Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015"

Transkript

1 Protokoll for Det Norske Baptistsamfunns Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni 1. juli Kl : Åpning 1. Hovedstyrets leder Hege Norøm åpnet landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over avdøde medarbeidere v/ generalsekretær Terje Aadne. Sak 1/2015 Lm Fullmaktskomiteens rapport Rapport om menighetenes deputerte til landsmøtet v/informasjonsleder Roger Dahl. Landsmøtet godkjenner Fullmaktskomiteens rapport. Totalt 51 menigheter er representert med til sammen 133 deputerte. Sak 2/2015 Lm Konstituering Følgende hadde ordet: Jytte Juliussen og Ivar Hjelmervik, vedrørende kvinneandelen i det foreslåtte presidiet. Følgende ble enstemmig valgt til nedenstående verv i Landsmøtet: A) Tellekorps: Egil Sagen, Trygve Nedland, Odd Roar Zeiffert, Kai Benjaminsen, Bård Kolbotn. B) Ordstyrer &s viseordstyrer Ordstyrer: Mathias H. Eidberg. Viseordstyrer: Leif Vollan. C) Protokollsekretærer Ivar Hjelmervik og Niels Fredrik Skarre. D) Justeringspersoner Det velges tre personer som kan lese igjennom protokollen og eventuelt justere innholdet, jfr. forretningsorden punkt 5. Harald Dønnestad, Anne Marie Søderqvist, May Dahlø. Godkjenning av: Innkallingen Generalsekretæren orienterte om at regnskapet, og derved årbok og sakspapirer, kom for sent ut. Han beklaget dette. Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. Sakslisten Følgende hadde ordet: Arild Pihlstrøm Landsmøtet godkjenner sakslisten i henhold til utsendte papirer. Forretningsorden Følgende hadde ordet: May Dahlø. Landsmøtet godkjenner utsendte forretningsorden. 1

2 Sak 3/2015 Lm Leders tale Hovedstyrets leder Hege Norøm holdt sin tale. Følgende hadde ordet: Anne Lise Embretsen, May Dahlø. Landsmøtet ga sin tilslutning til Hovedstyrets leders tale ved akklamasjon. Sak 4/2015 Lm Søknad om menighetsopptak Søknad fra Sandnes International Lighthouse Church om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn ble presentert av generalsekretær Terje Aadne. Menigheten er stiftet i dialog med DNB. Følgende hadde ordet: Terje Engmo, Magnar Mæland, Hermod Bakkevoll, May Dahlø, Tore Hanssen, Jøran Oseland, Ivar Hjelmervik, Kari Edskerud Trønsdal, Jan Sæthre, Knut Bendikssen, Arild Pihlstrøm, Egil Sagen. Knut Bendikssen er ikke deputert, men ba om, og fikk talerett. Generalsekretæren svarte på spørsmål og kommentarer til slutt. Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Sandnes International Lighthouse Church om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til fellesskapet av baptister i Norge. Med dette vedtaket er landsmøtet utvidet til 52 menigheter og 134 deputerte. RAPPORTER, REGNSKAPER, PLANER OG BUDSJETT Sak 5/2015 Lm Holtekilen Folkehøgskole V/styreleder Leif Vollan og rektor Elin Evenrud. Styreleder informerte landsmøtet om at skolens økonomileder, Tor Egil Brandsrød, som ikke er deputert til Landsmøtet, presenterer skolens regnskap og budsjett. A) Årsberetning 2014 Rektor Elin Evenrud la frem årsrapport for Holtekilen Folkehøgskole. Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Følgende hadde ordet: Tore Hanssen, Solveig Blix, Magne Hultgren, Knut Bendikssen, Kent Westergren, Bjørn Martens. Styreleder og rektor kommenterte innspill og svarte på spørsmål. Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles beretning og mener at den gir et dekkende bilde av Folkehøgskolens virksomhet i B) Årsregnskap 2014 Skolens økonomileder, Tor Egil Bransdrød, presenterte regnskapet. Revisjonsrapport ble vist til. Kontrollutvalgets rapport ble lagt frem av Arne Petter Andreassen. Kontrollutvalget anbefaler regnskapet godkjent. 2

3 Følgende hadde ordet: Unni Thorbjørnsen. Økonomileder kommenterte innspill og svarte på spørsmål. Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles framlagte årsregnskap for C) Arbeidsplaner for skoleåret 2015/2016 Rektor presenterte arbeidsplanene. Følgende hadde ordet: Per Øvergaard. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Folkehøgskole for skoleåret 2015/2016. D) Budsjetter Skolens økonomileder, Tor Egil Bransdrød, presenterte budsjettet for Følgende hadde ordet: Gunnar Krunenes, Ivar Hjelmervik. Styreleder kommenterte innleggene. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Folkehøgskole. Hilsen fra metodistkirkens tilsynsmann Øyvind Helliesen Hva Gud gjør midt i blant oss: Hilsen fra Ungt Lederskap ved Halvor Krunenes. Sak 6/2015 Lm Baptistenes Eiendomsdrift Styreleder Bjørn Martens la frem årsrapport og regnskap. De som har deltatt på dugnad for eiendommene på Stabekk ble takket. A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Landsmøtet godkjenner Baptistenes Eiendomsdrifts årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av virksomheten til Baptistenes Eiendomsdrift i B) Regnskap 2014 Kontrollutvalgets rapport ble lagt frem av Arne Petter Andreassen. Kontrollutvalget anbefaler regnskapet godkjent. Landsmøtet godkjenner Baptistenes Eiendomsdrifts framlagte årsregnskap for

4 C) Arbeidsplaner for 2016 Presentasjon av arbeidsplanene Handlingsplan kunne ikke settes opp før sak 10 var avklart og foreligger derfor ikke i skriftlig form til Landsmøtet. Følgende hadde ordet: Ivar Hjelmervik, Magnar Mæland. Vedtatt mot én stemme: Landsmøtet slutter seg til de muntlig fremlagte arbeidsplaner for Baptistenes Eiendomsdrift for D) Budsjetter Budsjett for 2016 og revidert budsjett for Følgende hadde ordet: Roald Zeiffert, Leif Vollan. Styreleder Bjørn Martens kommenterte innspill og svarte på spørsmål. Vedtatt mot to stemmer: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Baptistenes Eiendomsdrifts. Sak 7/2014 Lm Baptistenes Høyskoleråd Styreleder Svein Arild Pihlstrøm presenterte årsrapport og arbeidsplaner under ett. A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Landsmøtet godkjenner årsrapport for Baptistenes Høyskoleråd og mener at den gir et dekkende bilde av virksomheten i B) Arbeidsplaner 2016 Følgende hadde ordet: Sigbjørn Nuland, Roald Zeiffert, Knut Bendikssen. Rektor på HLT svarte på spørsmål om eierforhold rundt høyskolen. Styreleder i Baptistenes Høyskoleråd svarte på spørsmål og kommenterte innlegg. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Høyskoleråd for 2015 og C) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Rektor Karl Inge Tangen orienterer om status for skolen og videre planer. Følgende hadde ordet: Magne Hultgren, Fredrik Krunenes, Hermod Bakkevoll, Magnar Mæland. Rektor kommenterte innspill og svarte på spørsmål samlet. Landsmøtet takker for informasjonen fra HLT. 4

5 Sak 8/2015 Lm Faste Fonds Punktene A og B ble presentert under ett. A) Årsrapport 2014 Presentert ved økonomileder Håkon Sigland. Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsrapport og mener den gir et dekkende bilde av virksomheten til Faste Fonds i B) Regnskap Presentert v/ økonomileder Håkon Sigland. Revisjonsrapport forelå ikke under behandlingen, men det ble referert muntlig at revisors rapport var ren. Kontrollutvalgets rapport ble lagt frem av Arne Petter Andreassen. Kontrollutvalget anbefaler godkjenning av Faste Fonds regnskap under forutsetning av ren revisjonsrapport. Følgende hadde ordet: Arne Petter Andreassen, Jan Sæthre, Gunnar Krunenes, Trygve Nedland. Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsregnskap for 2014 Sak 09/2015 Lm Det Norske Baptistsamfunn A) Årsrapport 2014 v/hovedstyrets leder Hege Norøm Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Landsmøtet inviteres til å komme med innspill. Følgende hadde ordet: May Dahlø, Solfrid Dåsvand, Tor Rønneberg, Olaug Bollestad. Hovedstyrets leder og generalsekretæren kommenterte innspill og svarte på spørsmål. Landsmøtet godkjenner Hovedstyrets årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av DNBs virksomhet i B) Årsregnskap 2014 Økonomileder Håkon Sigland presenterte regnskapene. Revisjonsrapport forelå ikke under behandlingen, men det ble referert muntlig at revisors rapport var ren. Følgende hadde ordet: Tore Hanssen, Lasse Thoresen, Trygve Nedland, Magnar Mæland, Ivar Hjelmervik, Arild Pihlstrøm, Arne Petter Andreassen. Økonomileder kommenterte innspill og svarte på spørsmål. Kontrollutvalgets rapport ble lagt frem av Arne Petter Andreassen. Kontrollutvalget anbefaler godkjenning av Det Norske Baptistsamfunns regnskap under forutsetning av ren revisjonsrapport. 5

6 Landsmøtet godkjenner det framlagte årsregnskapet for DNB for Pause Hilsner Ung Baptists leder, Roar Zeiffert, hadde ordet med en appell om engasjement for barn og unge. Hovedstyrets leder kommenterte. May Dahlø kom med en hilsen fra Kvinneforbundet, som neste år feirer 100 år. C) Prioriterte målsettinger og planer for Generalsekretær Terje Aadne introduserte de prioriterte målsettinger og arbeidsplaner. Følgende fire presentasjoner ble holdt: Internasjonal misjon v/lise Kyllingstad og Inga Tolås Levende tro v/ Halvor Krunenes og Roger Dahl Studentarbeid v/ Knut Andreas Eikland Menighetsutvikling v/ Hege Norøm og Terje Aadne Gruppesamtaler menighetsvis i 15 minutter. Følgende hadde ordet: Hermod Bakkevoll, Fredrik Krunenes, Gabriel Stephens, Øystein Lode, Magne Hultgren, Magnar Mæland, Halvor Krunenes. Landsmøtet godkjenner de foreslåtte prioriterte målsettinger og planer for DNB for D) Budsjett 2016 Økonomileder Håkon Sigland presenterte budsjettet. Orientering om revidert budsjett for Følgende hadde ordet: Jan Sæthre. Vedtak mot én stemme: Landsmøtet godkjenner det foreslåtte budsjett for DNB for ØVRIGE SAKER Sak 10/2015 LM Utvikling av eiendommene på Holtekilen. Videre planlegging med sikte på mulig kapitaltilførsel til skolenes drift. Styreleder i Baptistenes Eiendomsdrift, Bjørn Martens, og styreleder i Baptistenes Høyskoleråd, Svein Arild Pihlstrøm, presenterte saken. Følgende hadde ordet: Inger Grethe Wium, Gunnar Krunenes, Magnar Mæland, Magne Hultgren, Hermod Bakkevoll, Johan Flatebø, Halvor Krunenes, Per Øvergaard, Unni Thorbjørnsen, Øystein Lode, Jøran Oseland, Arild Normanseth, Mette Westergren, Elin Evenrud, Lasse Thoresen, Ivar Hjelmervik, Håkon Sigland, Ulf Magne Løvdahl, Hege Norøm. 6

7 Forslag 1 til vedtak (hovedstyrets forslag): Landsmøtet samtykker til videre utredning med sikte på mulig kapitaltilførsel til utvikling og drift av DNB s eiendommer i Micheletsvei ved frigjøring av utbyggingspotensiale ved delsalg av eiendom og bygningsmasse. Dette innbefatter også en vurdering av muligheten av å øke inntjeningen på eiendommen ved nybygg og bruksendring på deler av eiendommen. Dialogen med Filadelfiakirken om finansiering i form av medeierskap videreføres. Arbeidsgruppen som har arbeidet med eiendomsutvikling utvides med en representant fra hovedstyret og en referansegruppe bestående av utvalget pluss en representant fra henholdsvis Baptistenes Høyskoleråd og Holtekilen Folkehøgskole etableres. Forslag 2 (fra styrelederne i Baptistenes Eiendomsdrift og Baptistenes Høyskoleråd): Landsmøtet samtykker til videre utredning med sikte på mulig kapitaltilførsel til utvikling og drift av DNB s eiendommer i Micheletsvei ved frigjøring av utbyggingspotensiale ved delsalg av eiendom og bygningsmasse. Dette innbefatter også en vurdering av muligheten av å øke inntjeningen på eiendommen ved nybygg og bruksendring på deler av eiendommen. Dialogen med Filadelfiakirken om finansiering i form av medeierskap videreføres. Arbeidsgruppen som har arbeidet med eiendomsutvikling utvides med en representant fra hovedstyret og det nedsettes en referansegruppe bestående av utvalget pluss en representant fra henholdsvis Høyskolen for Ledelse og Teologi AS og Holtekilen Folkehøgskole etableres. Forslag 3 (fra Magnar Mæland): Landsmøtet samtykker til videre utredning med sikte på mulig kapitaltilførsel til utvikling og drift av DNB s eiendommer i Micheletsvei ved frigjøring av utbyggingspotensiale ved delsalg av eiendom og bygningsmasse. Dette innbefatter også en vurdering av muligheten av å øke inntjeningen på eiendommen ved nybygg og bruksendring på deler av eiendommen. Dialogen med Filadelfiakirken om finansiering i form av medeierskap videreføres. Det utredes også konsekvenser for skolene ved flytting til annen lokasjon og avhending av eiendommene. Arbeidsgruppen som har arbeidet med eiendomsutvikling utvides med en representant fra hovedstyret og det nedsettes en referansegruppe bestående av utvalget pluss en representant fra henholdsvis Høyskolen for Ledelse og Teologi AS og Holtekilen Folkehøgskole etableres. Forslag 4 (fra Ivar Hjelmervik): Landsmøtet ber Hovedstyret nedsette et strategiutvalg for å utrede scenarier for skoledrift og annet, ut fra de muligheter som materialiserer seg i utredingen om eiendommene på Stabekk. Følgende hadde ordet med kommentarer til saksgangen og avklaring av forslagene: Magnar Mæland, Roald Zeiffert, Ivar Hjelmervik, Magnar Mæland trakk sitt forslag (forslag 3). 7

8 Avstemming Forslag 4 ble vedtatt ved avstemming med simpelt flertall. Forslag 1 og 2 ble satt opp mot hverandre og forslag 2 fikk flertall. 1 avholdt seg fra å stemme. Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Generalsekretær Terje Aadne presenterte forslag til vedtektsendringer. Følgende hadde ordet: Arne Petter Andreassen, Mathias Eidberg, Håkon Sigland, Kent Westergren, Elin Evenrud, Jan Sæthre, Magne Hultgren, Kari Edskerud Trønsdal, Magnar Mæland, Ivar Hjelmervik, Bjørn Martens, Terje Engmo, Jytte Juliussen, Gunnar Krunenes, Terje Aadne, May Dahlø, Per Øvergaard, Arild Pihlstrøm, Knut Andreas Eikland, Gunnar Jan Eines. 3. Organisasjonsforhold 3 d, forslag til ny ordlyd: Det Norske Baptistsamfunn er medlem av Baptistenes Verdensallianse og Den Europeiske Baptistføderasjon. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 3 d. 4. Rettslig status. 4 a og b, forslag til ny ordlyd: a. Det Norske Baptistsamfunn er en egen juridisk person. Det samme gjelder de enkelte menigheter og arbeidsgrener innenfor Det Norske Baptistsamfunn som ved egne vedtekter er gitt slik status. b. Det Norske Baptistsamfunn rår over sin egen formue og faste eiendom og over de midler som tilflyter det. Derimot rår det ikke over den formue, faste eiendom og inntekter som tilhører andre juridiske personer innenfor Det Norske Baptistsamfunn. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 4 a og b. 5. Medlemskap. 5 a, b og c, forslag til ny ordlyd: a. En menighet av baptistisk tro og ordning kan etter søknad bli medlem i Det Norske Baptistsamfunn ved vedtak på Landsmøtet. Hovedstyret skal innhente synspunkter vedrørende søknaden fra omkringliggende menigheter. Vedtak om medlemskap krever to tredels flertall. b. De enkelte medlemsmenigheter er forpliktet til lojalt å støtte Det Norske Baptistsamfunns arbeid, uten å være juridisk eller formelt bundet av de enkelte vedtak som fattes av Det Norske Baptistsamfunn. c. Dersom en menighets lære, liv eller lojalitetsforhold til Det Norske Baptistsamfunn er slik at spørsmålet om dens fortsatte tilhørighet til Det Norske Baptistsamfunn blir aktuelt, kan den skilles ut fra samfunnet ved vedtak på Landsmøtet. Slikt vedtak krever to tredels flertall. Vedkommende menighets egne representanter har ikke stemmerett ved slik votering. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 5 a, b og c. 6. Landsmøtet 6 a, forslag til ny ordlyd: Forslag 1 (Hovedstyrets forslag som fremlagt i sakspapirene): 8

9 Landsmøtet er årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift. Forslag 2 (Arne Petter Andreassen); beholde opprinnelig 6 a: Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns øverste myndighet. Det fatter vedtak i alle saker som angår Det Norske Baptistsamfunn. Forslag 3 (Mathias Henrik Eidberg): Landsmøtet er årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift, og er disse virksomheters øverste myndighet. Forslag 4 (Terje Engmo): Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns øverste myndighet. Det fatter vedtak i alle saker som angår Det Norske Baptistsamfunn. Landsmøtet er også årsmøte for Holtekilen folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift. Forslag 4 ble trukket. Forslag 2 ble av forslagsstiller endret til følgende: 6 a: Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns øverste myndighet. 6 b: Landsmøte er årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift. Forslag 3 ble trukket. Hovedstyret ga sin tilslutning til forslag 2 slik det endelig ble utformet. Forslag til ny ordlyd i 6 a og 6 b til avstemning: 6 a: Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns øverste myndighet. 6 b: Landsmøtet er årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Som følge av endringene i 6 a og b ble det også endringer bokstaveringen i de påfølgende punktene frem til og med 6 h. 6 c, forslag til ny ordlyd (som opprinnelige forslag til endringer i 6 b): Landsmøtet består av menighetenes valgte representanter. Representantene må ha vært medlemmer av menigheten i minst to måneder forut for Landsmøtet. Den som er pastor i en menighet kan være representant fra menigheten, selv om vedkommende formelt er medlem i en annen menighet i Det Norske Baptistsamfunn. Hver menighet har rett til å sende to representanter for inntil 25 medlemmer, en representant for de neste 25 medlemmene, og videre en representant for hvert påbegynt 50 tall. Antall medlemmer er det medlemstall den enkelte menighet har per 1/1 det gjeldende år. Hovedstyrets medlemmer, generalsekretæren i Det Norske Baptistsamfunn, styremedlemmene i Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole samt de daglige ledere av Det Norske Baptistsamfunns arbeidsgrener har tale og forslagsrett. Fellesskap med status som menighetsplantinger i Det Norske Baptistsamfunn har observatørstatus med inntil to representanter med talerett. Andre kan ved vedtak i Landsmøtet gis talerett. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 c. 9

10 6 d, forslag til ny ordlyd (som opprinnelig forslag til endringer i 6 c): Landsmøtet er åpent dersom det ikke selv fatter vedtak om lukket møte. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 d. 6 e, forslag til ny ordlyd (som opprinnelig forslag til endringer i 6 d): Landsmøtet holdes normalt hvert år. Når særlige hensyn taler for det, kan styrene i Det Norske Baptistsamfunn, Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift i samråd fatte vedtak om at Landsmøtet kan utsettes et år. Funksjonstiden for alle tillitsvalgte og utvalg valgt av Landsmøtet forlenges da tilsvarende. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 e. 6 f, forslag til ny ordlyd (som opprinnelig forslag til endringer i 6 e): Landsmøtet skal bekjentgjøres minst seks måneder før det holdes. Forslag til Landsmøtet må sendes til de respektive styrer senest tre måneder før møtet holdes. Hovedstyret skal sette opp saksliste i samråd med styrene i Holtekilen Folkehøgskole og Baptistenes Eiendomsdrift og denne skal sammen med saksdokumentene sendes menighetene senest to måneder før Landsmøtet holdes. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 f. 6 g, forslag til ny ordlyd: Forslag 1: Hovedstyrets opprinnelige forslag til endringer i 6 f: Landsmøtet konstituerer seg selv under ledelse av hovedstyrets leder. Forretningsorden for Landsmøtet vedtas og det velges ordstyrer, viseordstyrer, og to protokollsekretærer. Disse utgjør Landsmøtets presidium. Andre tillitsvalgte velges i den utstrekning Landsmøtet finner det nødvendig. Forslag 2: Fra Mathias Eidberg: Landsmøtet konstituerer seg selv under ledelse av hovedstyrets leder. Forretningsorden for Landsmøtet vedtas og det velges ordstyrer, viseordstyrer, og to protokollsekretærer. Disse, sammen med generalsekretæren og hovedstyrets leder, utgjør Landsmøtets presidium. Andre tillitsvalgte velges i den utstrekning Landsmøtet finner det nødvendig. Mathias Eidberg trakk sitt forslag. Forslag 1 ble vedtatt mot en stemme. 6 h, forslag til ny ordlyd: Forslag 1: Hovedstyrets forslag til endringer For Det Norske Baptistsamfunn tar Landsmøtet stilling til hovedstyrets årsrapport, regnskaper, arbeidsplaner og budsjett. Forslag 2, Kent Remi Westergren: 6 g, slik den foreslås av Hovedstyret slås sammen med eksisterende 6 h og får følgende ordlyd: For Det Norske Baptistsamfunn tar Landsmøtet stilling til hovedstyrets årsrapport, regnskaper, arbeidsplaner og budsjett. 10

11 I tillegg velger Landsmøtet: 1. Hovedstyrets leder. 2. Medlemmer og varamedlemmer til hovedstyret. 3. Komité for Faste Fonds. 4. Baptistenes høyskoleråd iflg Kontrollutvalget iflg. 9 b. 6. Ansvarlig revisor (valg skjer bare ved bytte) Forslag 2 ble enstemmig vedtatt. 6 i, forslag til ny ordlyd: For Baptistenes Eiendomsdrift tar Landsmøtet stilling til årsrapporter og regnskap, budsjetter og arbeidsplaner/arbeidsmål i samsvar med vedtektene for Baptistenes Eiendomsdrift. I tillegg velger Landsmøtet medlemmer og varamedlemmer til styret for Baptistenes Eiendomsdrift ifølge dets vedtekter. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 i. 6 j, forslag til ny ordlyd: For Holtekilen Folkehøgskole tar Landsmøtet stilling til årsrapporter og regnskap, budsjetter og arbeidsplaner/arbeidsmål i samsvar med vedtektene for Holtekilen Folkehøgskole. I tillegg velger Landsmøtet medlemmer og varamedlemmer til styret for Holtekilen Folkehøgskole ifølge Holtekilen Folkehøgskoles vedtekter. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 j. 6 k, forslag til ny ordlyd (som Hovedstyrets forslag, men med mindre justeringer): Landsmøtet kan fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på sakslisten, slik den er blitt sendt ut i henhold til pkt. f. Dette krever fire femdels flertall i Landsmøtet. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 k. Vedtatt mot to stemmer. 6 l, forslag til ny ordlyd (som Hovedstyrets forslag, med mindre justeringer): Landsmøtet velger en valgkomité på fem medlemmer og tre varamedlemmer for neste års årsmøter. Landsmøtet velger leder for valgkomiteen. I valgkomiteen skal geografisk spredning ivaretas. Komiteen legger fram begrunnet skriftlig innstilling til landsmøtet. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 l. 11

12 6 m, forslag til ny ordlyd: Alle Landsmøtets beslutninger gjøres med alminnelig flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede, dersom ikke annet er særskilt fastlagt i vedtekter. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 m. 6 n, forslag til ny ordlyd: Årsmøtene fører samlet protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal godkjennes av Landsmøtet og underskrives av Landsmøtets presidium. Protokollen danner juridiske bevis for de vedtak som er gjort. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 6 n. 7. Hovedstyret Punktene a, c e 2, f g er det ikke foreslått endringer for. Følgende hadde ordet: Jytte Juliussen, Anne Marie Søderqvist, Olaug Bollestad. Forslag fra Jytte Juliussen til ordlyd i 7 pkt. e 1: Ved valg av representanter skal relevant kompetanse, erfaring, kjønn, etnisitet og geografisk spredning ivaretas. Forslag fra generalsekretær Terje Aadne: Landsmøtet behandler kun endringsforslagene fra Hovedstyret og ikke nye forslag. Forslaget fra generalsekretæren ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Jytte Juliussen tas dermed ikke til behandling. 7 b, forslag til ny ordlyd: Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper, budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 7 b. 7 e 3, forslag til ny ordlyd: Det velges årlig tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Ved valg av representanter skal relevant kompetanse, erfaring og mangfold og geografisk spredning ivaretas. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 7 e 3. 8 Arbeidsgrener 8 a pkt. 5, forslag til ny ordlyd: Høyskolen for Ledelse og Teologi AS. 12

13 8 d, forslag til ny ordlyd: Arbeidsgrenene har egne årsmøter i landsmøtet og legger fram rapporter om virksomheten, regnskap, budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål for hovedstyret og Landsmøtet. Unntatt fra denne bestemmelse er rapporter, regnskap og budsjetter som godkjennes i De Norske Baptisters Kvinneforbunds årsmøte og Norske Baptisters Barne og Ungdomsforbunds årsmøte samt generalforsamlingen til Høyskolen for Ledelse og Teologi AS. Disse sendes hovedstyret etter godkjenning i de respektive årsmøter. Følgende hadde ordet: Per Øvergaard, Trygve Nedland, Terje Aadne, Jan Sæthre, Mathias Eidberg, Kari Edskerud Trønsdal, Gunnar Krunenes, Bjørn Martens, Elin Evenrud. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 8 a pkt. 5 og 8 d. Vedtatt mot en stemme. 9 Kontrollutvalget 9 a og b, forslag til ny ordlyd: a. Kontrollutvalget er et selvstendig utvalg opprettet av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte. Kontrollutvalget er Landsmøtets eget kontrollorgan, og er ikke underlagt andre styrer og råd i Det Norske Baptistsamfunn. b. Kontrollutvalget består av tre medlemmer valgt av Landsmøtet. Valgbare til Kontrollutvalget er personer som ikke er ansatt i Det Norske Baptistsamfunn sentralt og arbeidsgrenene og/eller er styremedlemmer i råd og utvalg nasjonalt. Valgperioden er tre år, slik at et styremedlem er på valg hvert år. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 9 a og b. 11 Baptistenes Høyskoleråd Forslag til ny ordlyd: a. Formål: Baptistenes Høyskoleråd har ansvaret for å utøve et aktivt eierskap av Høyskolen for Ledelse og Teologi på vegne av Det Norske Baptistsamfunn. Baptistenes Høyskoleråd skal arbeide for at Det Norske Baptistsamfunns behov og interesser ivaretas i de studietilbud og den aktivitet høyskolen tilbyr og rapporterer årlig til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte. b. Medlemmer: 1. Baptistenes Høyskoleråd består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Tre av medlemmene velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte for tre år, slik at ett medlem er på valg hvert år. Det Norske Baptistsamfunns generalsekretær og leder i Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre er medlemmer. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. 2. Landsmøtet velger leder for Baptistenes Høyskoleråd for ett år av gangen. 3. De valgte medlemmene og vara medlemmene skal ha relevant kompetanse innen de områdene Baptistenes Høyskoleråd er satt til å forvalte. 4. Høyskolerådet samles ved behov, men skal ha minimum ett møte i året. Det skal innkalles til ekstraordinært styremøte hvis tre av fem medlemmer krever det. C. Mandat: 1. Baptistenes Høyskoleråd utgjør Det Norske Baptistsamfunns delegater på generalforsamlingen for Høyskolen for Ledelse og Teologi A/S. 2. Det Norske Baptistsamfunns kandidater til styret (styremedlemmer og vara medlemmer) for høyskolen for Ledelse og Teologi A/S velges av Det Norske Baptistsamfunns landsmøte blant medlemmene i Baptistenes Høyskoleråd. Høyskolen for Ledelse og Teologis generalforsamling velger formelt styre for Høyskolen for Ledelse og Teologi etter innstilling fra eierne. 13

14 3. Baptistenes Høyskoleråd er ansvarlig for forvaltning av de fond som tidligere var underlagt Baptistenes Teologiske Seminar. Forvaltingen skal skje i henhold til de forskjellige fonds statutter. 4. Baptistenes Høyskoleråd utpeker Baptistenes Høyskoleråds representant til styret i Baptistenes Eiendomsdrift blant sine medlemmer. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes Lønns og Personalutvalget Forslag til ny tekst: a. Lønns og Personalutvalget skal være et rådgivende organ som ivaretar en helhetlig og solidarisk lønns og personalpolitikk i Det Norske Baptistsamfunn. Arbeidsområdene er alle ansatte i Det Norske Baptistsamfunns administrasjon og misjon, arbeidsgrenene etter 8a, menighetene. b. Lønns og personal saker behandles ikke av Landsmøtet, men er overført til behandling i Lønns og Personalutvalget. Alle lønns og personalsaker av prinsipiell karakter skal sendes utvalget til drøfting og uttalelse før det respektive styre/menighet fatter vedtak i saken. c. Hvert av følgende styrer skal være representert med en av sine styremedlemmer: DNB s hovedstyre, Norske Baptisters Barne og Ungdomsforbund, Baptistenes Eiendomsdrift, og to representanter for arbeidstakerne; en fra pastorene og en fra de andre ansatte. Lønns og Personalutvalget rapporterer direkte til de respektive styrer. Det Norske Baptistsamfunns administrasjon er sekretariat for utvalget. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes Informasjonsarbeid Forslag til ny tekst: a. Informasjonsarbeidet i Det Norske Baptistsamfunn skal speile bredden av det som skjer i Det Norske Baptistsamfunns felles arbeid, arbeidsgrener og menigheter. b. Det Norske Baptistsamfunns generalsekretær er ansvarlig redaktør for Det Norske Baptistsamfunns publikasjoner. Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektenes 13. Sak 12/2015 LM Valg Det Norske Baptistsamfunn Leder for valgkomiteen orienterte om valgkomiteens arbeid og la frem sine forslag. 5 menigheter har levert innstilling til valgkomiteen. Valgkomiteen har ikke lagt frem liste over foreslåtte personer til ulike verv eller skriftlig begrunnelse for sin innstilling. Valgkomiteens leder henstilte til alle styrer om å huske varamedlemmer ved innkalling til møter og utsending av referater. Følgende hadde ordet: Kent Remi Westergren. 14

15 HOVEDSTYRET Styremedlemmer 3 står på valg, valgperiode 3 år, alle distrikt skal være representert. Egil Sagen, Trondheim (vagt 2014) Anton Sinnathamby, Oslo 5 (valgt 06, 09 og 12) Øystein Lode, Sortland (valgt 09 og 12) Dag Frode Vaagsnes, Arendal Hermod Bakkevoll, Andenes På valg i 2016: Halvor Krunenes, Stavanger (valgt 13), Thang Hlun, Norway Chin Mission Church (valgt 10, 13) og Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer (valgt 13) På valg i 2017: Inga Marie Tolås, Tistedal (valgt 08, 11 og 14), Jon Vestøl, Kragerø (valgt 13, 14) og Hege Norøm, Sandefjord (valgt 14). Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Hovedstyrets leder: HS leder valgperiode 1 år. Hege Norøm, Sandefjord (valgt 14) Hege Norøm, Sandefjord Skriftlig avstemning ga følgende resultat: 109 stemmer for, 5 blanke stemmer. Hege Norøm er med dette valgt som leder av Det Norske Baptistsamfunns hovedstyre. Vararepresentanter 5 vararepresentanter i prioritert rekkefølge står på valg. Valgkomiteen foreslår 3 vararepresentanter i prioritert rekkefølge i tråd med forslag om vedtektsendring. 1. Per Øvergaard, Oslo 1 2. May Britt Lund, Kvæfjord Maung Maung, Langesund 3. Tor L. Rønneberg, Porsgrunn Lillian K. Thorsen, Haugesund 4. Anne Marie Söderqvist, Vikna 5. Lillian K. Thorsen, Haugesund Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. FASTE FONDS Styremedlemmer 1 står på valg, valgperiode 3 år Ole Johan Skjæveland, Stavanger (valgt 09 og 12) 15

16 På valg 2016: Trygve Nedland, Gyland (valgt 13) På valg 2017: Bernt Hansen, Sommarøy (valgt 08, 11 og 14) Vararepresentant valgperiode 1 år: Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt første gang i 13) Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. KONTROLLUTVALGET Utvalgsmedlemmer 1 står på valg, valgperiode 3 år. Knut Bendikssen, Porsgrunn (valgt 06, 09 og 12) Gunnar Krunenes, Stavanger På valg 2016: Jan Sæthre, Siljan (valgt 13) På valg 2017: Arne Petter Andreassen, Haugesund (valgt 11 og 14) Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. BAPTISTENES HØYSKOLERÅD Rådsmedlemmer, valgperiode 3 år Roald Zeiffert, Kristiansand (valgt 13) På valg i 2016: Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (valgt 13) Mathias H. Eidberg, Bærum (valgt 13 og 14) Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styreleder, valgperiode 1 år Svein Arild Pihlstrøm, Bærum (valgt 1. gang 13) Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Varamedlemmer, valgperiode 1 år Knut Andreas Eikland Bækkeli, Trondheim (valgt 1. gang 13) Inger Lise Salvesen, Ålgård (valgt 1. gang 13) Bernt Olav Aardal, Bærum Ola Liland, Halden Følgende hadde ordet: Fredrik Krunenes, Magnar Mæland, Roald Zeiffert. 16

17 Forslag fra Fredrik Krunenes: Knut Andreas Eikland Bækkeli og Inger Lise Salvesen. Valgkomiteen støtter forslag på Knut Andreas Eikland Bækkeli, men opprettholder sitt forslag på Bernt Olav Aardal. Skriftlig avstemning ga følgende resultat: Knut Andreas Eikland Bækkeli 62 stemmer Bernt Olav Aardal 77 stemmer Inger Lise Salvesen 81 stemmer Med dette er Inger Lise Salvesen og Bernt Olav Aardal valgt som varamedlemmer i Baptistenes Høyskoleråd. VALGKOMITÉ Komitémedlemmer Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år. Valgkomiteen har foreslått kandidater i i tråd med forslag om vedtektsendringer. Bente Sandtorp, Oslo 1 (valgt 13 og 14) Evita T. Ngyuen, Vålerenga Oslo 2. Hermod Bakkevoll, Andenes (valgt 13 og 14) Kirsten M. B. Aakervik, Tromsø Anne Marie Söderqvist, Vikna (valgt 13 og 14) Bjørn Egeland, Sandnes Magne Hultgren, Porsgrunn (valgt 13 og 14) Tor L. Rønneberg, Porsgrunn Knut Kringen, Stavanger (valgt 14) Leder: Magne Hultgren, Porsgrunn (valgt 13 og 14) Knut Kringen, Stavanger Vararepresentanter Alle 5 står på valg (en fra hvert distrikt), valgperiode 1 år. Unni Hansen, Sommarøy (valgt 13 og 14 ) Tor L. Rønneberg Porsgrunn (valgt 13) Solfrid Dåsvand, Ålgård (valgt 14) Ivar Johan Pedersen, Vikna (valgt 13 og 14) Arild Brun Svendsen, Fredrikstad (valgt 13 og 14) Gunnar Jan Eines, Raufoss Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Sak 13/2015 Lm Valg Holtekilen Folkehøgskole Styreleder: Valgperiode 3 år Leif Vollan, Tromsø (valgt 13) 17

18 Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styremedlemmer: Valgperiode 3 år Ingen på valg i 2015 På valg 2016: Elin Flatebø, Bærum (valgt 13). På valg 2017: David Hunstad, Tromsø/Drammen (valgt 14) og Turid Vestøl, Kragerø (valgt 14). Vararepresentanter: 1 står på valg, valgperiode 3 år. Gunhild T. Lien, Trondheim (valgt 04,09 og 12)) På valg 2016: Sondre Taranger, Skien (valgt 07, 10, 13) og Ola Liland, Halden (valgt 13) På valg 2017: Roar Myrvang, Stavanger (valgt 14) Forslag til vararepresentant, fra Leif Vollan: Evita Nguyen Evita Nguyen ble enstemmig valgt. Sak 14/2015 Lm Valg Baptistenes Eiendomsdrift Styremedlemmer: En på valg, valgperiode 3 år Bendik Førrisdahl, Drammen (valgt 13) Bernt Nordby Skøien, Oslo På valg i 2016: Armann Aardal, Bærum (valgt 13) og Bjørn Martens, Drammen (valgt 13) På valg i 2017: Koll Kyllingstad, Ålgård (valgt 13 og 14) Følgende hadde ordet: Arne Petter Andreassen, Kent Remi Westergren. Forslag fra Arne Petter Andreassen: Ivar Hjelmervik foreslås som styremedlem. Valgkomiteens innstilling fikk flertall. Styreleder: Velges for ett år om gangen blant styrets medlemmer Bjørn Martens, Drammen (valgt 13 og 14) Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 18

19 Varamedlemmer: Olaug Bollestad, Ålgård (valgt 13 og 14) Axel Kolflaath, Haugesund (valgt 13 og 14) Vidar Bergsland, Skien (valgt 13 og 14) Forslag fra Lars Rise: Ivar Hjelmervik inn som varamedlem. Valgkomiteen foreslo Ivar Hjelmervik inn som varamedlem fremfor Axel Kolflaath. Olaug Bollestad, Vidar Bergsland og Ivar Hjelmervik ble enstemmig valgt som varamedlemmer. Takk til avtroppende tillitspersoner AVSLUTNING Sak 15/2015 Lm Protokollgodkjennelse I tråd med forslag til forretningsorden overlates protokollgodkjennelsen til justeringspersonene og presidiet. Landsmøtet gir justeringspersonene og presidiet fullmakt til å godkjenne protokollen for DNBs Landsmøte 2015 på Stavern Mathias H. Eidberg, ordstyrer Leif Vollan, viseordstyrer Ivar Hjelmervik, protokollsekretær Niels Fredrik Skarre, protokollsekretær Harald Dønnestad, justeringsperson May Dahlø, justeringsperson Anne Marie Søderqvist, justeringsperson 19

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Årbok 2013 SOMMERFEST 2013. Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet 2013. Det Norske Baptistsamfunns 111.

Årbok 2013 SOMMERFEST 2013. Baptistenes Sommerfest. Liv BAPTISTENE. Med sakspapirer for landsmøtet 2013. Det Norske Baptistsamfunns 111. Årbok 2013 Med sakspapirer for landsmøtet 2013 SOMMERFEST 2013 BAPTISTENE Ba Baptistenes Sommerfest Det Norske Baptistsamfunns 111. landsmøte Liv Ins Næ Kra Årbok 2013 Med sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Årbok 2014. Bap tenes Sommerfest. Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte. Med sakspapirer for landsmøtet O K .B A W

Årbok 2014. Bap tenes Sommerfest. Det Norske Baptistsamfunns 112. landsmøte. Med sakspapirer for landsmøtet O K .B A W Årbok 2014 Ba Med sakspapirer for landsmøtet S BAPTISTENE Li In Næ Kr STAV ERN FRE DT FO LK EH UN Ø 1. LE KO GS LI U.J O /B LIN K -6 MMERFEST Bap tenes Sommerfest.B A W WW P T.N S I T Det Norske Baptistsamfunns

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

Rundskriv 1/2011. Livskraft og glede

Rundskriv 1/2011. Livskraft og glede Rundskriv 1/2011 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Siste mulighet for deltakelse på medarbeiderkonferansen og samarbeidsrådet

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Oppdatert 19. mai 2014 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. 1. 2 Tilknytning LFB er en selvstendig

Detaljer

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn

Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Sak 9a/2015 LM Årsrapport for 2014 Det Norske Baptistsamfunn Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! 1 Innhold Noen høydepunkter... 3 Statistikk... 4 Nasjonal

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

GRUNNREGLER (The Constitution)

GRUNNREGLER (The Constitution) GRUNNREGLER (The Constitution) for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet INNLEDNING NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmede havner,

Detaljer

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 4a/2014 LM Årsrapport for 2013 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Felles lederkonferanse For første

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer