ÅRSPLAN FOR LILLE-JONG BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR LILLE-JONG BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR LILLE-JONG BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2014/2015 En verdifull hverdag i Lille-Jong

2 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Velkommen 2 Presentasjon av Lille Jong barnehage 3 Visjon og verdier 4 Barns medvirkning 5 Likestilling og likeverd 5 Læring i Lille- Jong læring -mål for barna - lek -omsorg -danning - arbeidet med fagområdene Foreldresamarbeid 13 Mål for personalet 13 Generell informasjon ukerytme - dagsrytme - bursdagsfeiring - planer Dokumentasjon og vurderingsarbeid Kompetanseplan for personalet 18 Overgangsrutiner barnehage/barnehage 19 Samarbeidspartnere utenfor barnehagen 19 Lille Jongs organer 20 Evaluering av barnehageåret Lille Jongs tradisjoner og merkedager 23 Avslutning 24

3 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGE ÅR! Denne årsplanen er skrevet til informasjon for foreldre og skal fungere som et bindeledd mellom barnehagen og foreldrene, den er skrevet for å være et arbeidsredskap for personalet og den er skrevet som en dokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid til tilsynsmyndigheter. Årsplanen er også skrevet til informasjon for andre samarbeidspartnere. Vår vennskapsring, sept 2014 Vi ser frem til et år preget av trygghet, omsorg, lek, læring og gode opplevelser.

4 Presentasjon av Lille- Jong Barnehage Adresse: Lars Jongs vei 52, 1341 Slependen Telefon: E- post: Hjemmeside: Lille- Jong barnehage startet opp i 1994 og eies og drives av Lille- Jong Barnehage Samvirkeforetak. Barnehagen leier lokaler av Bærum Kommune. Eierstyret er ansvarlig for at barnehagen drives etter gjeldende lover, forskrifter, Rammeplan for barnehagen og vedtekter. Barnehagens åpningstid er fra Barnehagen ligger innerst i en blindvei med skog, åker og en bondegård som nabo. Ute- lekeplassen er oversiktlig og godt tilrettelagt med fine utfordringer for hele barnegruppen. Hvert år blir ute - lekeplassen kontrollert av Lekeplasskontrollen. Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Barnegruppen: Lille Jong barnehage har 16 barnehageplasser til barn fra 1-3 år. Alle barna har hele plasser. Det er 16 ulike personligheter som hver på sin måte bidrar til å gjøre Lille- Jong til et godt sted å være. Fødselsår: Kjønn: 9 barn født i gutter og 5 jenter 7 barn født i gutter og 4 jenter Personalgruppen: Navn Stilling Guro Qvist Styrer 40%/Pedagogisk leder 40% Ingunn S. Jovanovic Sollie Pedagogisk leder 100% Line Bjerk Nilsen Pedagogisk leder 60% Gülsüm Güllü Pedagogisk medarbeider 100% Jannicke Grotle Pedagogisk medarbeider 100% Zivile Juozaitiene Pedagogisk medarbeider 100 %

5 Lille- Jong barnehage sin visjon: EN VERDIFULL HVERDAG I LILLE-JONG Med denne visjonen ønsker vi at både barn, foreldre og personal skal oppleve en hverdag preget av trygghet, omsorg, gode opplevelser, lek og læring. For å hjelpe oss med å sette visjonen ut i livet har vi valgt et sett med verdier. Verdier har vi av tre grunner: De skal drive oss fremover mot visjonen De skal gjøre oss tydelige De skal hjelpe oss til å ta beslutninger i hverdagen Verdiene som skal prege arbeidet vårt er: OMSORG ENTUSIASME NYSKAPING

6 Barns medvirkning: Vi i Lille- Jong bhg ønsker å jobbe med barns medvirkning for at barna skal oppleve å ha innflytelse på egen hverdag og føle seg betydningsfulle. Vi er opptatt av å se intensjonen som ligger bak barna sin adferd, barna sitt kroppsspråk og barna sine verbale uttrykk. Gjennom medvirkning vil barna få utvikle egne interesser, sosiale ferdigheter og lære at deres mening også er av betydning. Her i Lille- Jong er barna små og mange av barna har foreløpig ikke så mye språk, men de har kroppsspråk! De formidler sine ønsker gjennom handling, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Dette er det vi voksne bruker til å forstå, se og tolke barns intensjon her i barnehagen. Barn i bhg har rett til å gi uttrykk for sitt syn på bhg virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av bhg virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehagelovens paragraf 3. Hvordan jobbe med barns medvirkning i Lille Jong: bruke anerkjennende kommunikasjon snakke med barna ha voksne som jobber for å se hvert enkelt barn og dets behov være vare for barnas følelsesliv kunne forandre planer i forhold til barns spontanitet gi mye tid og rom for barns lek barna bestemmer hva og hvem de vil leke med selvstendighetstrening; finne frem bleien sin, bestemme hva de vil ha på maten sin ol. utvikle personalets kompetanse innen barns utvikling gjennom ulike kurs observere og være lydhøre for barnas non- verbale kommunikasjon. være lydhøre for barnas ideer, forslag og løsninger. Likestilling og likeverd: Likestilling og likeverd er et stort satsningsområde i både i stat og kommune. I Lille- Jong blir hvert barn møtt for det barnet det er og vi jobber mot at barna skal få like mye oppmerksomhet uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell begrunn. Vi holder fokus på hva kan vi hjelpe dette barnet med i utfordrende perioder for enkeltbarn. Vi er opptatt av vår kommunikasjonsform med barna. Dette fordypes mer videre i denne årsplanen.

7 Læring i Lille- Jong barnehage: Læring, lek, omsorg og danning er de 4 grunnelementene i dagens barnehage. Disse blir beskrevet nedenfor. Vi i Lille- Jong er opptatt av å kunne gi barna et godt grunnlag for livslang læring og danning for veien videre i livet. Læringen foregår i det daglige samspillet med de andre barna, og med oss ansatte i Lille-Jong. Læring i barnehagen skjer blant annet gjennom leken med andre barn, ved at de observerer hverandre og utvikler nysgjerrighet for andre mennesker og hvordan de handler. Vi voksne må motivere og være gode forbilder med med tanke på hvordan vi kommuniserer gjennom både det verbale og det non- verbalet språket. På den måten lærer barna om seg selv og utvikler sosial kompetanse. Individuell tilpasning er viktig i en læringsprosess, der hvert enkelt barn er forkjellig med tanke på hvordan de oppsøker nye utfordringer og kommuniserer sin nysgjerrighet. Vi voksne i Lille-Jong må gjennom omsorg, trygghet og motivasjon møte det enkelte barnet på deres nivå og ut i fra deres interesser, slik at de opplever medvirkning i sin hverdag. Dette legger et grunnlag for læring for barnet. Ved at vi som voksne formidler kunnskap, legger vi grunnlag for at nye spørsmål og søken etter å lære mer dukker opp. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2) Mål for barna: 1)Vi ønsker at barna utvikler sosial kompetanse Sosial kompetanse defineres som kunsten å omgås hverandre. Å dele, hjelpe, ta kontakt med andre, be om hjelp, bli med i lek, løse konflikter, trøste og oppmuntre andre er noen eksempler på sosiale ferdigheter. Vi deler sosial kompetanse inn i fem hovedområder: 1) Selvhevdelse - det innebærer å ta initiativ i forhold til andre mennesker som å spørre om hjelp, fremme egne interesser på en positiv måte og introdusere seg selv. 2) Selvkontroll - å kunne utsette egne behov i situasjoner som krever turtaking, kompromisser, felles avgjørelser og å takle mellommenneskelige konflikter. 3) Empati og rolletaking - evnen til innlevelse i andre menneskers følelser og å ta hensyn til disse. Vise medfølelse og ta andres perspektiv. 4) Prososial atferd - frivillige handlinger som har til hensikt å være til nytte for andre, for eksempel hjelpe, dele og vise omsorg. 5) Lek, glede og humor - evnen til å føle glede, spøke, ha det moro, kunne leke og involvere seg fullt og helt i leken. Mye av det som foregår i barnehagen i løpet av en dag gir gode muligheter for læring av sosiale ferdigheter. Vi i Lille- Jong jobber derfor bevisst med å være til stede og støtte barna i de ulike situasjonene de opplever igjennom dagen. Vi roser og oppmuntrer når barna handler ut i fra et ønske om å være til hjelp, nytte eller støtte for andre, eller vi går inn i konflikter og hjelper barna til å løse konflikten. Når det er følelser med i bildet trenger barna hjelp fra oss voksne til å sortere sine egne følelser og opplevelser. Forskning viser at barns lek og vennskap ikke bare blir satt pris på av barna

8 selv, men at det også gir dem sosiale erfaringer som ingen andre relasjoner kan gi. Vi setter derfor av mye tid til lek i hverdagen vår her i barnehagen vår. Hvordan skal vi jobbe med dette? Sette av mye tid til lek, da det er der mye av den sosiale læringen foregår Vi voksne skal være gode rollemodeller Uenigheter: hjelpe barna til å sette ord på hva som har skjedd, hvordan de opplever uenigheten, følelser og hvordan vi kan løse uenigheten Dele barna i grupper Bruke observasjon Anerkjenne og gi positiv oppmerksomhet på de gode sosiale handlingene barna gjør mot hverandre Tilbringe tid sammen med hvert enkelt barn gjennom nærhet og omsorg Snakke om følelser Ha fokus på sosiale ferdigheter i her og nå situasjonene i bhg; dvs. de hverdagslige situasjonene som dukker opp i løpet av dagen.

9 2) Vi vil legge til rette for et godt språkstimulerende miljø i bhg. Ett av satsningsområdene til Bærum kommune for er språk. Dette er et område vi i Lille- Jong også synes det er veldig viktig å sette fokus på. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Våre barn er i en alder der språket utvikler seg fra dag til dag. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av våre små barns måte å tilnærme seg andre på. Vi ønsker derfor å skape et godt språkstimulerende miljø her i barnehagen. Vi ønsker at barna skal kunne gjøre seg forstått og fremme egne interesser og behov verbalt. Det er viktig at barna får bekreftelse på egen kommunikasjon slik at de føler glede ved å kommunisere med andre, og det er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Hvordan vi vil jobbe med dette: Lese bøker Fortelle for barna Gi barna førstehåndserfaringer Bruke fagområdene (se s.8) Sang, rim og regler Sette av mye tid til lek Være tydelige og bruke enkle ord Mye samtale med barna Være lyttende, interesserte og bekreftende voksne Bruke anerkjennende kommunikasjon Spille spill Språk- lek Bruke mye konkreter

10 Leken: Leken har en veldig viktig funksjon i barns liv, derfor setter vi av mye tid til lek i dagsrytmen vår. En viktig forutsetning for å kunne leke er at barna føler trygghet, så dette jobber vi mye med i tilvenningsperioden. Å leke er en lyst som kommer innenfra hos barnet. Leken er frivillig, spontan, den er på liksom, den gir mulighet for å prøve og feile, den innebærer spenning og den er en typisk aktivitet hos barn. I leken lærer barna: Å ta ulike roller. Å forhandle og kompromisse. Å bearbeide opplevelser og følelser. Å utvikle tanker og fantasier. Å løse konflikter. At alle kan bestemme litt etter tur. Å bygge opp og ivareta vennskap. Mestring: mestre det de ikke mestrer i det daglige liv- leken ufarliggjør det fordi leken er på liksom. Vi voksne er ikke passive når barna leker, vi observerer og holder oss i nærheten eller vi er deltakende der det er ønsket eller nødvendig. Det er viktig å ha åpne øyne når barna leker. En lek som ser ut til å fungere godt, gjør kanskje ikke det om man kikker nærmere etter; kanskje et barn bestemmer hele tiden eller et barn blir ekskludert fra leken f.eks.

11 Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet i Lille- Jong og komme til uttrykk når barna leker og lærer, i stell, måltider og ved påkledning. Dette krever av oss at vi er et ansvarsbevisst personale som er nærværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. Omsorg er en viktig forutsetning for barns lek og utvikling. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og til andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Hva preger en omsorgsfull relasjon i Lille - Jong: lydhørhet nærhet og fysisk kontakt trøst anerkjennende kommunikasjon se hvert enkelt barn og dets behov innlevelse forutsigbarhet gi barna varierte utfordringer og erfaringer legge til rette for et godt læringsmiljø voksne som viser evne og vilje til samspill voksne som forteller barna hva vi vil at de skal gjøre, fremfor hva de ikke skal gjøre i grensesettende situasjoner. sette fokus på positiv oppmerksomhet; så fint at du, så god du er til rydde. Vi er bevisst på mengden bruk av ordet flink (et prestasjonsbetinget ord). gå bort og snakk med barnet, ikke rop ut så barnet får et publikum for noe som er utfordrene for barnet. personlige grenser; barna er mer tilbøyelig til å respektere dine grenser hvis du gjør de personlige. De respekterer i større grad deg som person enn generelle regler. Si «jeg vil ikke at du gjør det» i stedet for «det er ikke lov å gjøre sånn» Danning Med danning menes det som skjer i barnets samspill med omgivelsene. Barna skal gjøres klare for hva de vil møte senere i livet. I Lille- Jong skal barna få oppleve det å få venner, hvordan vi møter andre og hvordan vi kan løse konflikter. De skal lære å være sammen og hva som må til for å kunne være en del av ett felleskap. Barna skal lære å bli selvstendige, de skal ved hjelp av voksne nå nye mål og de voksne skal være der for å støtte og oppmuntre. Vi jobber mot at barna skal utvikle god selvfølelse og fremme det gode ved barnet. Oppdragelse og danning må skje i nær forståelse med barnas hjem (Utdanningsdirektoratet).

12 Arbeidet med fagområdene: I Rammeplanen for barnehager er det angitt 7 fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring med i løpet av et barnehage- år. Gjennom denne tabellen viser vi hvordan vi Lille- Jong barnehage ivaretar fagområdene i hverdagen vår og hvordan vi jobber med progresjonen i fagområdene. De syv fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse 1-2 år 2-3 år Observere, lytte, erfare, bruke pekebøker, billedbøker, sette ord på ting, gjentakelser, enkle sanger, førstehåndserfaringer, begrepslæring, billedstøtte, få bekreftelse på sine verbale uttrykk, bli kjent med egne og andres følelser. Sansing, kroppslig mestring, kroppsbevissthet øye, nese, munn, øre, hode, utforske inne og uteområdet i barnehagen, korte turer, tur til Emma sansehus, lek med puter og madrasser, knottepuslespill og hygiene. Bøker med enkel tekst, rollelek, samtale, sanger med flere vers, språkgrupper, enkle eventyr, rim og regler, spill, kunne sette ord på følelsene sine, språkposer og være i kortere dialog med andre. Litt lengre turer i ulendt terreng og på ulikt underlag, tur til Emma sansehus, benevne kroppsdeler, selvstendighetstrening (påkledning, bleie, do), hygiene, oppmuntre til å bruke kroppen og prøve nye ting, puslespill med få brikker, sykle, sanger med bevegelse, hoppe, løpe, bli kjent med klipping og liming. Kunst, kultur og kreativitet Bli kjent med formingsmateriell som tegnesaker og maling, tilrettelagt sang og musikkstund, Utforske formingsmateriell, tilrettelagt sang og musikkstund, enkel dramatisering. Natur, miljø og teknikk Erfare naturen, dyr og dyrelyder, små turer, samle naturmateriell, bondegårdsbesøk, utelek i alt slags vær, leke med Duplo, puttekasse, knottepusselspill Undre oss over variasjon i årstidene og været, tilgang på ulikt konstruksjonsmateriell, miljøvern, kildesortering, maleteknikker, pusselspill, turer i nabolaget, samle naturmateriell og bondegårdsbesøk.

13 Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Markering av høytider, få erfaringer med og dele/ikke ta fra andre/min og din, få erfaringer med følelsesutrykk Bli trygge i barnehagen, små turer, hvem er her i dag, skape tilhørlighet i gruppen. Stableleker, puttekasser, bygge tårn, begrepene stor/liten, fingerregler, bli kjent med rommene man er i. Markering av høytider, konfliktløsning, sosial kompetanse, finne glede i samvær og samspill med andre barn, dele, gjenkjenne følelser, vente på tur, undring og spørsmål, verdier og normer. Bli kjent i nærmiljø. Telle med konkreter, enkle puslespill, sanger, ulikt formingsmateriell, former, bruke ord som over, under, bak, foran, telle antall barn og voksne i ulike sammenhenger.

14 Foreldresamarbeidet: Mål for foreldresamarbeidet: Vi ønsker å skape en barnehage hvor foreldre/foresatte og ansatte arbeider sammen for å skape en best mulig pedagogisk hverdag for barna. Bhg skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Utdrag fra bhglovens paragraf 1. Våre viktigste samarbeidspartnere er foreldrene. Det er de som kjenner barnet sitt best, og som kan gi oss den informasjonen vi i barnehagen trenger for å kunne skape en best mulig hverdag for barnet deres. I løpet av barnehageåret vil foreldrene få tilbud om to foreldresamtaler. De vil også bli innkalt til et foreldremøte og ekstraordinært årsmøte på høsten og et foreldremøte og årsmøte på våren. I tillegg vil foreldrene få en brukerundersøkelse på våren. Nye foreldre får en introduksjonssamtale når barna begynner i barnehagen, slik at personalet kan bli bedre kjent med barnet deres og kan bringe faste trygge rutiner videre til barnehagen. Lille Jong barnehage sine forventninger til foreldre/foresatte: jobbe for et godt og åpent samarbeid mellom barnehagens ansatte og foreldre/foresatte. si ifra når barna har fri/er syke innen kl si ifra dersom det er andre som skal hente barna. Vi har ikke lov til å sende barna hjem med andre dersom vi ikke har fått beskjed om det. lese informasjon som blir sendt ut på mail, hengt opp eller blir lagt på plassene til barna. at klærne til barna er merket. påse at barna har nok skift og klær til ulike værforhold. at dere informerer personalet om hendelser som kan ha konsekvenser for barnets dag (dårlig søvn, sykdom i familien etc.). at foreldre/foresatte deltar på foreldremøter, årsmøter og dugnader. Personalsamarbeidet: Mål for personalsamarbeidet: 1) Personalet skal være bevisste voksne overfor barna. 2) Personalet jobber for å se hverandres sterke sider og utnytte disse. 3) Personalet skal få økt sin kompetanse gjennom faglig opplæring, veiledning og kurs.

15 Generell informasjon: Ukerytmen: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lek ute/inne Lek ute Lesegruppe Turdag Aktivitetsgrupper /Lekegrupper Lek ute/inne Varm mat Dagsrytmen: Dagsrytmen i Lille - Jong skal være med på å gi både barn og voksne faste holdepunkter i hverdagen. Dette gjør barnas hverdag tryggere. Kl.07.30: Barnehagen åpner. Kl : Medbrakt frokost for de som ønsker det. Kl : Lek inne/ute Kl.09.30: Aktiviteter/tur tirsdag, onsdag og torsdag Kl 10.45: Samlingsstund Her deler vi barnegruppen i to for å tilrettelegge innholdet i samlingen etter alder. Kl : Lunsj Vi er opptatt av at vi skal ha god tid når vi spiser og at det skal være en hyggelig stund. Vi oppmuntrer barna til å sende ting til hverandre, prøve å smøre maten sin selv og å takke for maten. Vi lar også barna øve seg på å drikke av kopp selv når de virker modne for det. Barna tilbys et ernæringsrikt kosthold. Vi serverer grovt brød og knekkebrød, og vi har et variert utvalg av pålegg. Det er også alltid grønnsaker på lunsjbordet vårt. Barna får melk og vann ved siden av lunsjen. Hver fredag serverer vi varmmat. Kl: 11.45: Bleieskift Her legger vi vekt på selvstendighetstrening. De som klarer henter bleier selv, og vi får også barna til å prøve å ta på seg buksen sin selv etter at de har fått bleie. Toalett trening er også noe vi jobber med når foreldrene ytrer ønske om det. Kl : Sove/hviletid De fleste barna sover ute i vogn, men det er også noen som sover inne. De barna som ikke sover har hvilestund sammen med en voksen eller leker inne. Kl : Bleieskift og frukt Barnehagen serverer frukt, barna spiser i tillegg også evt. rester fra matboksen sin, og noen har også med yoghurt. Kl.14.45: Lek ute eller inne. På våren, sommeren og høsten vil vi være mye ute på ettermiddagene. I vintermånedene kommer vi til å være mer inne. Kl Barnehagen stenger.

16 Bursdagfeiring i barnehagen Ved bursdagfeiring i barnehagen er det personalet som lager i stand en bursdagdessert. Vi spør barnet selv hva han eller hun har lyst på, eller vi spør eventuelt foreldrene om det er noe spesielt barnet deres liker. Vi har også samlingsstund hvor barnet får krone og alle barna tegner en tegning til bursdagsbarnet. Primærkontakt: Når barna starter i Lille -Jong får de hver sin primærkontakt. Primærkontakten har ansvar for at barnet følges tett opp i det daglige og har som oppgave å skape trygghet, nærhet og hjelpe barnet til å fungere sammen med andre barn. Dette gjør vi for at avstand hjem- barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en myk, trygg og god overgang. Selvfølgelig er det viktig at barnet blir kjent med alle de voksne, men det kan være godt å ha en å forholde seg til litt tettere i starten. Foreldrene får skriftlig beskjed om hvem primærkontakten til deres barn er. Månedsplan og periodeplan: Hver måned vil det sendes ut en månedsplan på mail til foreldrene. Hver annen måned vil det sendes det ut periodeplaner med litt som sier noe om hva vi skal legge vekt på i måneden som kommer, aktiviteter vi skal ha og viktig informasjon til foreldrene. I tillegg vil det være et referat fra måneden som har gått.

17 Dokumentasjon og vurderingsarbeid Rammeplan for barnehagen og Bærum Kommune legger stor vekt på dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet som gjøres i barnehagene. Målet med dette arbeidet er å kvalitetssikre vårt pedagogiske arbeid. Dokumentasjon Dokumentasjonsarbeidet skal både inneholde informasjon til foreldrene og være et verktøy for oss ansatte i det daglige arbeidet i barnehagen. I Lille- Jong legger vi mye vekt på permene til barna. Her vil vi sette inn tegninger og malerier, små fortellinger fra hverdagen, sanger vi synger og bilder. På denne måten vil både foreldre og personal kunne følge barnas utvikling. Andre måter vi dokumenterer på er gjennom årsplanen, periodeplan, månedsplan, kartleggingsverktøy og observasjonsskjemaer, digital fotoramme, Smart board og dagen i dag -tavlen. Vi har også foreldremøte, foreldresamtaler og ikke minst den daglige kontakten med foreldrene. Vurdering Vurdering av arbeidet i barnehagen er en forutsetning for videreutvikling. Vurderingsarbeidet skal støtte personalet i planlegging, det skal bidra til at utviklingen skjer på en bevisst måte, og det skal være styrende i forhold til hva vi velger å følge opp og hva som er viktig. Forhold som vil være gjenstand for vurdering er: Det enkelte barns utvikling og individuelle behov Barnegruppen som helhet Den enkelte voksne Personalgruppen som team Foreldresamarbeidet Systematisk dokumentasjon og vurderingsarbeid: MÅNED BARN FORELDRE PERSONALET August Tilvenning av nye barn Bli vist rundt i barnehagen og ønsket velkommen til oss. Introduksjonsamtaler for nye foreldre. Planleggingsdag Personalmøte September Tilvenning av nye barn. Tema: Meg og min familie Foreldremøte SU møte Personalmøte Evaluering av tilvenningsperioden.

18 Oktober Tema: Meg og min familie Ekstraordinær generalforsamling Dugnad Personalmøte Relasjonsskjema Gjennomgang av enkeltbarn til foreldresamtaler Utfylling av Alle- med sirkel. Planleggingsdag November Tema: Kjøretøy Foreldresamtaler uke 43 og 44 Foreldresamtaler uke 43 og 44 Personalmøte Medarbeidersamtaler Desember Tema: Advent og jul Julefrokost Personalmøte Medarbeidersamtaler Juleverksted Nissefest Lucia-feiring Januar Tema: Eventyr Planleggingsdag Personalmøte Februar Tema: Eventyr Foreldrekaffe SU møte om opptak Personalmøte Relasjonsskjema Mars Karneval/fastelavn Tema: Ulike dyr Påske Gul frokost Gjennomgang av enkeltbarn til foreldresamtaler Utfylling av alle-med sirkler Personalmøte Planleggingsdag April Tema: Ulike dyr Påskeferie f.o.m tom Foreldresamtaler Generalforsamling Foreldremøte Personalmøte Foreldresamtaler Mai Tema: Trær,planter,blomster 17. mai 17.maifeiring Dugnad Medarbeidersamtaler Personalmøte Planleggingsdag Juni Tema: Trær, planter, blomster Foreldremøte for nye foreldre Sommerfest Sommerfest Personalmøte Juli Sommerferie uke 28, 29 og 30. Sommerferie uke 28, 29 og 30 Sommerferie uke 28, 29 og 30

19 Kompetanseplan for personalet KURS: Små barn i risiko Circle of security Førstehjelpskurs De minste barna i bhg Språk, mye mer enn bare prat Ledelse Likestiling og likeverd Vi ser på kompetanseplanen for Bærum kommune og velge kurs ut i fra hvor vi ønsker mer kompetanse. Det samme gjelder for øvrige kurs. TEMAER PÅ PERSONALMØTER OG PLANLEGGINGSDAGER Tilvenning, hva legger vi vekt på og hva er viktig? Utviklingstrekk 1 og 2 åringen Barne- syn Gjennomgang handlingsplan for sikkerhet Lek og lekemiljø Tiltakskort ;beredskap Hva, hvordan og hvorfor skjemaer Språk i bhg, mye mer enn bare prat Likestilling og likeverd Alle- med sirkel Personalsamarbeid Månedlig planlegging Enkeltbarn, gjennomgang til foreldresamtaler Referater fra kursene vi er påmeldt Evaluering av høst 2014 og vår 2015 Styrer/pedagogisk leder veileder pedagogiske ledere på dispensasjon 1 gang i mnd. Det settes opp halvårsplaner for veiledingen. Faglige forum ellers; avdelingsmøter og ped.ledermøter.

20 Overgangsrutiner bhg/bhg: Barna slutter i Lille Jong når de er 3 år. Dette er våre rutiner for overgang barnehage/barnehage: det holdes en avslutningssamtale på våren der det sammen med foreldrene fylles ut et overføringsskjema som leveres til den nye barnehagen. Ås kommunale barnehage ligger i samme bygg som Lille- Jong og mange av barna som slutter hos oss begynner der. De barna som skal begynne i Ås barnehage blir invitert opp dit sammen med foreldrene en ettermiddag før sommeren. barna som slutter får med seg permene sine hjem. Samarbeidspartnerer utenfor bhg: Helsestasjonen Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Barnevernstjenesten Barnehagekontoret Tverrfaglig utvalg Barnehager i nærmiljøet - overgang barnehage/barnehage.

21 Lille- Jongs organer Eierstyret er ansvarlig for at barnehagen drives etter gjeldende lover, forskrifter, Rammeplan for barnehagen og vedtekter. Styrer skal til enhver tid gi styret informasjon om driften av barnehagen. Styret har 4 medlemmer og er sammensatt av styreleder, sekretær, HMS ansvarlig og økonomiansvarlig. Styrer er tilstede på styremøtene, men har ikke stemmerett. Eierstyret har følgende medlemmer barnehageåret : Styreformann: Pr. i dag: Joakim Blatch (ny styreformann velges på generalforsamling ) Økonomiansvarlig: Malgorzata Gradziel HMS ansvarlig: Nils- Michael Jahnsen Sekretær: Pr. i dag: Christian Jevnaker (ny sekretær velges på generalforsamling ) Foreldrerådet skal fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet skal bli forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet består av foreldre til alle barn i barnehagen. Samarbeidsutvalgets leder innkaller foreldrerådet til møte ved behov. Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for barnehagen. SU skal godkjenne årsplanen og skal bli forelagt saker som er viktig for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. Utvalget har 3 medlemmer med representanter fra styret, foreldre og personalet. Styrer har møte og uttalerett. SU har følgende medlemmer barnehageåret : Nils Michael Jahnsen, representant fra styret Camilla E. Fjellbekk Michaelsen, representant fra foreldrene Jannicke Grotle, representant fra personalet.

22 Evaluering av bhg året 2013/2014: Mål for barna 1)Vi ønsker at barna utvikler sosial kompetanse: Vi har jobbet med temaet sosial kompetanse i lek, omsorg og rutinesituasjoner i bhg. Personalet er gode på å veilede barna på hvordan de skal spørre om hjelp, og hvordan de ta kontakt med andre barn og voksne. Personalet har blitt veldig gode på å bekrefte det positive. Vi har også jobbet en del med selvhevdelse; skjerme de andre og barnet når det kommer sinneutbrudd. Årets mest brukte ord innenfor sosial kompetanse: vente på tur og dele. Dette resulterte i at barna brukte de etter hvert også. 2) Mål: Vi vil legge til rette for et godt språkstimulerende miljø i bhg Personalet er bevisste på å bruke riktige ord (selv). Det har også blitt brukt mye konkreter og sanger i samlingsstund. Vi så generelt en god språkutvikling blant mange barn. Dette resulterte i lettere kommunikasjon og mer lek med hverandre enn ved siden av. Vi kan bli bedre på å bruke fortellinger/fortelle eventyr i samling og bruke mer bøker i hverdagen. Kompetanseutvikling, personalet: Kurs: Hvor er hjelpen når den trengs? Små barn i risiko- styrket kompetanse hos det pedagogiske personalet Danning i bhg Hva trenger de yngste barna i bhg? Barnehagen som inkluderende arena for språklæring Førstehjelpskurs Blikk for å starte, verne og videreutvikle lek Mobbing i bhg, finnes det? Styrermøter i regi av Bærum kommune Temaer på planleggingsdager og personalmøter: tilvenning; hva legger vi vekt på? Hva er viktig? hva kjennetegner 1 åringen og 2 åringen relasjonsskjema årsplan læring i Lille -Jong atmosfære og barnesyn danning observasjonsskjema; Alle med. gjennomgang av enkeltbarn til foreldresamtaler. periodeplaner og månedsplaner risikoanalyse sykefravær og rutiner rundt sykefravær rutiner rundt ferie/avspasering/tjenestefri oppdatering; hva rører seg på barnehagefronten (utdanningsdirektoratet) evaluering av barnehageåret

23 Foreldrenes tilbakemeldinger på vårt arbeid: Tilbakemeldinger fra foreldrene på hva de har vært fornøyde med: Sosial kompetanse og språk: tar tidlig tak ved behov god språklig utvikling bra med mye sang og rim/regler god utvikling barna lærer mye Tilbakemeldinger fra foreldrene på hva vi kan bli bedre på, med tanke på sosial kompetanse og språk foreldrene hadde ingen tilbakemeldinger, de var fornøyde Ukerytmen, hva har foreldrene vært fornøyde med: god struktur variert innhold bra med mye lek passe mengde med aktiviteter bra at vi er mye ute bra at barna går selv på tur (lite bruk av vogner) Tilbakemeldinger fra foreldrene på hva vi kan bli bedre på, med tanke på ukerytmen: betaler gjerne for flere måltider Hente/bringesituasjonen, hva har foreldrene vært fornøyde med: alle vet og forteller noe om ditt barn når du henter god mottakelse frokosten er en god læringssituasjon barna virker harmoniske og fornøyde lite skrik og bråk personalet er flinke til å avlede Hente/bringesitusjonen, hva kan vi bli bedre til? enkelte barn kan trenge å bli litt mer mottagelse på morgenen mer fleksibel frokostordning ved behov Foreldrenes forslag/ideer/ønsker når det gjelder innholdet i barnehage- hverdagen neste bhg år: alternativer til Sansehuset i nærmiljøet (Jardarhallen, gymsal med mer.) fortsette slik vi har gjort i år. Brukerundersøkelse Bærum kommune gjennomførte en brukerundersøkelse vinteren Resultatene fra denne undersøkelsen var vi svært fornøyde med. Vi scoret 5,8 på brukertilfredshet og 5,6 på brukertilpasning (på en scala fra 0-6, hvor 6 er best.).

24 Lille-Jongs tradisjoner og merkedager Måned Hendelser/ Merkedager Bursdager August Tilvenning Nicholay 2 år Celina 2 år September Tilvenning Foreldremøte Fotografering SU møte Oktober Dugnad Ekstraordinær Generalforsamling Noah 2 år William 1 år Saga M. 2 år November Marthe 2 år Desember Nissefest Luciadagen Julefrokost med foreldre Barnehagen er stengt f.o.m t.o.m Januar Sverre 2 år Celia 3 år Vilde E Februar Mars April Mai Juni SU møte om opptak Karneval/fastelavn Foreldrekaffe Foreldresamtaler Gul frokost Påske, barnehagen er stengt f.o.m t.o.m Årsmøte Foreldremøte Foreldresamtaler 17.mai feiring Dugnad Foreldremøte for nye foreldre Sommerfest Elisa 3 år Adrian 3 år Hermine 2 år Ulf 3 år Erle 2 år Julia 2 år Alexander 2 år Juli Sommerferie uke 28,29 og 30

25 Avslutning: Vi håper at denne årsplanen har gitt dere et godt innblikk i Lille- Jong barnehage og hva vi jobber mot og står for. Vi ser fram til mange flotte måneder med mye kreativitet, inntrykk, læring og verdifulle hverdager med barna i Lille- Jong. Vi ønsker at hverdagen skal bli en positiv opplevelse for hver enkelt her i barnehagen, og at den skal bidra til å utvikle både små og store. Vi ser frem til et år med mye godt samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere.