KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE"

Transkript

1

2 KUNSTEN Å OMGÅS ANDRE Samspillet mellom barna og personalet er det mest avgjørende for barnas mulighet til å utvikle seg i barnehagen. Barna må få oppleve seg selv som positive i et sosialt fellesskap. Vi må formidle til barna at vi er glad i dem, at vi respekterer og verdsetter dem, at vi forstår dem og at de alle er ønsket her. Personalet må være gode modeller for barna, og det krever at vi må ha gode sosiale egenskaper selv. Vi kan ikke stille strengere krav til barna enn til oss selv. Vi må arbeide for å få til et godt personalsamarbeid og et godt samarbeid med dere foreldre. Det som er aller viktigst i vårt arbeid er: å synliggjøre og se barnas positive samspill og positive handlinger i lek og andre hverdagssituasjoner. Vi voksne må påpeke, fremheve og rose de flotte handlingene og utsagnene barna kommer med, overfor den enkelte og for barnegruppa. De fem områdene vi må arbeide med for å videreutvikle barnas evne til å omgås andre er: Empati positiv sosial atferd selvhevdelse lære å hevde seg i samtaler, spørre om lov til å få bli med i leken selvkontroll lære å lytte, vente på tur, prøve selv å ordne opp i konflikter lek, glede og humor tar initiativ til spøk og moro. barna hjelper, trøster hverandre er hyggelige mot hverandre, gjør plass til hverandre i lek vi voksne må verdsette når barna Vi voksne i barnehagen ønsker å være tydelige voksne med verdier og holdninger som fremmer positive samhandlinger. Vi må fortelle barna gjennom ord og handlinger hva vi mener og hvilke krav vi setter.

3 FORSKJELLER ER SPENNENDE Alle barn møter barnehagen med ulike forutsetninger. Personalet i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn skal gis like muligheter for utvikling og læring. Barnehagen skal jobbe for at alle barn får oppleve at de er en del av fellesskapet og at de har noe å tilføre. Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Rammeplanen sier: Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Et møte med noe som er forskjellig fra ens eget, gir mulighet for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor menneskers og kulturers likheter og ulikheter. I vår barnehage har vi mange barn med foreldre fra flere land og kulturer. For oss er det viktig å synliggjøre de ulike kulturene. Barna får bekreftelse på sin identitet, for eksempel ved at vi sier enkle ord på barnas morsmål og lytter og danser til ulik musikk fra forskjellige kulturer, har de ulike lands flagg og lærer litt om de ulike landene. Vi trenger foreldrenes hjelp til å løfte fram sin kultur spesielt. Det fler-kulturelle arbeidet handler mest om holdninger. Vårt mål er at barna skal lære å vise respekt for hverandre. Vi vil at barna skal utvikle holdninger om at forskjeller er spennende og at forskjellene beriker miljøet i barnehagen vår.

4 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Et godt samarbeid mellom foreldre og personale er nødvendig. Vi har felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Vi må opparbeide gjensidig åpenhet og tillit. Dere foreldre må være trygge på at barna deres blir sett og respektert, og dere må kunne stole på at dere kan ta opp det som opptar dere i forhold til barna og barnehagen. Den daglige kontakten er den viktigste. Det er når barna kommer og blir hentet vi kan utveksle informasjon som er viktig for å kunne forstå barna, og for at barna skal oppleve en sammenheng mellom hjem og barnehageliv. Foreldresamtaler tilbyr vi to ganger i løpet av barnehageåret, ved behov kan vi ha flere. Vi har vanligvis to foreldremøter i løpet av året. Foreldrene sikres medvirkning i foreldreråd (som er alle foreldrene)og samarbeidsutvalg ( to foreldrerepresentanter). Personalet må være lydhøre overfor foreldrenes forventninger og ønsker. Vi ønsker innspill til/og medvirkning på barnehagens innhold. Personalet vil gjerne ha tilbakemeldinger på arbeidet vi gjør, både ris og ros. Dette gjøres: - I daglig kontakt/ i foreldresamtaler - På foreldremøter - I brukerundersøkelser - I samarbeidsutvalg og brukerråd. Barnehagens personale har taushetsplikt om alle forhold rundt barna og deres familier.

5 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Fagområdet Kropp, bevegelse og helse er barnehagens felles tema for dette barnehageåret. Gjennom dette barnehageåret skal vi blant anna gi barna: En positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Gode erfaringer med frilufts- og uteliv til ulike årstider. En forståelse og respekt for egen kropp Kunnskap om menneskekroppen og at alle er forskjellig Forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Vi vil jobbe med temaet slik: På stor avdeling : - Turdag hver uke - Bruk av bevegelsessanger/ sanger om kroppen - Temaarbeid om kropp, bevegelse og helse. - Tilby utfordrende lek/aktivitet der barna er fysisk aktive og opplever glede På småbarnsavdelingene: - Små turer i nærområdet, - vannlek, - tumletid.

6 ARBEID MED SPRÅKET. Vi arbeider systematisk med språket til de største barna, for å gi de et best mulig grunnlag for senere lese- og skriveopplæring. Vi bruker et kartleggingsmateriale som hjelper oss i arbeidet med å vurdere barnas språkutvikling, og hvordan oppdage språkvansker hos barna. Dette materialet bruker vi fra barna er ca to år. Det heter TRAS, dvs: Tidlig registrering av språkutvikling. Vi har et skjema vi skraverer det barna kan på et visst tidspunkt. Foreldrene tar del i dette arbeidet i foreldresamtaler. Skolen får overlevert skjemaet etter skriftlig samtykke fra foreldrene. Tidlig og god språkstimulering er viktig for at barna skal utvikle et godt og rikt språk. Vi voksne må være gode språklige forbilder. Det å prate sammen, bli forstått, få muligheter til å uttrykke seg er meget utviklende for språket. Derfor er det viktig å ta vare på alle muligheter og situasjoner der vi kan prate sammen med barna. Sette ord på alt vi gjør! I dette arbeidet bruker vi rim, regler, rytme, sanger, fortellinger, bøker, eventyr, bilder, spill, tallbegreper, bokstaver, media.. barna får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. Felles opplevelse, lek og aktivitet gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. Høytlesning, samtaler og lek med språk er en del av barnehagedagen. For 5-åringene vil vi arbeide spesielt med språklig bevissthet. Vi vil ha egne samlinger med de. Evnen til språklig bevissthet øves opp, barna blir klar over at meningen i det de sier består av setninger, ord, stavelser og lyder. Noe av det vi driver med er blant annet lytteleker, rim og regler, sanger. lesing, dramatisering og vi lager fortellinger.

7 Vinger barnehage et godt sted å være. Omsorg, lek og læring i god atmosfære. OMSORG Alle barn i barnehagen har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Det betyr at personalet må se det unike hos hvert enkelt barn. Omsorg skal prege alle situasjoner i løpet av barnehagedagen. Omsorg handler både om relasjoner mellom barna og personalet, og om barnas omsorg for hverandre. En omsorgsfull relasjon kjennetegnes av nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Se også kunsten å omgås andre. LEK Leken er den viktigste aktiviteten vi har i barnehagen. Leken er barnas egen virksomhet som i utgangspunktet er selvvalgt og spontan. Leken har egenverdi og er en viktig side av

8 barnekulturen. Leken gir glede, energi og viktig lærdom på alle utviklingsområder. I leken utvikles fellesskap og nære vennskap. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse, dvs. å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barnehagens oppgaver er å tilrettelegge og ha respekt for barnas lek. Det kan vi gjøre ved å gi barna tid og plass til lek, opplevelser, materiell osv. Vi voksne skal være en støtte for barna i leken. Vi kan observere, delta eller veilede, men på barnas premisser. Den voksne kan også gå direkte inn og styre leken, dette for eksempel når et barn trenger hjelp for komme inn i leken. Vår erfaring er at leken fungerer bedre i mindre grupper. Vi vil derfor jobbe for å dele barnegruppa i grupper (for eksempel noen leker inne og noen ute). LÆRING Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læring skjer når barna tilegner seg kunnskaper eller erfaringer som fører til ny innsikt og mestring. Barnehagebarn er naturlig nysgjerrige, de ønsker å vite hvorfor og hvordan ting er. Vi mener at barn lærer og utvikler seg hele tiden.

9 De erfaringene de gjør og den kunnskap de erverver seg i barnehagen er viktig for deres hverdag, men danner også et grunnlag for senere læring. Rammeplanen bruker begrepet livslang læring. Livslang læring understreker at læring er noe som skjer på ulike arenaer gjennom hele livet. Barn lærer gjennom lek og samspill. Omsorg, lek og læring er i barnehagen nært knyttet til hverandre, og det er ikke naturlig med markerte skiller. Fordi læring i så stor grad foregår i samspill med andre mennesker er det svært viktig hvordan vi voksne utfører jobben. Kompetanse, engasjement, holdninger, vilje og tydelige voksne er avgjørende for hvilken kvalitet det er på vårt pedagogiske arbeid.

10 RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskaper på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Gi utfordringer i barnets interesse, kunnskap og ferdigheter. Rammeplanen har 7 fagområder. Hvert område gir mulighet for opplevelse og erfaringer - kunnskap læring av ferdigheter utvikling av holdninger. Barna sikres progresjon og utvikling ved at de får delta i nye aktiviteter hvert år. Kommunikasjon, språk og tekst Barna oppmuntres til å lytte, samtale og leke med rim, rytme og fantasere ved hjelp av språk og sang. Bruke samtalene mellom barn og voksne aktivt ved å lytte, observere og gi respons. Barna bruker tekst som omfatter både skriftlig og muntlige fortellinger, dikt, rim, regler og sanger. Kropp, bevegelse og helse Barna utvikler kroppsbeherskelse og motoriske ferdigheter ved å bruke kroppen sin allsidig ( på skogsturer, i gym, utelek.) Barna får oppleve glede ved fysisk aktivitet og blir kjent med kroppen sin. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Hverdagen veksler mellom aktivitet og ro. Barna får kjennskap til sunn mat.

11 Etikk, religion og samfunn Barna får erfare at grunnleggende spørsmål er vesentlige ved at det gis anledning og ro til undring og tenking, samtaler og fortellinger. Barna utvikler toleranse og interesse for hverandre, og respekt for hverandres bakgrunn uansett tilhørighet. Barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Natur, miljø og teknikk Uteliv gir barna erfaringer med hvordan vær og årstider veksler og påvirker mennesker, dyr og planter. Barna får kjennskap til digitale verktøy. Antall, rom og form Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former. Barna tilbys ulike former for spill, tellemateriell, klosser. leker og formingsmateriell som gir barna erfaring med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning.

12 Nærmiljø og samfunn Barna får erfare at alle mennesker inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. Alle er verdifulle og viktige. Barna blir kjent med nærmiljøet. Barna utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett Kunst, kultur og kreativitet Barna får erfaring med ulike formingsmateriell. Barna får uttrykke seg gjennom musikk, bevegelse, sang, dans og drama.

13 Vinger barnehage er en kommunal barnehage som holder til i tre hus Amundheimet, Toppen og Vennersberg. Alle husene har avdelinger for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen er åpen fra kl I tillegg har vi Åpen barnehage. Barnehagens adresse, telefon og mailadresse: Vinger barnehage avdeling Amundheimet Kråkeveien 40 Tlf , avdelingene har egne telefonnr. Vinger barnehage avdeling Toppen - Røde Korsveg 4 Tlf /75 eller mobil Vinger barnehage avdeling Vennersberg - Bokfinkveien 36 Tlf: avdelingene har egne telefonnr. Enhetsleder :

14 Kvalitet i barnehagen. Pedagogisk Plattform I løpet av dette barnehageåret skal personalet utarbeide en pedagogisk plattform. En pedagogisk plattform skal fortelle dere foreldre hvilke verdier og holdninger vi vil formidle til barna deres. Den skal si noe om vårt lærings- og kunnskapssyn. En pedagogisk plattform skal og skape en bevisstgjøring blant alle ansatte om grunnverdier og holdninger. Den skal gi klare retningslinjer for vårt pedagogiske arbeid og den praksis vi utfører i det daglige. Den skal si noe om hva dere foreldre kan forvente av personalet og innholdet i barnehagedagen, slik som: møte om morgenen leken inne og ute måltidene stell og omsorg aktiviteter og læring foreldresamarbeidet. Kvalitet i barnehagen Alle de kommunale barnehagene i Kongsvinger har i løpet av høsten 2009 jobbet med å utarbeide ulike områder som skal fortelle dere foreldre hva dere kan forvente i Vinger barnehage. Disse kvalitetspunktene er: 1. Satsingsområder Vår barnehage satser særlig på: - Kommunikasjon, språk og tekst. (se årsplan). - Kropp, bevegelse og helse (Se årsplan) 2. Barnehagen som læringsarena - Vinger barnehage har gode muligheter for lek inne og ute. - Jobber for at vi skal være aktive og støttende voksne som er tilstede i ute- og innelek. - Kort vei til skogen. - Barnegruppa deles i mindre grupper for å gi barna mulighet for ro, konsentrasjon, fordypning i lek og aktiviteter 3. Læring Barnehagen har strukturerte opplegg for a. Begreps- og språkopplæring - språk grupper

15 b. Sosial utvikling - se punkt nedenfor. c. Fysisk fostring - faste tur dager - bruk av bevegelsessanger - tilby utfordrende lek og aktiviteter der barna er fysisk aktive og opplever glede 4. Sosial utvikling i fellesskapet Barna i barnehagen har venner. - Kunsten å omgås andre ; barn og voksne som fungerer godt sammen.(se årsplan) - Voksne som er gode rollemodeller. - Hjertevekst - Engasjerte voksne setter ord på barnas gode handlinger - Vi trenger ikke være like, men alle er en del av felles skapet. - Hjelpe barn til å få ta del i det sosiale fellesskapet / hjelpe barn som strever med å komme inn lek og aktiviteter 5. Kompetanse Det er god kompetanse i barnehagen - Personale som reflekterer over egen praksis - Personale med mange års erfaring og ulik kompetanse 6. Kartlegging Barnehagen har kompetanse og verktøy til å foreta kartlegging - Alle avdelingene har pedagogiske ledere - Tras -kartlegging 7. Tidlig innsats Barnehagen har rutiner som fanger opp de barna som trenger ekstra støtte med en gang de starter i barnehagen. - foreldresamtale ved barnehagestart - foreldresamtaler i løpet av året - bruk av observasjoner og kartleggingsverktøy - fagteam (samarbeidsmøter mellom barnehagen, helsesøster, GPPS og barnevern).

16 8. Skolestartere Barnehagen har et særskilt opplegg til skolestarterne - eget tilbud med fokus på språk, selvstendighetstrening og ulike prosjekter. - alle skolestarterne fra alle husene møtes en gang i måneden - avslutningstur om våren 9. Overgangen til skolen Foreldrene er aktive medspillere i overgangen - samarbeid med barneskolene - rutiner for overføring av informasjon etter samtykke fra foreldre 10. Mat Barnehagen har, i samarbeid med foreldrene, tilbud om ulike matordninger: - Vinger barnehage har tre måltider hver dag. - Det legges vekt på sunt kosthold - Matordning tilrettelagt for alle behov (allergi, religion ) 11. IKT Barnehagen gir tilbud om IKT som læringsverktøy - Bruk av foto som dokumentasjon - Alle avdelingene har egen PC til bruk for barn og voksne 12. Medvirkning Barna i barnehagen er med og bestemmer - Lydhøre voksne som er tilstede og hører og ser hva barna er opptatt av og griper fatt i det. - Prosjektarbeid som tar utgangspunkt i barnas interesser - Øve barn helt fra 1-årsalderen til å ta egne valg. - Fange øyeblikket, det barna interesserer seg for. - Ta seg tid til å høre etter barnas ønsker, ta seg tid til den gode samtalen. 13. Likestilling Barnehagen praktiserer likestilling mellom jenter og gutter - Vi jobber for å øke fokus og tilrettelegge for likestilling. 14. Markeringer i barnehagens regi Barnehagen har sine egne tradisjoner i forhold til - jule- og sommerfest, påske, karneval, vietnamesisk nyttår

17 15. Samarbeid hjem - barnehage Foreldrene blir hørt og det er et utstrakt samarbeid mellom barnehagen og foreldre. - Stor vekt på daglig kontakt, og personalet forteller om barnehagedagen - Ukeplaner/månedsplaner - Tilbud om foreldresamtaler 2 ganger i året - Tar foreldrene på alvor og lytte til deres behov og ønsker 16. Eksternt samarbeid Barnehagen samarbeider med eksterne medspillere - Glåmdal Pedagogisk psykologisk senter - Barneskolene - Barne og ungeenheten 17. Vikarbruk Det blir satt inn vikar i barnehagene. - Det blir satt inn vikar etter behov og ut fra økonomiske rammer 18. Fleksibilitet Barnehagen er fleksibel - Vinger barnehage har ulike barnehagetilbud - Åpen barnehage - Avdeling Toppen tilbyr barnehageplass i løpet av 14 dager 19. Sikkerhet Det er rutiner for å ivareta sikkerhet i barnehagen - Vi følger gjeldene lover, forskrifter og HMS-rutiner - bruker refleksvester på turer - førstehjelpskurs

18 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Vårt pedagogiske arbeid i barnehagen skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Planlegging. Planlegging er en forutsetning for et godt pedagogisk samarbeid i barnehagen. Noe er planlagt, og er omtalt i årsplanen, men andre ting tas på sparket. Vi forteller om hva som skal skje på ukeplanen Dokumentasjon. Dokumentasjon handler om å synliggjøre vår praksis, hva barnet sier, opplever, lærer og gjør i løpet av barnehagedagen. I vår barnehage foregår det utallige læresituasjoner hver dag. Dokumentasjon av barnets lek, arbeid og aktiviteter er med på å øke både foreldrenes og personalets innsikt i hvordan barn tenker, lærer og utvikler seg. Dokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid, vil i løpet av dette barnehageåret blant annet foregå slik: Ta vare på barnas arbeid Månedlige rapporter Observasjoner Ta foto for å dokumentere ulike aktiviteter, turer Noe dokumentasjon er tilgjenglig for alle ansatte og alle foreldre. Dokumentasjon knyttet til enkelt barn ( f. Eks språktester/ observasjoner) er bare tilgjenglig for barnets foreldre og de ansatte. Utfordringen for personalet blir å lære å bruke dokumentasjonen som en pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon er et redskap for voksnes læring om barn. Pedagogisk dokumentasjon kan være video, foto, tegning, kommentarer etter en tur, noe barna har laget, skriftlige notater over en arbeidspross. m.m. Det som er viktig er at personalet alene eller sammen med barna reflekterer over læringsprossene, og går videre sammen mot ny læring. Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon er krevende, vi må lytte til barna og det må gis rom for refleksjoner, bli kjent med hvordan de er aktivt lærende. Det er et vedvarende utviklingsarbeid. Vi vil derfor bruke dette barnehageåret til å skolere oss og prøve ut hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon.

19 Vurdering. Like viktig som planlegging er det at vi vurderer de planene vi har for vårt arbeid. Personalet skal vurdere de mål og planer som er satt for barnehageåret. I forbindelse med vurderingsarbeidet er det viktig at det blir tid til faglige refleksjoner i forhold til hva som fungerte bra og hva som må forbedres eller rett og slett bør kuttes ut. For å få en allsidig vurdering av det pedagogiske arbeidet og hverdagen i barnehagen er det viktig at både barna og foreldrene tar del i vurderingsarbeidet. Personalet vurderingsarbeid foregår slik: enkelt barns trivsel og utvikling vurderes fortløpende og i foreldresamtaler periode og årsplan vurderes på avdelings-, personalmøte og planleggingsdager Alt vurderingsarbeid skal gjøres skriftlig.

20 AVDELING TOPPEN. Tlf / Avdeling Toppen ligger i Røde Korsveg 4. Toppen ble åpnet 18. mai 2009 for at det ikke lenger skal være venteliste til barnehageplass i Kongsvinger. Alle barn skal få plass i løpet av 14.dager. Er det ikke plass i den barnehagen man ønsker, tilbys barnet plass på Toppen. Avdelingen skal gi et tilbud som sikrer mangfold og fleksibilitet og er et fullverdig barnehagetilbud som utvikles i nært samarbeid med foreldre. Antall plasser i avdeling Toppen vil variere, men per 15.januar er det 12 barn. Åpningstiden er fra kl Personalet på Toppen er: Nina Krok assistent 100% Konstituert avdelingsleder Saltanat Masi barne- og ungdomsarbeider 100% Oddlaug Tjelta barne og ungdomsarbeider 100% Elin Gustavsson assistent 100% Anne Beate Sagen assistent 100% Mål for avdelingen: Toppen skal være et trygt og godt sted å være for barn, foreldre og personal. Vi legger stor vekt på trivsel, omsorg og viktigheten av å bli sett hver dag. Gjensidig respekt og et godt samarbeid med hjemmet, ligger til grunn for at vi kan få til akkurat dette. Vi legger vekt på godt foreldresamarbeid hver dag. Vi gir foreldrene daglig informasjon om dagens hendelser, lek og aktiviteter. Dette gir foreldrene mulighet til å snakke med barna om og dele opplevelser. Vi vil skape tillit, trygghet og trivsel, støtte barna i deres kommunikasjon, samspill og språk. De daglige rutinene er viktig fordi det gir barna oversikt og trygghet for hva som skal skje i løpet av dagen. For å skape trygghet, trivsel og orden har vi regler som barna lærer å forholde seg til Vi har mat på avdelingen og vil legge vekt på sunn mat, sosial trening, språk, samtale og samarbeid. Barna har stor grad av medbestemmelse i måltid og aktiviteter. Vi må vente på tur, dele med andre, sende og takke. Vi setter ord på det vi gjør, ved matbordet, i garderoben, på tur og ellers i hverdagen. Vi bruker rim og regler for å styrke språkutviklingen og det gir humor og glede. I tillegg leser vi mye bøker i løpet av dagen. Vi går på tur i skogen og er ute i all slags vær. Barna får erfaring fra forskjellige årstider, og motorisk trening.

21 Vi plukker naturmateriale som brukes til formingsaktiviteter, slik at barna får bruke sin kreativitet og utvikle den. Lek er avdelingens viktigste aktivitet. Lek utvikler språk, motorikk, sosiale ferdigheter og intelligens, fantasi, innlevelse og empati. Når barna har bursdag, henger vi opp flagget og synger bursdagssanger. Vi synger mye, det skaper fellesskap, glede og humor.

22 AVDELING LERKA TLF Lerka har 21 barn fra 3-6 år. 11 gutter og 10 jenter. Vi har 7 ulike språk representert på avdelingen. Personalet på Lerka er: Gro Andberg pedagogisk leder Unni Mengaaen pedagogisk leder Iryna Skopenko barne- og ungdomsarbeider Cao Thi Ngoc Lan assistent 70% 80% 100% 50% Mål for avdelingen: Lerka navnet på avdelingen vår forplikter og passer bra! Små og store er glade i å synge, og vi koser oss sammen med sang og sangleker hver dag. Glede og humor, en god stemning på avdelingen - at alle trives, har venner og opplever at de har mye å bidra med til fellesskapet er viktig for å ha gode dager i barnehagen. Med lek, læring, god omsorg og et nært samarbeid med foreldre håper vi å få til dette. Hjertevekst er et begrep og en metode vi bruker i arbeidet med å lære og omgås hverandre. Hilse, takke, dele, trøste, hjelpe hverandre, passe på at ingen er alene og se det positive i at vi ikke er like er viktige verdier å arbeide med i barnehagen. Å være gode forbilder og tydelige voksne i hverdagen, samt temaarbeid med blant annet rollespill og gode samtaler er måten vi arbeider med hjertevekst på. Lerka har turdag hver uke, mandag eller torsdag. Vi går i skogen, til gapahuken og rundt i nærmiljøet. Til turene trenger barna sekk som er god å ha på ryggen og vannflaske med tut. Bursdager: vi heiser flagg og barnet får krone. Vi har bursdagssamling md sang og leker. Hvis dere ønsker å ta med noe til bursdagskosen, kan dere ta med for eksempel is eller kake. På Lerka har vi månedsplaner og ukeplaner, og vi skriver informasjon/rapporter om livet på Lerka.

23 AVDELING ØRN TLF Ørn er en 0 3 års avdeling med 13 plasser. Dette barnehageåret er det 14 barn i gruppa, 10 gutter og 4 jenter. Personalet på Ørn er: May Kirkemo Skogvang Berit Andersson Tove Stømner Britt Viken Anne Mette Linner ped.leder 100% ped.leder 60% barn og ungdomsarbeider 80% assistent 100% assistent 70% Mål for avdelingen: Vi på Ørn legger vekt på å se hvert barn hver dag og skape tillit, trygghet og trivsel for alle. De voksne skal være lydhøre for barnas ønsker og behov i lek og aktiviteter og være gode rollemodeller. Vi vil gi positive tilbakemeldinger på det barna mestrer og uttrykker i samspill med andre barn. Vi vil legge til rette for å utvikle vennskap mellom barna. Dette kan vi oppnå ved å lære barna å dele, hjelpe hverandre og oppleve humor og glede. Alle skal lære å vise hensyn til hverandre. Vi må hjelpe barna til å forstå at negative handlinger kan gå ut over andre og blir ikke akseptert. En tidlig språkstimulering er viktig for å utvikle et godt talespråk. De voksne er de beste språkmodellene og derfor setter vi ord på alt vi gjør sammen med barna i hverdagsaktiviteter. Vi legger stor vekt på sang fordi vi ser at sangen gir glede og oppmuntring og den roer ned når ting blir vanskelig. Vi legger til rette for formingsaktiviteter og lek. Vi er aktive sammen med barna fordi det gir trygghet å ha en voksen i nærheten. Vi er gode på å informere om hvordan dagen har forløpt for det enkelte barn slik at resten av dagen skal bli best mulig. Det kan være små hendelser som foreldre og barn kan snakke om hjemme eller andre ting som foreldrene bør vite om. Vi fotograferer barna i lek og aktiviteter for å dokumentere hva barna opplever i barnehagen. Ukeplanen gir informasjon om hva som skal skje i løpet av uka. Når barna har bursdag, får dem ekstra oppmerksomhet. Vi heiser flagg, setter opp plakat med barnets navn og synger bursdagssang. De som ønsker det kan ta med kake, is eller frukt. AVDELING TROLLSTUA

24 TLF Trollstua er en avdeling med 20 barn i alderen 3-6 år; 8 gutter og 12 jenter Personalet på Trollstua er: Gry Jeanette Løvtjernet Tove Johnsen Nygårdseter Liv Eli Kvesetberg Gunn Elin Myrvold Reinsborg May Petrov Miriam Lysakerrud ped.leder 90 % ped.leder 60% barne- og ungd.arb. 80% assistent 80% assistent 50% praksiselev 100% Mål for avdelingen: Vi ønsker at barn og foreldre på Trollstua skal føle at de blir sett og hørt. Vi legger vekt på et tett foreldresamarbeid med åpenhet begge veier. Vi bruker aktivt barns medvirkning og lager prosjektarbeid utifra det de er opptatt av. Vi er en avdeling som dokumenterer barnas opplevelser med bilder. Vi har en dokumentasjonsbok hengende på veggen hvor barna kan vise fram hva de har opplevd i barnehagen. Hjertevekst er noe som er av betydning for både barn og voksne. Det er viktig at barn og voksne lærer seg å omgås andre og være gode med hverandre. Det legges bla. vekt på å ta vare på hverandre, ta hensyn til andre, passe på at ingen er alene, sørge for at alle har en lekekamerat, lære seg å dele, og kunne trøste hverandre. Vi voksne må gå foran som gode forbilder, være tydelige og fortelle både med ord og handlinger hva vi mener. Trollstua har faste turdager i skogen eller i nærmiljøet ellers. Onsdager i lik uke og torsdager i ulik uke er våre turdager. Ellers er vi mye ute hver dag, og vi deler ofte barnegruppa i to. Det deles enten etter barnas ønsker, etter alder eller etter de voksnes ønsker. Da er den ene gruppa inne på formiddagen mens den andre er ute, også byttes det etter lunsj. Trollstua lager månedsplan med de faste aktivitetene som bla. turer, ha-med-dager, bursdager og temaarbeid. Men likeså viktig er de blanke dagene hvor vi kan være spontane, gripe fatt i barnas innspill og gjøre noe ut av det (barns medvirkning). Avdelingen er preget av mye humor, latter og glede. Det gjør godt for både barn og voksne i hverdagen. AVDELING HUMLA Tlf

25 Det er 10 plasser på Humla. Barna er i alder 0-3 år. Det er 7 jenter og 4 gutter som deler plassene. Personalet på Humla er: Lisbeth Ånerud ped. leder 80% Anita Hagen omsorgsarbeider 80% Anne Kløvrud assistent 80% Zeinab Alfeli assistent 60% Miriam Østberg praktikant jobber 6 timer Mål for avdelingen: Vi på Humla legger vekt på å se alle barna hver dag. Vi vil at omsorg skal prege situasjonene gjennom hele dagen. Hvert barn får følge sin dagsrytme, spise når de er sultne og sove når de er trøtte. Vi setter ord på alt vi gjør for at barna skal utvikle språket sitt. Vi leker både ute og inne. Vi voksne er ofte med som støttespillere i leken. Vi danser sammen med barna gjerne til disko! Og vi syns humor og godt humør er viktig! På Humla har vi ulike aktiviteter som turer i nær miljøet, formingsaktiviteter og sangstunder. Hver fredag har vi felles sangstund med Loppekassa kl Bursdager feirer vi ved at foreldrene tar med noe å spise, for eksempel is, frukt eller kake. Vi lager krone, henger opp flagg, synger bursdag sang og sender opp raketter. For å få et godt foreldre samarbeid er dialog begge veier viktig. Vi formidler hvordan dagen har vært for barnet, og foreldrene må fortelle oss om barnet sitt.

26 AVDELING KRINKELKROKEN TLF Krinkelkroken er en 3-6 års avdeling med 19 plasser. Dette barnehageåret er det 20 barn i barnegruppa 14 gutter og 6 jenter. Personalet på Krinkelkroken er: Anna Karin Peterson Pedagogisk leder. Katarina Vernersson Pedagogisk leder Gunn E Bergersen Barn- og ungd.arbeider Mona V. Johansen Barne- og ungdomsarbeider Anne Gunnersen Assistent 80% 100% 80% 90% 40% Mål for avdelingen: Vi på Krinkelkroken ønsker at vår dag skal preges av glede, humor, latter og tid til lek. Vi vil at barna skal utvikle en god tro på seg selv og at de skal føle mestring. Gjennom å lytte til barna, gi ros og positive tilbakemeldinger på det dem gjør, både direkte og overfor andre barn, vil styrke barnas selvtillit og mestringsfølelse. For at barna skal få mer ro og god plass til lek og aktiviteter har vi valgt og jobbe mye i smågrupper. En gruppe er inne på formiddagen og så bytter vi etter lunsj. Disse gruppene bruker vi når vi skal ha forskjellige inneaktiviteter f.eks. hinderløype, forming, tema-arbeid eller frilek. De største barna, født -04, har en egen gruppe på onsdager med bl.a språklek og andre aktiviteter som passer alderen. Onsdag i ulik uke og torsdag i lik uke er våre faste turdager dette barnehageåret. Vi går ofte til vårt sted i skogen, som heter KRINKELSKOGEN. Her opplever vi mye sammen i all slags vær, gjennom alle årstider. Skogen innbyr til masse fin lek og det er mye spennende og undres over. Noen ganger går vi til andre steder også, som lekeplasser i nærmiljøet og besøk til andre barnehager. På barnas bursdag får dem ekstra oppmerksomhet. Da heiser vi flagget og vi har bursdagssamling der barna får krone. Bursdagsbarnet får velge leker og sanger i samlingen og vi synger bursdagssanger og skyter raketter. De som ønsker kan ha med f.eks. is eller kake hjemmefra. På Krinkelkroken har vi månedsplaner med faste aktiviteter som turer, ha- med dag og lignende Og vi skriver Krinkel- Info hver måned om spesielle ting vi jobber med og hva vi er opptatt av.

27 AVDELING MEISENE. Tlf Meisene er en 3 til 6 års avdeling og vi er en gruppe på 20 barn 10 jenter og 10 gutter. Personalet på Meisene Lise Storeide Vangen Bente Bergseteren Veronica Bergkvist er: pedagogisk leder 100% barn - og ungdomsarbeider 100% barn og ungdomsarbeider. 100% Mål for avdelingen: Vi ønsker at Meisene skal oppleves som et godt sted å være, og vil arbeide for å gi barna gode opplevelser og erfaringer. Vi tenker hele barnets utvikling, og derfor må vi engasjere hele barnet. Hvert barn skal føle seg betydningsfull og bli sett. Vi vil vise interesse for det barnet er opptatt av. Ros er viktig for mestringsfølelsen. Å kunne mestre utvikler barns selvtillit. Vi vil hjelpe barna til å tro på seg selv. På Meisene skal hverdagen være preget av trygghet, omsorg, latter, humor og glede. Vi skal ha det fint sammen, og alle barna skal oppleve tillit til de voksne. Faste rutiner gir barna forutsigbarhet, som igjen oppleves trygt. Dagsrytmen er lik fra dag til dag, selv om innholdet i dagen varierer. For å skape trivsel og orden, vil det være noen felles regler som barna må forholde seg til. Vi vil bruke språket aktivt sammen med barna, for på denne måten å styrke barnas språkutvikling. Språk er en viktig del av kommunikasjonen, og igjen en viktig bit for å etablere vennskap allerede i barnehagealder. Vi er ute hver dag, og har turdag på mandager. På tur er vi oftest i nærmiljøet, men også på biblioteket, kaster glass og metall, buss tur til Skarstad og lignende. Ved bursdagsfeiring på Meisene henger vi ut flagg, bursdagsbarnet får krone og kappe. Vi synger bursdagssang, og dersom barnet har med noe godt å kose seg med hjemmefra, så har vi dette etter lunsj. Barnet får gjerne velge noen sanger, og være litt midtpunktet denne dagen.

28 Vi bruker mye sanger, rim og regler i samlingsstunden. Også eventyr og faktainformasjon. AVDELING LOPPEKASSA TLF Det er 10 plasser på Loppekassa. Barna er i alder 0-3 år. Det er 8 jenter og 3 gutter som deler plassene. Personalet på Loppekassa er: Hilde Bjerkelund barne- og ungdomsarbeider 100% / konstituert avdeling leder Anne Helene Andreassen assistent 50% Birgitte A. Leffmann assistent 60% Karin Olofsson assistent 80% Mål for avdelingen: Loppekassa legger vekt på å se alle barna hver dag. Hvert barn har sin egen voksen (omsorgsperson) som skal passe på at barna får omsorg og blir tatt godt vare på. Barnehagedagen vår er preget av rutinesituasjoner som stell, skift, påkledning, soving, måltid, trøst og kos. Vi vil at omsorg skal prege hverdagen vår. Hvert barn får følge sin dagsrytme, spise når de er sultne og sove når de er trøtte. For oss er det viktig å gi hvert enkelt barn nærhet og få til den gode samtalen sammen med barna. Vi setter ord på alt vi gjør for at barna skal utvikle språket sitt. Loppekassa har mange barn og foreldre fra andre land og kulturer. For oss er det viktig å synliggjøre de ulike kulturene. Barna får bekreftelse på sin identitet, for eksempel ved at vi sier enkle ord på deres morsmål. Vi leker både ute og inne. Vi voksne er ofte med som støttespillere i leken! På Loppekassa har vi ulike aktiviteter som turer i nær miljøet, formingsaktiviteter og sangstunder. Hver fredag har vi felles sangstund med Humla kl For å få et godt foreldre samarbeid er dialog viktig. Vi formidler hvordan dagen har vært for barnet, og foreldrene må fortelle oss om barnet sitt. Bursdager feirer vi ved at foreldrene tar med noe å spise, for eksempel is, frukt eller kake. Vi lager krone, henger opp flagg, synger bursdag sang og sender opp raketter.

29 Vi synes humor og godt humør er viktig!

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 DEL 2 1 Vi er opptatt av «Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet mellom mennesker. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte» Rammeplan for barnehager. På Veslefrikk

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015.

Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Vedtekter for Berhuskollen familiebarnehage 2014/2015. Personalet: Merita Ikeljic,barnehagelærer Heidi Veronica Kjellevik,eier/pedagogisk medarbeider. Isabell Sæbø, pedagogisk medarbeider Malin Fossdal,

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer