ÅRSPLAN Praktisk del

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN Praktisk del 2014-2015"

Transkript

1 ÅRSPLAN Praktisk del Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

2 INNHOLD: Bakgrunn 3 Personalet 5 Kvalitet og service, forventninger 6 Planer 7 Satsningsområde 8 Arbeidet på avdelingene 8 Overgang barnehage skole 9 Fagområdene = Erfaringsområder 11 Flerkultur 12 Måltidene 12 Dagsrytme, ukerytme 13 Tradisjoner og markeringer 14 Ulike arrangement for foreldrene 16 Bursdagsfeiringer 16 Kompetanseplan for personalet 17 Planleggingsdager 17 Foreldremedvirkning 20 Medlemmer i Samarbeidsutvalget og Styret 20 Kalender august 2014 juli

3 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I SOLA BARNEHAGE Bakgrunn for årsplanleggingen: I høst blir inndelingene på avdelingene slik: Fiolene: 4 stk 1-åringer 2 barnehagelærere 10 stk 2-åringer 2 assistenter Blåklokkene: Bamser: 6 stk (2-3-åringer) 1 barnehagelærer Kaniner: 5 stk (4-åringer) 2 assistenter Krokodiller: 6 stk (5-åringer) Hvitveisene: Bamser: 4 stk (3-åringer) 1 barnehagelærer Kaniner: 5 stk (4-åringer) 3 assistenter Krokodiller: 9 stk (5-åringer) På Fiolene er det mange 2-åringer, og på Hvitveisene er det mange 5-åringer. Ellers er gruppesammensetningen forholdsvis jevn på aldersgruppene. Barn velger lekekamerater ut fra interesse mer enn alder, og på grunn av barnehagens størrelse er det lett for barna å skaffe seg venner på tvers av avdelingene. Det er noe vi oppfordrer til helt fra starten av barnehageåret. Det spesielle med Sola barnehage er stabiliteten blant personalet. Alle våre fast ansatte assistenter har jobbet her i mer enn 10 år, og de utgjør en svært stabil gruppe med solid kompetanse på barns beste. Pedagogene våre har også lang ansiennitet: mellom 10 og 16 års erfaring som barnehagelærer. Alle våre pedagoger er utdannet barnehagelærere og vi forventer kvalitet i alle ledd. I år har vi ingen utskiftning blant de ansatte. Våre pedagogiske ledere vil i år endre noe på arbeidstiden sin pga en omlegging fra ubunden planleggingstid til bundet planleggingstid. Det vil si at pedagogene vil ha kontortid minimum 4 timer pr uke og være på jobb 37,5 timer pr uke istedenfor 33,5. Vi starter med dette fra august av med prøveordning og justerer arbeidstidene til beste for ansatte og barn etter evaluering av prøveordningen. Grunnen til endringen er nasjonale føringer. Vi er opptatt av å drive jevnlig vedlikehold på barnehagen. Forrige år ble barnehagen malt innvendig, nytt dissestativ ble satt opp og syklene ble fornyet. Like før ferien fikk vi bygget oss nytt lekeskur som kun skal romme leker. Det gamle skuret vil bli brukt til redskaper og dugnadsutstyr. Taket på barnehagen er nylig renset for gammel mose. På foreldredugnaden ble alle sykkelveiene oppgradert med ny sand, og sandkassene ble fylt opp. Vi ønsker at barnehagen og uteområdet skal være funksjonell, brukervennlig og innbydende å oppholde seg i.

4 Det viktigste for personalet er at både store og små, foreldre, barn og personale har det godt i barnehagen. - Alle skal trives, og føle at de blir sett og hørt! Vennskap skal alltid stå i sentrum. Vi er svært opptatt av å fremme godt samspill mellom barn og voksne. Visjonen vår er gjeldende i hverdagen. I år vil satsningsområdet vårt være Relasjoner. Dette er en del av et større prosjekt/ utviklingsarbeid i personalet, og vi vil ha fokus på å foredle og bedre kvaliteten i alle hverdagssituasjonene. Åsenvegen Sola Tlf Fax Hjemmeside: Hvitveisenes mobil: Blåklokkenes mobil: Fiolenes mobil:

5 PERSONALET I SOLA BARNEHAGE Maj Brit Daglig leder Fiolene: Natalija Ped.leder Jofrid Ped.leder Siri Assistent Soma Assistent Blåklokkene: Birthe Ped.leder Gro Elin Assistent Jan Assistent Hvitveisene: Grete Ped.leder Marianne Assistent Elsbeth Assistent Laila Assistent Andre stillinger: Linda Kjøkkenassistent Julie Assistent vikar Lena Assistent vikar Ressurspedagog: Anja Språkpraksis: Azam Rengjørings- Assistent Kim Nguyen 5

6 KVALITET OG SERVICE Fornøyde foreldre er vårt beste rykte SERVICERKLÆRING TIL FORELDRE I SOLA BARNEHAGE Vi ser hver enkelt og alle føler seg velkomne hver dag. Vi er imøtekommende og tar barn og foreldre på alvor. Vi kommer fram til muligheter og løsninger sammen. Vi samarbeider til beste for barnet. Hva kan foreldrene forvente av barnehagens personale? At vi informerer gjennom planer, mail, oppslag eller personlig kontakt. At vi er positive og imøtekommende hver dag. At vi er åpne for konstruktiv kritikk og gir svar på det dere spør om. At vi forteller om hvordan barnet har det i barnehagen og har personlig kontakt hver dag, samarbeider til beste for barnet. At vi kler barna etter vær og vind til barnets beste (og ikke til foreldrenes ;-)) At vi avholder foreldresamtaler hver høst og gir tilbud om foreldresamtale våren. At vi er vare for barnas individuelle behov og tilrettelegger hverdagen slik at alle barn trives i barnehagen. At vi gir dere god kvalitet på barnehagetilbudet! Hva forventer vi av foreldrene? At dere gjør dere kjent med vedtekter, planer og oppslag i barnehagen og følger opp. At dere samarbeider i formelle og uformelle settinger til beste for barnet. At dere bringer og henter innen åpningstid og gir beskjed om dere ikke kan komme til avtalt tid / hvis barnet er sykt eller har annet fravær. At dere i bringing og henting har fullt fokus på barna, og dere derfor ikke bruker mobiltelefonen innenfor barnehagens område. At dere sørger for at barnets utstyr og klær er funksjonelle og i god stand til å være aktive inne og ute hver dag i all slags vær. At dere stoler på barnehagens personale i forhold til hvor mye/lite klær barna skal ha på seg ute. At dere deltar på dugnader, foreldrearrangement og møter som arrangeres i barnehagen. At dere gjensidig respekterer personalet og andre barn i barnehagen. At dere er lojale mot barnehagen og gir beskjed til oss om det er noe dere er misfornøyd med slik at vi kan forbedre oss. 6

7 PLANER Det ligger mye arbeid i planene våre, og med disse viser vi vårt pedagogiske ståsted og innholdet i hverdagene i Sola Barnehage. Planene ligger til grunn for alt arbeid vi gjør. Vi har disse planene for virksomheten: Årsplan: Viser hva vi jobber med inneværende år. Den har flere funksjoner: Et redskap for personalet å jobbe etter Informasjon om virksomheten vår til kommunen og andre interesserte Et redskap for foreldrene til å engasjere seg i hva vi jobber med og diverse praktiske opplysninger vi forventer foreldrene følger med på. Viktig informasjon til foreldrene i forhold til å kunne medvirke på barnehagens innhold. Årsplan - pedagogiske del og Langsiktig Handlingsplan Vår Årsplans pedagogiske del gir foreldre og andre interesserte informasjon om vår pedagogiske plattform, innhold i barnehagen, hvilke rutiner vi har for arbeidet vårt, hvem vi samarbeider med og diverse andre opplysninger. Denne ligger til grunn for alt arbeidet vårt og blir ikke fornyet hvert år. Det som står i denne er Sola Barnehage. Mye av det som står i denne har vært tidligere års satsningsområder som har blitt en del av vår vanlige drift. Det blir derfor kun beskrevet i den pedagogiske delen og ikke i årsplanen som omhandler spesielle ting som skjer kommende år. Vår langsiktige handlingsplan skal gi personalet, styret og samarbeidsutvalget mål for arbeidet fram i tid. Denne er innlemmet i vår Årsplan Pedagogiske del, siste avsnitt. Den gode Solabarnehagen: Denne er Sola kommunes kvalitetsplan for perioden Visjonen for denne er: Nåtidens barnehage for fremtidens folk. Planen viser langsiktig satsning for barnehagene i Sola og er et styringsdokument i tillegg til Rammeplanen for barnehager. Planen er ment å utvikle økt selvbevissthet i barnehagene, kommunen og blant private eiere, og grunnlag for evaluering og kompetansebygging i arbeidet med å gi alle barn i Sola kommune gode og likeverdige oppvekstbetingelser. I år vil fokuset være En lærende barnehage, og fokus på Entusiasme for endring. Infobrev fra avdelingene Blir sendt ut fra hver avdeling. Her vil dere få et større innblikk i hva den enkelte avdeling foretar seg, for eksempel hvilke prosjekter de holder på med, hva de lager, hvilken lek som dominerer og så videre. Denne informasjonen, samt informasjon fra daglig leder, blir sendt foreldrene på mail. Hjemmeside Sola barnehages hjemmeside finner dere på Denne består av informasjon til de som ønsker å vite mer om barnehagen. Her vil barnehagens overordnede planer ligge lett tilgjengelig. Vi jobber med en ny løsning som skal være mer brukervennlig for foreldrene. 7

8 SATSNINGSOMRÅDE GODE RELASJONER: I år har vi et nytt satsningsområde i barnehagen. Dette skal vårt satsningsområde inneholde: Personalet skal få økt bevissthet om eget ansvar for relasjonen sammen med barna, bevisste på egen handlingsmåte og hva dette gjør med relasjonene. Barna skal oppleve nærværende voksne som er oppriktig interessert i dem og bryr seg. Vi har som mål å foredle hverdagssituasjonene med tanke på relasjoner, for eksempel måltid, garderobesituasjonene, uteleken, velkommen om morgenen osv. Personalet skal oppleve at de utvikler seg og lærer. Det skal oppleves godt å lykkes med gode relasjoner som løfter hverandre fram. Arbeidet med relasjonene vil også påvirke hvordan vi jobber med prosjekter på den enkelte avdeling. Her vil vi ha følgende i fokus: De voksne skal glemme seg selv og øve seg på å lytte mer til barnas initiativ. Tid til refleksjoner og samtaler med barna Når vi velger overordnet tema ser vi etter hva barna er opptatt av, barn lærer ved å være aktive, medvirkende og ved å bruke hele seg. Dette er utgangspunktet når vi jobber i prosjekter. Prosjektarbeidet vil foregå i smågrupper ved aldersdelte grupper. Sola barnehage skal oppleves som en lærende organisasjon, der både barna og de voksne lærer noe ved prosjekter og lek sammen. For de yngste må prosjektet bære preg av opplevelse / sansing, her og nå og gjentakelser. Fagområdene trekkes naturlig inn i prosjektarbeidene ARBEIDET PÅ AVDELINGENE LEK: Vi har i to år jobbet med Lek som satsningsområde. Personalet har økt sin kompetanse og vi har brukt praksisfortellinger for å lære mer om hva som skjer i leken. Dette jobber vi fortsatt med og det er blitt en del av vår strategi, samtidig som personalet ser at det stadig er mål å strekke seg etter for å gi barna gode lekemuligheter. Mål for leken dette året: De voksne skal øve seg på enda bedre fordeling i rommene, dele gruppene og utnytte alle kroker. Verne mer om leken om formiddagen, ikke bryte av mer enn nødvendig. Styrte aktiviteter skal også være preget av lek og helhetlig tilnærming. Mer om leken i Årsplan Pedagogisk del. 8

9 De yngste barna (Fiolene): Dele gruppen i smågrupper hver dag. Her er også fokus ro, konsentrasjon og vennskap. Viktige fokus i arbeidet med de minste i barnehagen: De voksne er opptatt av prosessen istedenfor produktet Fokus på utforsking, bruke kroppen sin og alle sansene, undersøke og erfare hva deres egne handlinger gir av resultater. Småbarn er kroppslige og bruker hele seg. Vi bruker mye tid på en trygg tilvenning og har nær kontakt med foreldrene Stort fokus på språkutvikling: de voksne er vare for barnas signaler, gir respons og gjenkjenner barnas kommunikasjon. Bøker brukes aktivt daglig til samtaler og gode stunder. De eldste barna (Hvitveisene og Blåklokkene): Vi har balanse mellom styrte aktiviteter og frie aktiviteter. Noen dager deler vi gruppen i smågrupper og har fokus på å skape ro og konsentrasjon og fremme vennskap. Vi vil fast en dag pr uke dele i aldersdelte grupper på de store avdelingene: Bamsene: Alle 3-åringene og de minste på stor avdeling: Ledes av Marianne og Jan. Fokus på vennskap, lek, gjentakelser, utprøving og eksperimentering. Lesestund hver gang. Kaninene: Alle 4-åringene og de mellomste på stor avdeling: Ledes av Gro Elin og Elsbeth. Fokus på vennskap, lek, gjentakelser, utprøving og eksperimentering. Lesestund hver gang. Krokodillene: Alle 5- åringene som skal begynne på skolen til høsten: Ledes av Grete og Birthe Fokus: OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Krokodilleklubben: Dette er en klubb for de største i barnehagen. Krokodilleklubben er forberedelse til skolestart, og vennskap på tvers av avdelingene står i sentrum. Klubben starter opp i løpet av september. Hovedfokus: Gym i Åsenhallen tilrettelagt av elever fra Sola Videregående skole. Ca 16 uker totalt i året, en gang pr uke (torsdag formiddager). Erfaringer barna får: Ta imot og følge beskjeder som blir gitt. Vente på tur Bli ledet av andre enn de faste voksne i barnehagen Bruke kroppen sin på mange ulike måter Erfare ulike gymaktiviteter, og erfaring med bruk av ulikt gymutstyr. Personalet får unik sjanse til å være observatører 9

10 Generelt for krokodillene gjennom året: Mer ansvar. Trener ekstra på basiskompetanse som for eksempel vente på tur, høre etter beskjeder, oppøve god lekekompetanse, egenledelse, selvstendighet i praktiske situasjoner som måltid, garderobe, toalett, ta initiativ i lek, trene på å planlegge, gjennomføre og avslutte det de holder på med, samarbeide med andre barn. Fokus på sosial kompetanse, hvordan en omgås hverandre, hjelpsomhet, omsorgsfullhet, ikke alltid sette seg selv først, tap og vinn med samme sinn Er gode hjelpere og forbilder på avdelingen, ordenshjelp, garderobehjelp. Våren: får være noe ute alene etter avtale med de voksne (og foreldrene) Fremme vennskap på tvers av avdelingene. Spille spill: Vente på tur, forståelse, holde fokus over tid, oppleve å kunne tape og vinne. Krokodillene er en egen gruppe 3 fredager i måneden (aldersdelte grupper). Høsten vil fokuset være Førstehjelp. Vi vil ha en helhetlig tilnærming og de voksne vil øve seg på å la barna være aktive i framdriften av temaet. Ved å prøve ut, leke oss gjennom temaet vil vi få varierte erfaringer omkring førstehjelp. Målet er at barna kan sårbehandling og stabilt sideleie. Våren vil fokuset være tema skolestart : Vi utforsker skolene ved å gå på besøk, ta bilder, snakke med barn som allerede går på skolen, få vite noe om hva SFO er, sjekke skolenes nettsider osv. Vi samtaler omkring hva skole er, hva gleder de seg til, hva gruer de seg til osv. Høytlesning: Fast en periode etter jul. En fortsettelsesbok som leses. Mål: Konsentrasjon, oppøve ferdighet til å huske over tid, høre etter tekst uten å ha bildestøtte. Vi sørger alltid for tid til lek hver gang vi er sammen Overnatting i barnehagen Jordbærfest: Krokodillene lager en aktivitetsdag for alle barna i barnehagen. Markerer slutten på barnehagetiden. På våren er det en avslutningssamtale for foreldre til krokodillebarna. Barnehagen vil i løpet av april ha kontakt med lærer/rektor ved den skolen barnet skal begynne på for på denne måten å sikre barnet på beste måte når det starter på skolen. Kari Pape, førskolelærer, hovedfag i pedagogikk, kurs- og foredragsholder: Det er ikke barnet som skal være moden for skolen. Det er skolen som skal være moden for barnet Hvert enkelt barn skal få en følelse av å være gode nok 10

11 FAGOMRÅDENE = ERFARINGSOMRÅDER Med et helhetlig læringssyn er de fire grunnelementene i fokus: Danning, Lek, Omsorg og Læring. Mer om vårt arbeid med disse i barnehagens Årsplan Pedagogisk del. Ved et helhetlig læringssyn kan vi ikke se på fagområdene separat men velge å innlemme dem på en naturlig måte i alt vi gjør. Barna gjør seg erfaringer med fag gjennom leken, prosjekter, turer, refleksjoner, samtaler, relasjoner osv. Vi jobber ikke systematisk med fag, men tilrettelegger for varierte erfaringer gjennom at barna er aktive. Barna vil få ulike erfaringer i løpet av barnehagetiden variert etter alder og modningsnivå. I løpet av kommende år vil vi ha fokus på følgende: Fast lesestund ukentlig i aldersdelte grupper med Dialogisk lesing i fokus (dvs samme bok flere ganger på rad, gjentakelser, samtaler omkring innhold, tegninger osv) Gode samtaler som virkemiddel for å bedre barnas språk, gode voksne språkmodeller. Barna får ulike erfaringer ved å bruke ulike formingsmateriell og ta i bruk ulikt materiell. Temperaturer, vær, kalender, ukedager og måneder, årstider. Barnehjemmet Arken i Bolivia står sentralt i årets FN-uke. Brannvern og førstehjelp som prosjekt blant Krokodillene, samt at alle barna er med på en fokusuke om Brannvern. Jul og påske har årlig fokus i forhold til kreativitet og etikk, religion og filosofi. Bruke nærmiljøet mer i hverdagen. Sola vgs, Soma gård, hva finnes like utenfor gjerdet osv. Barn i bevegelse har fremdeles stor plass i Sola Barnehage- mer om dette finner du i Årsplan Pedagogisk del. Samarbeid med Sola Videregående, de største barna på gymopplegg. I månedsbrevene vil avdelingene informere om hva barna har erfart og reflektert omkring foregående periode. 11

12 FLERKULTUR Vi har barn med ulike nasjonaliteter representert i barnehagen. Blant barn og personale har vi disse nasjonalitetene representert: Polen, Spania, Russland, Afganistan, England, Iran, Sverige. Vi har dette i fokus når det gjelder flerkultur: To av vårt personale starter videreutdanning med flerkultur i fokus, en utdannelse som går på ettermiddag/kveldstid over 1,5 år. Våre ansatte som er tospråklige får oppfølging i forhold til språk for stadig å bedre sitt norske språk. Vi har en person i språkpraksis to ganger pr uke. Vi synliggjør mangfold på de enkelte avdelingene: Henge opp ord, eventuelt nasjonale symbol osv. Inkludering er viktig, og språk skal ikke hindre noen i å være en del av fellesskapet. Personalet får veiledning fra ansatt i Migroteket i Sola kommune slik at vi stadig hjelper barna videre i sin språkutvikling. Se også punktene om språk under Fagområdene som gjelder alle barn. De tre Bukkene Bruse i ulike varianter. MÅLTIDENE I BARNEHAGEN I år vil vi ha fokus på dette når det gjelder måltider: Dra barna mer med i planleggingen av maten, lage treffpunkt med Linda. En avdeling skal ha med en gruppe på matlaging hver fredag. Da skal de hjelpe Linda med matlagingen. Ved ordenshjelpordningen skal barna oppleve den samme rutinen selv om det ikke er samme voksen som er med dem. Barna må prøve ny mat, men vil alltid få anledning til å velge brød/knekkebrød om de ikke liker maten. Vi skal tilstrebe å lage enkel mat som barna liker. Satsningsområdet skal gjennomsyre måltidet. 12

13 DAGSRYTME Barnehagen åpner 8.00 Frokost. Barna har med seg matpakke 9.30 Alle bør være kommet i barnehagen Lek/aktivitet/tur Rydding/Samling/håndvask/Bleieskift (de dagene vi ikke er på tur) Lunsj (11.00 på Fiolene) Lek ute /soving for de minste Fruktstund (14.30 på Fiolene) Barnehagen stenger UKERYTME Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hvitveisene og Blåklokkene turdag Ta med matpakke! ½gruppe Fiol på tur ½ gruppe Fiol på tur Krokodille-gym Fellessamlinger/ bursdagssaml. Siste pr mnd: Fellesbursdag Fiolene hele huset for seg selv Lek/opplegg avdelingsvis Alle kan bruke fellesrommet Lek/opplegg avdelingsvis Hvitveisene fellesrom Lek/opplegg avdelingsvis Blåklokkene fellesrom De andre ukene: Aldersdelte grupper på tvers av de store avd. Krokodillene fellesrommet Vi har jobbet mye med å lage en mindre travel ukerytme, slik at vi kan få mer sammenheng i det vi jobber med. Har vi for eksempel et tema vi jobber mye med, kan vi bruke flere dager etter hverandre. Det gjør det lettere å sette i gang prosjekter og ulike fordypninger, og gir mer rom for lek over tid. 13

14 TRADISJONER OG MARKERINGER GJENNOM ÅRET HVA INNHOLD NÅR ANSVAR: Tilvenning Fiolene begynner på stor avd. Søsken starter på fiolene. Trygghet, omsorg og nye lekekamerater står i fokus Fra 15. august Den enkelte avdeling Barnehagens bursdag Fest og feiring, fellessamling, fokus på samhold. 29. august Hvitveisene Grillfest Foreldre kommer før bhg stenger, vi griller og koser oss sammen. Torsdag 4. september Samarbeids utvalget Foreldremøte Info om kommende barnehageår. Noe felles og noe avdelingsvis. Mandag 22. september Samarbeids utvalget og barnehagens personale. Brannvernuka Fokus på brannvern og evakuering. Brannalarmen går, vi lærer hvordan vi skal oppføre oss. Uke 38 Den enkelte avdeling Foreldre og barn har mulighet til å delta på nasjonal brannverndag på brannstasjonen. Lørdag 21. september Stavanger og Sandnes Foreldrene Teaterforestilling Skromlehjulet figurtetater kommer på besøk til barnehagen. Fellessamling. Fredag 3.okt Maj Brit Fotografering Alle barn blir fotografert enkeltvis. Det blir satt sammen gruppebilde. Ingen kjøpeplikt. Tirsdag 14. okt Liten Luring Fotograf Tema: Arken Barnehjem Fokus på barn fra barnehjemmet Arken i Bolivia. Innsamlingsaksjon og foreldremiddag. I løpet av oktober Foreldremiddag: 23. oktober Den enkelte avdeling + Linda Foreldresamtaler Alle foreldre får tilbud om foreldresamtale med avdelingens pedleder I løpet av siste del av oktober og november. Pedleder + det enkelte barns foreldre Lucia med foreldrefrokost - Kaninene går Lucia, Foreldrene kommer på julefrokost. 12.desember Kaninene: Gro Elin og Elsbeth Nissefest - Fokus på julens farge: alle kler seg i rødt, nissen på besøk, julegrøt til lunsj. Onsdag 10. desember Blåklokkene 14

15 HVA INNHOLD NÅR ANSVAR Karneval og Fastelaven Vi kler oss ut og har fest og moro på mørkeste vinteren. Vi spiser boller med krem! Fredag 13. februar Fiolene Barnehagedagen Barnehagedagen markeres på den enkelte avdeling vi inviterer foreldrene. Tirsdag 10. mars Nærmere info kommer. Den enkelte avdeling Påske Fokus på hvorfor vi feirer påsken, tradisjoner, påskefortellingen Formingsaktiviteter. Felles Påsketur Torsdag 26. mars Hvitveisene Krokodillenes overnatting Kommer i bhg ca Torsdag. 23.april Krokodillene: Birthe og Grete Foreldresamtaler Alle foreldre får tilbud om foreldresamtale med avdelingens pedleder Mars /april Pedleder 17. mai tog Foreldre og barn går i tog for Sola Barnehage! Oppmøte ved Coop Sola 9.45 Arr: Samarbeidsutval get Samarbeidsutvalget Fellestur til Soma Gård Hele barnehagen deltar. Vi reiser med buss, opplever dyr og gjør aktiviteter sammen. Tirsdag 9. juni Marianne Buss Maj Brit plass Aktivitetsdag og Jordbærfest Vi markerer slutten på barnehagetiden for krokodillene med felles aktivitetsdag ute. Krokodillene er med å utforme aktivitetsdag for de andre barna. Vi har det gøy ute hele dagen. Koser oss med Jordbær. Jordbærfest med aktiviteter: Fredag 12. juni Krokodillene: Birthe og Grete Fra liten til stor Leveres på Fiolene, markering, blir båret på pute over til stor avdeling og hentes der når dagen er slutt. I forkant av start på stor avd 14. august. Fiolene 15

16 ULIKE ARRANGEMENT FOR FORELDRENE Hvert år har vi 4-5 arrangementer i barnehagen som foreldrene må stille på: Det er viktig at alle barna får besøk på disse arrangementene. Dersom foreldrene ikke kan komme kan dere spør besteforeldre, tanter/onkler, eller rett og slett en nabo! DET VIKTIGSTE ER AT BARNET FÅR BESØK Viktige datoer kommende barnehageår: Barnehagens grillfest 4. september Foreldremiddag 23. oktober Luciafrokost 12. desember Barnehagedagen 10. mars BURSDAGSFEIRINGER Hvert barn blir gjort stas på i samling den dagen de fyller året. I tillegg har vi en egen felles bursdagsfeiring siste fredag i måneden for alle barn som har fylt året denne måneden. På felles bursdagssamling tar barna fram kronene sine fra skapet og viser seg fram. Vi har alltid en liten forestilling på bursdagssamlingen og har tatt bort fokuset på spising i bursdagsfeiringen. Siden bursdagsfeiringene er på en fredag er det alltid ekstra god mat disse gangene. Vi har smoothie til dessert på fredagen med bursdagsfeiring. Hjemmebursdager: Foreldrene kan henge opp invitasjonene på barnas plasser i garderoben. Personalet har ikke mulighet til å ta ansvar / følge opp bursdagsinvitasjoner, hvem som skal inviteres osv. I hver garderobe henger det en bursdagslapp med hvilke barn som går på avdelingen og hvilken alder de har. Ingen barn må bli holdt utenfor: Tenk enten barn i samme alder, barn i samme gruppe, barn på samme avdeling, kun jentene/guttene, kun krokodillene på en avdeling osv. 16

17 KOMPETANSEPLAN FOR PERSONALET DIVERSE MØTER: Ledermøter: Alle pedagogiske ledere deltar. Hver tirsdag kl Hver siste tirsdag i måneden har vi Spesialpedagogisk teammøte. I tillegg til disse møtene har vi kollegaveiledning / spes.ped.møter med Bjørn Særvoll i Sola PPT ca 6 ganger i løpet av barnehageåret. Avdelingsmøte: hver avdeling har møte 1 time hver uke for å evaluere, planlegge, fordele ansvar og diskutere utfordringer, muligheter og løsninger for barnegruppa. Fiolene: mandag kr , Hvitveisene og Blåklokkene: tirsdag kr Personalmøter og planleggingsdager, i snitt et fellesmøte hele personalet pr. måned. Vi deltar i tillegg på Sola kommunes kompetanseplan i tråd med Den gode Solabarnehagen, kommunens program for satsning på kvalitet. Kurs og konferanser: Deltar på dette etter behov. 3 av vårt personale tar videreutdanning følgende 1,5 år: Flerkultur og Styrerutdanning. PLANLEGGINGSDAGER Personalet har i alt 5 planleggingsdager i løpet av året. Merk dere disse på et tidlig tidspunkt så dere slipper å komme til stengt barnehage! Dette er svært viktige dager for oss i personalet. Her får vi samkjøre arbeidet vårt, tenke langsiktig og utvikle oss faglig. Vi jobber med planer og forberedelser i barnehagen eller går på kurs. Personalet slår av og til sammen to planleggingsdager og reiser på studietur. Dette vil dere bli informert om i god tid. Årets planleggingsdager: Fredag 15. august Fredag 14. november Fredag 2. januar Tirsdag 7. april Fredag 15. mai NB! Høsten 2015 reiser personalet på studietur og tar to planleggingsdager sammenhengende en gang i løpet av september/oktober. Da blir barnehagen stengt. Årets fokus i HMS - arbeidet: Høsten 2014 fokus på Hygiene, våren 2015 fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Litteratur vi støtter oss til dette barnehageåret: Relasjoner Entusiasme for endring Egenledelse i lek og læring Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat Foredrag Svanaug Lunde Tore Skadsem og Vibeke M Mostad Sørensen/Godtfredsen/Modal og Lærdal En veileder utgitt av Utdanningsdirektorat. 17

18 SOLA BARNEHAGES KOMPETANSEPLAN Måned Dato Hva Hvem August Planleggingsdag - Tilrettelegge innhold på avd, nye barn osv - Planlegge aldersdelte grupper Hele personalet Styrernettverk - Entusiasme Prosjektplaner Maj Brit September Personalmøte - Oppstart Prosjekt Relasjoner - arbeid felles og avdelingsvis Hele personalet Lærende ledelse, kurs Maj Brit Temasamling - Lekens betydning, voksenrollen. Oktober Personalmøte - Erfaringsdeling prosjekt - Erfaringsdeling aldersdelte grupper - Felles og avdelingsvis Assistentene , Hele personalet Entusiasme for endring, kurs Pedlederne Styrernettverk, tilbakemelding planarbeid Maj Brit November Planleggingsdag - En lærende organisasjon, status - Voksenrollen i lek, forts. etter temasamling - Planlegge kommende halvår Hele personalet Styrernettverk - Ny rammeplan? Maj Brit Desember Innen 1.12 Personalmøte - Avdelingsvis Hele personalet 9.12 Styrernettverk - Status, deling, Entusiasme for endring Maj Brit Januar Planleggingsdag - Entusiasme for endring, Kurs Hele personalet Februar Styrernettverk - Entusiasme for endring Hele personalet 18

19 10.02 Personalmøte - Kurs Psykososialt arbeidsmiljø BHT Mars Temasamling - Entusiasme for endring Hele personalet Pedlederne Pedleder planleggingsdag - Prosjekt og årsplanarbeid - Ny rammeplan Maj Brit og pedlederne Personalmøte - Videre prosjektarbeid og entusiasme - Vurderings- og Årsplanarbeid Hele personalet April Planleggingsdag - Vurderingsarbeid - Årsplanarbeid - Ny rammeplan Hele personalet Mai Planleggingsdag Hele personalet Juni Personalmøte - Ferdigstillelse Årsplan Hele personalet 19

20 FORELDREMEDVIRKNING Barnehagens samarbeidsutvalg skal på vegne av alle foreldre ivareta foreldrenes interesseområder i barnehagen. De har 2-3 møter pr år etter behov. De har også ansvar for ulike aktiviteter gjennom året. Foreldre kan utenom dette medvirke på følgende måter: Samarbeid omkring deres barn med barnas individuelle behov i fokus. Delta aktivt på foreldremøter og arrangementer. Foreldresamtaler med dialog omkring barnet, gi personalet god info om hjemmesituasjon slik at vi kan ivareta barnet på beste måte hver dag. Medvirke gjennom å følge godt med i planer, viktige datoer osv. Det vil gjøre det enklere for barnet i hverdagen med foreldre som tar ansvar for det som skal følges opp. Gi beskjed til pedleder eller daglig leder dersom noe ikke er som det skal. Ta del i barnehagens virksomhet. Barnehagens personale har ansvar for å fremme god kontakt og samarbeid med foreldrene, men foreldrene er også ansvarlige for den kontakten som oppstår. Foreldremedvirkning innebærer at foreldre tar del i barnehagens virksomhet, uttrykker egne tanker og meninger og er med på å utforme det tilbudet som barnet gis i barnehagen. Medlemmer i samarbeidsutvalget Linda Aasum Burton Foreldrenes representant Edvards Aarsland Foreldrenes representant hotmail.com Michael Svendsen Leder Siri Todnem Styrets representant Øystein Knutsen Styrets representant conocophillips.com Margrete Dysjaland Kommunens representant lyse.net Gro Elin Sanne Personalets representant Maj Brit Rygh Personalets representant Samarbeidsutvalgets oppgaver er nedfelt i barnehagens vedtekter. STYRET I SOLA BARNEHAGE Styrets leder: Jens Willy Petersson Medlemmer: Gry Iren Sandal Madli Dagestad Veronika F. Thorsen Stein Inge Pedersen Tore Opsal Styrets oppgaver er nedfelt i barnehagens vedtekter. 20

21 KALENDER AUGUST 2014 JULI

22 Samarbeidsutvalget inviterer til GRILLFEST i Sola barnehage torsdag 4. september Kl TA MED: Grillmat (det en ønsker å spise), kopp/drikkeglas, bestikk, tallerken. Fint om dere kan ta med egen stol. VI SØRGER FOR: Varme griller, kaffe og saft. Grillfesten er en uformell sammenkomst som gir alle mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Det er kjekt å treffe foreldre og barn sammen og knytte kontakter, og det er stor stas for barna å leke i barnehagen med familien tilstede! Ta gjerne med søsken. Håper flest mulig kan komme! Det blir grillfest uansett vær. Dersom det regner oppholder vi oss inne i barnehagen og griller utenfor fellesrommet. VELKOMMEN! Hilsen Samarbeidsutvalget. 22

23 HØSTFERIE Er det noen av dere som tar fri i høstferien? Skolene har sin høstferie hele uke 41. I denne uken er det derfor flere av personalet som avvikler sin ferie/avspasering. For å få en oversikt over hvor mange barn som kommer ber vi dere levere svarslipp til barnehagen innen 19. september. Barnets navn: Kommer: Kommer ikke: Underskrift: Vennlig hilsen Maj Brit Rygh Daglig leder 23

24 AUGUST UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Ines 5 år Fra liten til stor - overgang fra Fiolene Husk planleggings dag Johan og Magnus 2 år Felles bursdag + barnehagens bursdag! SEPTEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Velkommen til grillfest!!! Kl Ta med stoler Nasjonal Foreldremøte Brannvern Uke Nb! Levere Høstferie lapp 19 Lør: Åpen Brannstasjon! Fellesbursdag Magnus Viste5 år Mathea 3år (lør) Kaisa 3 år

25 INNKALLING TIL DUGNAD HØSTEN 2014 To muligheter for deltakelse, meld dere på dagen som passer best. Hver dugnad varer i 3 timer. Husk å ta med arbeidsklær! Tirsdag kl Torsdag kl Dersom dere har spørsmål om dugnaden ta kontakt med Maj Brit på telefon: eller mail: Gi tilbakemelding på mail innen onsdag 8.10 PÅMELDING: Kryss av det som passer best. Tirsdag 14. okt. Torsdag 16. okt. NAVN: 25

26 OKTOBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Skolenes Høstferie - Uke Fotograf 9.00 Dugnad Ella 2 år 8 9 Maja 5 år Jonas 4 år Dugnad Emmeline 2år Thor 4 år Skromlehjulet figurteater Foreldre middag med salg kl Felles bursdag Viljar 4 år NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Planleggingsdag Bhg er stengt Levi 5 år(søn) Eliane 3 år 28 Felles bursdag 26

27 JULEFERIE Personalet avspaserer sin overtid når det er lite barn i barnehagen. Derfor ønsker vi å få en oversikt over hvor mange barn som kommer i romjulen. Vi ber dere fylle ut skjemaet og levere det til personalet på din avdeling innen 1. desember. Barnets navn: Mandag 22:. Kommer: Fri: Tirsdag 23: Kommer: Fri: Mandag 29: Kommer: Fri: Tirsdag 30: Kommer: Fri: Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt Vi minner også om planleggingsdag 2. januar. Da er barnehagen stengt. Vi ønsker dere en riktig fin juleferie!!! INNRAPPORTERING TIL SKATTEDIREKTORATET: Ved årets slutt sender vi en oversikt til ligningsmyndighetene over deres utgifter til barnehagebetalingen for inneværende år. Opplysningene har vi hentet inn når dere begynte i barnehagen. Dersom det er endringer i hvem som betaler (den som skal trekke fra barnehagebetalingen på selvangivelsen), ber vi dere gi beskjed innen til Maj Brit. Barnets navn: Navn på betaler: Dato og Underskrift: Vennlig hilsen Maj Brit Rygh Daglig leder 27

28 DESEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 1 Husk! Levere Ferielapp! 2 Jule- Verksted 3 Noah K 4 år Maciej 4 år Haley 3 år (søn) 9 10 Daniel P 4 år Nissefest Alle i rødt! Lucia-frokost Kl Felles bursdag med Juleevangelie Julaften juledag juledag Nyttårsaften Barnehagen er stengt 28

29 BARNEHAGEPLASS 2015/ SØSKEN I barnehagens vedtekter har søsken til barn i barnehagen prioritet ved opptak. Se nøye gjennom vedtektene: Barnehagens opptakskriterier. Nye søsken som ønsker barnehageplass for høsten 2015 må så tidlig som mulig legge inn en søknad i Sola kommunes opptakssystem, senest innen 1.februar. Når dere har lagt inn en søknad kommer barnet automatisk opp som søsken i vårt opptakssystem. Dersom vi ikke har plass til alle er det søkerdato som avgjør hvem som får plass. Søknadsskjema på BYTTE AV BARNEHAGE Dersom noen ønsker å bytte barnehage, kan dere søke om dette og byttet blir vurdert før hovedopptak. Søknad legges inn i opptakssystemet i Sola Kommune innen søknadsfristen (se kommunens hjemmeside) NB! Dersom en søker om bytte av barnehage og får denne søknaden innvilget, anses nåværende tilbud som oppsagt. Dvs det er ikke mulig å angre etter en har fått ny plass. Vennlig hilsen Maj Brit Rygh Daglig leder 29

30 VINTERFERIE Er det noen av dere som tar fri i vinterferien? Skolene har sin vinterferie hele uke 8. I denne uken avvikler flere av personalet sin ferie/avspasering. For å få oversikt over hvor mange barn som kommer ber vi dere levere denne svarslipp til barnehagen innen 1. februar. Barnets navn: Kommer: Kommer ikke: Underskrift: Vennlig hilsen Maj Brit Rygh Daglig leder 30

31 JANUAR UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Planleggingsdag Bhg er stengt 2 5 Sarah 6 år Otto 2 år Husk: vinterferielapp 30 Felles bursdag FEBRUAR UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 6 2 Lisa 3 år (søn) Helene 6 år Fastelaven Karneval Fellesbursdag 16 Skolenes Vinterferie

32 PÅSKEFERIE Personalet avspaserer sin overtid når det er lite barn i barnehagen. Derfor ønsker vi å få en oversikt over hvor mange barn som kommer i påskeuken. Vi ber dere fylle ut skjemaet innen 1. mars, og levere det til personalet på din avdeling. Barnets navn: Man. 30. mars Kommer: Kommer ikke: Tirs. 31. mars Kommer: Kommer ikke: Ons. 1. april Kommer: Kommer ikke: (Barnehagen stenger kl ons) NB! Planleggingsdag tirsdag etter påske. Barnehagen er stengt. Vi ønsker dere en riktig fin påskeferie!!! 32

33 SOMMERFERIE Sommeren står for tur, og vi ønsker en oversikt over barnas ferie. I følge vedtektene skal foreldrene gi melding innen 1.april når de skal ha sommerferie. Viser for øvrig til barnehagens vedtekter: Alle barn skal ha minimum 4 ukers ferie i løpet av året. 3 av ferieukene skal være sammenhengende og skal avvikles mellom 1. juni og 1. sept. Foreldrene skal innen 1. april gi melding om når barna skal ha sommerferie. Vennligst fyll ut og lever svarslippen på din avdeling innen 1. april. Barnets navn: Skal ha ferie uke nr: Dersom barnet skal slutte i barnehagen, må all ferie være avviklet før 15. august. Signatur: Foreldre/foresatte Vennlig hilsen Maj Brit Rygh Daglig leder 33

34 MARS UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Husk påskeferielappen! 9 Synne 3 år 3 4 Daniel S 6 år 10 Barnehagedagen Velkommen! 5 Maria 4 år Oline 6 6 Nicholas 6 år (lør) Mathias 4år 13 Theodor 3 år Elvira 6 år Esther år 26 Påsketur 27 Felles bursdag Husk sommerferie lappen 31 APRIL UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 14 1 Bhg stenger Skjærtorsdag 3 Langfredag Ruth 3 år 2. Påskedag 7 Planleggingsdag Bhg er stengt Frida Alis 2 år Overnatting Krokodillene 24 Leander 6 år Felles bursdag Årsmøte i bhg Egen innkalling

35 INNKALLING TIL DUGNAD VÅREN 2015 To muligheter for deltakelse, meld dere på dagen som passer best. Hver dugnad varer i 3 timer. Husk å ta med arbeidsklær! Tirsdag kl Torsdag kl Dersom dere har spørsmål om dugnaden kan dere ta kontakt med Maj Brit på telefon: eller mail: Gi tilbakemelding på mail innen PÅMELDING: Kryss av det som passer best. Tirsdag 5. mai Torsdag 7. mai NAVN: 35

36 MAI UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG mai Barnehagen er Stengt Dugnad Øve på 17. mai tog Sander 5 år pinsedag Dugnad Ida 6 år Kr.Himmelfart dag 8 Dag Leander 6 år Oda 2 år (lør) 15. mai Planleggings Dag Bhg er stengt Felles bursdag Amalie 3 år (lør) JUNI UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Felles tur til Soma Gård Jordbærfest Adrian 5 år (søn) Emilie 3 år

37 JULI UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Erle 6 år 3 Noah T 4 år Håkon 6 år (lør) Andreas 5 år Ida NK 5 år Selina 3 år 23 Alexander 3 år Mats 4 år

38 Når du ser en venn Når du ser en venn som trenger hjelp og trøst og gode ord, er det du som har fått sjansen til å være venn og bror Når du ser en venn som gråter for de andre gikk sin vei kan du rekke hånden frem og si: Kom her og lek med meg! Juni