HAMMERFEST KOMMUNE RUTINER FOR KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT REVIDERT UTGAVE. Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAMMERFEST KOMMUNE RUTINER FOR KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT 12.9.2011 REVIDERT UTGAVE. Feil! Tallet kan ikke representeres i det angitte formatet."

Transkript

1 0 HAMMERFEST KOMMUNE RUTINER FOR KOMMUNALE BYGGEPROSJEKT REVIDERT UTGAVE כה Side 1 av

2 INNHOLDSFORTEGNELSE (REVIDERES NÅR DOKUMENTET ER FERDIG) 1 INNLEDNING 3 2 MÅLSETTING 4 3 VIRKEOMRÅDE 5 4 POLITISK OG OFFENTLIG GODKJENNING POLITISK GODKJENNING OFFENTLIG GODKJENNING 6 5 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 7 6 STANDARDISERING OG ERFARINGSOVERFØRING 8 7 ORGANISERING AV ARBEIDET 9 7.1FASER, AKTIVITETER OG ANSVAR 9 7.2ORGANISERING AV STAB FOR BYGGEPROSJEKTER 9 7.3GJENNOMFØRINGSMODELLER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 10 8 IDÉFASE 11 9 PROGRAMFASE DELTE ENTREPRISE PROSJEKTERINGSFASE BYGGEFASE TOTALENTREPRISE PROSJEKTERINGSFASE BYGGEFASE OVERLEVERING AV BYGG REKLAMASJON ØKONOMISTYRING KOSTNADSKONTROLL ENDRINGSRUTINER (BYGGEFASE) REGNSKAP INDEKSREGULERING RAPPORTERING PROSJEKTAVSLUTNING REGNSKAPSAVSLUTNING 24 MAL KOSTNADSOVERSLAG 25 SIDE כה Side 2 av

3 1. INNLEDNING Kommunestyret vedtok den Rutine for kommunale byggeprosjekter Hammerfest kommune. Denne rutinen erstatter den gjeldende Instruks for plan og byggekomiteen for Hammerfest kommune datert I kommunestyremøte den er det vedtatt at byggeprosjektadministrasjonen skal flyttes til Hammerfest Eiendom KF. Det er ikke vedtatt andre endringer i arbeids/- ansvarsområdet utenom at rapporteringen skal skje til daglig leder i HE KF. Vedtak: Kommunestyret vedtar å gjennomføre organisasjonsendringen fra 1/1-2010, som medfører flytting av avdelingene vedlikehold, renhold og byggeprosjektsadministrasjon til Hammerfest eiendom KF. כה Side 3 av

4 2. MÅLSETTING Kommunen har de siste årene vært inne i en periode med mange og store byggeprosjekter. Aktivitetsnivået forventes å forbli høyt. Store verdier forvaltes, og det er ønskelig med en sikker måte å behandle byggesaker på i kommunen. Rutinene skal gi klare retningslinjer for organisering og styring av kommunens egne byggeprosjekter. Fullmakter skal klart fremgå. Det legges vekt på behandling av erfaringsdata. Dette skal gi grunnlag for å videreutvikle produkter som er tilpasset det kommunale brukerbehov. כה Side 4 av

5 3. VIRKEOMRÅDE Rutinene gjelder for prosjekter hvor Hammerfest kommune står som eier og hjemmelshaver. Fra er forvaltningen av bygningsmassen til Hammerfest kommune overført til Hammerfest Eiendom KF. Rutinene er gjeldende for byggeprosjekter med tilhørende utenomhus anlegg, nybygg, påbygg/tilbygg og ombygging. כה Side 5 av

6 4. POLITISK OG OFFENTLIG GODKJENNING 4.1 Politisk godkjenning Utviklingen av et byggeprosjekt skal godkjennes i hht. : Fase Kostnadsoverslag/rapport Godkjennelse av Idéfase Investeringskalkyle IK kommunestyret (økonomiplan) Programfase Byggeprogram Utvalg for brukeravdeling Formannskapet Prosjekteringsfase Kostnadsoverslag I (KI) Formannskapet Kommunestyret Formannskapet Kostnadsoverslag II (KII) Reklamasjonsfase Byggeregnskap Formannskapet Kommunestyret Ved overskridelser over 5 % av investeringene (KI, KII) skal sak fremmes til kommunestyret etter at styret i Hammerfest eiendom KF har vurdert og behandlet saken. For prosjekter under 4 mill kr settes en grense for overskridelser på 0,5 mill kr. Hammerfest Eiendom KF utarbeider årlig plan for politisk behandling av byggeprosjektene. 4.2 Offentlig godkjenning Plan og Bygningsloven legges til grunn. Det foreligger to søknadsmuligheter; 1) søknad om enkelttiltak 2) søknad om rammetillatelse Det avholdes forhåndskonferanse med plan- og bygningsmyndigheten i kommunen, så snart som mulig i prosjekteringsfasen. כה Side 6 av

7 5. OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Regelverk - generelt Forskrift om offentlige anskaffelser mv. av 7. april Forvaltningslov (bl.a. habilitet og taushetsplikt) Offentlighetsloven (unntak for offentlighet) Kommunens egne instrukser/regler. KS Anskaffelsesinstruks (tidl. Normalinstruks, standarder utarbeidet av Norges Byggstandardiseringsråd) Andre regelverk som omhandler/ angår offentlig anskaffelse. Det er viktig å tidligst mulig i prosjektet få avklart om det skal behandles etter EØS-forskriften eller ikke. Dette kan spesielt påvirke fremdriften. Ved overskridelse av terskelverdier etter EØS-forskriftene skal juridisk spesialkompetanse nyttes ved utforming av anbudsprosedyrer. כה Side 7 av

8 6. STANDARDISERING OG ERFARINGSOVERFØRING For byggtyper som kommunen har lang erfaring med skal funksjonskrav og inventar standardiseres. Avdeling for byggeprosjekter er ansvarlig for å utforme standardene. Det påligger brukersektoren å bidra i utformingen basert på erfaringer fra tidligere bygg. Standardiseringen skal ikke være utformet slik at det strider mot bestemmelser i Forskrift om off. anskaffelse. Det skal arbeides for standardisering innen følgende områder og aktiviteter: Tekniske installasjoner og hjelpemidler (alarmer, 2 kanal telefonsystem, tilrettelegging for IT-verktøy m.m.) Helse, miljø og sikkerhet (ergonomi, klima, sol skjerming, universell utforming etc.) Inventar Materialbruk Utendørsanlegg Standardiseringen skal oppdateres med jevne mellomrom for å få med de seneste erfaringene. En skal tilstrebe funksjonelle løsninger som kan redusere driftskostnadene. כה Side 8 av

9 7. ORGANISERING AV ARBEIDET 7.1 Faser, aktiviteter og ansvar OVERSIKT SAKSGANG I KOMMUNALE BYGGEPROSJEKTER FASER Ide Program Prosjektering Bygge Reklamasjon ANSVARLIG Brukere Hammerfest eiendom KF Hammerfest eiendom KF Hammerfest eiendom KF Hammerfest eiendom KF DELT ENTREPRISE: AKTØRER Brukere (Byggeprosjekter) AKTIVITET Melder behov Estimere kostn. IK Oppmeld. Øk.plan Hammerfest eiendom KF Brukere (Arkitekt) Byggeprogram forutsetninger funksjoner romprogram tidsprogram kostnadskalkyle bestemme entrepriseform Prosjektleder Brukere Prosjekteringsleder Arkitekt Rådgiv. ingeniør Skisseprosjekt K0 Prosjektgranski ng revidert K0 Forprosjekt KI Delprosjekt anbud Utarbeide KII Prosjektleder Byggeleder Entreprenør Arkitekt Rådgiv. ingeniør Kontrahering Oppføring av bygg Ferdigbefaring Overtakelse av bygget Overlevering Prosjektleder Byggeleder (Arkitekt) (Rådgiv. ingeniør) (Brukere) Prosjektavslutning sluttregnskap sluttrapport Reklamasjon / garanti 3 år TOTAL ENTREPRISE AKTØRER Brukere (Byggeprosjekter) AKTIVITET Melder behov Estimere kostn. IK Oppmeld. Øk. plan Byggeprosjekter Brukere (Arkitekt) Byggeprogram forutsetninger funksjoner romprogram tidsprogram kostnadskalkyle bestemme entrepriseform Prosjektleder Totalentreprenør Klare funksjonsbeskrivelser og standardkrav Anbud Evaluere anbud Utarbeide - KI Justere anbud Utarbeide - KII Kontrahering Prosjektleder Totalentreprenør Oppfølging av bygg Ferdigbefaring Overtakelse av bygg Prosjektleder Totalentreprenør (Brukere) Prosjektavslutning sluttregnskap sluttrapport Reklamasjon / garanti 3 år Figuren viser aktører og aktiviteter i de respektive prosjektfaser, for delte- og totalentrepriser. 7.2 Organisering av stab for byggeprosjekter Stab for byggeprosjekter består av prosjektledere som ivaretar kommunens byggherreansvar for de enkelte prosjekter. כה Side 9 av

10 7.3 Gjennomføringsmodeller Valg av entreprisemodell skal baseres på den gjennomføringsform som passer best til oppdragstypen. Kontraheringsform utredes i løpet av programmeringsperioden.. Av saken skal det fremgå som eget punkt en oppsummering av utredningen som er gjort og en begrunnelse for valg av entrepriseform. Delt entreprise og totalentreprise er sannsynligvis de to mest aktuelle entrepriseformer Byggeprosjekter gjennomført med disse to entreprisene er nærmere beskrevet i de etterfølgende kapittel (Se kapittel 10 og 11). Gjennomføring med valg av hovedentreprise eller generalentreprise blir ikke utdypet nærmere. 7.4 Helse, miljø og sikkerhet Hammerfest eiendom KF ivaretar kommunens plikter slik at HMS arbeidet blir ivaretatt ved kommunale byggeprosjekter i hht. Byggherreforskriften. Hammerfest eiendom KF er her å oppfatte som juridisk person. Overtredelse kan straffes etter Arbeidsmiljøloven kap. XIV og Straffelovens 48 a og 48 b. All delegering skal gjøres skriftlig i en samlet avtale. Kommunens egne HMS-maler for byggeprosjekter skal legges til grunn. Overordnet HMS-plan etableres, signert prosjektleder. En HMS-koordinator utpekes for prosjekteringsfasen, og en HMS-koordinator for byggefasen. Spesiell oppmerksomhet vies arbeider i forbindelse med tilbygg, påbygg og ombygging. Prosjektleder er ansvarlig for at alle aktører i byggefasen har egne HMS-planer i overensstemmelse med kommunens egen overordnede plan. כה Side 10 av

11 8. IDÉFASE Denne fasen omhandler arbeidet som sektorene har ansvaret for i forbindelse utarbeidelsen av budsjettgrunnlaget til økonomiplan hvert år. Idéfasen omhandler utforming av prosjektkalkyler på forslag til nye byggeprosjekter, som brukeravdelingen vil foreslå i sitt budsjettgrunnlag for neste 4-årsperiode. I idéfasen benyttes skjemaet Prosjektkalkyle jfr. NS Flere enheter i kommunen er involvert i utarbeidelsen og Hammerfest Eiendom KF har ansvaret for å sammenstille endelig prosjektkalkyle. Nedenfor omtales de ulike aktørenes ansvar i idéfasen av et byggeprosjekt. Brukersektor Ut fra grundige behovsanalyser f.eks. med bakgrunn i planer og utredninger som er vedtatt, utformes spesifikasjoner for nye prosjekter som er aktuelle å foreslå utført i kommende 4-års periode. Spesifikasjoner av prosjektet, slik som areal/romtyper, referanser til tidligere sammenlignbare bygg, kostnadsberegning av inventar (uten mva) mv. fylles inn i skjemaet Prosjektkalkyle. Alle spørsmål som behandles i skjemaet skal være besvart. Dersom det er flere brukersektorer som samarbeider om ett byggeprosjekt har hovedbruker ansvaret for å samordne utfyllingen av brukerdata. Utfylt skjemaet sendes til Hammerfest Eiendom KF for kalkulering. Hammerfest kommune v/ teknisk virksomhet/ sektor Har, etter forespørsel, ansvaret for å oppgi nøkkeltall og kalkulere kostnader vedrørende opparbeidelse av utearealer, kalkulasjon av tomtepris og tidspunkt for evt. levering av byggeklar tomt. Prosjektkalkyle sendes til Hammerfest Eiendom KF ved avdeling for byggeprosjekter med kopi til økonomisjefen.. Avdeling for byggeprosjekter kalkulerer de øvrige prosjektdata og forestår en samlet verifikasjon før total kalkyle sendes tilbake til brukeravdelingen. Dataene som nyttes skal være oppdaterte erfaringstall fra siste tilsvarende bygg. (F. eks. Holte Prosjekt som brukes i dag) Markedssituasjonen for det reelle tidsaspektet skal vurderes. Prosjekter som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan, men som enten ikke er startet eller er i fasen mellom byggeprogram og kostnadsoverslag I, skal i økonomiplan årlig prisjusteres. Dette foretas i skjemaet Prosjektkalkyle. Prosjekter som er i arbeid fra kostnadsoverslag I (KI) frem mot kostnadsoverslag II, innarbeides normalt i økonomiplan i hht. vedtatt KI. כה Side 11 av

12 9. PROGRAMFASE Med grunnlag i kommunestyrets vedtak om økonomiplan, sender rådmannen oppdragsbrev til Hammerfest Eiendom KF. Oppdragsbrevet klargjør rammebetingelsene for det enkelte prosjektet, slik som økonomi, fremdrift og prosjektets innhold og omfang. Stab for byggeprosjekter skal ha lederansvaret for programarbeidet og etablere programkomité. Følgende enheter skal normalt være representert i programkomiteen: Avd. for byggeprosjekter (leder og sekretær) Byggeprosjektsjef Prosjektleder Brukersektor, 2 representanter Fra de ansatte, 1 representant (velges av de ansattes organisasjoner) Brukersektor(ene) skal være leverandør av premisser og krav for bygget innenfor realistiske økonomiske rammer basert på erfaringsinformasjon fra tidligere tilsvarende bygg og prosjektkalkylen i økonomiplan. Brukerne skal ha tilstrekkelig tid for å fremme sine interesser. Det må også tas høyde for vurdering av alternative brukerønsker. Det er avgjørende for den videre utvikling i prosjektet at det oppnås god balanse mellom de forventninger brukerne har og det produkt som leveres ved ferdigstillelse av prosjektet. Påvirkning for et godt prosjektresultat er størst i de tidlige faser av prosjekteringen. Eventuelle senere endringer i forhold til godkjent byggeprogram, som medfører økonomiske eller fremdriftsmessige konsekvenser, krever ny behandling og godkjenning i formannskap. Basert på opplysningene i prosjektkalkylen og vedtatt økonomiplan utarbeides et byggeprogram, som omhandler: Tomt/uteareal Romprogram med areal og funksjonsbeskrivelse Miljøkrav Standard Materialvalg og tekniske installasjoner Evt. arkitektonisk standard/ambisjoner Valg av inventar Kostnadskalkyle utarbeides. Kostnadskalkylen er en kontroll og videreføring av investeringskalkylen I i økonomiplanen. Års kostnads kalkyle Livs sykluskostnader (LCC ) Fremdriftsplan Evt. tilstandsvurdering av bestående bygg Valg av entrepriseform כה Side 12 av

13 Kunstnerisk utsmykning Stab for byggeprosjekter er medlem i komiteen for kunstnerisk utsmykning og har det økonomiske og tekniske ansvaret for innpassing i det totale byggeprosjekt. Andel av budsjett avsatt til formålet bør følge reglene for statlige byggeprosjekt. ( 2% ) Inventar i bygg Stab for byggeprosjekter skal i nært samarbeid med brukersektoren(e) ha ansvar for standardisering og innkjøp av inventar (jfr. kapittel 5). Valg av entrepriseform Entrepriseform skal utredes og valget skal underbygges av en skriftlig vurdering. Målsetting - fremdrift For programmeringsfasen er rammen 4 måneder. Enkle prosjekter vil ha kortere ramme. * Det skal utarbeides tidsplan for programmering. Byggeprogrammet skal behandles av utvalget for brukersektoren(e) og godkjennes av formannskapet. כה Side 13 av

14 10. DELTE ENTREPRISER 10.1 Prosjekteringsfase Prosjektleder etablerer kontrakt med prosjekteringsleder basert på ytelsesspesifikasjoner. Funksjonen som prosjekteringsleder bør innehas av en fulltids dedikert person, gjerne ekstern, multidisiplin ekspert med økonomisk innsikt. Kun for mindre enkle prosjekter bør prosjektleder selv inneha denne jobben. Prosjekteringslederens oppgave er å lede prosjekteringsgruppen og å påse at prosjektet i alle forhold blir prosjektert etter forutsetningene. Skisseprosjekt Arkitekt og rådgivende ingeniører engasjeres, som hovedregel, basert på konkurranse mht. kost og kvalitet. Tilbud skal sendes til minst 3 per fag. Arkitekt kan, i enkelte tilfeller, engasjeres allerede i programfasen. Tidsaspektet for tilbudskonkurranse skal ikke være mindre enn 14 dager. Det skal konfereres telefonisk med et utvalg av aktuelle og seriøse tilbydere før frister fastsettes. Det skal settes opp tidsplan for aktiviteten. Planskisser lages, bygg tegnes i målestokk 1:200. Kostnadsestimat K0 settes opp basert på beste erfaringstall relatert til investeringskalkylen (I) i økonomiplanen. Dette estimatet er kun et internt overslag i stab for byggeprosjekter, og har en nøyaktighetsgrad på +/-20 %. Etter K0 skal det foretas en grundig granskning av skisseprosjektet, med bred sammensatt ekspertise. Eventuelle kostnadsoverskridelser i forhold til K0 vurderes og kalkylen justeres. Granskningen fører til revidert K0. Skisseprosjekt godkjennes av byggeprosjektsjef. Forprosjekt med kostnadsoverslag KI Skisseprosjektet utvikles trinnvis videre med tegninger i målestokk 1:100. Vedlikehold og uteområde vurderes. Byggesystem, materialbruk, innemiljø, utemiljø og tekniske installasjoner bestemmes. Alternative former for oppvarming skal vurderes. Vannbåren varme skal vurderes og brukes dersom det er hensiktsmessig. Kostnadsoverslag I (KI) utarbeides, med investeringer og driftskostnader som en oppfølging av K0 estimatet. Prosjektreserve %. (8 12%) Sak om kostnadsoverslag I for prosjektet legges frem til formannskapet for behandling. Overskridelser i forhold til økonomiplanens investeringskalkyle (IK) på 5 % eller mer medfører at prosjektet må legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning. כה Side 14 av

15 Prosjektet sendes til AMU, HAMU, helsesjef og arbeidstilsynet for behandling. Søknad om byggetillatelse utarbeides av ansvarlig søker og sendes bygningssjefen. Målsetning - fremdrift Arbeidet i prosjekteringsfasen bestemmer i stor grad mulighetene for en vellykket utførelsesfase. Dårlig utført arbeid her gir overraskelser og ukalkulert tidsforbruk og kostnader i senere faser. For fasen med forprosjekt K0 og KI settes en ramme på minimum 5 måneder. For større prosjekter kan forprosjektfasen bli på inntil ett år. Forprosjekt skal ha egen utarbeidet tidsplan. Detaljprosjekt med kostnadsoverslag KII Prosjektleder inngår kontrakt med byggeleder, basert på ytelsesspesifikasjoner, som blant annet kontraktsfester pliktig tid på byggeplass. Byggeleder skal samordne og tilrettelegge forholdene mellom entreprenørene og påse at prosjektet oppføres etter prosjekterte og budsjetterte forutsetninger. Spørsmålet om å overdra kontrakter til en HOVEDENTREPRENØR skal vurderes. Honorar til hovedentreprenør skal konkurranseutsettes. (påslagsprosent for dette tas med i anbud for bygningsmessige arbeider der det er naturlig) Detaljprosjektering utføres og arbeidene settes ut på anbud. Prosjektleder skal være sterkt involvert i utarbeidelse av anbud, og senere kontrakter med entreprenører, inkludert forhandlinger. Kvalitetsrevisjon av prosjekteringsarbeidet anbefales. Her bør brukerne delta. Dog plikter de engasjerte konsulentene å kvalitetssikre det arbeidet som er gjort. Byggeleder engasjeres i god tid før byggestart, og skal bistå i anbudsvurderinger og kvalitetsrevisjoner. Byggeleder koordinerer de forskjellige entreprenørene og følger opp deres kontraktansvar. Primæransvaret er å påse at arbeidet utføres innen de budsjetterte økonomiske, tidsmessige- og kvalitetsmessige rammer. I anbudsfasen er det sammenhenger mellom korrekt tidsforbruk og muligheten for å få optimal markedspris. Spesielt er dette fremtredende i en markedssituasjon hvor prisene stiger. Tidsaspektet fra oppdragstildeling frem til byggestart er en avgjørende faktor. Reelt sett er det bare for fagene graving og betong som denne tiden har betydning. Andre fag kommer så langt ut i prosjektets tidsforløp at det for alle praktiske formål er lang nok tid. Dette vil gjelde også i perioder med høy og langsiktig ordrereserve. Det er derimot riktig å ta i betraktning at flere større entreprenører i denne markedssituasjonen vil prioritere egen kapasitet for totalprosjekter og nedprioritere delte entrepriser. כה Side 15 av

16 Målsetning - fremdrift Detaljprosjektering gis en ramme på 5 måneder. Perioden for anbudsregning skal følge reglene i Forskrift om offentlig anskaffelse (52 dg) Perioden for anbudsregning skal ikke være mindre enn 3 uker når en er under terskelverdien. Anbudsevaluering og kontroll settes til 3 uker. Tidsrom fra tildeling av oppdrag til byggestart må tilpasses de rådende markedsforhold. Variasjonen kan være mellom 1-3 måneder. Politisk behandlingstid for KII beregnes til 2 måneder. Det skal settes opp tidsplan for aktivitetene i alle fasene. Kostnadsoverslag II (KII) og endelig fremdriftsplan utarbeides basert på mottatte anbud. Prosjektreserve settes til %. For kompliserte bygg kan prosjektreserven settes noe høyere. Kostnadsoverslag godkjennes av byggeprosjektsjef. Deretter utarbeides sak om kostnadsoverslag II som legges frem til formannskapet for godkjenning. Overskridelser i forhold til kostnadsoverslag I (KI) på 5 % eller mer medfører at prosjektet må fremlegges for kommunestyret for godkjenning Byggefase Det inngås kontrakter med entreprenører og leverandører. Alle leverandører skal levere drifts og vedlikeholdsplan for leveransen før overtakelsesforretningen. For installasjoner som krever serviceavtale i reklamasjonsfasen skal dette inkluderes i de respektive entreprenørers kontrakter. Signeringsautorisasjon som gjelder byggeprosjektene (uavhengig av entrepriseform) er:ø - Daglig leder i Hammerfest eiendom KF. Søknad om igangsettelsestillatelse sendes til bygningssjefen. Når denne er godkjent kan det fysiske arbeidet starte. Når bygget står ferdig arrangeres ferdigbefaring og overtakelse av bygget, ref. NS. Representant for driftspersonalet skal delta ved overtakelsesforretningen. Byggleder er ansvarlig for oppfølging av utbedringer av mangler etter ferdigbefaringen. Nødvendig DV-dokumentasjon skal innhentes. Sluttregning fra den enkelte entreprenør/leverandør, behandles ikke før dette er levert fagkonsulent og godkjent. Byggeleder og leverandør skal engasjeres i opplæring av driftspersonell (jfr. etterfølgende kapitel). כה Side 16 av

17 11. TOTALENTREPRISER 11.1 Prosjekteringsfase Ved totalentreprise oppretter tiltakshaver, ved prosjektansvarlig, en forprosjektgruppe. Representanter fra brukeravdelingen(e) jfr. byggeprogramkomiteen bistår forprosjekteringsgruppen på forespørsel. Basert på vedtatt byggeprogram definerer forprosjekteringsgruppen forutsetninger og utarbeider krav til standard, kvalitet og funksjon for bygget. På dette grunnlag utarbeides anbudsspesifikasjonen. Det er naturlig at eksterne konsulenter og arkitekter benyttes i dette arbeidet. En skal be om å få enhetspriser med tanke på justeringer av anbudet og eventuelle endringsarbeider. I utarbeidelsen av anbudsspesifikasjonen skal forprosjektgruppen fastlegge prosedyrer for anbudsevalueringen. Prosedyren skal fremgå som egen spesifikasjon i dokumentet. Arbeidene sendes ut på anbud. Tidsaspektet for anbyderne skal være så langt at alle aktiviteter fra programfase til anbud kan dekkes forsvarlig. Det skal ikke inviteres flere anbydere enn at forholdet mellom anbudskostnader og mulighet for å nå frem i konkurransesammenheng er balansert. Det skal konfereres telefonisk med aktuelle anbydere før frister og antall anbydere fastsettes. Det bør vurderes om avgrensningen av antall anbydere kan gjøres i en prekvalifisering der det fastsettes et minimum og maksimum antall av kvalifiserte anbydere. Dette kan redusere antallet leverandører selv om alle er kvalifisert i utgangspunktet. Anbudsevaluering og kontroll settes til 10 uker. Tidsrom fra tildeling av oppdrag til byggestart bør tilpasses de rådende markedsforhold. Etter anbudsevalueringen av innkomne anbud velges og inngås kontrakt med en entreprenør (totalentreprenør), som får ansvar for all prosjektering og bygging. For installasjoner som krever serviceavtale i reklamasjonsfasen skal dette inkluderes i de respektive entreprenørers kontrakter. Kontrakter signeres i hht. tabellen som er vist i kap Deretter utarbeides kostnadsoverslag I (KI), med en prosjektreserve på %. Byggeprosjektet sendes til AMU, HAMU, helsesjef og arbeidstilsynet for behandling. Søknad om rammetillatelse utarbeides av ansvarlig søker og sendes bygningssjefen. Sak om kostnadsoverslag I (KI) legges frem til formannskapet for godkjenning. Overskridelser i forhold til investeringskalkylen (IK) på 5 % medfører at prosjektet må ha kommunestyrets godkjenning. Etter godkjenning av KI justeres den valgte entreprenørens anbud mht. brukerbehov og kvalitet, basert på anbudets enhetspriser. כה Side 17 av

18 Kostnadsoverslag II (KII) utarbeides basert på den valgte entreprenørens reviderte anbud. Prosjektreserve, 5-8 %. For kompliserte bygg settes prosjektreserven høyere Sak om kostnadsoverslag II (KII) legges frem til formannskapet for godkjenning. Overskridelser i forhold til kostnadsoverslag I (KI) på 5 % medfører at prosjektet må ha kommunestyrets godkjenning Byggefase Entreprenør står ansvarlig for all videre prosjektering, bygging samt reklamasjonsfase. Entreprenør er også ansvarlig for alle søknader om godkjenninger til offentlige myndigheter. Når bygget står ferdig arrangeres ferdigbefaring og overtakelse av bygget, ref. NS 8405 Totalentreprenør er ansvarlig for oppfølging av utbedringer av mangler etter ferdigbefaringen. Nødvendig DV-dokumentasjon skal innhentes. Totalentreprenør skal engasjeres i opplæring av driftspersonell. כה Side 18 av

19 12. OVERLEVERING AV BYGG For nybygg over en investeringsstørrelse på 4 mill kr skal det være et overleveringsarrangement. Byggeprosjektsjef inviterer til arrangementet. Overleveringsarrangementet avholdes innen 3 måneder etter at bygget er tatt i bruk. כה Side 19 av

20 13. REKLAMASJONSFASE Ifølge NS er reklamasjonstiden 5 år fra overtakelse. Entreprenør plikter å utbedre feil og mangler som er hans ansvar, og stiller sikkerhet i denne fasen i hht. NS. Byggeleder skal være tilgjengelig ved behov i reklamasjonsfasen. Det skal foretas befaring i forbindelse med nedtrapping av garantibeløpene. Samarbeid med driftspersonell er her viktig. Ansvarlig for tilrettelegging og organisering av befaringen er avdeling for byggeprosjekter/ leder for avdelingen. Avdeling for byggeprosjekter er ansvarlig for oppfølging i garanti-/ reklamasjonstiden og skal i denne sammenheng samarbeide nært med driftsavdelingen i foretaket. Avedelingen er videre ansvarlig for at entreprenørenes garantier følger bestemmelser med nedtrapping i garantitiden. Avdelingen er ansvarlig for å igangsette tiltak for tiltak som eventuelt skal dekkes av innestående garanti dersom entreprenør ikke imøtekommer ansvar i forhold til garantitiden. כה Side 20 av

21 14. ØKONOMISTYRING 14.1 Kostnadskontroll Prosjektkalkyle (IK) i økonomiplanen skal være basert på de siste erfaringer fra byggeprosjekter av samme type. Enhetspriser oppjusteres i henhold til forventet prisstigning for respektive tomt, materialer og arbeid. Markedsforholdenes innvirkning på konkurransesituasjonen skal vurderes. Økonomiplan oppdateres årlig i henhold til siste prosjektkostkalkyle fra Hammerfest eiendom KF ved avd. for byggeprosjekter, i samråd med økonomienheten (jfr. kapittel 8, foran). Ved delt entreprise Prosjektfase Estimat Prosjekt Basert på nivå reserve Programfase Kostnadskalkyle Erfaringstall / Prosjektkalkylen (IK) i økonomiplan Prosjekteringsfase K0 +/- 20 % ( 1 ) Erfaringstall (revidert kalkyle) KI % Konsulent kalkyle KII 5-8 % Anbud Note 1) prosjektreserven uttrykker antatt nøyaktighetsgrad Ved total entreprise Prosjektfase Estimat Prosjekt Basert på nivå reserve Programfase Kostnadskalkyle Erfaringstall / Prosjektkalkylen (IK) i økonomiplan Prosjekteringsfase KI % Anbud første runde KII 5-8 % Justert entreprenøranbud Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet har styringssystemer og økonomioppfølging som gir tilgang til styringsdata tidlig nok til å foreta nødvendige handling. Prosjektleder må til enhver tid kunne estimere forbruk i prosjektet og fremlegge forventet sluttprognose. Avvik i kostnader og fremdrift er de vesentlige parametere for å styre prosjektet Endringsrutiner (byggefase) Rutinene er de samme for delte- og totalentrepriser. Endringsordre kan initieres enten av tiltakshaver eller entreprenør. Byggeleder utsteder endringsordre som i hovedregel skal signeres av prosjektleder og delentreprenør forut for utførelsen av endringsarbeidet. Endringsordre skal, som hovedregel, være komplett priset før godkjennelse. Byggeleder samordner. Rekvisisjon utstedes av byggeleder når enighet om en endring foreligger. Flere endringsordrer kan tas med på en rekvisisjon. Rekvisisjoner faktureres på egne fakturaer. Byggeleder samordner, kopi sendes til prosjektleder. כה Side 21 av

22 Ved større endringer, initiert av tiltakshaver, vil det måtte forhandles med basis i kontraktsforholdet. Brukeravdeling skal orienteres om vesentlige endringer i forhold til premisser lagt i KII, og få anledning til å uttale seg om disse. Tid mellom endringsordre og rekvisisjon skal være mindre enn en uke. (Jfr. NS 8405) Forbruk av prosjektreserven rapporteres fortløpende i de månedlige/ tertiale rapporteringene. Prosjektleder kan av prosjektreservene bruke inntil 50 % av avsatt ramme til prosjektreserver uten å hente godkjenning. Når 50 % av prosjektreservene er forbrukt skal prosjektleder orientere daglig leder og eventuelt søke godkjenning for endringer Regnskap Kostnadsspesifikasjon for byggeregnskap lages etter NS. Som prinsipp skal forsiktig regnskapsførsel legges til grunn. Det nyttes gjeldende kommunale regnskapsforskrifter. Revisjonen reviderer byggeregnskapene og revisjonserklæring skal foreligge ved behandlingen av byggeregnskapet i kommunestyret Indeksregulering For entreprenørkontrakter skal en, som hovedregel, bruke indeksregulerte kontrakter i hht. SSBs indekser. For arkitekter og konsulenter er dette mindre aktuelt, men kan vurderes. כה Side 22 av

23 15. Rapportering Prosjektleder skal utvise en proaktiv holdning og hele tiden ligge i forkant mht. prosjektets fremdriftsmessige og økonomiske utvikling. Prosjektleder skal til enhver tid kunne rapportere sluttstatus inkludert estimerte endringer for prosjektet. Ved delte entrepriser sørger byggeleder for å holde prosjektleder oppdatert med tanke på HMS, fremdrift, økonomi, endringer, avvik etc. Ved totalentrepriser er dette entreprenørens oppgave. En kortfattet statusrapport, med viktigste hendelser siden sist, samt planlagte oppgaver neste periode skal overleveres månedlig. Større avvik skal meldes umiddelbart. Byggeprosjektledere er ansvarlig for følgende rapportering: Månedlig og tertialvis til daglig leder. Tertialvis til kommunen, administrativ og politisk ledelse. כה Side 23 av

24 16. PROSJEKTAVSLUTNING 16.1 Regnskapsavslutning Prosjektleder er ansvarlig for regnskapsavslutning. Byggeregnskap skal avsluttes senest 18 måneder etter at bygget er tatt i bruk. Byggeprosjekter som er utført i hht. forenklet rutine (inntil 4 mill kr) avsluttes normalt ved at byggeregnskapet legges frem som melding til formannskapet og kommunestyret. Kopi av saken oversendes revisjonen til informasjon og ordinær revidering vil bli foretatt i forbindelse med årsavslutningen. Byggeprosjekter pålydende 4 mill kr eller mer skal oversendes revisjonssjefen for behandling av byggeregnskapet og det legges frem revisjonserklæring. Når slik godkjenning foreligger ferdigstilles saken om byggeregnskapet for behandling i formannskapet og endelig godkjenning i kommunestyret. Har revisjonssjefen merknader, legges saken frem for daglig leder for avgjørelse om den videre saksbehandling. כה Side 24 av

25 KOSTNADSOVERSLAG: 1 GRUNNARBEID, UTOMHUSANL. KR 2 BYGNING KR 3 VVS ANLEGG KR 4 ELKRAFTINSTALLASJONER KR HUSKOSTNAD KR INVENTAR/UTSTYR KR 8 GENERELLE KOSTNADER KR BYGGEKOSTNADER KR MVA SUM INKL MVA UTSMYKNING (2%) MARGINER OG RESERVE PROSJEKT KOSTNADER KR KR KR KR. (Eventuelt andre aktuelle poster ) כה Side 25 av

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 11/845-6 26373/11 610 &00 LU/LU/KS

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 11/845-6 26373/11 610 &00 LU/LU/KS Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 11/845-6 26373/11 610 &00 LU/LU/KS REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGJEPROSJEKT

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

RUTINER FOR KOMMUNALE BYGGESAKER VEDLEGG 5

RUTINER FOR KOMMUNALE BYGGESAKER VEDLEGG 5 RUTINER FOR KOMMUNALE BYGGESAKER VEDLEGG 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INNLEDNING 3 2 MÅLSETNING 3 3 VIRKEOMRÅDE 3 4 POLITISK OG OFFENTNLIG GODKJENNING 4 4.1 POLITISK GODKJENNING 4 4.2 OFFENTLIG GODKJENNING

Detaljer

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei,

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei, Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune Eiendomssjef Arne Schei, 18.02.2014 Organisering av investeringsprosjekter Alle investeringsprosjekter organisere i hht: Prosjekthåndbok For Hedmark

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter.

Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. EIGERSUND KOMMUNE Miljø- og driftsavdelingen Regler for organisering og gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret den 08.09.03. Arkiv WinSak: 03/01295. Regler for

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet.

Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. Generelt Landskapsarkitekt (LARK) skal prosjektere utomhusanlegger for Madlavoll skole som beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet. LARK skal være ansvarlig for tradisjonelle LARK-ytelser. LARK skal vurdere

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Saksframlegg STAVANGER SKOLEN - STANDARD LØSNINGER STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg STAVANGER SKOLEN - STANDARD LØSNINGER STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SYN-15/222-1 1001/15 07.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 27.01.2015

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende FORELESER ARNE HANSEN November 2009 Vinger Takst og Byggvurdering AS PROSJEKTERING BYGGELEDELSE RÅDGIVNING Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer

Valg av entrepriseformer. Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Valg av entrepriseformer Byggeleders rolle ved ulike entrepriseformer Om OBA Stiftet 1996 7 ansatte Oppdrag primært oslo /østlandsområdet Oppdragsgivere store profesjonelle utbyggere OBA s arbeidsfelt

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr2/06 06/460 MØTEPLAN

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE

PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE PROSJEKTPLAN FOR NY UNGDOMSSKOLE Dato 13.04.16 Godkjent av rådmannen den 18.04.16 Prosjektplan 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.3 Rammer... 4 2. OMFANG

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 08/09 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 06.02.2009 08/09 SKOGER SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming)

Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka. HC-tiltak-(universell utforming) Schous Plass 10-Anskaffelse av Prosjekteringsgruppe Deichmanske bibliotek avd. Grünerløkka HC-tiltak-(universell utforming) Ytelsesbeskrivelse - Prosjekteringsgruppe Generelt om prosjektet Innledning Omsorgsbygg

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Skolestruktur Tverlandet

Skolestruktur Tverlandet Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.06.2013 40827/2013 2010/13038 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/105 Formannskapet 26.06.2013 Skolestruktur Tverlandet Forslag til vedtakadministrasjonen

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Hvilken modell skal vi velge?

Hvilken modell skal vi velge? Hvilken modell skal vi velge? Fordeler og ulemper ved ulike gjennomføringsmodeller ved byggeprosjekt v/seniorforsker Torer F. Berg, "Rom for oppvekst 2012" 27. sept. 2012 1 Kriterier for valg av gjennomføringsmodell

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

Bulkterminal: Erfaringer fra utbyggingsprosjekt

Bulkterminal: Erfaringer fra utbyggingsprosjekt 22.09.2016 Leieavtale med Karmsund Bulk Terminal AS: avtale inngått august 2014 bulkterminal m/takoverbygg 20 celler,11 700 m2 tomt - 13 700 m2 tilgang til ny kai 50 m betongkai m/2 dolphiner, for båter

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 120-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord- Norge HF: Tertialrapport pr. 31.

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Fjellveien 8. Sluttrapport. Mandag 1 juni 2015

Fjellveien 8. Sluttrapport. Mandag 1 juni 2015 Fjellveien 8 Sluttrapport Mandag 1 juni 2015 Tiltakshaver: Ås kommune 1 OPPSUMMERING Prosjektet har vært gjennomført med en meget god dialog mellom PL Håkon Reisvang, BL Vidar Mærlie, Totalentreprenør

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.8.2015 Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015 Formål/sammendrag

Detaljer

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor UTKAST Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill 1 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Bygg og eiendom Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill Prosjektnummer

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Kursdagene 8. januar 2009 Anvendelsesområde og innledende bestemmelser Advokat Ottar F. Egset Bakgrunnen for forskriften EF-direktiv 92/57/EØF om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utbyggingsenheten. Tiriltoppen barnehage totalentrepreise

Utbyggingsenheten. Tiriltoppen barnehage totalentrepreise Utbyggingsenheten Tiriltoppen barnehage totalentrepreise BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\EUPU\Barnehager_prosjekt\Tiriltoppen - barnehage 153 524\03 - anskaffelser og kontrakter\totalentreprise\bilag A

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010. Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2010 Økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER

Kommunalteknikk. Rammeavtale - Prosjektering og rådgivningstjenester VA BILAG B - YTELSER Kommunalteknikk BILAG B - YTELSER Trondheim kommune Kommunalteknikk Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 ORGANISASJON... 3 1.2 RAMMEAVTALENS OMFANG... 3 2 OVERORDNET OM RAMMEAVTALENS...

Detaljer

Møtedato: Sak nr:

Møtedato: Sak nr: Saksfremlegg for prosjektstyret Møtedato: 19.08.2015 Sak nr: 8-04-15 Sakstype: Vedtakssak Saksbehandler: Nils Hjorthol Fullmaktstruktur Trykte vedlegg: Prosedyre D10105 Intern delegering av fullmakter

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Entreprisemodeller og standardkontrakter

Entreprisemodeller og standardkontrakter Entreprisemodeller og standardkontrakter Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Arne Sivertsen, Inventura AS Leverer Innkjøpsanalyser Prosjekter for kostnadsstyring Operativ innkjøpsstøtte

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

MØTEREFERAT MØTEDELTAKERE

MØTEREFERAT MØTEDELTAKERE MØTEREFERAT DEN NORSKE KIRKE Karmøy kirkelig fellesråd PROSJEKT: KOPERVIK KIRKE PROSJEKTNR.: 13009 MØTETS ART: Byggekomitèmøte nr. 06 MØTESTED: Kopervik videregående skole DATO: 30.10.14 VÅR REF.: MR-13009-1239

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Byggherreombud/byggeleder for ODMS Saksnummer: 2012/52. 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I VVS-INSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Kirkevoll skole

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2016 Status per kuttdato

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2016 Status per kuttdato TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2016 per kuttdato 24.04.16 Rev. Dato Beskrivelse Utgitt av Sjekket av Godkjent av 0.2 UFA 08.06.16 Justert etter prosjektstyrets møte 18.05.16 JAV IGR JAV 0.1 UFI 03.05.16 Utgitt

Detaljer

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler?

Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Veileder i kontrahering av byggeledere. Hvordan unngå byggeskandaler? Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom Norsk Kommunalteknisk Forening Ideell medlemsforening ingen eiere MÅL : Informasjons-

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals BM ENTREPRENØR- OG W INDUSTRIKONSERNET AF GRUPPEN Omsetning i 2007 på 5.538 millioner Resultat før skatt på 232 millioner Notert på Oslo Børs

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

Metode. Om intervjuundersøkelsen

Metode. Om intervjuundersøkelsen Torer F. Berg 97 endringen i plan- og bygningsloven og ansvarsrollene Hva med makt og styring? Seminar NFR 14. juni 2004 Fører endringer i plan- og bygningsloven til nye og/eller endrede roller for BAE-næringen

Detaljer