Haugenstua barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haugenstua barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Stovner Haugenstua barnehage Haugenstua barnehage Telefon: Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...4 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...5 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...5 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...6 BARNS MEDVIRKNING...6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...7 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...7 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...8 SOSIAL KOMPETANSE...8 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...9 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...11 KALENDER...15 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. 3

4 KORT OM BARNEHAGEN Haugenstua barnehage åpnet i 1970 og ligger midt mellom blokkene i Haugenstua borettslag. Den er nyrestaurert i 2013, og fremsto som ny da den åpnet i januar Den er tilrettelagt for rullestolbrukere, både på uteområdet og inne i barnehagen.barnehagen har en stor utelekeplass som stimulerer til grovmotoriske aktiviteter som er viktig for alle barns utvikling. Rett utenfor barnehagen har vi en kjempefin akebakke, og det er mange lekeplasser i nærheten. Vi har også Smedstua-skogen i gangavstand fra barnehagen. Barnehagen ligger i nærheten av både tog og buss, og den ligger i nærheten av Haugenstua torg. Bydelen har også en stall med hester, stor fotballbane, gratis teatertilbud til barna, bibliotek og andre tilbud tilrettelagt for barnehagene. I barnehagen går det 81 barn fordelt på 5 avdelinger: -Vepsebolet avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år. -Maurtua avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år -Tusenbeinet avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år -Marihøna avdeling med 9 barn i alderen 1-3 år. Disse avdelingene holder åpent hver dag fra kl Vi har også en korttidsavdeling med 18 barn i alderen 3-6 år som er åpen fra Den heter Sommerfuglene. Vi synger mye og har musikksamlinger på tvers av avdelingene. Hver fredag har vi fellessamling, hvor alle avdelingene møtes og synger og dramatiserer sammen. Vi bruker tid på å lage mat, og har hver vår kjøkkendag hver uke. I barnehagen vår går det barn fra mange ulike nasjoner og det hører vi om i sangen vår: Haugenstua barnehage, det er vi. Den beste barnehagen, det kan vi si. Vi er barn fra mange land, det er rart det kan gå an, men finere enn dette kan det hvertfall ikke bli. Barnehagen er en del av team Haugenstua som består av Haugenstua barnehage, Smedstua gård barnehage og Ole Brumm barnehage. Teamet har felles aktiviteter som vinteraktivitetsdag, 17.mai markering og idrettsdag. Ellers besøker vi hverandre på turdager, og de eldste barna går sammen på øvinger med bydelens megakor. Stovner bydel har egen Stovnermodell som gir grunnlag for en felles pedagogisk plattform for alle barnehagene på Stovner. Visjonen er: Sammen skal vi., og dette preger hverdagen for både barn og personale. Personalet på Stovner skal være RAUSE, LEKNE og LYTTENDE. Teamet har en 100 % styrer, en 100 % assisterende styrer og 50 % merkantil stilling. Styrer og assisterende styrer rullerer på hvilken barnehage de er i, slik at alle barnehagene har styrer eller ass. styrer hos seg i løpet av uken. Barnehagen starter med STORK-prosjektet denne våren, som omhandler kosthold og fysisk aktivitet i samarbeid med foreldrene. 4

5 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Gratis kjernetid. Opplæringsgruppe som sikrer felles kompetanseheving. Stovnermodellen - En felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene på Stovner. Oslostandarden. Kartleggingsverktøy for språkmiljøene i barnehagene. Tverrfaglig ressurssenter for barn og familier. BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER Fellevisjon for barnehagene på Stovner er: Sammen skal vi... I Stovnerbarnehagene er vi rause, lekne og lyttende. Gjennom musikk, glede, lek og vennskap skal vi ta vare på barns sosiale kompetanse. Felles aktiviteter på tvers av avdelingene: musikksamlinger, fellessamlinger og tur. Flerkulturelt mangfold bevisstgjøres og synliggjøres. Personalet tilrettelegger slik at det er tid og rom for lek, og tid til å utvikle vennskap. Vi har gode samtaler med barna for å få frem barnas ønsker/ barns medvirkning. Voksne respekterer barnas egen humor. Personalet skal gi oppmerksomhet på gjensidigheten i vennskap, og gi barna gode strategier for konfliktløsninger. 5

6 MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. Ha respekt for hverandre. Team-arbeid både avdelingsvis og felles i barnehagene. Materiell og leker tilgjengelig både på avdelingene og felles i barnehagen. Lekegrupper. Musikk og sang fra forskjellige land. Tur: lange turer, korte turer, store grupper, og små grupper. Vi prater om ulike følelsesuttrykk som sint, sur, glad, lei seg, for å hjelpe barna å sette ord på sine følelser. Vi markerer barnehagens ulike tradisjoner som bursdag, jul, påske, 17. mai, FN dagen, karneval, eid etc. BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. 6

7 Personalets tilstedeværelse og deres engasjement skal synes i hverdagen. Personalet skal ha kunnskap om å se barna fra deres ståsted. Gi barna konkrete valg enten det gjelder påkledning, måltider, samlingsstund og lek. Legge til rette for det enkelte barns medvirkning ut fra barnesamtaler eller møter med barna. Velge tema eller aktiviteter ut fra barnegruppens interesser og ønsker. Møte barna og deres foreldre med respekt og åpenhet. SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Velkomstbrev sendes ut når det er avklart at nye barn skal begynne i barnehagen. Vi inviterer foreldre til fellesskap i barnehagen. Gi rom for uformelle samtaler med foreldrene i bringe- og hentesituasjon Oppstartsamtale med alle nye foreldre. Bruk av tolk ved behov. Alle foreldre skal ha to foreldresamtaler ang barnet sitt i løpet av et barnehageår (mer ved behov). Valg av foreldrerepresentanter til SU hver høst. Brukerundersøkelse en gang i året. FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 7

8 Tilrettelegge for barnas fin- og grovmotoriske utvikling. Bordaktiviteter: klipping, puslespill, spill, perler og tegne/ maleaktiviteter. Lek både inne og ute: konstruksjonslek, rollelek, symbollek. Turer. Tema-arbeid gjennom samlingsstunder, musikksamlinger, tradisjoner og høytidsmarkeringer. Daglig sikkerhetsjekk av utelekeplassen, for å ivareta barnas sikkerhet i uteleken. INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Alle barn og foreldre blir møtt på samme måte med respekt og åpenhet uavhengig av kultur eller religion. Besøk: venner og søsken får anledning til å besøke hverandre på andre avdelinger. Fellessamling på fredager med musikk, sang og drama. Gi barna mulighet til å medvirke i sin hverdag i barnehagen gjennom samtaler med barna. Avdelingene gjør ting på tvers: måltider, turer, grupper etc. SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 8

9 Voksne som gode rollemodeller. Aldersinndelte grupper. Oppfordre barn til å sette egne grenser, samt gi rom for å uttrykke egne følelser. Fellessamlinger hvor barn er med på medvirke og oppfordres til å delta. Tilstedeværende voksne som ser det enkelte barn og ser barnas behov. De voksne skaper trygghet i gode utviklingsrammer og gir gode opplevelser. Alle er med på å skape et inkluderende miljø. Humor og glede skal prege hverdagen. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. Førskolegrupper på tvers av avdelingene, og på hver avdeling. Selvstendighetstrening i forhold til av- og påkledning, dotrening etc. Samarbeidsmøter med forsatte, skole, barnehage, PPT og eventuelle instanser når det gjelder barn med særskilte behov. Foreldremøte på høsten der alle skolestarterne inviteres. Dette møtet holdes på/ av en av skolene på høsten året før skolestart. Foreldresamtaler: barnehagen, foresatte og barn samarbeider om å fylle ut informasjonsskjemaet om skolestarteren innen 1. mai. Besøksdager på skolene og aktivitetsskolene. 9

10 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Kartlegging av språkmiljø og språkutvikling. Foreldresamtaler og samtaler med barna. Periodeplan/ halvårsplan. Månedsplan. Synliggjøring på avdelinger: hva vi gjør og har fokus på. Dokumentasjon via bilder og fotorammer. Brukerundersøkelse for foreldre, og medarbeiderundersøkelse for personalet. 10

11 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE KOMMUNIKASJON SPRÅK TEKST KROPP BEVEGELSE 1-2 år Bruker pekebøker, og forstår hva som er opp og ned på bøker. 3-4 år Skolestartere Bruker enkle bøker med tekst og bilde (skal kunne sitte stille og lytte). Få erfaring med fortsettelsesbøker, og sitte stille og lytte. Skal kunne to-tre ords setninger og enkle setninger. Skal kunne kommunisere med setninger. Skal kunne gjenfortelle fra ting som har skjedd før. Få erfaring med tekst og bokstaver. Skal kunne lytte til, og delta med bevegelser ved sang, rim og regler. Skal kunne kjenne igjen navnet sitt i skrevet form, og få mer erfaring med bokstaver. Skal kunne kjenne igjen alle bokstavene i navnet sitt, og kunne skrive navnet sitt. Skal kunne delta i enkle sanger, rim og regler. Skal kunne synge og kjenne igjen melodi. Skal kunne rime, språklek, vitser og forstå humor. Skal kunne smøre maten sin selv og kle av/på seg selv. Skal også vite hva som er egnet klær til Skal lære å spise selv, og bli oppmuntret til enkel påkledning. Skal øve på å smøre maten sin selv, og lære å kle av/ på seg selv. 11

12 FAGOMRÅDENE HELSE 1-2 år Skal kunne pinsettgrep, og øve på finmotorikk. Skal kunne peke på kroppsdeler når man blir spurt, eks: Hvor er hodet? Skal få oppleve bruk av farger i hverdagen. Skal kunne rable/ lage krusedull. Skal bli introdusert i bruk av ulike materialer og teknikker innenfor forming. KUNST KULTUR KREATIVITET 3-4 år Skal ha pinsettgrep til små perler etc. Skal kunne benevne noen kroppsdeler med riktig navn. Skal kunne navn på farger. Skal kunne tegne en hodefoting. Lytte til og observere ulike sangleker og barnetradisjoner. Skal kunne gi beskjed om at man skal på do, og komme seg på do selv. Øve på bruk av saks. Skal få erfaring med bruk av ulike materialer og teknikker innenfor forming. Skal delta i ulike sangleker og barnetradisjoner. Skal få erfaring med og delta i dramatisering. 12 Skolestartere forskjellig vær/ temperatur. Skal kunne gå på do på eget initiativ, og lære seg å tørke seg selv. Skal ha blyantgrep og kunne skrive/ tegne. Skal kunne de fleste kroppsdeler. Skal kunne fargelære med blanding av farger. Skal kunne tegne mer detaljert. Skal kunne klippe etter en strek. Skal kunne navn på ulike materialer og teknikker innenfor forming. Skal kunne lede og videreformidle ulike sangleker og barnetradisjoner. Skal få erfaring med og delta i dramatisering.

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år MILJØ Skal kunne enkel kildesortering. Skal kunne sortere søppel Skal kunne sortere søppel og vite hva som skjer ved kildesortering. Oppleve naturen og gleden ved å ferdes i den. Skal kunne bevege seg i ulendt terreng, og glede seg over å ferdes i naturen Skal kunne bevege seg i ulendt terreng, og glede seg over å ferdes i naturen. Skal kunne navnet på årstidene, og forskjellen på de. Skal kunne/ være trygg på kunnskapen om dyr, insekter og vekster i nærmiljøet. TEKNIKK Skal gjenkjenne noen av de mest vanlige dyr, insekter og vekster i nærmiljøet. Skape en arena for undring, nysgjerrighet, utforskning og eksperimentering. Skal oppleve høytider og tradisjoner. Skal oppleve grunnleggende normer og verdier, og forskjellen på rett og galt. RELIGION Skal oppleve det å være ute til alle årstider. ETIKK FILOSOFI Skolestartere NATUR 3-4 år Ta hensyn til hverandre, lære seg å vente på tur, hjelpe hverandre og kunne dele. Skal vite at forandringene ute betyr endring av årstid. Skal få kunnskap om og erfaring med de mest vanlige dyrene, insektene og vekstene i nærmiljøet. Skape en arena for undring, nysgjerrighet, utforskning og eksperimentering. Skape en arena for undring, Skal vite hvordan vi feirer høytider og tradisjoner, og hvorfor vi feirer dem. Skal få rom for undring/ tenkning rundt spørsmål som opptar dem. Skal kunne løse konflikter selv. Skal kunne handle etter prinsipper om rett og galt, og løse enkle konflikter med hjelp fra en voksen. Ta hensyn til hverandre, lære seg å vente på tur, hjelpe hverandre og kunne dele. Ta hensyn til hverandre, lære seg å vente på tur, hjelpe hverandre og kunne dele. 13

14 FAGOMRÅDENE NÆRMILJØ 1-2 år Skal bli kjent med barnehagen ute og inne, og bli kjent i nærmiljøet rundt barnehagen. Skal få oppleve mangfold i barnehagen. Skal knytte relasjoner til andre barn, og vise gjensynsglede. Skal oppleve telleremser (eks. 1,2,3). SAMFUNN ANTALL FORM ROM Skal utforske former og mønster (puttekasse, puslespill). Skal introduseres for begreper som stor/ liten, tom/ full, opp/ ned etc. 3-4 år Skolestartere Skal bli bedre kjent i nærmiljøet, og vite hvor barna bor. Skal vite hva nærmiljøet har å tilby. Skal få kunnskap om og erfaringer med mangfold. Skal ha kunnskap om mangfold og at man tilhører et større felleskap. Skal kunne få venner og skape relasjoner. Skal kunne få venner og skape relasjoner. Skal kunne telle lengre enn til 10. Skal kunne lage mønster, og utvide formbegreper (minst 5). Skal kunne bruke preposisjoner og mattematiske begreper aktivt i språket sitt. Skal kunne telle til 10, og oppleve telleremser opp til tallet 20. Skal vite forskjell på trekant, firkant, sirkel og få kjennskap til mønster (perler). Skal kunne forskjell på større/ mindre, og preposisjoner. 14

15 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA PLANLEGGINGSDAG- barnehagen er stengt! VINTERAKTIVITETSDAG (arr: Haugenstua bhg) KARNEVAL FASTELAVN UKE 9 MORSMÅLSUKE PLANLEGGINGSDAG- barnehagen er stengt! TEATER FOR DE MINSTE "Muldvarpen som lurte på hvem som hadde bæsjet på hodet hans" PLANLEGGINGSDAG- barnehagen er stengt! VÅRFEST FOR TEAM HAUGENSTUA (arr: Ole Brumm bhg) UKE 23 KULTURUKE MED SKOGSTEATER OG MARKEDSDAG SOMMERFEST for barn og foreldre MEGAKORKONSERT I FROGNERPARKEN UKE FERIESTENGT 2 UKER, SAMARBEID I TEAMET 2 UKER (mer info kommer!) PLANLEGGINGSDAG- barnehagen er stengt! IDRETTSDAG FOR TEAM HAUGENSTUA (arr: Smedstua gård bhg) MARKERER FN-DAGEN PLANLEGGINGSDAG- barnehagen er stengt! UKE 49 JULETEATER JULEVERKSTED LUCIA-FEIRING I BHG Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Anita Tveter Oppi Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den:

16 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Stovnerhøgda barnehage

Stovnerhøgda barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Stovnerhøgda barnehage Stovnerhøgda barnehage tone.blix@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22102995 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Storgården barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender

Storgården barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Storgården barnehage Storgården barnehage storgarden.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 41466074 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/storgaarden-barnehage/

Detaljer

Etterstadjordet barnehage

Etterstadjordet barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadjordet barnehage Etterstadjordet barnehage ane.irgens@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431432 og 23431412 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Kværnerdalen barnehage - Team. Mølla ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Mølla. progresjonsplan og kalender

Kværnerdalen barnehage - Team. Mølla ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. Mølla. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage - Team Mølla Kværnerdalen barnehage - Team Mølla silje.skjerven@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431629/97030419 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN

Detaljer

Lørensvingen barnehage

Lørensvingen barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Lørensvingen barnehage Lørensvingen barnehage annett.westad@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 23 42 33 95 (kontor), Mobil: 482 28 925 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sinsen-barnehageenhet-avdloeren/loerensvingen-barnehage-article211719-56114.html

Detaljer

Soltoppen barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Soltoppen barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Soltoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 soltoppen@koselig.net Telefon: 22261308 / 91691201 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Bjørnåsen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Bjørnåsen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Bjørnåsen barnehage Bjørnåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 bjornasen.barnehage@norlandiabarnhagene.no Telefon: 45953430 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Skøyen kirke barnehage

Skøyen kirke barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Skøyen kirke barnehage Skøyen kirke barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015-2016 E-post: skoyenkirkebarnehage@gmail.com Tlf: 40329850 Årsplan 2015-2016 2 Innhold Innledning...

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Romsås senter barnehage

Romsås senter barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Romsås senter barnehage Romsås senter barnehage romsas-senter.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: Fagleder: 976 23 873, Tigergutt: 912 43 714, Tussi: 976 69 442, Ugle: 912

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

Lutvannskollen barnehage

Lutvannskollen barnehage Oslo kommune Bydel Alna Lutvannskollen barnehage Lutvannskollen barnehage lutvannskollen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 23479850 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Sisiktoppen barnehage

Sisiktoppen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 sisiktoppen-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439640 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Rosenhoff barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Rosenhoff barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Rosenhoff barnehage Rosenhoff barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 rosenhoffbarnehageenhet@bga.oslo.kommune.no Telefon: 23423150 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Radiobølgen barnehage

Radiobølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Radiobølgen barnehage Radiobølgen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 hedda.svele@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494110 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/radioboelgen-barnehage/

Detaljer

Oppsaltunet barnehage

Oppsaltunet barnehage Oslo kommune Bydel Østensjø Oppsaltunet barnehage Oppsaltunet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 tunet.oppsal@bos.oslo.kommune.no Telefon: 22786739 / 49 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Sjokoladefabrikken barnehage

Sjokoladefabrikken barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sjokoladefabrikken barnehage Sjokoladefabrikken barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 ingvill.norheim@bga.oslo.kommune.no Telefon: 23 42 34 00 Webside på kommunens

Detaljer

Hubroveien korttidsbarnehage

Hubroveien korttidsbarnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Hubroveien korttidsbarnehage Hubroveien korttidsbarnehage hubro.korttidsbarnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 22 25 39 14 / 90 57 27 16 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/hubroveien-korttidsbarnehage

Detaljer

Rishaven barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Rishaven barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Rishaven barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 ina.okseter@kirken.no Telefon: 22145413 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rishaven-barnehage/ Private barnehagers

Detaljer

Fuglemyra barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender

Fuglemyra barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Østensjø. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Østensjø Fuglemyra barnehage Fuglemyra barnehage fuglemyra.barnehage@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438010 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Etterstadgata barnehage

Etterstadgata barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadgata barnehage Etterstadgata barnehage annegro.stumberg@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 23431145 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/etterstadgata-barnehage/

Detaljer

Ammerudgrenda barnehage

Ammerudgrenda barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage hanne.granum@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 912 45 174 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ammerudgrenda-barnehage/

Detaljer

Trollstua barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Trollstua barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Trollstua barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 post@trollstuabarnehage.com Telefon: 21 65 78 16 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/trollstua-barnehage/ Private

Detaljer