effekten av den nordiske utviklingsmodellen: Likheten fremmer utvikling, ulikheten hemmer utvikling. Danmark og Norge: Småbedrifter i distrikta Den økonomiske og politiske utviklinga i Danmark og Norge i overgangen mellom fattige bondesamfunn og dagens rike velferdsstater kan brukes til å vise hvordan en likhetsprega samfunnsmodell har fremmet utvikling. Begge land var blant de fattigste landene i Europa før forrige hundreårsskifte. Etter andre verdenskrig står de begge fram som moderne industrialiserte samfunn med fungerende velferdsstater. I Norge er industrialiseringa bygd på en kombinasjon av ei det som i ettertid har vist seg å være en fornuftig samfunnsøkonomisk organisering av høsting av rike naturressurser dvs gjennom lovverk som konsjonslovene og råfiskloven på den ene sida. Og en spredt eller desentralisert framvekst av industribedrifter i mange bransjer på den andre sida. Fra midten av 1930-tallet og fram til 1960 ble disse småbedriftene å dominere den nasjonale industristrukturen i Norge. Her er det kanskje viktig å presisere at denne utviklinga i Norge altså overgangen fra u-land til i- land fant sted før petroleumsvirksomheten kom i gang på norsk sokkel på 1960-tallet. Økonomihistorikeren Even Lange har beskrevet den norske industriutviklinga på 1930-tallet og framover, etter tilbakeslaget p.g.a. depresjonen. Han viser ei mangfoldig industriutvikling i noen norske regioner der småkårsfolk som eier egen gård og grunn (småbønder, håndverkere / fagarbeidere osv) setter i gang egen virksomhet ofte for å komme seg ut av en vanskelig situasjon. Følgelig kaller han de typiske bedriftene som kommer i gang på i lite industrialiserte områder på Sunnmøre, i Rogaland i Hordaland og noen steder rundt Oslofjorden i denne perioden for levebrødsbedrifter. Noen av disse bedriftene vokser etter hvert som den økonomiske situasjonen blir bedre og de er i alle fall fram til på 1950-tallet bedrifter som først og fremst er retta inn på de nasjonale markedet med artikler som møbler, sykler, elektriske artikler, komfyrer osv. Når det gjelder Danmark viser analysene til ei gruppe bedriftsøkonomer (Hull Kristensen m. fl.) hvordan overgangen til det moderne samfunnet særlig er basert på en modernisering av jordbruket og en tilknytta utvikling av mekanisk industri og maskinindustri. I motsetning til i Norge ble det danske jordbruket eksportorientert. Velfungerende ko-operative slakterier, meierier og egg-sentraler satte i gang en vellykket eksport, og dette stimulerte til investe-ringer og fornyelser på de sjølvstendige danske gårdsbrukene. Hull Kristensen og medarbeidere viser imidlertid også hvordan de landsbysmedene blir en

4 4 Frit Norden nr nøkkelfaktor i den danske økonomiske utviklinga utover i det forrige hundreåret. Den intensive og eksportorienterte danske landbruket fordret nye typer landbruksmaskiner. Disse ble laget av de lokale smedene, som gjennom dette ble kvalifiserte nyskapere, og som så i sin tur etablerte bedrifter som produserer verktøy og maskiner. Forfatterne viser hvordan særlig områder på Jylland ble viktige i denne utviklinga av landbruket og tilknytta industri. Dette er utvikling som pågår også i dag og som er avgjørende for den danske økonomien. Jylland og Vestlandet versus Nord-Norge Det ubesvarte spørsmålet er hvorfor det blir bestemte regioner på Vestlandet og på Jylland som bidro særlig sterkt til den nasjonale småskalabaserte industriveksten som ble å sikre Norge og Danmark overgangen til industrialiserte rike samfunn. Da særlig siden dette har vært regioner som både er rurale eller bygdepregede og siden det ikke var regioner som hadde sterke industritradisjoner i utgangspunktet. Herunder er det jo også et ubesvart spørsmål hvorfor noen spredtbygde regioner i disse landene og i Norden fikk en slik rask småskalabasert industriutvikling, mens andre spredtbygde regioner ikke fikk det. For å få svar på dette trenger vi både mer forskning og mer opplyst diskusjon om hva som har preget disse distriktene på Jylland og på Vestlandet, og dessuten hva det er som har preget de enkeltpersonene som typisk har stått for bedriftsetablerin-ene i disse områdene. Her er det i utgangspunktet slående at både Jylland og Vestlandet i denne perioden var preget av en kombinasjon av sterke kristne lekfolkstradisjoner og av de hadde sterkt utbredt sjøleie til gård og grunn, altså svake føydale tradisjoner. Den sterke lekfolksorganiseringa på Jylland og på Vestlandet har både hatt et strengt pietistisk og et mer frisinnet preg. Men felles for denne organiseringa er det sjølstendighetspreget den har hatt. Dette ideologiske innholdet i lekfolksbevegelsene bygger på budskapet til lekfolkshøvdinger som Hans Nielsen Hauge i Norge og Nicolai Grundtvig i Danmark som oppfordret folk flest til å ta skjeia i engen hånd, både på det religiøse, det økonomiske og det politiske området. Dvs. med oppfordring til folk fra allmuen om å sette i gang egen næringsvirksomhet og sjøl stå for politisk og religiøs organisering - i opposisjon til datidens politiske og religiøse makthavere. Siden vi vet at disse tradisjonene har stått særlig sterkt i distrikta på Jylland og Vestlandet heilt fram til våre dager, er det rimelig å forvente at vi her har en kilde til å forklare at disse områda har kunnet bidra spesielt sterkt til sine lands industrialisering. Vi må forvente at disse levende kulturtradisjonene har bidratt med å furnere mange i disse områda med den sjøltilliten som trengs med å sette i gang med noe nytt eller utvide egen virksomhet. Altså at de gjennom lekfolksorganisering og tilknytta ideologi kan ha fått nok tro på eget initiativ og skaperkraft til å våge å ta slike initiativ. I tillegg kommer de svake føydale tradisjonene i disse områda. Det er en allmenn konklusjon i utviklingsforskning at virksom føydalisme vil svekke overgang til ei mer kapitalistisk preget utvikling. Andre regioner enn Jylland og Vestlandet i Danmark og Norge har jo hatt sterkere rester av føydale eiendoms- og handelsforhold. I Norge vet vi jo for eksempel at de såkalte Nessekongene eller Væreierne hadde stor innflytelse på det økonomiske og sosiale liv langs kysten fra Nord-Møre og nordover til godt inn i det forrige hundreåret, mens Vestlandet ellers og Sørlandet har vært uten denne typen nessekongevelde over en lenger periode. Vi har mange konkrete eksempler på hvordan væreierne har hindret folkelige økonomiske initiativ nordover langs kysten, og dermed har hindret den typen småskalabaserte økonomiske utvikling som ble så typisk for områder på Vestlandet. Nordover langs kysten ble den folkelige entreprenørskapen å utfolde seg på havet. Introduksjonen av bensinmotoren bidro til at også mindre fiskebåter kunne effektiviserte det kystnære fisket. Sesongfisket basert på store innsig av de viktigste fiskeslaga la grunnlag for fri og inntektsgivende fangsting med begrensa kapitalinnsats for titusenvis av fiskerfamilier langs kysten. Kombinert med andre næringer, særlig småskala jordbruk, fikk kvinner og menn i fiskarbondefamiliene et akseptabelt livsgrunnlag. Så folk her opplevde kanskje ikke krisa så hardt som på Vestlandet. Likheten med det danske jordbruket var at deler av denne husholdsbaserte produksjonen fisken - gikk til eksport, og at eksportinntektene dermed ble fordelt blant mange. Forskjellen fra det danske landbruket har vært at fiskeriene ikke har stimulert framveksten av en lokalt tilknytta industri, og at en dermed ikke fikk i gang den dynamiske småindustriutviklinga nordover langs norskekysten som den en fikk på Jylland. Dersom utbredt lekfolksorganisering og sjøleie til gård og grunn treffer som forklaringer på den spesielt sterke småskalabaserte industriutviklinga særlig på Vestlandet og på Jylland, har en her fått tilleggsforklaringer til skapinga av den likhetsbaserte nordiske utviklinga. Konklusjon Det har vært et felles preg i Danmark og Norge når det gjelder utvikling. Den endelige overgangen til rike industrialiserte samfunn i de to landa kom først og fremst på grunnlag av småskala næringsvirksomhet som særlig var

5 Frit Norden nr lokalisert til bestemte regioner. Småbedrifter og husholdsprodusenter på Jylland, Vestlandet og i Nord-Norge solgte sine produkter både innenlands og på eksportmarkedene og bidro til den spredte nasjonale veksten som er så typisk for det nordiske take-off. I tillegg utviklet områder på Jylland og på Vestlandet en småbedriftsvekst som ble så sterk at de lokalt baserte småbedriftene ble den nasjonalt dominerende type industrivirksomheter i de to landene, slik nyere økonomisk og historisk forskning viser oss. Overgangen var dels basert på eksportvekst og geografisk og sosial fordeling av inntektene av denne gjennom de mindre eksportretta virksomhetene som mange har drevet og driver. Slik vi særlig ser dette i Danmark. Dermed bekrefter det danske eksempelet Senghaas hypotese om skaping av en generell nasjonal vekst basert på fordeling av eksportinntektene. Men dels var overgangen også basert på økende produksjon for det innenlandske markedet, slik vi ser i det norske eksempelet. I Norge var det altså ikke likhetsprega spredning av inntektene fra eksportmarkedet som var avgjørende for utviklinga fra 1930 til Det viktige var at småbedrifter overtok et voksende heimemarked for produkter som ellers ville bli importert. Dermed ble det som økonomene kaller for importsubstitusjon viktig for den norske utviklinga dvs. importerstatning der den innenlandske produksjonen overtok produksjon av varer som tidligere hadde vært importert eller som ellers ville blitt importert. Det viktige er at vi ser hvordan både Danmark og Norge fikk til en overgang fra fattigdom til rikdom gjennom ei likhetsprega utvikling. Det som her er vist er eksempler og dokumentasjon på hvordan ei slik utvikling har foregått. Rett nok er utviklinga noe forskjellig mellom de to land, og den er dels forskjellig mellom regioner. Men det som er felles er det småskala preget som denne utviklinga fikk og delvis fortsetter å ha, og som dermed har vedlikeholdt den likheten som grunnlag for økonomisk utvikling som har vært særpreget ved de nordiske land. Endelig ser det altså ut til at det er noen regioner i de to landa som har bidratt spesielt sterkt til den likhetbaserte økonomiske utviklinga, nemlig distrikt på Jylland og på Vestlandet. Her ser forklaringa ut til å ligge i at disse områda har hatt organisasjonsmessige/ religiøse og eiendomsmessige faktorer som vi kan forvente vil ha stimulert overgang til den typen industrialisering og småskalabasert kapitalistisk utvikling som står fram som en så viktig del av den likhetsbaserte nordiske utviklingsmodellen. Vi kan sikkert vente ei noe forskjelligartet utvikling i de andre nordiske land når vi på denne måten går inn i den interne geografiske utviklinga i de enkelte land. Men det som likevel ser ut til å være felles er likhetspreget. Dette skiller de nordiske land fra mange andre land. Ikke bare fra land i vår del av verden som ikke fikk til utvikling i denne perioden. Men også fra andre økonomiske vellykkede land som USA eller Storbritannia, som har basert sin økonomiske velykkethet på mye større sosiale forskjeller enn det vi er villige til å akseptere i de nordiske land. Nordisk Folkeriksdag Nordisk Folkeriksdag er et idéforum/ møteforum for organisasjoner og enkeltpersoner, stort sett med tilhørighet i alternativbevegelsen (miljø-, solidaritets-, kvinne- og freds-bevegelsen). Nordisk Folkriksdag vill öka samarbetet i Norden Målet med Nordisk folkriksdag är att sprida information om det nordiska samarbetets nuvarande dimensioner och dess utvecklingsmöjligheter, att stärka sammanhållningen mellan Nordens folk, regioner och länder samt att främja samarbetet mellan Norden och omvärlden med ett globalt, ekologiskt hållbart perspektiv för ögonen. Nordisk folkriksdag samlar EU-kritiska nordister. Nordisk Folkeriksdag / folkemøde Nordisk Folkeriksdag (NFR) er et nettverk med utspring i motstanden til EU-medlemskap og i ønsket om å styrke det nordiske samarbeid. Folkeriksdager (først samlet i 1990) har vært arrangert i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. På NFR-samlingene møtes de folkelige organisasjonene og gras røttene, og et fundament er den sterke følelsen av nordisk fellesskap (kulturelt, språklig, historisk og politisk). Det er mye inspirasjon å hente, og erfarings- og kunnskapsutbytte, samtidig som det legges vekt på det sosiale samværet og de gode kulturinnslagene. Tak til arrangørerne i 2008: Fritt Norden-Norge i samarbeid med Fritt Norden i Sverige og Danmark, Heimssýn i Island og Hordaland Nei til EU Nordisk Folkerigsdag 2009 bliver på Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi i Ydby, Danmark

6 6 Frit Norden nr Norden unik som institusjonell modell Peter Ørebech innledet årets folkeriksdag med et foredrag om hva som er spesielt ved det nordiske samarbeidet. Talerens arbeidstittel var velkjent, og for alle som i årevis har deltatt i forskjellige møter der samarbeidet i Norden er blitt hyllet som storartet og unikt, vakte den kanskje ikke umiddelbar interesse. Hva nytt kan sies? Ørebech fanget likevel fort oppmerksomheten. Han dokumenterte grundig hvor omfattende og dyptgripende det nordiske samarbeidet utviklet seg. Ved å studere kilder ved Rikarkivet kunne Ørebech gi bilde av et samarbeid som virkelig har lykkes. Denne opptellingen av resultater gjorde inntrykk på forsamlingen, og ville nok hatt et element av nyhet i seg i den store offentlighet. Den kom etter at Ørebech hadde gitt seg i kast med følgende spørsmål: Hva er bakgrunnen for en slik suksess, og hvorfor er den nordiske modellen så spesiell? Nå formidler jo ikke uttrykket nordisk modell et entydig budskap, mye kan legges inn i begrepet. Ørebech måtte i sitt forsøk på å trenge fram til det han mener er det spesielle ved samarbeidet nevne og drøfte flere muligheter, for så å gjøre et valg. Denne analytiske tilnærmingsmåten ga samtidig foredraget en pedagogisk dimensjon: vi fikk en forståelig ramme å forholde oss til, og innen denne kunne mange elementer finne sin plass. Perspektivet fenget. Den nordiske modellen, sa taleren, er ikke enkel å forstå, men når vi tenker etter finnes det 4 betraktningsmåter i offentligheten, og som vi kan forholde oss til. Den første kan kalles den nordiske konkurranse-modell, som f.eks ligger til grunn for rapporten Norden som vinnermodell, den andre er forestillingen om Norden som politisk redskap for den universalistiske velferdsstaten, den tredje står for Norden som utviklingsmodell, en distrikts- og regionalpolitikk bygget på en betydelig grad av politisk intervensjon. Ørebechs fjerde mulighet var Norden som institusjonell modell, og det var nettopp den han valgte som ståsted for å begrunne det spesielle ved det nordiske samarbeidet. Vi må anta at Ørebech i sitt søk etter det unikt nordiske ikke anså de tre førstnevnte mulighetene som gode. Men han tok et oppgjør med bare en av dem, konkurransemodellen, f.eks slik den er framstilt i nevnte nordiske rapport som stod i sentrum for Nordisk Folkeriksdags møte på Island i Ørebech hadde særlig problemer med å godta at det finnes enslags nordisk volkgeist som gjør oss unike, og at verdier som likhet, tillit, liten maktavstand, inkludering, fleksibilitet, respekt for naturen og protestantisk arbeidsmoral er typisk nordiske. I alle fall mente Ørebech at vi også burde ta med i regnestykket noen negative verdier som f.eks aversjon mot flinke folk og Sandemoses jantelov. Slikt er det mye av på våre breddegrader og det passer ikke inn i en konkurransemodell. Det unike fant han derimot i fullt mon i det han kalte den institusjonelle modellen. Ørebechs viktigste problemstilling ble dermed denne: Hvordan kan vi forklare at Norden, ved hjelp av klassiske mellomstatlige instrumenter som traktater og konvensjoner, har kunne nå så langt i sitt samarbeid, både i bredde og dybde? Ørebechs presenterte følgende hypotese: I Norden har vi foretrukket samarbeidsmodellen framfor trusselmodellen. Vi har lang tradisjon for å finne pragmatiske løsninger i fellesskap, framfor å akseptere at trusler og maktbruk får råde i viktige beslutningsprosesser. Her i Norden rasler vi ikke så fort med sabelen.taleren underbygget hypotesen ved å vise til det historiske språklige fellesskap og til vår felles rettskultur som er avspeilet i de gamle landskapslovene: det kjennes Peter Ørebech (N): Førsteamanuensis ved Norges fiskerihøyskole og styremedlem i Fritt Norden-Norge for rett der norrønt mål tales. Denne holdningen finner vi også i sagalitteraturen. Ørebechs foredrag munnet ut i en konklusjon som kan formuleres slik: Vil vi bygge et samfunn til beste for oss alle bør lovgivningen både være demokratisk forankret og dessuten følge landskapet, dvs. være tilpasset reelle behov og utfordringer og ligge nær opp til folks rettsoppfatninger. Det er sedvanerettslig lovverk skapt av folket selv og tilpasset de naturgitte omstendigheter som virkelig får legitimitet og oppslutning. Det har vi har lykkes med å få til i Norden. Men EU er noe annet. Unionen har overskredet grensene for det internasjonale og blitt en stat, sa taleren. Lovgivningen er felles for store områder, upåaktet av forskjeller i tradisjon og aktuelle livsvilkår. Slik var det også med Justinian og Romarretten. Rettsamfunn uten diktat vil være lettere å gjennomføre i Norden, sa Ørebech. EU begrenser i dag Nordens muligheter til å fortsette og å utvikle sitt unike samarbeid. Her foreligger derfor en situasjon preget av konflikt, ikke harmoni. Referent: John Dale Les Peter Ørebechs foredrag Den nordiske modellen (plus litt av hvert) på: Orebech.pdf

7 Frit Norden nr Finland står som symbol for renessansen av uran som energikjelde Mika Fløjt (F): Miljöforskare ved Rovaniemi universitet Mika Fløjt Under folkeriksdagen 2008 held Mika Fløjt, forskar knytta til universitetet i Lappland, eit foredrag over temaet Ressursutbytting i finsk Lappland. Vi sette oss ned med Mika etterpå, for å rekapitulere/diskutere det han sa. Kvifor er det så viktig for deg å dokumentere at det vert leita etter mineralforekomstari finsk Lappland? Mika svarar at det skjer ei svær opptrapping av leiting etter mineralforekomstar i denne delen av landet. Sterke multinasjonale selskap er drivkrefter her. Areva Finland, Mawson Energy, Agricola Resources, Cooper Minerals, Beldevere Resources og Karelia Recources er alle på banen. Dei jaktar m.a. på uran. Boring/ utvinning av uran er i høgste grad risky business. Ja vel, men du opplyste i foredraget ditt at få opponerer mot denne aktiviteten, at sentrale styresmakter og lokale interesser er positive til denne aktiviteten. Kva er så problemet? Det som kanskje uroar Mika mest er at saka har vekt lita offentleg interesse. Som sagt, dette er ikkje uskyldige greier. Motposten er knytta til slikt som har å gjera med liv, helse og miljø. Grunnvatn kan bli forureina. Andre risikofaktorar er radioaktivitet og utslepp av radongassar. Lappland kan tape sitt omdøme ( image problem), og dermed svekke turistnæringa. Men kor store er desse ulempene når vi går dei nærare etter i saumane? Vi kan lære av erfaringar frå andre land, seier Mika og nemner Australia og Frankrike som eksempel.i det sistnemnde landet, nærare sagt i området Limousine, har folk som vil forsvara kjelder og elvar der reist sak mot Areva. Uranleiting kan eksempelvis få fylgjer i ein omkrins av 20 km. Vi bør merke oss at Areva og Cooper Minerals faktisk erklært at dei ikkje vil operere altfor nær turistsentra og der det bur mykje folk. Dei vedgår dermed konfliktpotensialet. Men som vi veit, Finland er fullt av gardar og fritidshytter. Kvifor trur du alt det problematiske med dette ( tryggleiken for liv, helse og miljø) er så underkommunisert i Finland? Spørsmålet rører tydelegvis ved djupare drag i den finske politikken. Vår foredragshaldar meiner den offisielle finske politikken er driven av entusiasme for kjernekraft. Denne typen energiproduksjon har møtt mykje motbør men er no på offensiven att. Fleire kjernkraftverk er på trappene. Finland står fram i verda som symbolet på renessansen av uran som energikjelde.hans viktigaste bodskap er at utvinning av uran og heile livssyklysen uran eksisterer i må bli like godt og opent diskutert som fylgjene av for eksempel biobrensel. Men slik er det ikkje no. Kan det tenkjast at ein slik kritisk diskusjon kan koma i stand? Det skal noko til, slik vi forstår Mika Fløjt. Den finske politikken er prega av konsensus, og uran er ikkje noko nytt i landet. På 1960-talet vart det produsert tonn uran i Askola og Paukkajanvaara. Landet har ein kjernekraftindustri. Finland vart ved sitt medlemskap i EU også med i EURATOM. Alt dette gjer at Finland må stille seg open til multinasjonale selskap og lovgjevinga kan ikkje gå på tvers av Unionen. Men, som sagt, å slutte seg ukritisk til denne utviklinga vil vera svært uheldig, enda verre er det at det meste skjer i ly av eit mørke. Vi takkar vår finske deltakar for intervjuet og synest han har gjort mykje for å grave fram informasjon frå ulike kjelder. Han kan på ein augneblink bla opp fakta som dokumenterer det han ser på som ressursutbytting i finsk Lappland. For oss som høyrde foredraget er det tydeleg at det offentlege har svikta svikta si informasjonsplikt, og at heller ikkje frivillige miljøorganisasjonar er så kvasse som dei burde vera.

8 8 Frit Norden nr Kan Norden være forbillede i spørsmål omkring folkesuverenitet og internationalt samarbejde? Av Kolbrún Halldórsdóttir Den debat som vi nå ser foran os stiller påtrængende spørgsmål omkring, først og fremst folkesuverænitet, men også internationalt samarbejde og til sidst globaliseringen. Og den debat stiller krævende spørgsmål om Nordisk Råd som forbillede for andre lande i verden. Kan vi være forbillede, eller ej? Hvordan takler vi konflikter? Og hvis vi har problemer med de konflikter som rigter sig indad, klarer vi os af de verdensomfattende konflikter? Og hvis folkesuverænitets princippet har en vesentlig betydning for os, even om vores regeringer ikke har forståelse for Færøernes ønskemål, som vi har snakket om, kunne folkesuverænitets princippet overleve til eksempel det øgede pres for overnational styring? Angående spørgsmålet hvorvidt nationers suverænitet er truet på grund af pres for overnational styring så må vi have i tankerne at presset kommer fra forskellige retninger og har grundlag i forskellige behov og interesser som tit går direkte imod de nationale interesser. Kraven om globaliseringens frie fremtog lyder højest blandt dem som har de største finansielle interesser på spil. Store byggefirmaer og kontraktører samt internationale vikarbureauer er eksempler på aktører som vedholder dette pres. Finansinstitutter og andre stærke investorer har brugt sin indflydelse og prøvet at overbevise regeringerne om at deres interesser er så vigtige at de felder sammen med de nationale interesser. Her tænker jeg på bestemte aktører i Island som presser på at vi dropper kronen og tager unilateralt op Euroen som valuta, det vil sige uden at træde ind i EU. Men storkapitalets interesser går ikke nødvendigvis hånd i hånd med det som tjener folket bedst. Selvfølgelig kan vi nævne eksempler på forskellige interesser som er uforenelige; I dag ligger nære at nævne oliestaternes interesser via dem som arbejder seriøst for at modvirke de globale klimaændringer. I demokratiske stater er det, eller skulle det i hvert fald være, de folkevalgte regeringers rolle at vurdere forskellige interesser og deres påvirkning på suverænitetsretten, hvorvidt de strider imod princippet og hvorvidt man opretholder princippet eller går ind for ændring eller svækkelse af dette. I de tilfælde er det altbetydende at myndighederne er selvstændinge, og lader ikke storkapitalets interesser overskygge folkets interesser. Politikkerenes magt skal bruges med forsigtighed. Her i Norden er politikerne ikke frie for storkapitalets og finansinstitutternes forsøg for a påvirke beslutninger og den politiske proces. Det sker selvfølgelig ikke kun i Afrika eller Syd-Amerika. Et klart eksempel derpå er de internationale aluminium koncernerne som nu har nået fodfæste i Island og er lige ved at gøre det samme i Grønland. Myndighedernes informationspligt er vigtig når det kommer til beslutninger som angår nationernes suverænitet. Regeringerne behøver, sammen med medierne, at oplyse offentligheden om forskellige synspunkter og interesser som ligger som grundlag for politiske beslutninger. Her er vi kommet til demokratiets vigtige del som angår at sikre folkets deltagelse i beslutninger. Det gør vi best ved at sikre adgang til information. I den forbindelse vil jeg nævne Århuskonventionen fra 1998 som omfatter adgang til information, retfærdig proces og deltagelse i beslutninger om miljøsager. På en eller anden måde har de demokratiske regeringer som her i Norden fundet det besværligt at vedtage og gyldiggøre dene forholdsvis enkle konvention. I Island har vi de venstre-grønne arbejdet for det i 9 år at få konventionen vedtaget men uden resultat. Som sagen står nu har regeringen kun vedtaget én ud af konventionens tre søjler, den som omfatter informationspligt. Den islandske regering står imod de dele af konventonen som muliggør for folket at deltage i beslutninger om miljøet. Det er ikke en usandsynlig forklaring at det skyldes de islandske myndigheder har fægtet en hård kamp med denne samme offentlighed om miljø principper og de store aluminium koncerner. Det er netop de konflikterende interesser som skiftende regeringer har haft problemer ved at forene det sidste årti, og even længere tilbage. Verdens regeringer stor foran kolossale opgaver når det gælder miljøet og det er ikke klart hvorvidt og hvordan de målsætninger de mest progressive regeringer har sat sig vil opnås. Her er nok at nævne målsætningen om at mindske CO2 udslip. Det kan siges at på dette felt er Norden et forbillede i verden og Nordisk råd og Nordisk Ministerråd er et slags eksperiment fra vor side til at finde vejen mod vores høje målsætninger. Men hvad med folkesuverænitets-princippets plads i uforskellige aftaler som Helsingforsaftalen, forslag til EU-

9 Frit Norden nr Kolbrún Halldórsdóttir (IS): Alltingsrepresentant for VG og medlem av Nordisk Råd. grundlov og FN-pakten? I Island siger vi: Betur sjá augu en auga øjne ser bedre end øje. Jo flere der prøver samarbejde om at løse en problemstilling, jo større sandsynlighed er der for at løsningen findes. Vi i Nordisk Råd arbejder eftir dette princip og det samme princip danner faktisk grundlaget for samarbejdet inden for FN. Det er min mening at denne model har de egenskaber som behøves for at takle fælles problemer, i det første tilfælde blandt en gruppe lande i på geografisk begrænset som i Norden og i det andet tilfælde alle verdens lande. Modellen er langt i fra at være fejlfri. Alligevel er de det bedste vi har men vi må dog være medvedende om at de ikke kan helt sammenlignes. FN har på mange måder mægtet at høje sig over debatten om suverænitetsretten, det hvorvidt fælles beslutninger har indflydelse på interne anliggender eller ej. Som eksempler vil jeg nævne miljøsagerne, Rio-decelerationen, klimatraktaen og konventionen om biologisk mangfoldighed. Det hører også til at nævne kvinders og børns rettigheder. Der har man opnået internationale konventioner og standarder uden store kampe om suverænitetsretten. Til sidst vil jeg nævne Millenium målsætningerne om udvikling, som blev vedtaget me stor konsensus. Det samme kan man derimod ikke sige om sikkerheds- og forsvarspolitik. Der har man løbende konflikter om suverænitet og indgreb i interne anliggender. (Jeg vil ikke her gå ind i at diskutere NATO som jeg ser som ansvarlig for dette sammen med FNs sikkerhedsråd som jeg i øvrigt ser som en tankefejl i FNs arbejde). Midt immelem disse to modeller Nordisk Råd og FN har vi så EU. Samarbejde af den størrelse er blevet besværligere end inden for Nordisk Råd men alligevel ikke så stor sem FN. Det er sikkert en af grundene til at EU modellen ikke er præget af samme konsensus og er mindre modent af de tre samarbejdsformer. For en parlamentariker fra Island, en nation som står udenfor EU, og desuden repræsenterer et parti som ikke går ind for medlemskab af Unionen, så ser det ud til at Unionen blander sig for meget i indenrigspolitiske sager hos nationstater og ikke er kommet på det niveau at kunne betragtes som en ekstension af FN. For mig at se, er der dog behov for forskellige former af samarbejde mellem nationstater inden for institutioner af forskellig størrelser. Jeg synes der er et reelt behov for samarbejde mellem europæiske stater. På den anden side synes jeg at EU ikke har kunnet begrænse sig på en række områder. Tendensen for at omfavne for meget er stærk og vi har eksempel på at den går ind på felt der enlig tilhører folkevalgte regeringer og derved været en trussel mod deres suverenitet. På lignende måde som FN, så har EU haft problermer med sikkerheds- for forsvarsspørgsmål. Det fortæller os, at her har vi med at gøre et anliggende som vi bør nærme os ud fra andre principper og bruge andre metoder end vi hidtil har gjort, det vil sige inden for de samarbejdsenheder vi har etableret. Det er stadig så, at vi bor i en verden hvor krig dominerer og i øjeblikket ser der ikke ud til at vi vil i den nærmest fremtid kunne sig at det tegner til fred. Årsagene til, at EU har et eksistentielt problem er selvfølgelig indviklede men bland andet kan nævnes Unionens oprindelse. Hvilke interesser var det som forendede de lande som oprindelig var med til at etablere Unionen? Har de interesser forsvundet? Nej! Er de interesser af den type at de kan overføres til alle andre lande i Europa? Det tvivler jeg på. Jeg ville tværtimod tro, at det ville være i de forskelligartede nationstaters interesse at EU ville både definere sig og organisere sig på nyt, først og fremmest som en ekstention af FN. Der er brug for mere slagkraft ved at indføre den ideologi som det er lykkedes at skabe indenfor FN. Jeg vil dog understrege, som jeg var inde på før, at selv om FN endnu ikke har magtet sikkerheds- og forsvarsspørgsmålene, så er jeg af den opfattelse at deres succes på andre områder er så vigtig at de forskellige internationale samarbejdsenheder har et ansvar for at fortsætte med at tale for ideologien og værksætte den inden for sit område. Hvem skal bestemme inden ressour-cepolitik, handelspoltik, arbejdslivs-politk, socialpolitik, skatter og avgifter? Folkevalgte regeringer må finne måder at arbejde demokratisk og rådføre sig med folket når de tager vigtige beslutninger i store sager. Det er ikke altid let og kan tage både tid og på kræfterne. Men det findes intet argument som retfærdiggør at gå på kompromis med dette grundlæggende princip. Hvis det kun kan gøres ved en valgproces, så må man gøre det. Hvis det kræver folkeafstemming i bestemte sager, så må man gå den vej. Regeringer må være sig bevidste, at demokrati ikke er en fast størrelse men udvikles hele tiden selv om kernen altid er den samme. Nemlig den, at de som styrer landet har sit mandat fra nationen. Den går også ud på at kunne lave kompromis mellem modstridige interesser. Vi er forpligtet til, at være opmærksomme på at udvikle demokratiet. Det må vi stå sammen om, folket, domstolene, parlamentene og den udøvende magt. Der er i det sidste år sket fremskridt på dette område, ikke mindst her i Norden, og i den forstand kan vi sikkert være et forbillede for resten af verden. Angående beslutningsprocesser inden for forskellige dele af samfundet (ressourcpolitik, handelspolitik, arbejdslivspolitik, socialpolitik, skatter og afgifter) så gælder det samme. Det altafgørende er, at sager behandles af offentige instanser, de præsenteres for folket og interessegrupper og at det er underliggende i beslutningerne at man har anstrængt sig for at gå på kompromis mellem divergerende synspunkter og interesser.

10 10 Frit Norden nr Når jeg ser denne liste over (ressourcpolitik, handelspolitik, etc...) så synes jeg at det anliggende som virker sværest er ressourcepoltikken, måske på grund af hvor dominerende det er i islandsk politik i disse tider. Her er der tale om en bestemt dobbeltmoral hos de islandske myndigheder. De råber højt om vores viden og kunnen om geotermiske ressourcer, som har gjort det muligt for os at udnytte dem, hvilket også er velbegrundet. Men om vi skulle bygge geotermiske kraftværk for alle de internationale aluminum koncerner som er interesseret i at udbygge aluminiumanlæg i Island, så ville vi ofre naturområder som er meget værdifulde ud fra miljøværns hensyn, nogen endda helt enestående på jorden. Derfor har vi et ansvar over for resten af verden at sikre at de bliver fredet. Et andet eksempel på problematikken i ressourcepolitikken er det eftirfølgende: Samtidig med, at islandske myndigheder forsvarer den naturressource som fiskebestandene er, ved ikke at tillade udenlandske investeringer som giver dem de facto ejendomslignende ret over fiskebestandene, så giver myndighederne støtte til islandske investorer som nu for tiden gerne vil købe sig ind i geotermiske ressourcer i både Filippinerne og Indonesien. Derfor er min konklusion den, at islandske myndigheder bør spørge sig selv hver eneste morgen om hvor troværdige de er og om deres politik holder vand i forhold til demokratiets, retfærdighedens og naturens/miliøens pricipper. Det er ikke alt afgørende om vi er Nordiske eller ej, men unægtelig hjælper det på det at de nordiske nationer har kommet ganske langt i at praktisere demokratiske metoder. De metoder bør udvikles videre, både i de suverene stater men også i de selvstyrende områder, så jeg kommer tilbage til dem. Vort ansvar imod verdenen er stort men det er lige så stort eller vigtigt i vores hjemmelande, ikke mindst de stater som har ansvar for sevstyrende områder, som eventuelt én dag kommer at kræve selvstendighed. Norden som sentrum for af internationalt samarbe indenfor MILJØ, ENERGI og FORSVARSPOLITIKK Av Heidi Petersen Lad mig begynde med at ridse op hvilken betydning det nordiske samarbejde har havt på udviklingen af det Færøske samfund. Med en population på mennesker har vi gennem alla tider havt et meget stort behov for at samarbejde med andre, og det mest naturlige har selvfølgeligt været at samarbejde med vores nærmeste naboer og slægtninge, de andre nordiske lande. Vi har udviklet vores samfund på de samme velfærdsprinsipper som de andre nordiske lande, med undervisning og uddannelse, sosial- og velfærdspolitikk og tilbud om sundheds og helbredelsespolitikk til vores borgere. Flere af de programmer er i Nordisk Råds regi. Kan nævne at vi er med i utvekslingsprogrammer af både elever og lærere på folkeskole- og gymnasialniveau. Gennem nordiske idrætts og sport arrangemanger, har vi været meget engageret i mange år, og disse har været til meget stor gavn og fremmet forståelsen af den fælles nordiske identitet. På kulturområdet har vi nydt megen stor gavn af det nordiske samarbejde, tænker på Nordens Hus og den enorme påvirkning indenfor nordisk kultur detta har åbnet døre for, en uvurderlig investering i den nordiske identitet og med til at kunne styrke denne i fremtiden, hvor det er så ufattelig vigtig at fastholde og videreudvikle vores fælles kulturarv, set i lyset af betydningen at have en stærk identitet i ein globaliseret verden. Udover nordisk samarbejde i Nordisk Råd, har vi nydt gavn af Vestnordisk Råds eksistens. Sidst med et stort fælles Vestnordisk samarbejde om afholdelse af en redningsøvelse på søen ved Færøerne, hvor alle de Vestnordiske lande deltog med stor succes. På det kommunale plan har næsten hver stor kommune, med respekt for sig selv, en vennskabs og samarbejdskommune i et, helst flere, af de nordiske lande, der har til formål at udveksle erfaringer, udbygge miljøog energipolitikk og samarbejde om kultur og uddannelse. Disse samarbejder ser jeg som de allervigtigeste på det folkslige plan og uvurderlige i skabelsen og forståelsen af den nordiske kultur og identitet. Hvis jeg skal sige noget om Norden i fremtiden, så ser jeg Norden som en gryde hvor vi er sentrum for internationalt samarbejde indenfor alle områder, men vil her komme ind på Hoyvíkssáttmálan( frihandelsaftale mellem Island og Færøerne) miljø, energi, velfærd og forsvarspolitikk. Hoyvíkssáttmálin, frihandelsaftalen mellem Island og Færøerne går ud på at alle varer og servises kan handles fritt mellem landene, modellen er som i EU, hvor man laver et indre market uden begrænsninger for medlemslandene. I øjeblikket er der en vis interesse fra Grønlands side at deltage i dette indre market, og vores håb fra Færøsk side er selvfølgeligt at både Grønland og Norge vil blive en del af vores indre market.

11 Frit Norden nr udvikling jde, VELFERD Som jeg ser det påbegyndte samarbejde med Island er der en forløber for et stærkt Norden indbefattet Grønland og Norge, der kan sætte Norden i fokus på alle betydelige samfundsområder og især indenfor miljø, energi, velfærd og forsvarpolitikk. Nogle eksempler: Fiskirannsóknarstovan, vores fiskeriundersøgelses instutition, går igang med et havforskningsproject med 10 mio kr over 3 år. Det ville være vældigt interessant at få de andre nordiske lande med i dette project. Til gavn for hele Norden, men også som et project der ville sætte fokus på Norden som sentral drivkraft i den internationale debat om hav og klima i et bredere perspektiv. TACIT (trans atlantic clima institut) En forskningsinstution under opbygning, med base på Færøerne, der kan sætte Norden i fokus i den internationale klimadebatt, være forløber for videnskabligt begrundede forskningsresultater for klimaforhold i nordatlanten, og et project jeg vil appelere meget til at de øvrige land i Norden vil gå i samarbejde om. Selvfølgelig med bidrag fra vore venner fra vest. SEAWAWE (alduorkuverkættlan) havbølgeenergiproject. Et meget spændende alternativt energiproject, der kan komme til at have revolutionerende betydning indenfor alternativ energi udvindelse i verden VELFERD: Færøerne er med i et nystartet project om en fælles nordisk Heidi Petersen (FO) Lagtingsrepresentant for Tjodveldi Varamedlem av Nordisk Råd velfærds portal, der indeholder oplysninger om alle velferdstjenester i de nordiske lande. Udover dette er vi i tætt samarbejde om behandlingsmuligheder for færøske patienter på danske hospitaler, men vi har meget stort behov for at udvide dette samarbejde med den øvriga Norden FORSVARSPOLITIKK: efter vores opfattelse bør Norden optræde på den forsvarspolitiske arena, som en neutral buffer i international forsvarspolitikk. Færøerne har enstemmigt taget afstand fra aktiv deltagelse i internationale (Amerikanske) krige, og vil på ingen måde tage ansvar for den situation Danmark har bragt Norden i i denne sammenhæng, med aktiv deltagelse i krigen i Irak. Dette er en meget vigtig pointe for mig at fremhæve, og jeg appelerer til de øvrige nordiske lande til at tilslutte sig vores opfattelse og bygge videre på denne nordiske forståelse af verden, hvor dialog er vores middel til international akcept og forståelse. Jeg synes det ville være et meget stærkt budskab at bringe fra denne konferance. Til slut nogle bemærkninger om vores status i Nordisk Råd: Vores status i Nordisk Råd er uholdbar i længden. Helsingfors aftalen bør ændres, og jeg appellerer hermed til bred opbakning fra jer vores frænder i Norden til at medvirke hertil. Vi betaler ikke kontingent, vi har ingen reel indflydelse (fordi det er dem der betaler der har afgørelsen), vi kommer med forslag, og om det passer ind i de andre landes politikk, kan man lytte til os. Reelt er der ingen der er forpligtet til at høre på vores synspunkter og tage dem med i deres beslutningsgrundlag. Derfor, ønsker man et Nordisk Råd, der omfatter hele Norden, så er eneste løsning selvstændigt medlemsskab for de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland, Åland og Samerne.

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Synlige mål, synlige skritt

Synlige mål, synlige skritt Synlige mål, synlige skritt Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling Ny giv for bærekraftig utvikling i Norden! I Norden har vi sterke tradisjoner for å trekke borgerne med i den lokale samfunnsplanleggingen.

Detaljer

Nordisk seminar om barnerett

Nordisk seminar om barnerett Nordisk seminar om barnerett Tema: Lovgivning om farskap, foreldreansvar, samvær og økonomi. Likheter og ulikheter, muligheten for og nytte av lovharmonisering. TemaNord 2005:581 Nordisk seminar om barnerett

Detaljer

Sak nr. 1 Innstilling fra utenrikskomiteen om nordisk samarbeid (Innst. S. nr. 13 (1998-99), jf. St.meld. nr. 30 (1997-98))

Sak nr. 1 Innstilling fra utenrikskomiteen om nordisk samarbeid (Innst. S. nr. 13 (1998-99), jf. St.meld. nr. 30 (1997-98)) 1998 5. nov. Nordisk samarbeid 375 Møte torsdag den 5. november kl. 10 President: H ans J. Røsjorde Dagsorden (nr. 12): 1. Innstilling fra utenrikskomiteen om nordisk samarbeid (Innst. S. nr. 13 (1998-99),

Detaljer

Din tanke er fri Temanummer om åndsfrihet

Din tanke er fri Temanummer om åndsfrihet Nr. 5-2013 77. årgang Din tanke er fri Temanummer om åndsfrihet Side 7-18 Tillitsvalgtkurs: Særavtale, foreldrepermisjon og litt bedre møter... Side 4-5 Ringdal inspirerte på Informasjonskonferansen Side

Detaljer

Nordiske lokalsamfunn viser VEIER VIDERE?

Nordiske lokalsamfunn viser VEIER VIDERE? Nordiske lokalsamfunn viser VEIER VIDERE? Stiftelsen Idébanken 2008 ISBN: 978-82-91686-22-6 Akersgata 34 N-0180 Oslo Tlf +47-23 31 09 60 www.idebanken.no Denne publikasjonen er et bidrag til konferansen

Detaljer

Erfaringer med nye forskningssentre. Er Norge en innovasjonssinke? EUs forskningspolitikk i støpeskjeen 3/2010

Erfaringer med nye forskningssentre. Er Norge en innovasjonssinke? EUs forskningspolitikk i støpeskjeen 3/2010 3/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Erfaringer med nye forskningssentre Er Norge en innovasjonssinke? EUs forskningspolitikk i støpeskjeen Innhold 4 Kronikk: Forskning er avgørende

Detaljer

Møte mandag den 18. mars 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 18. mars 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 18. mars Debatt om grunnlovsforslag om menneskerettigheter og innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter

Detaljer

KONSENTRASJ PROFIL SAMARBEID FUSJON. Finansiering av høyere utdanning Næringslivets FoU Rådgivning i Danmark 1/2015

KONSENTRASJ PROFIL SAMARBEID FUSJON. Finansiering av høyere utdanning Næringslivets FoU Rådgivning i Danmark 1/2015 1/2015 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Finansiering av høyere utdanning Næringslivets FoU Rådgivning i Danmark PROFIL KONSENTRASJ FUSJON SAMARBEID Innhold 4 Kronikk: Samarbeid om

Detaljer

INNHOLD Norden i Bio 2008 3 Oplegg og arbejdsmåter 5 Hva sier læreplanene? 8 Danmark 8 Norge 9 Sverige 9 Sprokforståelse i Norden 10 Opptakt til

INNHOLD Norden i Bio 2008 3 Oplegg og arbejdsmåter 5 Hva sier læreplanene? 8 Danmark 8 Norge 9 Sverige 9 Sprokforståelse i Norden 10 Opptakt til Föreningarna Nordens Förbund 2008 INNHOLD Norden i Bio 2008 3 Oplegg og arbejdsmåter 5 Hva sier læreplanene? 8 Danmark 8 Norge 9 Sverige 9 Sprokforståelse i Norden 10 Opptakt til Norden i Bio 11 Toleranse

Detaljer

Rapport. 49. Årgang. Du må høre på det jeg sier.

Rapport. 49. Årgang. Du må høre på det jeg sier. SOR Rapport Utgave 1 2003 49. Årgang Prinsipper for selvbestemmelse Jeg har rett til å bestemme selv 1. Jeg vet hva som er viktig for meg selv. 2. Jeg bestemmer hvem jeg vil være sammen med. 3. Jeg bestemmer

Detaljer

258 24. okt. Muntlig spørretime

258 24. okt. Muntlig spørretime 258 24. okt. Muntlig spørretime 2007 Møte onsdag den 24. oktober 2007 kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 9): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Sak nr. 1 Spørretime muntlig

Detaljer

Rekruttering til landbruket hva mener organisasjonene og forvaltningen?

Rekruttering til landbruket hva mener organisasjonene og forvaltningen? Magnar Forbord og Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning hva mener organisasjonene og forvaltningen? Introduksjon Temaet for denne artikkelen er rekruttering til landbruket og virkemidler i den

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 26 12. okt. Trontaledebatt 2009 Møte mandag den 12. oktober 2009 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 4): 1. Debatt om Hans Majestet Kongens tale til det 154. storting

Detaljer

Kvalitet i forskning og høyere utdanning Kinas forskningsog teknologipolitikk Forskningsrådenes historie 1/2014

Kvalitet i forskning og høyere utdanning Kinas forskningsog teknologipolitikk Forskningsrådenes historie 1/2014 1/2014 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Kvalitet i forskning og høyere utdanning Kinas forskningsog teknologipolitikk Forskningsrådenes historie Innhold 4 Kronikk: Kvalitet i høyere

Detaljer

Møte onsdag den 16. mars 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 16. mars 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 16. mars Muntlig spørretime 2949 Møte onsdag den 16. mars 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om...

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002. Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2002 Alt du ikke vet om EU, men ikke tør spørre om... 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør EU?, er tilbakemeldinga eg får når eg «kvifor

Detaljer

FORSKNINGSpolitikk. Rangering som virkemiddel. Fagbladet for forskning og høyere utdanning 2/2004

FORSKNINGSpolitikk. Rangering som virkemiddel. Fagbladet for forskning og høyere utdanning 2/2004 4: Hvordan stimulere innovasjon? 5: Sekstiåttere i hundre 6: Den nye frigjøringsledelsen 8: Norgesmesterskap i høyere utdanning 9: Klare kriterier og ensartet praksis viktig 10: Kan universitetene rangeres

Detaljer

DEMOKRATIETS FREMTID: NORDEN I ÅR 2020?

DEMOKRATIETS FREMTID: NORDEN I ÅR 2020? DEMOKRATIETS FREMTID: NORDEN I ÅR 2020? FORELESNING AV ISLANDS PRESIDENT ÓLAFUR RAGNAR GRÍMSSON PÅ NORDISK RÅDS TEMAMØTE REYKJAVÍK 15. APRIL 2002 I den muntlige fremførelse er forelesningen noe forkortet.

Detaljer

2678 13. juni Dagsorden

2678 13. juni Dagsorden 2678 13. juni Dagsorden Møte tirsdag den 13. juni kl. 13.30 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 87): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Kredittmeldinga 2005 (Innst. S. nr. 232 (2005-), jf. St.meld.

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar kl. 10. President: Inge Lønning. Dagsorden (nr.40): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 6) 2.

Møte onsdag den 14. januar kl. 10. President: Inge Lønning. Dagsorden (nr.40): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 6) 2. 1520 14. jan. Muntlig spørretime 2004 Møte onsdag den 14. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr.40): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 6) 2. Referat Presidenten: De

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

For disse og andre publikasjoner, se: www.iris.no/publications

For disse og andre publikasjoner, se: www.iris.no/publications Tidligere utgivelser: «Forskerblikk på politikk II», Hilmar Rommetvedt, 2012, ISBN: 978-82-490-0774-5 «Forskerblikk på politikk», Hilmar Rommetvedt, 2003, ISBN: 82-490-0248-2 For disse og andre publikasjoner,

Detaljer

Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 25. mai Dagsorden 3383 Møte tirsdag den 25. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 81): 1. Interpellasjon fra representanten Ine M. Eriksen Søreide til utenriksministeren:

Detaljer

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:6 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer