Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark"

Transkript

1 Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark -endringsprosessar, styring og eigarskap Dato: 1. november 2016 Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 1 av 21

2 Innhald Bakgrunn for tiltaksplanen... 3 Prioritering... 4 Tiltak 1 - IKT... 6 Tiltak 2 Økonomi: løn skatt - rekneskap... 9 Tiltak 3 - Landbruk utmark jord skog - miljø Tiltak 4 - Næring - reiseliv Tiltak 5 - Kompetansebygging på kraftsaker Overordna framdriftsplan og milepelar Risikoanalyse og kvalitetssikring Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 2 av 21

3 Bakgru n n for ti l takspl anen 1. Bakgrunn / No situasjon Fylkesmannen har løyvd 1 mill kr til arbeidet gjennom skjønnsmidlar til fornyings - og utviklingsprosjektet. Rådmennene, hovudtillitsvald og hvudvernombod er styringsgruppe for arbeid et, og skal bestemme kva for tiltak som skal prioriterast i prosjektet (fastsett i møte 21. Juni 2016). Kommunane har handsama prosjektskissa politisk, og saka har vore diskutert i Vest - Telemarkrådet 23. august, og var op pe som eiga sak i rådsmøte 18. o kt ober Styringsgruppa fastsette fylgjande i møte 21. o ktober: PA og PL skal utforme tiltaksplanar til prosess for dei prioriterte samarbeida (ein for kvart prioriterte tiltak). Kommunane melder tilbake om det er aktuelt å delta i tiltaka på grunnlag a v tiltaksplanane. Frist for tilbakemelding er Prosjektspesifikasjonen Prosjektspesifikasjonen ligg til grunn for arbeidet, og denne fastset mellom anna målsetting, organisering, overor dna framdriftsplan, ressursbruk og metodikk. Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest - Telemark Side 3 av 21

4 Prioritering Møte i styringsgruppa 21. oktober sette fylgjande prioritering og avgrensing: 1. Prioritering av tiltak 1. IKT - utgangspunkt i pågåande arbeid med Kviteseid, Vinje og Tokke 2. Økonomi løn skatt - rekneskap 3. Landbruk utmark jord skog - miljø 4. Næring - reiseliv 5. Kompetansebygging på kraftsaker Tema som er spela inn, men ikkje prioritert: Beredskapskoordinator (ROS) Kulturskule 2. Avgrensing Helserelaterte prosjekt som går i regi av samhandlingskoordinator vert ikkje tatt inn i dette prosjektarbeidet: Helse Kommunepsykolog Legevakt (natt/helg) Ergoterapeut Samfunnsmedisin/miljøretta helse Jordmor Andre tema som bør gå utanfor prosjektet: Attføring (mogleg kopling til Rauland) Integrering Tolketeneste Vaksenopplæring flyktningar Einslege mindreårige Rus og psykriatri Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 4 av 21

5 3. Ressursbruk og budsjett Det er trong for å nytte ekstern bistand i arbeidet, og dette dekkast av felles prosjektmidlar. Det blir lagt til grunn at kommunane prioriterer deltaking i arbeidet etter behov. Dette er gjort greie for i prosjektspes ifikasjonen datert 21. Juni Det er sett av 1 million i skjønnsmidlar frå Fylkesmannen som vert foreslått fordelt på tiltaka slik (i heile tusen) : 1 I KT Økonomi Landbruk Næring Kompetansebygging på kraftsaker 50 Lokalise ringsutval 200 Totalt Prosesskart Prosjektskisse Styringsgruppa ber PA og PL lage tiltaksplanar. 21. oktober 2016 Kommunane stadfester eller speler inn rette kontaktpersonar til arbeidsgruppene. Tiltaksplanar Kommunane melder tilbake i kva av dei fem tiltaka dei vil delta i. 13. desember 2016 Arbeidet i tiltaksplanane gjennomførast Orientering i VT Tinget 25. april 2017 Handsaming i kommunane 1. juli 2017 Vedtekne samarbeid startar 31. desember 2017 Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest - Telemark Side 5 av 21

6 Ti l tak 1 - I K T 1. Skildring Prioritet 1 : Kviteseid, Vinje og Tokke kommunar har starta eit arbeid knytt til etablering av eit nytt in terkommunalt samarbeid innan IKT. Tiltaket i planen skal stø opp om dette arbeidet, og kartlegge om ein eller fleire av dei andre kommunane i regionen er interessert i å delta på sikt. Konkret er det naturleg å greie ut deltaking for dei 3 kommunane Nissdal, Fyresdal og Seljord. Dette føreset positiv interesse frå kommunane. Det te skal gjennomførast i tiltaket : K onsekvensutgreie f ordelane og ulempene for deltaking g jeld ande Fyresdal, Nissedal og Seljord Definere bestilling, hente inn ekstern bis t and Ekstern utgreiing og arbeid Beslutning i kommunane om mogleg deltaking Prosjektets mand at er avgrensa til å ide ntifisere områda der det er både økonomisk og fagleg grunnlag til å etablere samarbeid. 2. Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Trongen for organisering Tiltaket skal stø det pågåande arbeid et i Kviteseid, Vinje og Tokke. Det er ikkje naturleg å etablere ei organisering utover dette, og PL saman med arbeidsgruppa vurdere r kva som er ten leg innvolvering av referansegruppa, lokaliseringsutval et og styringsgruppa. Prosjektleiar (PL) haldas t løpande orien tert og videreformidlar til Vest - Telemarkrådet og rådmannsu tvalet i heile prosjektperioden. PL skal i samråd med PA rapportere og konkludere til styringsgruppa. Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Arbeidsgrupper: Fastsettast etter trong Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Prosjektansvarleg: Ketil Kiland Prosjektleiar: Kjell Gunnar Heggenes Referansegruppe: Hovudtillitsvald og hovudvernombod frå kvar kommune. Eksterne utgreiingar og prosess: Leigast inn etter behov Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest - Telemark Side 6 av 21

7 Personar knytt til arbeidet (forslag til arbeidsgruppe): Jan Myrekrok, Rådmann i Vinje kommune (leiar) Øystein Tveit, Rådmann i Kviteseid kommune Hans Kristian Lehmann, konst. rådmann i Tokke kommune Grunde Seltveit, IKT-leiar i Tokke kommune Jon Angelskår, IKT-leiar i Vinje kommune Bjørn Olav Haukelidsæter, IKT-ansvarleg i Kviteseid kommune Jan Arvid Sætane, (for ASPIT kommunane) Administrasjonen i Vest-Telemakrådet v/ole Dalen vil bistå arbeidsgruppa ved trong, og mellom anna bira med å knytte inn ekstern bistand. Ekstern utgreiing og prosess Arbeidsgruppa involverer eksterne ressursar, og styrer innanfor rammene i tiltaket. Dei vurderer sjølv om det er hensiktsmessig å innvolvere referansegruppa med hovedvernombod og hovudtillitsvalde utover den overordna innvolveringa i prosjektet. Roller og ansvar Vi skil på ansvaret for det heilskaplege prosjektet, og organiseringa av kvart enkelt tiltak. I dette tiltaket er det ei arbeidsgruppe som har sin leiar. PL og PA er knytt til rolla i det overordna prosjektarbeidet. Leiar i arbeidsgruppa: Jan Myrekrok PL: Kjell Gunnar Heggenes PA: Ketil Kiland Prosjektrekneskap og felleskostnadar: Vest-Telemarkrådet v/pl 3. Deloppgåver Tiltaket delast opp i fylgjande deloppgåver: Deloppgåve Gjennomføring Start Ferdig A. Konsekvensutgreiing med fordelar og ulemper for deltaking. Gjeld Nissedal, Fyresdal og Seljord Deltakarane B. Definere oppgåva, hente inn ekstern bistand. Arbeidsgruppa / ekstern bistand C. Ekstern utgreiing Ekstern bistand D. Beslutning i kommunane om mogleg Kommunale Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 7 av 21

8 deltaking prosessar 4. Framdrift Framdrift på tiltaka fylgjer tiltaksplanen over. Overordna framdrift er henta frå prosjektspesifikasjon: A6 Gjennomføring av tiltak PL A7 Orientering i VT Tinget PA A8 Handsaming i kommunestyra Styringsgruppa A9 Iverksetting av vedtekne samarbeid Handsaming i kommunestyra og iverksetting av vedtekne samarbeid fylgjer overordna framdriftsplan. 5. Ressursbruk Det er trong for å nytte ekstern bistand i arbeidet, og dette dekkast av felles prosjektmidlar: Kr ,- Det blir lagt til grunn at kommunane prioriterer deltaking i arbeidet etter behov. Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 8 av 21

9 Ti l tak 2 Økon om i : l ø n skatt - rekn eskap 1. Skildring Prioritet 2 : Økonomi : løn skatt - rekneskap. Fleire av kommun ane har peika på økonomi, løn, skatt og rekneskap som eit mogleg samarbeidsområde. Ein skal utgreie fordeler og ulemper for dei aktuelle områda, og gjennomføre konsekvensutgreiing for deltaking. Arbeidsg ruppa samlast for å fastsette bestilling / kravspesif ikasjon. o Ein bør sjå til arbeidet med tema økonomi frå kommunereforma. Minikonkurranse gjennomførast Gjennomføring av oppdrag Beslutning om etablering av samarbeid Prosjektets mandat er avgrensa til å identifisere områda der det er både økonomisk og fagleg grunnlag til å etablere samarbeid. 2. Organisering Trongen for organisering Det etablerast ei arbeidsgruppe som har ansvaret for å fylgje arbeidet. Gruppa fastset detalje ne i kravspesifikasjonen og saman med PL vurdere r kva som er ten leg i n- volvering av referansegruppa, lokaliseringsutvalet og styringsgruppa. Prosjektleiar (PL) haldast løpande orientert og videreformidlar til Vest - Telemarkrådet og rådmannsutvalet i heile prosjektperioden. PL skal i samråd med PA rapportere til styringsgruppa. Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Arbeidsgrupper: Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Prosjektansvarleg: Ketil Kiland Prosjektleiar: Kjell Gunnar Heggenes Referansegruppe: Hovudtillitsvald og hovudvernombod frå kvar kommune. Eksterne utgreiingar og prosess: Fastsettast etter trong Leigast inn etter behov Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest - Telemark Side 9 av 21

10 Forslag til arbeidsgruppe: Øystein Tveit, Kviteseid (leiar) Gry Åsne Aksvik, Vinje Kjersti Bergland, Fyresdal Hallgeir Brekke, Seljord Tjøstov Djuve, Tokke Jarle Brun Olsen, Nissedal PL er sekretæriat for gruppa, og syter for framdrift oppfylgjing av arbeidet i arbeidsgruppa. Referansegruppe: Hovudverenombod og hovudtillitsvalde (fastsett i prosjektspesifikasjonen). Roller og ansvar: Vi skil på ansvaret for det overodna prosjektet, og organiseringa av kvart enkelt tiltak. I dette tiltaket er det ei arbeidsgruppe som har sin leiar som også sit i styringsgruppa. PL er sekretæriat for gruppa og syter for nødvendig dialog med PA i det overordna prosjektarbeidet. Leiar i arbeidsgruppa: Øystein Tveit PA: Ketil Kiland PL: Kjell Gunnar Heggenes Prosjektrekneskap og felleskostnadar: Vest-Telemarkrådet v/pl 3. Deloppgåve Tiltaket delast opp i fylgjande deloppgåver: Deloppgåve Gjennomføring Start Ferdig A. B. Arbeidsgruppa samlast for å fastsette bestilling / kravspesifikasjon Minikonkurranse gjennomførast. Arbeidsgruppa Arbeidsgruppa C. Gjennomføring av oppdraget Ekstern bistand D. Beslutning i kommunane om etablering av samarbeid Kommunale prosessar Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 10 av 21

11 4. Framdrift Framdrift på tiltaket fygjer tiltaksplanen over, og justerast om naudsynt av arbeidsgruppa. Overordna framdrift (frå prosjektspesifikasjon): A6 Gjennomføring av tiltak PL A7 Orientering i VT Tinget PA A8 Handsaming i kommunestyra Styringsgruppa A9 Iverksetting av vedtekne samarbeid Handsaming i kommunestyra og iverksetting av vedtekne samarbeid fylgjer overordna framdriftsplan. 5. Ressursbruk Det er trong for å nytte ekstern bistand i arbeidet. Budsjett knyttast til planlagt deloppgåver som dekkast av felles prosjektmidlar: Kommunane har rammeavtalar med tre ulike konsulentmiljø. Desse er: Ernst & Young Agenda Kaupang Telemarksforsking Det skal gjennomførast minikonkurranse for kjøp av bistand over , ,- kr. 6. Vedlegg Presentasjon Oppretthalde alle kommunane, med ei forplikting til meir interkommunalt samarbeid - frå arbeidet med tema økonomi frå forprosjektet Kommunestrukturen i Vest-Telemark. Kapittel 6.15 i rapport kommunestruktur Vest-Telemark frå Telemarksforsking (frå side 114) Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 11 av 21

12 Ti l tak 3 - Lan dbru k u tm ark jord skog - m i l jø 1. Skildring Prioritet 3 : Landbruk utmark jord skog - miljø. Fleire av kommunane har peika på landbruk utmark jord skog - miljø som eit mogleg samarbeidsområde. E in skal utgreie fordeler og ulemper for dei aktuelle områda, og gjennomføre konsekvensutgreiing for deltaking. Arbeidsg ruppa samlast for å fastsette bestilling / kravspesifikasjon. o Ein bør vurdere tidlegare arbeid i Vest - Telemark på dette området som grunnlag til ei ekstern utreiing. Minikonkurranse gjennomførast Gjennomføring av oppdrag Beslutning om etablering av samarbeid Prosjektets mandat er avgrensa til å identifisere områda der det er både økonomisk og fagleg grunnlag til å etablere samarbeid. 2. Orga nisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Trongen for organisering Det etablerast ei arbeidsgruppe som har ansvaret for å fylgje arbeidet. Gruppa fastset detaljene i kravspesifikasjonen og saman med PL vurderer kva som er tenleg involvering av referansegruppa, lokaliseringsutvalet og styr ingsgruppa. Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Prosjektansvarleg: Ketil Kiland Referansegruppe: Prosjektleiar (PL) haldast løpande orientert og videreformidlar til Vest - Telemarkrådet og rådmannsutvalet i heile prosjektperioden. PL skal i samråd med PA rapportere til styringsgruppa. Arbeidsgrupper: Fastsettast etter trong Prosjektleiar: Kjell Gunnar Heggenes Hovudtillitsvald og hovudvernombod frå kvar kommune. Eksterne utgreiingar og prosess: Leigast inn etter behov Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest - Telemark Side 12 av 21

13 Forslag til arbeidsgruppe: Sverre Sæter (leiar) Gunhild Austjord Elin Skaalid Torunn Raftevoll Rue Thor Cristiansen John Olav Lia PL er sekretæriat for gruppa, og syter for framdrift oppfylgjing av arbeidet i arbeidsgruppa. Referansegruppe: Hovudverenombod og hovudtillitsvalde (fastsett i prosjektspesifikasjonen). Fylkesmannens landbruksavdeling Roller og ansvar: Vi skil på ansvaret for det overodna prosjektet, og organiseringa av kvart enkelt tiltak. I dette tiltaket er det ei arbeidsgruppe som har sin leiar som også sit i styringsgruppa. PL er sekretæriat for gruppa og syter for nødvendig dialog med PA i det overordna prosjektarbeidet. Leiar i arbeidsgruppa: Sverre Sæter PA: Ketil Kiland PL: Kjell Gunnar Heggenes Prosjektrekneskap og felleskostnadar: Vest-Telemarkrådet v/pl 3. Deloppgåver Tiltaket delast opp i fylgjande deloppgåver: Deloppgåve Gjennomføring Start Ferdig A. Arbeidsgruppa samlast for å fastsette bestilling / kravspesifikasjon Arbeidsgruppa B. Minikonkurranse gjennomførast. Arbeidsgruppa C. Gjennomføring av oppdraget Ekstern bistand D. Beslutning i kommunane om etablering av samarbeid Kommunale prosessar Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 13 av 21

14 4. Framdrift Framdrift på tiltaket fygjer tiltaksplanen over, og justerast om naudsynt av arbeidsgruppa. Overordna framdrift (frå prosjektspesifikasjon): A6 Gjennomføring av tiltak PL A7 Orientering i VT Tinget PA A8 Handsaming i kommunestyra Styringsgruppa A9 Iverksetting av vedtekne samarbeid Handsaming i kommunestyra og iverksetting av vedtekne samarbeid fylgjer overordna framdriftsplan. 5. Ressursbruk Det er trong for å nytte ekstern bistand i arbeidet. Budsjett knyttast til planlagt deloppgåver som dekkast av felles prosjektmidlar: Kommunane har rammeavtalar med tre ulike konsulentmiljø. Desse er: Ernst & Young Agenda Kaupang Telemarksforsking Det skal gjennomførast minikonkurranse for kjøp av bistand over , ,- kr. 6. Vedlegg Rapport frå landbruksutvalet i Vest-Telemark, 2006 Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 14 av 21

15 1. Skildring Ti l tak 4 - N æri n g - rei sel i v Prioritet 4: Næring - reiseliv Fleire av kommunane har peika på reiseliv som eit mogleg samarbeidsområde. E in skal utgreie fordeler og ulemper for dei aktuelle områda, og gjennomføre konsekvensutgreiing for deltaking. Arbeidsg ruppa samlast for å fastsette bestilling / kravspesifikasjon. o Ein må legge til grunn pågåande prosess knytt til reiselivsorganiseringa i Telemark. Ein bør knytte til seg ekstern referansegruppe. Minikonkurranse gjennomførast Gjennomføring av oppdrag Beslutning om etablering av samarbeid Prosjektets mandat er avgrensa til å identifisere områda der det er både økonomisk og fagleg grunnlag ti l å etablere samarbeid. 2. Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Trongen for organisering Det etablerast ei arbeidsgruppe som har ansvaret for å fylgje arbeidet. Gruppa fastset detaljene i kravspesifikasjonen og saman med PL vurderer kva som er tenleg involvering av referansegruppa, lokaliseringsutvalet og styringsgruppa. Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Prosjektansvarleg: Ketil Kiland Referansegruppe: Prosjektleiar (PL) haldast løpande orientert og videreformidlar til Vest - Telemarkrådet og rådmannsutvalet i heile prosjektperioden. PL skal i samråd med PA rapportere til styringsgruppa. Arbeidsgrupper: Fastsettast etter trong Prosjektleiar: Kjell Gunnar Heggenes Hovudtillitsvald og hovudvernombod frå kvar kommune. Eksterne utgreiingar og prosess: Leigast inn etter behov Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest - Telemark Side 15 av 21

16 Forslag til arbeidsgruppe: Anders Sandvik (leiar) Guhild Austjord Asbjørn Storrusten Elisabeth Lid Edvard Nesland Hildegunn Rønningen PL er sekretæriat for gruppa, og syter for framdrift oppfylgjing av arbeidet i arbeidsgruppa. Referansegruppe: Rådmannskolegiet i Vest-Telemark Roller og ansvar: Vi skil på ansvaret for det overodna prosjektet, og organiseringa av kvart enkelt tiltak. I dette tiltaket er det ei arbeidsgruppe som har sin leiar som også sit i styringsgruppa. PL er sekretæriat for gruppa og syter for nødvendig dialog med PA i det overordna prosjektarbeidet. Leiar i arbeidsgruppa: Anders Sandvik PA: Ketil Kiland PL: Kjell Gunnar Heggenes Prosjektrekneskap og felleskostnadar: Vest-Telemarkrådet v/pl 3. Deloppgåver Tiltaket delast opp i fylgjande deloppgåver: Deloppgåve Gjennomføring Start Ferdig A. Arbeidsgruppa samlast for å fastsette bestilling / kravspesifikasjon Arbeidsgruppa B. Minikonkurranse gjennomførast. Arbeidsgruppa C. Gjennomføring av oppdraget Ekstern bistand D. Beslutning i kommunane om etablering av samarbeid Kommunale prosessar Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 16 av 21

17 4. Framdrift Framdrift på tiltaket fygjer tiltaksplanen over, og justerast om naudsynt av arbeidsgruppa. Overordna framdrift (frå prosjektspesifikasjon): A6 Gjennomføring av tiltak PL A7 Orientering i VT Tinget PA A8 Handsaming i kommunestyra Styringsgruppa A9 Iverksetting av vedtekne samarbeid Handsaming i kommunestyra og iverksetting av vedtekne samarbeid fylgjer overordna framdriftsplan. 5. Ressursbruk Det er trong for å nytte ekstern bistand i arbeidet. Budsjett knyttast til planlagt deloppgåver som dekkast av felles prosjektmidlar: Kommunane har rammeavtalar med tre ulike konsulentmiljø. Desse er: Ernst & Young Agenda Kaupang Telemarksforsking Det skal gjennomførast minikonkurranse for kjøp av bistand over , ,- kr. Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 17 av 21

18 Tiltak 5 - Kompetansebygging på kraftsaker 1. Skildring Prioritet 5: Kompetansebygging på kraftsaker. Det er behov for å vedlikehalde og bygge opp kompetanse innafor kraftsaker i dei 6 kommuane. Det kan være aktuelt å involvere Hjartdal og Tinn i arbeidet. Tiltaket har ein litt annan karakter enn dei andre tiltaka, sidan dette gjeld oppbygging av kompetanse og ikkje oppretting av ny samarbeidsordning. Grunngjevinga for tiltaket ligg mellom anna i det økonomiske omfanget av kraftinntektene og kva dette betyr for kommunane. Vidare skal tiltaket også bidra til å spre viktig kunnskap på fleire hender og dermed redusert sårbarhet ved generasjonsskifte og moglege politiske krumspring i høve til regelverk/beskatning gjeldande konsesjonskraft. 2. Organisering Forslag til organisering: Arbeidsgruppe: Ketil Kiland (leiar) Olav Bjørn Bakken Gry Åsne Aksvik Kjell Gunnar Heggenes (PL) Referansegruppe: Rune Lødøen, Terje Bakka, Sverre Sæter, Hans Kristian Lehmann 3. Oppgåve Arbeidsgruppa skal kartlegge kven som sit på aktuell kompetanse og lage forslag til opplegg for kompetanseheving og deling blant aktuelle personar i dei 6 (8) kommunane. Ein ser for seg å knytte arbeidet hovedsakleg til ein kommunal intern ressurs, med noko budsjet for eventuell frikjøp og direkte kostnadar. Utover dette er det naturleg å innvolvere eksterne fagmiljø som LVK og andre relevante fagmiljø på feltet. Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 18 av 21

19 4. Framdrift Arbeidet bør avsluttast innan 25. april 2017 for at saka kan sendast til kommunane for eventuell kommunal handsaming av konklusjon. Overordna framdrift (frå prosjektspesifikasjon): A6 Gjennomføring av tiltak PL A7 Orientering i VT Tinget PA A8 Handsaming i kommunestyra Styringsgruppa A9 Iverksetting av vedtekne samarbeid Ressursbruk Midlar knytt til arbeidet er hovedsakleg tenkt for å kunne frikjøpe kommunal ressurs, og ellers dekke direkte kostnadar til reiser og liknande. Budsjett dekkast av felles prosjektmidlar: ,- kr. Skulle det være ynskjeleg med eksterne rapportar, kan dette tingast direkte innanfor rammeavtala med konsulentmiljø. Desse er: Ernst & Young Agenda Kaupang Telemarksforsking Det skal gjennomførast minikonkurranse for kjøp av bistand over ,-. Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 19 av 21

20 Overordna framdriftsplan og milepelar Arbeidet med prosjektspesifikasjonen saman med konkretisering av aktuelle samarbeidsprosjekt vert ferdigstilt med samarbeid mellom PA og PL, og leggast fram for styringsgruppa Forarbeid knytt prosjektet vert gjennomført fram til hausten Politisk forankring og involvering i kommunane skjer etter sommaren Framdriftsplan med fristar og ansvarsfordeling for hovudaktivitetane i prosjektet. Aktivitet Skildring Ansvar Start Frist A1 Ferdigstille prosjektspesifikasjon PL og PA A2 A3 A4 Konkretisering av aktuelle samarbeidsprosjekt. Førebuing til presentasjon i styringsgruppa Prosjektspesifikasjon leggast fram for rådmannsutvalet i VT. Fellesmøte med referansegruppa og Styringsgruppa. Gjennomgang av prosjektspesifikasjon. Samansetting av styringsgruppa fastsettast. Godkjenning av prosjektskisse. PL og PA PA PL og PA A5 Forankring i kommunane Styringsgruppa A6 Gjennomføring av tiltak PL A7 Orientering i VT Tinget PA A8 Handsaming i kommunestyra Styringsgruppa A9 Iverksetting av vedtekne samarbeid Tiltaksplan Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 20 av 21

21 Risikoanalyse og kvalitetssikring Kritiske suksessfaktorar Involvering vil vera ein kritisk suksessfaktor i arbeidet. Dette gjeld både politikarar og dei tilsette i kommunane. Dette er hovudgrunn for at ein vel å etablere referansegruppe med dei tillitsvalde og hovudverneombod. PA og PL har dialog med referansegruppa og lokaliseringsutvalet i prosessen. Lokaliseringsutvalet er samansett av ordførarane og rådmennene i kommunane. Utvalet er knytt til arbeidet med lokaliseringsplan for interkommunale samarbeid. Om ein ser trong til å etablere arbeidsgrupper er uklart, og vil etablerast ved trong. Arbeidet er ein konsekvens av tidlegare arbeid knytt til kommunereformen. Det er viktig at dei involverte kjenner seg att i løysingane, og ser at dette er ein oppfylging av ein gjennomført politisk og demokratisk prosess. Involvering av tilsette. Kvalitetssikring Prosjektleiar har eit overordna ansvar for kvalitetssikring, og prosjektansvarleg og styringsgruppa vert involvert i vurderingar knytt til det arbeidet. Tiltaksplan - Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Side 21 av 21

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Referansegruppa 23. mars 2017

Referansegruppa 23. mars 2017 Referansegruppa 23. mars 2017 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Vest-Telemarktinget 25. april 2017 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførarar, rådmenn og HVO+HTV Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald

Detaljer

Orientering, Vest-Telemarkrådet 15. november 2016 Fakta Etablerertenesta er kommunanes førstelinjeteneste for re4leiing av gründerar Fram :l 2013 finansierte IN ordninga saman med kommunane Ein søkte

Detaljer

Referat. Agenda. Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark - møte i referansegruppa

Referat. Agenda. Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark - møte i referansegruppa Referat Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark - møte i referansegruppa Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Fredag 24. mars 2017 Kl.slett: 11.00 14.15 Deltakarar: Anne Vadder Midtbø, HTV Tokke Gunn Siri

Detaljer

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark PROSJEKTSPESIFIKASJON Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark -endringsprosessar, styring og eigarskap Dato: 07. juni 2016 Side 1 av 17 Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Prosjektmål... 3 1.1.1 Effektmål...

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Vest-Telemark. Referat

Vest-Telemark. Referat Vest-Telemark Referat Stad: Vinje kommunehus, Åmot Tid: 2. mai 2017 kl 09.00-11.00, med lunsj frå kl 12:00 Til stades: Rådmenn: Kari Gro Espeland, John Kleiv, Jan Myrekrok, Sverre Sæter, Øystein Tveit,

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Dato: Tid:

Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Dato: Tid: Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 05.09.2017 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark Sak til lokaliseringsutvalet i prosjektet Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark -endringsprosessar, styring og eigarskap Dato: 11. mai 2017 Saksframlegg til lokaliseringsutvalet Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Næringshagen Dato: OBS merk ny dato!

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Næringshagen Dato: OBS merk ny dato! Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Næringshagen Dato: 11.09.2017 OBS merk ny dato! Tid: 14:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Presentasjon studietur til Stokkøya. Ole Dalen, prosjektleder ByR i Vest-Telemark september 2016

Presentasjon studietur til Stokkøya. Ole Dalen, prosjektleder ByR i Vest-Telemark september 2016 Presentasjon studietur til Stokkøya Ole Dalen, prosjektleder ByR i Vest-Telemark 13. - 14. september 2016 Utlysing «Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidraga til strategiar og tiltak som styrkjar

Detaljer

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Møtereferat. Møte i styringsgruppa, ByR - Vest-Telemark. Agenda til møtet:

Møtereferat. Møte i styringsgruppa, ByR - Vest-Telemark. Agenda til møtet: Møtereferat Møte i styringsgruppa, ByR - Vest-Telemark Tid: 30. september 2015 kl 13:00-15:00 Stad: Kommunehuset i Vinje, Åmot Deltakerar: Gunhild Austjord Gry Åsne Aksvik Asbjørn Storrusten Edvard Nesland

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2016/1249 Løpenr.: 10927/2016 Arkivkode: Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Sakshandsamar: Sissel Jacobsen Bitustøyl Felles jordmorteneste i Vest-Telemark

Detaljer

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE.

Vinje kommune. Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet. Møtedato: Tidspunkt: SAKLISTE. Vinje kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Vinje kommune - kontrollutvalet Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 10.00 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Medlem Til stades: Nestleiar Leiar Varamedlem Formannskapssalen

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 10.12.14, sak 095/14 Bakgrunn I samband med handsaming av kommuneproposisjonen våren 2014 vedtok Stortinget at det skal gjennomførast ei kommunereform.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Valnemnda Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 26.03.2015 Tid: I samband med kommunestyremøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Interkommunalt samarbeid på økonomifeltet i Vest-Telemark Workshop på Straand Hotel

Interkommunalt samarbeid på økonomifeltet i Vest-Telemark Workshop på Straand Hotel Interkommunalt samarbeid på økonomifeltet i Vest-Telemark Workshop på Straand Hotel 21.02.17 1 Programmet for dagen Før lunch: q «Bli kjent-runde» q Innleiande orientering frå Telemarksforsking om bakgrunnen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: 28.01.2016 Tid: 19:00 20:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Busetting av flyktningar i Sandøy kommune S a n d ø y K o m m u n e

Busetting av flyktningar i Sandøy kommune S a n d ø y K o m m u n e PROSJEKTPLAN 15.02. 01.09. 2016 Busetting av flyktningar i Sandøy kommune S a n d ø y K o m m u n e 1 5. 0 2. 2 0 1 6 Side 1/10 1 Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Vedtak i Sandøy kommunestyre 19.11.2015, K-sak-2015/37:

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 029/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Alf Olsen jr Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 029/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Alf Olsen jr Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 029/15 Formannskapet 23.04.2015 020/15 Kommunestyret 07.05.2015 Sakshandsamar: Alf Olsen jr Arkiv: Arkivsaksnr. 15/90-7 Effektiviseringsprosjektet - samordning

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Nissedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I NISSEDAL KOMMUNE 1 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 22/ Fakta i saka: I kommunestyresak 1/15 gjorde Nissedal kommune slikt vedtak:

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 22/ Fakta i saka: I kommunestyresak 1/15 gjorde Nissedal kommune slikt vedtak: Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 020 2015/92-4 Sverre Sæter 24.03.2015 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret 22/15 23.04.2015 Deltaking i forprosjekt kommunereform

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Kvinnherad kommune. Folgefonnsenteret - prosjektorganisasjon. Fellestenester Politisk sekretariat

Kvinnherad kommune. Folgefonnsenteret - prosjektorganisasjon. Fellestenester Politisk sekretariat Fellestenester Politisk sekretariat Synnøve Solbakken Arve Opsanger Hans Martin Hjelmeland Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan for sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan for sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan for sonderingsfasen 10.12.2014 Mål for sonderingsfasen: Avgjera kva for alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i utgreiingsfasen Peika ut maksimalt 3 alternativ Utarbeida

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 021/15 Kommunestyret 02.02.2015 009/15 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Utredning Indre Agder kommunereform. Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015

Utredning Indre Agder kommunereform. Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015 Utredning Indre Agder kommunereform Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015 Innhold Mandat Organisering Avgrensing Framdrift Avstand, arbeidsplasser, utvikling Demokratiaspekt Tenestetilbod

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: 18:00-20.30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2017 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Fyresdal kommune ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FYRESDAL Kontrollutvalet si årsmelding til kommunestyret 2011 side 1 av 5 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Saamund Gjersund Medlem BL

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Saamund Gjersund Medlem BL Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.04.2015 Tid: 19:00 21:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30

Fyresdal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: Tid: 19:00 19:30 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Roan, Næringshagen Dato: 25.01.2018 Tid: 19:00 19:30 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar AP Nils

Detaljer

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark

PROSJEKTPLAN 2010-2012. Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark PROSJEKTPLAN 2010-2012 Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark På bakgrunn av erfaringar gjort i prosjektet fleire folk til Vest- - og bydeutviklingsprosjekt, ynskjer vi å fortsette satsinga på å skape bulyst

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Tone Irgens Veum Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Tone Irgens Veum Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.11.2015 Tid: 08:30 13:10 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 1. MÅL OG RAMMER Målet er å få vedteke ny skulestruktur i Husnes ungdomsskulekrins.

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: Saknr. Sak 32/12 Godkjenning av innkalling og sakliste MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.09.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 32/12 39/12 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (H) Svanhild

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Prosjektplan. Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes. gnr 145 bnr 1 m.fl. 1. Mål og rammer

Prosjektplan. Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes. gnr 145 bnr 1 m.fl. 1. Mål og rammer Prosjektet reguleringsplan skuleområdet Husnes gnr 145 bnr 1 m.fl. Prosjektplan 1. Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Området som er føreslege regulert, ca 300 da, inkluderar m.a. Husnes sjukeheim, omsorgsbustader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Kommunereform. Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan

Kommunereform. Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan Kommunereform Forstudie «Lifjell rundt» Prosjektplan Mandat Forstudie «Lifjell rundt» Eier og beslutningstaker: Kommunestyrene i Nome, Bø, Sauherad, Seljord, Hjartdal og Notodden Prosjektledelse: Per Dehli(PA),

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

Nye Ålesund- Overordna risikoanalyse

Nye Ålesund- Overordna risikoanalyse Nye Ålesund- Overordna risikoanalyse Veldig lav Lav Middels Høy Veldig høy Veldig høy - Mangel på tid - Manglande politisk styring - Manglande styring og leiing Høy - Manglande økonomiske ressursar - Nøkkelpersonar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.06.2016 Tid: 08:30 10:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim 2018 Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim RFoto: Elin Rasmussen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Aslak Snarteland Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Tone Irgens Veum Medlem SP Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Aslak Snarteland Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 24.09.2015 Tid: 20:00 20:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

KOMMUNEREFORM- LOKAL PROSESS

KOMMUNEREFORM- LOKAL PROSESS Sak 90/14 Arkivsak nr: 14/951 Arkiv: Sakshandsamar: Bente Glomset Vikhagen Sak nr Utval Møtedato 90/14 09.12.2014 72/14 Kommunestyret 16.12.2014 KOMMUNEREFORM- LOKAL PROSESS 09.12.2014 Handsaming: Torbjørn

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

Prosjektplan

Prosjektplan Prosjektplan 2016-2018 Kartlegging, effektivisering og digitalisering av arkiv i Fjell, Sund og Øygarden kommune Samanslåing av Fjell, Sund & Øygarden kommune Innhaldsfortegnelse Bakgrunn og mål... 3 Organisering...

Detaljer

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland.

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland. Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - plan for Nord-Fron Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 154/14 09.12.2014 Arne Sandbu Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr. 14/100 Arne Sandbu 002,

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Stabsleiare og seksjonsleiare Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2014/402 1929/2015 BARDSETH 031 18.02.2015 Melding om vedtak i kommunestyret 12.2.2015, sak 7/15

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Vest-Telemarkrådet Møte 21. februar 2012 Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Sak 09/2012 Referat frå rådsmøte 24. januar 2012 Sak 10/2012 Mandat vidare organisering av Vest-Telemarkrådet Sak 11/2012

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/ Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-7 Sakshandsamar: Anders Skipenes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/2014 03.11.2014 Kommunestyret i Fræna

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010.

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sak 62/2010 Referat frå rådsmøte 14. september 2010 Sak 63/2010 Tannhelsetenesten i Vest-Telemark Sak 64/2010 Landstadsenteret i Seljord Sak 65/ 2010 Drøftingssaker

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45 Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.01.2016 Tid: 13:00 14:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,

Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg, Ordføraren Justis- og beredsskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/917-9 Berit Lundeberg,35 06 81 07 K24 17.02.2014 berit.lundeberg@kviteseid.kommune.no

Detaljer

Bestilling Avrop 2 Endeleg versjon frå møte 9. mai 2016

Bestilling Avrop 2 Endeleg versjon frå møte 9. mai 2016 Bestilling Avrop 2 Endeleg versjon frå møte 9. mai 2016 1 Bakgrunn Vi har inngått rammeavtale med Asplan Viak 23.02.2016. Med bakgrunn i denne har vi bestilling som fylgjer. 2 Bestilling Vi ynskjer ein

Detaljer

Dokumentdato Vår referanse 13/407

Dokumentdato Vår referanse 13/407 Rapport Tilsyn Fyresdal kommune 25.september 2013 Bakgrunn for tilsynet Føremålet med tilsynet var å kontrollere at kommunen oppfyller føresegnene om kommunal beredskapsplikt. Tilsynet vart gjennomført

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.10.2017 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer