Bustadbehov i Bergensregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bustadbehov i Bergensregionen"

Transkript

1 Bustadbehov i Bergensregionen - DU r appo rt A Statistikkgrunnlag for regional areal- og transportplan for Bergensområdet Nr. 9-14

2 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) Bustadbehov i Bergensregionen - - statistikkgrunnlag for regional areal- og transportplan for Bergensområdet Publikasjonsserie/nr: AUD-rapport nr: Dato: Forfattar: Stian Skår Ludvigsen, PhD Tlf: E-post: 2

3 Innhald Oversikt... 4 Framtidig bustadbehov etter type hushald

4 Oversikt Denne rapporten er produsert som statistikkgrunnlag for regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig bustadbehov i Bergensregionen fram mot, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig bustadbehov i fylket som er publisert i AUD-rapport nr 2- - Fylkesprognosar Hordaland: Bustadbehov -. Denne rapporten er meir detaljert enn AUD-rapport nr 2- om hushald- og bustadtypar for kommunane som er omfatta av planen, men inneheld ikkje andre data frå AUD-rapport nr 2-. Detaljeringa ligg i at vi presenterer grafar for kvar kommune, og at vi har lagt til høg- og lågalternativa i prognosekøyringa bak AUD-rapport nr 2-. For bakgrunn for fylkesprognosane, skildring av metode, alternativ og føresetnader, forklaringar av omgrep, og anna, sjå AUD-rapport nr 1-, 2- og 4-. Denne rapporten bryt ned bustadbehovet etter tre kategoriar hushald. Detaljerte tal broten ned på sju typar hushald er publisert øvst på under fylkesprognoser.no -> Bustadbehov. Samanlikna med 212, vil det i vere behov for mellom 45 og 64 fleire bustader i Bergensregionen, med 58 som vårt beste estimat. 24 av desse vil vere for einslege, 16 5 for familiar med middels arealkonsum (par utan born og einslege foreldre med born), og 18 for familiar og hushald med stort arealkonsum (par med born, hushald med vaksne born og fleirfamiliehushald). Over dei 18 åra frå 212 til vil det da vere behov for å auke bustadmassen med mellom 2 5 og 3 6 bustader per år, med eit snitt på av desse bør vere for einslege, 9 for små familiar, og 1 for større hushald. Modellane våre bereknar ikkje ubrukte eller ledige bustader, og heller ikkje bustadavgang (bruksendring, riving). Byggebehovet vil derfor vere større enn 3 2 bustader per år både for å dekkje sanering og fleksibilitet rundt kjøp/salg og oppussing. Vi har òg tal på kor mange bustader vi får om vi opprettheld den bustadstruktur vi har i dag. Det vil resultere i 27 fleire einebustader, 15 fleire småhus og 17 fleire bueiningar i bustadblokker, bufellesskap eller andre bustadtypar. Samanlikna mot behovet som er estimert basert på hushaldstypane vil dette vere for mange store og arealkrevjande bustader og for få tettbygde bustader (sjå tabell 1). Det kan vere behov for vesentleg fortetting om vi skal få plass til den venta folkeveksten. Samstundes endrar vi marknaden om det blir bygd vesentleg forskjellig frå dagens struktur. Det er uvisst om dette får konsekvensar for folkeveksten i kommunar der det til no har vore god tilgang på store bustader. Mykje av det statistisk berekna bustadbehovet for store bustader skuldast likevel at det i dag er mange eldre som bur åleine i einebustader. Kommunane kan leggje til rette for at desse einebustadene blir tilgjengelege for større hushald. Mange einebustader blir òg gjort om til fritidsbustader ofte utan å melde bruksendring. Kommunane kan òg her auke utnyttingsgraden av eksisterande einebustader (og tilhøyrande kommunal infrastruktur) ved å leggje til rette for at arvingar bytter inn arva einebustader med fritidsbustader som er oppført for fritidsformål. Vi har ikkje laga prognosar for fritidsbustader. Hushaldsprognose Resultat ved reproduksjon av dagens bustadmønster Over-/underkapasitet Lite /-bruk einslege leilegheiter, bufellesskap og anna Middels /-bruk småfamiliar småhus Stort /-bruk store familiar einebustader Tabell 1 viser over-/underkapasitet i ved reproduksjon av dagens bustadmønster målt mot hushaldsprognosen for Hordaland. Kjelde: eigen prognose via PANDA. 4

5 Framtidig bustadbehov etter type hushald Figur 1 til 13 viser framtidig behov for bustader etter hushaldtypar, på toppen av eksisterande behov. Bustadbehovet etter alder og kjønn halde konstant: Alle endringane i hushaldstypar vil skuldast aldersendringar i befolkninga. Figurane deler hushalda i tre kategoriar: åleinebuande, hushald med forventa lite (par utan born, einslege foreldre), og hushald med forventa stort (par med barn, andre større hushald). Fordelinga er berre vist etter forventa bustadbehov. Summen av desse er vist med heiltrekt sort linje. Dei stipla linjene viser summen av høg- og lågalternativa. Detaljar for høg- og lågalternativa er vist i tabell 2 på side 1. Denne tabellen viser venta fordeling av hushaldtypar i kommunane i Bergensregionen i 212 og, etter kvart av dei tre alternativa, i tal og i prosent av Bergensregionen. I figur 1 til 13 er eksisterande bustadbehov (212) vist med lyse søyler i botn. Dette viser berre hushaldssamansettinga, og ikkje kva type bustad hushalda er busett i. I botn kan det liggje mykje suboptimal fordeling av bustader som det er vanskeleg eller kan ta tid å endre på (t.d. eldre einslege som bur i einebustader). Framtidige hushald kan vere enklare å få ei meir optimal fordeling av bustader på, men mange av framtidas einslege bur i dag i par og i større bustader enn dei treng i framtida. Merk at dei lyse søylene ikkje er ei prognose av kva hushald dagens innbyggjarar vil høyre til. Dette vil endre seg etterkvart som familiar blir etablert og går i oppløysing. Dei lyse søylene er vist for å vise kva vi treng på toppen av det bustadbehov vi har i dag. Bergensregionen relativt stort relativt lite stort Figur 1 til 13 viser prognose for det samla bustadbehovet for ulike typar hushald for Bergensregionen og for kvar kommune. Kjelde: eigne prognosar generert i PANDA. 5

6 Bergen relativt stort relativt lite stort Samnanger relativt stort relativt lite stort Os relativt stort relativt lite stort 6

7 Sund relativt stort relativt lite stort Fjell relativt stort relativt lite stort Øygarden relativt stort relativt lite stort 7

8 Askøy relativt stort relativt lite stort Vaksdal relativt stort relativt lite stort Osterøy relativt stort relativt lite stort 8

9 Meland relativt stort relativt lite stort Radøy relativt stort relativt lite stort Lindås relativt stort relativt lite stort 9

10 Hushald i alt Einslege 1 Par utan born, einslege foreldre med born Par med born, einfamiliehush. med vaksne born, fleirfamiliehushald Tal % av BR Tal % av BR Tal % av BR Tal % av BR Tal % av BR Tal % av BR Tal % av BR Tal % av BR Bergensregionen Forventa ,3 % ,2 % ,7 % ,8 % Bergen Forventa ,3 % ,5 % ,6 % ,3 % ,6 % ,8 % ,3 % , % , % ,8 % ,5 % ,5 % 1 156,5 % 474,5 % 333,6 % 348,5 % Samnanger Forventa 1 2,6 % 1 81,5 % 397,7 % 449,5 % 285,7 % 315,6 % 32,6 % 318,4 % 1 31,5 % 432,5 % 34,6 % 294,4 % ,7 % ,5 % ,7 % ,8 % Os Forventa ,1 % ,7 % ,9 % ,6 % ,2 % ,7 % ,3 % ,9 % ,9 % 3 8 4,8 % ,9 % ,1 % ,7 % ,6 % 983 1,7 % ,7 % Sund Forventa ,5 % ,7 % 877 1,4 % ,6 % 627 1,6 % 962 1,7 % 841 1,6 % ,7 % ,7 % ,7 % 943 1,7 % ,8 % ,7 % ,5 % ,9 % ,9 % Fjell Forventa ,3 % ,8 % ,9 % ,6 % ,3 % ,9 % ,8 % , % ,9 % ,7 % , % ,1 % 3 1 1,4 % ,4 % 797 1,4 % ,4 % Øygarden Forventa ,2 % ,3 % 683 1,1 % ,3 % 486 1,2 % 746 1,3 % 622 1,2 % 951 1,3 % ,3 % ,3 % 713 1,3 % 89 1,3 % ,8 % ,5 % ,9 % ,1 % Askøy Forventa ,3 % ,9 % ,9 % ,6 % ,3 % ,9 % ,7 % ,1 % ,9 % ,6 % , % ,2 % 2 41,9 % 829 1, % 578 1, % 634,9 % Vaksdal Forventa ,1 % 1 938,9 % 726 1,2 % 794,9 % 49 1,2 % 555 1, % 541 1, % 588,8 % 1 83,9 % 757,9 % 533 1, % 54,8 % , % , % ,1 % , % Osterøy Forventa ,9 % ,1 % ,9 % , % 817 2, % ,1 % ,9 % ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,2 % ,1 % ,1 % ,3 % Meland Forventa ,7 % ,1 % 983 1,6 % , % 7 1,7 % , % 994 1,8 % ,2 % , % ,9 % , % ,1 % ,2 % ,2 % 741 1,3 % 815 1,1 % Radøy Forventa ,2 % ,1 % 745 1,2 % 974 1,1 % 524 1,3 % 77 1,2 % 643 1,2 % 761 1,1 % ,1 % 915 1,1 % 668 1,2 % 696 1,1 % ,6 % ,5 % ,8 % ,5 % Lindås Forventa ,7 % ,5 % ,6 % ,5 % ,9 % ,7 % ,7 % ,3 % ,5 % ,5 % 2 5 3,8 % ,3 % Tabell 2 viser utvalde tal for kommunar og regionar i Hordaland. Kjelde: eigen prognose via PANDA.

11 11

12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdi skaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Regionalavdelinga Analyse, utgreiing og dokumentasjon Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: e-post: Oktober

Bustadbehov

Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland: Bustadbehov 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 02-14 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Fylkesprognosar

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2016-2040: Bustadbehov r appo rt DU A Nr. 1.2-16 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Bustadbehov Fylkesprognosar Hordaland 2015-2035: Bustadbehov Nr. 3.2-15 AUD-rappor t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad

Fylkesprognosar Hordaland : Bustad Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Bustad AUD-rapport nr. 1.2-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Fylkesprognosar Vestland : Bustadbehov

Fylkesprognosar Vestland : Bustadbehov AUD-rapport nr: 13.2-19 Fylkesprognosar Vestland 2019-2045: Bustadbehov Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4

Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune prognosar Vedlegg 4 Skulebruksplan Hordaland fylkeskommune 2016-2030 Hordaland fylkeskommune prognosar 2016-2030 Vedlegg 4 Innhald 1 Prognosar 3 1.1 Prognose for folketal i Hordaland 3 1.2 Prognose for 16-18 åringar i Hordaland

Detaljer

Arbeidsliv 2014-2030

Arbeidsliv 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Arbeidsliv 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 03-14 Foto: Business Region Bergen Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Samandrag Denne rapporten inneheld Hordaland fylkeskommune sin prognose for framtidig arbeidsstyrke i Hordaland fram mot 2030, og er basert på fylkeskommunen sin prognose for framtidig folketal som er

Detaljer

AUD-rapport Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde. Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde.

AUD-rapport Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde. Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde. AUD-rapport 08-18 Endring i billettinntekt ved nytt ungdomsbillettområde Metode for automatisert berekning av ungdomsbillettområde. OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Torbjørn Eidsheim Bøe, Gis-koordinator/seniorrådgjevar.

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Scenario for bustadbehov

Fylkesprognosar Hordaland : Scenario for bustadbehov AUD-rapport nr. 14-18 Fylkesprognosar Hordaland - 2045: Scenario for bustadbehov Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030

Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og. regionane 2014-2030 Fylkesprognosar Hordaland: Flytte- og befolkningsprognosar for kommunane og regionane 2014-2030 r appo rt DU A Nr. 04-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef

Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi. 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Boligbygging i overordna planlegging arealbehov og arealstrategi 3.februar 2016 Marit Rødseth, Plansjef Planlegging for berekraftig utvikling Føremålet med planlegging etter plan- og bygningslova er å

Detaljer

AUD-rapport Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga. Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet.

AUD-rapport Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga. Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet. AUD-rapport 13-17 Berekning av dispensasjonar frå skuleskyssordninga Grunnlag for svar til helse og opplæringsutvalet. OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Torbjørn Eidsheim Bøe, Gis-koordinator/seniorrådgjevar.

Detaljer

Prognoser og kart i planarbeid. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse

Prognoser og kart i planarbeid. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse Prognoser og kart i planarbeid Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse

Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Eksempel på fylkeskommunen sitt kunnskapsarbeid med folkehelse Stian Skår Ludvigsen, PhD Spesialrådgjevar Analyse, utgreiing og dokumentasjon Regionalavdelinga Hordaland fylkeskommune Korleis måler vi

Detaljer

Arealanalyse av bustadbygginga i Bergensområdet. på 2000-talet. Nr. 7-15

Arealanalyse av bustadbygginga i Bergensområdet. på 2000-talet. Nr. 7-15 DU r appo rt A Arealanalyse av bustadbygginga i Bergensområdet på 2000-talet Nr. 7-15 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud

Detaljer

Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til:

Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til: Vedlegg 2 - Fordeling av midlar til: kollektivtiltak, trafikksikringstiltak, gang- og sykkeltiltak og miljø- og servicetiltak Vedlegg til Investeringsprogram for fylkesvegnettet til Regional transportplan

Detaljer

Øygarden Prognosar for folketalet,

Øygarden Prognosar for folketalet, Øygarden Prognosar for folketalet, 2013-2040 r appo rt DU A Nr. 9.1-12 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Øygarden Prognosar

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. Nr. 01-14

Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030. Nr. 01-14 Fylkesprognosar Hordaland: Befolkning 2014-2030 Nr. 01-14 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Fylkesprognosar Hordaland:

Detaljer

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell?

Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? Gjennomføring og val av løp Rett fram eller alternativ modell? 1 Gjennomføring i forskjellige løp 1 Ei oversikt og gjennomgang over fullføring i forskjellige løpstypar i Hordaland fylkeskommune basert

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger

Bustadmarknaden i Sogn. Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bustadmarknaden i Sogn Presentasjon for Sogn Regionrådsdag Tirsdag 21.april 2015 Leikanger Bakgrunn Mangel på adekvate bustader for sal eller leige er i stigande grad dei siste åra trekt fram som ein viktig

Detaljer

Vaksdal. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr

Vaksdal. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr Vaksdal Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.3-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Vaksdal Prognosar

Detaljer

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND

Om Hordaland fylke FYLKESROS HORDALAND Om Hordaland fylke Kysten av Hordaland var i norrøn tid kjend som Hǫrðafýlki. Før 1919 var namnet på Hordaland fylke «Søndre Bergenhus amt». Namnet «Hordaland» kjem av folkenamnet Hǫrðar. Hǫrðar er ei

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 5

Kopi til: Arkivnr.: 5 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Analyse, utgreiing og dokumentasjon NOTAT Til: Fylkesutvalet/Opplæringsutvalet Dato: 12. november 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 20120934-1/KKJA Kopi til:

Detaljer

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse

Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Kommuneprofilar - Befolkning, sysselsetting og kompetanse Faktagrunnlag til regional planstrategi r appo rt DU A Nr. 06-14 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Analyse, utgreiing

Detaljer

PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE

PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE PLAN FOR BUSTADPOLITIKK I BØ KOMMUNE 2013-2025 Innleiing Bø kommune treng som vekst- og skulekommune ein plan for bustadpolitikk. Formålet med planen er å beskrive kva for behov og utfordringar kommunen

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjonar

Om Fylkesprognoser.no. Definisjonar 1 Innhald Samandrag... 2 Om Fylkesprognoser.no... 3 Kort om føresetnader og metode for befolkningsprognosen... 4 Historisk flytting... 5 Flytteprognose... 7 Prognose for fødde og døde... 8 Prognose for

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte.

Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte. AUD-rapport 09-17 Tittel: Undersøking om Regionalt forskingsfond Vestlandet si ordning med kvalifiseringsstøtte AUD-rapport

Detaljer

Framflyt. Modellverktøy for flytteprognosar

Framflyt. Modellverktøy for flytteprognosar Framflyt Modellverktøy for flytteprognosar Disposisjon Del 1: Generelt om Framflyt bakgrunn, logikk, oversyn Del 2: Rettleiing i bruk av Framflyt Problem i fjor Ved målstyring etter nettoflytting kan PANDA

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Lindås. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr

Lindås. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr Lindås Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.6-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Lindås Prognosar

Detaljer

Ny takstsonestruktur i Hordaland

Ny takstsonestruktur i Hordaland Sal og Marknad - Skyss Arkivnr: 2015/7302-3 Saksbehandlar: Hanne Alver Krum Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 07.02.2017 Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017

Detaljer

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland)

Sysselsette (arbeidsplassar i Nordhordland) Sysselsette i Nordhordland Det er henta ut statistikk frå SSB som viser sysselsette i Nordhordland i perioden 2008 2015 og kor dei som bur i Nordhordland er sysselsatt med omsyn til næring. Har delt det

Detaljer

Ullensvang. Prognosar for folketalet, 2012-2040. August 2011. AUD-rapport nr. 4.4-11

Ullensvang. Prognosar for folketalet, 2012-2040. August 2011. AUD-rapport nr. 4.4-11 Ullensvang Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.4-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Ullensvang

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland

Folkebibliotek i Hordaland. Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland Bibliotekstatistikken 2013 Folkebiblioteka i Hordaland 1 Innleiing Folkebiblioteka rapporterer kvart år inn statistikk til Nasjonalbiblioteket. Statistikktala er frå fleire områd av drifta, og kan gi eit

Detaljer

Pendlingsprognose

Pendlingsprognose Pendlingsprognose 2013-2030 Nr. 5-13 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Pendlingsprognose 2013-2030

Detaljer

Folketal og demografi

Folketal og demografi Foto: Arne Dag Myking/Kondis HORDALAND I TAL Nr. 1-2017 Folketal og demografi 2 Føreord Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Statistikk er eit viktig verkty for å forstå

Detaljer

Delområda i Kvam. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr

Delområda i Kvam. Prognosar for folketalet, August AUD-rapport nr Delområda i Kvam Prognosar for folketalet, 2012-2040 August 2011 AUD-rapport nr. 4.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Delområda

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr

Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr Varehandelstatistikk til bruk i utvikling av senterstruktur- og kjøpesenterpolitikk i Hordaland AUD-rapport nr. 17-09 Desember 2009 Kjøpesenterstatistikk I Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering

Detaljer

Delområda på Askøy. Prognosar for folketalet, Desember AUD-rapport nr

Delområda på Askøy. Prognosar for folketalet, Desember AUD-rapport nr Delområda på Askøy Prognosar for folketalet, 2012-2040 Desember 2011 AUD-rapport nr. 4.7-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Befolkning

Fylkesprognosar Hordaland : Befolkning Fylkesprognosar Hordaland 2017-2040: Befolkning AUD-rapport nr. 1.1-17 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område

Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område Foto: Morten Wanvik, HFK AUD-rapport 16-18 Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område Askøy kommune OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Seksjon for forsking, internasjonalisering og

Detaljer

Transportutfordringar i Bergensområdet

Transportutfordringar i Bergensområdet Transportutfordringar i Bergensområdet Magnus Natås Statens vegvesen Bergensregionen 2 Den funksjonelle Bergensregionen Pendlingsandel > 20% og reisetid < 1time til Bergen 12 kommunar 3 Dei tre viktigaste

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland Risikoindeks for folkehelse 2012. Hordaland AUD- rappor Nr. 10-12 t Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud «Risikoindeks for folkehelse

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017

Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Miljøløftet Bergen! Morten Sageidet 6. desember 2017 Byvekstavtale Bergen MÅL: Norges første byvekstavtale signert 01.09.17 Vekst i persontransport: Kollektiv, sykkel og gange (0-vekstmålet) Betre mobilitet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hordaland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014

Fylkesprognose Sogn og Fjordane 2014 Fylkesprognose Sogn og Fjordane 214 www.sfj.no Samandrag Fylkeskommunen har utarbeidd ein prognose over folketal og bustadbehov i Sogn og Fjordane fram til 23. Prognosen viser at det i 23 vil vera 117

Detaljer

VOSS HERAD Kommuneplan SENTERSTRUKTUR

VOSS HERAD Kommuneplan SENTERSTRUKTUR VOSS HERAD Kommuneplan 2020-2031 SENTERSTRUKTUR Folketal og folketalsutvikling Folkemengde pr. 1.1 2018 2031 2040 Folkemengde 15576 Hovudalternativet (MMMM) Høg nasjonal vekst (HHMH) 16394 16976 16977

Detaljer

Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område

Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område Foto: Ann Steindal, HFK AUD-rapport 04-19 Kartlegging av tilgjengeleg areal i bustadregulerte område Øygarden kommune OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland Sakshandsarnar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 24.09.2015 Dykkar dato Vår referanse 2014/15772 331.2 Dykkar referanse Kommunal- og modemiseringsdepartementet, Postboks

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Delområda i Kvam. Prognosar for folketalet, April AUD-rapport nr

Delområda i Kvam. Prognosar for folketalet, April AUD-rapport nr Delområda i Kvam Prognosar for folketalet, 2012-2030 April 2011 AUD-rapport nr. 4.1-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Delområda

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

AUD-Rapport Arbeidsmarknadsanalyse. Sysselsetting og pendling i Askøy kommune

AUD-Rapport Arbeidsmarknadsanalyse. Sysselsetting og pendling i Askøy kommune AUD-Rapport 01-19 Arbeidsmarknadsanalyse Sysselsetting og pendling i Askøy kommune OM RAPPORTEN I denne rapporten har vi gjort ein analyse av arbeidsmarknaden på oppdrag frå Askøy kommune. Vi har vektlagd

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hordaland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hordaland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Folketal og demografi

Folketal og demografi HORDALAND I TAL Nr. 1-2018 Folketal og demografi 2 Føreord Hordaland i tal nr. 1 2018 presenterer folketalsutviklinga i fylket og på regions- og kommunenivå. I dette nummeret tek vi og eit blikk nordover

Detaljer

Medlems- og brukarundersøking for Vest-Norges

Medlems- og brukarundersøking for Vest-Norges Foto: Vest-Norges Brusselkontor DU r appo rt A Medlems- og brukarundersøking for Vest-Norges Brusselkontor Nr. 2-15 Innhald Rapport om medlems- og brukarundersøkingane for Vest-Norges Brusselkontor...

Detaljer

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side

HORDALAND. Nr. 1/ januar 1988 INNHALD. Emne. Side Nr. 1/88 25. januar 1988 HORDALAND INNHALD Emne Side 21 Framskriving av folkemengda, 1987-2050 (K) 1 23 Grunnskolar, 1. oktober 1987 (K) 14 23 Nynorsk som hovudmål i grunnskolen, 1977-1987 (K) 15 26 Overformynderia.

Detaljer

Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skolesekken for skuleåret

Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle skolesekken for skuleåret KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2018/368-9 Saksbehandlar: Charlotte Espeland Saksframlegg Saksgang Utval for kultur, idrett og regional utvikling 21.08.2018 Fordeling av spelemidlar til Den kulturelle

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

oktober. Plankonferansen Framtidsretta bustadplanlegging rett bustad på rett plass. Glimt frå konferansen

oktober. Plankonferansen Framtidsretta bustadplanlegging rett bustad på rett plass. Glimt frå konferansen 17. 18. oktober Plankonferansen 2017 Framtidsretta bustadplanlegging rett bustad på rett plass Glimt frå konferansen Velkomen til plankonferansen! 291 var påmeldt, - deltakarane vert ønskt velkomen og

Detaljer

Konsulenttenester knytt til Regional areal- og transportplan for Bergensområdet

Konsulenttenester knytt til Regional areal- og transportplan for Bergensområdet Konsulenttenester knytt til Regional areal- og transportplan for Bergensområdet Vedlegg A Kravspesifikasjon - HFK 13-0071 Juli 2013 Innhold Innhold... 1 1. Innleiing... 1 2. Føremålet med anskaffinga...

Detaljer

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar

Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte distriktsutfordringar REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/2708-2 Saksbehandlar: hans Inge Gloppen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 30.03.2017 Bruk av Regionale utviklingsmidlar i kommunar med særskilte

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Nye strukturar og vegen vidare Nye strukturar og vegen vidare Rådmannssamling Gloppen, 12.09.2017 Anne Karin Hamre Nasjonal status 121 kommunar blir slått saman til 47 nye kommunar 354 kommunar frå 2020 74 færre kommunar enn i 2014

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune

Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 07-17 Tittel: Evaluering av leveransar og tenester til dei politiske utvala i Hordaland fylkeskommune

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hordaland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Vestland Statistikk og utviklingstrekk

Vestland Statistikk og utviklingstrekk Vestland Statistikk og utviklingstrekk Kunnskap om møteregionen Martin Tvedt, rådgjevar ved regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune Dialogmøte Bergen, 4.februar 2019 Vestland Sentrale fakta 633 000

Detaljer

Pendlingsanalyse for Meland, Lindås og Radøy

Pendlingsanalyse for Meland, Lindås og Radøy AUD-rapport nr. 2-18 Pendlingsanalyse for Meland, Lindås og Radøy OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse i Regionalavdelinga Forfattar: Lasse Kolbjørn

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Hordaland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2017

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2017 Rapport om målbruk i offentleg teneste 17 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 3 Nettsider... 4 Korte tekstar (1 sider) og lengre tekstar (over

Detaljer

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland

3,13 3,17. Utslepp = aktivitet x utsleppsfaktor. Mobile utslepp: Arealbruk og transport. Innhald. Klimaplan for Hordaland Klimaplan for Hordaland Mobile utslepp: Arealbruk og transport Park Hotell Vossevangen 13. januar 2009 Hans Petter Duun Innhald Status og utviklingstrekk Litt om teknologisk utvikling Prognoser for utslepp

Detaljer

Kartlegging av potensielt tilgjengeleg bustadareal

Kartlegging av potensielt tilgjengeleg bustadareal Foto: Gunnbjørg Austrheim, HFK AUD-rapport nr. 11-19 Kartlegging av potensielt tilgjengeleg bustadareal Kvinnherad kommune OM RAPPORTEN Ansvarleg avdeling/eining: Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Kommunestruktur i Sogn og Fjordane Fylkesmannen si tilråding Statens hus, 29.09.2016 Status nasjonalt og i nabofylka Landet: 138 kommunar har gjort vedtak om samanslåing 72 kommunar blir til 30 kommunar

Detaljer

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen

ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA HR-seksjonen Notat Dato: 02.03.2017 Arkivsak: 2014/12154-17 Saksbehandlar: fromann Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesrådmannen Sjukefråvær

Detaljer

Utvikling i drosjetenester i Bergen køyreområde, 2007 2014

Utvikling i drosjetenester i Bergen køyreområde, 2007 2014 Utvikling i drosjetenester i Bergen køyreområde, 2007 2014 r appo rt DU A Nr. 13-14 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Utvikling

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Næringsanalyse for Hordaland 2009

Næringsanalyse for Hordaland 2009 Næringsanalyse for Hordaland 2009 - ei oppsummering Desember 2009 AUD-rapport nr. 16-09 Oppsummering av Næringsanalyse for Hordaland 2009 Telemarksforsking har på oppdrag frå Hordaland fylkeskommune, utarbeidd

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2018

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2018 Rapport om målbruk i offentleg teneste 18 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 3 Nettsider... 4 Korte tekstar (1 sider) og lengre tekstar (over

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2015 Rapport om målbruk i offentleg teneste 21 1 Innhald Om rapporten... 3 Forklaring til statistikken... 3 Resultat frå underliggjande organ... 4 Nettsider... 4 Figur 1 Nynorskdel på statlege nettsider, i

Detaljer

Fylkesprognosar Hordaland : Befolkning

Fylkesprognosar Hordaland : Befolkning AUD-rapport nr: 5-18 Fylkesprognosar Hordaland 2018-2045: Befolkning Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Seksjon for forsking, internasjonalisering og analyse http://www.hordaland.no/aud Fylkesprognosar

Detaljer

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland

Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Foto: Creativ Commons CC - Daryl Fritz DU r appo rt A Risikoindeks for folkehelse 2015. Hordaland Nr. 9-15 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Seksjon for forsking, internasjonalisering

Detaljer

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB

Kjelde: alle figurar PANDA/SSB Kort om føresetnader for befolkningsprognosen Befolkningsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisontar

Detaljer

Resultat frå innbyggjarundersøkinga 2018

Resultat frå innbyggjarundersøkinga 2018 Aurland kommune Resultat frå innbyggjarundersøkinga 2018 Kor ønskjer innbyggjarane i Aurland kommune å bu, korleis vil dei bu og kva utfordringar har dei på bustadmarknaden Anja Marken 15.07.2019 Innhold

Detaljer

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose

Folketal, demografi og prognose for Nordhordland. Folketal pr og prognose Folketal, demografi og prognose for Nordhordland 1 Innleiing SSB kom med oppdatert prognose for utvikling av folketalet i kommunane i juni 216. I dette notatet er det laga ein samanstilling av utviklinga

Detaljer

Endring i sonestruktur

Endring i sonestruktur SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/15892-2 Saksbehandlar: Tom Arne Steinstad Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014 Endring

Detaljer

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre?

Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? KS rådmannssamling 22. januar 2018 Korleis kan fylkeskommunen og kommunane i Hordaland samskape betre? Rune Haugsdal, fylkesrådmann Samskape betre? Felles mål Kjenne Respektere Gjennomføre Forventing 23.01.2018

Detaljer