Årsplan frydefulle sted for barn! Grimstad. Hokus Pokus barnehager skal være

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015-2016. frydefulle sted for barn! Grimstad. Hokus Pokus barnehager skal være"

Transkript

1 Årsplan Grimstad Hokus Pokus barnehager skal være frydefulle sted for barn! 1

2 Innhold (med linker til kapitlene) Livet i Hokus Pokus, organisering 3 Natur, bevegelse og helse 3 Ansatte 4 Studentbarnehage 5 Partner i barnehagelærerutdanning 6 Foreldresamarbeidet 6 Barnehagens formål, Barnehageloven 1 7 Trygghetssirkelen 7 Pedagogiske satsingsområder 8 Lek 8 Likestilling 9 Medvirkning 10 FLiK = Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand 11 Danning 11 De 7 fagområdene 12 Hokus Pokus bursdag 14 Reggio Emilia inspirasjon 14 Vurdering og dokumentasjon 15 Progresjon 15 Omsorg og oppdragelse 16 August 16 Samarbeidsutvalget/SU 17 September 17 Inkludering mobbing 18 Oktober 18 Miljø, Grønt Flagg 19 November 19 Høytider og merkedager 20 Desember 20 Sosial kompetanse 21 Januar 21 Lek + læring = sant 22 Februar 22 Mars 23 Overgang fra barnehage til skole 24 April 24 Mai 25 Juni 26 Juli 27 Åpningstider, kontaktinformasjon 28 Kart over tur- og nærområdene 28 2

3 Livet i Hokus Pokus, organisering Hver morgen tas barn og foreldre imot på «Velkomsten». Barna MÅ bli levert i god tid før gruppesamlingen kl Dette er viktig for å skape trygghet og forutsigbarhet, samt styrke barnas gruppefølelse og tilhørighet. Hokus Pokus skal være barnas hus! Hos oss er alle rom ulike og skal inspirere til forskjellig type lek og aktivitet: rollelek, konstruksjonslek, forming, drama m.m. Dagsrytmen Lek og aktiviteter Frokost Samling i grupper Gruppetid Lunsj og ettermiddagsmåltid Hvile Lek og aktiviteter ute/inne Oppdagelsesferd, lek og læring i barnehagen skal være spennende, inspirerende og gøy! Team og barnegrupper Barnehagen er organisert i fem team. Hvert barn tilhører en barnegruppe under ledelse av pedagogisk leder (barnehagelærer). På hvert team jobber medarbeidere og/eller fagarbeidere, og to eller tre pedagogiske ledere hvorav en er teamleder. Vi varierer hverdagene mellom turer og aktiviteter ute/inne. Innendørs rullerer gruppene på hvilke rom de benytter, slik at barna skal få bli kjent med, og leke i alle rom. Teamene Hvert team organiseres i minst 2 barnegrupper. Tjiribo5-6 åringer) Simsalabim (4-5 åringer) Natur, bevegelse og helse Bevegelse, frisk luft og godt kosthold fremmer god helse. Naturen gir rike muligheter for motorisk utfoldelse og inspirerer til aktivitet. Alle barnegruppene er på tur minst to ganger i uka. Turene foregår i barnehagens nærområde og til de ulike turplassene våre. På flere av turplassene har vi bygget opp flotte gapahuker med egne grillplasser. Turmål/-innhold tilpasses barnas alder og påvirkes av barnas innspill og initiativer. I Hokus Pokus barnehagene er vi opptatt av et sunt og variert kosthold. Vi serverer to måltider om dagen, ca. kl og kl Vi serverer brødmat med ulikt pålegg, frukt og grønnsaker. En dag i uken bakes rundstykker, og en til to dager i uken serveres det varmmat. Filiokkus (3-4 åringer) Virrevapp (2-3 åringer) Tingeling (1-2 åringer) Før og etter gruppetid er lek og aktiviteter felles for teamene, og da møtes barn og ansatte på tvers av gruppene. Vi samarbeider om barnas beste etter prinsippet: Ett hus-alles barn 3

4 Ansatte De ansatte er barnehagens viktigste ressurs. Voksnes væremåte setter standarden for trivsel og stemning i barnehagen, og personalets kompetanse og forståelse for barns adferd og behov er avgjørende for barnas læringsmiljø. Sammen med foreldrene vil vi arbeide for best mulig vilkår for en god barndom. Solveig Vollan Larsen Leder SiA barnehager Camilla Svendsen Leder HP Grimstad Linda Aaberg Nestleder Else-Berit Naro Teamleder Marianne Rindli Teamleder Gurly Dokkedal Teamleder (permisjon) Odd Erling Liltved Teamleder Christina N. Madshaven Teamleder Hanne Aakre Teamleder Anette W. Tobiassen Pedagogisk leder, musikk Trine Bjerkås Pedagogisk leder Solveig Tønnessen Pedagogisk leder Esben Bjellerås Pedagogisk leder Per Myrann Pedagogisk leder Ralph M. Dalholt Pedagogisk leder 4

5 Anne-Lill Valle Tangen Praktisk medarbeider Sandra B. Pedersen Fagarbeider (permisjon) Julie C. Lorentzen Fagarbeider Gro H. Weideman Sykepleier Kirsten Storerud Barnehagemedarbeider Hilde Kristiansen Barnehagemedarbeider Ellen Grandal Barnehagemedarbeider Annette O. Abrahamsen Barnehagemedarbeider Wenche Andreassen Barnehagemedarbeider Renata Kikutiene Barnehagemedarbeider Monika Jablonskà Barnehagemedarbeider Vidar Egeberg Barnehagemedarbeider Ida Moripen Grøtan Barnehagemedarbeider Elise Igland Barnehagemedarbeider Studentbarnehage SiA (Studentsamskipnaden i Agder) eier og drifter Hokus Pokus barnehagene. Vi skal bidra til bedre liv og læring på Sørlandet! Hokus Pokus barnehager har et spesielt oppdrag i forhold til studentforeldrene: Som øvrige velferdstilbud SiA driver, skal barnehagene bidra til å lette studentenes tilværelse slik at de kan gjøre det bra i studiene. Vi jobber for at Sørlandet blir kjent som et attraktivt sted å studere. 5

6 Partner i barnehagelærerutdanning Hokus Pokus barnehagene er partnerbarnehager som sammen med UiA utdanner barnehagelærere. Flere av våre pedagoger (barnehagelærere) er praksislærere og har hovedansvar for oppfølging av barnehagelærerstudenter både i grunnutdanningen og i fordypningsfag. ALLE ansatte i Hokus Pokus barnehagene har ansvar for at praksisstudenter opplever en positiv og god læringsarena hos oss. Vi vil: Engasjere oss i oppgavene med å utdanne dyktige kollegaer! Delta i et berikende samarbeid med UiA innen ulike kunnskapsområder som angår barnehagefeltet. Vise glede og stolthet for arbeid i barnehagen, og inspirere studentene. Andre samarbeidspartnere Kommunens barnehageadministrasjon Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)* Helsestasjon* Skoler* Barnevern *Foreldrene skal være informert og involvert i saker som gjelder deres barn. Foreldresamarbeidet Foreldrenes medvirkning er nedfelt i barnehageloven. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse gjennom samarbeidsutvalg, foreldremøter og foreldresamtaler. I følge barnekonvensjonen og barneloven er oppdragelse foreldrenes ansvar, og barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Mål: Trygge, fornøyde foreldre og et samarbeid preget av tillit. Sånn vil vi gjøre det: Tilbud om individuelle foreldrekonferanser høst og vår. Vi inviterer i tillegg til supplerende samtaler når barnehagen eller foreldrene ønsker det. Foreldremøter gruppevis. Aktiv bruk av den digitale informasjons- og kommunikasjonsplattformen VIGILO. Beskjeder til/fra foreldrene, fravær og sykdom meldes/registreres her. Her finner foreldrene også informasjon om barnets liv i barnehagen: dagsreferater, foto, ukeplaner etc. Invitere til sosiale tilstelninger for barna og foreldrene/familiene 6

7 Barnehagens formål, Barnehageloven 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Alle barnehager skal drives i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehager. Trygghetssirkelen Denne modellen illustrerer hvordan trygge relasjoner utvikles mellom barn og omsorgspersoner: Barnet beveger seg bort fra den trygge basen (omsorgsperson) for å undersøke verden; og tilbake til den trygge havnen (omsorgspersonen) når barnet er redd eller trenger trøst. Vi opplever trygghetssirkelen som en svært nyttig modell å ha som grunnlag for arbeidet med barna! 7

8 Pedagogiske satsingsområder I vil vi arbeide spesielt med 3 områder: lek, likestilling og barns medvirkning. Lek Mål: Alle barn har noen å leke med. Det viktigste for barn er å leke og å ha noen å leke med. Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Det er gjennom leken barn primært uttrykker seg. Lek og læring går hånd i hånd hos små barn. Vi legger til rette for å skape trygghet og inspirasjon til leken. Ansatte med fantasi og lekelyst stimulerer og inspirerer barna. Gjennom å lage felles fortellinger og skape mening i leken sammen, fremmes barnas språkutvikling. Språk er døråpner til vennskap, kunnskap og demokrati. I lek må barn lære seg å forstå medspillernes grenser. Det å fornærme hverandre, og å prøve ut hverandres toleransegrenser, inngår i den sosiale lekens repertoar. Slik gjør vi det: Organiserer små lekegrupper på bakgrunn av barnas behov og vennskapsrelasjoner. Har fokus på utvikling av barnas språk. De ansatte deltar i alle typer lek sammen med barna, supplerer og videreutvikler ordforråd og kommunikasjon. Språket utvikles når barn er i lek med andre over tid. Gjennom å gi barna felles opplevelser dannes det felles grunnlag og fellesskapsfølelse. Vi gir inspirasjon til tema i leken, samtaler og andre aktiviteter. Aktive ansatte som hjelper barna i leken, deltar på barns premisser og tilfører nye elementer hvis det trengs. Vi gir støtte og utviklende innspill til leken slik at alle barn får mulighet til å delta i leken. Vi lar årstider og aktuelle temaer påvirke leken. 8

9 Likestilling Mål: Lik trivsel og muligheter for gutter og jenter. Rammeplanen sier: Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk: Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn og bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønnene. Likestilling handler blant annet om likeverd, demokrati og barns medvirkning. Barnehagen skal gi gutter og jenter optimale rom for utvikling og utfoldelse, som ikke begrenses av kjønn. Personalet må reflektere over sine holdninger og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Alle skal ikke behandles likt, men få like muligheter! Gutter og jenter skal få erfaringer som utvikler deres evner og anlegg. Det handler om å bli sett og hørt, og hvordan vi møter hvert barn uavhengig av kjønn. Kjønnslikestilling har vært et fokusområde hos oss siden 2009, både i ansettelsespolitikk og pedagogikk. Hokus Pokus barnehage skal være en attraktiv arbeidsplass for både kvinner og menn, og gutter og jenter skal ha like god trivsel! Slik gjør vi det: Ansatte reflekterer over egne holdninger. Likestillingstema er ofte oppe til diskusjon. Vi oppfordrer barna til å delta i lek/aktivitet uavhengig av kjønn. Ansatte er bevisst på hvordan vi snakker til gutter og jenter. Snakke likt/like mye, ha like forventninger, samme ordvalg og stemmeleie. I møtet med barnet ligger fokuset på individet, ikke på ytre faktorer som klær, hår etc. Vi er opptatt av funksjonaliteten til klær, ikke farge og utseende, eks: «den lua er nok varm og god» i stedet for så fin.» 9

10 Medvirkning Mål: Alle barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på egen hverdag i barnehagen. Medvirkning er mer enn medbestemmelse og noe annet enn å få velge. Medvirkning er grunnleggende i et demokratisk samfunn. Det handler om holdninger og væremåte: det handler om å ha en stemme og betydning i et fellesskap. Å la barn medvirke krever at vi er tilstede i nuet, lytter, har kunnskap og viser ydmykhet. Barn skal bli oppmuntret av voksne til å bidra med sine tanker, ideer og forslag, og dette skal gjenspeiles både i planlegging og i praksis. Barn skal ha en hverdag hvor de blir sett, hørt og forstått. På denne måten vil barna vokse opp i et romslig og anerkjennende miljø hvor de lærer at «jeg» er betydningsfull, og min stemme kan påvirke og bidra. Barna vil også erfare at andre har ulike ønsker og behov som må lyttes til, dette er viktig forståelse som deltagere i et demokratisk samfunn. Gjennom tidlig fokus på selvstendighet og mestring styrkes de yngste barnas forutsetninger for å medvirke i fellesskapet. Slik gjør vi det: Tilstedeværende ansatte. Oppmuntrer barna til aktivt å gi uttrykk for sine tanker og meninger. Observerer barnas interesser og uttrykk og synliggjøre disse i avgjørelser og planlegging. Når barna gis frihet og rom for medvirkning i samspill med andre barn og kompetente voksne, Jobber med prosjekter og temaer ut fra barnas interesser. vekkes glede, motivasjon, Bruk av pedagogisk dokumentasjon sammen med barna. lekelyst og lærelyst. Gir barn støtte til undring og det å stille spørsmål, vi lytter til barna. Barna oppmuntres til mestring/prøve selv, for eksempel ved måltid, påkledning ++ Øker personalets kompetanser. Blant annet vil vi ha et samarbeid med og kursing ved Kirsten Elisabeth Jansen dette året. Sånn vil vi vurdere måloppnåelse med våre satsingsområder Bruke ulike observasjonsmetoder for innhenting av informasjon. Dokumentere via foto og film. Individuelle trivselssamtaler med hvert barn på Simsalabim og Tjiribo. Samtaler med barna. Tolke de yngste barnas utrykk. Vurderinger på teammøter. Evaluere prosjekter. Erfaringsutveksling på tvers av team og barnehager. 10

11 FLiK = Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand Et stort prosjekt v/kristiansand kommune. (se mer Kristiansand.kommune.no) Målet er å bedre læringsmiljøene i skoler og barnehager: 1. Bedre faglig og sosialt utbytte. 2. Færre segregerende tiltak. 3. Bedre trivsel og mindre mobbing. Systematisk pedagogisk analyse (PA) skal bedre barnas læringsmiljø. Vi arbeider i PA-grupper på tvers av teamene for at analysen skal bli mest mulig objektiv, og slik at casen kan ses med nye øyne. Vi velger ut aktuelle problemstillinger og analyserer disse etter faste trinn. Teamlederne er kurset i å lede analyseprosessene og nestlederne har gjennomgått veilederkurs. Etter kartleggingen i 2013 (T1) har vi arbeidet med å styrke ansattes kompetanse i å lede barn og barnegrupper og vi har arbeidet med lik trivsel for gutter og jenter. Fra 2015 (T2) vil vi fortsette arbeidet med disse områdene, samt arbeide grundigere med relasjoner som tema for å sikre et best mulig læringsmiljø for alle barn. Verdier Barnehagelovens formålsbestemmelse (s. 27) understreker verdier som vi finner i menneskerettighetene. Barn trenger å bli møtt med anerkjennelse: Vi må se hvert barn for den de er, ikke for det de gjør eller ikke gjør. Barna må få lov til å uttrykke alle sine følelser, og likevel møte respekt. Vi må lære dem hvordan de håndterer sterke følelser slik at ikke handlingen blir destruktiv. I barnehagen skal barna få erfare at vi er ulike og likevel gir rom for hverandre og viser respekt. Norge er et flerkulturelt og mangfoldig samfunn og livet i barnehagen kan speile mye av dette. Gjennom året vil vi gjerne at barn/foreldre lar oss få kjennskap til andre kulturers skikker og tradisjoner. Vi vil gjerne ha innspill fra hjemmene, slik at vi kan ta dette inn i barnehagen og gi barna innsikt i og opplevelser med andre kulturer. Danning Danning er mer enn utvikling og læring, mer enn omsorg og oppdragelse og mer enn sosialisering, samtidig rommer danning alt dette. Danning skjer i samspill med omgivelsene og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere ulike sider ved livet. De utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Barn må få utfordringer og muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter. De trenger støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. 11

12 De 7 fagområdene Den nasjonale Rammeplanen presenterer 7 ulike fagområder som barnehagen skal jobbe med. Innenfor hvert fagområde er det formulert mål som retter seg mot barnas opplevelser og læring. Siden barnehagens arbeidsform oftest er tverrfaglig, integreres mer enn et fagområde i ulike temaarbeid og hverdagsaktiviteter. Organiseringen og utfordringene tilpasses rundt barnets utviklingsnivå og behov. Gjennom månedspostene vil hvert team informere mer om hvordan de arbeider med fagområdene, og hvert halvår dokumenteres arbeidet i et dokument vi kaller fagområdesirkelen. Kommunikasjon, språk og tekst Språkstimulering er en av barnehagens kjerneoppgaver, nettopp fordi språket er viktig for alle de andre utviklingsområdene som lek, læring, sosial kompetanse og for å kunne danne relasjoner og vennskap. Sånn gjør vi det: Bruker språket aktivt i alle hverdagslige situasjoner og rutiner. Barna skal «bades» i språk! Benytter bildebøker, historier, eventyr, sang, rim og regler i det daglige. Lytter til barnet, gir rom og tid for at de skal få fortelle og uttrykke seg. Gir barna erfaringer/forståelse for nye begreper. Gir barna mulighet og trening i å løse konflikter (med ansatte tilstede). Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslige aktive, og uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom fysisk utfoldelse lærer barna å kjenne seg selv og verden rundt. Barn får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Sånn gjør vi det: Gode matvaner, sunt og variert kosthold. Aktiv bruk av natur og nærmiljø, to turdager i uka, og alle gruppene er ute hver dag. Tilrettelegger for stimulerende bevegelsesmiljøer inne og ute i barnehagen. Dans og musikk til stimulering av bevegelsesglede og motoriske ferdigheter. Veksling mellom aktivitet og hvile. Kunst, kultur og kreativitet Skapergleden og barns kreativitet er synlig i barnehagehverdagen. Gjennom å skape noe felles, og sammen å oppleve kulturelle inntrykk bidrar vi til samhørighet. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Sånn gjør vi det: Tegning, maling, modellkitt etc. er tilgjengelige hverdagsaktiviteter. Inspirerer barna til å uttrykke seg gjennom å skape, vi tilbyr rikelig med materialer og utstyr til de ulike utrykksformene. Delta på kulturelle arrangement. Bli kjent med ulike tradisjoner og kunstutrykk i nærmiljøet. Synliggjøre barnas kreativitet: Stille ut barnas arbeider og dokumentere prosesser. Fokus på det estetiske miljøet i barnehagen. 12

13 Natur, miljø og teknikk Vi tilbringer mye tid ute og studerer planter, dyr og ulike naturfenomener. Ved å oppleve naturen og livet der, vil barna få en begynnende forståelse for hvordan samspillet i naturen henger sammen. Sånn gjør vi det: Vi har flere flotte turområder med ulik typografi, og vi er ute hver dag. Nysgjerrige ansatte som sammen med barna studerer det naturen har å by på, og tilfører kunnskap og fakta innen fagområdet. Gir barna erfaringer med teknikk og fysiske eksperiment. Barnehagen er Grønt Flagg sertifisert og driver målrettet miljøarbeid. Etikk, religion og filosofi I barnehagen skal vi respektere mangfoldet i barnegruppen samtidig som vi tar vare på verdier og tradisjoner i vår kulturarv. Sånn gjør vi det: Fokus på respekt og toleranse for hverandre. Gir barna erfaringer med konfliktløsning, bruker også pedagogisk materiell til samtaler. Gir tid og rom til å undre oss over grunnleggende spørsmål. Blir kjent med ulike tradisjoner, vi markerer høytider. Får kjennskap til ulike kulturer og tradisjoner representert i barnegruppen. Nærmiljø og samfunn Vi skal legge til rette for at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal styrke sin kunnskap om lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barna skal få bli kjent med nærområdet sitt. Sånn gjør vi det: Bruker nærmiljøet aktivt både til turer og andre aktiviteter. Nært samarbeid med UiA. Jobber med ulike tema som for eksempel yrker. Jobber aktivt med likestilling. Antall, rom og form Barnehagen skal oppmuntre barna til å utforske og legge til rette for tidlig og god stimulering. Barna er tidlig opptatt av å telle, se sammenhenger, eksperimentere og argumentere, og utvikler gjennom dette sin matematiske kompetanse. Sånn gjør vi det: Leker oss med tall og ulike former, eks. klosser, spill, puslespill. Sorterer, sammenlikner og utforsker gjennom konstruksjonslek. Teller, sammenligner, kategoriserer og benevner i daglige situasjoner. Er bevisst vår egen ordbruk i forhold til matematiske begreper. 13

14 Hokus Pokus bursdag Hver måned arrangerer vi en felles bursdagsfest for alle barna som fyller år den måneden. Det starter med et felles bursdagstog på Teaterkafeen klokken 9.30, og fortsetter utover formiddagen. Bursdagsbarna er med på å planlegge dagen i forkant slik at de får et eierforhold til sin bursdagsfeiring. Det blir valgt et tema for dagen. Det kan være at vi ønsker å gi barna erfaringer med spesielle temaer, at det er videreføring fra barns lek, eller noe spesielt vi ser barna er opptatt av. Rommene i barnehagen blir tilpasset de ulike aktivitetene vi ønsker å tilby barna denne dagen. Vi legger til rette for noe spennende og inspirerende, der barna får medvirke med sin fantasi. Vi oppfordrer barna til å prøve ut nye ting, og de får utfordre seg selv. Hokus Pokus teater I Hokus Pokus opplever barna lekne voksne som kler seg ut og dukker opp i barnehagen som ulike rollefigurer. Hver måned har vi en egenprodusert teaterforestilling. Her møter vi kjente figurer, enten fra tema vi jobber med, eventyr eller bøker vi har lest. Gjennom dette, og ved å bruke scenen på Teaterkafeen i gruppetiden håper vi å inspirere barna til å uttrykke seg estetisk. Reggio Emilia inspirasjon Den italienske kommunen Reggio Emilia er kjent i barnehagekretser for pedagogikken de har utviklet i løpet av de siste 50 årene. Gjennom tre studiebesøk har vi hentet verdifull inspirasjon fra deres dyktige pedagoger. Tenkningen er at barnet fra fødselen har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for best mulig utvikling, og la barna få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Vi må ta utgangspunkt i det barnet kan, være medforskende og lyttende voksne. Det er vanlig å jobbe med større og mindre prosjekter ved å ta tak i fenomener barna interesserer seg for og hendelser som skjer rundt dem. På den måten kan barna påvirke sin egen hverdag, de får økt kunnskap og lærer noe om seg selv og om å samarbeide med andre. 100 språk Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man. Et barn har 100 språk, og trenger stimulering for å utvikle dem alle! Forundring, lyst og nysgjerrighet er de viktigste kreftene på vei mot kunnskap! Om det ikke finnes en gnist som tenner barnets sjel ( ) så forblir det uten forståelse Reggio Emilia pedagogikkens grunnlegger, Loris Malaguzzi Sentralt i Reggio Emilia-filosofien står dokumentasjon og presentasjon av barnas arbeid og den pedagogiske praksisen. Dokumentasjonen gir innsikt i hvordan barna tenker og hva de er opptatt av. Samtidig gir dokumentasjon muligheter til å reflektere over pedagogens arbeid og barnas læring, og gjør at man bedre kan legge til rette for videre utvikling og læring i barnehagen. Demokratiske verdier er fundamentet i pedagogikken, og RESPEKT er noe det arbeides svært grundig med i Reggio Emiliabarnehagene. 14

15 Vurdering og dokumentasjon Alle deler av virksomheten skal være gjenstand for vurdering med det formål å stadig kunne utvikle kvaliteten. Særlig vesentlig er det enkelte barns trivsel og utvikling. Foreldre, personalet, studenter og barna skal alle være med på å vurdere innholdet slik at barnehagen til enhver tid er til barnas beste. Vi vil: Ha en inkluderende kultur som verdsetter den enkeltes innspill og engasjement. Systematisk reflektere over praksis og gjennomførte planer. Være lydhøre overfor barnas signaler og bringe deres syn inn i personalets evalueringsarbeid. Gjennomføre vurderingssamtaler og intervju med de eldste barna. Være åpne for tilbakemeldinger fra foreldrene. Innhente skriftlige (mulighet for anonyme) tilbakemeldinger. Vurdere barnehagens virksomhet i SU s møter (samarbeidsutvalget). Tilby dagsreferat og foto fra de siste dagers aktiviteter (webmail, Vigilo, skjerm i Velkomsten) Dokumentere barnas arbeid ved at formingsaktiviteter og prosjekter synliggjøres. Lytte til studenters refleksjoner etter endt praksisopphold og tar disse med oss videre i vårt arbeid. Progresjon I barnehagen får barna mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek og aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn, alt etter modning, alder og barnas egne ønsker og interesser. Behovet for opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker oftest i takt med alderen. Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe å strekke seg etter. I Hokus Pokus har vi utarbeidet en progresjonsplan som angir aktuelle områder for hver aldersgruppe og viser hva teamene/aldersgruppene vil arbeide med. 15

16 Omsorg og oppdragelse Trygghet og omsorg er av den aller største betydning de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør. Oppdragelsen er en prosess, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en sammenheng i tilværelsen for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold. Barnet i sentrum! - det betyr: I det daglige vil vi ha vår oppmerksomhet hos de barna som er tilstede i barnehagen. Det kan være vanskelig for personalet å ivareta barnas behov for støtte i lek og samspill, samtidig med å føre samtaler med foreldre i bringe- og hentesituasjoner. Foreldre/barnehage må ta raskt kontakt om det er forhold som har betydning for barnets velbefinnende! Foreldrene skal oppleve at Hokus Pokus er et trygt og utviklende sted for barnet, og de skal ha tillit til de ansatte. Benytt gjerne Vigilo eller mail og avtal samtaletid med barnehagelæreren etter behov. August UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø Planleggingsdag, stengt BURSDAG

17 Samarbeidsutvalget/SU For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha foreldreråd og samarbeidsutvalg. SU godkjenner blant annet barnehagens Årsplan og drøfter saker av betydning for foreldrene. SU består av: 2 representanter valgt av foreldre/foresatte 2 representanter valgt av barnehagens ansatte 2 representanter valgt av barnehagens eier, SiA Barnehagens leder er sekretær Se oppslag i barnehagen og på nett om hvem som er valgt i SU. September UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø Vennskapsuke 37 7 Foreldremøte Simsalabim 8 Foreldremøte Tingeling 9 Foreldremøte Filiokkus 10 Foreldremøte Virrevapp 11 TEATER Foreldremøte Tjiribo Brannvernuke Valg til SU 24 BURSDAG Skolens høstferie

18 Inkludering mobbing Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. «Barn kan ha lært seg negative måter å kommunisere og forholde seg til andre på. Andre har lært seg å akseptere en underordnet posisjon. Både det barnet som krenker og det som blir krenket kan forstå krenkningene som noe naturlig, og fordi de ikke vet om noe annet tror de at det bare er sånn. Da må de voksne vise dem andre mer konstruktive og jevnbyrdige måter å være sammen på og støtte barnas selvfølelse og evne til å stå opp for seg selv. Vi vet at tydelige og nærværende voksne, som er gode forbilder for barna, er det viktigste for å motvirke mobbing. Gjennom leken kan vi få alle med og bidra til at hvert barn finner en plass i fellesskapet.» Margareta Öhman Barns vennskap er ansatte og foreldre sitt ansvar, det er vi voksne som kan og skal sørge for at alle barn opplever seg inkludert i fellesskapet, og det er vi som skal forebygge mobbing. Kjernearbeid i barnehagen skal dreie seg om: Tett og godt foreldresamarbeid Gode relasjoner Vennskap Sosial kompetanse og etikk Ansvarlige og tydelige ansatte Oktober UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø Studenter fra BLU Studenter fra BLU TEATER Studenter fra BLU FN-arrangement FNdagen Studenter fra BLU 26 BURSDAG

19 Miljø, Grønt Flagg Hokus Pokus barnehagene er miljøsertifisert i det internasjonale systemet Grønt Flagg. Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Vi vil: Vedlikeholde grønnsakhagen. Kildesortering og kompostering. Jobbe for tidlig bleieslutt, se vår bleiefolder sia.no De eldste barna er med på en vaktmesterordning og bidrar til å holde det fint i barnehagen og på turplassene. I løpet av året vil Hokus Pokus som avdeling i SiA igangsette arbeidet med å bli Miljøfyrtårn November UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø TEATER Temauke BURSDAG Julegrøt 25 Julegrøt 26 Julegrøt Julegrøt 19

20 Høytider og merkedager Opplæring til tro er hjemmenes ansvar, og i barnehagen skal alle barna oppleve at familiens tro og livssyn respekteres. Vi vil samarbeide med familiene slik at ulike kulturer og tradisjoner kan bli markert i barnehagen. På den måten kan barna oppleve et inkluderende og kulturelt mangfold, ut fra hva som er representert i barnegruppen. Førjulstiden i barnehagen handler om undring og gleder knyttet til juletradisjoner. Vi ønsker at barna skal oppleve en rolig og stemningsfull førjulstid, der alt det travle legges igjen utenfor døra. Vi vil vektlegge å: Skape hygge i mørketida, oppleve fellesskap, stemninger og forventning. Bli kjent med tradisjoner og tradisjonsstoff, symbolikk, sanger og fortellinger. Ta vare på hverdagslivet, turdagene og den gode leken! Desember UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø NISSEBURSDAG Lucia TEATER Julaften Stengt juledag juledag Kun for påmeldte barn 29 Kun for påmeldte barn 30 Kun for påmeldte barn 31 Nyttårsaften stengt 20

21 Sosial kompetanse «Å forholde seg til andre» er kanskje det viktigste vi lærer i barndommen. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (fra barnehagelovens formål) Vi vil: Organisere for lek og annen aktivitet i små grupper, lære barna lekekoder. Toleranse: Vi vil arbeide for god tone og et godt klima blant alle i barnehagen. Bevisstgjøre barna, lære dem å forstå og snakke om følelser hos seg selv og andre. Snakke med og lytte til barnet, spørre etter barnas oppfatninger. Stimulere barnas kreativitet og ansvarlighet. Gi barna kunnskap og erfaring om konfliktløsning. Forsterke positiv atferd, gi positiv selvopplevelse. Gi hvert barn øvelse i å stå fram foran gruppa og vise noe/si noe. Være leken - by på humor og godt humør. Januar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø nyttårsdag BURSDAG Studenter fra BLU TEATER

22 Lek + læring = sant Barns læreprosesser er tett sammenvevd med lek. I lek og samspill lærer barn grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til sosialt samspill, språk og kultur. Personalets arbeid med gode relasjoner mellom barn er avgjørende for et godt læringsmiljø. Barn lærer gjennom å mestre nye situasjoner og utfordringer, og barns trivsel er avhengig av at de opplever mestring. Alle barn må få mulighet til å strekke seg og lykkes på områder som er viktige for dem. Barns glede over å mestre, så vel som frustrasjon over ikke å klare, må følges opp i det daglige arbeidet. Lek skal ha en fremtredende plass i barnas liv. Lek er glede, mestring, begeistring og fantasi,- her foregår det meste på barns premisser og det foregår læring på mange områder. (RP) Februar UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø 5 Studenter fra BLU BURSDAG 6 7 Fastelavn 6 Studenter fra BLU Studenter fra BLU TEATER Skolens vinterferie Studenter fra BLU 29 22

23 Mars UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø BURSDAG Påskefrokost 16 Påskefrokost 17 Påskefrokost 18 Påskefrokost TEATER Opphold kun for påmeldte barn 22 Opphold kun for påmeldte barn 23 Stengt 24 Skjærtorsdag 25 Langfredag påskedag 29 Planleggingsdag Stengt

24 Overgang fra barnehage til skole Livet i barnehagen skal bidra til at barna sosialiseres i et felleskap, og dette er i seg selv en god skoleforberedelse. Både Rammeplanen og Kunnskapsløftet vektlegger skole og barnehages ansvar for å tilrettelegge for sammenheng i læringsløpet og vi følger kommunens rutiner for overgang til skolen. Vi vil også: Gi bevissthet og selvtillit i forhold til hva læring innebærer. Barna skal vite at de allerede har lært mye, at det kan være gøy å lære, og mange ganger må en øve en del for å mestre noe nytt. Gi hvert barn erfaring i å stå fram for gruppen og tørre å være i fokus. Synliggjøre sammenhenger barnehage - skole og legge til rette for at barna tar avskjed med barnehagen på en god måte, med en positiv forventning om å fortsette læringsløpet framover. Formidle positive holdninger om skoletiden. Vi snakker om likheter og ulikheter ved barnehage/skole. Når skolestarten nærmer seg, snakker vi om dette med barna. Barna får fortelle hverandre hvilken skole de skal på osv. Vi tar kontakt og besøker en skole i nærmiljøet i mai /juni. April UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø Studenter fra BLU Studenter fra BLU BURSDAG Studenter fra BLU Studenter fra BLU TEATER

25 Grunnlovsfeiring barnehagen En av tradisjonene våre er feiring av Norges bursdag. De eldste barna får høre litt om bakgrunnen for nasjonaldagen og vi synger kjente sanger. En dag før 17. mai dekorerer vi barnehagen med flagg og pynt som barna har laget, vi går i tog på Campus, har tradisjonsrike leker på uteområdet og spiser pølser og is. Mai UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø Brannøvelse-uke Kristi Himmelfartsdag MAI BURSDAG m/ TEATER Pinse pinsedag 17 Nasjonaldagen

26 Sommerfesten Barnehagens tradisjonelle sommerfest med foreldre og søsken markerer at barnehageåret snart er over, det går mot ferietid og noen av barna skal slutte i barnehagen og er klar for skolen. Se plakat i barnehagen! Juni Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø Sommerfest med familiene BURSDAG m/ TEATER St. Hansaften Planleggingsdag Stengt 28 Planleggingsdag Stengt 29 Planleggingsdag Stengt 30 26

27 Takk for i år og god sommer! Juli Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lø sø Fellesferieuke Stengt Fellesferieuke Stengt Fellesferieuke Stengt

28 Åpningstider, kontaktinformasjon Mandag til fredag kl Stengt følgende: Offentlige høytids- og helligdager, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Opphold i romjula og påskeuka forutsetter påmelding innen oppgitte frister. Fellesferie: uke 28, 29 og 30 i 2016 Planleggingsdager: 3. august 2015, 29. mars, juni (mandag 1. august 2016) Adresse: Jon Lilletunsvei 8, 4879 Grimstad E-post: Telefon: Leder: Camilla Svendsen Ved sykdom eller beskjeder: - legg inn melding i Vigilo før kl Hjemmeside: Følg oss gjerne på Facebook Kart over tur- og nærområdene Våre tur og nærområder 1. Fotballbanen 2. Grooseskogen 3. Slottet 4. Blåbærbyen 5. Ko-ko skogen 6. Trollhallen 7. Bekken 8. Flyplassen 9. Sjørøverøya 10. SiA-skogen 28

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan for høsten 2015 og våren 2016. Finsland barnehage. Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag

Årsplan for høsten 2015 og våren 2016. Finsland barnehage. Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag Årsplan for høsten 2015 og våren 2016 Finsland barnehage Alle barn i barnehagen skal oppleve å lykkes hver dag Om årsplanen og generell informasjon Årsplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no

RAMSTAD ÅRSPLAN BARNEHAGE 2015/2016. Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no RAMSTAD BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/2016 Ramstadåsveien 1b, 1363 HØVIK Telefon: 916 57 250 Epost: marholck@online.no Presentasjon av barnehagen Ramstad Barnehage ble startet i 1992 og eies av Vibeke Sauer.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VINJE BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Russerveien 14, 7203 Vinjeøra Tlf. kontor: 72 46 03 70 Mobil: 97 00 13 08 e-post: elin.bakken@hemne.kommune.no hjemmeside: www.hemne.kommune.no 1 FORORD

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer