Norges forskningsråds hovedstyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges forskningsråds hovedstyre"

Transkript

1 Godkjent referat HS-møte 04/13 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Torsdag 13. juni 2013, kl Sted: Forskningsrådet, Stensberggt 26, møterom Bjørnson Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Kari Melby (leder, divisjonsstyret for vitenskap) Vibeke Hammer Madsen (leder, divisjonsstyret for innovasjon) Gunnar Bovim (leder divisjonsstyret for samfunn og helse) Sverre Gotaas (leder divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø) Agnes Landstad Jarle Møen Øyvind Fylling-Jensen Nina Hedlund (ansattes representant) Anna Aabø (1. varamedlem) Knut Arne Hovdal (2. varamedlem) Johs. Kolltveit (ansattes 1. vararepresentant) Jarle Aarbakke (nestleder) Tilstede fra administrasjonen: Arvid Hallén, adm. direktør Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør Innovasjon Anders Hanneborg, divisjonsdirektør Vitenskap Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Samfunn og helse Fridtjof Unander, divisjonsdirektør Energi, ressurser og miljø Finn T. Simonsen, referent Bjørn Skavlan (sak 42) Lise Christensen (sak 44) Tone Ibenholt (sak 45) I tillegg til utsendte saksdokumenter ble følgende dokumenter fremlagt: Brev og notat til Kunnskapsdepartementet av med redegjørelse for ulike sider ved administrasjonskostnadene i Forskningsrådet. Sak HS 38/13 Godkjenning av sakslisten Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste. Sakslisten godkjennes Sak HS 39/13 Godkjenning av referat fra styremøte 3/13, 24. april Det var en merknad til sak HS 30/13 (Ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon), med forslag om å stryke følgende bisetning i vedtaket: «.. men ba om at spørsmålet om eventuelle tematiske signaler vurderes nærmere». Administrasjonen redegjorde kort for oppfølgingen av saken. Hovedstyret sluttet seg til at bisetningen i vedtaket strykes. Referat fra styremøte 3/13 godkjennes med styrets merknad til sak 30.

2 Sak HS 40/13 Spørsmål om habilitet Kari Melby, Gunnar Bovim og Sverre Gotaas erklærte seg inhabile i Sak HS 45/13 Midtveisevaluering av forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Hovedstyret tar til etterretning at Kari Melby, Gunnar Bovim og Sverre Gotaas er inhabile i Sak HS 45/13. Sak HS 41/13 Orienteringer Administrasjonen orienterte muntlig om følgende saker: 1. Det ble 7. juni avholdt ordinært etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet (KD), med vekt på Forskningsrådets måloppnåelse 2012, budsjettforslagene for 2013 og 2014, oppfølgingen av evalueringen av Forskningsrådet, og arbeidet med revidering av mål- og resultatstyringen. Adm. direktør orienterte om drøftingene i møtet, der KD bl.a. ga positive tilbakemeldinger om opplegget for oppfølging av evalueringen, og informerte om arbeidet med revidering av MRS-systemet. Blant de temaer som ble diskutert nærmere var nedgangen i stipendiatstillingene og økningen i overføringene. Administrasjonen vil analysere disse temaene nærmere, med vekt på årsaker, utsiktene framover og hvordan Forskningsrådet kan bidra til en bedre utvikling. Det vil bl.a. tas et initiativ overfor departementene for å drøfte problemstillinger knyttet til organisering og styring av programmer, som ledd i arbeidet med å redusere overføringer. 2. I samarbeid med KD er det foretatt en gjennomgang av klassifiseringen og regnskapsføringen av Forskningsrådets administrasjonskostnader. Det synes nå å være lagt et godt grunnlag for en omforent forståelse av de samlede kostnadene og finansieringen av dem. Forskningsrådet har laget et oppsummerende notat om saken. Brev og notat til KD ble delt ut i møtet. 3. Forskningsrådets «Annual Event» ble arrangert i Brüssel forrige uke. I et eget møte med generaldirektør Robert Jan Smits (DG Forskning og innovasjon) ble det drøftet om man burde styrke norsk profilering i Brüssel, f.eks. med en «Norway Day» med deltagelse fra tunge aktører. Hovedstyret kan også engasjeres mer systematisk i arrangementet. 4. Norge overtar i sommer formannskapet i den europeiske innovasjonsorganisasjonen EUREKA, og vil i ett år framover lede det politiske arbeidet og tilrettelegge flere store møter for europeiske deltakere i Norge og i Brussel. Starten markeres med en stor åpningskonferanse i Trondheim i slutten av august. Formannskapsrollen er forankret i NHD og utøves gjennom Forskningsrådet. 5. Det andre årsmøtet i «Global Research Council» (GRC) ble arrangert av The German Research Foundation i slutten av mai i Berlin. Tidligere leder av USAs forskningsråd National Science Foundation, dr. Subra Suresh, har stått sentralt i etableringen av GRC. Forskningsrådet har invitert Suresh som «key note speaker» på Forskningsrådets festaften i Konserthuset den 18. september. 6. Forskningsmeldingen er nylig behandlet av Stortinget, som generelt sluttet seg til ambisjonene for norsk forskning. Stortinget ba regjeringen bla. stimulere til økt konkurranse for å bidra til høyere kvalitet, styrke Forskningsrådets åpne programmer, særlig innen grunnforskning, øke investeringene i infrastruktur, bidra til ytterligere internasjonalisering gjennom ERA og Horisont 2020 og programsamarbeid med ledende

3 forskningsnasjoner, og stimulere til mer forskning i næringslivet og sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv. I debatten om en langtidsplan for forskning og utdanning tok Høyre et avventende standpunkt. 7. Regjeringen har foreslått i revidert nasjonalbudsjett at reglene for SkatteFUNN forbedres innenfor en ramme for antatt økt provenytap på 100 mill. kr. for Forskningsrådet har gitt innspill om at denne styrkingen kan brukes enten til en generell økning av maksimal timesats fra 550 kr til 600 kr, alternativt øke timesatsen for unge forskningsintensive bedrifter til 750kr og/eller øke fradragssatsen til disse bedriftene til 25 %. 8. I etableringen av et nasjonalt kunnskapssenter for utdanning er Sølvi Lillejord nå ansatt som leder. Senteret er organisert som en avdeling i Forskningsrådet, og det gjør det mulig å utvikle et godt samspill mellom vårt øvrige arbeid med utdanningsforskning. 9. Arbeidet med regjeringens strategi for helse- og omsorgsforskning og innovasjon, kalt HelseOmsorg21, er startet opp med etableringen av et bredt sammensatt Topplederforum, som hadde sitt første møte 12. juni. Forskningsrådet er sekretær for arbeidet, og deltar også i den sentrale strategigruppen som har ansvaret for å utarbeide strategien. Prosessen vil legge vekt på bred involvering og dialog, bl.a. i fem arbeidsgrupper. 10. Det er satt i gang en prosess for å utrede utfordringer og muligheter for miljønasjonen Norge i det 21. århundre, kalt «Miljø 21». Prosessen er forankret i Forskningsrådet, med fokus på nye satsinger innenfor miljøforskning og marin forskning. Arbeidet starter med kunnskapsgrunnlaget. 11. Forskningsrådets energiforskningskonferanse ble i år arrangert i samarbeid med Universitetet i Oslo. Konferansen hadde bl.a. fokus på tverrgående energiforskningsprosjekter og internasjonalisering. 12. Et utkast til ny policy for polarforskning sendes på høring i juni, og vil bli lagt fram for godkjenning i Hovedstyret i november 2013, etter behandling i divisjonsstyret for Energi, ressurser og miljø. 13. Tove Karin Stølen er ansatt som ny direktør for Administrasjonsdivisjonen. Hun har bred erfaring fra administrativ ledelse i offentlige virksomheter (bl.a. Statens landbruksforvaltning, Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalbiblioteket, Politiets datatjeneste og Riksrevisjonen), og tiltrer stillingen 26.august. 14. Forskningsrådet har siden etableringen i 1993 hatt som policy at ansatte i departementene ikke samtidig kan oppnevnes som representanter på 1. eller 2. styrenivå (Hovedstyret eller divisjonsstyrene). Dette betyr at Bjørn Haugstad bør tre ut av styret for Innovasjon, etter at han nå er ansatt som ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet. For å sikre en rask oppnevning av nytt medlem kan det være aktuelt å be om postbehandling av dette. Styret hadde ingen merknader til dette. 15. Tor Ulstein (fra Ulstein Group), som bl.a. er medlem av divisjonsstyret for innovasjon, er valgt som ny president i NHO. 16. Regjeringen la 7. juni fram en ny stortingsmelding om næringspolitikken, kalt Mangfold av vinnere. Meldingen har en god analyse av behovene for omstilling i næringslivet og framtidig verdiskaping i norsk økonomi. Regjeringens mål er å legge til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og

4 miljøvennlig næringsliv, og meldingen har bl.a. koplinger til FoU, Forskningsrådet og det øvrige offentlige virkemiddelapparatet. Tidligere er områdene energi, miljø, reiseliv, marin og maritim sektor pekt ut som satsinger, og i den nye meldingen er dessuten IKT og helse-/velferdsteknologi trukket fram som nye satsingsområder. Sak HS 42/13 Budsjettforslag 2015 versjon 1 Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, med kandidater til hovedprioriteringer og satsingsområder, og innspillene fra divisjonsstyrene. Adm. direktør innledet, med referanse til den reviderte modellen for budsjettprosessen og behandlingen i divisjonsstyrene og Hovedstyret. Administrasjonen har samlet divisjonsstyrenes innspill i ti satsingsområder med kandidater til hovedprioriteringer, i tillegg til tverrgående dimensjoner. Hovedstyret drøftet budsjettforslaget, med vekt på valg av hovedprioriteringer, dimensjoneringen av prioriteringer, og forslaget i nullvekst. Styret ga ros til saksdokumentene og generell tilslutning til administrasjonens forslag, herunder om å velge ut åtte hovedprioriteringer i budsjettforslaget. Styret sluttet seg også til vurderingen av at de to områdene Natur og miljø og Globale samfunnsmessige og kulturelle endringer, samlet sett står svakest blant de ti kandidatene til hovedprioriteringer. Hovedstyret sluttet seg også til forslaget til endringer i nullvekst, og at vekstrammen for det samlede budsjettforslaget settes til 1 mrd. kroner. Ut fra dette bør det arbeides videre med følgende åtte hovedprioriteringer: Flere aktive og sunne år To-gradersmålet Ressursbaserte næringer IKT- muliggjørende teknologier Nyskapende forskningsmiljøer Et forskningsorientert og innovativt næringsliv Bruk og nytte av forskning Internasjonalisering Horisont 2020 I diskusjonen ga styret innspill til videre bearbeiding av forslaget, bl.a.: Omtalen kan utdype hvordan strukturelle og tematiske prioriteringer inngår i en helhetlig sammenheng med de tverrgående dimensjonene i budsjettforslaget. De åtte hovedprioriteringene kan vurderes som hhv. fire strukturelle og fire tematiske satsingsområder, der IKT - Muliggjørende teknologier inngår som en tematisk hovedprioritering. Budsjettforslaget bør gi et tydelig signal om å fremme kvalitet, fornyelse og langsiktighet i norsk forskning, bla. på bakgrunn av forskningsmeldingen og evalueringen av Forskningsrådet. Volumet på Nyskapende forskningsmiljøer kan i lys av dette vurderes oppjustert, bl.a. sett i forhold til Bruk og nytte av forskning. Det bør for øvrig tydeliggjøres at fornyelse og kvalitet ivaretas i hele bredden av porteføljen, også i omtalen av de tematiske hovedprioriteringene og satsingsområdene. Så langt det er mulig bør dette tallfestes. Også volumet på Internasjonalisering Horisont 2020 kan vurderes økt, både ut fra ambisjonene om å styrke norsk deltagelse i internasjonal konkurranse, og i forhold til volumet på de øvrige hovedprioriteringene.

5 Begrunnelsen for hovedprioriteringen Bruk og nytte av forskning kan tydeligere knyttes til behovene for omstilling, innovasjon og raskere bruk av forskningsresultater, ikke minst i offentlig sektor. Omtalen bør også få fram behovet for bredere tilrettelegging som grunnlag for å få økt bruk av forskning. Avgrensingen mot andre virkemiddelaktører bør være tydelig. De to områdene som ikke fremmes som hovedprioriteringer representerer viktige forskningsområder. Globale samfunnsmessige og kulturelle endringer er et område det bør arbeides videre med. Det bør legges til rette for å innarbeide innovasjon i offentlig sektor som en tverrgående dimensjon. Det kan oppsummeres mer tydelig hvordan dimensjoneringen av prioriteringene har utviklet seg over tid. Forslag til hovedprioriteringer og satsingsområder for Budsjettforslag 2015 justeres i tråd med Hovedstyrets diskusjon. Forslaget til omprioriteringer og prisjusteringer godkjennes med Hovedstyrets forslag til eventuelle endringer. Det justerte forslaget sendes til divisjonsstyrene for kommentarer. Sak HS 43/13 Oppfølging av evalueringen av Forskningsrådet Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt: 1. Oversikt over anbefalinger og tiltak i oppfølgingen 2. Oppsummering av divisjonsstyrenes innspill i januar/februar Oppfølgingen av evalueringen sett i lys av forskningsmeldingen 4. KDs referat fra arbeidsmøte med Forskningsrådet om oppfølgingen 8. februar 2013 Adm. direktør innledet, med referanse til styrets tidligere behandling og divisjonsstyrenes innspill, signalene i forskningsmeldingen og dialogen med KD. Han orienterte om oppfølgingen og forslaget til samlet plan for arbeidet. Hovedstyret stilte oppklarende spørsmål, drøftet saken med vekt på utfordringer og enkelte temaer i oppfølgingen, og ga generell tilslutning til forslaget. Administrasjonen ble bedt om å komme tilbake til styret med en mer konkret framdriftsplan for arbeidet i perioden fram til Styret ga innspill til det videre arbeidet, herunder at for å utvikle Rådets endringsrolle, og for styrke styrenes strategiske funksjon, kan enkelte temaer i oppfølgingen gi grunnlag for egne drøftinger i styrene, basert på et tilrettelagt kunnskapsgrunnlag. Dette kan f.eks. gjelde Rådets pådriverrolle for å bidra til sektorovergripende koordinering, utviklingen av Rådets strategiske rolle overfor instituttsektoren, og utviklingen av den strategiske dialogen med UHsektoren, f.eks. knyttet til midlertidighet. Styret ønsket en systematisk tilbakemelding om framdriften i arbeidet. Hovedstyret slutter seg til at evalueringen av Forskningsrådet følges opp i samsvar med administrasjonens forslag og styrets kommentarer. Administrasjonen bes om å legge fram en plan for arbeidet med prioriterte tiltak i oppfølgingen slik at styret kan gis tilbakemelding på framdriften..

6 Sak HS 44/13 Sak HS 45/13 Revisjon av Policy for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt utkast til revidert policy for likestilling og kjønnsperspektiver i forskning. Jesper W. Simonsen orienterte om revisjon og oppdatering av policy, med vekt på resultater og endringer, utfordringer og fokusområder framover. Styret hadde en generell diskusjon og sluttet seg til forslaget. Det ble gitt uttrykk for tilfredshet med at Forskningsrådet vil ta et tydeligere nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning, i samspill med instituttsektoren og UH-sektoren. Styret påpekte at arbeidet bør ha bred forankring hos ledere og tillitsvalgte på institusjonsnivå. Hovedstyret vedtar forslag til Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon Midtveisevaluering av forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, vedlagt rapporten fra evalueringspanelet, og Rådets vurdering av anbefalingene for hvert senter. Under hensyn til inhabiliteten hos tre styremedlemmer (jf. sak 40 ovenfor) var det enighet i styret om å dele behandlingen av saken i to, slik at også de inhabile medlemmene kunne delta ved den innledende presentasjonen av midtveisevalueringen, og deretter fratre før styret drøftet evalueringens anbefalinger og behandlet forslaget om videreføring av sentrene. Administrasjonen presenterte midtveisevalueringen, med vekt på hovedfunn knyttet til vitenskapelig kvalitet, innovasjon, organisering og ledelse, og overordnede anbefalinger til Forskningsrådet om videre utvikling av FME. Styret reiste enkelte spørsmål til oppklaring, og reflekterte generelt over midtveisevalueringen, bl.a. i forhold til tidligere evaluering av SFI. Det ble påpekt at FME representerer forskningsområder med betydelig risiko, og at satsingen derved også bekrefter Rådets rolle som endringsagent. Det ble for øvrig påpekt at de generelle anbefalingene om å sikre samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv, bl.a. for å bringe innovasjoner og ideer videre fra forskning til marked, også bør vurderes i forhold til samfunnets overordnede og langsiktige behov for fornybare energiløsninger. De inhabile medlemmene Kari Melby, Gunnar Bovim og Sverre Gotaas fratrådte så behandlingen av saken. Styret drøftet deretter vurderingene knyttet til de enkelte sentrene, herunder forholdet til sviktende interesse hos brukerpartnerne ved ett senter, som følge av den internasjonale utviklingen innenfor næringen. FME-ordningens retningslinjer forutsetter imidlertid at brukerfinansieringen skal utgjøre minimum 50 % av Forskningsrådets bidrag, og ordningen er meldt inn til ESA under disse forutsetningene. En lavere andel brukerfinansiering vil derved bryte med prinsippene for ordningen og være problematisk i forhold til ESA. Styret hadde for øvrig ingen kommentarer til vurderingen av de enkelte sentrene, og sluttet seg til administrasjonens forslag.

7 Hovedstyret takker evalueringspanelene for godt arbeid og tar evalueringsrapporten til etterretning. 1. For følgende tre sentre inngås kontrakt for en ny treårsperiode uten krav om tiltak som følge av evalueringen: NOWITECH - Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology ZEB - the Research Centre on Zero Emission Buildings CEDREN - Centre for Environmental Design of Renewable Energy 2. For følgende fire sentre settes det som betingelse for å inngå kontrakt for ny treårsperiode at Forskningsrådet godkjenner plan for oppfølging av anbefalinger om nærmere angitte endringstiltak slik de er spesifisert i vedlegg 2 til denne saken: BIGCCS - International CCS Centre CenBio - Bioenergy Innovation Centre NORCOWE - Norwegian Centre for Offshore Wind Energy SUCCESS - Subsurface CO2 Storage Critical Elements and Superior Strategy Vertsinstitusjonene/sentrene bes om å legge fram planer for oppfølging av disse anbefalingene innen 1. oktober Adm. direktør gis fullmakt til å godkjenne planene. 3. Følgende senter videreføres for siste treårsperiode med redusert budsjett: The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology Senteret holder høy forskningsmessig kvalitet og er godt organisert, men har ikke brukerfinansiering som tilfredsstiller kravet til FME. Vertsinstitusjonen/senteret bes om å legge fram plan for videreføring av senteret, inkludert oppfølging av anbefalinger om nærmere angitte endringstiltak slik de er spesifisert i vedlegg 2 til denne saken, innen 1. oktober Adm. direktør gis fullmakt til å godkjenne planen, inkludert finansiering for de siste tre årene. Det forutsettes videre at alle sentrene legger fram evalueringsrapportene for sine styrer og gir en tilbakemelding til Forskningsrådet innen 1. oktober 2013 om hvordan de vil følge opp anbefalingene. Sak HS 46/13 Forskningsrådets innovasjonspris oppnevning av jury Til behandling forelå administrasjonens saksframlegg, med forslag til sammensetning av juryen. Styret sluttet seg til forslaget uten merknader. Følgende oppnevnes som medlemmer av juryen for Forskningsrådets innovasjonspris 2013 og 2014: Ingvild Myhre, leder av Hovedstyret, leder Sverre Gotaas, leder av Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø Vibeke Hammer Madsen, leder av Divisjonsstyret for innovasjon Gunnar Bovim, leder av Divisjonsstyret for samfunn og helse Arvid Hallén, adm. direktør i Forskningsrådet

8 Sak HS 47/13 Forberedelse til fellesmøte mellom Hovedstyret og divisjonsstyrene Til styrets orientering forelå program for fellesmøtet. Adm. direktør orienterte kort om opplegget for møtet. Styret drøftet kort enkelte problemstillinger vedr. gjennomføringen, og ba om at det innledningsvis ble presisert at Hovedstyret ønsker innspill og diskusjon. Programmet legges til grunn for gjennomføring av fellesmøtet.) Sak HS 48/13 Dokumenter til orientering 48.1/13 Risikostyring i Forskningsrådet - «statusrapport» Hovedstyret hadde ingen merknader til saken. Saken tas til orientering Sak HS 49/13 Sak HS /13 Referater fra divisjonsstyremøtene Det forelå referater fra følgende møter i divisjonsstyrene: Divisjonsstyret for Energi, ressurser og miljø (møte 1/13) Divisjonsstyret for Vitenskap (møte 2/13 og 3/13) Referatsakene tas til orientering Eventuelt Ingen saker.

Forskningssentre for miljøvennlig energi Midtveisevalueringen i Status på Stratos, 10. oktober 2013

Forskningssentre for miljøvennlig energi Midtveisevalueringen i Status på Stratos, 10. oktober 2013 Forskningssentre for miljøvennlig energi Midtveisevalueringen i 2013 Status på Stratos, 10. oktober 2013 Forskningssentre for miljøvennlig energi BIGCCS, International CCS Research Centre NOWITECH, Research

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 1/14 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: 16. januar 2014, kl 1000-1500 Sted: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Jarle

Detaljer

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015

Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Energiforskningskonferansen 21.mai 2015 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Om utlysningen i 2015 Tone Ibenholt, FME-koordinator ti@rcn.no Forskningssentre for miljøvennlig energi åtte sentre

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde. Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Orientering om ny utlysningsrunde Presentasjon av FME-ordningen Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Bakgrunn og innretting Forskningsrådets

Detaljer

N org esforskning sråd sh oved sty re

N org esforskning sråd sh oved sty re G od kjent referat H S-m ø te 6/13 N org esforskning sråd sh oved sty re Dato: Torsdag 7. november 2013, kl 1000-1630 Sted: Forskningsrådet, møterom Bjørnson Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Jarle

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 4/2014 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: 12. juni 2014, kl. 1000-1415 Sted: NOKUTs lokaler på Lysaker (Drammensveien 288) Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Jarle Aarbakke

Detaljer

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd RENERGI Programmet Veien Videre 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd Programdriftshjulet Kommunikasjon og formidling fra programmet Evalueringer Forskningsrådets strategi Generelle

Detaljer

RENERGI Programmet Veien Videre. 27. september 2011 Tone Ibenholt, Norges forskningsråd

RENERGI Programmet Veien Videre. 27. september 2011 Tone Ibenholt, Norges forskningsråd RENERGI Programmet Veien Videre 27. september 2011 Tone Ibenholt, Norges forskningsråd Programdriftshjulet Kommunikasjon og formidling fra programmet Evalueringer Forskningsrådets strategi Generelle retningslinjer

Detaljer

RENERGI Programmet Veien Videre. 02. Novemer 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd

RENERGI Programmet Veien Videre. 02. Novemer 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd RENERGI Programmet Veien Videre 02. Novemer 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd Programdriftshjulet Kommunikasjon og formidling fra programmet Evalueringer Forskningsrådets strategi Generelle retningslinjer

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 07/13 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Tirsdag 11. desember 2013 kl. 1000-1600 Styremøte kl. 1000 1330, dialogmøte med KD kl. 1330-1600 Sted: Forskningsrådet, Stensberggt

Detaljer

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen

Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon. Einar Wilhelmsen Forskningsrådets støtte til energiforskning og innovasjon Einar Wilhelmsen Energix Energipolitikk, -økonomi og samfunn Fornybar energi Vann Vind og hav Sol Bio Energisystemet Integrasjon Balansetjenester

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 03/13 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Onsdag 24. april 2013, kl 1000-1530 Sted: Forskningsrådet, Stensberggt 26, møterom Bjørnson Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder)

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

N org esforskning sråd sh oved sty re

N org esforskning sråd sh oved sty re G od kjent referat H S-m ø te 05/13 N org esforskning sråd sh oved sty re Dato: Torsdag 26. september 2013, kl. 1000 1600 Sted: Forskningsrådet, Stensberggt 26, møterom Bjørnson Til stede: Forfall: Ingvild

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 5/2014 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: 4. november 2014, kl. 1000-1430 Sted: Lysaker (Drammensveien 288) Til stede: Ingvild Myhre (leder) Jarle Aarbakke (nestleder) Gunnar

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 7/2014 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: 11. desember 2014, kl. 10.45 16.15 Sted: Lysaker (Drammensveien 288) Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder) Jarle Aarbakke (nestleder)

Detaljer

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE)

Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) Kristin Guldbrandsen Frøysa Daglig leder NORCOWE Bergen Næringsråd 8. mars 2010 Slide 1 / 17-Mar-10 Miljøvennlig

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Finansiell støtte til forskning og innovasjon Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP 21 Industry % GDP 18 Innovative

Detaljer

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen John-Arne Røttingen FNs 17 bærekraftmål Hvordan henger målene sammen? «Missions» Nåsituasjon Sosial endring FoU FoU

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 02/05 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Torsdag, 24. februar 2005, kl. 1000 1430 Sted: Forskningens hus, Stensberggt 26, møterom Bjørnson Til stede: Forfall: Direktør Geir

Detaljer

Status energiforskningen etter Energiutredningen, Klimameldingen og Klimaforliket før Forskningsmeldingen. Fridtjof Unander Divisjonsdirektør

Status energiforskningen etter Energiutredningen, Klimameldingen og Klimaforliket før Forskningsmeldingen. Fridtjof Unander Divisjonsdirektør Status energiforskningen etter Energiutredningen, Klimameldingen og Klimaforliket før Forskningsmeldingen Fridtjof Unander Divisjonsdirektør Landskapet har endret seg For ti år siden: små fremskritt til

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

Offshore vindkraft. Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Offshore vindkraft Peter M. Haugan Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen Forskningsdagene 2009, Bergen Slide 1 / 28-Sep-09 Fossile brensler

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 2/2016 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Fredag 29. april 2016, kl 09.00 13.00 Sted: Soria Moria Hotell Til stede: Henrik O. Madsen (leder) Edel Oddny Elvevoll (nestleder)

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

FME parallellsesjon. Forskningsrådets Energiforskningskonferanse 2014

FME parallellsesjon. Forskningsrådets Energiforskningskonferanse 2014 FME parallellsesjon Forskningsrådets Energiforskningskonferanse 2014 Kjøreplan 1. FME-ordningen og eksempler på resultater Jørgen Bjørndalen, Forskningsrådet 2. Ny FME-utlysning i 2015: Prosess og sentrale

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS møte 03/2016 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Torsdag 14.06.2016, kl. 10:00 14:30 Sted: Forskningsrådet (Drammensveien 288) Tilstede: Henrik O. Madsen (leder) Edel Oddny Elvevoll

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi. Ny utlysning

Forskningssentre for miljøvennlig energi. Ny utlysning Forskningssentre for miljøvennlig energi Ny utlysning Ny FME utlysning foreløpig tidsplan Høsten 2014: Årsskiftet 2014/15: Første halvår 2015: Annet halvår 2015: Første halvår 2016: Mai 2016: Utlysningstekst

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 15:00. Til stede fra Universitetsstyret: Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve

Detaljer

Forskning og innovasjon i offentlig sektor

Forskning og innovasjon i offentlig sektor Forskning og innovasjon i offentlig sektor Policy for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem 09.10 2012 Forskningskonferanse Statens vegvesen Prosessen

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer. Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør

Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer. Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør Fordeling av forskningsmidler gjennom Forskningsrådet prinsipper og prioriteringer Jesper w. Simonsen, avdelingsdirektør Tre nivåer Overordnet budsjettnivå Programnivå Prosjektnivå Tre nivåer Overordnet

Detaljer

Samfunnets utfordringer setteer forskningens agenda. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Konferanse om kunnskapsgrunnlaget Oslo 1.

Samfunnets utfordringer setteer forskningens agenda. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Konferanse om kunnskapsgrunnlaget Oslo 1. Samfunnets utfordringer setteer forskningens agenda Arvid Hallén, Norges forskningsråd Konferanse om kunnskapsgrunnlaget Oslo 1. mars 2016 Er det legitimt for samfunnet å etterspørre kunnskap? G. O. Sars

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi Planlegging av ny utlysning. Tone Ibenholt, 22. mai 2014

Forskningssentre for miljøvennlig energi Planlegging av ny utlysning. Tone Ibenholt, 22. mai 2014 Forskningssentre for miljøvennlig energi Planlegging av ny utlysning Tone Ibenholt, 22. mai 2014 Forskningssentre for miljøvennlig energi FME 2009 8 sentre FME Samfunn 3 sentre FME 2016 x sentre 2009 2011

Detaljer

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør

Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor. 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Policy for Forskningsrådets arbeid med Innovasjon i offentlig sektor 19.09 2012 Semikolon II Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør Store samfunnsutfordringer krever forskning og innovasjon i offentlig

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari Store programmer nytt klimaprogram NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari 1. Kort om Store program i Forskningsrådet 2. Anbefalinger fra internasjonal evaluering av norsk klimaforskning

Detaljer

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet

Forskning er nøkkelen til omlegging av energisystemet Programplanutvalget Forskning er nøkkelen til omlegging energisystemet Energiomlegging og kutt i klimagasser er vår tids største prosjekt Forskningsinnsats nå, vil gjøre totalkostnaden lere X Samling energiforskningen

Detaljer

Årsrapport 2009 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Årsrapport 2009 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Årsrapport 2009 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Året 2009 FME-ordningen skal stimulere til langsiktig og konsentrert forskningsinnsats som skal skape et bedre kunnskapsgrunnlag innen prioriterte

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

NHO Horisont Forskningsrådets innspill. Divisjonsdirektør innovasjon, Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos NHO, 4.mars 2016

NHO Horisont Forskningsrådets innspill. Divisjonsdirektør innovasjon, Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos NHO, 4.mars 2016 NHO Horisont 2030 - Forskningsrådets innspill Divisjonsdirektør innovasjon, Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos NHO, 4.mars 2016 Horisonter Analyser, perspektiver og trender FNs bærekraftmål 2030 OECD STI

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen

Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Midtveisevaluering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) SFI Forum 18. juni 2015 Liv Jorunn Jenssen Bakgrunn De sju SFI-II startet sin virksomhet i løpet av 2011. SFI-ordningen forutsetter

Detaljer

Forskningsrådet som nasjonal konkurransearena. Arvid Hallén, Forskningsrådet Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 22.

Forskningsrådet som nasjonal konkurransearena. Arvid Hallén, Forskningsrådet Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 22. Forskningsrådet som nasjonal konkurransearena Arvid Hallén, Forskningsrådet Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 22. nov 2011 Hvorfor har de fleste land forskningsråd? Forskningsrådet skal

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

FME-kontaktmøte Midtveisevalueringen Rapportering og indikatorer. Tone Ibenholt Oslo 16. oktober 2012

FME-kontaktmøte Midtveisevalueringen Rapportering og indikatorer. Tone Ibenholt Oslo 16. oktober 2012 FME-kontaktmøte Midtveisevalueringen Rapportering og indikatorer Tone Ibenholt Oslo 16. oktober 2012 Midtveisevalueringen FME Prosess - overordnet Workshop med FME-ene om indikatorer og innretting av selvevaluerings

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Husøy 22. august 2014 Christina Abildgaard, Dr. scient, avdelingsdirektør Glipper det for forsknings- og virkemiddelaktørene

Detaljer

Godkjenning av referat fra styremøte 05/15, 30. sept

Godkjenning av referat fra styremøte 05/15, 30. sept Godkjent referat fra forrige møte, HS møte 06/15, 11. nov HS-møte 67/2015 Godkjenning av referat fra styremøte 05/15, 30. sept Til: Fra: Hovedstyret Adm. direktør Utkast til referat fra styrets møte 30.

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 4/2015 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Torsdag 18. juni 2015, kl. 10:00 14:30 Fellesmøte med div.styrene kl 14:45 18:00 Sted: Lysaker (Drammensveien 288) Til stede: Henrik

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Fornybar energi sett fra Forskningsrådet. Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009

Fornybar energi sett fra Forskningsrådet. Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009 Fornybar energi sett fra Forskningsrådet Birgit Hernes, Sogndal 7. oktober 2009 Dagens tekst Status Forskningsrådets oppgaver, virkemidler og innsats Mer om RENERGI Mer om FME Utfordringer og muligheter

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice

Gardermoen, 12.12.2014. Referat. Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014. Deltagere: Leder Curt Rice Gardermoen, 12.12.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 12. desember 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Blå leverandørindustri framtidens virkemidler for koordinert FoU innen marin-, maritim- og offshore næringene - oppdrag fra NHD, FKD, OED akvarena årsmøte, Hell, 14. mars 2014 Christina Abildgaard Dr.

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) UTKAST pr. 25.6.2014 Torsdag 8. mai 2014 Kl. 10 15, Clarion Hotel Bergen Airport Tilstede: Øystein Krüger, Jan Abel Olsen, Nina Langeland,

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Norges forskningsråds hovedstyre Dato 3. november 2016, kl.10:00 16:00 Sted Forskningsrådet, møterom Hassel 2 Tilstede: Forfall: Edel Oddny Elvevoll (nestleder) Eli Aamot (leder, divisjonsstyret for innovasjon)

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 28. januar Det var følgende saksliste: Til stede: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (nestleder) Knut Fægri, viserektor, UiO Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Norges forskningsråds hovedstyre

Norges forskningsråds hovedstyre Godkjent referat HS-møte 3/2014 Norges forskningsråds hovedstyre Dato: Torsdag 24. april 2014, kl 1000-1600 Sted: Forskningsrådet, Stensberggt 26, møterom Bjørnson Til stede: Forfall: Ingvild Myhre (leder)

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte september 2017

Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte september 2017 Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte 2017 28. september 2017 Informasjonspunkter - FME Egenevaluering etter to år FME Samfunn ny utlysning Bruk av «overskuddsfinansiering»

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede:

Forskningsutvalget. Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg 17. september Det var følgende saksliste: Følgende var til stede: Forskningsutvalget Følgende var til stede: Medlemmer: Dag Rune Olsen, rektor (leder) Simone Heinz, forskningsdirektør, UiA Jan Olav Henriksen, forskningsdekan, MF Pål A. Pedersen, rektor, UiN Peter Tornqvist,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Utkast til programplan RENERGI.X. Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll

Utkast til programplan RENERGI.X. Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll Utkast til programplan RENERGI.X Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll Programplanutvalget Kunnskapsgrunnlaget Samling av energiforskningen CLIMIT 2010- RENERGI 2004-2013 FME 2009- RENERGI.X bygger på en lang

Detaljer

Norsk miljøforskning anno Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger

Norsk miljøforskning anno Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger Norsk miljøforskning anno 2010 Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør, Divisjon for store satsinger Norsk miljøforskning anno 2010 Ny forskningsmelding Status Samfunnsutfordringer og internasjonalisering

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 2. mars 2017 kl. 09.00 15.00. Sted: Hovedstyret: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Petter Aaslestad

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor. Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig

Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor. Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for innovasjon og bærekraft Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft: samfunnet må bli mer bærekraftig Bidra til sterke og nyskapende forskningsmiljøer

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Samordnet instituttkampanje for politisk påvirkning Fra forskningsmelding til regjeringserklæring GunnarJordfald FFA Seminar 13.08.13 Behov for omstilling og innovasjon

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Redegjørelse fra virksomheten

Redegjørelse fra virksomheten Redegjørelse fra virksomheten Nytt styre fra 1. august - http:///om_uhr/styret Statsbudsjett 2014 (14. oktober), Tilleggsproposisjon fra Solbergregjeringen (8. nov.), Budsjettforliket (15. nov.). Høring

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 08.03.16 Sted: Tilstede: Forfall: Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Solfrid Lind, Hans Jørgen Leksen og Ann Kristin Norum. Dessuten

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet

Fra FUGE til BIOTEK2021. XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Fra FUGE til BIOTEK2021 XXXXXXXXXXXX, Forskningsrådet Agenda Oppsummering av FUGE (2001-2011) Prosess fram mot nytt program Lansering av BIOTEK2021 Utlysning av midler til bioteknologi i 2012 Store programmer

Detaljer

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag FoU i Sør-Trøndelag Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag 19.04.2012 Knut Sunde i Norsk Industri mener langt flere bedrifter burde fått støtte til viktige omstillingsprosjekter.

Detaljer