ÅRSPLAN barnehageåret 2014/15 Skafjellåsen barnehage tid, trivsel og trygghet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN barnehageåret 2014/15 Skafjellåsen barnehage tid, trivsel og trygghet"

Transkript

1 ÅRSPLAN barnehageåret 2014/15 Skafjellåsen barnehage tid, trivsel og trygghet Årsplanen godkjent av SU Barnehagens telefonnr.: Kontor: Avdeling Labbetuss: Avdeling Ruffen:

2 Om barnehagen Skafjellåsen barnehage er kommunal med 27 barn fordelt på to avdelinger; Labbetuss 1-3 år, Ruffen 3 7 år. Den har vært i virksomhet siden Barnehagen ligger sentralt i Skafjellåsen, omgitt av en romslig naturtomt og med god tilgang til turområder i nærmiljøet. Barnehagen har Grevlinghytta som sitt faste turmål i nært skogsområde. Personalgruppen Styrer: Cecilie Holter 60% - Ruffen: 18 barn 3-7 år Pedagogisk leder: Bente Vik Rui 100% Fagarbeidere: Liv Inger Olsen 80%, Lillian Larsen 70% Assistent: Bodil Haugen 50% Lærling: Vibeke Alexandra Moen fram til Labbetuss: 9 barn 0-3 år Pedagogisk leder: Liv Stenbrenden 100% Fagarbeider: Olaug Kjær Andreassen 100% Assistenter: Inger Svele 50%, Mari-Ann Melsom 50% Foreldreråd og samarbeidsutvalg Foreldrerådet (FR) består av foresatte til alle barna og skal fremme samarbeidet hjem/barnehage. Samarbeidsutvalget (SU)er et rådgivende og samordnende organ mellom barnehage og foresatte, og består av 2 ansatte og 2 foresatte, styrer er deltaker/sekretær uten stemmerett. SU: Leder :Lene Beate Bjørge mob , Debbie Hege Svendsrud mob , Liv Stenbrenden, Bente Vik Rui - ansatte representanter FR/FAU Lene Beate Bjørge (Ruffen) Debbie Hege Svensrud (Ruffen) Jannicke Nordbrekken (Labbetuss) mob , Tina Romset (Labbetuss), mob ,

3 Innledning Årsplanen er barnehagens arbeidsverktøy og grunnlag for virksomheten, og gir brukere og andre samarbeidspartnere informasjon om barnehagen og dens innhold. Årsplanen er generell; periodevis informasjon vil bli gitt i månedsplan fra avdelingene til brukerne. Årsplanen deles ut til foresatte og samarbeidspartnere i barnehagen, den vil også være tilgjengelig på Sande kommunes internettside: under Skafjellåsen barnehage. Lover, planer og rammer Barnehagedriften skal være i tråd med gjeldende lovverk. Formålsparagrafen i Barnehageloven av med endringer per , 1: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering FNs barnekonvensjon ble inkorporert i norsk lov i Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barnehageloven har fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen omfatter 7 fagområder for barnehagens innhold: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form

4 Fagområdene er integrert i de daglige aktivitetene og tradisjonene i barnehagen. Vi har valgt å arbeide med et tema over en lengere periode, og dette barnehageåret har vi fokus på Alf Prøysen og hans diktning, både litteratur, sanger og dikt. I forbindelse med FNdagen i oktober har vi FORUT aksjonen med salg av suppe og loppemarked til inntekt for prosjekt i Nepal. Barnehagen er også registrert som en 5 om dagen barnehage. Det vil si at vi legger vekt på å servere litt ekstra frukt og grønnsaker til måltidene. I tillegg til rammeplan for barnehager er det utarbeidet en Handlingsplan for barnehagen (revidert juni 2014) for barnehagene i Sande med en felles visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag» med spesielt fokus på: God oppvekst tidlig innsats Språk Sosial kompetanse Ledelse - av organisasjon og ledelse av barn. Planen finnes i sin helhet på internettsiden: Planlegging, dokumentasjon og vurdering Det utarbeides en årsplan for hvert barnehageår, som godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. I tillegg mottar foresatte månedsbrev med oppsummering og planlegging fra avdelingene i begynnelsen av hver måned. Daglige aktiviteter blir dokumentert med foto og kreative uttykk utformet av barna. Barna har hver sin historikkperm som følger dem gjennom barnehagetiden, og som de får til odel og eie når de slutter i barnehagen. Avdelingene sender ut månedsbrev til foreldrene med informasjon om aktiviteter og innhold fra måned til måned. Barnehagen benytter praksisfortelling som metode. Personalet henter fram fortellinger fra egen praksis som omhandler samspill mellom barn og voksen eller barn i mellom, og i fellesskap reflekterer over hendelsen og hva som fungerte bra eller synspunkter på hva som kunne ha vært gjort annerledes. Metoden gir personalet en felles forståelse og en trygghet i forhold til egen praksis i barnehagen. Styrer skriver en årsvurdering etter hvert barnehageår, som blir lagt ut på Sande kommunes internettside under Skafjellåsen barnehage.

5 Tid, trivsel og trygghet Barn, foresatte og personale opplever at Skafjellåsen er en trygg og god arena for læring og utvikling, med barnet i fokus. Vi har god tid til det enkelte barn og har gode rutiner og tydelig ledelse av barnegruppen Barnehagens motto er «tid, trivsel og trygghet». Vi legger vekt på å ha god tid i måltider og rutinesituasjoner for at barnet skal bli selvstendig og oppleve mestring. Skafjellåsen barnehage er en oversiktlig barnehage, hvor barn og voksne blir godt kjent med hverandre på tvers av avdelinger. Barn lærer og erfarer gjennom lek. Vi er bevisst på at leken skal få tid og rom i barnehagehverdagen, og den voksnes ansvar til å inspirere og motivere til lek. Hilser alle barn ved navn om morgenen Det skal alltid være et fang å sitte på for de barna som har behov for det. Vi ser de barna som trenger litt ekstra, enten i form av leke-hjelp, noen å snakke med, en hånd å holde i eller litt tid for seg selv. Vi inndeler i mindre grupper, for at det enkelte barn skal bli mer synlig. Bruker god tid i rutinesituasjoner Har den langsomme lunsjen i grupper Ser på barnehagen som en helhet- Personalgruppen deltar på felles kurs om lekens betydning og voksen rollen Fagarbeidere/assistenter deltar på kurs rekke om voksenrollen i barnehagen i regi av fylkesmannen i Vestfold. Reflekterer over de gode historiene om samspill barn/barn, barn/voksen Har utarbeidet rutiner for HMS og brannvern

6 Tid, trivsel og trygghet foreldresamarbeid Skafjellåsen barnehage skal være en barnehage til barnets beste i nært samarbeid med hjemmet Vi skal ha respekt for og anerkjenne det enkelte barn og dets foresatte. En god kommunikasjon med barnets hjem er vesentlig, for at foreldre skal være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Daglig kontakt ved levering/henting av barn Foreldresamtaler to ganger pr. år, flere ved behov Foreldresamtaler før og i forbindelse med oppstart av nye barn Foreldresamtaler og utfylling av skjema ved overgang barnehage/skole 2 foreldremøter pr barnehageår Månedsbrev/månedsplan fra avdelingene SU møter 4 x pr. år. Samarbeider med FAU om arrangementer Tid, trivsel og trygghet Temaarbeid: Alf Prøysen Å gi barna felles opplevelser og aktiviteter, som gir impulser til Å få kunnskap om Alf Prøysen og hans diktning. kreativitet og lek. Vi velger å ha et felles gjennomgangstema i løpet av barnehageåret. Det vil være perioder da barnegruppene har annet fokus, men å samarbeide om et felles tema gir både kunnskap og eiendomsfølelse til temaet, og stimulerer til variasjon av lek og nye grupperinger innad i barnegruppen. Snakker om Prøysen hvordan barn hadde det før og nå Synger og leser fra Prøysens diktning Formingsaktiviteter rundt tema Prøysen Bruker Prøysens historier i adventstiden Dramatiserer med figurer og barna selv. Arrangerer karneval med utgangspunkt i temaet på barnehagens bursdag. Avslutter med opptreden for foreldre på barnehagens sommerfest.

7 Tid, trivsel og trygghet Ledelse - av organisasjonen og ledelse av barn Barn, foresatte og personal ser Barn, foresatte og personale skal bli barnehagen som en del av Sande hørt og verdsatt, i et utviklende og kommunes helhet. Vi arbeider godt læringsmiljø. målbevisst med å følge lovverk og planer. Barnas beste er i fokus. Barnehagens personale skal alle føle seg som viktige bidragsytere og oppleve en forutsigbar og meningsfylt arbeidsdag. Barna opplever voksne med overskudd og tilstedeværelse. Foresatte skal føle seg trygge på at vi ønsker å ivareta barnets beste. Personalet reflekterer og utarbeider strategier etter prinsippet Når er vi på vårt beste Vi er tydelige og inkluderende overfor barna Vi har gode og forutsigbare rutiner Vi deler barn i mindre grupper ved behov Vi har faste aldersinndelte grupper med Steg for Steg fokus på mestring og positiv atferd Vi samarbeider på tvers av avdelinger og ser barnehagen som en helhet.

8 Tid, trivsel og trygghet Sosial kompetanse Hvert barn, uavhengig av funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn, skal oppleve at de selv og alle er betydningsfulle personer for fellesskapet Barnehagen legger til rette for opplevelser og erfaringer som støtter barnets utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å mestre sosial samhandling på best mulig måte Barn vokser opp i et samfunn som krever stor tilpasningsevne og fleksibilitet. Sosial kompetanse er ikke medfødt, men læres gjennom observasjon, imitasjon og samspill med andre. Lek og vennskap gir barn sosiale ferdigheter og livsglede som ingen andre relasjoner kan gi. Vi arbeider med voksnes holdninger når er vi på vårt beste - Vi anerkjenner forskjellige kvaliteter i personalgruppen. Vi er bevisst på å se det enkelte barn og dets behov, samtidig som vi ivaretar gruppen. Vi reflekterer over godt samspill barn/barn og barn/voksne, bruker praksisfortellinger og foto. Programmet Steg for steg i aldersinndelte grupper- fokus på mestring og positiv atferd. Ved å jobbe med temaer over tid, får barna felles erfaringer og opplevelser om det tredje, et utgangspunkt for nye grupperinger og nye vennskap. Har tilbud om to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, flere ved behov. Vi har tverrfaglige møter BUFF (barn og unges forebyggende team) 4 ganger i året, flere ved behov, der vi også inviterer foreldre som deltakere for veiledning og samtale.

9 Tid, trivsel og trygghet språk hvert barn utvikler språk, begrepsforståelse og ordforråd Vi skal legge til rette for at barnet kan relevant for barnets alder og utvikling bruke sitt språk til å uttykke følelser, ønsker og erfaringer, og til å skape positive relasjoner og løse konflikter i lek og annet sosialt samvær. Et barns språk kan ha en stor spennvidde og variasjon da barna i barnehagen har ulikt erfarings- og funksjonsnivå. En god språkutvikling danner grunnlaget for den sosiale, kognitive og emosjonelle utviklingen. Følger Sande kommunes språkarbeid i barnehagen Bruker måltid og rutinesituasjoner som arena for gode samtaler barn/barn og barn/voksen Vi lytter med øre og øyne Har jeg fant, jeg fant som gjennomgangstema, og benytter rim, regler, sanger og eventyr. Benytter snakkepakken og språksprell Barnehagen har fast samarbeid med spesialpedagog. Bruker gjentakelse og gjenkjennelsesglede sammen med de yngste barna Benytter TRAS språkutviklingskartlegging ved behov Har fokus på utforsking der barna selv setter ord på og beskriver oppdagelsene Har faste lesegrupper Leser bok hver dag Benytter bokkasser fra biblioteket Synliggjør bokstaver i barnehagen

10 Tid, trivsel og trygghet God oppvekst- Tidlig innsats Vi skal forebygge slik at problemer ikke oppstår og sette inn individuelt tilpasset tiltak slik at de ikke utarter seg. Vi skal tidlig fange opp endringer i barnets atferd og/ eller liv. Vi skal sikre god tverrfaglig handling mellom ulike virksomheter og instanser. Vi skal sikre et godt hjem-barnehage samarbeid til beste for barnet Barnehagen er i seg selv tidlig innsats i forhold til barn. Her legges grunnlaget for et godt språk og utvikling av god kompetanse. Dette legger et godt grunnlag for videre skolegang og samhandling med andre. Barnehagen skal alltid ha barnets beste i fokus. I samarbeid med foresatte er det viktig at det settes inn tiltak så tidlig som mulig ved uheldig utvikling eller problemer i et barns liv. Barnehagen har tverrfaglige samarbeidspartnere som kan bistå foresatte og de ansatte ved behov. Har daglig kontakt med forsatte Vi gjennomfører foreldresamtaler Vi har et foreldremøte i vårsemesteret med aktuelt tema for foresatte Vi informerer foresatte og inviterer til deltakelse i BUFF. Vi har 4 ordinære BUFF-møter pr. år, flere ved behov, og inviterer foresatte som deltakere Vi bruker TRAS observasjon i forhold til kartlegging av språkutvikling ved behov. Vi samarbeider med spesialpedagog om enkeltbarn eller gruppe. Vi gjennomgår rutiner for meldingsansvar til barnevernstjenesten. Vi informerer foresatte om overgangsrutinene til skole, og har møte med skole/sfo før skolestart.

11 Tid, trivsel og trygghet førskolegruppe En god overgang fra barnehage til skole Vi skal legge til rette for at barnet opplever mestring og er godt forberedt til skolestart. Det siste året før skolestart er et spesielt år for barna i barnehagen. Det er viktig at vi legger til rette for at det blir en god avskjed med barnehagen i samarbeid med foreldrene, at de har positive forventinger til skolestart og opplever en sammenheng mellom barnehage og skole. førskolegruppe egen tid en dag hver uke skoleforberedende aktiviteter bokstaver, former, tall og begreper øve på selvstendighet i rutinesituasjoner øve på å vente på tur, lytte, uttrykke seg og å være i fokus høsttur til brannstasjonene i forbindelse med brannvern besøk hos andre barnehager avslutningstur med tog og museumsbesøk i Tønsberg

12 Årskalender SKAFJELLÅSEN BARNEHAGE 2014/15 MÅNED AGUST AKTIVITETER nytt barnehageår Plandag barnehagen stengt SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR foreldremøte Førskolegruppen til brannstasjonen Uke 40 skolens høstferie fotografering FORUT- foreldrekaffe/loppemarked Luccia Nissefest Plandag, barnehagen stengt jul, nyttår barnehagen stengt plandag, barnehagen stengt temakarneval barnehagens bursdag FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI Felles kommunal plandag, barnehagen stengt Uke 8 skolens vinterferie vinteraktivitetsdag Barnehagedagen- besteforeldrekaffe påskefrokost Påsketilbud 30.03, 31.03, halv dag plandag, barnehagen stengt Avslutningstur for førskolegruppa sommerfest Uke 28,29,30 barnehagen sommerstengt

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Ullernkollen barnehage

Ullernkollen barnehage Oslo kommune Bydel Ullern Ullernkollen barnehage Ullernkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Styrer Unn-Sissel Lundlie: unn-sissel.lundlie@bun.oslo.kommune.no Telefon: 23 46 33 55 eller

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3 Innhold 1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3 2. Om barnehagen....s. 3 3. Overordnede mål og rammer.....s. 4 Barnehagelovens formål..... s. 4 Rammeplan for barnehagen.....s. 4 Trysil kommunes oppvekstmodell.....

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hellerudtoppen barnehage

Hellerudtoppen barnehage Hellerudtoppen barnehage hellerudtoppenbarnehage@live.no Telefon: 48367081 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/hellerudtoppen-barnehage/ Private barnehagers webadresse: http://www.hellerudtoppen.barnehageside.no/

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Sisiktoppen barnehage

Sisiktoppen barnehage Oslo kommune Bydel Bjerke Sisiktoppen barnehage Sisiktoppen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 sisiktoppen-barnehage@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439640 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Der barna er i fokus!

Der barna er i fokus! N A L P S R Å geåret Barneha 6 1 0 2 5 1 0 2 Der barna er i fokus! 1 Visjonen vår: Glade barn gjennom medvirkning, lek og læring 2 Velkommen til Rypevegen barnehage Kjære barn og foreldre. Vi ønsker dere

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014

Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Årsplan med læ ringsmål KIDS A Alles tadhaugen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Allestadhaugens foreløpige pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post:

Årsplan 2014-2015. Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30. Adresse:Figgjo barnehage, Utslåtten 2a, 4332 Figgjo. E-post: Årsplan 2014-2015 Telefonnummer Figgjo barnehage: Kontor: 91140294 KariOlaHålå: 91140619 Hestastampen: 91140413 Flintbyen: 91160670 Plantene: 91141024 Åpningstid:Mandag-fredag kl. 7.00-16.30 Adresse:Figgjo

Detaljer