Årsplan TOPRO Bondelia barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan TOPRO Bondelia barnehage 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan

2 2 Innholdsfortegnelse TOPRO Bondelia barnehages Fokus modell s. 3 Ulike typer lek s. 12 Fakta om barnehagen s. 4 Bare lekt s. 13 Velkommen til barnehageåret s. 5 Om gamle dager s. 14 Barnehagens visjon og pedagogisk grunnsyn s. 5 Vurdering refleksjon - dokumentasjon s. 15 Barnehagen eies av TOPRO as s. 6 De 7 fagområdene; Progresjonsplan 1-2 åringene s. 16 TOPROs verdier s. 5 De 7 fagområdene; Progresjonsplan 3-4 åringene s. 17 Årsplanen s. 6 De 7 fagområdene; Progresjonsplan 5-6 åringene s. 18 Barnehagens satsingsområder s. 7 Siste året i barnehagen s. 19 Barns rett til medvirkning s. 7 Faste aktiviteter august- januar s. 20 Vennskap og deltakelse s. 7 Faste aktiviteter februar - juli s. 21 Barn skal sikres medvirkning gjennom voksne... s. 8 Ansatte i barnehagen s. 21 Anerkjennende kommunikasjon s. 8 Planleggingsdager s. 22 Fysisk aktivitet, helse og kosthold s. 9 Rutiner for overgang barnehage til skole s. 23 Fysisk aktivitet; utelek og friluftsliv s. 9 Ferielapp - julen 2014 s. 24 Sunt Kosthold s. 10 Ferielapp - Påsken 2015 s. 25 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi-ikt s. 11 Ferielapp - sommer 2015 s. 26

3 3 Barnehagens Fokus modell

4 4 Fakta om barnehagen TOPRO Bondelia barnehage ble åpnet i august Vi startet i midlertidige lokaler i vaktmesterboligen til Bondelia skole. 22.oktober flyttet vi til ny lokaler i Bondelivegen 12. Av den grunn er 22. oktober barnehagens bursdag. Som tradisjon, feirer vi dagen med trollfest. Barnehagen har et allsidig nærmiljø som byr på mange muligheter. Noen av de mest populære turmål for barna, uansett alder, har vært og er fortsatt turer til Mjøsstranda, TOPRO, Eikmaskin, eplehagen på Bondelia og skogen. Barnehagen har plass til 68 barn fordelt på 2 avdelinger. Avdeling Skogtroll, for barn mellom tre og seks år. Avdeling Småtroll, for barn under tre år. På Skogtroll er barna delt inn i to aldersblandede grupper, mens Småtroll er delt inn i tre grupper. Gruppene deles inn etter alder og utvikling. Gruppene på Småtroll heter Maur, Edderkopp og Marihøne. Gruppene på Skogtroll heter Rådyr og Ekorn

5 5 Velkommen til barnehageåret Sommeren har gått fort og torsdag 15. august starter nytt barnehageår. Et nytt barnehageår innebærer forandring for oss alle. Vi ser fram til et spennende og lærerikt år og vi gleder oss til å dele opplevelser, erfaringer, utfordringer og undringer sammen med barna og dere foreldre/foresatte. Vi skal bli kjent med nye barn som begynner i barnehagen - de skal bli kjent med barnehagen og med barn og voksne som har vært her ei stund. Noen av vennene begynner på skolen og plutselig er de barna som var nest eldst i fjor de eldste barna nå. Noen barn skal bytte avdeling og begynne på Skogtroll. Vi vil bruke perioden august - oktober på å bli godt kjent med hverandre En barnehage med rom for alle Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn: Med pedagogisk grunnsyn menes de kunnskaper, verdier og holdninger som ligger til grunn for en pedagogisk virksomhet. En barnehage med rom for alle skal være en inkluderende barnehage der omsorgsbegrepet står sentralt. For TOPRO Bondelia barnehage vil dette innebære at barn og voksne sammen skaper et miljø preget av trygghet, trivsel, toleranse og respekt og at de voksne reflekterer over egne verdier og holdninger. TOPRO Bondelia barnehage skal gjennom engasjerte og omsorgsfulle voksne gi barna en trygg og glad hverdag. Dette utfordrer de ansatte til å forholde seg til alle barn som likeverdige og betydningsfulle Nye vennskap skal knyttes. Å ha venner er noe alle barn er opptatt av. Det er barnehagens ansvar å bidra til at barn får oppleve et psykososialt miljø som gir dem gode og trygge dager i barnehagen, støtter den sosiale utviklingen deres og derigjennom forebygger mobbing. Barnehageåret barnehagen aktivt med U-dir sin kampanje «voksne skaper vennskap». Vi har hatt dette som tema på flere personalmøter, og som tema på felles personalmøte med nettverksbarnehagene våre. Målet med U-dir sin kampanjen var å bidra til økt fokus på vennskap og samarbeid for å motvirke mobbing. For oss i TOPRO Bondelia barnehage er det naturlig å videreføre dette arbeidet til barnehageåret I tillegg vil vi videreføre jobbing med IKT og vi skal ha mye fokus på lek. Nytt for neste barnehageår, er at vi ønsker å lære mer om «gamle dager». Våren 2014 jobbet vi med grunnlovsjubileet, gjennom det arbeidet opplevde vi en stor interesse for hvordan det egentlig var i gamledager.

6 6 Barnehagen eies av TOPRO as. TOPROs virksomhet skal basere seg på et solid og forankret verdigrunnlag med høy etisk standard og anerkjente ledelsesprinsipper. TOPROs verdier: Kvalitet, Respekt, Nytenkende og Mangfold I TOPRO tror vi at gjensidig forståelse og respekt for andres syn, følelser og prioriteringer er nødvendig for å oppnå et godt arbeidsmiljø I TOPRO arbeider vi aktivt for å levere kvalitet i alle prosesser. Vi mener det er avgjørende for å lykkes I TOPRO tror vi at vi må våge å være nytenkende for å utvikle oss. I TOPRO dyrker vi mangfold fordi vi tror det gjør at vi finner bedre løsninger på de utfordringene vi til enhver tid står overfor. I møte med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere skal TOPROs verdier være sentrale. Årsplanen: Med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplan for barnehager, "ST.meld 41 om kvalitet i barnehage" har vi utarbeidet denne årsplanen. Årsplanen gjelder fra 15. august 2014 til og med 14. august Årsplanen skal synliggjøre barnehagens pedagogiske arbeid. bidra til å styre og vurdere barnehagens innhold, være personalets arbeidsredskap. gi foreldre informasjon og dokumentasjon om vårt arbeid og være utgangspunkt for samarbeid med foreldrene. gi informasjon til tilsynsmyndigheter, samarbeidspartnere og eier.

7 7 Barnehagens satsningsområder Barns rett til medvirkning Mangfold Medvirkning og deltakelse Læring og danning Vennskap og tilhørighet Fysisk aktivitet, helse og kosthold Barnehagen kan bidra til bevissthet rundt kosthold og helse gjennom å legge til rette for fysisk aktivitet og gode kostvaner- Fysisk aktivitet, mat og måltider er grunnleggende elementer i hvert barns hverdag. (st meld 41 Kvalitet i bhg) Barns rett til medvirkning Prinsippet om barns rett til medvirkning er slått fast i barnehagelovens formålsbestemmelse og utdypet i barnehageloven 3. FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. ( barnehagelovens 3) Vennskap og deltakelse FNs barnekonvensjon nr. 12. Å si sin mening og bli hørt. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt. Mangfold Alle barnehager har et mangfold å ivareta uavhengig av geografisk beliggenhet. Medvirkning og deltagelse Barnehagens arbeid med å styrke barns involvering og Medvirkning i barnehagen, legger grunnlag for fremtidig deltagelse i et demokratisk samfunn. Læring og danning Læring og danning handler om å utvikle kunnskap og evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vennskap og tilhørighet Barnehagen skal legge til rette for vennskap, fellesskap og tilhørighet. (U-dir 2012).

8 8 Barna skal sikres medvirkning gjennom voksne som: lytter og viser at de er tilstede og tar imot barnas innspill er smidige, tenker seg om, ikke svarer nei til barnas forslag og ideer uten begrunnelse viser respekt og tar hånd om barn på en likeverdig måte undrer seg og værr barnas medforsker gir barna ansvar og innflytelse slik at de får utforske omgivelsene oppmuntrer barna til å komme med egne meninger har fokus på det barna er opptatt av er fleksible i forhold til planer og planlagte aktiviteter Barn i TOPRO Bondelia barnehage skal få mulighet til å ta del i planleggingen og evaluering av innholdet i barnehagen. De er med og bestemmer over egen hverdag. Alle barn skal oppleve at vi tar oss tid til å høre på dem og de skal oppleve at deres mening blir anerkjent. De eldste barna kan fortelle hva de mener vi skal ha som tema. De minste barna er avhengig av at de voksne har fokus på- og ser alle barna, tolker kroppsspråket deres og på den måten tilnærmer seg barnas ønsker. Endel av det å medvirke er å treffe valg i forhold til det en har lyst til å gjøre. Barna får erfaring med at når de velger ting, velger de bort noe annet. Er det flere som skal bestemme er det ikke sikkert at barnet får sitt valg innfridd, men må vente til en annen gang. Anerkjennende kommunikasjon: Vi skal formidle en grunnleggende holdning av respekt for barna som egne individer med rettigheter, integritet og egen identitet. Relasjonene skal bygge på likeverd mellom små og store. Barn har ulike forutsetninger, noe som krever at de voksne møter barna ut fra individuelle behov, interesser, erfaringer og muligheter. Barna må dermed behandles ulikt. Denne forskjellsbehandlingen er nødvendig for å gi alle barn like muligheter. Ulik behandling er en forutsetning for at barnet blir behandlet som likeverdig, da alle barn kan utvikle seg positivt dersom de får tilpasset oppfølging og opplever både mestring og utfordringer. (NOU 2010:8 Med lekelyst og forskertrang

9 9 Fysisk aktivitet, helse og kosthold Fysisk aktivitet; utelek og friluftsliv Tidligere år har vi hatt friluftsliv og sunt kosthold som satsingsområdet. Vi vil fortsette å jobbe med dette, men ønsker å jobbe med dette mer som en helhet, da fysisk aktivitet og et sunt kosthold er grunnlaget for god helse. I Rammeplanen, lov om barnehager, forskrifter for miljørettet helsevern m.m. står det at barnehagene skal være en helsefremmende arena. Gjennom en veksling mellom fysisk aktivitet både ute og inne, friluftsliv, hvile og et sunt kosthold ønsker TOPRO Bondelia barnehage at barna skal; får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring møter utfordringer og oppnår mestringsfølelse utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp blir glad i å være ute året rundt og i all slags vær bli kjent med de ulike årstidene få kjennskap til de endringer som skjer i naturen bli glad i naturen gjennom lek og læring Både ute og inne i barnehagen lager vi hinderløype. Vi klatrer, krabber over og under, danser, ruller, balanserer, hinker, hopper og mye mye mer. Ute i barnehagens område kan vi i tillegg løpe, ake, sykle, og gå på ski. Gjennom lek ute i skogen blir barna utfordret til å bruke fantasien og finne alternativ til leketøy. Aktiviteter ute gir flotte muligheter til sanseopplevelser og motorisk trening. Det er supert å balansere, krabbe på stubber, og klatre over og under trær Vi bruker Mini Røris. Mini Røris er et lekfullt program rettet mot barn mellom tre og seks år. Mini Røris er morsomt og enkelt og kan brukes både innendørs og utendørs. Programmet er oppdelt i fem deler: start, lek på gulvet, opp og hoppe, nedtrapping og hvile. For de yngste barna har vi et opplegg som heter Sprell Levende. Vi har en bok full av tips med morsomme og varierte aktiviteter som legger vekt på samspill, bevegelse og sansestimulering. Med boka følger det en cd med musikk og sanger spesialskrevet til de ulike øvelsene En dag i uka har vi mulighet til lek og "trening på "TOPRO gym". Der er det mange ulike treningsapparater. Barna tester ut disse på sin måte. Det er også mulighet for ballspill, balansering og lek.

10 10 Sunt kosthold Vi vil at barna skal få Mat og måltider har en sentral plass i barnehagenes hverdag, og barnehager er i en særstilling med hensyn til å kunne bruke mat og måltider i pedagogisk sammenheng. Måltider betyr samhandling og fellesskap og er en del av allmenndanningen. Barn lærer om mat og drikke på en naturlig måte gjennom de daglige måltidene. Ansatte i barnehagene har ansvar for å fremme gode og sunne matvaner. (St.meld 44 Kvalitet i barnehagen). Gode muligheter til å smake ny mat Gode opplevelser knyttet til mat/måltider Erfaring med å tilberede egen mat Kunnskap og kjennskap til frukt og grønt og et variert kosthold Vi har måltider som består av frukt og grønt Til hverdags velger vi ekstra grovt brød med % sammalt mel eller hele korn. Vi velger fiberrikt kost som havregrøt, fullkorns pasta Vi velger "det sunne" fettet/oljen. Matvarer med lavt sukkerinnhold Havregrøt er et fast innslag på menyen Voksne og barn lager varmretter i barnehagen Småtroll har varmmat en gang i uka På Skogtroll veksler gruppene med å lage varmmat.

11 11 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT «..Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn få opplevelser og erfaringsom støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.... Barna i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap..» (Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, 2006) Mange muligheter IKT kan benyttes i alle fagområder som verktøy til dokumentering, lek og læring. IKT i barnehagen handler om å ta i bruk teknologi på en hensiktsmessig og lekende måte. I arbeidet med å gjøre dokumentasjonen pedagogisk blir det naturlig å ta i bruk digitale verktøy, både ovenfor personalgruppa og barna som aktive deltagere i sin hverdag i barnehagen. Vi har også brukt XBOX 360 sammen med Kinect og prosjektoren i barnehagen. Ved bruk av dette verktøyet bruker vi Happy Action Theatre, som prosjekterer et bilde av gruppen barn og voksne foran et kamera (Kinect) på veggen, og skaper en verden rundt dem. Kinect oppfatter gruppen med mennesker i et tredimensjonalt rom. Dette vil for eksempel gi et bilde av at det «lander» fugler på skuldrene til barna i bildet som blir prosjektert på veggen. Dette bidrar i stor grad til å vise barna at digitale verktøy kan være en god kilde til lek. På Småtroll tas mange bilder av barna for å dokumentere hverdagen og prosjektene. Avdelingen har også laget små filmer fra ulike aktiviteter Vi bruker prosjektor til å vise bilder på veggen og se filmene knyttet til prosjektene. For de eldste på avdelingen, Maur, er det fast gruppetid for bruk av ipad. Den blir brukt til språkopplæring, trene opp evnen og interessen for å legge puslespill og til lek og moro. Vi finner frem til sanger eller bilder som barna er opptatt av. Eks En sang fra en film, gravemaskiner og dyr osv. Hver avdeling har egne digitale kamera, bærbar PC og ipad. ipaden blir brukt nesten daglig sammen med barna. Skogtroll har tatt i bruk applikasjoner som blant annet bidrar til økt hånd-til-øye koordinasjon, og som blir brukt som et ledd i førskolearbeid. ipaden blir brukt enten i sammenheng med en «digital dag» på de aldersdelte gruppene våre. ipaden blir ofte brukt sammen med prosjektoren. På denne måten favner vi en større gruppe enn de to/tre som sitter rundt en ipad. Enten følger gruppen med på det et enket barn holder på med, eller så brukes ipaden på forskjellige måter av voksne i ledd med en samling. Ett eksempel kan være å lese en bok med bilder og video på ipad, som da blir prosjektert på veggen slik at en større gruppe barn kan leve seg inn i boka som blir formidlet. Et annet eksempel kan være å skape et eventyr sammen med en gruppe barn, hvor vi tegner på ipaden det som skjer underveis i eventyret.

12 12 Ulike typer lek Lek har en framtredende plass i barns liv og store deler av barnehagehverdagen består av lek. Å gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter er i dag et av barnehagenes viktigste oppdrag. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. I lek kan barna delta med lyst og engasjement og lek er en kilde til humor og glede. Leken er et av barns viktigste uttrykksformer og gjennom ulike former for lek får barna en mulighet til å uttrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. For barnehageåret ønsker vi i TOPRO Bondelia å ha et ekstra fokus på leken og dens egenverdi. Vi skal lage enda større plass til leken, gi den rom og tid. Vi skal ha fokus på voksenrollen i leken i forhold til tilrettelegging, tilstedeværelse og delaktighet. Ulike typer lek Man kan dele barns lek opp i ulike typer. Disse vil lett gå over i hverandre, og barn kan skifte fra det ene til det andre raskt. Rollelek: Barn vil ofte late som om de er i en rolle. Det kan enten være mor eller far, politi eller røver, en hest eller en hund, en figur de har sett på TV eller teater, som for eksempel Kaptein Sabeltann, byggmester Bob eller en annen figur. I denne form for lek så prøver barn ut forskjellige måter å være på, snakke på, oppføre seg på og så videre og de henter inspirasjon til sin lek og fantasi fra andre mennesker og ting de ser rundt seg. I tillegg bruker bara opplevelser og erfaringer som inspirasjon til lek. Fysisk lek: Mye av barns lek består av å løpe rundt, klatre på noe, skli ned en sklie, huske, hoppe av husken og andre fysiske ting. Det å bruke kroppen til noe som er spennende og utfordrende er for de fleste barn morsomt. Sangleker: Barn liker ofte å synge, og det finnes mange leker og regler som er bygget opp rundt sang. Ofte vil barn lære disse av voksne, og vil også kunne bruke de selv i sin egen lek. Spesielt morsomt for barna er det når de endrer på teksten selv, og finner på ting de selv synes er morsomme. Konstruksjonslek: Her bygger barna noe, enten det er med lego, klosser, sand, plastelina eller noe annet. De kan både bygge etter en bruksanvisning, som i lego, eller de kan bygge helt fritt ut fra sin egen fantasi. De får her brukt sin finmotorikk og systematisk tenkning i forhold til å konstruere det de ser for seg. Konstruksjonslek bidrar også til at barna får matematiske erfaringer gjennom lek. Regellek: Noen typer lek er mer styrt av regler, og har et konkret mål. Mange spill, for eksempel brettspill, eller mer fysiske spill, som fotball, kanonball og boksen går har konkrete regler, og et mål. Men yngre barn vil ha et fleksibelt forhold til reglene, og målet kan mer være å ha det moro, enn å følge reglene. Ofte vil barn som spiller noe sammen finne på regler underveis, eller de endrer regler for å ha det moro. Noen spill krever at reglene følges helt nøyaktig, og da kan vi stille spørsmål ved om det fremdeles er lek, i hvert fall i den forstand som vi har beskrevet i definisjonen over. Digital lek: Dataspill er blitt stadig mer populært, og også for stadig yngre barn. Det er viktig at barn, og da særlig eldre barn og ungdom, er vant med og komfortable med bruk av data og andre tekniske hjelpemidler. Og også at de kan fortolke og forstå medieverden. Dette kalles digital kompetanse. (Famlab.no)

13 13 Bare lekt! Hvor ofte har ikke dere foreldre spurt barna om hva de har gjort i barnehagen og fått svaret; Vi har bare lekt! For å illustrere på en enkel måte hva lek bidrar til for barns utvikling har vi laget dette tankehjertet. Vi vet i dag at leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og å lære barnet noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk.. FNs barnekonvensjon nr.31 Lek og fritid. Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv

14 14 Om gamle dager: FNs barnekonvensjon nr. 13 Få og gi informasjon. Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og ideer av alle slag og på alle måter. Våren 2014 jobbet hele barnehagen med grunnklovsjubileet. Begrepet gamle dager» ble flittig brukt og flere 13. begynte Få og å gi undre informasjon seg over hva er "gamle dager",og når var "gamle dager"? Når barnehagen har valgt å ha "gamle dager" som en «rød tråd» Barnet har rett til ytringsfrihet, gjennom hele året har vi ikke definert når "gamle dager" var. For noen er det veldig til å søke, motta og spre langt tilbake, når dinosaurene levde, for andre kan "gamle dager" være når vikingene levde, når vi fikk grunnloven informasjon vår eller og når ideer besteforeldre av alle eller foreldre var barn. Når vi ikke har valgt en spesiell slag tidsepoke, og på alle men måter. åpen for det meste, er det fordi vi ønsker å følge barnas interesser og initiativ. Likevel må de voksne, for at vi ikke skal favne om for mye, hjelpe barna å avgrense. Konkret hva vi skal gjøre er heller ikke bestemt, men det er helt sikkert at vi vil bli nysgjerrige på hva barna lekte i gamle dager, hva de spiste, hva slag klær hadde de, var det barnehager, hvordan så det ut på Bondelia.osv? Gjennom dette arbeidet ønsker vi å; Formidle kultur og gamle tradisjoner Gi barna en opplevelse og et innblikk i at noe var annerledes før.

15 15 Rammeplan om dokumentasjon: Vurdering refleksjon - dokumentasjon: Refleksjon Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Vurdering Vi i barnehagen har mange måter å vurdere arbeidet vårt på. Vi vurderer de målene vi har satt oss for det pedagogiske arbeidet, vi vurderer rutiner og arbeidsfordeling. Vurderingen skjer underveis og ved endt prosjekt, måned, halvår og år. Vurdering går ofte på måloppnåelse. Oppdager vi at rutiner eller måter vi organiserer oss på ikke fungerer, endrer vi underveis. Refleksjon er ettertanke! Refleksjon i dialog er grunnleggende forutsetning for å utvikle det pedagogiske arbeidet. Gjennom dokumentasjon kan man skape rom for refleksjoner knyttet til gjennomførte prosjekter. Gjennom gode dokumentasjonsformer og rutiner samler man refleksjoner og erfaringer som ellers vil gå tapt. Dokumentasjon Å dokumentere er å forstå verden på ulike måter. Å dokumentere er å synliggjøre barnehagens innhold og arbeidsmåter, voksenrollen og barns trivsel. Dokumentasjon er viktig for å vise hva vi gjør i barnehagen. Foreldrene får innblikk i barnas og barnehagens aktiviteter. For barna er det viktig at prosjekter blir dokumentert. Dokumentasjon kan danne utgangspunkt for samtaler og samhandling med barna om de erfaringer de har gjort. Vi dokumenterer gjennom tekst og bilder, men også gjennom ting barna lager. Gjennom bildene vises barnas samspill med andre, lek, opplevelser ute, hva de mestrer, hva de liker å gjøre både ute og inne, osv. Vi bruker veggene på avdelingen til å lage små utstillinger der vi henger opp ulike kunstverk, tekst og bilder. Dokumentasjon er et viktig redskap for å styrke ansattes profesjonsutøverrolle. God dokumentasjon vil gi grunnlag for god erfaringsdeling mellom kollegaer. Dokumentasjon er ikke bare for å fortelle og ta vare på historien, men aktiv bruk av dokumentasjon kan være et verktøy for å utvikle nye og bedre arbeidsmetoder.gjennom dokumentasjon og formidling gir barnehagen TOPRO som eier, barnehagemyndigheten og samfunnet omkring innsikt i barnehagen.

16 16 Slik jobber vi i forhold til de 7-fagområdene i rammeplanen. Progresjonsplan 1-2 åringene NATUR, MILJØ OG TEKNIKK -bli glad i å være ute -ut på tur, oppleve de ulike årstidene -undring over det som finnes ute, småkryp, fugler og lyder -lærer å ha respekt for dyra f.eks ikke tråkke på mauren - plukke bær og blomster ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI -markere de forskjellige høytidene -internasjonal periode NÆRMILJØ OG SAMFUNN - bli kjent og trygg i barnehagen KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST - den daglige samtalen i rutinesituasjonene KROPP,BEVEGELSE OG HELSE - baserom - der det er tilrettelagt for mye og varierte bevegelser - vi følger opplegget Sprell levende - gå i ulendt terreng, klatre opp, skli, komme over sandkassekanten, sykle, huske, balansere og hoppe - oppøve god hygiene, vaske hender, ansikt - gode oppl. med mat og måltider KUNST, KULTUR OG KREATIVITET -formingsaktiviteter, som maling, lime, tove Vi bruker ofte ting fra naturen -utstilling på gruppetavlene og i skapene våre -sanseopplevelser ANTALL, ROM OG FORM - telle- barn, kopper, bleier, leker. frukt, telle opp før sang -veilede barna i konflikter -lek, glede og humor -bli kjent ute i barnehagen og i nærmiljøet - barns rett til medvirkning Små barn har ulike behov for søvn, mat og kos. De uttrykker seg forskjellig med kropp og lyd. De voksne tolker og tilrettelegger - samlinger, der vi bruker, sanger, rim, regler og eventyr - bruk av konkreter og bevegelser, tegn til tale for å forsterke utrykk og øke språkforståelse og styrke språkutviklingen - ipad -dramatisering - musikk- høre, bruke instrumenter, danse - putte kasser -telleregler og sanger

17 17 Slik jobber vi i forhold til de 7-fagområdene i rammeplanen. Progresjonsplan 3-4åringene NATUR, MILJØ OG TEKNIKK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NÆRMILJØ OG SAMFUNN KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST KROPP,BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET ANTALL, ROM OG FORM -faste turdager -utelek hver dag - rusken -dag i bhg der vi gjør det pent rundt oss -markere de forskjellige høytidene -internasjonal periode - veileder barna i konfliktsituasjoner - vennskap - Turer til Gjøvik, til biblioteket, TOPRO, - barns rett til medvirkning- valg og påvirkning i planlegging av aktiviteter - voksne som setter ord på det som skjer i bhg og utvider barnas språk - samlinger, der vi bruker, sanger, rim, regler og eventyr - samlinger med sanger, eventyr, bøker og ulike tema lekegrupper; tilrettelagte aktiviteter for aldersgruppen - Skrivedans -IKT - faste turdager - utelek hver dag -tilrettelegging for varierte bevegelser med hinderløyper, Minirøris, Sprell levende, Toprogym. -Smøre mat selv - oppøve god hygiene -dotrening - Bruk av sang, dans, musikk og instrumenter - Drama -Rollelek -Bruk av ipad -Bruk av bilder - Male, tegne, forme - telle- barn, kopper, frukt, -spill -telleregler og sanger -størrelse, antall, form, plassering -klassifisering -Konstruksjonslek

18 18 Slik jobber vi i forhold til de 7-fagområdene i rammeplanen. Progresjonsplan 5-6åringene NATUR, MILJØ OG TEKNIKK ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI NÆRMILJØ OG SAMFUNN KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST KROPP,BEVEGELSE OG HELSE KUNST, KULTUR OG KREATIVITET ANTALL, ROM OG FORM -faste turdager -utelek hver dag - rusken dag i bhg der vi gjør det pent rundt oss -utforske naturen -markere de forkjellige høytidene -internasjonal periode - veileder barna i konfliktsituasjoner - vennskap -snakke om, og besøke skolen -bli kjent med barn fra andre bhg -barns rett til medvirkning- valg og pårvirkning i planlegging av aktiviteter - Tarkus - Trafikkopplæring -samtaler om familien, det som skjer i bhg og rundt oss - førskolegruppe - samlinger, der vi bruker, sanger, rim, regler og eventyr lekegrupper; tilrettelagte aktiviteter for aldersgruppen - Skrivedans -IKT - faste turdager - utelek hver dag -tilrettelegging for varierte bevegelser med hinderløyper, Minirøris, Sprell levende, Toprogym. - -Smøre mat selv - oppøve god hygiene - Bruk av sang, dans, musikk og instrumenter - Drama -Rollelek -Bruk av ipad -Bruk av bilder -Male, tegne forme - Tall og mengder -Spill -Mål,vekt og høyde -Likheter /ulikheter -Former

19 19 Siste året i barnehagen: Vi jobber med For 5- åringene er det, det siste året i barnehagen. De har sin egen førskoleklubb. Hovedmålet med førskoleklubben er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Både barnehage og skole har fokus på omsorg, lek og læring. Når barna starter på skolen vil de møte både likhetstrekk og ulikheter mellom barnehagen og skolen. Sammen med foreldrene har de ansatte både i skolen og barnehagen ansvar for at barna kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Barnehagen skal legge til rette for at barn Kan ta avskjed med barnehagen på en god måte Kan glede seg til å begynne på skolen Oppleve at det er sammenheng mellom skole og barnehage (Rammeplan for barnehager). For 5- åringene vil det også bli endel aktiviteter sammen med 5- åringene i nettverksbarnehagene (Viken-, Østby og Vindingstad barnehage). Vi samarbeider også med Vindingstad skole. Utover våren går vi ofte dit, leker ute og hilser på lærere og andre barn. Vi prøver også å få til besøk på andre skoler hvis vi har barn som skal til andre skoler enn Vindingstad. Temaer Sosial kompetanse Språktrening Antall, rom og form Trafikk - opplæring Praktiske ferdigheter Mål: Utvikle barnets sosial kompetanse, sosiale ferdigheter og ulike mestringsstrategier det vil ha nytte av i møte med skolen som f.eks dele med andre og vente på tur, godta andres ønsker, valg og meninger. Barnet kan formidle noe til andre og lytte til andre som formidler noe. Ha kjennskap til rim og regler, sanger og eventyr. Kunne ulike begreper og ha kjennskap til bokstavene. Målet med språktrening er ikke å lære barnet å lese, men å danne grunnlag for lesing i skolen. Bruker omgivelsene rundt oss, telle, finne former og se utforminger. Spille spill og bruke telleregler. Utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger til trafikk. Bli kjent med nærmiljøet og trafikken her. Bli selvstendig i forhold til å kle på seg, vite hva som er sine klær og ordne seg på do.

20 20 Faste Aktiviteter; August September Oktober Nytt barnehageår - Nye barn - Ny avdeling Mål: Foreldremøte Mål: Barnehagens bursdag. Mål: Nye barn skal få en trygg og positiv tilvenning. Vi vil skape et godt samarbeid mellom Vi skal markere barnehages bursdag. Nye barn og foreldre skal bli kjent med andre barnehagen og foreldre/foresatte. barn og de ansatte i barnehagen. Vi vil gi foreldrene utfyllendeinformasjon i Barn som bytter avdeling skal få en trygg og forhold til barnehagehverdagen positiv overgang fra Småtroll til Skogtroll. Besteforeldrekaffe: Mål Barnehagen ønsker å bli kjent med besteforeldre (evt andre) som kommer til å hente og bringe i barnehagen Vi vil gi besteforeldre/kjente av familien mulighet til å se barnehagen og de ansatte Fotografering Barna skal oppleve spenning og forventning over de tradisjoner som vi er blitt til gjennom tidligere markeringer av barnehagens bursdag : FN dagen (50 år). Hver gruppe markerer FN dagen knyttet opp mot "gamle dager" utfra det de har jobbet med. Mål: Få innsikt i når FN dagen startet «hele verden» sin bursdag. November Desember Januar Jul og juleforberedelser. Barnehagen forbereder Lysfesten arrangert av Barnas HMS uke: Lucia-feiring og nissefest. foreldrene. Lager isskulpturer og islykter Fokus; Risiko skader Brannøvelse Kildesortering Mål: Barn skal få kjennskap til tradisjoner knyttet til førjulstiden. Vi skal ha fokus på kultur, kreativitet og estetikk Utelek og uteaktivitet Mål: Barna skal få positive opplevelser knyttet til ulike uteaktiviteter. Vi skal ha fokus på kunst og kreativitet; med is og snø som tema Vi ønsker å bidra til at Lysfesten blir en fin tradisjon.

21 21 Faste aktiviteter; Februar Mars April Sirkusforberedelser og sirkus Mål Uteaktivitetsdag Mål Våraktiviteter: Barnas HMS uke:. Barna skal bli kjent på tvers av avdelinger og Fokus; Barna skal få innsikt i ulike måter å uttrykke seg grupper Brannvern på Vi ønsker at barna skal få felles opplevelser som Risiko Barna skal finne glede i sang, musikk og i å kle styrker fellesskapet i barnehagen Trafikk seg ut Barna skal få positive opplevelser knyttet til Barna skal få oppleve gleden av å vise frem noe de har lært til andre. vinteraktiviteter. Påskeforberedelser og påskelunsj. Mål Barna skal få kjennskap til tradisjoner knyttet til påsken. Barna får kunnskap om hva som skjer i naturen om våren, og om nytt liv. Mai Juni Juli Rusken utedugnad Mål Sommerfest arrangert av foreldrene Mål Sommeraktiviteter Mål Barna lærer å ta vare på naturen og omgivelsene i barnehagen og i nærområdet. Foreldrene og barnehagen ønsker å ha en sommeravslutning for alle barn og foreldre. Barna skal få gode og varierte opplevelser knyttet til sommer. Barna skal få innsikt i kildesortering Vi ønsker å gjøre litt ekstra stas på de barna Barna skal bli kjent med hverandre på tvers av som skal slutte i barnehagen og begynne på grupper og avdelinger skolen. Barna som kommer fra Småtroll opp til Skogtroll Vi vil bidra til å skape et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen skal bli kjent med ny avdeling. Blå gruppe henter syklene på TOPRO. Mål Barna skal få erfaring med å ferdes i trafikken Blå gruppe overnatter i barnehagen. Mål og øve på å følge trafikkreglene Vi vil at skolebarna skal få en fin avslutning på Mål Barna skal få kjennskap til hvorfor og hvordan vi feirer 17.mai. barnehagetida si, og et fint minne fra barnehagen.

22 22 Ansatte i barnehagen: Skogtroll, tlf / Småtroll, tlf / Pedagogisk personell Monika Andreassen Tage Fosse Marit Stensby Hanne Østli Trogstad Pedagogisk personell Kari-Anne Baardseth Lisbeth Grønnbakken Amdahl Ann Katrin de Caprona Assistenter/ fagarbeidere Vikarer Frøydis Kletthagen Esmat Karim Inger Lise Ringen Tin Tin Myint Olena Myklebust Isabel Da Silvia Are G. Rønning og Linda Nilsen har foreldrepermisjon Assistenter/ fagarbeidere Solfrid Wasenden Chanisara Nordahl Are G. Rønning Nina Lien Ruud Grete Hansen Nina Lønhaug Ida Omdahl Marius Eriksson Barnehagen vil til enhver tid ha assistenter under opplæring. Antallet og hvor lenge de skal være vil variere. Styrer: Annelise Grubben tlf; / Besøksadresse: Bondelivegen 12, 2816 Gjøvik Postadresse: Postboks 428, 2803 Gjøvik Hjemmeside: Planleggingsdager september og 10. november 26. januar, 23. mars Vi avventer tidspunkt for evt. felles planleggingsdag for alle barnehager i Gjøvik kommune, av den grunn er ikke dato for den 5. planleggingsdagen bestemt.

23 23 Rutiner for overgang fra barnehage til skole. Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Informasjon om rutiner for overgang fra barnehage til skole står i barnehagenes årsplan Mai/Juni Styrer Bli-kjent-dag/dager på skolen Barnet får skriftlig invitasjon fra skolen Barnet får hilse på sin fadder Skolens ledelse er tilstede for foreldre som ønsker samtale om eget barn Annonse i avisene om innskriving på skolen November Skoleadministrasjon Ved behov for ytterligere informasjon fra barnehagene, kan skolen i samråd med foreldrene ta kontakt med den aktuelle barnehage for samtale Annonsen om skolens innskrivingsdatoer November Styrer henges opp i den enkelte barnehage Innskrivingskveld for foreldre Utfylling av skjema og informasjon om skolen Barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne November Rektor Barnehagen avtaler sammen med foreldre overgangsmøter med skolen og eventuelt samarbeidspartnere Etter skolestart Innen 1.november Rektor Kontaktlærer Kontaktlærer Styrer I tilfeller der barnehagen og foreldrene mener det er nyttig med tilleggsinformasjon for å kunne tilrettelegge for en god skolestart, tar barnehagen kontakt med skolen. 1.mars Styrer Utsatt skolestart; søknad diskuteres med foreldre og eventuelt henvises til PPT for vurdering Innen 1.november Styrer Barnehagen besøker det enkelte barns skole (uformelt); går veien dit, ser på/leker i skolegården e.l Vår Styrer Pedagogisk leder Søknad om utsatt skolestart skal sendes skolekontoret Innen 1.februar Foreldre

24 24 Julen 2014 For å bemanne barnehagen hensiktsmessig i romjula, trenger vi en oversikt over hvor mange barn som skal ha fri/være her. Vi ber dere derfor om å fylle ut slippen og levere den nederste delen til barnehagen Vi ber dere derfor om å fylle ut slippen og levere den innen 5. desember. For at personalet skal få planlagt sin jul, er det viktig at fristen for innlevering av svarslippen overholdes. Barnets navn: Julen 2014 (behold denne delen selv) For å bemanne barnehagen hensiktsmessig i romjula, trenger vi en oversikt over hvor mange barn som skal ha fri/være her. Vi ber dere derfor om å fylle ut slippen og levere den nederste delen til barnehagen. Vi ber dere derfor om å fylle ut slippen og levere den innen 5. desember. For at personalet skal få planlagt sin jul, er det viktig at fristen for innlevering av svarslippen overholdes. Barnets navn: Dato Kommer Fra kl til kl Kommer ikke Dato Kommer Fra kl til kl Kommer ikke Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag dato underskrift

25 25 Påsken 2015 Påsken 2015 (behold denne delen selv) For å bemanne barnehagen hensiktsmessig dagene før påsken, trenger vi en oversikt over hvor mange barn som skal ha fri/være her. Vi ber dere derfor om å fylle ut slippen og levere den innen 9.mars. For at personalet skal få planlagt sin påske, er det viktig at fristen for innlevering av svarslippen overholdes. For å bemanne barnehagen hensiktsmessig dagene før påsken, trenger vi en oversikt over hvor mange barn som skal ha fri/være her. Vi ber dere derfor om å fylle ut slippen og levere den innen 9. mars. For at personalet skal få planlagt sin påske, er det viktig at fristen for innlevering av svarslippen overholdes. Barnets navn: Barnets navn: Dato Kommer Fra kl til kl Kommer ikke Dato Kommer Fra kl til kl Kommer ikke Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Onsdag Onsdag dato underskrift

26 26 Sommeren 2015 Sommeren nærmer seg med raske skritt, og det er tid for å planlegge ferien. Deler av juli slås avdelingene sammen. Åpningstida kan bli noe kortere de ukene. Sommeren 2015 (behold denne delen selv) Sommeren nærmer seg med raske skritt, og det er tid for å planlegge ferien. Deler av juli slås avdelingene sammen. Åpningstida kan bli noe kortere de ukene. I følge barnehagens vedtekter, 8, skal barnet ha minimum 4 ukers ferie fra barnehage, hvorav fortrinnsvis 3 uker sammenhengende i juli. Vi ber dere derfor om å fylle ut slippen og levere den innen 24. april. For at personalet skal få planlagt sin ferie, og barnehagen planlegge sommeren er det viktig at fristen for innlevering av svarslippen overholdes. Det er også viktig at dere tar ut 3 uker i juli. Jo mer ferie som blir tatt ut i fellesferieukene, jo bedre vil bemanningen bli utover høsten. I følge barnehagens vedtekter, 8, skal barnet ha minimum 4 ukers ferie fra barnehage, hvorav fortrinnsvis 3 uker sammenhengende i juli. Vi ber dere derfor om å fylle ut slippen og levere den innen 24. april. For at personalet skal få planlagt sin ferie, og barnehagen planlegge sommeren er det viktig at fristen for innlevering av svarslippen overholdes. Det er også viktig at dere tar ut 3 uker i juli. Jo mer ferie som blir tatt ut i fellesferieukene, jo bedre vil bemanningen bli utover høsten. Barnets navn: Barnets navn: Ferie f.o.m uke t.o.m uke Ferie f.o.m uke t.o.m uke dato underskrift